پايان نامه آناليز احتمالي پايداري ديناميک ميکروگريد ها با در نظر گرفتن توربين هاي بادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آناليز احتمالي پايداري ديناميک ميکروگريد ها با در نظر گرفتن توربين هاي بادي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 142 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه آناليز احتمالي پايداري ديناميک ميکروگريد ها با در نظر گرفتن توربين هاي بادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول   1
1-1انرژی بادی2
1-1-1مروری بر انرژی باد2
1-1-2تکنولوژی های مختلف توربین بادی6
1-1-2-1توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی7
1-1-2-2توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه8
1-1-2-3توربین بادی با مبدل تمام توان9
1-2مقدمه ای بر ریزشبکه ها10
1-2-1تولید پراکنده10
1-2-2     ریزشبکه ها12
1-3طرح مساله و مروری بر تحقیقات انجام شده14
1-3-1مروری بر تحقیقات انجام شده14
1-3-2تعریف مساله16
1-4سر فصل ها17
1-4-1فصل دوم: مدلسازی و تعریف معادلات توربین های بادی17
1-4-2فصل سوم: معرفی و مدل سازی ریزشبکه17
1-4-3     فصل چهارم: معرفی روش های آنالیز احتمالی18
1-4-4فصل پنجم: شبیه سازی و مقایسه18
فصل دوم   19
2-1توربین های بادی سرعت ثابت [33]20
2-2توربین های بادی سرعت متغیر25
2-2-1توربین بادی با مبدل تمام توان [35]25
2-2-1-1مدل سازی سیستم قدرت27
2-2-1-2مدل سازی سیستم کنترل30
2-2-2توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه38
2-2-2-1مدل سازی ماشین القایی مورد استفاده در توربین بادی دو سو تغذیه39
2-2-2-2مدل سازی سیستم کنترل مبدل مورد استفاده در توربین بادی دو سو تغذیه41
فصل سوم  44
3-1معرفی سیستم ریزشبکه45
3-2مدل سازی ریزشبکه47
3-2-1مدل ماشین سنکرون47
3-2-2مدل ریزشبکه52
3-2-3مدل کلی سیستم54
فصل چهارم56
4-1روش های بررسی احتمالی عددی57
4-1-1روش مونت-کارلو[25،41]57
4-1-2روش کوانتایز[43]62
4-2روش های بررسی احتمالی تحلیلی63
4-2-1        روش تخمین دو نقطه ای[27-28، 43-44]64
4-2-2       روش مبتنی بر بسط گرم-چارلیر[29-30، 45-47]67
فصل پنجم 74
5-1بررسی پایداری سیستم بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت75
5-2بررسی حساسیت مقادیر ویژه ریزشبکه به حالت های سیستم85
5-3بررسی احتمالی پایداری سیگنال کوچک با در نظر گرفتن یک متغیر احتمالی92
5-4بررسی احتمالی پایداری سیگنال کوچک با در نظر گرفتن چند متغیر احتمالی ورودی104
فصل ششم 114
6-1نتیجه گیری115
6-1-1 نتایج مربوط به توربین های بادی115
6-1-2 نتایج مربوط به روش های احتمالی مورد استفاده115
6-1پیشنهادات116
مراجع  118

فهرست مراجع

 Hassol, Susan Joy. “Emissions Reductions Needed to Stabilize Climate.” (2011).

REN 21 Steering Committees. “RenewableS 2013: Global Status Report.” (2013): 178.

The World Wind Energy Association (WWEA), world Wind Energy Report 2012.

Anaya-Lara, Olimpo, et al. Wind energy generation: modelling and control. John Wiley & Sons, 2011.

Renewable Energy Organization of Iran (SUNA), Available online on: www.suna.org.ir

Machowski, Jan, Janusz Bialek, and Jim Bumby. Power system dynamics: stability and control. John Wiley & Sons, 2011.

Davis, Murray W. “Distributed resource electric power systems offer significant advantages over central station generation and T & D power systems. II.” Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE. Vol. 1. IEEE, 2002.

Ackermann, Thomas, Göran Andersson, and Lennart Söder. “Distributed generation: a definition.” Electric power systems research3 (2001): 195-204.

Meliopoulos, AP Sakis. “Challenges in simulation and design of μgrids.” Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE. Vol. 1. IEEE, 2002.

Dugan, Roger C. “Distributed resources and reliability of distribution systems.”Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE. Vol. 1. IEEE, 2002.

Katiraei, F., and M. R. Iravani. “Power management strategies for a microgrid with multiple distributed generation units.” Power Systems, IEEE Transactions on4 (2006): 1821-1831.

