پايان نامه آناليز بيان چندين ژن مهم در مسير Signal transductionو پارامترهاي فيزيولوژيک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکي در دو رقم حساس و مقاوم گياه کلزا (Brassica napus L.)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آناليز بيان چندين ژن مهم در مسير  Signal transductionو پارامترهاي فيزيولوژيک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکي در دو رقم حساس و مقاوم گياه کلزا (Brassica napus L.) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه آناليز بيان چندين ژن مهم در مسير  Signal transductionو پارامترهاي فيزيولوژيک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکي در دو رقم حساس و مقاوم گياه کلزا (Brassica napus L.) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1فصل اول: کلیات
21-1 گیاه¬شناسی کلزا
21-1-1 ارقام کلزا
41-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن.
51-2 تنش خشکی
81-2-1 مکانیسم¬های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی.
111-2-2 اثر تنش خشکی بر روی کلزا.
121-2-3- ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر رشد و فتوسنتز
141-2-4 اثر تنش خشکی روی آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانت و مالون¬دی¬آلدهید
181-2-5 ﺗﺄثیرتنش خشکی بر میزان نیترات و نیترات ردوکتاز.
191-2-6 ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر القای اسمولیت¬های سازگار
211-3 کلیاتی در زمینه مسیر درک علامت (Singal transduction) در گیاهان.
211-3-1 اثر تنش¬های محیطی در فرایند¬های مولکولی در گیاهان.
231-3-2 مسیرهای ژن¬های کنترل کننده تنش¬های غیر¬زنده
241-4 ژن¬های مورد مطالعه
241-4-1 پروتئين‌کينازها
261-4-2 خانواده ژنیMAPK
281-4-3 ژن حساس به اکسین.
33فصل دوم: مواد و روش¬ها
342-1 شرایط رشد.
342-1-1 نحوه تیمار¬دهی گیاهان
352-1-2  برداشت نمونه
352-1-2-1 برداشت نمونه جهت انجام بررسی¬های مولکولی
352-1-2-2 برداشت نمونه جهت انجام بررسی¬های فیزیولوژیک
362-2 روش های بکار گرفته شده در آزمایشات مولکولی
362-2-1 پودر کردن و آماده سازی نمونه جهت استخراج RNA .
362-2-2 استخراج RNA از بافت گیاهی
362-2-3 اندازه¬گیری میزان غلظت RNA و رقیق سازی نمونه¬ها.
372-2-4- روش تهیه cDNA
372-2-5- واکنش RT-PCR
382-2-6 تهیه ژل الکتروفورز
382-2-6-1 تهیه TBE 5X.
382-2-7 پرایمر¬های استفاده شده در این پژوهش.
382-3 روش¬های بکار گرفته شده در آزمایشات فیزیولوژیکی.
382-3-1  طرز تهيه عصاره گياهي جهت تعیین میزان فعاليت آنزيم¬های آسکوربات و گایاکول پراکسیداز.
392-3-1-1 اندازه¬گيري فعاليت آنزيم آسكوربات پراكسيداز(APX).
392-3-1-2 اندازه¬گيري فعاليت آنزيم گاياكول پراكسيداز(GPX).
392-3-2 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز
402-3-3 اندازه¬گیری میزان پراکسیداسیون چربی¬ها (MDA).
402-3-4 اندازه¬گيري پروتئين کل
412-3-5 اندازه¬گيري قندهاي محلول
412-4 آنالیزهای آماری
42فصل سوم: نتایج
433-1 نتایج حاصل از بررسی¬های انجام یافته در سطح مولکولی
433-1-1 بررسی بیان ژن Protein Kinase تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus).
453-1-2 بررسی بیان ژن MAPK4 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus).
463-1-3 بررسی بیان ژن MAPK3 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus).
483-1-4 بررسی بیان ژنAuxin responsive protein   تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus).
493-2 بررسی نتایج حاصل از آزمایشات فیزیولوژیکی
493-2-1 بررسي اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پر¬اکسیداز (GPX) درگیاه کلزا
503-2-2 بررسي اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) درگیاه کلزا.
523-2-3 بررسي اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) درگیاه کلزا.
533-2-4 بررسي اثر تنش خشکی بر میزان مالون¬دی¬آلدهید (MDA) درگیاه کلزا.
553-2-5  بررسي اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین کل درگیاه کلزا
553-2-6 بررسي اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول درگیاه کلزا.
57فصل چهارم: بحث و بررسی
584-1- بررسی‌های انجام شده در سطح مولکولی
614-2 بررسی¬های انجام شده در سطح فیزیولوژیکی.
664-3 نتیجه¬گیری کلی.
674-4 پیشنهادات.
685- ضمائم
716- منابع

منابع

حدادچی، غ. 1365. بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی (عملی). انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی منابع طبیعی دانشگاه مازندران، چاپ اول.

