پايان نامه آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکيد بر نظر امام خميني (ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکيد بر نظر امام خميني (ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 180 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکيد بر نظر امام خميني (ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه: 1
1. بیان مسأله: 2
2. سؤالات اصلی تحقیق: 3
3. فرضیات: 3
4. سابقه و پیشینه تحقیق 4
5. ضرورت انجام تحقیق: 4
6. روش انجام تحقیق: 4
فصل اول: کلیات و مفاهیم 5
مبحث اول: تعریف وازگان 6
1. عقد 6
2. فسخ 8
3. اقاله 9
4. انفساخ 11
مبحث دوم: اسباب انحلال عقود 12
گفتار اول: فسخ 13
بند اول: ماهیت و مبنای فسخ 13
1. ماهیت فسخ 13
2. مبنای فسخ 13
2-1. توافق طرفین: 13
2-2. جبران ضرر ناروا 14
بند دوم: خیارات 16
الف: خیار 16
1. مفهوم خیار 16
2. واقعیت خیار چیست؟ 18
ب: تعداد و اقسام خیارات 20
گفتار دوم: اقاله 23
بند اول: ماهیت و مبنای اقاله 24
1. ماهیت اقاله 24
1-1. ماهیت اقاله در فقه 24
1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران 27
1-3. آیا اقاله عقد است؟ 28
2. مبنای اقاله 30
بند دوم: قلمرو اقاله 32
گفتار سوم: انفساخ 33
بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ 33
1. ماهیت انفساخ 33
2. مبنای انفساخ 33
بند دوم: اقسام انفساخ 33
1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی) 33
2. انفساخ ناشی از قانون 34
مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره) 36
فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران 40
مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع 42
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع 42
1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع 42
1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث 43
1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم 46
1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین 47
2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع 48
3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع 49
4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع 50
5. آثار و احکام خيار شرط در عقد بیع 53
5-1. آثار وجودي شرط خيار 53
5-2. آثار و احكام ناشي از اعمال حق خيار شرط 54
6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع 56
7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع 58
8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع 65
8-1. مواردى كه مشترى تنها بايد ارش بگيرد 68
8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى‌تواند فسخ نمايد 70
8-3. حکم خيار عيب در بايع متعدّد 70
8-4. حكم خيار عيب در مشترى متعدّد 71
8-5. تعدد مبیع در معامله واحد 71
9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع 72
9-1. انواع تدلیس در عقد بیع 74
10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع 75
10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه 77
11. آثار و احکام تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع 71
11-1. اقسام تخلف از شرط 79
12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع 81
12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی 84
13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع 85
14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع 86
14-1. مال مشاع 86
14-2. مال ممتزج 87
14-3. خیار مشترک 87
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع 89
1. تلف يكي از عوضين يا هر دو آن‌ها و تأثير آن در اقاله عقد بیع 89
2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله 91
3. تبعیض در اقاله 92
4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن 93
5. استرداد عوضین معیوب در اقاله 95
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع 96
1. تلف مبیع 96
2. تلف مبيع در زمان خيار مجلس و حيوان و شرط اگر خيار مختص مشترى باشد 96
مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره 98
گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره 98
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره 98
1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد 98
1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض 99
1-3. معيوب شدن عين مستأجره در اثنای مدت اجاره 101
2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره 101
3. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره 101
3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر 102
4. آثار و احکام خيار تبعض صفقه در عقد اجاره 102
5. آثار و احکام خيار تعذر تسليم در عقد اجاره 103
6. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره 103
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره 104
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره 104
1. تلف مورد اجاره 104
2. خروج عين مستأجره از قابليت انتفاع 106
3. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت 106
4. پایان مدت اجاره 106
مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح 108
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح 108
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح 108
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن 108
1-2. عیوب مختص مرد 110
1-3. عیوب مختص زن 113
1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن 115
2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح 119
3. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح 121
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح 122
1. لعان 122
2. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر 123
3. ارتداد 124
4. موت یکی از زوجین 125
مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت 128
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت 128
1. عزل وکیل 128
2. استعفای وکیل 129
3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت 131
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت 132
1. موت وکیل یا موکل 132
2. جنون وکیل یا موکل 134
2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل 135
3. حجر و اغماء یکی از طرفین 135
4. از بین رفتن متعلق وکالت 136
5. پایان مدت وکالت 136
6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت 136
مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت 137
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت 138
1. انحلال اذن در اداره شرکت 138
2. انحلال مال مشاع به‌وسیله تقسیم آن 138
2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع 140
2-2. اقاله تقسیم مال مشاع 140
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت 142
1. تلف شدن تمام مال مشترک 142
2. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا 142
مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد كفالت 143
گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد كفالت 143
1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت 143
2. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت 143
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد كفالت 144
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد كفالت 144
مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله 145
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله 145
1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال‌علیه) در عقد حواله 145
2. آثار و احکام خيار شرط در فسخ حواله 145
3. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله 146
3-1. اثر فسخ بیع در حواله 146
گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله 147
مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات 148
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه 148
1. آثار و احکام خيار تعذر تسليم در عقد مزارعه 148
2. آثار و احکام خيار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه 148
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه 149
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه 149
1. خروج زمين از قابلیت انتفاع 149
2. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا 149
3. كشف عدم مالکیت مالك نسبت به مقدارى از مدت مزارعه 149
4. انقضاى مدّت عقد مزارعه 150
مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان 150
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان 150
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان 151
مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح 152
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح 152
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح 153
مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض 153
1. تلف و نقص مورد قرض 153
2. تعذر رد مثل مورد قرض 153
3. شرط در ضمن عقد قرض 153
4. افزایش یا كاهش ارزش پول 154
مبحث دوازدهم: سایر عقود 155
گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز 155
گفتار دوم: انفساخ عقود جایز 155
نتیجه‌گیری 156
فهرست منابع 158