El-Fouly, T. H. M., E. F. El-Saadany, and M. M. A. Salama. “Grey predictor for wind energy conversion systems output power prediction.” Power Systems, IEEE Transactions on3 (2006): 1450-1452.

Louka, Petroula, et al. “Improvements in wind speed forecasts for wind power prediction purposes using Kalman filtering.” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics12 (2008): 2348-2362.

Kariniotakis, G. N., G. S. Stavrakakis, and E. F. Nogaret. “Wind power forecasting using advanced neural networks models.” Energy conversion, IEEE transactions on4 (1996): 762-767.

Pelacchi, Paolo, and Davide Poli. “The influence of wind generation on power system reliability and the possible use of hydrogen storages.” Electric Power Systems Research3 (2010): 249-255.

Black, Mary, and Goran Strbac. “Value of bulk energy storage for managing wind power fluctuations.” Energy conversion, IEEE transactions on1 (2007): 197-205.

Đurić, Milenko B., Zoran M. Radojević, and Emilija D. Turković. “A reduced order multimachine power system model suitable for small signal stability analysis.” International Journal of Electrical Power & Energy Systems5 (1998): 369-374.

Coelho, Ernane Antonio Alves, Porfirio Cabaleiro Cortizo, and Pedro Francisco Donoso Garcia. “Small-signal stability for parallel-connected inverters in stand-alone AC supply systems.” Industry Applications, IEEE Transactions on2 (2002): 533-542.

Tang, Hong, Jun-ling WU, and Shuang-xi ZHOU. “Modeling and Simulation for Small Signal Stability Analysis of Power System Containing Wind Farm [J].”Power System Technology1 (2004): 009.

Kundur, Prabha, et al. “Application of power system stabilizers for enhancement of overall system stability.” Power Systems, IEEE Transactions on2 (1989): 614-626.

Tang, Yousin, and AP Sakis Meliopoulos. “Power system small signal stability analysis with FACTS elements.” Power Delivery, IEEE Transactions on3 (1997): 1352-1361.

Makarov, Yuri V., Zhao Yang Dong, and David J. Hill. “A general method for small signal stability analysis.” Power Systems, IEEE Transactions on3 (1998): 979-985.

Allan, R. N., B. Borkowska, and C. H. Grigg. “Probabilistic analysis of power flows.” Electrical Engineers, Proceedings of the Institution of 121.12 (1974): 1551-1556.

Burchett, Robert Calvin, and G. T. Heydt. “Probabilistic methods for power system dynamic stability studies.” Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on 3 (1978): 695-702.

Rueda, José L., Delia G. Colomé, and Istvan Erlich. “Assessment and enhancement of small signal stability considering uncertainties.” Power Systems, IEEE Transactions on1 (2009): 198-207.

Huang, Huazhang, et al. “Quasi-Monte Carlo Based Probabilistic Small Signal Stability Analysis for Power Systems with Plug-In Electric Vehicle and Wind Power Integration.” (2013): 1-9.

Morales, Juan M., and Juan Perez-Ruiz. “Point estimate schemes to solve the probabilistic power flow.” Power Systems, IEEE Transactions on4 (2007): 1594-1601.

Yi, Haiqiong, et al. “Power system probabilistic small signal stability analysis using two point estimation method.” Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. 42nd International. IEEE, 2007.

Wang, K. W., et al. “Improved probabilistic method for power system dynamic stability studies.” Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings-. Vol. 147. No. 1. IET, 2000.

Bu, S. Q., et al. “Probabilistic analysis of small-signal stability of large-scale power systems as affected by penetration of wind generation.” Power Systems, IEEE Transactions on2 (2012): 762-770.

Mohseni, Mansour, and Syed M. Islam. “Review of international grid codes for wind power integration: Diversity, technology and a case for global standard.”Renewable and Sustainable Energy Reviews6 (2012): 3876-3890.

Kundur, Prabha. Power system stability and control. Tata McGraw-Hill Education, 1994.

Krause, Paul C., et al. Analysis of electric machinery and drive systems. Vol. 75. John Wiley & Sons, 2013.

Yazdani, Amirnaser, and Reza Iravani. Voltage-sourced converters in power systems. John Wiley & Sons, 2010.

Katiraei, F., M. R. Iravani, and P. W. Lehn. “Small-signal dynamic model of a micro-grid including conventional and electronically interfaced distributed resources.” Generation, Transmission & Distribution, IET3 (2007): 369-378.

