پايان نامه آسيب شناسي کاهش سن گرايش به بزهکاري بين زندانيان با ارائه راهکارهاي پيشگيرانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آسيب شناسي کاهش سن گرايش به بزهکاري بين زندانيان با ارائه راهکارهاي پيشگيرانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آسيب شناسي کاهش سن گرايش به بزهکاري بين زندانيان با ارائه راهکارهاي پيشگيرانه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش
چکیده1
1- 1مقدمه 2
1-2بیان مسئله4
1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق6
1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق9
1-5اهداف پژوهش9
1-5-1 هدف اصلی9
1-5-2 هدف فرعی9
1-6 سوالات پژوهش9
1-7 فرضیه ها10
1-7-1 فرضیه اصلی10
1-7-2فرضیه فرعی10
1-8 چارچوب نظری10
1-9 تعریف مفهومی متغیرها10
1-12 تعریف عملیاتی متغیرها11
فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1 تعربف بزه13
2-2 تارخچه بزهکاری13
2-3 تعریف بزهکار14
2-4 بزهکلری نوجوانان وجوانان16
2-5 تعریف جرم16
2-5-1 تعریف جرم درفقه اسلامی16
2-6 کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران17
2-7 تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف18
2-7-1 رویکرد حقوقی جرم18
2-7-2 رویکرد جامعه شناختی 18
2-7-3 رویکردها جرم شناسی18
2-8 رویکرد ها درمورد علل بزهکاری18
2-8-1 رویکرد ظاهری18
2-8-2 رویکردساختارزیستی19
2-8-3 رویکردروانشناختی20
2-8-4 رویکردوضعیت اقتصادی21
2-8-5 رویکردکنترل اجتماعی21
2-8-6 رویکرد پیوندافتراقی22
2-8-7 رویکرد التقاطی23
2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی23
2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی24
2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی24
2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی 24
2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین25
2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی27
2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی27
2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی28
2-15عوامل جرم زا28
2-15-1عوامل زیستی 29
2-15-2 عوامل درونی29
2-15-3 عوامل جرم زای فردی30
2-15-4 علل محیطی و اجتماعی30
2-15-5 علل وضعی31
2-16 عوامل جرم زای اجتماعی31
2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی31
2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر32
2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون32
2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم33
2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان33
2-17-1 خانواده و بزهکاری33
2-17-2 مدرسه وبزه کاری34
2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری34
2-17-4 رسانه ها وبزهکاری34
2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان35
2-19 فرصت وبزهکاری38
2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری40
2-21 تعریف پیش گیری43
2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی44
2-23 انواع پیش گیری44
2-24 نحوه اجرای پیشگیری46
2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن47
2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری48
2-27 پیشگیری جامعه مدار50
2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم50
2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم53
2-30 نقش دین در کاهش جرایم54
2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم56
2-30-2 راه کار های اجتمایی59
2-30-3 مجازات60
2-30-4 وظایف حکومت دینی63
2-31 پیشینه تحقیق63
2-31-1 تحقیقات داخلی63
2-31-2 تحقیقات خارجی 69
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه74
3-2 روش انجام پژوهش74
3-3 جامعه آماری74
3-4نمونه و روش نمونه گیری75
3-5 حجم نمونه 75
3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها 75
3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری76
3-8 ابزار اندازه گیری76
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه 76
3-10 روش گردآوری داده77
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات77
3-12 روش اجرای پژوهش77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه79
4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-9279
4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)89
4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)96
4-5 فرضیه های پژوهش96
4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق96
4-6-1 فرضیه اصلی96
4-6-2 فرضیه های فرعی99
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث وتفسیر نتایج105
5-2 پیشنهادات107
5-2-1 پیشنهادات پژوهشی107
5-2-2پیشنهادات کاربردی107
5-3 محدودیت ها111
فهرست منابع112
منابع فارسی112
منابع لاتین117
پرسشنامه 118
چکیده انگلیسی119

