پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 182 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن 1
1-2- پيشينه تحقيق 3
1-3- اهداف 3
1-4- فرضيات و پرسشها 4
1-5- روش تحقيق و مراحل آن 4
فصل دوم:
2-1- دعا 5
2-1-1- مفاهيم گوناگون واژه دعا در قرآن 6
2-1-1-الف- دعا به مفهوم ندا دادن، صدازدن 7
2-1-1-ب- دعا به مفهوم دعوت به چيزي، فرمان به کار، نفرين 7
2-1-1-ج- دعا به مفهوم خواندن، طلب و درخواست چيزي 7
2-1-1- د- : دعوت کردن به توحيد و پيروي از آن 8
2-1-1- ه- دعا به مفهوم دعا، عبادت، پرستش 8
2-1-1-و-دعا به مفهوم استغاثه و پناه خواستن و ياري طلبيدن9
2-1-1-ز- دعا به مفهوم دعا کردن، خواستن از خداوند، نيايش 10
2-1-2- دريافت نهايي از مفهوم واژه دعا 11
2-2- ندا 11
2-2-1- معناي لغوي ندا 11
2-2-2- مفاهيم گوناگون واژه¬ي ندا در قرآن 12
2-2-2- الف: ندا به مفهوم صداي بلند 12
2-2-2- ب: ندا به مفهوم مطلق دعا و خواندن 12
2-2-3-ارتباط ندا با دعا 13
2-2-4-فرق ندا با دعا 13
2-3-سؤال 14
2-3-1- معناي لغوي سؤال 14
2-3-2- مفاهيم گوناگون واژه¬ي سؤال در قرآن 14
2-3-2- الف: سؤال به مفهوم خواسته(سول) 14
2-3-2- ب: سؤال به مفهوم سؤال از خبر (تسائل) 14
2-3-2- ج: سؤال به مفهوم درخواست واقعي و احتياج (سألتموه) 14
2-3-2- د: سؤال به مفهوم سؤال از عطاء(اسئلكم) 15
2-3-2- هـ: سؤال به مفهوم سؤال از علم(يسئلونك) 15
2-3-2- و: سؤال به مفهوم سؤال از عمل(مسئول) 15
2-3-3- فرق دعا و سؤال 15
2-4- طلب 16
2-4-1- معناي لغوي طلب 16
2-4-2- کاربردهاي گوناگون واژه طلب در قرآن 16
2-4-2- الف- طلب به مفهوم به دست آوردن 16
2-4-2-ب- طلب به مفهوم جستجو و خواستن 16
2-4-2-ج- طلب به مفهوم خواهنده 16
2-4-2-د- طلب به مفهوم مورد طلب 17
2-4-3- ارتباط طلب با دعا 17
2-4-4- فرق سؤال و طلب 17
2-5-استغفار: 17
2-5-1- معناي لغوي استغفار: 17
2-5-2- کاربردهاي گوناگون واژه استغفار در قرآن 18
2-5-2-الف- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از شرک 18
2-5-2-ب- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از گناه 18
2-5-2-ج- استغفار به مفهوم نماز گزاردن 19
2-5-2-د- استغفار به مفهوم بسيار آمرزنده (غفار) 19
2-5-3- ارتباط استغفار با دعا 19
2-6- اجابت و استجابت 20
2-6-1- معناي لغوي اجابت واستجابت 20
2-6-2- کاربردهاي گوناگون واژه اجابت و استجابت در قرآن 21
2-6-2-الف- يجيب 21
2-6-2-ب- اجيب 21
2-6-2-ج-استجيبوا 21
2-6-3- ارتباط اجابت (استجابت) با دعا 21
2-7-ابتهال: 21
2-7-1- معناي لغوي ابتهال: 21
2-7-2- مشتقات واژه ابتهال در قرآن: 22
2-8- تضرع: 23
2-8-1- معناي لغوي: 23
2-8-2-کاربردهاي گوناگون واژه تضرع در قرآن 23
2-8-2-الف- تضرع به مفهوم زاري و خاکساري(يتضرعون) 23
2-8-2-ب- تضرع به مفهوم (تضرعا): 23
2-8-3- ارتباط تضرع با دعا 24
2-9- جايگاه ويژه دعا 24
2-9-1- تاکيد ويژه قرآن بر دعا 24
2-9-2- تاکيد پيامبر و ائمه بر دعا 25
2-10- اقسام دعا: 26
2-11- دعا يک امر فطري 28
2-12- حقيقت دعا 29
فصل سوم :
3-1- سوره هاي دعايي 34
3-1-1- سوره مبارکه الفاتحه 35
3-1-2- «اخلاص» 35
3-1-3- «الفلق» 36
3-1-4- «الناس» 37
3-2- آيه هاي دعايي: 37
3-2-1- انواع آيه هاي دعا بر اساس منادا: 37
3-2-1-1- «رب»: 37
3-2-1-2- «ربنا» 38
3-2-1-3- «اللهم» 38
3-2-1-4- «ضمير» 39
3-2-2 -آيه هاي دعا بر اساس دعا کنندگان 39
3-2-2-1- نيايشگران حقيقي 39
3-2-2-2- درخواست کنندگان 39
3-2-3- آموزه هاي دعايي: 39
فصل چهارم :
4-1- دعاي آدم وحوا 42
4-1-1 دعا و شرح 42
4-1-2- آموزه هاي تربيتي: 43
4-2- دعاهاي حضرت نوح (ع) 44
4-2-1 سرگذشت حضرت نوح (ع): 45
4-2-2- دعا ها و شرح 46
4-2-2-1- استغفار: 46
4-2-2-2- نصرت خدا 47
4-2-2-3- فتح و پيروزي 47
4-2-2-4- اندوه بزرگ: 49
4-2-2-5- دعاي نوح براي فرزند: 50