دهشیری، ع.، احمدی، م.ر. و طهماسبی سروستانی، ز. 1380. پاسخ عملکرد ارقام کلزا به تنش آب. مجله علوم کشاورزی ایران جلد 32. شماره 3. صفحه 649.

شهیدی، ا. و فروزان، ک. 1376. کلزا. انتشارات  شرکت توسعه وکشت دانه های روغنی. 42 ص.

کیمبر، د.ی. 1378. کلزا (فیزیولوژی، زراعت، بهنژادی و تکنولوژی زیستی). ترجمه: عزیزی، م.، سلطانی، ا. و خاوری خراسانی، س. انتشارات دانشگاه مشهد. 230 صفحه.

Abolhasani Zeraatkar,  M., Lakzian, A., Gholamhossien pour jafari, A. and Akhgar,  A. (2010). Effect of Water Stress on Nitrogen Fixation of Sinorhizobium and Compatible Solutes Accumulation in Alfalfa (Medicago sativa cv. Bami). Journal of Water and Soil. 24( 3): 407-416.

Adamsen, F.J. and Cofflet, T.A. (2005). Planting date effects on flowering, seed yield and oil content of rape and crambe cultivars. Industrial Crops and Products. 21: 293–307.

Aebi, H. (1984). Catalase  in Vitro. Methods in Enzymology. 105: 121–126.

Akhavan Armaki, M., Azarnivand, H., Asareh, M.H., Jafari, A.A. and Tavili, A. (2012). Effects of water stress on germination indices in three species of Bromus. Iranian journal of  Range and Desert Research. 18(4): 558-568.

Albarrak, K.h.M. (2006). Irrigation Interval and nitrogen level effects on growth and yield of Canola(Brassica napus L.). Science Journal of King Faisal University. 7: 87-99.

Alia, B. and Saradhi, P.P. (1993). Suppression in mitochondria electron transport is the prime cause behind stress induced proline accumulation. Biochemical and Biophysical Research Communications. 193: 54-58.

Al-Khatib, K. and Paulsen, G. M. (1999). High temperature effects on photosynthetic processes in temperate and tropical cereals. Crop Science. 39: 119-125.

Amal, M., Matter, M. and Saker, M. (2010). Effect of salt stress on some defense mechanisms of transgenic and wild potato clones (Solanum tuberosum L.) grown in vitro. Nature and Science.

Asada, K. (1992). Ascorbate Peroxidase and Hydrogen Peroxide Scavenging Enzyme in Plants. Journal of Plant Physiology. 85: 235-241.

Asada, K. (1999). The water–water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 50: 601–639.

Asada, K. (2000). The water-water cycle as alternative photon and electron sinks. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 355: 1419-1431.

Ashraf, M. and Ali, Q. (2008). Relative membrane permeability and activities of some antioxidant enzymes as the key determinants of salt tolerance in canola (Brassica napus L.). Environmental and Experimental Botany. 63: 266–273.

Atkin, O.W., Westbeek, M.H.M., Cambridge, M.L., Lambers, H. and Pons, T.L. (1997). Leaf respiration in light and darkness. Plant Physiology. 113: 961-965.

Bartoli, E.G., Gomes, F., Martinez, D.E. and Guiamet, J.J. (2004). Mitochondria are the main target for oxidative damage in leaves of wheat (Tri Ticum aestivum L.). Journal of Experimental Botany. 55: 1663-1669.

Ben Ahmed, C.h., Ben Rouina, B., Sensoy, S., Boukhris, M. and Ben Abdallah, F. (2009). Changes in gas exchange, proline accumulation and antioxidative enzyme activities in three olive cultivars under contrasting water availability regimes. Environmental and Experimental Botany. 67(2): 345-352.

Bhattacharjee, S. and Mukherjee, A.K. (2002). Salt stress induced cytosolute accumulation, antioxidant response and membrane deterioration in three rice cultivars during early germination. Seed Science and Technology. 30: 279-287.

Blokhina, O., Virolainen, E. and Fagerstedt, K.V. (2003). Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: A review. Annals of Botany. 91: 179-194.

Blum, A. (1996). Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. Plant Growth Regulation. 20: 135-148.

Bögre, L., Calderini, O., Binarova, P., Mattauch, M., Till, S., Kiegerl, S., Jonak, C., Pollaschek, C., Barker, P.,  Huskisson, N.S., Hirt, H. and Heberle-Borsa, E. (1999). A MAP Kinase Is Activated Late in Plant Mitosis and Becomes Localized to the Plane of Cell Division. The Plant Cell. 11: 101–113.