فهرست منابع

منایع فارسی

فيض الاسلام، نهج البلاغه، ( 1384)ترجمه نهج البلاغه کتاب ترجمه عملی: ناشر،موسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل بیت (ع)
قرآن كريم آيات 9 تا 12 سوره حجرات و…: اصول كافي، ج 3 و 4

الهي قشمه‌اي، مهدي،(1380). ترجمه قرآن كريم، قم، انتشارات فاطمه الزهرا(س)، 1380

مجلسی ،محمدباقر.(1363)بحارالانوار، ج 82 ،103،13،1،ترجمه ی همدانی ،موسی ،تهران :کتابخانه مسجدولیعصر

تاريخ اديان، به نقل از نقش پيامبران درتمدن انسان، حجازي

جواهر الكلام، نجفي، باب حدود – سرقت.

قرائتي، محسن.(1386) امر به معروف و نهي از منكر، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن،
قرائتي، محسن.(1383) تفسير نور، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن،

مطهري،مرتضی.(1373)تعلیم وتربیت دراسلام: مجموعه آثار تهران:چاپ بیست وسوم،انتشارات صدرا

مطهري،مرتضی.(1372)فلسفه اخلاق، چاپ دوازدهم ،تهران انتشارات صدرا

مكارم شيرازي.(1383) ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه،
میزان الحکمه.(1388).ترجمه محمذد ذری شهری ،قم:نشر دار الحدیث،للطباعه ولا انشر.

احمدی ،حبیب. (1387).جامعه شناسی انحرافات،تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی .چاپ دوم.

احمدی ،حبیب. (1388).جامعه شناسی انحرافات،تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی .چاپ سوم.

اﺣﻤﺪي، ﺣﺒﻴﺐ.(1384 ).ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ، ﺗﻬﺮان: ﺳﻤﺖ. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،چاپ اول

اردبیلی، محمدعلی(.1388). حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، چاپ بیستم .جلد دوم.

اردبیلی، محمدعلی.(1389) حقوق جزای عمومی، تهران: میزان،جلداول،چاپ بیست ویکم

آریان پورکاشانی ،عباس.منوچهر(1367)فرهنگ انگلیسی فارسی تهران:امیرکبیر،چاپ یازدهم جلداول

استفانی، گاستون، ژرژ لواسور،  برنار بلوک .(1377).حقوق جزای عمومی، ترجمه‌ی حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ اول.

اطهری،زهرا.(1389)بزهکاری نوجوانان ،انجمن علمی حقوق،مشهد: دانشگاه مشهد

اعزازی،شهلا.(1377)جامعه شناسی خانواده باتأکیدبرنقش ساختاروکارکردخانواده دردوران معاصر،تهران:    روشنگران

آندره،ساره.(1375)بزهکاری بین المللی کودکان ترجمه نگاررخشانی ،تهران:انتشارات گنج دانش

آنتونی،کیدنز.(1376)جامعه شناسی،ترجمه منوچهرصبوری،تهران:نشرنی

بذرافشان، اعظم.(1389)پیشگیری ازبزهکاری ومدیریت اسلام ،تهران:سمت

بیانلوومنصوریان،یوسف،محمدکریم.(1384)رابطه تراکم جمعیت بامیزان ونوع جرم نشریه رفاه اجتماعی،تهران: شماره 22 دوره 4

پارسا، محمد. (1362).روانشناسی رشد کودک و نوجوان، انتشارات بعثت

پیکا،ژرژ.(1370)جرم شناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران:انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی

توسلی، غلامعباس.(1369)نظریه های جامعه شناسی عوامل جرم زای اجتماعی ،تهران:سمت

جانعلی،مصطفی.(1382)وضعیت کودکان ونوجوانان خیابانی درتهران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی درایران تهران :انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران جلذ پنجم

جعفری،احمد.(1389)بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برجدی انگاری جرائم دربین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران

جعفري، يعقوب. (1381) . تفسير كوثر، قم. هجرت.