Pal, B. C., and F. Mei. “Modelling adequacy of the doubly fed induction generator for small-signal stability studies in power systems.” Renewable Power Generation, IET3 (2008): 181-190.

Mei, Francoise, and B. C. Pal. “Modal analysis of a grid connected doubly-fed induction generator.” Power Electronics, Machines and Drives, 2006. The 3rd IET International Conference on. IET, 2006.

Yang, Lihui, et al. “Oscillatory stability and eigenvalue sensitivity analysis of a DFIG wind turbine system.” Energy Conversion, IEEE Transactions on1 (2011): 328-339.

Lei, Yazhou, et al. “Modeling of the wind turbine with a doubly fed induction generator for grid integration studies.” Energy Conversion, IEEE Transactions on1 (2006): 257-264.

IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis, IEEE Std. IEEE Std. 399-1997, 1997.

Helton, Jon C., and Freddie Joe Davis. “Latin hypercube sampling and the propagation of uncertainty in analyses of complex systems.” Reliability Engineering & System Safety1 (2003): 23-69.

Platt, John. “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods.” Advances in large margin classifiers3 (1999): 61-74.

Soleimanpour, Nazak, and Mohammad Mohammadi. “Probabilistic small signal stability analysis considering wind energy.” Smart Grids (ICSG), 2012 2nd Iranian Conference on. IEEE, 2012.

Su, Chun-Lien. “Probabilistic load-flow computation using point estimate method.” Power Systems, IEEE Transactions on4 (2005): 1843-1851.

Dong, Lei, et al. “Probabilistic load flow analysis for power system containing wind farms.” Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2010 Asia-Pacific. IEEE, 2010.

Cramér, Harald. Mathematical methods of statistics. Vol. 9. Princeton university press, 1999.

Dong, Zhao Yang, Chee Khiang Pang, and Pei Zhang. “Power system sensitivity analysis for probabilistic small signal stability assessment in a deregulated environment.” International Journal of Control, Automation, and Systems2 (2005): 355-362.

چکیده

در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که سطح توان و ولتاژ پایین تری دارند می‌تواند بسیار تاثیر گذارتر باشد. این موضوع نیاز به انجام آنالیز احتمالی در ریزشبکه هایی که از انرژی باد برای تولید توان استفاده می‌کنند را مشخص می‌سازد. در این پایان نامه، پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه ها تحت تاثیر عدم قطعیت تولیدی توسط انرژی باد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بدین منظور روش های مونت-کارلو و کوانتایز به عنوان روش های عددی و روش تخمین دو نقطه ای و روش مبتنی بر بسط گرم-چارلیر به عنوان روش های آنالیز احتمالی عددی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزایا و معایب این روش ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به منظور کامل شدن مطالعات در این زمینه، دینامیک توربین های بادی نیز در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای دستیابی به این هدف، سه نوع توربین بادی مرسوم در سیستم های قدرت به طور کامل مدل سازی شده و تاثیر دینامیک آنها بر روی احتمال ناپایداری سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین برای به دست آوردن معادلات حالت سیستم، از روشی مخصوص ریزشبکه ها استفاده خواهد شد که انعطاف پذیری زیادی را برای مدل سازی اجزای جدید فراهم می کند.

کلمات کلیدی:پایداری سیگنال کوچک، آنالیز احتمالی، ریزشبکه، عدم قطعیت، انرژی باد

مقدمه

1-1.  انرژی بادی

1-1-1.   مروری بر انرژی باد

تاثیر منفی و غیر قابل اغماض سوزاندن سوخت های فسیلی[1] بر روی آب وهوای جهان در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. کاهش تاثیرات منفی این تغییرات آب وهوایی نیازمند کاهش بسیار زیاد در تولید گازهای گلخانه[2] ای است که می تواند از طریق کاهش سوزاندن سوختهای فسیلی میسر شود. بر اساس تخمین ها تا سال 2050 کاهش60 الی 80 درصدی این گازها ضروریست [1]. به همین دلیل در بسیاری از کشورها استفاده از منابع تولید انرژی ای که علی رغم داشتن ضریب اطمینان بالا، کربن مونو اکسید کمی تولید کنند و از لحاظ اقتصادی به صرفه باشند تبدیل به یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران در زمینه انرژی شده است.

بدین منظور استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر[3] در دستور کار دولتها قرار گرفته است به طوری که در سال 2012 میزان ظرفیت تولید توان از کلیه منابع تجدید پذیر از مرز 1.470 گیگاوات گذشت. این میزان ظرفیت تولید[4] معادل 26% ظرفیت تولید جهانی و 21.7% توان تولید شده در همین سال است [2]. در این میان انرژی باد[5] یکی از سریعترین نرخهای رشد را نسبت به سایر منابع انرژی تجدید پذیر داشته است. به طوریکه در سال 2012 میزان ظرفیت تولید توان از انرژی باد به 282 گیگاوات رسیده است [3].