4-2-3- آموزه هاي تربيتي دعاهاي حضرت نوح (ع) 50
4-2-3-2- دو نکته تربيتي در نفرين نوح (ع): 52
4-3-دعاهاي حضرت هود (عليه السلام) 53
4-3-1- دعاي تعليمي حضرت هود (ع): 53
4-3-1-1- تعليم و آموزش دعا: 53
4-3-2- نکات آموزنده: 55
4-4- دعاي حضرت صالح (ع) 56
4-4-1- دعاي تعليمي حضرت صالح (ع): 56
4-4-2- نکات آموزشي و تربيتي: 57
4-5- دعاهاي حضرت ابراهيم(عليه السلام) 58
4-5-1-دعا ها و شرح 60
4-5-1-1- درخواست احياء اموات.60
4-5-1-3- درخواست پذيرش عمل و توبه و ارائه مناسک: 62
4-5-1-5- توجه دل ها،اقامه نماز، روزي ثمرات 67
4-5-1-6- دعاي ابراهيم (ع) براي فرزندان: 69
4-5-1-7- ربنا و تقبل دعاء: 69
4-5-1-9- دعاي ابراهيم براي پدرو مادر و مومنين: 70
4-5-1-10 -تقاضاي دانش و نام نيک و وراثت بهشت 71
4-5-1-11- قلب سليم: 72
4-5-1-12- برائت از کفار و توکل بر خدا: 73
4-5-2- حکمت و آداب دعا: 74
4-5-3- رمز استجابت دعا: 74
4-5-4 – سپاس و ستايش ابراهيم (ع): 75
4-5-5- نکته تربيتي: 76
4-6- دعاهاي حضرت لوط (ع) 76
4-6-1- سرگذشت حضرت لوط: 76
4-6-2-1- نجات 77
4-6-2-2- دعاي دوم لوط 77
4-6-3- تحليل دعاي حضرت لوط: 78
4-6-4- جهت دعا 78
4-7 – دعاهاي حضرت يعقوب (عليه السلام): 79
4-7-1- سرگذشت حضرت يعقوب: 79
4-8- دعاهاي يوسف(عليه السلام) 80
4-8-1- سرگذشت حضرت يوسف (ع): 80
4-8-2-1- دعاي يوسف (ع) هنگام تهديد به زندان 81
4-8-2-2- دعاي يوسف در قعر چاه 81
4-8-2-3- نکات آموزنده دعا و استمداد حضرت يوسف (ع): 82
4-8-2-4- يوسف وذکر الهي 83
4-8-2-5- شکر و تقاضاي يوسف (ع) 83
4-9- دعاهاي حضرت ايوب (عليه السلام) 84
4-9-1- سرگذشت حضرت ايوب (ع) 84
4-9-2- دعاهاي حضرت ايوب (ع) 85
4-9-3- آزمايش و صبر حضرت ايوب (ع) 85
4-9-4- استجابت دعاي ايوب و بازگشت نعمت ها 86
4-9-5- نکته هاي آموزنده دعاي ايوب (ع) 87
4-9-6- سه حجت خدا 88
4-10 – دعاهاي حضرت شعيب (عليه السلام) 88
4-10-1- سرگذشت حضرت شعيب (ع) 89
4-10-2- نکات تربيتي و اخلاقي 90
4-10-3- آموزش دعا و توبه 91
4-10-4- معارف و نکات آموزنده 92
4-11- دعاهاي حضرت موسي (عليه السلام) 93
4-11-1- دعا واستغفار حضرت موسي (ع) 94
4-11-2- نکات آموزنده دعاي موسي (ع) 95
4-11-3- نجات از ظالمان 96
4-11-4- موسي در خانه شعيب 97
4-11-5- درس هاي آموزنده دعاهاي موسي (ع) 97
4-11-6- تقاضاي رويت 98
4-11-7- نکته اخلاقي و تربيتي دعاي موسي (ع) 100
4-11-8- تقاضاي شرح صدر 101
4-11-9- گشايش زبان و نعمت بيان 101
4-11-10- تقاضاي وزارت براي هارون 101
4-11-11- هدف حاجات موسي (ع) 102
4-11-12- حسنه در دنيا و آخرت 102
4-11-13- دعا براي همه 103
4-11-14- نفرين حضرت موسي (ع) (دعا عليه فرعونيان) 103
4-11-15- دعا و اجابت 104
4-12 – دعاي حضرت داوود (ع) 104
4-12-1- سرگذشت حضرت حضرت داوود (ع) 105
2-12-2- نکته آموزنده 106
3-12-3- قضاوت و استغفار 106
4-12-4- دعا و توبه و استغفار 106
4-13- دعاهاي حضرت سليمان (عليه‌السلام) 107
4-13-1- تقاضاي حضرت سليمان 108
4-13-2- اجابت دعاي سليمان 109
4-14 – دعاي حضرت يونس (عليه السلام) 112
4-15- دعاهاي حضرت زکريا (عليه السلام) 114
4-15-1 –نكات آموزنده 115
4-15-2- علامت و نشانه فرزند 116
4-16 – دعاهاي حضرت عيسي (عليه السلام) 117
4-16-1- درخواست طعام آسماني 118
4-17-دعاهاي حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) 121
4-17-1 – زبان حال و ميل باطني پيامبر (ص) 121
4-17- 4- تقاضاي ورود و خروج صادقانه 125
4-17-6- غفران و رحمت 127
4-18 – دعاي مشترک پيامبران و مردان الهي در جنگ 127
فصل پنجم: دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا)
5-1- دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا) 130
5-2- استدلال قرآن بر نفي طلب آميخته به شرک 131
5-2-1- قادر نبودن بت و معبودهاي مشرکين بر امر خلقت 131
نتيجه¬گيري 141

