پايان نامه آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 190 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: كليات تحقيق 4
بخش اول: موضوع تحقيق 5
بخش دوم: ضرورت تحقيق و اهداف آن 6
بخش سوم: روش تحقيق 7
بخش چهارم: پيشينه تحقيق 8
بخش پنجم: آشنايي با علامه طباطبايي(ره) و الميزان 9
بند اول: زندگي‌نامه مؤلف 9
بند دوم: آشنايي با تفسير «الميزان في تفسير القرآن بالقرآن» 11
بند سوم: ويژگي‌هاي تفسير الميزان 12
بخش ششم: جايگاه روايات تفسيري 19
بند اول: تعليم مفاهيم و حقايق قرآن 21
بند دوم: تعليم روش تفسير قرآن 22
بند سوم: تبيين تفاصيل احكام و جزئيات شريعت 23
بخش هفتم:گونه‌هاي روايات تفسيري 23

فصل دوم: ضعف اسانيد در روايات تفسيري 28
بخش اول: مفهوم شناسي و پيشينه 29
بخش دوم: ارزشگذاري سندي احاديث 31
بخش سوم: اعتبارسنجي خبر واحد تفسيري 33
بخش چهارم: رويکرد تفاسير درباره ي اسناد روايات 37
بند اول: تفسير جامع البیان (تفسیرطبري) 37
بند دوم: تفسير القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) 38
بند سوم: تفسير مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) 38
بند چهارم: تفسير المنار 39
بند پنجم: تفسير روض الجنان وروح الجنان 39
بند ششم: تفسير مجمع البيان 40
بند هفتم: تفسيرالميزان 40
بخش پنجم: جمع بندي 47
فصل سوم: جعل در روايات تفسيري 49
بخش اول: مفهوم‌شناسي و پيشينه 50
بخش دوم: زمينه هاي پيدايش و گسترش جعل 53
بند اول: حذف اسانيد روايات و بي توجهي در نقل و ضبط راويان. 53
بند دوم: حرص شديد به حفظ و نقل حديث 54
بند سوم: منع نگارش و نقل حديث از سوي خلفا 54
بخش سوم: انگيزه هاي جعل 55
بند اول: انگيزه هاي سياسي- اجتماعي 55
بند دوم: انگيزه هاي سياسي- فرهنگي 56
بند سوم: انگيزه هاي فرقه اي 57
بند چهارم: انگيزه هاي شخصي 58
بخش چهارم: معيارهاي تشخيص روايات جعلي 59
بخش پنجم: نمونه هايي از جعل در گونه هاي روايات تفسيري 60
بند اول: اسباب نزول 60
الف:اقامه ي نماز و استغفار پيامبر(ص) براي منافق 60
ب: کفر ابوطالب 66
بند دوم: روايات تبيين معاني 69
بند سوم: روايات اعتقادي 70
بند چهارم: روايات داستاني 72
بند پنجم: روايات فضايل 74
بند ششم: روايات تأويل 76
بخش ششم: جمع بندي 77
فصل چهارم: اسرائيليات در روايات تفسيري 81
بخش اول: مفهوم شناسي و پيشينه 82
بخش دوم: زمينه ها و ريشه هاي پيدايي و گسترش 83
بخش سوم: اقسام اسرائيليات 86
بخش چهارم: عناصر اصلي پديدآورنده اسرائيليات 88
بخش پنجم: اسرائيليات و گونه هاي روايات داستاني 90
بند اول: آفرينش 90
الف: آفرينش حوا 90
بند دوم: عصمت ملائكه و انبياء 94
الف: هاروت و ماروت 94
ب: حضرت يوسف(ع) 97
بند سوم: اقوام و اماكن 104
الف: عوج بن عنق و عمالقه 104
بند چهارم: نزول وحي 106
الف: آغاز نزول وحي 106
بخش ششم: جمع بندي 109
فصل پنجم: نقل به معنا در روايات تفسيري 112
بخش اول: مفهوم شناسي و پيشينه 113
بخش دوم: جواز و عدم نقل به معنا 114
بند اول: ادله مخالفان 115
بند دوم: ادله ي موافقان 116
بخش سوم: پيامدهاي نقل به معناي بي ضابطه 117
بند اول: اضطراب و اختلاف احاديث 117
بند دوم: تغيير و تحريف احاديث 118
بند سوم: از بين رفتن اصالت الفاظ معصومين(ع) 118
بخش چهارم: نمونه هايي از نقل به معني 119
بند اول: گمراهي گري خداوند در جريان سامري 119
بند دوم: نفرين پيامبر(ص) عليه خود 121
بند سوم: انحصار عصمت در حضرت يحيي(ع) 122
بند چهارم: نفي رحمت عمومي خداوند در روز قيامت 123
بند پنجم: اصحاب اعراف 125
بند ششم: آيات اعلان برائت 129
بخش پنجم: جمع بندي 136
فصل ششم: اختلاف قرائات در روايات تفسيري 140
بخش اول: مفهوم شناسي قرائت 141
بند اول: معناي لغوي 141
بند دوم: معناي اصطلاحي 141
بخش دوم: پيشينه ي اختلاف قرائات 142
بخش سوم: عوامل اختلاف قرائات 144
بند اول: عوامل مربوط به خط و زبان 144
بند دوم: اختلاف لهجه ها 145
بند سوم: اجتهاد قراء 145
بخش چهارم: تواتر قرائات 147
بخش پنجم: گونه هاي اختلاف قرائات 149
بند اول: اختلاف قرائت بدون تغييرات معنوي 149
بند دوم: اختلاف قرائت توأم با تغيير معنوي 151
بخش ششم: جمع‌بندي 167
نتيجه گيري نهايي 169
فهرست منابع 173