در شکل 1-1، نمودار “Reference”بر اساس گزارش دور نمای انرژی جهان در سال 2004 از آژانس بین المللی انرژی[1] استوار است , سناریوی “Moderate” بیانگر شرایطی است که تمام اقدامات سیاسی لازم برای حمایت از انرژی های تجدیدپذیر (در دست احداث و یا در حال برنامه ریزی) صورت گیرد و در سناریوی “Advanced” فرض بر این است که تمام راهکارهای سیاسی به نفع تولید و گسترش استفاده از انرژی باد باشد. با بررسی شکل 1-1 که پیش بینی میزان ظرفیت توان باد تولیدی در سال 2004 را نشان میدهد و مقایسه آن با مقادیر واقعی ظرفیت توان باد در سال 2012 به وضوح می توان ملاحظه کرد که بهترین و خوشبینانه ترین پیشبینی ها در مورد آینده انرژی های باد بسیار با واقعیت فاصله دارند [4]. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در سالهای آینده انرژی باد تبدیل به یکی از موثرترین و پرکاربردترین منابع انرژی جهان خواهد شد.

از آنجایی که میزان توان تولیدی توسط توربینهای بادی بسیار به سرعت باد وابسته است سعی بر آن است که مکان نیروگاههای بادی در مناطق با سرعت باد نسبتا زیاد انتخاب شود. شکل 1-2 نمونه ای از اطلس بادی که می تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد را نشان می دهد. در این شکل سرعت باد در مناطق مختلف جهان در ارتفاع 80 متری از سطح زمین نشان داده شده است. به علاوه شکل 1-3 اطلس باد ایران در ارتفاع 80 متری از سطح زمین را نشان می دهد. مطابق این شکل ایران از پتانسیل و توانایی بالایی برای بهره برداری از انرژی باد برخوردار است [5].

تقریبا روند کارکرد تمامی توربین های بادی یکسان است بدین ترتیب که انرژی باد باعث ایجاد یک حرکت چرخشی[1] در پره های توربین میشود و این چرخش این پره ها باعث حرکت دادن محور ژنراتور الکتریکی[2] که درون نازل[3] قرار دارد می شود. سپس سرعت چرخشی محور توسط یک گیربکس[4] افزایش پیدا میکند به طوری که برای استفاده توسط ژنراتور الکتریکی مناسب باشد. ژنراتور با کمک یک میدان مغناطیسی[5]، انرژی جنبشی چرخشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در اخر سطح ولتاژ توسط یک ترانسفورمر از حدود 700Vبه ولتاژ مناسب برای اتصال به شبکه مثلا 20KV تبدیل می شود.

در شکل 1-4 یک توربین بادی نشان داده شده است که یکی از مرسوم ترین انواع توربین برای تولید توان الکتریکی می‌باشد. انرژی بادی که سطح این توربین مشاهده می‌کند از رابطه زیر به دست می‌آید:

در رابطه 1-1، ρ چگالی هواست (تقریبا درسطح دریا برابر 1.225 Kgm-3 می‌باشد)، Aمساحتی است که تیغه های روتور در طی مسیر حرکتشان از آن عبور می‌کنند و Vسرعت بادی است که رو به توربین می‌وزد[1]. با توجه به این رابطه، انرژی تولیدی توسط یک توربین بادی به شدت به سرعت باد وابسته است.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در راه گسترش استفاده از توربین های بادی قرار دارد، عدم قطعیتی[2] است که انرژی تولیدی توسط نیروگاههای بادی به همراه دارند. بدین معنی که تولید نمودن یا عدم تولید انرژی برق و یا به تعبیر دیگر وزش باد و همچنین سرعت وزش باد متغییر های تصادفی[3] می‌باشند. شکل1-5 این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. این شکل توان تولیدی توسط یک مزرعه بادی[4] با ظرفیت 50 مگاوات را به نمایش می‌گذارد. به وضوح می‌توان ملاحظه کرد که این توان دارای نوسانات بسیار شدید و تصادفی است که برنامه ریزی برای تولید کل شبکه را می‌تواند دچار مشکل کند.

