پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
مقدمه 3
انگيزه تحقيق 3
ضرورت و اهميت تحقيق 6
بيان مساله 7
سوالات تحقيق 9
فرضيه هاي تحقيق 10
اهداف تحقيق 11
مشکلات تحقيق 12
ساختار تحقيق 13
سابقه و پيشينه تحقيق 14
روش تحقيق 22
فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش
مبحث اول – تابعيت 24
گفتار اول : تعاریف و مفاهيم 25
الف) در حقوق موضوعه 26
بند 1 : تابعيت اصلی 29
بند 2 : تابعيت اکتسابی 29
بند 3 : تابعيت مضاعف 31
بند 4 : تبعه خارجی 31
ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام 32
بند 1 : انواع تابعيت 33
بند 2 : مفهوم امت 34
گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه 35
الف) قوانين داخلي 35
بند 1 : قانون اساسی 35
بند 2 : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت 37
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی 38
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی 38
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت 39
بند 3 : ساير قوانين مرتبط با تابعيت 40
ب) قوانين بين المللي 42
مبحث دوم – ازدواج 45
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه 46
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام 47
الف) ازدواج با مسلمانان 47
ب) ازدواج با کفار 48
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج 50
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي 50
ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني 50
ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه 50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني 50
ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني 51
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره 51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بيگانگان به کشور 54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان 54
گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور 56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي 58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجي 59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي 63
گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها 69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار 71
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي
مبحث اول – سابقه مسئله 76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق کودک 79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري 80
الف) کودک بي هويت 81
ب) کودک در حقوق موضوعه 83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي 88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن 93
گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلي 93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي 101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله 103
گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده 107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال 108
الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني 110
ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک 115
نتيجه گيري و پيشنهادات
مبحث اول – نتیجه گیری از مطالعات انجام شده 118
مبحث دوم – پیشنهاد ها 123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي 124
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی 125
فهرست منابع 127
چکيده انگليسي 133

منابع و مآخذ

 الف) کتاب

قرآن کریم

ابراهيمي ، سيد نصرالله (1383) . حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان و پناهندگي، استرداد مجرمين و سرمايه گذاري خارجي در ايران . تهران : انتشارات سمت

ارفع نيا ، بهشيد (1380) . حقوق بين الملل خصوصي : تابعيت، اقامتگاه، وضع بيگانگان . تهران : انتشارات بهتاب

امامي ، سيد حسن (1385) . حقوق مدني : جلد چهارم . تهران : انتشارات اسلاميه

جعفري لنگرودي ، محمد جعفر (1385) . ترمينولوژي حقوق . تهران : کتابخانه گنج دانش

سلجوقي ، محمود (1380) . بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه . تهران : نشر ميزان

سهرابي ، محمد (1385) . حقوق بين الملل خصوصي : تابعيت، اقامتگاه، وضع اتباع بيگانه و تعارض قوانين . تهران : کتابخانه گنج دانش

کاتوزيان ، ناصر (1392) . حقوق خانواده جلد 1 . تهران : نشر ميزان شماره 76

محقق داماد ، سید مصطفی (1368) . حقوق خانواده . تهران : نشر علوم اسلامی

مدني ، سيدجلال الدين (1372) . تابعيت، اقامتگاه، حقوق بيگانگان، تعارض قوانين، مصونيت هاي ديپلماتيک، حمايت سياسي، پناهندگي . تهران : کتابخانه گنج دانش

نصيري، محمد (1385) . حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه

مقالات

ارفع نيا، بهشيد، (1379) . وضعيت زنان ايراني که با افاغنه ازدواج کرده اند . مجله حقوق زنان ، شماره 17، صفحه 5 و 18

ارفع نيا، بهشيد، (1384) . کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. مجله کانون ، شماره 188و189، صفحه 170 تا 195