Botella, M.A., Cruz, C. Martins-Loucao, M. and Cerda, A. (1993). Nitrate reductase activity in wheat seedlings as affected by NO3/NH4+ ratio and salinity. Journal of Plant Physiology. 142: 531-536.

Boutraa, T. and Sanders, F.E. (2001). Effects of interactions of moisture regime and nutrient addition on nodulation and carbon partitioning in two cultivars of bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Agronomy and Crop Science. 186: 229-232.

Bowler, C., Vanmotago, M. and Inze, D. (1992). Super oxide dismotase and stress tolerance. Annual Review of Plant physiology. 43: 83-116.

Blum, A. and Ebercon, A. (1980). Cell membrance stability as measure of drought and heat tolerance in wheat. Crop Science. 21: 43-47.

Brasil, L. (1992). Ministerio da agricultura e reforma agrarian Regras para analise de Sementes. Brasilia: sndaJdnddv/clav.

Bray, A.E. (1997). Plant responses to water deficit. Trends in Plant Science. 2: 45-54.

Breusegem, F.V., Vranova, E.Dat, J.F. and Inze, D. (2001). The role of active oxygen species in plant signal transduction. Plant Science. 161: 405-414.

Brey, E. A. (1997). Plant response to water deficit. Trend in Plant Science. 2: 48-54.

Carrow, R.N. (1996). Drought resistance aspects of turfgrass in the southeast: Root-Shoot responses. Crop Science. 36: 687-694.

Casati, P. and Walbot, V. (2004). Rapid transcriptome responses of maiz (Zea mays) to UV-B irradiated and shielded tissues. Genome Biology. 5: 16–28.

Close, T.J. (1996). Dehydrins: Emergence of a biochemical role of a family of plant dehydration proteins. Physiologia Plantarum. 97: 795-803.

Chalker-Scott, L. (2002). Do anthocyanins function as osmoregulators in leaf tissues?. Advances in Botanical Research. 37: 103-106.

Chaves, M.M. (2002). How plants crop with water stress in the field. Photosynthesis and growth. Annals of Botany. 89: 907-916.

Chen, L., Ren, F., Zhong, H., Jiang, W. and Li, X. (2010). Identification and expression analysis of genes in response to high-salinity and drought stresses in Brassica napus. Acta Biochim Biophys Sin. 42: 154-164.

Chinnusamy, V., Schumaker, K. and Zhu, J.K. (2004). Molecular genetic perspectiveson cross-talk and specificity in abiotic stress signaling in plants. Journal of Experimental Botany. 55(395): 225–236.

Christine, H.F., Valadier, M.H., Migge, A. and Becker, T.H. (1998). Drought-induced effects on nitrate reductase activity and mRNA on the coordingation of nitrogen and carbon metabolism in maize leaves. Plant Physiology. 117: 283-292.

Cordovilla, M.D.P. (1999). Effect of salinity on growth, nodulation and nitrogen assimilation in nodules of faba bean (Vicia Faba L.). Applied Soil Ecology. 11: 1-7.

Creelman, R.A. Mason, H.S. Bensen, R.J., Boyer, J.S. and Mullet, J.E. (1990). Water deficits and abscisic acid cause differential inhibition of shoot versus root growth in soybean seedlings. Plant Physiology. 214: 92-105.

Cushman, J. C. (2001). Osmoregulation in plants: Implications for agriculture. American Zoologist. 41: 758-769.

Dhanasekaran, N. and Premkumar Reddy, E. (1998). Signaling by dual specificity kinases. Oncogene. 17: 1447–55.

Dansehvar, M., Tahmasbebi sarvestani, Z. and Moddarres sanavy, S.A.M. (2008). Different irrigation and N fertilizer treatments on some agro physiologic traits in rapeseed. Pakistan Journal of Biological Sciences . 11(12): 1530-1540.

Dat, J., Vandenabeele, S., Vranova, E., Van Montagu, M., Inze, D. and Van Breusegem, F. (2000). Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. Cellular and Molecular Life Sciences. 57: 779–795.

Davies, K.J. (1995). Oxidative stress: the paradox of aerobic life. Biochemical Society.

Demiral, T. and Turkan, I. (2005). Comparative lipid peroxidation, antioxidant defense system and proline content in roots of two rice cultivars differing in salt tolerance. Environmental and Experimental Botany. 53: 247–257.

Dixon, D. P., Cummins, I., Cole, D. J. and Edwards, R. (1998). Glutathione-mediated detoxification systems in plants. Current Opinion in Plant Biology. 1: 258–266.

Duan, B., Yang, Y., Lu, Y., Korpelainen, H., Berninger, F. and Li, C. (2007). Interaction between drought stress, ABA and genotypes in picea asperata. Journal of Experimental Botany. 58: 3025-3036.