1-1-1.  تکنولوژی های مختلف توربین بادی

از چند دیدگاه می‌توان توربین های بادی را مورد بررسی قرار داد. برای مثال، بسته با این موضوع که پره های توربین بادی حول محور افقی بچرخند یا حول محور عمودی، توربینهای بادی به دو دسته محور افقی[1] و محور عمودی[2] تقسیم می‌شوند.

توربین های محور افقی مزایا ومعایبی نسبت به توربین های محور افقی دارند که عبارتند از:

مزایا توربین های بادی محور عمودی نسبت به توربین های محور افقی:

عدم نیاز به سیستم کنترلی برای تعیین و تعقیب[3] جهت وزش باد.

عدم نیاز به قرار دادن اجزای سنگین توربین بادی (مثل ژنراتور، گیربکس و سایر قسمتهای مکانیکی) در نازل که در ارتفاع زیادی از سطح زمین قرار دارد. این موضوع، تعمیر و نگهداری[4] این اجزا را آسان تر می‌کند و همچنین نیاز به ساخت سازه ای محکم برای نگهداری این ادوات سنگین را از میان بر می‌دارد.

معایب توربین های بادی محور افقی نسبت به توربین های محور عمودی:

تیغه ها در توربین های محور عمودی نسبتا به زمین نزدیک هستند. از آنجایی که سرعت باد در سطح زمین کمتر است، توانی که این توربین ها از باد جذب می‌کنند کمتر می‌شود.

باد در سطح زمین دارای تغییرات شدیدی[5] نیز هست که این موضوع باعث افزایش تنش های مکانیکی[6] وارده به توربین می‌شود.

توربین های بادی محور عمودی به خوبی و موثری توربین های بادی محور افقی تیغه های با کنترل زاویه[7] ندارند.

با در نظر گرفتن مجموعه معایب و مزایای ذکر شده در بالا، توربین های محور افقی بسیار بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و تبدیل به وسیله مرسوم تولید انرژی الکتریکی از انرژی باد شده اند. عموما توربین های مدرن امروزی از سه تیغه تشکیل شده اند که عملکرد دینامیکی بسیار مناسبی را دارند. استفاده از تعداد زیاد تیغه باعث می‌شود که عبور یک تیغه باعث بر هم زدن دینامیک هوا شود و تنش مکانیکی روی تیغه های بعد افزایش یابد. استفاده از دو تیغه تنها در توربینهای با توان تولیدی بالا استفاده می‌شود. از معایب استفاده از دوتیغه تنش زیادی است که هنگام عبور این تیغه ها از کنار برج نگه دارنده نازل ایجاد می‌شود.

دسته بندی دیگر توربین های بادی بر اساس نحوه کارکرد و اجزای تشکیل دهنده این توربین هاست. بدین ترتیب دو دسته توربین سرعت ثابت[1] و سرعت متغییر[2] به وجود می‌آیند. توربین های سرعت ثابت بسیار ارزانتر هستند در حالی که توربین های سرعت متغیر عملکرد دینامیکی بسیار مناسبی دارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای ژنراتور های سنکرون که وظیفه اصلی کنترل توان را در شبکه های قدرت دارند باشند.

1-1-1-1. توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی[3]

مرسوم ترین نوع توربین های سرعت ثابت، توربین با ژنراتور القایی قفس سنجابی است. شکل 1-6 این نوع توربین را نشان می‌دهد. همانطور که در این شکل نشان داده شده است، توان باد توسط تیغه ها جذب شده و پس از آنکه سرعت محور توسط گیربکس برای ژنراتور القایی مناسب شد توان الکتریکی تولید شده و از طریق یک ترانسفورمر به شبکه تحویل داده می‌شود. از آنجایی که معمولا سطح توان این توربین ها پایین است، توان تولیدی به شبکه قدرت با سطح ولتاژ توزیع تحویل داده می‌شود.

[1]  Fixed-speed wind turbine

[2]  Variable-speed wind turbine

[3]  Squirrel Cage Induction Generator (SCIG)

[1]  Horizontal axis wind turbine

[2]  Vertical axis wind turbine

[3]  Tracking

[4]  Maintenance

[5]  Turbulent

[6]  Mechanical Stresses

[7]  Pitch-controlled blades

[1]  Upwind free wind speed

[2]  Uncertainty

[3]  Random variables

[4]  Wind farm

[1] Swirling motion

[2] Generator shaft

[3] Nacelle

[4] Gearbox

[5] Electromagnetic field

[1] International Energy Agency (IEA)

[1] Fossil fuels

[2] Greenhouse gases

[3] Renewable energy sources

[4] Generation capacity

[5] Wind energy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي حالات گذراي الکترومغناطيسي درتوربين هاي بادي
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122