ارفع نيا، بهشيد، (1385) . تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی . مجله کانون وکلا ، شماره 192و193 ، صفحه 90 تا 98

ارفع نيا، بهشيد، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57

امين ، سيد حسن، (1350) . ازدواج با غير مسلم – مجله کانون دوره اول ، سال سيزدهم ، شماره 11، صفحات 69 تا 77

بداغي ، فاطمه : عباسي ، عاطفه ( 1388) . حق تابعيت اطفال حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحات 86 تا 105

توسلي نائيني، منوچهر، (1390) . تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989 ، پژوهش نامه حقوقي سال دوم ، شماره اول، صفحه 37 تا 58

توسلي نائيني، منوچهر، (1384) . تبعات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران، نامه مفيد ، شماره 49 ، صفحه 47 تا 64

جوان آراسته ، حسين–

صدر، شادي، (1386). نگاهي به سياست هاي رسمي ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني. مجله گفتگو ، شماره 50 ، صفحه 61 تا 82

عابدين، ميرحسين، (1378) . ابعاد حقوقي ازدواج با خارجي ، نشريه مجلس و پژوهش ، شماره 28 ، صفحه 333 تا 352

عليان، محمدرضا (1392 ) . نقد و تحلیل قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع بیگانه و اصلاحیه های آن . مجله ثبت احوال ، شماره 20 صفحه 15 تا 17.

فدوي، سليمان ، (1385) . نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 . مجله کانون وکلا ، شماره 194و195 ، صفحه 164 تا 183

کوچکي آباده، محمدجواد ; مهرآفرين، سعيد،( 1387) . نگاهي به مشکلات و تبعات ازدواج هاي غيرقانوني . ماهنامه اصلاح و تربيت،  شماره 76 ، صفحه 55

گلدوزيان، مريم السادات، (1385) . زنان بررسي وضعيت کودکان بي تابعيت ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني. مجله حقوق زنان ، شماره 27، صفحه 61 تا 82

مهاجري ، مريم (1390) . آسیب شناسی ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت با نگاهی بر تعارض قوانین ، سال 53 ، شماره 125 ، صفحه 103 تا 125

مصطفی دانش پژوه / بنياد دايرة المعارف اسلامي سايت اينترنتي –

نائيني ، احمد رضا ، (1389). فلسفه تابعيت – مجله ماه و تاريخ و جغرافيا ، دوره جديد ، شماره 147

 پايان نامه ها و گزارش هاي پژوهشي :

اسماعيلي، روح اله،  – ازدواج با بيگانگان – پايان نامه رشته حقوق – منتشرشده در وب سایت پروژه دات کام

ايماني نائيني،محسن و ديگران (1391) . بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی، نشريه زن و جامعه، دوره سوم، شماره دوم.

مشرف، سيدرضا، (1387) . بررسي پيامدهاي ازدواج غيرقانوني زنان ايراني با اتباع بيگانه در استان خراسان رضوي،  پژوهشکده امير کبير ـ مشهد

د ) قوانين و مقررات :

* قوانين داخلي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون مدني

قانون ازدواج

قانون ثبت احوال

قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

قانون راجع به الحاق يك تبصره بمادۀ 14 قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه

قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان

قانون حمايت از کودکان بي و بد سرپرست

* قوانين بين المللي

اعلاميه حقوق بشر

آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران

پیمان نامه حقوق کودک

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966

كنوانسيون حقوق کودک

* مقررات

آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايران با اتباع بيگانه غيرايراني

آيين نامه رويه شناسايي مشكوك التابعين و مدعيان تابعيت ايران

آيين نامه سجل قضايي

آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره

بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني

تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه

قانون تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني

قانون تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك

مصوبه موافقت با استرداد لايحه استفساريه بند(4) ماده (976) قانون مدني

قانون ساماندهي امور مربوط به اتباع بيگانه و جلوگيري از ورود اتباع غير مجاز

ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني

 

چکيده 

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.

اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

 کليات پژوهش

 مقدمه

در اين فصل به کلياتي در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگيزه تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، بيان مساله، سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، اهداف تحقيق، مشکلات تحقيق، ساختار تحقيق، سابقه و پيشينه تحقيق و روش تحقيق بشرح ذيل پرداخته شده است.

 الف) انگيزه تحقيق

دفاع از حقوق اتباع هر کشوري بدون توجه به نژاد، زبان، قوميت، جنس و يا هر وجه مميزه ديگري وظيفه و خواست هر دولتي است، در کشور ما طي سه دهه گذشته از مرز هاي شرقي و غربي ورود اتباع خارجي را داشته ايم که آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي و حقوقي براي کشور ما داشته است. از طرفي حقوق بشر و پيمان هاي بين المللي نيز دولت هاي عضو را مکلف مي­کند که حقوق اتباع خود و بيگانه را رعايت نمايد . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسيون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعيت، هويت، و تحصيل کودکان تاکيداتي دارد و يا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعيت کودک است.

ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني هزينه هاي زيادي را بر کشور ما تحميل نموده است. سازمان­ها و نهاد هاي مختلف دولتي، غير دولتي و بين المللي که با مسئله ازدواج غير قانوني با اتباع بيگانه مرتبط هستند، براي حل مشکلات ناشي از آن حسب وظايف قانوني خود به مسئله ورود پيدا کرده، از منظرهاي مختلف به مسئله نگريسته و نسبت به حل آن اقداماتي مي­نمايند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کميسيون حقوقي و قضايي و ساير کميسيون هاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، نيروي انتظامي، اداره کل امور بيگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمايت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد هاي بين المللي مي­توان به  نمايندگي صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمايندگي کميسارياي عالي پناهندگان (UNHCR) ، نمايندگي صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهاني (WHO) در جمهوري اسلامي ايران و ساير نهاد ها و نمايندگي هاي مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه هاي هويتي و تابعيتي است و چندين سال نيز به عنوان مدير پروژه در اجراي طرح هاي ملي و بين المللي با سازمان هاي بين المللي و نمايندگي هاي اقماري سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاري داشته است، آثار اين معضل اجتماعي را در حوزه عمل سازمان متبوع خود ديده و تصميم به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک ايراني و حقوق زن ايراني گرفته است. از آنجائيکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعيت فرزندان متولد در ايران از مادر ايراني در قواي مجريه و مقننه کافي به مقصود نبوده و به لحاظ رويکرد هاي متفاوت به مسئله راه حل هاي مختلفي ارائه مي­شود و قربانيان اين شرايط يعني کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ايراني محسوب نشده و به عبارتي، ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلکه حتي از نظر محل تولد ( خاک) هم نمي­توان او را ايراني دانست و رحمي که جنين اين فرزندان در آن پرورش مي يابد محلي از اعراب نيست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.

 ب) ضرورت و اهميت تحقيق

پاسداري از مرز هاي هويتي و تابعيتي همان اندازه اهميت دارد که نگهباني از مرز هاي جغرافيايي کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسيب هاي موجود و تهديد هاي احتمالي به تماميت ارضي و جمعيتي کشور است . بنابر اين همانطور که نبايد در اعطاي تابعيت تساهل نمود در گرفتن تابعيت از اتباع ايراني نيز نبايد ساده انگاري بيش از حد يا سخت گيري بي مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعيت يک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه يک موضوع شرعي.

با توجه به سياست هاي دولت در دهه 60 و حمايت از مبارزان مسلمان افغاني و عدم سخت گيري و اجازه ورود و صدور کارت سبز براي پناهندگان و کارت آبي براي مهاجرين باعث شد چند صد هزار نفر افغاني به ايران پناهنده شوند. کنوانسيون حقوق کودک 1989 حق داشتن هويت و تابعيت براي کودکان را تاکيد کرده و ايران نيز ملحق به اين کنوانسيون است و مي­بايستي حمايت جدي از کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نموده و از پيدايش معضلي بنام کودکان بدون هويت و مدارک هويتي جلوگيري کند.