Dure, L. (1993). The Lea proteins of higher plants. In D.P. Verma ed. Control of plant gene expression. CRC Press Inc Boca Raton. 325-335.

Dwivedi, N. (2007). The interactive effect of the elevated Co2 and moisture stress on the photosynthesis in Brassica leaves at different canopy positions. Proceeding of the 12th International Rapeseed Congress Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production . Wuhan , China . Science  Press USA Inc.

Earl, H.J. and Davis, R.F. (2003). Effect of drought stress on leaf and whole canopy radiation use efficiency and yield of maize. Agronomy Journal. 95: 688-696.

Emery, R.J.N., Leport, L., Barton, J.E., Turner, N.C. and Atkins, A. (1998). cis-Isomers of cytokinins predominate in chickpea seeds throughout their development. Plant Physiology. 117: 1515-1523.

Edreva, A. (2005). Generation and scavenging of reactive oxygen species in chloroplasts: A

submolecular approach. Agriculture, Ecosystems and Environment. 106: 119-133.

Fanaei, H.R., Akbari Moghaddam, H., Keykha,  G.H. and  Naroueyrad,  M.R. (2007). Effect of harvesting time on yield and yield components of oilseed canola cultivars in Sistan region (in Persian).  Seed Plant. 23: 59–74.

Faraji, A., Lattifi, N., Solatni, A. and Shirani Red, A. H. (2009). Seed yield and water use efficiency of canola as affected by high temperature stress and supplemental irrigation. Agricultural Water Management. 96: 132-140.

Fernandez, G.C. (1992). Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. Proceeding of the Symposium. Taiwan. 13-16Aug. By C.G. Kuo. AVRDC.

Fischer, R.A. and Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. Ι. Grain yield response. Australian Journal of Agricultural Research. 29: 897-917.

Flagella, Z., Rotunno, T., Di Caterina,  R., De Simone, G. and  De Caro,  A. (2000). Effect of supplementary irrigation on seed yield and oil quality of sunflower (Helianthus annuus L.) grown in a sub-arid environment.  Proceedings of XV International Sunflower Conference.  pp. C1–C139.

Flagella, Z., Rotunno, T., Tarantino, E.,  Di Caterina,  R. and  De Caro, A. (2002). Changes in seed yield and oil fatty acid composition of high oleic sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids in relation to the sowing date and the water regime. European Journal Agronomy. 17: 221–230.

Flexas, J., Bota, J., Galmes, J., Medrano, H. and Ribas-Carbo, M. (2006). Keeping a positive carbon balance under adverse conditions: response of photosynthesis and respiration to water stress. Physiologia Plantarum. 127(3): 343-352.

Foyer, C.H. and Halliwell, B. (1976). The Fresence of Glutathione and Glutathione Reductase in Chloroplasts: a Proposed Role in Ascorbic acid Metabolism. Planta.133: 21-25.

Fu, J. and Huang, B. (2001). Involvement of antioxidant and lipid peroxidation in the adaptation of two cool-season grasses to localized drought stress. Environmental and Experimental Botany. 45: 105-114.