جعفری لنگرودی،محمدجعفر.(1368)ترمینولوژی حقوق ،تهران:انتشارات گنج دانش

ﭼﻠﺒﻲ، ﻣﺴﻌﻮد.( 1385). ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻓﻀﺎي ﻛﻨﺶ، ﺗﻬﺮان: ﻧﻲ.پزوهشکده دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی

ﭼﻠﺒﻲ، ﻣﺴﻌﻮد ؛ روزﺑﻬﺎﻧﻲ، ﺗﻮران. (1380). ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﻫﻜﺎريﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻤﺎره 29.

حافظ نیا،محمدرضا.(1382)مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی ،تهران:سمت چاپ چهارم

.دانش،تاج زمان.( 1372).اطفال وجوانان بزهکار.تهران: تایمز.چاپ دوم

.دهخدا،علی اکبر.( 1377).لغت نامه دهخدا.تهران

راﻫﺐ، ﻏﻨﭽـﻪ .(1380). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﻲ.

رجبی پور،محمود.(1382)پیشگیری اجتماعی رشدمدارازبزهکاری اطفال ونوجوانان ،تهران:میزان،فصل نامه دانش انتظامی جهاددانشگاهی چاپ دوم

رفیع پور،فرامرز.(1378)آشفتگی اجتماعی پژوهش درزمینه پتانسیل آنومی درشهرتهران،تهران:انتشارات صداوسیما

زراعت ،عباس.(1380)شرح قانون مجازات اسلامی،تهران:نشرققنوس،چاپ دوم

زﻧﮕﻨﻪ، ﻣﺤﻤﺪ .(1383).ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﺷﻤﺎره 25.

ساروخانی ، باقر.(1370) .مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده . تهران : سروش .

ستوده، هدایت.(1376)آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحراف،تهران: آوای نور.

ستوده ، رضا .(1360).مجمع البيان في تفسير القرآن. . تهران: فراهاني.

ستوده، هدایت.(1387)جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ،تهران :ندای آریا،چاپ سوم

ستوده، هدایت.(1386)جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ،تهران :ندای آریا،چاپ دوم

ستوده، هدایت.(1389)آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحراف،تهران :آوای نور،چاپ بیست ویکم

ستوده، هدایت.(1384)آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحراف،تهران: آوای نور،چاپ دوم

سراﺑﻨﺪي، ﻋﻠﻴﻢ .(1376). ﻋﻠﻞ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸـﻬﺪ. ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ   ﻣﺸﻬﺪ.

سراج زاده وگیلانی،اشرف.(1389)بی سازمانی اجتماعی وترس ازجرم،تهران مقاله مطالعه مقایسه ای

سرمستانی،صدیق.(1372)جامعه شناسی انحراف ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران

سرمدوهمکاران،بازرگان، عباس.وحجازی،الهه(1390)روش های تحقیق درعلوم رفتاری،تهران:آگاه

شامبیاتی، هوشنگ.(1379) بزهکاری اطفال و نوجوانان : تهران : :انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول

شامبیاتی ،هوشنگ.(1385).بزهکاری اطفال ونوجوانان.تهران:انتشارات ژوبین ومجدچاپ 14

شامبیانی، هوشنگ.(1378) بزهکاری اطفال و نوجوانان : تهران : وستیار.

شامبیاتی ،هوشنگ.(1380).بزهکاری اطفال ونوجوانان.تهران:انتشارات ژوبین.چاپ دوم.جلد اول و دوم.

شامبیاتی، هوشنگ.(1371). حقوق جزای عمومی،  تهران: پاژنگ،  چاپ اول. جلد دوم.

شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1387 ).مجله ش ۱۶ روان شناسی جرم

صادقی ،میرمحمد.(1389)جرائم علیه اموال ومالکیت،ویرایش سوم،تهران:نشرمیزان چاپ بیست وهشتم

صانعی، پرویز.(1371).حقوق جزای عمومی،تهران:گنج دانش،چاپ اول.جلد اول.

صانعی، پرویز.(1376). حقوق جزای عمومی. تهران:گنج دانش. چاپ هفتم. جلد دوم.

