پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1 بیان مسأله 3
2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن 4
3-1 هدف های تحقیق 6
1-3-1هدف کلی 6
2-3-1اهداف فرعی 6
4-1 فرضیه های تحقیق 7
5-1تعریف واژگان و اصطلاحات 8
6-1 مدل تحقیق 9
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه 10
1-2بخش اول: تعلیم وتربیت 12
1-1-2آموزش عالی 13
2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان 13
3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایران 14
4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) 15
2-2بخش دوم: پژوهش 20
1-2-2تعریف پژوهش 20
2-2-2تعریف پژوهشگر 21
3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق 21
4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش 22
5-2-2مراحل فرآیند پژوهش 22
6-2-2 پژوهش وتوسعه 24
7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش 25
8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995) 25
1-8-2-2ایران 26
2-8-2-2ترکیه 27
3-8-2-2مصر 28
4-8-2-2کویت 28
5-8-2-2عربستان سعودی 28
6-8-2-2لبنان 29
7-8-2-2امارات متحده عربی 29
8-8-2-2مالزی 29
9-8-2-2ازبکستان 30
9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014) 31
10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010) 33
11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن 34
12-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی 36
3-2 بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی 41
1-3-2 تحقیقات داخلی 41
2-3-2تحقیات خارجی 46
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه 49
1-3 روش تحقیق 49
2-3 جامعه آماری 50
3-3 تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری 50
4-3 شیوه گردآوری اطلاعات 50
5-3 ابزار اندازه گیری اطلاعات 51
6-3تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 52
7-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 53
نمودار1-3: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش 54
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادها
مقدمه 56
1-4 ویژگی های جمعیت شناختی 56
1-1-4ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت 57
2-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات 58
3-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی 59
4-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت 61
5-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری 62
6-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته 63
7-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی 64
8-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی 65
9-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC) 66
10-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI) 67
11-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی 68
2-4 شاخصهای توصیفی پژوهش 69
1-2-4 توزیع نرمال 69
2-4-2شاخص های توصیفی پژوهش 70
3-4 تحلیل استنباطی داده ها 70
1-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش 70
2-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش 71
3-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش 72
4-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش 73
5-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش 74
6-3-4 تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه ششم پژوهش 75
4-4 یافته های جانبی 76
1-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش 76
2-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش 77
3-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش 78
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
مقدمه 80
. 1-5 خلاصه تحقیق 81
2-5 بحث ونتیجه گیری 83
1-3- 5 محدودیت های خارج از دست محقق 87
2-3-5 محدودیت های در دست محقق 87
1-4-5پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق 88
2-4-5پیشنهاد به پژوهشگران آتی 89
منابع و مآخذ 90
پیوست هاوضمائم 97

منابع و مآخذ

منابع فارسی

– آقازاده ، احمد (1382). راه های فراهم کردن زمینه کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش، گزارش نخستین سمینار ادواری پژوهش در آموزش وپرورش ، تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت

– امیری، رضا(. (1381پژوهش علمی وموانع آن در ایران، فرهنگ پژوهش ،ش100، ص 53-52

– امینایی، مریم (1373). بررسی علل عدم گرایش استادان و معلمان به تحقیق و تتبع، تهران: موسسه ی تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم

– برومند، زهرا (1388). بهبود و باز سازی سازمان ها(مدیریت تحول). تهران: جنگل

– تکمیل همایون، ناصر(1385). آموزش و پرورش در ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

– حسین­پور، محمد (1390). بررسی فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته­های علوم انسانی دانشگاه­های اهواز.یافته­های نو در روان شناسی، دوره 2، شماره 19.

-خورشیدی، عباس و قریشی سید حمیدرضا (1381). راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی(از نظریه تا عمل). تهران: یسطرون

– دادخواه، بهروز؛ محمدی، محمد علی و پور ناصری، شهناز ومظفری، ناصر و ادهم، داود(1382). دید گاه اعضای هیات علمی دانشگاه های استان اردبیل در مورد تحقیق وموانع تحقیق دراین دانشگا ها.

