پايان نامه آثار حقوقي اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت بر بهره برداري و عرضه جهاني نفت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آثار حقوقي اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت بر بهره برداري و عرضه جهاني نفت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه آثار حقوقي اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت بر بهره برداري و عرضه جهاني نفت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار(18-16)
طرح اجرایی رساله(38-19)
1بیان مساله22
2سئوال اصلی و  محوری تحقیق24
3سئوالات محوری دیگر تحقیق25
4فرضیه تحقیق28
5متغیرهای تحقیق28
6اهمیّت تحقیق29
7ضرورت تحقیق30
8اهداف تحقیق31
9روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات و تفسیر داده ها32
10تعریف اصطلاحات33
11مشگلات و تنگناهای تحقیق36
12سوابق تحقیق37
13طرح تحقیق37
بخش اوّل:
سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت(136-39)
فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی(55-40)
مقدمه40
گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی 40
بند اوّل- معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده 41
بند دوّم- تعارضات مالکیتی بر منابع نفت46
بند سوّم- محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت46
بند چهارم-  فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت47
گفتار دوّم: نفت خام و مساله پیک نفتی47
بند اوّل- شمای عرضه انواع انرژی در سال 201148
بند دوّم- چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت تا سال 2030 میلادی50
گفتار سوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت) 51
بند اوّل- حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفت52
بند دوّم- دولتی بودن منابع نفت در کشورهای در کشورهای نفت خیز53
نتیجه گیری54
فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت(70-56)
مقدمه56
گفتار اوّل: سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت59
-ادوار تجاری گات62
گفتار دوّم: اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت63
گفتار سوّم: وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت64
گفتار چهارم: ساختار سازمان جهانی تجارت65
بند اوّل- شمای کلی ساختار سازمان جهانی تجارت66
بند دوّم- روسای گات و مدیران کل سازمان جهانی تجارت69
نتیجه گیری69
فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت(119-71)
مقدمه 71
گفتار اوّل: موافقتنامه های ماهوی رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت 74
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت 75
بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمی سازمان جهانی تجارت 76
گفتار دوّم: شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت 82
بند اوّل- گات1994  82
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری 95
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری 97
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجارت حقوق اموال فکری 103
1)    سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری 103
استانداردها(معیارها) 103
حمایت و تقویت104
حل و فصل اختلافات104
2)    شرح اجمالی مقررات عام و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری 104
3)معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو107
کپی رایت(حق چاپ) 107
طرح های صنعتی 108
حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده 109
کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی 110
گفتار سوّم: شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت 111
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی 111
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک 112
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل 112
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ 113
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ تامینی 113
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی(ارزش گزاری) عوارض گمرکی 114
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی 114
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات 115
گفتار چهارم: در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت 116
نتیجه گیری 118
فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت(136-120)
مقدمه 120
گفتار اوّل: شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت 121
بند اوّل- اصل عدم تبعیض 121
1)اصل یا شرط ملل کامله الوداد 122
2)اصل رفتار ملّی 125
بند دوّم- اصل ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط تجاری 128
بند سوّم- اصل شفّافیّت 130
بند چهارم – اصل آزاد سازی تجاری و دسترسی به بازار 131
بند پنجم – اصل رقابت منصفانه؛ عادلانه و برابر 132
بند ششم- اصل اصلاح و توسعه اقتصادی 132
گفتار دوّم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت 133
نتیجه گیری 136
بخش دوّم:
تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت(260-137)
فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت(152-138)
مقدمه 138
گفتار اوّل: تعارض فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت و اوپک 139
بند اوّل- فلسفه وجودی سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) 139
بند دوّم- فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت 142
گفتار دوّم: نارسایی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نسبت به عرضه جهانی نفت 145
– اصل دسترسی به عرضه در مقابل اصل دسترسی به بازار 145
گفتار سوّم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه نفتی 149
– آژانس بین المللی انرژی 149
نتیجه گیری 151
فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت (169-153)
مقدمه 153
گفتار اوّل: وجودترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت 154