منابع و مآخذ

 – قرآن مجيد،ترجمه استاد مهدي فولادوند؛

– ابن فارس، احمد؛(1404ق)، معجم مقاييس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامي.

– ابن منظور، محمد؛( 1363)،لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه.

– آزاده، محب الله؛(1371)، دعاهاي قرآني، چاپ دوم، تهران،انتشارات اسلامي.

– اسدي گرمارودي، اسدالله؛(1374)، راز و رمز نيايش، چاپ دوم، تهران، نشر سبحان.

– ايزدي، شيخ عباس؛(1373)، شوق ديدار(تفسير آيات قرآن درباره حضرت موسي«ع»)، تهران، موسسه فرهنگي هنري ضريح.

– اميري گروسي، غلامرضا؛(1374)،تعاليم قرآن با ترجمه و تفسير از ائمه معصومين (عليهم السلام)،چاپ اول، انتشارات آفرينش.

– ابن ابراهيم، علي؛(1350)،تفسيرقمي،تهران،چاپ و نشر کتابفروشي علامه.

– ابن جمعه، علي؛(1340)، تفسير نور الثقلين، قم، چاپخانه علميه.

– ابن مسعود، محمد؛(1380ق)،تفسير العياشي، چاپ دوم، تهران، مکتبه اسلاميه.

– ايزدي، آيت الله حاج شيخ عباس؛(1373)،شوق ديدار، (تفسير آيات کلام الله مجيد درباره حضرت موسي (عليه السلام) چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگي ضريح.

– ابن بابويه قمي(شيخ صدوق)، محمدبن علي؛(1362)،  الخصال، سيداحمد فهري زنجاني، انتشارات علميه اسلاميه.

– ابن بابويه قمي(شيخ صدوق)، محمدبن علي؛(1362)، امالي، آيت الله کمره اي، چاپ چهارم، کتابخانه اسلاميه.

– نصاري قمي، محمدعلي؛ بي تا، ترجمه وشرح نهج البلاغه، تهران، سازمان انتشارات نوين.

– بياني، عليقلي؛(1366)،منطق نيايش، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشارات.

– بازرگان، عبدالعلي؛(1360)، شرحي بر دعاي کميل و پژوهشي در مباني قرآني آن، تهران، شرکت سهامي انتشار.

– تقديش، عليرضا؛(1360)، دنياي ناشناخته نيايش، نگرشي بر نيايش امام سجاد(عليه السلام)، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

– ثقفي، محمد؛(1376)، تفسير روان جاويد، چاپ اول، قم، انتشارات برهان.