فهرست منابع

 * قرآن کريم

الف) منابع فارسي:

‌ اوسي، علي. روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان. سيد حسين مير جليلي، بي جا: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، (1370 ش)

‌ نفيسي،‌شادي. علامه طباطبايي و حديث (روش‌شناسي نقد و فهم حديث از ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان). تهران:‌ شركت انتشارات علمي و فرهنگي، (1384 ش)

ابن خلدون، عبدالرحمن. مقدمه ابن خلدون. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، (1366 ش)

اسعدي، محمد و همکاران. آسيب شناسي جريان هاي تفسيري. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (1389ش).

انجمن پخش کتب مقدسه. کتاب مقدس(کتب عهد قديم و عهد جديد). بي جا: 1982م.

ايازي، محمد علي. تفسير پژوهي ابوالفتح رازي؛ گزارش کتاب ها و پايان نامه ها. قم: دارالحديث، (1388ش)

بابايي، علي اکبر. روش شناسي تفسير قرآن. تهران: سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، (1379 ش)، ج 1.

بابايي، علي­اکبر. مکاتب تفسيري.ج 2،تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سمت،(1381ش)

خميني، روح اله، تفسير سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، (1375ش).

جوادي آملي، عبدالله. تسنيم. قم: مركز نشر اسراء، (1387 ش)

حجتي، محمد باقر. پژوهشي در تاريخ قرآن کريم. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، (1360).

حسيني طهراني، سيد محمدحسين. مهر تابان.‌ (ياد نامه و مصاحبات تلميذ و علامه طباطبايي)، مشهد: علامه طباطبايي‌ ، (1417 ق)

دياري بيدگلي، محمدتقي ، آسيب شناسي روايات تفسيري، (مجله مطالعات اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، ش 6، بهار90).

دياري بيدگلي، محمدتقي. پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي، (‌1379ش.)

رازى، ابوالفتوح حسين بن على، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن (مشهد. بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، (1408 ق )

رستم‌نژاد، مهدي. استقلال قرآن در بيان و نقش روايات در تفسير از منظر علامه؛ قرآن شناخت. ش 8 ،(1390ش).

رفيعي، ناصر. درسنامه وضع حديث. قم: مرکز جهاني علوم اسلامي، (1384 ش)

سبحاني، جعفر. سيماي فرزانگان. قم: موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، (1379ش).

شفاعي، زهرا. فخر رازي و تفسير کبير. تهران: خانه کتاب، (1389ش)

شهيدي، سيد جعفر. ترجمه نهج البلاغه. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، (1373 ش)

صفري فروشاني، نعمت الله. غاليان؛ کاوشي در جريان ها و برآيندها. مشهد: آستان قدس رضوي، (1387 ش.)