ﺻﺪﻳﻖ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﻲ، رﺣﻤﺖاﷲ .(1385).. آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻬﺮان.

صلاحی، جاوید.(1389).بزهکاری اطفال ونوجوانان،تهران:بنیادحقوقی میزان،چاپ هفتم
صلاحی،جاوید.(1376).بزهکاری اطفال:چاپ حقوقی بنیاد میزان،چاپ دوم.

صلاحی،جاوید.(1372).بزهکاری اطفال ونوجوانان ،تهران: بنیاد حقوقی میزان،چاپ اول.

عبقری ،  آدینه. (1380 ).پیشگیری از جرایم کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، تهران، دانشگاه تهران.

علوی،رضا(1385).بزه کاری جوانان،تهران:انتشارات امیر کبیر

عمید،حسن.(1362).فرهنگ عمید، کتاب طنز،تهرانی، امیر کبیر.

غریبی(1384)عوامل خانوادگی و فرهنگی موثر بر فرار دختران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
فراهانی،قائم مقام. (1355) وسایل ارتباط جمعی در بزه کاری،تهران: مجد

فراهانی، اکرم اسادات .(1375) علل بزهکاری وسرنوشت بزهکاران مجله حقوقی

کی نیا ،مهدی. (1384). مبانی جرم شناسی جلد دوم ، رانندگان،تهرانی،چاپ هشتم
کی نیا،مهدی.(1386)مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم

گسن،ریموند(1388).مقدمه ای بر جامعه شناسی وجرم شناسی نظری. ترجمه مهدی کی نیا :تهران : انتشارات مجد.

گسن، ريموند.(1374 )جرم‌شناسي نظري، ترجمه مهدي كي نيا. تهران:مجد.

ﮔﻴﺪﻧﺰ، آﻧﺘﻮﻧﻲ. (1387). ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲنظری. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮري. ﺗﻬﺮان:انتشارات نشرنی

گودرزی،فرامرز.(1377)دیه ارش وخسارت وتطابق دیات باموازین شرعی، قم:نشرطالب

محمدی اصل،عباس.(1385).بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی ، چاپ اول،تهران:انتشارات نشرعلم.

محسنی تبریزی ،ستاره وپروین .(1388)عوامل مؤثربرسرقت نوجوانان شهرکرمانشاه:دانشگاه تهران پایان نامه جامعه شناسی کاربردی پژوهشی علوم اجتماعی.

مریخی،شمس ا…(1387)عوامل مؤثردرانحراف ازارزشهای ،قم:مرکزپژوهش های صداوسیما

مشکاتی، محمد رضا،زهرا سادات(1381).مجله جامعه شناسی ایران تأثیر عوامی درونی وبیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان،دوره چهارم شماره2

معین، محمد.(1384 ). فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر. چاپ 22.جلد اول.

ملکیان،لینا وشرفیان، سعید.(1388)برثی عوامل اجتماعی مؤثربرجرم در زندان زنان، فصلنامه پژوهشی.
ﻣﻮﺳﻲﻧﮋاد، ﻋﻠﻲ .( 1378). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔـﺮاﻳﺶ ﭘﺴـﺮان ﻧﻮﺟـﻮان و  ﺟﻮان زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور، دانشگاه اصفهان:پایان نامه کارشنا سی ارشد.

منوچهریان،مهرانگیز.(1344)جرااطفال ناسازگارمی شوند،تهران: مؤسسه حسابداری

میری آشتیانی،الهام وفاضل رضا.(1378)آسیب های اجتماعی ایران،آسیب شناختی اجتماعی، تهران:مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نادری، عزت ا..ونراقی، مریم سیف.(1372)روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن درعلوم انسانی باتکیه برعلوم تربیتی،چاپ پنجم تهران:دفترتحقیقات وانتشارات بدر.

نجفي ابرندآبادي، علي حسين.(1378 ). «پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي. شماره 26 و 25.