– جعفري، محمدتقي؛بي تا، نيايش حسين، مرکز انتشارات دارالتبليغ اسلامي.

– جوادي آملي، عبدالله؛(1372)، تفسير موضوعي قرآن مجيد، هشت جلد، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگي رجاء.

– جوادي آملي، عبدالله؛(1374)،اسرار عبادات، چاپ پنجم، انتشارات الزهراء.

– جزايري، سيدنورالدين؛(1380ق)، فروق اللغات، نجف، نشر دارالکتب العلميه.

– چمران، مصطفي؛(1360)،بينش و نيايش از سردار پرافتخار اسلامي، بنياد شهيد چمران.

– حقي بروسوي، اسماعيل؛(1330)،تفسير روح البيان.

– حسيني بحراني، سيدهاشم؛بي تا، البرهان في تفسير القرآن، قم، موسسه مطبوعات اسماعيليان ايران.

– حر عاملي، محمدبن حسن؛( 1401ق)،وسايل الشيعه، ج7، چاپ پنجم، تهران، مکتبه اسلاميه.

– حسن زاده آملي، حسن؛(1371)، رساله نور علي نور در ذکر و ذاکر و مذکور، چاپ دوم، انتشارات تنيع.

– خزائلي، محمدعلي؛(1382)، استدلال و جدل در قرآن، چاپ اول، قم، گنج عرفان.

– خميني، سيدروح الله؛(1363)، شرح دعاي سحر، سيد احمد فهري، مرکز انتشارات علمي و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

– خميني، سيدروح الله؛(1359)، پرواز در ملکوت، سيد احمد فهري.

– خميني، سيدروح الله؛ بي تا، کشف اسرار، انتشارات آزادي.

– دستغيب شيرازي، سيدعلي محمد؛ (1363)،دعا، چاپ اول، انتشارات حکمت.

– دستغيب شيرازي، سيدعلي محمد؛(1363)،نيايش، شيراز، کانون تربيت.

– دهقان، عزت الله؛(1410)، نگاهي به نقش و آثار دعا.

– زماني، کريم؛ (1370)،بحثي پيرامون دعا و شرايط و اثرات آن.

– راغب اصفهاني، حسين بن محمد؛(1404ق)،معجم مفردات الفاظ قرآن، دارالکتب العربي.

– رشيدرضا، محمد؛ بي تا،تفسير قرآن کريم(مشهور به تفسير المنار)، چاپ دوم، بيروت، دارالمعرفه.

– زمخشري ، محمود بن عمر؛(1341)، اساس البلاغه ، قاهره، دار الکتب المصريه .

– زمخشري ، محمود بن عمر؛ (1374)، الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل، قم، مکتب الاعلام الاسلامي.

– رسولي محلاتي، سيدهاشم؛( 1365)،قصص قرآن يا تاريخ انبياء، چاپ اول، تهران، دارالکتب.

– رشيد الدين ميبدي، ابوالفضل؛ (1361)،تفسير کشف الاسرار و عده الابرار، چاپ چهارم، تهران، موسسه انتشارات اميرکبير.

– رشيدپور، مجيد؛( 1374)،مباني اخلاقي اسلامي، چاپ اول، موسسه انتشارات هجرت.

– رضي، ابوالحسن؛بي تا، نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، تهران، چاپ اسلاميه.

– سبحاني، جعفر؛(1361)،منشور جاويد، انتشارات مکتبه الامام امير المومنين (عليه السلام).

– سياهپوش، سيدمحمود؛ بي تا،موضع اعتقادي دعا، نشر ابجد.

– شهرستاني، هبه الدين؛(1365)، دعاها و تهليلات قرآني، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به حوزه علميه قم.

– صدوق، محمدبن علي بن الحسين؛( 1385ق)،علل الشرايع، بيروت، احياء التراث.

– صدوق، محمدبن علي بن الحسين؛(1340)،عيون الاخبار، تهران، منشورات اعلمي.

– صدوق، محمدبن علي بن الحسين؛(1405ق)،کمال الدين و تمام النعمه، قم، موسسه جامعه مدرسين.

– طالقاني، سيدمحمود؛ تفسير پرتوي از از قرآن، چاپ سوم، شرکت سهامي اتنشار1358.

– طباطبائي، محمدحسين؛(1363)،ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد باقر موسوي همداني، نشر بنياد علمي و فکري علامه طباطبائي، مرکز نشر فرهنگي رجاء و موسسه انتشارات اميرکبير.

-طبرسي، فضل بن حسن؛( 1379ق)،ترجمه تفسير مجمع البيان، چاپ سوم، تهران، احياء التراث.

– عسکري، ابوهلال؛(1977) ،الفروق في اللغه، بيروت، نشر دارالافاق الجديده.