طباطبايي،‌ سيد محمدحسين. قرآن در اسلام قم: دفتر انتشارات اسلامي. (1372 ش)

عبدالهادي، فضلي. مقدمه اي بر تاريخ قرائات قرآن کريم. قم: نشر زائر،1373ش

عسکري، سيد مرتضي. نقش ائمه در احياي دين. تهران: مؤسسه اهل البيت(ع)، (1361 ش)

عقيقي بخشايشي، عبد الرحيم. طبقات مفسران شيعه. قم: دفتر نشر نويد اسلام، (1376 ش)

فاکر، محمد. اختلاف قرائات وعلامه طباطبايي. قرآن شناخت، ش 8 ، (1390ش).

فرجاد، محمد. داستان پيامبران در تفسير ابوالفتح رازي. پژوهش‌هاي قرآني، ش 41، (بهار 1384).

فصيحي، علي. اسباب نزول در مجمع‌البيان. پژوهش‌هاي قرآني، ش 1، (تابستان 1374).

کلانتري ارسنجاني، علي­اکبر. نقش دانش رجال در تفسير و علوم قرآن. قم: بوستان کتاب، (1382)

گلي زواره، غلامرضا.‌ جرعه‌هاي جانبخش. قم: انتشارات حضور، چاپ دوم (‌1377ش)

محمدي ري شهري، محمد. ميزان الحکمة. قم: دفتر تبليغات اسلامي، (1402 ق- 1405 ق)

مدير شانه‌چي، کاظم. علم الحديث. قم: دفتر تبليغات اسلامي، (1364 ش)

مسعودي، محمد مهدي. شفاف ترين ويژگي هاي الميزان(1). مجله پژوهش هاي قرآني، (1379)

مسعودي، عبدالهادي. آسيب شناخت حديث. قم: نشر زائر، (1389.)

مسعودي، عبدالهادي. وضع و نقد حديث. تهران: مطالعه و تدوين علوم انساني(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني؛ دانشکده علوم حديث، (1388ش)

مصاحب، غلامحسين. دائرة المعارف مصاحب. مؤسسه انتشارات فرانکلين، (بي‌تا)

مطهري، مرتضي. حق و باطل. ‌تهران: انتشارات صدرا، (‌1362)

مطهري، مرتضي. مجموعه آثار. ج 3، تهران:‌ صدرا، (1385 ش)

مطهري، مرتضي. اسلام و مقتضيات زمان. تهران: انتشارات صدرا، (1362 ش)

مطهري، مرتضي. سيري در سيره نبوي. تهران: صدرا، (1378ش)

معارف، مجيد. حديث و حديث­پژوهي. تهران: نشر کتاب مرجع، (1389ش)

معرفت، محمد هادي. تفسير و مفسران. قم: موسسه فرهنگي التمهيد، (1384ش)

معرفت، محمد هادي. علوم قرآني. قم: موسسه فرهنگي التمهيد، (1381 ش)

مکارم شيرازي، ناصر، با همکاري جمعي از نويسندگان. تفسير نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامية، (1363 ش)، ج 22.

مهريزي، مهدي. حديث­پژوهي. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، (1381ش) ج 1.

مهريزي، مهدي. درآمدي بر شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث. علوم حديث، ش 1، (1375ش)

مودب، رضا. نزول قرآن و روياي هفت حرف. قم: حوزه علميه، دفتر تبليغات، مرکز انتشارات، (1378 ش).

ناصح، علي احمد. کاربرد احاديث در تفسير قرآن قم: پژوهشنامه قرآن و حديث. (1382 ش)

هاشمي، سيد حسين. اسباب نزول در تفسير المنار. پژوهشهاي قرآني،ش1، (بهار 74).

هاشمي، سيد حسين. روش تفسيري مجمع‌البيان. پژوهش‌هاي قرآني، ش 29 و 30، (بهار و تابستان 81.).

واعظ زاده خراساني، محمد. مکاتب و روش هاي تفسيري. جزوه درس استاد، چاپ نشده، (موجود در کتابخانه تخصصي مرکز فرهنگ و معارف قرآن قم).

ب) منابع عربي:

آلوسي، محمود. روح المعاني. بيروت: داراحياء التراث العربي، (1405 ق).

ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه. قم: منشورات مکتبة آية الله مرعشي نجفي. (1404 ق).

ابن تيميه، تقي­الدين. مقدمه في اصول التفسير. با تحقيق دکتر عدنان محمد زرزور، چاپ اول، بيروت: دارالقرآن الکريم، (1391ق)

ابن جزري. النشر في القراءات العشر. قاهره: مکتبة الجلي، (بي‌تا).