نجفي ابرندآبادي ،علي حسين.(1388).پيشگيري عادلانه از جرم ،مجموعه مقالات علوم جنايي،
نجفي ابرندآبادي ،علي حسين.(1383).پيشگيري عادلانه از جرم ،مجموعه مقالات علوم جنايي،

ﻧﺠﻔﻲ ﺗﻮاﻧﺎ، ﻋﻠﻲ . (1385). ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري و ﺑﺰﻫﻜﺎري اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﺗﻬﺮان: آﻣﻮزش وﺳﻨﺠﺶ.

ﻧﺠﻔﻲ ﺗﻮاﻧﺎ، ﻋﻠﻲ . (1378). ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري و ﺑﺰﻫﻜﺎري اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﺗﻬﺮان: آﻣﻮزش وﺳﻨﺠﺶ.

اجتماعی شماره پنجم
تهران : سمت. دکتری حقوق جزا و جرم نوربها ، رضا. (1386 ).زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، كتابخانه

نوربها، رضا .(1383 ) .زمینه‌ی حقوق جزای عمومی. تهران: گنج دانش. چاپ یازدهم.

ﻧﻴﻚاﺧﺘﺮ، ﻋﻠـﻲ.  (1378 ). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺧﺮاﺑﻜـﺎري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻴﺮاز. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.

ولیدی ، محمد صالح .( 1366).حقوق و جزا و مسئولیت کیفری. تهران : امیرکبیر .

هومن،حیدرعلی.(1385)شناخت روش علمی درعلوم رفتاری (بایدهای پژوهشی)تهران:نشریارچاپ پنجم

فهرست مجلات و فصلنامه ها

بذرافشان ، شهرزاد. (1389).مجله حمایت از کودک ، شماره ۳۳ .

شعاع‌کاظمی، مهرانگیز؛ اقدامی، داوود.(1387).مجله فرهنگ و پژوهش شماره ۱۷۳، خانواده، مدرسه و آسیب‌های اجتماعی‌ ،

شعاع‌کاظمی، مهرانگیز.(1381). جرم و راه های پیشگیری از آن .مجله روان شناختی خانواده ، ش ۲۳ و24

– مركز فرهنگ و معارف قرآن، ترجمه قرآن، قم، نشر دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1385
ماهنامه گزارش ، آذر۸۱ ، و آمار محرمانه سازمان زندانها

محسنی،منوچهر.(1380).جزوه جامه شناسی انحراف

    منابع لاتین

2008), Available at: www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/red-juv-cri-eng.pdf

– A Chung, H. L.& Steinberg, L.(2006), Relations Between Neighborhood

Chung, H. L.& Steinberg, L.(2006), Relations Between Neighborhood Centre, P Canada Ottawa, Ontario Canada Research

arrington D. P. (2003), Family Influences on Delinquency, Chapter10, Jones

and Bartlet, Publishers, llc, Availableatsamples

– Hagan, J. & Foster, H. (2003),  S/He’s a Rebel: Toward a Sequential

Stress Theory of Delinquency And Gendered Pathways to  Disadvantage in

Emerging Adulthood, Social Forces.

– Haynie, D. L. (2001),  Delinquent Peers Revisited: Does Network

Structure Matter?, American Journal of Sociology

– Hoffmann, J. P. (2003),  A Contextual Analysis of Differential

– Sakir, O.; Aydin, E.; Remzi, O.; Yasar, T. & Suleyman, G. (2005), Juvenile

Delinquency in A Developing Country: A Province Example in Turkey

– Robert M. Regoli, John D. Hewitt, Matt DeLis, I. (2010) Delinquency in

Society, Jones and Burtlett Publishers International, Barb House, Barb

News,London.

– Welsh, C. B. (2007),  Evidence-Based Crime Prevention Scientific Basis

Trends, Results and Implications for Canada, National Crime Prevention

Welsh C. B. (2007),  Science & Politics Of Early Crime Prevention: The

Justice and Criminology University of Massachusetts Lowell, Volume 1

March/Mars  www.prevention-crime.ca,pdf, p..