چکیده

تغییرات مداوم آب وهوا، مسئول القای چندین عامل تنش­زا در گیاهان می­باشد. در بین این عوامل، خشکی به­عنوان مهم­ترین تنش غیرزیستی شناخته می­شود. برای مقابله با این شرایط گیاه باید قادر به درک، پاسخ­دهی و سازگاری نسبت به این تغییرات محیطی بوده و فعالیت­های فیزیولوژیکی خود را تغییر دهد. صدها ژن در گیاهان در پاسخ به تنش رطوبتی القا می­شوند. شناسایی و بررسی ویژگی­های ژن­های تنظیم کننده­ی کلیدی دخیل در تحمل خشکی اهمیت فوق­العاده­ای در بهبود ژنتیکی گیاهان دارد. در این تحقیق از دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گیاه کلزا (Brassica napus L.) بنام­های Okapi (حساس به خشکی) و      Zarfam (مقاوم به خشکی) استفاده شد. هدف از این پژوهش مطالعه­ ی بیان 4 ژن درگیر در مسیر ترارسانی علامت (signal transduction) تحت تنش خشکی در دو رقم اکاپی و زرفام می­باشد. بعد از استخراج RNA و ساخت cDNA، پروفایل بیان 4 ژن شامل Protein kinas (PK) ، Auxineresponsive protein، MAPK3 و MAPK4  در زمان­های 0، 3، 12و 24 ساعت خشکی تحت تیمار مانیتول mM  200 در گیاهچه­ های 8 روزه کلزا با تکنیک RT-PCR بررسی شد. آزمایش روی کل گیاهچه (Seedling) انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژن­های،  Protein kinas (PK) و MAPK4 در رقم حساس، به­طور معنی­داری افزایش و در رقم مقاوم، به­طور معنی­داری کاهش سطح بیان نشان داده است. همچنین میزان بیان ژن­ MAPK3 در هر دو رقم افزایش یافته، ولی میزان بیان ژن Auxine- responsive protein در رقم حساس افزایش و در رقم مقاوم کاهش پیدا کرده است. شناخت دقیق نقش این ژن­ها، اصول استراتژی­های مهندسی ژنتیک موثری برای بهبود تحمل تنش کلزا به ما ارائه خواهد داد. علاوه بر تاثیر تنش مذکور در سطح مولکولی، پاسخ گیاهان در سطح فیزیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی موجب احساس کمبود آب در گیاه و در نتیجه بسته شدن روزنه­ها و افزایش احتمال تولید گونه­های اکسیژن فعال در گیاهان می­گردد. افزایش فعالیت آنزیم­های APX و GPX و CAT، به­عنوان آنتی اکسیدان آنزیمی، دلالت بر این فرایند درون سلولی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش ROS  موجب افزایش پراکسیداسیون چربی و در نتیجه افزایش سطح MDA  در گیاه گردید. تجمع محلول­های سازگار نیز از جمله مکانیسم­های دفاعی گیاه در برابر تنش کم آبی بوده که خود را در تجمع کربوهیدرات­ها در گیاه نشان داد. با بررسی مطالب فوق نتیجه­گیری شد که تنش خشکی اثر زیانباری بر رشد گیاه کلزا داشته و رقم اکاپی دارای حساسیت بالا و رقم زرفام دارای حساسیت پائینی نسبت به تنش خشکی می­باشد.

کلمات کلیدی: تنش خشکی، بیان ژن، کلزا،  RT-PCR

 فصل اول:   کلیات

(Brassica napus L.) 1-1 گیاه شناسی کلزا

کلزا(Brassica napus L.)  گیاهی یک­ساله، متعلق به خانواده Brassicacea یا Crucifera  و جنس Brassica  است و با نامهای rape، Oilseed rape، rapa، rappi، rapeseed  شناخته می­شود. کلزا آلوتتراپلوئید با 19 جفت کروموزوم 38X=4=n2 از تلاقی دو گونه  شلغم روغنی(B.compestris/rapa L.)   و کلم روغنی (B.oleracea)  و دو برابر شدن کروموزم­ها در هیبرید حاصل به وجود آمده است. شکل 1 که به مثلث یو[1] مشهور است روابط ژنومی گونه­های رزاعی جنس براسیکا را نشان می­دهد (کیمبر، 1378).

از نظر گیاه­شناسی کلزا دارای دو تیپ پاییزه و بهاره است. در شرایط مطلوب عملکرد نوع پاییزه 20 تا30 درصد بیشتر از نوع بهاره است (دهشیری، 1379). کلزا یک گیاه سرمادوست و روز بلند بوده و بهترین رشد آن در دمای°C20-15 می­باشد. کلزا گیاهی است علفی با دوره رشد يك­ساله، شاخه­های راست و منشعب و دارای ریشه­ای راست که طول و تعداد ریشه­های فرعی بسته به نوع واریته متفاوت است. گل آذین آن از نوع خوشه است و اغلب گل­ها به رنگ زرد هستند. گل­ها کامل و دارای چهار کاسبرگ، چهار گلبرگ وچهارپرچم بلند و دو پرچم کوتاه، مادگی دو برچه­ای و میوه خورجین است که هر میوه خورجین دارای 15 تا40 بذر کوچک است بذر­هاي اين گونه به رنگ سياه هستند و نسبت روغن و پروتئين در بذر آن زياد و مقدار الياف در كنجاله كمتر است (کیمبر، 1378).

1-1-1 ارقام کلزا

ژنوتیپ­های کلزا را ممکن است بر اساس مقدار اسیدهای اروسیک و اولئیک در روغن و مقدار گلوکوزینولات در کنجاله گروه­بندی نمود. ژنوتیپ­ها و یا گروههای 1 و2 را کلزا گویند (خواجه پور، 1383):

1- ژنوتیپ­ها یا ارقامی که بیش از 45 درصد اسید اروسیک دارند و برای استخراج اسید اروسیک مورد استفاده قرار می­گیرند. امروزه ارقامی را اصلاح کرده­اند که 45 تا 55 درصد اسید اروسیک و یا مقدار بالایی اسید بهنیک[1] دارند و از آنها منحصرا” برای استخراج این اسیدها استفاده می­کنند. روغن خالص این دو اسید (90 تا 95 درصد اسید اروسیک و 85 درصد اسید بهنیک) کاربرد وسیعی در صنعت دارد.