ابن عرّاق، ابوالحسين علي‌بن محمد. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة. بيروت: دارالکتب العلميه، (1401 ق)،.

ابن غضائري، احمدبن حسين. رجال ابن الغضائري. قم: اسماعيليان (1364ق)

ابن قتيبه، عبدالله. تأويل مختلف الحديث. بيروت: بي­نا، (1391 ق)

ابن کثير، اسماعيل. تفسير القرآن العظيم. بيروت: دارالمعرفة، (1407 ق)

ابن منظور، محمد ابن مکرم. لسان­العرب. قم: نشر ادب الحوزه، (1363)

ابوريه، محمود. اضواء علي السنه المحمديه. مصر: دارالمعارف، (بي‌تا)

ابوشهبه، محمد بن محمد. الاسرائيليات و الموضوعات في کتب التفسير. بيروت: دارالجيل، مکتبة السنه القاهره، (بي‌تا).

بلاغى نجفى، محمد جواد. آلاء الرحمن فى تفسير القرآن. قم: بنياد بعثت، چاپ اول، (1420 ق)

اميني، عبدالحسين. الغدير في الکتاب و السنة و الادب. قم: مرکز الغدير للدراسات الاسلامية، (1416 ق)

انصاري،‌ شيخ مرتضي. فوائد الأصول. (قم: دفتر انتشارات اسلامي، (بي‌تا).

بحراني، سيدهاشم. البرهان في التفسير القرآن. تهران: بنياد بعثت، (1416 ق.)

بخاري، محمد بن اسماعيل.‌ صحيح البخاري. ‌بي‌جا: دارالفکر، (1401 ق)

جزايري، نعمت الله. انوار النعمانيه. بيروت: الاعلمي للمطبوعات، (1948ق)

حرّ عاملي، محمد بن حسن. تفصيل وسائل الشيعه. قم: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، (بي‌تا).

حسيني جلالي، سيد محمدرضا. تدوين السنة الشريفة. قم: دفتر تبليغات اسلامي، (1371ش)

حسيني عاملي، سيد محمد جواد. مفتاح الکرامة. قم: مؤسسه آل البيت(ع)، (بي‌تا.)، ج 2.

حلي، حسن­ ابن يوسف­بن علي­بن مطهر. رجال العلامه الحلي. قم: بي­نا، (1411ق)

خوئي، سيد ابوالقاسم. البيان في تفسير القرآن. بي­جا: منشورات انوار الهدي، (1401 ق.)

خوئي، سيد ابوالقاسم. معجم الرجال الحديث. بيروت: منشورات مدينة العلم (افست قم)، (1403 ق)

ذهبي، شمس الدين. تذکره الحفاظ. بيروت: دارالکتب العلمية، (1374 ش)

ذهبي، محمدحسين. الاسرائيليات في التفسير و الحديث. دمشق: لجنة النشر في دارالايمان، (1405 ق.)

ذهبي، محمد حسين. التفسير و المفسرون. قاهره: دارالکتب الحديثه، (1381 ق)

رازي، فخرالدين ابوعبداله محمد بن عمر ، مفاتيح الغيب (بيروت: داراحياء التراث العربي، 1420 ق)

راغب اصفهاني، حسين بن احمد. المفردات في غريب القرآن. قم: دفتر نشر کتاب، (بي‌تا).

رشيدرضا، محمد. تفسير المنار. ‌بيروت: دارالمعرفة، (بي‌تا).

زرقاني، محمد عبدالعظيم. مناهل العرفان. قاهره: جامعه الازهر، دانشکده اصول الدين، (بي تا)، ج 1.

زرکشي، بدرالدين. البرهان في علوم القرآن. بيروت: دارالمعرفة، (1415 ق)

سبحاني، جعفر. الحديث النبوي بين الرواية و الدراية. قم: مؤسسه الامام الصادق(ع)، (1419ق.).

سبحاني، جعفر. کليات في علم الرجال قم: مرکز مديريت حوزه علميه. (1410 ق)

سجستاني، ابن ابي داود. المصاحف. بيروت: دارالکتب العلميه، (1405 ق).

سيوطى جلال الدين، الدر المنثور فى تفسير المأثور. قم: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى. (1404 ق)

سيوطي، جلال الدين.‌ الاتقان في علوم القرآن. قم:‌ منشورات الشريف الرضي، (بي‌تا )

سيوطي، جلال الدين. تدريب الراوي. مدين: مکتبة العلمية، (1392 ق)

شاکر، احمد محمد. الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن کثير. بيروت: دارالکتب العلميه، (بي تا)

صاوي جويني، مصطفي. شيوه هاي تفسيري قرآن کريم. (مشهد، آستان قدس رضوي، 1385ش).