مشکلات عديده اي که ممکن است دامن گير خانواده هاي بدون سرپرست شود از جمله آسيب هاي روحي و رواني، خودکشي، روي آوردن به روسپيگري، فرار از خانه و نهايتا احساس محروميت ، دليلي محکم براي تمرکز توجه مسئولين و محققين به اين پديده است.[3]

“يکي از اساسي ترين وظايف دولت ها در طول تاريخ، صيانت از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور بوده است. با توجه به اصل تساوي حاکميت ، در دو طرف مرز دولت هاي مستقل هر کدام قوانين و مقررات مخصوص به خود دارند. به همين دليل، حقوق اشخاص در روابط بين الملل با پديده مرز پيوند نزديک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بيگانه يکي از مسائلي است که با امنيت و نظام سياسي آن کشور ارتباط مستقيم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غير قانوني اتباع بيگانه و ازدواج غير قانوني با اتباع ايراني آسيب هاي جدي به کشور مي­رساند اين مسئله مي­تواند به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و روان شناختي به کشور آسيب برساند. بنابراين ضروري است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بيگانه از مرز هاي شرقي و غربي به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ايراني و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعيت بررسي شود.

با توجه به اينكه هنوز اكثركودكان بي هويت موجود در ايران در سن كودكي قرار دارند، تا فرصت باقي است و بايد تا دير نشده به فكر سرانجام آنان باشيم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به اين مهم، ممكن است همين كودكان پس از رسيدن به سن رشد، تبعات سنگيني از باب جرايم اجتماعي، اشتغال و ازدواج غيرقانوني را بر جامعه ما تحميل نموده خود نيز در آينده صاحب فرزنداني بي هويت شوند.[5]

 ج) بيان مساله

هر دولتي براي شناسايي اتباع خود مقرراتي دارد که بر اساس آن بين اتباع خود و دول بيگانه تميز قائل مي­شود. در ايران ماده 976 تا 991 کتاب دوم از جلد سوم قانون مدني مصوب 27/11/1313 و اصلاحيه هاي بعدي آن به مسئله تابعيت مي­پردازد و احکامي را بيان مي­کند، از طرفی پديده مهاجرت متاثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي و بروز جنگ و ناآرامي در کشورها است که براي همسايگان آن کشورها مشکلاتي را به همراه دارد. کشور هاي مهاجر فرست همسايه ايران عمدتا عراق و افغانستان هستند که در يک برهه از زمان با اعمال سياست درهاي باز از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، خيل عظيمي از اتباع عراقي و افغاني وارد خاک ايران شدند. مهاجرين و پناهندگان و بطور عمده افغاني ها به دليل دريافت کم دستمزد مورد استقبال صنعت گران و توليد کنندگان قرار گرفته و براي خود جايگاه اقتصادي نسبتا مناسبي در ايران پيدا نموده و دولت پس از گذشت اين دوره و تغيير سياست مبني بر اخراج اتباع افغاني از ايران و سر شماري آنان با مشکل جديدي مواجه شد که همان ازدواج آنان با دختران ايراني بود و مسئله جدي تر هويت و تابعيت فرزندان حاصل از اين ازدواج ها بود و از آنجائيکه ايرانيان مسلمان توجه و اشراف بيشتري به احکام ديني مربوط به ازدواج نسبت به قوانين ومقررات موضوعه دارند، بنابراين از آثار و تبعات حقوقي ازدواج با خارجيان غافل مانده و مبتني بر قواعد مذهبي و عرفي ازدواج کرده و صاحب فرزند مي­شوند. تا اينجاي ماجرا از منظر زوجين مسئله اي وجود ندارد ولي به مجرد درخواست سند هويتي تابعيتي يعني شناسنامه براي کودک خود از ادارات ثبت احوال، تابعيت کودک زير سئوال مي­رود و عدم انطباق آن با قواعد تابعيت به شکل يک معضل خود نمايي مي­کند.