2- ارقامی که اسید اروسیک آنها پائین است، اما مقدار زیادی اسید اولئیک و مقدار کمی اسید لینولنیک دارند. روغن این ارقام کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد. یکی از کاربردها، تغییر اسید اولئیک به استرمتیل اولئات و مصرف آن به عنوان سوخت موتورهای دیزل است.

3- ارقامی که کمتر از 2 درصد اسید اروسیک در روغن و کمتر از 30 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله دارند و در گروه کانولا(canola) قرار می­گیرند. روغن کانولا کاربرد خوراکی داشته و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور قابل استفاده است.

در یک تقسیم­بندی دیگر ارقام کلزا را به 4 دسته تقسیم می­کنند (شهیدی و فروزان، 1376):

1- کلزاهای سنتی[2]

ارقامی که حاوی 60-22 درصد اسید اروسیک در روغن و 205-100 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله هستند و به [3]HEAR معروف بوده و امروزه هنوز تولید می­شوند.

2-  ارقام یک­صفر[4]

معمولا واریته­های کانادایی بوده و حاوی کمتر از 5 درصد اسید اروسیک در روغن و 205-100 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله هستند. عبارت یک­صفر نشان­دهنده این است مقدار اسید اورسیک آن با کارهای اصلاحی کاهش داده شده است.

3-  ارقام دو­صفر[5]

نوع تکامل یافته ارقام یک­صفر بوده و حاوی کمتر از 2 درصد اسید اروسیک در روغن و 30-18 میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله هستند. عبارت دو­صفر نشان­دهنده این است که علاوه بر اسید اروسیک، مقدار گلوکوزینولات نیز با کارهای اصلاحی کاهش داده شده است. رقم Tower  اولین رقم کلزای دو­صفر تولید شده می­باشد.

4-  ارقام سه­صفر[6]

نوع اصلاح شده ارقام B.compestris بوده و اصطلاحا به آنها “Candle” می­گویند و حاوی حداقل میزان اسید اروسیک می­باشند. این ارقام علاوه بر اصلاح از نظر اسید اروسیک و گلوکوزینولات، از نظر فیبر نیز اصلاح گردیده­اند.

1-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن

دانه­های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می­دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسید چرب، حاوی پروتئین نیز می­باشند (Raymer, 2002). روغن­هاي خوراكي و كنجاله­هاي مغذي پروتئيني كه حاصل فرايند روغن­كشي از دانه­هاي گياهان روغني هستند، بخشي از غذاي روزانه انسان و دام را تشكيل مي­دهند. علاوه بر اين دانه­هاي روغني مصارف صنعتي، دارويي نيز دارند  .(Adamsen and Cofflet, 2005)کلزای روغنی مهم­ترین گونه زراعی جنس  براسیکا می­باشد و به احتمال  قوی فرم وحشی آن به اروپا و آفریقای شمالی محدود می­شود (کیمبر، 1378).  کلزا در قرن 19 به عنوان منبعی برای روغن­کاری موتور بخار استفاده می­شده و بخاطر مقادیر بالای گلیکوزینولات و طعم تند آن کمتر به عنوان غذای حیوانات و انسان مورد استفاده قرار می­گرفت. کلزای اصلاح شده دارای گلیکوزینولات کمتر و روغن خوش طعم­تری می­باشد. تولیدکنندگان آن اتحادیه اروپا، کانادا، ایالت متحده آمریکا، استرالیا، چین و هند می­باشند (Mollers, 2002). طبق بررسی­های بخش کشاورزی ایالت متحده آمریکا، کلزا سومین منبع روغن گیاهی در جهان در سال 2000 بعد از روغن سویا و نخل روغنی می­باشد (Albarrak, 2006). روغن کلزا حاوی اسید های چرب امگا 6 و امگا 3 به نسبت 1:2 است. روغن کلزا یکی از مهم­ترین روغن­های مفید برای قلب است و گزارش شده که میزان کلسترول و سرم تری گلسیرید را کاهش می­دهد و مانع به هم چسبیدن پلاکت­ها می­شود. روغن Brassica napus L. بیشتر به شکل مارگارین و روغن سالاد مورد مصرف انسان می­باشد (2002 Mollers,). روغن اين گياه به علت دارا بودن كلسترول پايين، داشتن خاصيت آنتي اكسيداني و اثرات بيولوژيكي مفيد و ضدسرطان، براي سلامتي انسان مطلوب مي­باشد ((Syed et al., 199. در سالهای اخیر، تولید کلزا به علت سازگاری آن به شرایط آب و هوائی مختلف مورد توجه است و نواحی کاشت آن از 19000 هکتار در سال 2000 به 28000 در سال 2006 افزایش یافته است (et al., 2007 Fanaei). دانه­های روغنی کلزا با میانگین روغن 40 درصد (براساس وزن خشک دانه)، برای مصارف روغن و غذا بکار می­رود و کنجاله آن به عنوان تغذیه دام استفاده می­شود (McGregor, 1995 Kimber and). تولیدات جهانی روغن کلزا بالاتر از سویا وآفتابگردان است (Flagella et al., 2000). پارامترهای ژنوتیپی و محیطی مقدار و کیفیت روغن کلزا را تعیین می­کنند (Flagella et al., 2002). با توجه به مصارف خوراکی و صنعتی و افزایش سطح زیر کشت آن در ایران و نقش مهمی که این محصول می­تواند در کاهش وابستگی به خارج از کشور در زمینه واردات روغن گیاهی داشته باشد، افزایش میزان عملکرد این محصول مورد توجه قرار گرفته است.