صبحي صالح. علوم الحديث و مصطلحه. بيروت: درالعلم للملايين، (2009 م)

صبحي صالح. نهج البلاغه. قم: دارالهجرة، (بي‌تا)

صدوق، ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. با تصحيح و تعليق علي اکبر غفاري، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، (1361 ش)

طباطبايي،‌ سيد محمدحسين. الميزان في تفسير القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه ،قم، (1417ق)

طبرسى، فضل بن حسن. مجمع البيان فى تفسير القرآن. تهران:انتشارات ناصرخسرو، (1372ش)

طبري، ابن جرير. جامع البيان عن تاويل آي القرآن( تفسيرطبري). بيروت: دارالکتب العلمية، (1412ق)

طريحي، فخرالدين. مجمع البحرين. تهران: المکتبة المرتضوية، (1395 ق).

طوسي، محمد بن حسن.‌ التبيان في تفسير القرآن. بيروت: داراحياء التراث العربي، (بي‌تا)

طوسي، محمدبن حسن. العدة في الاصول. قم: بي­نا، (1417 ق)

عاملي مکي شهيد ثاني، زين الدين. الرعاية في علم الدراية. قم: مکتبة آية الله مرعشي نجفي، (1408 ق).

عاملي مکي، حسن بن زين الدين. معالم الاصول. بي نا، (بي تا)

عاملي، جمال الدين حسن بن زين الدين. معالم الدين و ملاذا لامجتهدين. قم: مؤسسه النشر الاسلامي، (1406 ق)

عاملي، محمد بهاءالدين. الوجيزه في علم الدرايه. (قم: منشورات المکتبه الاسلاميه، (1396ق)

عروسى حويزى، عبد على بن جمعه. تفسير نور الثقلين. قم: انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، (1415 ق).

عسگري، سيد مرتضي. معالم المدرستين. قم: مکتبة اصول الدين، (1416 ق).

علي، جواد. المفصل في تاريخ العرب. بيروت: دارالعلم للملايين، مکتبة الجواد، بغداد، (1976م(

عياشى، محمد بن مسعود. كتاب التفسير. تهران: چاپخانه علميه، (1380 ق)

غزّالي، ابوحامد. المستصفي من علم الاصول. مصر: المکتبة الأميرية، ط 1، (1322 ق )

فاضل لنکراني، محمد. مدخل التفسير. قم: دفتر تبليغات اسلامي،(1413 ق).

فضلي، عبدالهادي، اصول الحديث. بيروت: مؤسسه ام القري للتحقيق و النشر.(1416 ق)

فيض کاشاني، ملامحسن. تفسير الصافي. بيروت: مؤسسه الاعلمي، (1979 م)

قشيري نيشابوري، مسلم بن حجاج. صحيح مسلم. بيروت: دارالکتاب العربي، (1407 ق)

قمى، على بن ابراهيم. تفسير قمى. قم: دار الكتاب، چاپ چهارم، (1367 ش)

قهپايي، ملا عنايت الله. مجمع الرجال. قم: مؤسسه اسماعيليان، (بي‌تا)

کليني، محمد بن يعقوب. الکافي. با تصحيح علي اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلامية، (1363ش)

مامقاني، عبدالله. تنقيح المقال. نجف: مکتبة المرتضوية، (‌1352 ش )

مامقاني، عبدالله. مقباس الهداية في علم الدراية. قم: مؤسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث، (1411 ق).

متقي هندي، علاء الدين. کنزالعمال في سنن الاقوال والافعال. بيروت:موسسه الرساله، (1409ق)

مجلسي، محمد باقر. بحارالانوارالجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار (ع). بيروت: مؤسسه الوفاء، ط2، (1403 ق )

معرفت، محمد هادي.التمهيد في علوم القرآن. قم، مؤسسه النشر الاسلامي، (1412 ق)

معروف حسني، هاشم. الموضوعات في الآثار و الاخبار. بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، (1407 ق)

مفيد، محمد بن نعمان. تصحيح الاعتقاد. بي‌جا: بي‌نا، (بي‌تا)

مکي‌بن ابي‌طالب. الکشف عن وجوه القرائات السبع و عللها و حججها،. بيروت: مؤسسه الرساله، (1401ق).