بند اوّل- اتحادیه اروپا و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات 155
بند دوّم-  سایر موافقتنامه های منطقه ای تجاری و حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت 159
1)موافقتنامه مربوط به تجارت آزاد در امریکای شمالی(نفتا) 159
2)موافقتنامه تجارت آزاد “مرکوسور” و نفت 161
3)موافقتنامه اروپایی تجارت آزاد و موافقتنامه تجارت آزاد منطقه “کاریکوم” و نفت 161
4)موافقتنامه تجارت آزاد مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی(آسه آن) و نفت 161
5)موافقتنامه امریکایی تجارت آزاد(افتاآ) 162
گفتار دوّم: سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل و حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی 162
گفتار سوّم: فرآیند عضویت در سازمان جهانی تجارت رویکردی برای سیطره بر منابع نفت 163
-تحمیل تعهدات مضاعف بر تعهدات نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت از طریق فرآیند مذاکرات الحاق 165
نتیجه گیری 168
فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس(203-170)
مقدمه 170
گفتار اوّل: کشورهای وارد کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت علیه اوپک171
گفتار دوّم: کشورهای نفت خیز عضو سازمان جهانی تجارت علیه کشورهای وارد کننده نفت عضو آن 175
بند اوّل- اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی 176
بند دوّم- “اصل رفتار ملی” 181
1)قضیه نفتی “سوپر فاوند” و نهاد حل و فصل اختلافات گات 183
2)”قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید” و نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت 186
بند سوّم-  اصل ممنوعیت محدودیت های مقداریو قضایای مربوط به حوزه نفت 191
بند چهارم- استثنائات وارده بر تعهدات ناشی از اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت 194
1)استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری در حوزه نفت و نهاد حل و فصل اختلافات 195
2)استثنائات خاص وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری و حوزه نفت 198
3)خلاصه، یافته های “قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید” 200
بند پیجم- منابع تجدید نا پذیر نفت و امکان کاربرد استثناء “امنیت ملی” 201
نتیجه گیری 202
فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری:
چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت(236-204)
مقدمه 204
گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی استثنایی204
بند اوّل- تحلیل فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت در تعامل با اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت 205
بند دوّم- تحلیل نفت خام به عنوان اولویت امنیتی برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت 206
بند سوّم- تحلیل تعارضات مالکیتی بر منابع نفت و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت 206
بند چهارم- تحلیل محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت207
گفتار دوّم: گفتار دوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی و مساله حاکمیت جهانی بر حوزه نفت 207
بند اوّل- حقوق بین الملل و حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت) 207
بند دوّم- تحلیل دولتی بودن منابع طبیعی و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت 208
گفتار سوّم: محدودیت های ذاتی نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت 209
بند اوّل- فقدان موافقتنامه خاص در ارتباط با منابع طبیعی(منابع نفت) 210
بند دوّم- منابع طبیعی نظیر منابع نفت در شرایط طبیعی آنها 214
بند سوّم- اوپک و دول نفت خیز غیر عضو سازمان جهانی تجارت به عنوان چالشی دیگر 215
بند چهارم- “اصل دسترسی به عرضه”در مقابل “اصل دسترسی به بازار” 216
بند پنجم- فقدان مکانیسم تضمین کننده اجرای اصول بنیادین بر حوزه نفت 221
1)عدم وجود موافقتنامه ای خاص در حوزه نفت 223
2)وجود استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری 225
3)خود محروم سازی از دسترسی به بازار دول نفت خیز  نتیجه نهایی شکایت علیه آنها 230
گفتار چهارم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه 233
بند اوّل- سازمان جهانی تجارت و نقش اوپک و هر یک از اعضای آن در حوزه‌ی نفت 233
بند دوّم- اقدام به ایجاد و تشکیل سازمان های بین المللی و ترتیبات منطقه ای 233
نتیجه گیری 234
فصل نهم: پیشنهاد همبولتی:
دسترسی به عرضه نفت در برابر انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری(260-237)
مقدمه 237
گفتار اول: تضمین دسترسی به عرضه جهانی نفت در مقابل انتقال تکنولوژی به کشورهای نفت خیز و بر عکس 239
بند اوّل- کشورهای شمال و فقدان تعهد به انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب 240
بند دوّم- کشورهای نفت خیز جنوب و فقدان تعهد به عرضه و تامین نفت کشورهای شمال 242
بند سوّم- سابقه تاریخی حل چالش های ساختاری و حقوقی در گات/ سازمان جهانی تجارت 243
گفتار دوّم: الزامات تحول ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت 244
بند اوّل- مبانی ضرورت تحولات ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت 245
بند دوّم- اصل همکاری متقابل بر مبنای جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل کشورهای جهان 247
بند سوّم- ایجاد انگیزه مثبت در کشورهای نفت خیز به منظور جلب همکاری متقابل آنها 248
بند چهارم- اصل مشارکت فعال دول جنوب در تصمیم گیری ها و منافع سازمان جهانی تجارت 249
بند پنجم- موانع ایجاد انگیزه همکاری  متقابل در مشارکت فعال کشورهای نفت خیز 250
1)روش تبعیض آمیز تصمیم گیری 250
2)فرآیند تبعیض آمیز الحاق دول جدید به سازمان جهانی تجارت 252
بند ششم- اصل احترام متقابل به منظور جلب همکاری متقابل کشورهای نفت خیز 254
گفتار سوّم: مجمع جهانی  انرژی محلی برای  گفتمان و تعامل بین سازمان جهانی تجارت و اوپک 255
-گاه شمار مجمع بین المللی نفت 257
نتیجه گیری: تعهد به عرضه جهانی نفت در برابر تعهد به انتقال تکنولوژی و بر عکس 258
منابع 261