فهرست منابع

الف. منابع فقهی – حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا).

اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).

ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 ه­ق).

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق).

ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج‌4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).

انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).

اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 ه­ق).

اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم – الدار الشامية، چاپ اول، (1412 ه‍ق).

اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج‌2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).

انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط – الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق).

امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 ه­ش).

امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا).

 

بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق).

بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).

بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق).

تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 ه­ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).

جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج‌2 و ‌۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق).

جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق).

حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط – الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).

حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهم­السلام، چاپ اول، (بی­تا).

حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429­ه­ق).

حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج‌11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).

حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417­ه­ق).

حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر­المومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403­ه­ق).

حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 ه­ق).

حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 ه­ق).

ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 ه‍­ق).

حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج‌14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).

حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).

حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط – الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).

حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 ه­ش).

خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج‌1، بی جا: بی نا، (بی تا).

خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).

ـــــــــــــــــــــــــ.‏ كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهم­السلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش).

خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق).

ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).

ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).

ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).

 

ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق).

خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).

رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 ه­ش).

روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب – مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق).

ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق).

سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).

ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).

سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و ‌18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).

سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).

سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).

سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج‌2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق).

سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق).

شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).

شهیدی، مهدی. حقوق مدنی – سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).

ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 – عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).

صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).

صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).

صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).

صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413­ه­ق).

صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق).

صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج‌2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه‍ ق).

طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و ‌2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق).

طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج‌1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج‌2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).

طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 ه­ق).

طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 ه­ق).

 

عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 ه­ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).

عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط – الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و ‌14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق).

عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق).

عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج‌1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق).

عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج‌2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث – الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق).

عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).

عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).

عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 ه­ش).

عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق).

علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).

علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 ه­ق).

فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416­ه­ق).

فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق).

فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).

فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه‍ ق).

فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 ه­ق).

فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387­ه­ش).

فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بی­تا).

قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).

قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 ه­ش).

قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 ه­ش).

قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق).

قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج‌ 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق).

قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق).

کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 ه­ش).

ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 ه­ش).

ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).

 

كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 ه­ش).

کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط – الإسلامية). ج ‌2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق).

کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 ه­ش‏).

کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 ه­ق).

لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق).

گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق).

مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).

ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه‍ ق).

مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 ه­ق).

محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).

مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).

مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).

مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 ه­ش).

مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج‌2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى – ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق).

مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).

مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج‌9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق).

مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).

مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق).

مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه­الله علیه، چاپ اول، (1413 ه­ق).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه­الله علیه، چاپ اول، (1413 ه­ق).

مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة – كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق).

موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 ه­ش).

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 ه­ش).

نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه‍ ق).

نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق).

نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق).

نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق).

 

ب. قوانین

قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.

قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.

قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.

قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش.

قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش.

ج. نرم افزارهای اسلامی

جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.

 مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391­ه­ش.

چکیده:

در جامعه اسلامی، معاملات و به‌خصوص عقود لازمه، از مهم‌ترین مسائل زندگی به شمارمی آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ بنابراین متعاملین برای تأمین منافع و نیازهای خود، عقد را منعقد می‌سازند، این عقد دارای آثار حقوقی و شرعی می‌باشد و پس از انعقاد آن هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی‌تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند حال اگر دوام این عقد به هر سببی ناممکن یا باعث عسر و حرج یا ضرر باشد، باز باید به عقد ملزم و پایبند ماند. شارع مقدس در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها، قوانین راهگشایی قرار داده است که جامعه بشری را از افتادن در بسیاری از تنگناها و ضررهای ناروا نجات دهد. از جمله این راهگشایی­ها، تشریع حق فسخ، اقاله و انفساخ در معاملات حقوقی می‌باشد. مهم‌ترین اثر انحلال، پایان یافتن عقد است. عقد با انحلال پایان‌یافته و آثار آن برطرف می‌شود و آنچه از هریک از دو طرف به دیگری منتقل‌شده، به او باز می‌گردد. این آثار نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. همچنین منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال، مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است. در این پژوهش، بررسی مباحث گوناگون فقهی و حقوقی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر در زمینه انحلال عقود و آثار و احکام ناشی از آن‌ها با تأکید بر دیگاه امام خمینی (ره)، انجام‌شده است. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­­ای و نرم‌افزارهای علوم اسلامی می­باشد.

کلمات کلیدی: آثار و احکام فسخ، آثار و احکام اقاله، آثار و احکام انفساخ، انحلال عقود

مقدمه:

در جامعه اسلامی، معاملات و به‌خصوص عقود لازمه، از مهم‌ترین مسائل زندگی به شمار می‌آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن‌ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب می‌گردد که هر معامله‌ای عاری از امور حرام و مسائل اختلاف‌برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیده‌ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن‌ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه می‌شود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع‌آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم می‌باشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی می‌باشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود می‌باشد.

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به‌موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده‌اند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی‌تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این ضرورت که از آن به «قاعده لزوم» تعبیر می‌شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.

عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی‌رویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله به‌طوری‌که ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله می‌شود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می‌کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی‌رسند یا در اثر آفت آسمانی یا به‌واسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معامله‌ای فریب بخورد یا دچار غبن شود و… در این موارد شارع مقدس برای رفع این ضرر چه احکام و قوانینی دارد؟

دین اسلام، دین عدالت، امانت، احسان، مساوات و ایثار است و با هرگونه ظلم و اجحاف و ضرر و زیان و سایر مفاسد مبازره می‌کند. شارع مقدس اسلام برای رهایی از این زیان و ضرر اسبابی را مطرح کرده است و طرفین عقد را از لزوم به تعهدات عقد می‌رهاند این اسباب عبارت‌اند از:

انحلال به تراضی که اقاله گویند که آن، برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می‌شود.