بديهي است که کودک داراي حقوقي است که هم در نظام اسلامي و هم در مقررات بين المللي مثل کنوانسيون حقوق کودک به آن تاکيد شده است و مي­بايستي عزم ملي و بين المللي براي احقاق آن بعمل آيد. از اساسي ترين مباني حقوق بشر حقوق کودک است، کودکان قشر آسيب پذير اجتماع هستند. نظر به اين که ايران در سال 1372 به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و در اين کنوانسيون به حق کودکان بر داشتن تابعيت و سند هويتي تاکيد شده است فلذا کودکان ناشي از اين ازدواج ها از بسياري از حقوق محروم شده و امکان دارد در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار گيرند. کودک از نظر کنوانسيون مذکور هر انسان زير هجده سال است، ماده واحده قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385 مجلس شوراي اسلامي نيز تقاضاي تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را بعد از رسيدن به سن 18 سال پذيرفته است. بنابر اين کودکان موصوف تا سن 18 سالگي از حق تحصيل در مدارس، اشتغال پس از 15 سالگي، بهره مندي از تامين اجتماعي، مالکيت از طريق ارث، خدمات درماني و ساير حقوق شهروندي محروم خواهند شد. بنابر این کودکان زاده شده از مادر ایرانی در ایران نیازمند  کمک هستند تا بیش از این در سرزمین خود همانند بیگانگان با آن ها رفتار نشود.

 د) سوالات تحقيق

پرسش اصلي در اين پژوهش عبارت است از : آثار و تبعات حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع بيگانه بر فرزندان آنان با توجه به قوانين ومقررات موجود است. در اين بررسي صرفاً آثار حقوقي مد نظر است و در خصوص ساير آثار از جمله بعد روانشناختي، جامعه شناختي، اقتصادي و … بطور گسترده و مستقيم ورود پيدا نخواهد شد. از آنجائيکه موضوع تحقيق از جهاتي مربوط به غير قانوني بودن ازدواج است، اين عامل در اولويت بررسي قرار گرفته است. در ازدواج با اتباع بيگانه طرف ايراني در اين پژوهش زنان هستند لذا از منظر حقوق زن به موضوع پرداخته و آثار بي تابعيتي يا نداشتن تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي در حقوق زنان ايراني نيز مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش در حوزه حقوق کودک نيز وارد شده و حقوق کودکان را چه افراد زير 15 سال و چه افراد بالاي 15 سال به لحاظ اشتغال آنها مورد بررسي قرار داده است و نهايتا سعي بر آن است آسيب هايي که متوجه کودکان است احصاء و ظرفيت قوانين و مقررات موجود مورد ارزيابي قرار گيرد تا مشخص شود که بطور مثال آيا اين کودکان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي­شوند يا اينکه صرفاً حق کسب تابعيت ايران را خواهند داشت؟ بنابر اين سؤالات تحقيق عبارتند از:

پرسش اصلي تحقيق:

تبعات حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع بيگانه بر فرزندان آنان با توجه به قوانين و مقررات موجود چيست؟

پرسش هاي فرعي :

چه آسيب هايي متوجه فرزندان حاصل از اين ازدواج ها به لحاظ حقوق شهروندي و حقوق کودکان است؟

آيا با توجه به قوانين و مقررات موجود فرزندان حاصل از اين ازدواج ها مي توانند به تبع مادر ايراني خود، ايراني محسوب شوند؟

 ه) فرضيه هاي تحقيق

مقدمتا پاسخ سوالات تحقيق بر اساس شرايط موجود و ظرفيت هاي قانوني عبارت است از اينکه، با توجه به تلاش هاي صورت گرفته، قوانين موجود، مسئله تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي را حل نمي­کند. اين ازدواج ها آثار و تبعات منفي براي کودک و مادر بوجود مي­آورد ولي مي­توان به نوعي از ظرفيت هاي قانوني براي حل مسئله ياري جست.