– عماد زاده، حسين؛ بي تا ،دعاهاي رباني قرآن، مکتب قرآن.

– غفاري، ابراهيم؛(1373)، آئين نيايش، چاپ اول، بنياد پژوهش هاي اسلامي، آستان قدس رضوي.

– فيض کاشاني، محمدحسين« مرتضي»؛(1358)،صافي، قم، کتابفروشي مهر.

– فراهيدي ، خليل بن احمد؛ (1410)، العين ،قاهره، دار مکتبه الهلال .

– قرشي، سيدعلي اکبر؛(1352)، قاموس قرآن، چاپ اول، تهران، دارالکتب الاسلاميه.

– قمي، شيخ عباس؛ بي تا، سفينه البحار، تهران.

– قمي، شيخ عباس؛ بي تا، منتهي الامال، تهران، کتابخانه سنائي.

– قمي، شيخ عباس؛( 1376)،کليات مفاتيح االجنان، قم، موسسه مطبوعاتي امين.

– مصطفوي ؛بي تا ،التحقيق في کلمات القران الکريم ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران.

– متقي، عبدالله؛(1368)،دعا، کانون نشر پژوهش هاي اسلامي.

– موسوي همداني، سيدمحمدباقر؛(1361)، پاسخ به پرسش هائي در مورد دعا، دارالعلم.

– محقق ، محمد باقر ( 1364)؛ دايره الفرايد در فرهنگ قرآن ، تهران، بعثت ،

– کليني، ابن جعفر محمدبن يعقوب ابن اسحاق؛(1344)، اصول کافي، چاپ اول، ترجمه سيد هاشم رسولي، تهران.

– مشکيني، علي؛(1362)، مصباح المنير، انتشارات ياسر.

– مجلسي، محمدباقر؛(1403ق)، بحارالانوار، بيروت، موسسه الوفاء.

– مغنيه، محمدجواد؛(1981م)، تفسير کاشف، بيروت، دارالعلم.

– مکارم شيرازي، ناصر ؛(1367)،تفسير نمونه، چاپ چهارم، قم، دارالکتب الاسلاميه.

– مهري، سيدجواد؛(1374)، در پيشگاه قرآن، چاپ اول، موسسه فرهنگي انتشارات حضور.

– نورمحمدي، غلامحسين؛( 1345)،دعاهاي قرآني از زبان انبياء، کانون انتشارات محمدي.

– واثقي، حسين؛(1377)، دعاهاي قرآن، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

-هاشم زاده هريسي، هاشم؛(1369)، اهميت دعا از ديدگاه قرآن و روايات، اطلاعات، 19012،6.

چکيده:

دعا از آموزه هاي توحيدي قرآن و شاهراهي است که انسان با آن روح خود را به عالم غيب متصل نموده و به يکي از اصيل ترين ابعاد وجودي خود که حس نيايش و پرستش است پاسخ مي گويد. انبياء، با دعاي خود به پيروان خويش آموختند که پرستش امري فطري است و روح انسان علاقه شديد و کشش دروني به مبدأ هستي دارد هرچند که دعاي انبياء هميشه براي نيل به خواسته هاي مادي و معنوي آنان نبوده بلکه بيشتر به هدف نيايش به درگاه خداوند بزرگ و به اقتضاي وابستگي ذاتي به آن يگانه بي همتا بوده است ، زيرا دعا از ديد و منظر ايشان خود، مطلوب ذاتي به شمار آمده است.

اين پژوهش در شکل رساله کارشناسي ارشد بر آن است تا در حد توان جمال حقيقي دعا به ويژه دعاي پيامبران را در قرآن جلوه گر سازد. شايان توجه است تاکنون پژوهش هايي در حوزه دعا انجام گرفته که نتايج ارزشمندي نيز دربرداشته ولي اين بررسي ها بيشتر در زمينه کليات و احوال ظاهري و باطني و شرايط و موانع دعا است، به اين گونه که اولا همه دعاهاي پيامبران الهي در قرآن در آن ها مطرح نشده ، تنها به برخي از دعاهاي ايشان به صورت گزينشي پرداخته شده است . ثانيا بحث هاي مطرح شده از انسجام لازم برخوردار نبوده و ارتباط اين مباحث با دعا در آن ها ملموس نيست، زيرا صرفا به بيان برخي از نکات تفسيري در تعداد اندکي از آيات بسنده شده است، در حالي که اين پژوهش افزون بر آن ها حقيقت دعا در قرآن و مضامين دعاهاي قرآن کريم از نظر نوع و ساختار آن و سوره ها و آيه هاي دعائي، نيايشگران موحد و خواسته هاي متعالي پيامبر اسلام (ص) و… را فراروي خوانندگان پاکدل قرار داده است و در ادامه پس از بررسي ادعيه قرآن و نگاه کلي به نيايش هاي قرآني به تفصيل به نيايش هاي مطرح شده از زبان انبياء در قرآن پرداخته و ضمن بيان شرح حال مختصري از آنان به ترتيب رسالت و نبوتشان ، ادعيه و مناجات هاي ايشان را بررسي نموده است که شامل دعاهايي است که بخشي از آن مستقيما از زبان خود پيامبران نقل گرديده و بخشي شامل دعاهايي است که خداوند چگونگي و ادب راز و نياز با خود را به ايشان آموخته که در حقيقت بهترين نوع نيايش به شمار مي آيد زيرا از ذات غني و بي نيازي نشأت گرفته که به بندگان صالح خويش مي آموزد در تنگناها و مشکلات چگونه او را بخوانند.