– دانایی فرد، حسن(1388). تحلیلی برموانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی: رهنمود­هایی برای ارتقاء کیفیت ظرفیت سیاست ملی علم ایران. فصلنامه سیاست و فناوری، دوره 2،شماره 1،ص16-1

– دستجردی، احمد؛ انوری، داود و صدور (1383). نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی، دایره المعارف آموزش عالی تهران : بنیاد دانشنامه فارسی

– دلاور، علی (1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی تهران: رشد

– دیویی، جان (1369)منطق،تئوری تحقیق، ترجمه علی شریعتمداری تهران : دانشگاه تهران

– سادئی، علی (1390). روش تحقیق و آماربه زبان ساده. تهران: شلاک

-رضائیان، محس؛ اسد پور، محمد و هادوی، مریم(1392). تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره سوم، (ص 276-269)

– ساکی،رضا(1385). تفکر نظام گرا پیش نیاز توسعه پژوهش در حوزه علوم انسانی.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطاالعات فرهنگی

– ساکی،رضا (1393). تأملی کلی بر ابعاد پژوهش در دانشگاه فرهنگیان. پژوهشنامه دانشگاه فرهنگیان، ص5

– سپهری­نیا، مهدی(1392). بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده­های پزشکی و دندان­پزشکی شرق کشور در سال تحصیلی92-91.پایان نامه کارشناسی ارشد

– سرشتی، منیژه؛ کاظمیان، افسانه و دریس ،فاطمه(1389). موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پژشکی شهر کرد مجله راهبر دهای آموزش ، دوره 2، شماره3، (ص57-51 )

– سکاران، اوما، ترجمه: صائبي،  محمد و شیرازی،  محمود(1386).  روش هاي تحقيق در مديريت. تهران:  مؤسسه آموزش عالی وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

– شرکایی­اردکانی، جواد(1386).تربیت معلم در اسناد شورای عالی آموزش وپرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش

– شریعتمداری،علی(1385). روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیر کبیر

– شریعتمداری، مهدی(1388).تحقیق وپژوهش در علوم رفتاری تهران : کوهسار

– شكوهى، غلامحسين (1385). مبانى و اصول آموزش و پرورش.تهران: به نشر

– شریعتمداری، مهدی(1390). آسیب شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهای کاربردی. تحقیقات مدیریت آموزشی ، دوره 3، شماره9

– شکیب ، عبد الحمید و رجایی، علیر ضا (1385)، بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 و ارائه راه­ کار ها، همایش منطقه ای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راه کارها ی مناسب و کاربردی جهت بهبود آن، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی

– صافی، احمد ( 1390). بررسی سیر تاریخی و تکوینی تربیت معلم در ایران از آغاز تاکنون،گزارش طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت وزارت آموزش وپرورش

– صمد زاده، حبیب (1379). بررسی عوامل موثر در تقدم آموزش وپژوهش در دانشگاه از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم انسانی،  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران.

– صفری، جواد؛ فهیمی تبار، حسین ودرب جوشقانی، علیرضا(1382). مجوعه مقالات اولین همایش دانشگاه مجازی ،دانشگاه پیام نور کاشان

– طائفی، علی،( 1380) موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران تهران: آزاد اندیشان.

– عابدینی، سمیره؛ عابدینی، صدیقه و کمال زاده، حسام الدین و مؤمنی، ابراهیم و زار، شهرام (1385). دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پژشکی هرمزگان نسبت به موانع موجود در انحام فعالیت های پژوهشی. فصلنامه علمی دنا، دوره 4،شماره 1و2

– علمداری، علی کرم وافشون، اسفندیار(1381)، موانع موجود در انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر یاسوج. ارمغان دانش ، دوره 8 ، شماره 290

– علیخواه، فردین(1383).سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

– عمید،حسن(1371) فرهنگ عمید. تهران: فرهنگ نما، چاپ هشتم

– قراملکی،احد (1386). تصور ما از پژوهش، روزنامه رسالت، شماره ۶۱۶۸.(ص ۱۸)

– قورچیان، نادرقلی وخورشیدی، عباس( 1379). شاخص­های عملکرد در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی تهران: فراشناختی اندیشه

– غفاری، علیرضا(۱۳۹۱). پژوهش، گام نخست حمایت از تولید ملی،  روزنامه اطلاعات،  شماره ۲۵۲۸۵.

 

– مرکز آمار ایران(1386). خلاصه نتایج آمار گیری از فعالیت­ واحد­های تحقیق وتوسعه سال 1383. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

– معتمدی، اسفندیار(1391). بررسی تاریخ تحولات کتاب­های درسی مدارس ایران، مجله علمی وپژوهشی(پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی)، شماره 25.