منابع فارسی

کتب

پالمر، ریچارد: علم هرمنوتیک، ترجمه ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: 1377، هرمس

تارو، لستر: رویا رویی بزرگ، ترجمه؛ عزیز کیاوند،تهران: 1373، نشر دیدار

تسون، فرناندو: فلسفه ی حقوق بین الملل،ترجمه ی محسن محبّی، تهران: 1388، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی

ذوالعین، پرویز: مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران: 1377، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

ریکور،  پل: رسالت هرمنوتیک، ترجمه ی فرهاد مراد پور، چ2، تهران: 1378، روشنگران

کرباسی، بابک: در آمدی بر هرمنوتیک، تهران: 1379، مرکز

حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: 1388، سمت

ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 12 ، تهران: 1377، گنج دانش

ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 42،  تهران: 1391،گنج دانش

هومن، حیدرعلی: راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: 1385، سمت

مقالات

سالمون، ژان . ژ . ا: استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل، ترجمه ی سید علی هنجنی و رحیم نوبهار، مجله تحقیقات حقوقی، ش 37، تهران: 1382، دانشگاه شهید بهشتی

ضیایی بیگدلی، محمد رضا: نگرشی بر مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، ش 13، تهران: 1383، دانشگاه علامه طباطبایی

ضیایی بیگدلی، محمدرضا: متدولوژی حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 16، تهران: 1384، دانشگاه علامه طباطبایی

ضیایی بیگدلی، محمد رضا: رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش9، تهران: 1370، دانشگاه شهید بهشتی

فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل (شناخت منطقی حقوق بین الملل)، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10،تهران: 1371،  دانشگاه شهید بهشتی

فلسفی، هدایت الله: حق، صلح و منزلت انسانی، مجله ی حقوقی، ش 26-27 ، تهران: 1380-1381، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

فلسفی، هدایت الله: ماجرای “تفسیر” در دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان     بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه ی حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

میر عباسی، سید باقر: تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی، مجموعه مقالات همایش: نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سایر منابع فارسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نفت جمهوری اسلامی ایران