در پايان اين رساله متعهد گرديده تا آثار تربيتي و مراتب تکاملي دعاهاي پيامبران راستين و نتايج حاصله از اين دعاها را در زندگي پيامبران بازگو نمايد.

کليد واژه ها: دعا، نداء، قرآن، انبياء

فصل اول

 کليات تحقيق

 1-1- تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن:

زيباترين رابطه در جهان خلقت رابطه بنده با خداست و دعا به عنوان بهترين وسيله براي اين ارتباط است. دعا ابزار نياز از سوي نياز مطلق به درگاه بي نياز مطلق است. اهميت و جايگاه  «نيايش و پرستش» به اندازه اي است که خداوند، بندگانش را به «دعا» و خواستن از خود فرامي خواند و آنان را به اجابت و برآوردن خواسته هايشان از سوي خود اميدوار مي گرداند و نيز فرجام آنانکه در برابرش بزرگي کنند و از «نيايش و پرستش» او روي گردان باشند را خواري و سرافکندگي در آتش بيان مي دارد: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (الغافر/60)

البته زيباترين دعا، دعايي است که خداوند، خود به بندگان خویش تعليم دهد و با آن بهترين روش ارتباط با خود را به آنان بیاموزاند. در اين ميان دعاهائی که از پیامبران در قرآن کريم ذکر شده از جهاتي بر ساير ادعيه دارای برتري زيرا دعاي برگزيدگان خداوند،این عصاره هاي خلقت اند که آداب و کيفيت دعا را به انسان مي آموزد و به او تعليم مي دهد چگونه با خداي خود سخن گفته و عرض حاجت کند و از سوئي ديگر دعای پیامبران بيانگر صفات و حالات دروني اين اسوه هاي الهي است كه خود آموزه هايي تربيتي و اخلاقي را براي آناني است كه اين بزرگان را الگوي خويش قرار مي دهند.

برای نمونه در دعاي بنده ی ممتازی چون حضرت ابراهيم(ع)از درگاه خداوند سه خواسته مورد طلب قرار مي گيرد: * همسر شايسته * فرزند صالح * و اين که به مقامي برسد که پيشوا و الگو و راهنماي مردم شود، يعني پیامبران بیشتر به کيفيت دعا توجه دارند، امور مهم را از خدا مي‏خواهند و براي تحقق آن، سعي مي‏نمايند، آنها مي‏گويند: پروردگارا! همسر و فرزندانمان را نور چشم ما قرار بده، اين تعبير (نور چشم) رمز کمال و سعادت است، چرا که همسر و فرزند نيک موجب آرامش و سعادت انسان شده و روح و روان انسان را شاد نموده و در نتيجه باعث روشني چشم خواهد شد، و به عبارت روشن‏تر، همسر و فرزندان شايسته، به زندگي انسان نور و صفا مي‏بخشند و باعث آبرو و روسفيدي و سربلندي دنيا و آخرت خواهند شد.چنين دعايي مفيد و داراي آثار درخشان است، به خلاف دعاهاي بيهوده و يا کم فايده که ارزش چنداني ندارند، انسان بايد در همه چيز حتي در دعا، داراي همت عالي و نظري بلند باشد، و در پرتو نورانيت دعا، به مقام‏هاي عالي برسد.تا آنجا که دعا کند که امام و الگوي مردم شود.

اين پژوهش به دنبال بررسي دعاهايي است که بخشي از آن به طور مستقيم از خود پيامبران و بخشي مربوط به دعاهايي است که خداوند به آنان تعليم فرموده و یا به آنان آموخته که چگونه دعا کرده، به چه صورت با خداوند راز و نياز داشته باشند که این خود در حقيقت بهترين نوع دعا و نيايش مي باشد و در این جا آن، ذات غني و بي نياز است که به بندگان صالحش مي آموزد که در سختي ها و مشکلات چگونه او را بخوانند. در اين پايان نامه کوشش مي گردد شرح حال مختصري از پيامبراني که در قرآن به دعای آنان اشاره شده- به ترتيب رسالت و نبوتشان- ادعيه و مناجات ايشان بررسي شود که بخش گسترده ی پايان نامه را در بر مي گيرد. مسأله اصلي در اين پژوهش بيان آثار و آموزه هاي تربيتي دعاهای پیامبران اعم از تعليمي و غير تعليمي است که در حد توان بدان پرداخته خواهد شد.