انحلال ارادی که فسخ گویند و آن عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی عقد به‌وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.

انحلال قهری که انفساخ گویند که عبارت است از اینکه هرگاه عقد صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهراً منحل شود به‌طوری‌که قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد.

بنابراین، معلوم شد که قلمرو لزوم عقود نامحدود نیست، به‌گونه‌ای که طرفین عقد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را منحل نماید؛ بلکه علاوه بر عقد جایز که به‌حکم طبیعت خاصشان قابل‌فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در عقود لازم نیز قانون‌گذار دو سبب ارادی (فسخ و اقاله) و یک سبب غیرارادی و قهری (انفساخ) برای انحلال عقد پیش‌بینی کرده است.

این تحقیق از دو فصل تشکیل‌شده است، در مبحث اول از فصل اول، ابتدا مفهوم عقد در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس به مفهوم لغوی و اصطلاحی سه واژه اساسی (فسخ، اقاله و انفساخ) می‌پردازیم. همچنین در مبحث دو این فصل در بیان ماهیت و احکام و مبنای این سه واژه اختصاص یافته است و در مبحث سوم نیز به شخصیت فقهی مختصرا اشاره شده است. فصل سوم نیز که عنوان اصلی پایان‌نامه می‌باشد به احکام انحلال عقود و نتیجه آثاری که بر آن‌ها بار می‌شود، تدوین شده است.

1.        بیان مسأله:

با انحلال عقد به یکی از اسباب آن (فسخ، اقاله و انفساخ)، عقد از ادامه حیات بازمی‌ماند، یعنی عقدی که تا پیش از انحلال وجود اعتباری داشت و دارای آثاری بود با انحلال آن، وجود اعتباری خود را از زمان انحلال از دست می‌دهد و بدیهی است که از ادامه اثربخشی نیز بازمی‌ماند؛ بنابراین انحلال عقد دارای دو اثر مهم است:

الف. انحلال عقد: انحلال عقد، به هر سببی که باشد ناظر به آینده است و همان‌گونه که بیان شد، انحلال عقد، از زمان انحلال آن است و تصرفات قبل از آن اصولاً جایز می‌باشد و به همین دلیل ممکن است طرفین عقد یا اشخاص ثالث، براثر انحلال عقد، حقی پیدا کنند.

زوال اثر عقد: اثر عقد نیز پس از انحلال آن از بین می‌رود و بدیهی است که هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقد بوده والا صرف انحلال و اضمحلال آن، نتیجه چندانی برای طرف یا طرفین عقد برجا نمی‌گذارد. با بیانی که گذشت معلوم شد که مهم‌ترین بحث در انحلال عقد، بررسی آثار انحلال است. در این پژوهش، باید مشخص شود که هدف عمده از انحلال عقد چیست؟ تکلیف عیب و نقصی که در از عوضین یا هردوی آن‌ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟ منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن به چه کسی تعلق دارد؟

2.       سؤالات اصلی تحقیق:

سؤالات اصلی که موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد این است که:

هدف عمده از انحلال عقد چیست؟

تکلیف تلف و عیب و نقصی که در عوضین یا هر دوی آن‌ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟

منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن، به چه کسی تعلق دارد؟

3.      فرضیات:

هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقدی که به دلایلی ادامه آن یا غیرممکن است (مانند تلف مبیع قبل از قبض) یا ضرر و زیان فاحش متوجه یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها می‌شود که با انحلال عقد، بلافاصله آثار حقوقی آن نیز از متوقف می‌گردد. مهم‌ترين اثر انحلال عقد، پايان يافتن عقد است. عقد با انحلال به یکی از اسباب آن، پایان‌یافته و آثار آن برطرف مى‌شود و آنچه از هريك از دو طرف به ديگرى منتقل‌شده به او بازمی‌گردد.