روزنامه کیهان، شماره 19688 مورخ 6/4/1389

روز نامه کیهان، شماره 19991، مورخ13/5/1391

خبرگزاری مهر، 15/4/1389

English Refereces:

Books

1.Aleh Cherp, Jewell, Jessica and Goldthau, Andreas: Governing Global Energy: Systems, Transitions, Complexity. Global Policy, 2(1), 2011

2Black, M. A. Henry Campbell & others: Black’s Law Dictionary, Sixth Edition,(U.S. Patent and Trademark Office, 1991)

2.Busch L. Marc, and Reinhardt, Eric: The WTO Dispute Settlement,(Stockholm Sweden, SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY, 2004)

3.Carey, Tim: Cartel Price Controls vs. Free Trade: A Study of Proposals to Challenge OPEC’s Influence in the Oil Market through WTO Dispute Settlement,( Washington, American University, 2009)

4.Chossudovsky, Michel: Towards a world war 3 scenario: The Dangers of nuclear war,(Canada; The university of Ottawa, 2012)

5.Connolly, David: The Global Energy Challenge,( WTO, Switzerland, Geneva, 2011)

6.Cossy, Mireille: Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export Restrictions and Freedom of Transit, (WTO, Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland, 2012)

7.Cottier, Thomas, Malumfashi, Garba & others: Energy in WTO Law and Policy, (Swiss National Center of Competence in Research; NCCR Trade Regulation, 2009)

8.Davis, A. Graham:  Trade in Mineral Resources (World Trade Organization: Economic Research and Statistics Division, 2009)

9.Deal, E. Timothy: WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, (New York, 2008)

10.Evenett. J, Simon and Hoekman. M, Bernard: Market Access, Transparency, and Multilateral Trade Rules, (Switzerland: Berne, World Trade Institute, 2002)

11.Fergusson, F. Ian: World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda CRS Report for Congress, (US: Congressinal Research Service-The Library of Congress,2006)

12.Fergusson, F. Ian: the World Trade Organization: Background and Issues, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)

13.Gary P. Sampson: The WTO and Global Governance; Future Directions,  (NEW YORK: United Nations University, 2008)

14.Global Public Policy institute, (GPPi): Governing Global Oil: Trends, Challenges and Policy Implications for the Transatlantic Alliance, (Germany, Berlin, (GPPi), 2009)

15.Griffin, James: World Oil Outlook, 2008,  Retrieved from

16.Guinness Atkinson Funds: The Future of Energy, 2010 ; available at:

17.Henderson, R. David: Do we need to go to war for oil?(The Independent Institute, California, 20007)

18.Herman, L, Lawrence, Cassels Brock and Blackwell LLP: Rules of Energy Trade, (Canada, Toronto: World Energy Council, 2007)

19.Hochman, Gal and David Zilbermany, David: OPEC, Gasoline Prices and the Optimal Export Tax Paradigm,(US: UC Berkeley, Berkeley, CA., 2009)

20.Hopkins, Sam: Doha Round Leaves Food and Fuel Unsolved: Food, Energy & the WTO(WTO, Switzerland, Geneva, 2008)

21.International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD): WTO Rules and Sustainable Energy Policies, (ICTSD), 2006

پیشگفتار

از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه اصل دسترسی به بازار که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل دسترسی به عرضه جهانی نفت و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد.

بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله دسترسی به بازار محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد.

بر این اساس و با توجه به این که کشور ما ایران جزو کشورهای عمده نفت خیز محسوب می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از عرضه جهانی نفت تامین می گردد، این رساله تحقیقاتی بر آن است تا جنبه های مختلف نفت و به ویژه بهره برداری از چاه های نفت و عرضه جهانی آن را در تعامل با نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک قرار دهد؛ با شرح وبسط و تحلیل و تفسیر و تاویل اصول بنیادین اقتصادی تجاری این سازمان و بررسی و ارزیابی آثار حقوقی آنها بر حوزه نفت از طریق مطالعه علمی و ارزیابی رابطه قضایای مطروحه حوزه نفت در نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اصول می تواند بر حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر سرمایه گزاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت و همین طور بر عرضه آن  در بازارهای بین المللی دارای آثار حقوقی باشد؟