1-2- پيشينه تحقيق:

در زمينه دعا از دانشمندان شيعه و سني آثاري ارزشمند به جاي مانده،از جمله کتبي که از اهل تسنن در اين زمينه در دست است مي توان به صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ترمذي و جامع الاصول ابن اثير به سال 606 ه.ق اشاره نمود که فصل هايي از اين کتب مربوط به احاديثي است که در زمينه دعا و ارزش آن وارد شده است البته با نگاهي گذرا به پاره اي از کتب اصيل و کهن شيعه می توان به اهميت سرشار دعا در آيين تشيع آشنا گردید که از جمله این آثار حديثي که از متقدمين در زمينه دعا به جاي مانده مي توان به کتب ذیل اشاره کرد:

– اصول کافي محمدبن يعقوب کليني به سال 329 هجري که در فصل هاي کفر و ايمان مبحث دعا را مطرح کرده و 406 حديث ضمن آن نقل شده است.

– التهذيب شيخ طوسي، محدث و فقيه سده پنجم هجري که فصل مهمي از کتابش در باب دعاست و همچنين مصباح المتهجد شيخ که تماما در راستاي نيايش و دعا و اهميت سرشار آن است.

– بحارالانوار مجلسي که ابواب متعددي از کتابش درباره دعا و ارزش آن است و از جمله باب هاي آن که ذيل کتاب الذکر و الدعا  به اين موضوع پرداخته است عبارتند از: باب من لا يستجاب دعاوه و من لا يستجاب،باب ادعيه يوسف في الجب و ادعيه ساير الانبیاء و ما يناسب ذلک ادعيه التحرر من الافات و الهلکات و…

از محققين و متاخرين معاصر نيز آثار ارزشمندي در زمينه دعا به جاي مانده است از جمله:

عده الداعي، ابن فهد حلي که از جمله کتب احاديث ذيل عنوان دعاست.

الميزان، فصل ادب دعاي انبیاء در قرآن (قرآني)

دعا در قرآن كريم، مينا شمخي

دعا و اسرار آن در الميزان، حسين پنجعلي زاده

دعا از ديدگاه قرآن و احاديث، مرضيه رحمتي فر

1-3- اهداف:

1 – بررسي زمينه ها و آثار تربيتي ادعيه پيامبران

2- تبيين چيستي و آداب ادعيه پيامبران و مراتب تکاملي آن

3- دست يابي به ادب، راز و نتيجه دعا در زندگي پيامبران الهي

1-4- فرضيات و پرسشها:

زمينه تربيتي ادعيه پيامبران چيست؟

الگوي مناسب دعا از ديدگاه قرآني با توجه به اسوه بودن پيامبران چيست؟

آثار تربيتي ادعيه پيامبران در تربيت قرآني چيست ؟

1-5- روش تحقيق و مراحل آن:

1- آيات  مرتبط با ادعيه پيامبران بررسي مي شود.

2- آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن تبيين مي شود.

3-  الگوي مناسب دعا از ديدگاه قرآن با توجه به اسوه بودن پيامبران مورد توجه قرار مي گيرد.

     دعا : عبادت و فراخواندن و نوعي استعانت نيز هست، دعا در اصطلاح به معني تقاضا و طلب خير از خداوند است و به خواندني گفته مي شود که به وسيله آن موجودي از خداوند چيزي را بطلبد و درخواست نمايد. (راغب، 1363، ص761، ابن منظور، 1408،ص 359)

نداء : از باب نادي، ينادي، يعني کسي را با صدا و آواز خواندن و غالبا بلند و کشيده مي باشد و از نظر معنا اخص از دعاست و تدبر در آيات قرآن نشان مي دهد رفع الصوت در آن معتبر است و مطلق صدا، گرچه در  بعضي آيات به معني مطلق دعا و خواندن است. (قرشي،1372، ص39وشعراني، 1352،ص 446)

      استغفار: غفر پوشاندن چيزي است که آن را از آلودگي مصون و محفوظ بدارد، غفران و مغفرت خداوند يعني حفظ و نگهداري بنده از اينکه عذاب  به او برسد و استغفار طلب بخشش با قول و فعل است. (راغب،1363،ص609).