روح حاکم بر اصول بين المللي پذيرفته شده در حوزه تابعيت، قانون اساسي جمهوري اسلامی  ايران و کتاب دوم قانون مدني ايران و پيمان هاي مورد توافق کشورمان ، کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي را تبعه ايران مي­داند . مشکل وجود رويکرد هاي خاص، سياسي و مصلحت اندیشانه است. بنابر اين، اولاً : با توجه به منطوق قوانين موجود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تابعيت ايراني نخواهند داشت. ثانياً: ازدواج با تبعه بيگانه تبعاتي براي طرفين و فرزندان آنها دارد. ثالثاً: بنظر مي رسد قوانين موجود ظرفيت کافي براي جلوگيري از بوجود آمدن معضل براي فرزندان بدون تابعيت را نداشته و نیازمند بازنگری می باشند.

 و) اهداف تحقيق

براي حل مسئله تابعيت کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در ابتدا بايد جوانب امر بررسي و بطور دقيق تبيين گردد تا دستگاههاي ذيربط بتوانند براي يافتن راهکار عملي اقدام نمايند.

هدف از انجام اين پژوهش  در ابتدا بررسي تبعات حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع بيگانه بر فرزندان آنان با توجه به قوانين و مقررات موجود است و سپس بررسي آسيب هايي که متوجه فرزندان حاصل از اين ازدواج ها به لحاظ حقوق شهروندي و حقوق کودکان مي­شود و نهايتاً بررسي امکان ايراني محسوب شدن فرزندان حاصل از اين ازدواج ها به تبع مادر ايراني خود با استفاده از ظرفيت حقوقي موجود.

آسيب شناسي اين گونه ازدواج ها ، بدست آوردن دلايل تن دادن بانوان ايراني به ازدواج غير قانوني، يافتن انگيزه مردان کشور هاي نوار غربي و شرقي ايران براي ازدواج با زنان ايراني مي تواند چراغ راه ساير محققين و مديران استراتژيک و اجرايي کشور براي حل مسئله تابعيت کودکان موصوف مي­شود. در ضمن نتايج حاصل از اين تحقيق می تواند مورد بهره برداري دستگاههاي مرتبط با موضوع حقوق زنان، کودک و تابعيت و صدور اسناد هويتي تابعيتي مثل وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري، سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

 ز) مشکلات تحقيق

مهمترين دغدغه يک پژوهش گر در انجام يک کار پژوهشي، ايجاد بهترين و کاملترين نوع  ارتباط با جامعه هدف است. در برخي موضوعات اساساً ارتباط وجود ندارد بطور مثال بررسي علل روي آوردن به قاچاق کالا يا مواد مخدر، در اينجا محقق براحتي با جامعه در دسترس روبرو نيست و نهايتاً با عوامل مرتبط با موضوع ارتباط برقرار کرده و شايد ناچار به انجام برآورد هايي شود که نتايج و اعتبار آن برآورد ها محل بحث باشد.

چنانچه پژوهشگر قصد جمع آوري اطلاعات از زنان موصوف را داشته باشد به نوعي در دو فضا مي تواند اقدام کند . اول در فضاي اداري، که پاسخگو خود را آماده نموده تا با پاسخ هاي از پيش تعيين شده موضوع اصلي را کتمان نمايد که اين خود باعث عدم اعتبار اطلاعات جمع آوري شده مي شود. دوم اينکه در فضاي غير اداري و محل سکونت خود، پاسخگوي محقق باشند که بطور کلي تمايلي به انجام مصاحبه به دليل نبود انگيزه و احتمالاً ترس از مسائل ناشناخته نداشته و محقق ناچار به جمع آوری اطلاعات از افراد متفرقه و بطور پراکنده در محيط که آن مخاطبین با جنسيت، شغل،  ارتباط نسبي سببي مختلف با افراد جامعه هدف و انگیزه های گوناگون مي شود.