– مهر محمدی، محمود (1370). کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش، مجموعه­ی سخنرانی­ها، تهران: شورای تحقیقات آموزش وپرورش

– مهر محمدی، محمود(1393). گستره­ پژوهش در دانشگاه فرهنگیان. پژوهشنامه دانشگاه فرهنگیان، ص4

– منصوری، رضا.1383، الف. «شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش»، رهیافت، فصلنامه علمی و پژوهشی شماره 32 ص 36 ـ 29

– معین، محمد(1375).فرهنگ فارسی معین( شش حلدی).چاپ نهم.

– نادري،عزت­الله وسيف نراقي،مريم (1389).روشهاي تحقيق درعلوم انساني باتأكيدبرعلوم­تربيتي،تهران:بدر.

– نامی، شمسی (1377). موانع به کارگیری یافته های پژوهشی در تصمیم گیری های آموزشی. فصلنامه­ی تعلیم و تربیت (ص54-53).

– نوروززاده، رضا و رضایی،ندا (1389).توسعه­ی علمی در جمهوری اسلامی ایران: ابعاد، موانع و راه­کار­ها در چالش­های تولید علم. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،ص45-9

– نوروزی، عباسعلی؛ ابوالقاسمی، محمود وقهرمانی، محمد(1390).راهبرد تولیدعلم  بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه­ها. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 12، ص143-123

– نیرنیا، اکرم؛ طباطبایی فر، احمد و موسوی موجدی، علی اکبر(1385). وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان اسلام. رهیافت، شماره 38.

– هاشمی، احمد(1392).آموزش عالی(مفاهیم و رویکردها). شیراز: نوید شیراز

منابع انگلیسی:

Bennis,W(1999)ChaginmgOrganization,NewYork,MCgraw-Hill

Best,John W.&Kahn James V .(2006). Research in Education .9 Edition . New Delhi: Pearson  Prentice Hall

Carrion,&P.Woods&I.Norman(2004).”Barriers to Research Utilisation  Among Forensic Mental Health Nurses” international Journal of Nursing Studies ,4,613-619

Cook , D(2001) .Research Management of What Nature is the Concept?, Ohio State niversity

Cohen ,M.D&S.G.Jenning(2002).Agreement and R eproduucibility of Subjective Method of MesuringFaculity Time Distribution .Academic Radiology ,9,p.120-8.

 

Hemsley –Brown,J.V(2004).Facilitating ResarchUtilisation:aCross-Sector Review of the Research Evidence .International Journal of Public Sector Management,17(6),534-52.

Kim,K(2005).Percived Barriers to Research Utilization by Korean University Librarians.ThehJournal of AcademicLibrarianship,3(5),438-448.

Seilr.re.pearson.d.a(1995)   dysfunctional   stress  amon g   university   faculty   educational    research quarterly  15-20

Wright,A.,Brown,P&Slownan,R.,Nurses perception of the value of nursing research for  Practice.Australian Journal of Advanced Nursing, 13(4)215-18.

چکیده

دانشگاه ها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است.  پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گرد­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) در نیمسال اول 94-93 است که تعداد آن­ها 168 نفر گزارش شده است . با مراجعه به جدول مورگان تعداد 117 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش موانع(مالی، فردی،امکاناتی، شغلی،علمی ومدیریتی-سازمانی ) در مقیاس پنج­درجه­ای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوای وصوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  .730/.برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده­های به دست آمده از آزمون:برای توصیف داده­ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین ها، شاخص­های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. براي تحليل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون­های آمار استنباطي از جمله آزمون t بر ای تک متغیره ، آزمون t گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد:موانع مالی، امکاناتی، فردی، شغلی، علمی و مدیریتی –سازمانی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است. عامل موانع شغلی بالاترین میانگین و عامل علمی کمترین میانگین رادارد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز می­گردد. امروزه غالب جهت­گیری­های دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی می­نامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعه علمی نمونه­ای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور است. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینه­ها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زمینه تولید علم را فراهم کرد. امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصه­ی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده است.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه­ای می­باشد. بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده­اند( نوروززاده،1388).

تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزه­ها و عرصه­های مختلف پیوند خورده است. بدین­سان آینده کشورها و توسعه یافتگی آن­ها با تولید علم، بسط و بهره­مندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بی­تردید می­توان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته است. تولید علم که خود ناشی از استقلال است اقتصادی پررونق و دانش­محور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارت­های لازم جهت بهره­برداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری می­داند.( همان منبع)

1-1 بیان مسأله

پژوهش در کنار فعالیت­های آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه می­باشدپژوهش همواره بايد با جديت، شكيبايي، مطالعه وسيع، ترديد علمي، علاقه و كاوش مستمر همراه بوده و زمينه توصيف، تبين، پيش‌بيني، كنترل پديده‌ها و گسترش دانايي را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي جوامع براي رسيدن به جامعه دانايي محور است و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد می­باشد. لذا ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار مي‌رود(امیری،1381).