– Welsh, C. B. & Farrington, P. D.  (2006),  Effectiveness of Family-Based

Young, A paper about prevention factor for delinguct jarnil, (1998)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .                                                                          

 کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد

فصل اول

 1-1) مقدمه

بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎعی1 ﺗـﺪاوم  ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪي ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوي آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ

زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات

اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ1 ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮي ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2 است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎري و ﺟـﺮم  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107).

ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮي ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ   ﻧﺎﻣﺸـﺮوع  ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﺑﺰﻫﻜﺎري اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154).

مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387).

نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ).

شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره

 

جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار

گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(صدیق1385،3).

1-2)بیان مسئله

شامل تشريح ابعاد ،حدود مسأله،معرفي دقيق آن، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم ،متغيرهاي مربوط ، سوالات تحيق ، منظور تحقيق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور1382،9) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین درگروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن1374، 84).

بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌18‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های 1380 تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌25‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی 1382 ،57).

‌بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. ‌تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. ‌در تعریف رفتار بزهکارانه قرن‌هاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. ‌امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. ‌پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی می‌کـنـند. ‌افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( اطهری1389، 28).

همه دانشمندان علوم اجتماعي ، خواه جامعه شناسان يا روانشناسان ، بيش از هر عاملي بر آگاهي بخشي خانواده و تاثير بي بديل آن تاكيد دارند . اگر چه از تاثير مدرسه ، گروه هاي همسال ، رسانه هاي جمعي و … غافل نيستند ،ولي نقش خانواده را موثر مي دانند ؛ زيرا فرد در خانواده فرايند فرهنگ پذيري را مي آموزد و شخصيت افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل مي گيرد ؛ در حالي كه ديگر عوامل، بيش تر در جامعه پذيري افراد، نقش دارند .فرويد بر اين باور است كه شخصيت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمايي هاي دروني شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقيات جامعه است كه والدين به كودك آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست يا غلط بودن اعمال فرد داوري مي كند .(قائمي1378 ،45)

رفتار هاي والدين و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهاي افراد نيز موثر است . اين واكنش ها در زمينه پي ريزي شخصيتي فرد در دوران بلوغ سهم بسزايي دارد . نوجوانان در اين سن نياز به خود شناسي و شناخت استعداد هايشان دارند و اين حضور والديني را مي خواهد كه در اين راه به آنان كمك كند در غير اينصورت آنان به صورت غير فعال در جامعه حضور مي يابند .در اينجاست كه مسأله چگونگي تربيت افراد مطرح مي شود . پارسونز مي گويد كه خانواده زن و شوهري معاصر ارزشهاي جامعه كل را به جوان منتقل مي كند . بويژه ارزشهاي رشد و شكفتگي را كه ويژه جامعه صنعتي و پيشرفته است . از نظر او اين ارزشها به وسيله نقشهايي كه والدين در خانواده و در جامعه ايفا مي كنند به كودك القا مي شود .(آندره 1354، 81-80).

در جهان امروز، بزهكاری شهری بالاخص نوع خشونت آميز آن تأثير منفي در توسعه انساني
و اجتماعي و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقيت دولت ها در مواردی نظير بهداشت و سطح
سواد، در خصوص كنترل يا كاهش بزهكاری حركت ها همچنان كند بوده است . (رجبي پور1382، 15).

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

امروز مسئله بزهكاري نوجوانان و جوانان بصورت يكي از حادترين مسائل اجتماعي جوامع مختلف در آمده است. پيدايش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با يكديگر همراه بود‌ه‌اند، زيرا از روزي كه افراد دور هم جمع شده و تشكيل جامعه داده‌اند جرم نيز با آنان همراه شده و گسترش يافته است. رسوخ بزهكاري در ميان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ريشه دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است. بزهكاري اصولاً از مجموعه‌اي از جرائمي به وجود مي‌آيد كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد و به همين جهت زماني كه مورد بررسي قرار مي گيرند، در حقيقت كليه پديده هاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، سياسي، مذهبي، خانوادگي و يك جامعه عميقاً مورد مطالعه واقع مي شوند. علت بروز بزهكاری معمولاً علت واحدي نيست، بلكه هميشه چندين علت دست به دست يكديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. علل مهمي كه مي‌توان نسبت به ساير عوامل اساسي‌تر تشخيص داد، شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوان مي شود.