در این راستا، اوّل در این رساله، ادبیات مربوط به آن ارائه می گردد؛ یعنی، ضمن تبیین ویژگی های استثنایی نفت، دورنمایی کلّی از سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ها و اسناد تشکیل دهنده آن و اصول و چارچوب قراردادی و مقررات و قواعد اقتصادی- تجاری حاکم بر موافقتنامه های ماهوی و اصلی این نظام ارائه می شود. همین طور، یکی از اهداف این رساله آن است تا نشان داده شود: نظام اقتصادی تجاری همه جانبه سازمان جهانی تجارت از همان آغاز یعنی از زمان گات/ سازمان بین المللی تجارت[1] ، به منظور تسهیل دسترسی دول عضو آن (بیشتر دسترسی کشورهای صنعتی شمال) به بازار سایر اعضاء برای فروش کالاهای(تولیدات) صنعتی مازاد دول صنعتی شمال طراحی گردیده است و این گونه دولت ها در زمان تدوین و تاسیس گات/ سازمان جهانی تجارت به دلیل آن که از طریق هفت کمپانی بین المللی نفت(هفت خواهران نفتی) بر منابع نفتی کشورهای نفت خیز تسلط داشتند  برای تامین نفت مورد نیاز خود همراه با قیمت مناسب با هیچ گونه مشکلی مواجه نبودند ولذا ضرورتی ندیدند که در هنگام تدوین گات اولیه(هنگام تدوین گات 1947) متعرض موضوع نفت در آن شوند.

بنابراین، در این رساله نشان داده خواهد شد که نظام اقتصادی تجاری “برتون وودز از نظر معیارهای حقوقی از ابتدا به طور مطلوب و حتی مناسب برای برخورد با حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن طراحی نشده است، و لذا با بروز بحران ها و شوک های نفتی برای دول صنعتی غرب و عدم قابلیت اصول و قواعد و مقررات نظام اقتصادی تجاری چند جانبه در اداره و کنترل حوزه نفت و به ویژه عرضه جهانی آن همراه با یک قیمت معقول (از دید دول وارد کننده و مصرف کننده نفت)، دول توسعه یافته وارد کننده/ مصرف کننده نفت شمال عضو گات/ سازمان جهانی تجارت برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی به عرضه و تامین و امینت جهانی نفت، مسیری غیر از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت را انتخاب نموده اند امریکا نفتا را و اروپای غربی آژانس بین المللی انرژی و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی را که با الهام از گات تهیه شده است انتخاب کرده اند. این گونه ترتیبات منطقه ای اگر چه بر اساس مقررات گات/ سازمان جهانی تجارت مجاز شمرده می شوند(بر اساس ماده 24 گات 1994)؛ لیکن آنها ماهیتاً مبتنی بر فلسفه تبعیض تاسیس گردیده اند و حداقل تشکیل آنها بر خلاف اصل بنیادین عدم تبعیض این سازمان صورت گرفته است.

با این وجود، با بررسی و ارزیابی های علمی در این رساله نشان داده خواهد شد که تا کنون این روی کرد دول شمال عضو سازمان جهانی تجارت نیز، برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی آسان مورد نظر آنها به عرضه جهانی نفت و تامین و امنیت جهانی مطلوب آن به عنوان راه حل نهایی محسوب نشده است. سپس، این رساله تحقیقاتی به بررسی و ارزیابی آن دسته از فرآیندهای کنونی تجارت جهانی نفت می پردازد که بر اساس اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت منع گردیده و می تواند به عنوان موانع تجاری تلقّی گردد؛ نظیر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری(اعم از وارداتی و یا صادراتی) و موضوعات مربوط به امنیّت جهانی نفت، سرمایه گزاری در صنایع بالادستی نفت نظیر سرمایه گذاری در بهره برداری از منابع نفت، و تجارت خدمات در حوزه نفت نظیر سرمایه گذاری در حمل و نقل نفت و ترانزیت آن مورد بررسی و تحلیل واقع خواهد گردید.