1-2 تنش خشکی

در ميان تنش­هاي مختلف كه رشد ، متابوليسم و عملكرد گياهان را در محيط­هاي طبيعي تحت تأثير قرار مي­دهند، خشكي مهم­ترين عامل غير­زنده­اي است كه توليد محصولات كشاورزي را محدود مي­سازد و 40 تا 60 درصد از اراضي كشاورزي جهان را تحت تاثير قرار مي­دهد (  .(Bery, 1997; Reddy et al., 2004

با وجود اين كه آب از فراوان­ترين تركيبات روي زمين بوده و دو سوم از سطح زمين را آب فراگرفته، اما در بخش عمده ­اي از جهان كمبود آب، عامل محدود­كننده توليد محصولات كشاورزي شناخته مي­شود(Khajeh hosseini and Powell, 2003).

نقش آب در گیاهان عبارت است از:

1- به عنوان یک یک ماده ساختمانی با هزینه متابولیکی خیلی کم عمل می­کند.

2- به عنوان یک محیط جهت انجام واکنش­های متابولیکی متابولیسم عمل می­کند.

3- کاهش نوسانات درجه حرارت.

هر عامل مفیدی که موجب شود گیاه رفتار بهینه فیزیولوژیکی نداشته باشد، تنش نامیده می­شود  .(Jones, 1993)

بنا به تعريف (Bray, 1997) تنش خشكي به منزله كمبود آب در گياه بوده، اين وضعيت هنگامي ايجاد مي­شود كه ميزان تعرق از ميزان جذب آب بيشتر باشد . همچنين، خشكي عبارت است از يك دوره بدون بارندگي و آبياري كه بر رشد گياهان اثر مي­گذارد.(Fukai and Cooper, 1995 )

تأثير تنش بر گياه به عوامل محيطي و توانايي زيستي گياه مورد­ نظر در محيط­هاي نامناسب بستگي دارد. به همين دليل تعريف شرايط محيطي تنش­زا از گياهي به گياه ديگر متفاوت است .(Taize and Zeiger, 1991 )

Kramer, 1983)) تنش خشكي را كمبود نزولات در محيط گياه تعريف مي­كند كه بر اثر آن گياه آسيب مي­بيند و ميزان اين آسيب بستگي به نوع گياه، ظرفيت نگهداري آب در خاك و شرايط جوي مؤثر بر تبخير و تعرق دارد .تنش خشكي يك پديده طبيعي است كه در گياهان به وجود مي­آيد. علت اصلي تنش آب در گياه افزايش ميزان تلفات آب، يا كافي نبودن ميزان جذب آب و يا تركيبي از هر دو عامل است كه بر اثر آن ميزان تلفات آب ناشي از تعرق بر ميزان جذب آن توسط ريشه­ها پيشى گرفته و ميزان تنش افزايش مي­يابد.

خشكي به واسطه سه مكانيزم، عملكرد گياه را كاهش مي­دهد. الف- كاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزي (PAR) توسط كانوپي كه ناشي ازكاهش سطح برگ مي­باشد خود از پژمردگي و جمع شدن پهنك در شرايط تنش شديد و در نهايت پيري زودرس برگهاي گياه منتج مي­شود ( Earl and Davis, 2003). ب- كاهش كارآيي مصرف نور به ازاي واحد نور جذب شده. اين كاهش به وسيله اندازه­گيري ميزان ماده خشك تجمع يافته در واحد نور جذب شده در يك دوره زماني خاص (Stone et al., 2001) و يا پ- كاهش آني در تبادل گاز كربنيك به ازاي واحد نور جذب شده قابل بيان است  Kramer, 1983)).