      استعاذه : واژه و تعبيري قرآني به معني پناه بردن به خداوند از هر نوع شر و بدي و نيز وسوسه هاي شيطاني. استعاذه مصدر باب استفعال از ريشه (ع و ذ) و عوذ مصدر باب (عاذ، يعوذ) به معني پناه بردن به غير، اعم از شيء، شخص يا مکان است. استعاذه در فرهنگ اسلامي به ويژه در قرآن کريم، دعايي است که به وسيله آن، انسان براي دفع شرور، خود را در پناه خداوند متعال قرار مي دهد. (شعراني، 1355، ص 198وراغب، 1363، ص669)

      رب : رب در اصل به معناي تربيت و پرورش است؛يعني ايجاد كردن حالتي پس از حالت ديگر، در چيزي تا به حد نهايي و تمام و كمال خود برسد. (راغب، 1363، ص336).

 

فصل دوم

بررسي مفهومي واژه دعا و مفاهيم وابسته

 2-1- دعا

واژه«دعو» و مشتقات آن در قرآن کريم داراي کاربردهاي فراواني است و همه جا به يک معنا به کار نرفته، لذا ضرورت دارد که وجوه معاني اين واژه در قرآن بررسي گردد به اين واژه و مشتقات آن در قرآن 212بار اشاره شده، از آن جمله واژه«دعا»در نوزده آيه از قرآن بيست بار وارد گرديده است. (الحاني،1366،1/426) از طرفي گاهي در قرآن واژه هاي ديگري نيز مانند سؤال، طلب، نداء و استغاثه به مفهوم دعا به کار رفته که لازم است ارتباط معاني وهم اختلاف آن ها با دعا بيان گردد به گونه اي که برخي واژه ها مانند تضرع، استغفار و ابتهال بر کيفيت و نوع خاصي از دعا دلالت دارند که در اين فصل به آنها پرداخته و در نهايت با توجه به همه موارد، تحليلي در معناي حقيقي دعا ارايه مي گردد.

      مفهوم شناسي واژه دعا: فيروزآبادي در معنای دعا می نویسد: «الدعاء الرغبه الي الله تعالي» (فيروز آبادي،4/150). و زمخشري مي گويد: «دعوت فلانا و بفلان، ناديته و صحت به» يعني او را ندا دادم و بر سرش داد زدم  و نيز گاهي به جاي تسميه مي آيد: «دعوته زيدا: سميته زيدا» او را زيد ناميدم. (زمخشري،1407ق،2/12). اين در حالي است که معناي مجازي آن «نازل کردن» است به اين گونه که وقتي گفته مي شود: «دعاه الله بما يکره» يعني خداوند بر او آنچه کراهت داشت نازل فرمود. (زمخشري،1407ق،2/12وفيروزآبادي،4/100). خليل بن احمد فراهيدي نيز چنين معنايي براي دعا قايل است.(فراهيدي،1404،ص137). حروف اصلي اين واژه، «دعو» است. به معناي «دعو اصل واحد و هو ان تميل الشي ء اليک بصوت و کلام يکون منک» يعني دعو يک معناي اصلي دارد و آن ميل دادن چيزي به سوي خدا با صدا و گفتار است (ابن فارس، 1404،2/295).

در اين باره مصطفوي مي گويد: ماده دعو دلالت دارد بر اين که کسي چيزي را طلب کند به اين منظور که توجه آن را به خود جلب کند يا به خودش متمايل نمايد و يا حرکتش را به سمت خود سوق دهد. (مصطفوي،1360،3/296). وي درباره تفاوت معناي «دعا» و «دعوه» مي نويسد: «دعا» به مطلق درخواست، ميل و توجه از طرف مقابل گفته مي شود، ولي «دعوه» به اعتبار صيغه اش بر دعاي مخصوص دلالت دارد. (مصطفوي،1360،3/296). و اسم مصدر آن «دعوي»است يعني آن چه از دعا حاصل مي شود.(المصطفوي، 1360، 3/235).و«الدعوه» اسم است که اکثر عرب زبانان براي دعوت کردن و خواندن به طعام و براي خواندن و معرفي به نسب به کار مي برند. (ابن فارس،1404،2/341).

      مفهوم شناسی اصطلاحي دعا: «دعا» طلب و درخواست پايين تر از بالاتر براي انجام کاري است همراه با خضوع، استکانت و تضرع، بر خلاف «امر» که از شخص بالاتر به پايين تر است هر چند هر دو طلب هستند. (ابن فهد حلي،1380ق،ص36). شيخ طبرسي نيز دعا را اظهار خضوع و انقياد در برابر خدا مي داند.  (طبرسي،1406ق،2/361). بنابراين مي توان گفت دعا يعني خواندن و صدا زدن خدا همراه با طلب و درخواست.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122