چکيده

روايات تفسيري همزاد با نزول وحي و موثر در فهم کلام الهي مي باشند. اين روايات همچون ساير روايات، در گذر زمان با آسيب‌هايي روبه‌رو شده‌اند؛ در برخي از اين روايات، ‌اسانيد به آفاتي چون  حذف يا ضعف مبتلا گشته ، در مواردي نيز اشكالات متني و محتوايي به روايات ضربه زده است.در اين تحقيق با عنوان «آسيب شناسي روايات تفسيري از نگاه الميزان»  بر آن بوده‌ايم كه با تكيه بر آراء علامه طباطبايي(ره) به تبيين اين آسيب‌ها و تأثير آن‌ها در فهم آيات قرآن بپردازيم و با دقت در نمونه‌هايي از روايات تفسيري آسيب‌ديده كه در الميزان بررسي شده است با معيارهاي تشخيص آسيب ها و مواضع علامه در برابر آنها آشنا شويم.به نظر مي رسد مهم ترين آسيب هاي روايات تفسيري عبارتند از: ضعف اسانيد، وضع حديث، اسرائيليات، نقل به معنا و اختلاف قرائات.

آسيب شناسي عالمانه روايات تفسيري در الميزان بر اساس قرآن، سنت قطعي، عقل سليم، تاريخ و علم قطعي و به دور از تعصبات مذهبي، اين تفسير را به الگويي براي تنقيح  روايات تفسيري و صيانت از آنها تبديل کرده است.

 کليدواژه: آسيب شناسي حديث، روايات تفسيري، علامه طباطبايي، الميزان، تفسيراجتهادي، نقدحديث

مقدمه

دانش تفسير و روايات تفسيري پيشينه‌اي به قدمت نزول وحي دارند .متأسفانه روايات تفسيري همچون ساير روايات، در گذر زمان با آسيب‌هايي روبرو شده‌اند؛ در برخي از اين روايات، ‌اسانيد به آفاتي چون حذف يا ضعف مبتلا گشته و در مواردي نيز اشكالات متني و محتوايي به روايات ضربه زده است.

ظهور جريان‌ها و رويدادهاي تلخ و ناگوار در تاريخ حديث و تفسير، همچون؛ ماجراي منع نگارش حديث در عهد خلفا، نفوذ خرافات و انديشه‌هاي انحرافي اهل كتاب (اسرائيليات) در جامعه و فرهنگ مسلمانان و به تبع آن، ثبت و ضبط آن‌ها در منابع حديثي و تفسيري و نيز حذف تدريجي سندهاي شمار زيادي از روايات تفسيري و فراهم شدن بستر فرهنگي و اجتماعي براي دروغ‌پردازي و وضع احاديث و نشر آن‌ها در فضاي فكري و علمي جامعه ديني مسلمانان، همگي در آلوده ساختن سخنان پيشوايان معصوم(ع) و آميختگي آن‌ها با سخنان ساختگي جاعلان و كذابان،‌ نقشياساسي ايفا نموده و آثار حديثي و تفسيري را به ناراستي‌هايي مبتلا كرده است.

شناخت آسيب‌هايي كه روايات تفسيري را تهديد مي‌كند، بهترين راه صيانت از روايات تفسيري است كه اهميت ، ضرورت و تاثيرآن در دستيابي به مفهوم آيات الهي پر واضح است.

مهمترين آسيبهايي که متوجه روايات تفسيري است عبارتند از:

-حذف سند

-جعل و وضع حديث

– اسرائيليات

-نقل به معني

– اختلاف قرائات

– غلو

مفسران در مواجه با آسيب هاي روايات تفسيري يكسان عمل نكرده‌اند؛ به نظر مي‌رسد بهترين روش‌ پاكسازي روايات تفسيري از آسيب ها، در تفاسير اجتهادي ارائه شده است. در اين ميان شخصيت والاي علمي علامه طباطبايي(ره) و جايگاه رفيع تفسير الميزان، بي‌نظير است.مبالغه‌آميز نخواهد بود اگر بگوييم بحث روايي الميزان، دائره‌المعارفي منحصر به فرد از روايات تفسيري فريقين همراه با نقادي آن‌هاست. روش تفسيري علامه و نقادي دقيق و منصفانه ايشان در برابر روايات تفسيري كه به مدد آشنايي كامل ايشان با قرآن كريم و مباني روايي، فلسفي و كلامي محقق شده است،آراء علامه را به معياري براي شناسايي آسيب‌هاي وارده به روايات و سنجش سره از ناسره تبديل كرده است.