علاوه بر این، با توجه به آن که سازمان جهانی تجارت داعیه جهانی بودن و جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد؛ چالش ها و کاستی های ذاتی این نظام و موانع بر سر راه این سازمان در راه حاکمیت جهانی بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت وعرضه جهانی آن مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک واقع خواهد گردید.

در پایان و به عنوان نتیجه گیری نهایی، این رساله به بررسی و تحلیل و تفسیر و تاویل این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای تولید کننده/صادر کننده نفت و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه نظام اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت قرار گیرد، و این که چگونه “نفت می تواند نقش محوری در ایجاد همکاری بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای نفت خیز در حال توسعه جنوب در مسیر توسعه پایدار آنها و در راستای تامین منافع مشترکشان از طریق تلفیق اصول نظم نوین اقتصادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه جنوب و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مورد نظر کشورهای صنعتی شمال بازی نماید.

طرح اجرایی رساله تحقیقاتی

از یک طرف، امروزه نفت به عنوان ستون فقرات اقتصاد و تجارت بین المللی مطرح است؛ نفت و محصولات مربوط به آن به عنصر و هسته مرکزی اقتصاد و تجارت بین المللی تبدیل شده است تا جائی که نرخ رشد در بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به طور اجتناب ناپذیری به نفت بستگی پیدا نموده و به علاوه رشد و توسعه اقتصادی تجاری کشورهای نوظهور حوزه “بریکس” یعنی برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی و تا حدودی کره جنوبی  و ترکیه… نیز، تقاضای جهانی این کالای راهبردی خام را به طور فزاینده افزایش داده است.[2]

از طرف دیگر، سازمان جهانی تجارت به منظور جهانی سازی اقتصاد و تجارت بین الملل، و حمایت از منافع اقتصادی تجاری جهانی بر مبنای مکتب اقتصاد آزاد(لیبرل سرمایه داری) پایه گذاری شده است؛ لیبرالیسم مبتنی بر آزادی و برابری فردی، که نتیجه آن در بخش اقتصادی و تجاری، آزاد سازی اقتصاد و تجارت دول عضو بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه خواهد بود. همین طور،  بر اساس سند تاسیس این سازمان و سایر اسناد منضم به آن، این سازمان دارای یک نظام حقوقی الزام آور است،که وفق مقررات آن، دول عضو از پیش می پذیرند که سیاست گذاری های اقتصادی تجاری و کنترل خود بر اقتصاد متمرکز دولتی و ملی را کاهش داده، و در عوض اختیار آن را به این سازمان واگذار نمایند.

در ضمن، این سازمان خارج از چارچوب نظام ملل متحد شکل گرفته و عمل می کند،…و مهمترین هدف آن تقویت اصول اقتصاد و تجارت آزاد و نهایتاً جهانی سازی امر اقتصاد و تجارت یا حاکمیت جهانی بر اقتصاد و تجارت می باشد.

در این راستا، هدف اوّلیه و اصلی سازمان جهانی تجارت ، ابتدا اصلاح نظام اقتصادی تجاری بین المللی و تسهیل امور مربوط به تجارت بین الملل، و سپس یک پارچه سازی و جهانی کردن اقتصاد و تجارت از طریق سیاست گذاری های کلان اقتصادی تجاری بین المللی است، به این مفهوم که چگونه با نهادینه کردن ارتباطات اقتصادی تجاری دول عضو ، این دولت ها را مجبور کند که به طور روز افزون با باز نمودن هر چه بیش تر و بدون تبعیض مرزهای خود بر روی ورود کالاها و خدمات تولیدی دول عضو دیگر (آزاد سازی تدریجی واردات کلیه کالاها و خدمات… تولیدی یکدیگر) در سرنوشت اقتصادی تجاری یکدیگر، چه خوب و چه بد، سهیم بوده، و در صورت بروز مشکلات اقتصادی تجاری، راه حل های مشترکی را دنبال نمایند.