با توجه به روش پژوهش که از نوع مطالعات کتابخانه ای – اسنادی است، منابع آن عموماً مقالات حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق کودکان و زنان بوده و کمتر در این خصوص کتاب و پايان نامه هاي دانشجويي وجود دارد، لذا کمبود منابع یکی از محدودیت های این پژوهش بوده است، برای رفع این مشکل ناچار به انجام مصاحبه با مسولین و کارشناسان دستگاه های دولتی شده که حسب شرایط خاص موضوع و بعضا محرمانگی اطلاعات، مطالبی از این منبع حاصل نمی شد. آمارهای موجود نیز تماماً به روش برآوردی تهیه شده بود و بر مبنای حدس و گمان ارائه می شد قابل استفاده در یک کار علمی تحقیقاتی نبود، البته سازمان ثبت احوال آمار ثبت ازدواج های ایرانیان با اتباع بیگانه به تفکیک مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی و زنان ایرانی که به ازدواج مرد خارجی در آمده اند را تولید و منتشر می کند ولی فراوانی این آمار در مقایسه با کل ازدواج های صورت گرفته بین زنان ایرانی و اتباع خارجی رقم ناچیز و غیر قابل اعتنایی را به خود اختصاص می دهد.

ارتباط با جامعه هدف یعنی زنان ازدواج کرده با مردان خارجی نیز به دلیل اینکه بعضاً مادران این کودکان با کتمان نمودن تابعیت شوهر خود نسبت به اخذ شناسنامه یکطرفه مستند به تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال اقدام می نمایند لذا آنها را در مطالعه از دست میدهیم. سایر مادران را نیز که کمتر در دسترس داریم و می بایست در فضاي غير اداري و محل سکونت خود، پاسخگوي محقق باشند به دليل نبود انگيزه و احتمالاً ترس اخراج از کشور برای مصاحبه ظاهر نمی شوند. علاوه بر آن، اين نوع رويداد حياتي معمولا در مناطق مرزي و پرمخاطره اتفاق مي افتد که براي محقق اگر خطر آفرين نباشد سهل الحصول نیز نخواهد بود و چنانچه بخواهيم تيم تحقيق داشته باشیم، کاري با هزينه فوق العاده مي شود که از عهده یک پژوهش دانشجویی خارج است.

 ح) ساختار تحقيق

اين پژوهش شامل سه فصل است که در ابتدا به کليات پژوهش شامل: انگيزه، ضرورت و اهميت، بيان مساله، سوالات، فرضيه ها، اهداف، مشکلات، ساختار، سابقه، پيشينه و روش تحقيق پرداخته شده است.

در فصل اول مفاهيم و مباني نظري پژوهش بيان شده است ، در اين فصل مطالب پژوهش به دو مبحث تابعيت و ازدواج تقسيم شده است ، چرا که اين دو مقوله مبناي موضوعات حقوقي اين پژوهش است. در مبحث اول مفاهيم مربوط به مقوله تابعيت شامل تابعيت اصلي، تابعيت اکتسابي، تابعيت مضاعف و تعريف تبعه خارجي آمده و در ادامه، تابعيت در قوانين داخلي و بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است . در مبحث دوم از اين فصل به مقوله ازدواج ، ازدواج با بيگانگان در قوانين موضوعه و دين اسلام پرداخته شده و نيز کيفيت ازدواج با کفار و مسلمانان نيز از منظر فقهي ارائه شده است. در ادامه اين مبحث قوانين و مقررات موجود در خصوص ازدواج احصاء شده است.

در فصل دوم اثر ازدواج با بيگانگان در تابعيت زوجين از نقطه نظر قوانين موجود مورد بررسي قرار گرفته و نحوه ورود و حضور بيگانگان در کشور و ازدواج آنان با اتباع ايراني به تفکيک زوج و زوجه ايراني و نيز حالات مختلف ازدواج اتباع کشورها با توجه به رژيم هاي مختلف حقوقي در قالب يک ماتريس چند بعدی ارائه شده است. در پايان نيز ازدواج با بيگانگان از منظر آمار هاي رسمي در قالب جداول آماري به تصوير کشيده شده است.