به همين جهت آشنايي با شيوه ي علامه در شناخت آسيب‌هاي روايات، ‌نقد و بررسي آن‌ها و قضاوت نهايي ايشان درباره روايات آسيب‌ديده، اهميت زيادي دارد زيرا مي‌تواند الگويي براي ساير مفسران و محققان در تنقيح روايات تفسيري باشد و آنان را در رسيدن به فهم صحيح‌تر از آيات قرآن مجيد، مدد رساند.

از آنجا که در اين تحقيق بر آن بوده‌ايم تا با تكيه بر “آراء علامه طباطبايي” به تبيين اين آسيب‌ها و تأثير آن‌ها در فهم آيات قرآن بپردازيم ، هريک از اين موارد آسيب_البته به جز موضوع غلو_ در فصلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. زيرا علامه ، غلو را به طور مستقيم بعنوان آسيب روايي معرفي نکرده اند و بيشتر در بحث هاي تفسيري و نظري به آن پرداخته اند.

هر چند برخي محققان به موضوع کلي “آسيب‌شناسي روايات”، پرداخته‌اندو البته با توجه به اهميت آراء و بررسي‌هاي محققانه علامه،به مناسبت، به برخي از ديدگاه‌هاي علامه طباطبايي – كه با موضوع آسيب‌شناسي مربوط است – پرداخته‌اندامادرخصوص «آسيب‌شناسي روايات تفسيري در الميزان» كار خاصي صورت نگرفته است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به”آراء علامه”در بحث”آسيب شناسي روايات تفسيري” نگاه شود و در اين زمينه مقايسهاي هر چند مختصر بين تفاسير روايي: مثل تفسير طبري، تفسير ابن کثيرو تفاسيراجتهادي: مانند تفسير کبير، تفسير المنار از اهل سنت و تفاسير روض الجنان ، مجمع البيان ونمونه از شيعه انجام شود.

روش اين تحقيق، به تناسب موضوع،” كتابخانه‌اي” بوده و بيشترين بخش كار، بر استخراج مطالب از تفسير الميزان و ديگر تفاسير متمركز بوده است.

در پايان، لازم ميدانم از کليه سروراني که در اين مسير، حقير را ياري نموده اند بويژه استاد راهنماي ارجمند” جناب آقاي دکتر دياري” و استاد مشاور محترم “جناب آقاي دکتر رحمان ستايش”و ديگر مسئولين گرامي دانشگاه قم کمال تشکر را  نموده و از زحمات” خانواده عزيزم” قدرداني نمايم.

فصل اول

كليات تحقيق

بخش اول: موضوع تحقيق

موضوع اين پژوهش عبارت است از «آسيب‌شناسي روايات تفسيري از نگاه علامه طباطبايي(ره) درالميزان». همانگونه که در مقدمه بيان شد روايات تفسيري همچون ساير روايات، در گذر زمان با آسيب‌هايي روبه‌رو شده‌اند؛ در برخي از اين روايات، ‌اسانيد به آفاتي چون  حذف يا ضعف مبتلا گشته، در مواردي نيز اشكالات متني و محتوايي به روايات ضربه زده است.

در اين تحقيق بر آن بوده‌ايم كه با تكيه بر آراء علامه طباطبايي به تبيين اين آسيب‌ها و تأثير آن‌ها در فهم آيات قرآن بپردازيم و با دقت در نمونه‌هايي از روايات تفسيري آسيب‌ديده كه در الميزان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، شيوه‌ي علامه را در نقد اين روايات،‌ معيارهاي تشخيص آسيب‌ها و قضاوت نهايي ايشان درباره روايات مذكور را بررسي كنيم. البته در كنار الميزان ، نگاهي گذرا به تفاسير طبري،‌ ابن كثير، فخر رازي(كبير)، المنار، روض‌الجنان، مجمع‌البيان و نمونه داشته‌ايم.

در اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سؤالات بوده‌ايم:

سوال اصلي

– از نظر صاحب تفسير الميزان به روايات تفسيري چه آسيب‌هايي وارد شده است و اين آفات چه تأثيري در فهم قرآن دارند؟

سوالات فرعي

– مهم‌ترين ضعف‌هاي سندي در روايات تفسيري از نگاه علامه(ره) در الميزان چيست؟

– بيشترين موارد پيدايش وضع و تحريف در كدام نوع از روايات تفسيري وجود دارد؟

– رويكرد تفسير الميزان در مواجهه با اسرائيليات چگونه است؟

– نقل به معنا چه تأثيري در روايات تفسيري دارد؟

– رابطه اختلاف قرائات با روايات تفسيري چيست؟

– جريان غلو و غاليان بيشتر در چه مواردي روايات تفسيري را تحت تاثير قرار داده است؟

به نظر مي‌رسد:

– حذف اسانيد، وضع حديث، اسرائيليات، نقل به معنا و اختلاف قرائات مهم‌ترين آسيب‌هايي هستند كه در روايات  تفسيري تأثير گذاشته‌اند.

– علامه طباطبايي در الميزان بيشتر به نقد محتوايي روايات تفسيري‌ پرداخته‌اند.

– در بررسي ضعف سندي بيشتر به ارسال و تعليق توجه شده است.

– تقريباً در تمام گونه‌هاي تفسيري، مواردي ازجعل حديث وجود دارد اما اين آسيب در “روايات اسباب نزول” بيشتر شايع است.

– علامه طباطبايي(ره)، در مواجهه با اسرائيليات به ويژه در داستان انبياء با نقادي دقيق و منطقي، رويكردي تحليلي- انتقادي داشته‌اند.

– نقل به معنا دو گونه است: در اغلب موارد الفاظ متفاوت، در معاني و مفاهيم روايات تغييري ايجاد نمي‌كند و لزوماً موجب بي‌اعتباري آن‌ها نمي‌شود و گاهي هم موجب اختلاف شديد بين روايات يا تحريف آن‌ها مي شود.

– در برخي موارد اختلاف قرائت، تفسير آيه بر اساس يكي از قرائات،‌ مفهومي متعارض با اصول مسلم اعتقادي ارائه مي‌دهد. اغلب اين موارد در اثر اجتهاد قراء بوده و آسيبي جدي براي روايات تفسيري مي‌باشد. بعضي موارد اختلاف قرائات، روايات رسيده ازمعصوم(ع) مي‌باشد.

بخش دوم: ضرورت تحقيق و اهداف آن

شناخت آسيب‌هايي كه روايات تفسيري را تهديد مي‌كند،بهترين راه صيانت از روايات تفسيري است كه اهميت ، ضرورت وتاثيرآن در دستيابي به مفهوم آيات الهي بر انديشمند و محققي پوشيده نيست.

مفسران در مواجه با روايات تفسيري يكسان عمل نكرده‌اند؛ برخي با اعتماد فراوان به منقولات صحابه وتابعين، هر نوع روايتي را پذيرفته‌اند و بدون نقد و بررسي، آن‌ها را در تفاسير خود ذكر كرده‌اند، بعضي ديگر، علي‌رغم ذكر فراوان روايات در نقد و بررسي آن‌ها كوشيده‌اند وبا توجه به نقش اين روايات در تفاسير، سعي در شناسايي روايات صحيح از سقيم داشته اند.

به نظر مي‌رسد بهترين روش‌هاي پاكسازي روايات تفسيري از آسيب ها، در تفاسير اجتهادي ارائه شده است. در اين ميان شخصيت والاي علمي علامه طباطبايي(ره) و جايگاه رفيع تفسير الميزان بي‌نظير است. روش تفسيري علامه و نقادي دقيق و منصفانه ايشان در برابر روايات تفسيري كه به مدد آشنايي كامل ايشان با قرآن كريم و مباني روايي، فلسفي و كلامي محقق شده است، الميزان را به معياري براي شناسايي آسيب‌هاي وارده به روايات و سنجش حق از باطل تبديل كرده است.

به همين جهت آشنايي با شيوه علامه در شناخت آسيب‌هاي روايات، ‌نقد و بررسي آن‌ها و قضاوت نهايي ايشان درباره روايات آسيب‌ديده، اهميت زيادي دارد و مي‌تواند شاخصي براي ساير مفسران ومحققان در تنقيح روايات تفسيري باشد و آنان را در رسيدن به فهم صحيح‌تر از آيات قرآن مجيد، مدد رساند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم
 • پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي
 • پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122