جهانی شدن اقتصاد و تجارت از طریق سازمان جهانی تجارت به مفهومی دیگر به معنای وابستگی متقابل اقتصادی و بهره برداری از مزیت های نسبی اقتصادی تجاری دول عضو، اتباع آنها و بین شرکت های فراملی و سایر نهادهای خصوصی مرتبط به آنها نیز می باشد.

در این سازمان، تسهیل روابط اقتصادی و تجاری و یکپارچه نمودن تجارت جهانی از طریق جهانی سازی اقتصاد و تجارت، که بر اساس دکترین حاکم بر اقتصاد آزاد(اقتصاد لیبرال سرمایه داری) که در اصل یک سری اصول بنیادین حاکم بر اقتصاد و تجارت آزاد است، صورت می گیرد. این اصول در موافقتنامه های اصلی تشکیل دهنده این سازمان تجلی یافته و به نوعی روح حاکم بر اسناد این سازمان را شکل می دهد. در واقع اسناد تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت و بخصوص اسناد اصلی آن حاوی اصولی است که نشان دهنده تجلی روح اصول حاکم بر اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال سرمایه داری است.

با اینحال، این اصول ابتدائاً یک سری اصول صرفاً اقتصادی هستند که با درج در موافقتنامه ها و سایراسناد معاهده ای این سازمان، قید معاهده ای یافته و دول عضو آن را در چارچوب اسناد(موافقتنامه های) آن متعهد به رعایت اصول مزبور در قانون گذاری های اقتصادی تجاری و فعالیتهای اقتصادی تجاری روزانه خود  می نماید. مهمترین و بنیادی ترین این اصول عبارت است از:

اصل عدم تبعیض مبتنی بر دو اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد[3] و رفتار ملی.[4]

اصل آزاد سازی تجاری و دسترسی به بازار از طریق کاهش و حذف عوارض گمرکی.[5]

اصل ممنوع بودن محدویت های مقداری.[6]

اصل کاهش تعرفه های گمرکی[7] و شفاف سازی سیاست ها، برنامه ها و قوانین اقتصادی تجاری.[8]

اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی- تجاری.[9]

در رابطه با این اصول، طرفداران سازمان جهانی تجارت می گویند؛ نتیجه اِعمال صحیح این اصول، حاکمیت جهانی اقتصاد و تجارت را به دنبال خواهد داشت، و با آزاد سازی هر چه بیش تر جریان کالاها و خدمات و… و دسترسی دول عضو به داخل مرزها و بازارهای داخلی یکدیگر، شرایطی ایجاد  می شودکه به اعضای این سازمان اجازه بهره برداری از مزیت های نسبی اقتصادی و تجاری یکدیگر را خواهد داد.[10]

هم چنین، علاوه بر سند تاسیس این سازمان، اصلی ترین موافقتنامه های دیگر آن که می تواند در بر دارنده این اصول باشد عبارت از: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات[11]، موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات یا گاتس، [12] موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گذاری یا تریمز[13] و موافقتنامه جنبه  های مختلف تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس[14]  می باشد.

علاوه بر این، موضوع اسناد و موافقتنامه های این سازمان حوزه های مختلف اقتصادی تجاری را از  حوزه کالاها و خدمات صنعتی گرفته، تا حوزه محصولات کشاورزی و امور دامی(گوشت) ، و از محصولات لبنی و منسوجات نسّاجی گرفته، تا محصولات دریایی و حتی از کراوات گرفته تا مشروبات الکلی و سکس را نیز در بر می گیرد.

با اینحال، یکی از حوزه های اقتصادی تجاری راهبردی و مهمی که بنا به دلائل گوناگون از جمله وجود سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی سیاست گذار و تاثیر گذار بر آن حوزه با ابهام امکان یا عدم امکان قابلیت آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر آن مواجه می نماید، حوزه انرژی به طور عام و نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری و عرضه جهانی نفت به طور خاص می باشد، که احتمالاً این ماده خام راهبردی استثنایی نیز، با فرض وجود موافقتنامه ای مجزّا در حوزه نفت در این سازمان، می تواند از لحاظ حقوقی مقیّد به اصول بنیادین آن شود، و این اصول بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت نیز دارای آثار حقوقی  باشد.