در صورت تلف عوضین به‌واسطه آفت آسمانی، عقد، خودبه‌خود منفسخ می‌گردد؛ اما درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) در صورت مطالبه مشتری، ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد؛ بنابراین مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص متلف مراجعه کند؛ اما اگر عوضین قبل از قبض، عيب یا نقصی پيدا كند، متضرر بين فسخ آن و امضاى آن همراه با جبران ضرر آن (ارش)، مخیر است.

نمائات و منافع متصله و منفصله حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تا انحلال آن مانند بچه حيوانات و ميوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.

4.       سابقه و پیشینه تحقیق:

جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع از طریق پایگاه‌های اینترنتی این مهم کنترل گردید و هیچ‌گونه تحقیق یا پژوهش جامعی با عنوان مذکور وجود نداشت؛ ولی در منابع فقهی و حقوقی به‌صورت اجمالی یا پراکنده به آن اشاره‌شده است؛ اما تابه‌حال به‌صورت خاص و جامع به نوع عمل فقهی – حقوقی پرداخته نشده است.

5.      ضرورت انجام تحقیق:

تبیین ماهیت و مبنای هر یک از اسباب انحلال عقد.

موارد انحلال عقود و روشن شدن احکام و آثار حقوقی آن‌ها پس از انحلال.

انجام این تحقیق کمک می‌نماید تا خلاءهای قانون در این زمینه مشخص و ضرورت تدوین قانون در این زمینه احساس گردد.

6.       روش انجام تحقیق:

انجام تحقیق حاضر به‌صورت بنیادی از منابع فقهی­-­حقوقی صورت گرفته است که به شیوه تحلیلی­-­توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه­ای (کتاب‌های فقهی و حقوقی، قوانین موضوعه ایران و نرم‌افزار علوم اسلامی) می­باشد.

 فصل اول:

کلیات و مفاهیم

 پیشگفتار:

هدف کلی از این فصل، شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه عقد در فقه و حقوق و نیز شناخت صحیح از معنا و مفهوم فسخ، اقاله و انفساخ در لغت و اصطلاح، به‌عنوان اسباب انحلال عقود است. همچنین  تبین ماهیت و مبنای اسباب انحلال عقود و در پایان فصل به شخصیت فقهی امام خمینی (ره) مختصرا اشاره شده است.

 مبحث اول: تعریف واژگان

1. عقد

1-1.  مفهوم عقد

 1-1-1. مفهوم لغوی

عقد، مصدر فعل است، سپس به‌عنوان اسم استعمال شده است و جمع آن عقود می‌باشد و در قرآن کریم آمده است، قوله تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پیمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد! واژه‌ی عقد در لغت بر معانی بسیاری اطلاق می‌شود ازجمله آن‌ها: گره زدن، بستن، محکم کردن دو چیزی است به یکدیگر به‌نوعی که جدا کردن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد[2]؛ مثل گره زدن ریسمان و نخ به دیگری که از هم منفک نگردد؛ و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند. ازاین‌رو علمای لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده‌اند.[3] امام خمینی (ره) برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر کرده‌اند: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند، عقد از عُقدَة به معنای گره. امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَة آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این‌که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی: «و لاتعزموا عُقدَة النکاح»[4] و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَةُ النکاح»[5] شاهد بر این مطلب‏اند».[6] علمای لغت علاوه بر معنای یادشده، معانی دیگری را ذیل این ماده ذکر کرده‌اند که تا حدودی ارتباط بامعنای بالایی دارد؛ مانند اعتقاد جازم، عهد، ضمان، احکام و ابرام امری.[7]

1-1-2.  معنای اصطلاحی

برای ارائه تعریف عقد، تعاریف مختلفی را باید در نظر گرفت. در اصطلاح حقوق اسلامی، با توجه به معنای لغوی و عرفی آن، فقهای امامیه تعبیر متفاوتی از عقد ارائه داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی مبانی متفاوت این علما در مورد عقود و تعهدات است؛ و آن را به «مطلق عهد»[8]، «عهد مشدّد»[9] و «مجموع ایجاب و قبول»[10] تعبیر کرده‌اند. بیشتر منابع فقهی تعریف عام از عقد را بیان نکرده‌اند، بلکه در هر عقد خاص برحسب مورد، تعریفی از آن عقد ارائه و ماهیت حقوقی آن تبیین شده است.