فصل سوم که در واقع محل طرح مسئله اصلي پژوهش است به معضل و پديده کودکان بي هويت بوجود آمده در اثر ازدواج بانوان ايراني با مردان خارجي پرداخته شده است، در اين قسمت از پژوهش موضوع از منظر حقوق کودک و حقوق زن ايراني بررسي شده و نيز اقدامات دولت در جهت حل مسئله مورد مداقه قرار گرفته است. بخش ديگري از اين فصل نيز به رويه هاي ثبت احوال در خصوص موضوع ازدواج با بيگانگان اختصاص داده شده است.

در پايان قسمتي حاوي نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات و راهکار ها آمده است.

[1] – ماده‌ 7

تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنيا آمدن‌ ثبت‌ مي‌شود و از حقوقي‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعيت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسايي‌ والدين‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستي‌ آنها برخوردار مي‌باشد.

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اين‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانين‌ ملي‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بين‌المللي‌ مربوطه‌ در اين‌ زمينه‌، خصوصاً در مواردي‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجراي‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقي‌ خواهند كرد.

ماده‌ 8

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ براي‌ حفظ‌ هويت‌ خود، من‌ جمله‌ مليت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگي‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمين‌ خواهند كرد.

در مواردي‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غيرقانوني‌ از تمام‌ يا برخي‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هويت‌ خود محروم‌ شود، كشورهاي‌ عضو حمايت‌ و مساعدتهاي‌ لازم‌ را براي‌ استيفاي‌ سريع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ 28

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و براي‌ دستيابي‌ تدريجي‌ به‌ اين‌ حق‌ و براساس‌ ايجاد فرصتهاي‌ مساوي‌، اقدامات‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌) اجباري‌ و رايگان‌ نمودن‌ تحصيل‌ ابتدائي‌ براي‌ همگان‌

ب‌) تشويق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ و كلي‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ اين‌ گونه‌ آموزشها براي‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبيل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ و دادن‌ كمكهاي‌ مالي‌ در صورت‌ لزوم‌.

ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالي‌ براي‌ همگان‌ براساس‌ توانائي ها و از هر طريق‌ مناسب‌.

د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمايي‌هاي‌ آموزشي‌ و حرفه‌اي‌ براي‌ تمام‌ كودكان‌.

ه‌) اتخاذ اقداماتي‌ جهت‌ تشويق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غيبت‌ها.

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمين‌ اين‌ كه‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انساني‌ كودكان‌ بوده‌ و مطابق‌ با كنوانسيون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمينه‌ زدودن‌ جهل‌ و بيسوادي‌ در سراسر جهان‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ فني‌ و علمي‌ و روشهاي‌ مدرن‌ آموزشي‌، تشويق‌ و افزايش‌ خواهند داد. در اين‌ ارتباط‌، به‌ نيازهاي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصي‌ خواهد شد.

[2] – ماده 23
1- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.

3- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده 24
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[3] – کوچکي آباده ، محمدجواد و مهرآفرين سعيد ،( 1387) .  نگاهي به مشکلات و تبعات ازدواج هاي غيرقانوني . ماهنامه اصلاح و تربيت،  شماره 76 ، ص 55 .

 – [4] توسلي نائيني، منوچهر، (1384). تبعات ورود و اقامت غير مجاز اتباع بيگانه در ايران ، نامه مفيد ، شماره 49،  ص 47.

[5] –  توسلي نائيني، منوچهر، (1390) . تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989 ، پژوهش نامه حقوقي،سال دوم ، شماره 1 ، ص 55 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي مباني، قواعد و روش‌هاي تفسيري تفسير نسيم حيات
 • پايان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122