بیان مساله

از یک سو، سازمان جهانی تجارت داعیه حاکمیت جهانی بر اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد. از سوی دیگر، رشد قابل توجه و معنی دار تقاضای جهانی نفت و افزایش قیمت جهانی آن در سال های اخیر، موجب شده است که حوزه انرژی به طور عام و نفت و موضوع بهره برداری از منابع نفت و نحوه کنترل این منابع و عرضه جهانی و تجارت آن در صفحه رادار ذهن دول قدرتمند عضو سازمان جهانی تجارت مشاهده شود. لذا از اجلاس دور دوحه، سال 2001 میلادی، موضوع حاکمیت جهانی بر نفت از طریق سازمان جهانی تجارت به اولویت اوّل گفتمان حقوقی و امکان انطباق و سازش پذیری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت با مساله نفت و جنبه های مختلف آن تبدیل شده است.

الحاق به این سازمان برای کشورهای نفت خیز نظیر کشور ما ایران می تواند هم یک چالش جدی اعم از اقتصادی تجاری و حقوقی و هم یک فرصت نسبی اقتصادی تجاری و حقوقی را در بر داشته باشد.[15] چالش جدی حقوقی از این نظر که برای ما مهم خواهد بود تا بدانیم با الحاق به این سازمان و تعهد در قبال اسناد آن، چه کسی در آینده کنترل منابع نفت ما و بهره برداری وعرضه جهانی آن را بر عهده خواهد گرفت؟ با فرض ملحق شدن به این سازمان، چه تضمین یا تضمیناتی نسبت به حق حاکمیّت ما بر منابع معدنی نفتی خود و نحوه بهره برداری از آن منابع و کنترل مقدار عرضه جهانی آن در چارچوب مقررات این سازمان برایمان باقی خواهد ماند؟

یاد آوری می شود که تا کنون 157 کشور از میان 194 کشور عضو سازمان ملل متحد به عضویت در این سازمان پذیرفته شده اند. بقیه یا در حال بستر سازی و گفتگو جهت پیوستن به این سازمان جهانی اند، و یا در حال گذار از اقتصادهای متمرکز دولتی به سوی اقتصاد آزاد به این منظور می باشند. همین طور بسیاری از کشورهای نفت خیز و بازیگران اصلی و جهانی نفت نظیر عربستان سعودی همراه با سایر کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس در سال های اخیر به عضویت در این سازمان پذیرفته شده اند. روسیه هم علیرغم 18 سال انتظار برای الحاق به این سازمان، نهایتاً در سال 2012 میلادی به عضویت در آن پذیرفته شد. بازیگران دیگر عرصه جهانی نفت نیز نظیر جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، عراق، الجزایر و لیبی علیرغم این که هنوز ملحق  به این سازمان نشده اند، لیکن تقاضای عضویت در آن را نموده و یا به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.[16]

[1] . International Trade organization(ITO)

[2] . Selivanova, Yulia, 2007, the WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector Trade and Sustainable Energy, p1, (WTO, Switzerland, Geneva, 2007)

[3] . GATT 1994, Article1

[4] . Id, Article3

[5] . Id, Article 28 bis

[6] . Id, Article11

[7] . Id, Article 28 bis

[8] . Id, Article10

[9]   . Id, Articlse22 and 23

[10]  . WTO,2001, Trading into the future,(WTO, Switzerland, Geneva, 2001),  p5

[11]  . GATT

[12]  . GATS

[13] . TRIMs

[14] . TRIPS

[15]  .  WTO,2000, Impact of WTO Accession on China’s oil Refining Enterprise, p2, (WTO, Switzerland, Geneva, 2000)

[16]  . Aslund, Anders, 2010, Why Doesn’t Russia Join the WTO? The Washington Quarterly, 49-63. doi: 10.1080/01636601003661670

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122