با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه تاکنون تحقیقات مفصل وجامعی در این زمینه انجام نشده است. از حدود نيم قرن پيش، يعني اوايل قرن 20، رشد آمار ارتكاب جرم و جنايت توسط نوجوانان و جوانان در كشورهاي بزرگ صنعتي توجه كارشناسان امور اجتماعي را به معضل جهاني بزهكاري نوجوانان و جوانان معطوف كرد.از آن زمان در اغلب كشورهاي جهان، بسياري از محققان، روانپزشكان، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصان تعليم وتربيت به منظور يافتن راه حلي براي جلوگيري يا حداقل كاهش بروز جرايم در ميان قشرهاي اجتماعي، تلاش مي نمايند. جرم شناسان مي گويند: هر عاملي كه مانع رشد سالم نوجوان از نظر جسماني و عاطفي شود، ممكن است سبب ايجاد يك طرح و الگوي اختلالهاي عاطفي نيز بشود كه همان ريشه رفتارهاي ضد اجتماعي يا مجرمانه است. «بزهكاري نوجوانان» دربرگيرنده هر عمل مجرمانه اي است كه از طرف يك نوجوان عليه اشخاص واموال انجام مي شود.

بعضي از صاحبنظران عقيده دارند، چون كودكان و نوجوانان كه حس تقليد بسيار قوي دارند، با مشاهده فيلمهاي مختلف سينمايي و تلويزيوني كه اغلب با چاشني جنايت و خشونت همراه است، به تقليد از قهرمانان اين گونه فيلمها، رفتارها و اعمال ضد اجتماعي و يا جامعه ستيزانه مرتكب مي شوند، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعي و ناهنجاريهاي رفتاري ناشي از توسعه و پيشرفت وسايل ارتباط جمعي، بخصوص سينما و تلويزيون و اخيراً نيز ماهواره است. (قائم مقام 1355، 405).

سرانجام جمعي ديگر از انديشمندان معاصر، افزايش بزهكاري را در جوامع كنوني ناشي از اعتقادات ضعيف مذهبي دانسته و چنين استدلال مي كنند كه بر اثر فرو ريختن اعتقادات و ضعف اخلاقيات در ميان بخشهايي از مردم بويژه در جوامع شهرنشين، «وجدان» كه پليس باطني هر يك از افراد بشري است دچار ضعف گشته و نمي تواند وظيفه اساسي خود را كه پاسداري از نيكي ها و پيشگيري از بديهاست به نحو كامل و شايسته اي به انجام برساند. اين اهمال و قصور وجدان، نتيجه اش ارتكاب اعمال ممنوع مذهبي و قانوني توسط اين گروه است.به هر حال، دليل اصلي ارتكاب جرم و جنايت هر چه باشد، دنياي امروز با اين واقعيت تلخ رو به روست كه بزهكاري اطفال و نوجوانان در قرن ما، بخصوص در جوامع بزرگ صنعتي به سرعت در حال گسترش است.در بررسي سنين افراد براي ارتكاب جرم، نسبت كودكان و نوجوانان بيش از سالخوردگان است، كه اين نشانگر آن است كه نوجوانان بيشتر از ديگران تحت تأثير عوامل اجتماعي، خانواده، محيط و… هستند.در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نسبت جرايم اطفال خيلي بيشتر و بالاتر از نسبت آن در كشورهايي با الگوي سنتي اقتصادي كشاورزي و توسعه نيافته است.بيشتر جرم شناسان آغاز بزهكاري را اصولاً از 12 سالگي دانسته اند. بين 12 تا 18 سالگي جرايم كمتر از سنين 18 تا 25 سالگي است و در سنين 25 تا 40 سالگي ميزان بزهكاري بيش از دوران قبلي است. طبق بررسيهاي پروفسور «گري» در يك حوزه معين هزار نفري درسنين 21 تا 25 سالگي، معدل تعداد بزهكاران 60/14 بوده است. در صورتي كه در همين واحد زماني و مكاني، براي سنين 25 تا 30 سالگي اين معدل به 80/15 رسيده است.از 30 سالگي به بعد، دوران كاهش ميزان بزهكاري است. در آمريكا معدل ارتكاب جرايم براي گروه بيش از 30 ساله از 36 سالگي كاهش مي يابد، اين كاهش در دانمارك از 34 سالگي محسوس است.كاهش محسوس تر ميزان بزهكاري از 40 سالگي است وبين 40 تا 60 سالگي معدل ارتكاب جرايم به ميزان دوران 12 تا 18 سالگي تنزل پيدا مي كند .با توجه به آمار موجود، ميان نوع جرايم و سنين زندگي ارتباط مسلمي وجود دارد چنان كه 80 درصد جرايم بزهكاران كمتراز 18 ساله، سرقت است.(شامبیاتی1385،12 ).