در اصطلاح حقوق ایران، عقد «یک موجود اعتباری شناخته‌شده حقوقی است که مانند اشیاء مادی وجود خارجی ندارد، درنتیجه همکاری ارادی و یا چند شخص ایجاد می‌شود؛ بنابراین، عقد، ماهیت حقوق اعتباری است که با توافق اراده دو یا چند شخص انشاء می‌شود؛ مانند عقد اجاره و نکاح».[11] بر مبنای ماده 183 ق.م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر، یک تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد».

حقوقدانان از چند جهت این تعریف را مورد اشکال قرار دادند که عموم اشکالات آن به عدم جامعیت تعریف برمی‌گردد؛ بنابراین تعریف جامع نیست؛ زیرا: اولاً: عقد را در اعمال حقوقی منحصر کرده است که اثر آن ایجاد تعهد است. درنتیجه اعمال حقوقی که اثر آن انتقال است را شامل نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال اثر عقد را با عقودی مانند ضمان و حواله انتقال تعهد است. درحالی‌که در ماده فوق‌الذکر اثر عقد را با قید «تعهد بر امری نمایند…» محدود به ایجاد تعهد کرده است، ثانیاً: تعریف مذکور شامل عقد تملیکی نمی‌شود.[12]

[1]. مائده/1

[2]. مجمع البحرين، ذیل واژه «عقد»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عقد»؛ العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه «عقد»؛ كتاب العين، ذیل واژه «عقد»؛ مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه «عقد»؛ المحيط في اللغة، ذیل واژه «عقد»؛ الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، ذیل واژه «عقد»؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ذیل واژه «عقد»

[3]. همان‌، در بیان این واژه آمده است: «عَقَدْتُ الحبلَ و البيعَ و العهدَ، فَانْعَقَدَ»

[4]. بقره/235

[5]. بقره/237

[6]. روح اللّه موسوى خمينى، كتاب البيع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، 1421 ه‍ ق)، ج 1، ص 102

[7]. المحيط في اللغة، ذیل واژه «عقد»؛ الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، ذیل واژه «عقد»؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ذیل واژه «عقد»

[8]. مرتضى انصارى، كتاب المكاسب (ط – الحديثة)، چاپ اول، (قم – ايران: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 1415 ه‍ ق)، ج 3، ص 56؛ ابو القاسم موسوى خويى، بی چا (بی جا: مصباح الفقاهة (المكاسب)، بی تا)، ج 2، ص 142؛ مولى احمد نراقى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، چاپ اول، (قم – ايران: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1417 ه‍ ق)، ص 9 و 10؛

[9]. مولى احمد نراقى، همان، ص 13؛ مرتضی انصاری، همان، ج 3، ص 56

[10]. حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ اول، (قم: نشر الهادي، 1419 ه‍ ق)، ج 3، ص 143؛ جواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط – الحديثة)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1419 ه‍ ق) ج‌12، ص،477؛ ميرزا محمد حسين نائينى، منية الطالب في حاشية المكاسب، چاپ اول، (تهران: المكتبة المحمدية، 1373 ه‍ ق)، ج‌1، ص، 94؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1404 ه.ق)، ج‌22، ص،203؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، (قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ه.ق)، ج‌3، ص، 144

[11]. مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهارهم، (تهران: دادگستر، 1389 ه.ش)، ص 10

[12]. همان، ص 35؛ علی عباس حیاتی، حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، 1392 ه ش ص 9 و 10، امامى، حسن، حقوق مدنى، بی چا، (تهران: انتشارات اسلامية)، ج‌1، ص، 160

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه اختلاف زوجين در خصوص نوع و شرايط عقد نکاح
 • پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122