آنچه امروز در میان دست­اندرکاران مورد بحث می­باشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیت­های تحقیقاتی در دانشگاه­های ما می­گردد. عوامل مختلفي مانع تحقق اين امر مهم مي‌شوند كه از عوامل بازدارندة پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان می­توان به این موارد اشاره  نمود: عدم اختصاص بودجه كافي به امر پژوهش، وجود چالش‌ها و نگراني‌هاي فكري گوناگون براي تأمين هزينه‌هاي پژوهش،ناآشنايي كافي با روش‌هاي تحقيق، ترديد در كيفيت گردآوري اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و يافته‌هاي پژوهشي، دشواري دسترسي به منابع، بي‌توجهي و يا كم‌توجهي به نيازهاي واقعي و روزآمد، كمبود كتاب‌ها و مجلات علمي ـ تخصصي موردنياز، دشواري استفاده از پژوهش‌هاي خارجي به دليل آشنايي كم با زبان انگليسي(همان منبع)

در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیت­های پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد می­کنند؟

2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن

اعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می­خواهنداز این پژوهش­ها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیت­های پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر می­رسد برای نهادینه کردن پژوهش می­بایست ابتدا ریشه­ها وعوامل ایجاد بی­علاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعه­های دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:

تولید دانش (یا پژوهش)

انتقال دانش(یا آموزش)

اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)

انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راه­کارهای علمی موفقیت­آمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)

نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است. بررسی امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکان­پذیر نخواهد بود. درحال حاضر به دلایل مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیت­های خود آموزش را بر پژوهش اولی­تر می­دانند. (علمداری وافشون، 1381).

دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم است پژوهش­های خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصت­ها و زمینه­ها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده است.این دانشگاه برجسته­ترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات به­ویژه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای در آن محسوس است. پژوهش­محور نمودن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصه­های جهانی و بین­المللی محسوب می­شود به نظر می­رسد بررسی موانع پژوهش در دانشگاه اصلی­ترین، مهم­ترین و البته گام نخست در پژوهش­محور نمودن آن محسوب می­شود.

شناخت موانع تحقیق می­تواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج تحقیق فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب استفاده از یافته­های تحقیق گردد. ( دادخواه و دیگران، 1382).

دراین خصوص موانع باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلی­ترین گروه هستند که می­توانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع تحقیق وپژوهش به کار گیرند.

3-1 هدف­های تحقیق

1-3-1هدف کلی :

آسیب­ شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )

2-3-1اهداف فرعی

بررسی اثر موانع مالی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

بررسی اثر موانع امکاناتی برپژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

بررسی اثر موانع شغلی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

بررسی اثر موانع علمی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

بررسی اثر موانعفردی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

بررسی اثر موانع مدیریتی – سازمانی برپژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

 4-1 فرضیه­های تحقیق :

موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

5-1تعریف واژگان و اصطلاحات

·        تعریف نظری آسیب شناسی:

آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،1375)، آسیب­شناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،1363)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می­شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده­ای را تهدید می­کند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز می­دارد و یا از کارایی لازم می­اندازد.

تعریف عملیاتی آسیب شناسی:

در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسش­نامه سنجش موانع پژوهش شامل40 گویه با مؤلفه­های، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.

تعریف نظری موانع پژوهش

همه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرآیند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار می­روند.(طائفی،1383)

موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ومدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته می­شود که انجام فعالیت­های پژوهش را کند یا غیر ممکن می­سازد.(علیخواه،1383).

·        تعاریف عملیاتی موانع پژوهش

در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمره­ای است که از آزمون 40 سؤالی محقق ساخته با مؤلفه­های: موانع مالی با گویه­های 1تا 7، موانع امکاناتی با گویه­های 8 تا 13، موانع شغلی با گویه­های 14 تا 19، موانع علمی با گویه­های 20 تا 26، موانع فردی با گویه­های 27تا 32 و موانع مدیریتی –سازمانی با گویه­های 33 تا 40 به­دست می­آید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزشيابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس اسناد بالا دستي
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122