در نگاهي به ريشه هاي بزهكاري، از جمله علل اين كارها را فقر، نبود تعليم و تربيت صحيح، اختلاف بين والدين، بي سوادي، بيكاري والدين، ولگردي و… ذكر كرده اند.خصوصيت اصلي بزهكار نوجوان آن است كه به واكنشهاي ناشي از تضادهاي دروني خود جامه عمل مي پوشاند. چنين فردي به دليل اينكه از لحاظ عاطفي رشد نيافته و توسط محيط و خانواده تأمين نشده، قادر به تحمل رنج و ناراحتي يا عقب انداختن ارضاي مستقيم تمايلهاي خود نيست، در نتيجه هر فشاري كه در محيط وجود داشته باشد او را تحت تأثير قرار مي دهد. از ديگر خصايص بزهكار نوجوان آن است كه به طور كلي بيشتر از شخص غير بزهكار متوقع است. (ساروخانی 1370، 136)
اغلب بزهكاران نوجوان و جوان به طور گروهي اقدام به ارتكاب جرم مي كنند؛ اين قشر از اجتماع در مدرسه، كارگاه، مزارع و يا اجتماع در پاركها يا هنگام گردش و بازي معمولاً با هم به سر مي برند و اين وضعيت موجب مي شود بي نظمي ها، شيطنتها و حتي بزهكاريها به صورت گروهي انجام شود.

-5 ) اهداف پزوهش

1-5-1) هدف اصلی: برسی آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان وراهکارهای پیشگیرانه

1-5-2) اهداف فرعی

بیان راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

1-6 ) سؤالات پزوهش

-سوال اصلی:مهمترین علل کاهش سن بزهکاری در میان زندانیان چیست؟

-نقش نهادهای مختلف قوه قضاییه ،سازمان زندانها،پلیس ،خانواده،نهاد های فرهنگی و آموزشی….دراین زمینه جیست؟

– نقش مذهب در کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به ارتکاب بزه چیست ؟

–  تاثیرجرم انگاری واستفاده ازمجازات درجرائم خفیف چیست؟

1-7) فرضیه های پژوهش:

1-7-1)فرضیه اصلی  

عوامل کاهش سن بزهکاری مشکلات خانوادگی(بیکاری،فقرمالی،بزهکاری واعتیادوالدین و…) و عوامل اجتماعی(محیط زندگی،همسالان،…)وعوامل اقتصادی(گرانی وتورم،..) می باشد.

1-7-2) فرضیه های  فرعی

1: نهاد هایی تعقیب، تحقیق،مراقبت (زندان)درجلوگیری ازجرم موثرمی باشند.

2: آموزشهای مذهبی ودینی درکاهش ارتکاب نوجوانان وجوانانبه بزه موثراست.

3 :جرم انگاری درجرائم کوچک سبب افزایش ارتکاب جرم درآینده می باشد.

4 :عدم توجه به عوامل بزه زای داخلی مانند وراثت و عوامل ذاتی

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122