از مهم­ترين مشكلات مناطق خشك و نيمه­خشك، خشكي و كمبود آب مي­باشد، كه بر رو ي رشد و نمو گياهان اثر مي­گذارد. با توجه به اينكه بخش زيادي از مراتع ايران در اين مناطق قرار دارند، بحث خشكي و خشك­سالي حاصل از آن در گياهان اين مناطق داراي اهميت بسياري مي­باشد. تنش را در شرايطي در نظر مي­گيرند كه گياه از حالت مطلوب بر اي رشد، بسيار فاصله دارد و اين فاصله ممكن است غيرقابل برگشت باشد. گياهان در برابر تنش­هاي محيطي واكنش­هاي مختلفي از خود نشان مي­دهند تا آثار نامطلوب آن را كاهش دهند، به اين مكانيزم تحمل تنش گفته مي­شود. كمبود آب مورد نياز گياه و همچنين كيفيت نامطلوب آن تحت عنوان تنش خشكي و شوري ازجمله تنش­هاي مهم گياهان مرتعي است كه از رشد مطلوب گياه جلوگيري مي­كند، از اين رو گياه در جهت سازگاري، واكنش­هاي متفاوت از خود نشان مي­دهد. تنش خشكي شرايطي را به وجود مي­آورد كه در آن سلول­ها و بافت­هاي گياهي در وضعيتي قرار مي­گيرند كه تورژسانس آنها كامل نيست. گياهان با اتخاذ تمهيداتي ازجمله فرار از خشكي، افزايش ضخامت كوتيكولي، ريزش برگ، گوشتي شدن ، بستن روزنه­ها ، گسترش سيستم ريشه  ، تنظيم فشار اسمزي ،  و غيره سعي در سازگاري دارند و طبيعتا شر ايط رشد ايده­آل نخواهند داشت و عملكرد نيز پايين باقي خواهد ماند .(Akhavan Armaki et al., 2012) با تشديد تنش خشکي، آب موجود در بافت­ها و سلول­هاي گياهي به تدريج از دست رفته و در متابوليسم طبيعي بافت­ها و سلول­ها اختلال بوجود مي­آيد و در نتيجه عملکرد به شدت کاهش مي­يابد(Kramer, 1969) . وقتي گياهان در شرايط كمبود آب قرار مي­گيرند تغييرات ساختاري و فيزيولوژيكي متفاوتي را از خود نشان مي­دهند. بعضي دوره زندگي خود را قبل از كاهش رطوبت خاك تكميل مي­كنند و بدين­سان از خشكي فرار مي­كنند و برخي ديگر از راه ايجاد سيستم ريشه­اي انبوه و عميق، كاهش رشد شاخه­ها، كاهش سطح برگها، كاهش تعداد روزنه­ها و افزايش تراكم كرك­ها در اپيدرم برگ با تنش خشكي مقابله مي­كنند  .(Duan et al., 2007) خشکی به صورت کاهش آب در دسترس خاک تعریف می­شود که به صورت کاهش در پتانسیل آب خاک شناسایی می­شود. کاهش پتانسیل آب (کاهش انرژی آزاد آب) جذب آب را برای گیاه بسیار مشکل می­کند (Boyer et al., 1988). این به نوبه­ی خود گستره­ای از پاسخ­ها را تحریک می­کند که به گیاه اجازه می­دهد از اتلاف آب جلوگیری کند، جذب آب ادامه یابد و کاهش آب بافت را تحمل کند. در صورت ادامه خشکی، گیاه ممکن است از بین برود، مگر اینکه دارای مکانیسم­های مقاومت باشد تا از طریق آنها دفع آب در عده­ای از بافت­ها کاهش یا توقف یافته و یا اینکه سرعت جذب و انتقال آب افزایش یابد. در نقطه پژمردگی دائم، پتانسیل آب برگها­ پایین­تر از پتانسیل آب خاک است. در این نقطه آب هرگز با سرعت کافی وارد گیاه نمی­شود تا کسری آب را در گیاه جبران کند، حتی اگر روزنه­ها بسته شوند. به عبارت دیگر می­توان گفت که نقطه پژمردگی دائم به وسیله­ی پتانسیل اسمزی برگها­ کنترل می­شود. مرگ برگها در اثر خشک شدن، موقعی روی می­دهد که استرس حاد همچنان ادامه یابد. مکانیسم­های فیزیولوژیکی دخیل در پاسخ­های سلولی و کل گیاه به تنش آبی زیاد مطالعه شده است. گیاهان در برابر استرس خشکی از طریق تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی پاسخ می­دهند (Neuman, 1997; Emery et al.,1998).

رشد سلول حساس­ترین فرایند گیاه تحت تنش کم آبی است، به این علت که فشار تورگر به عنوان نیروی فیزیولوژیکی موثر برای توسعه سلول می­باشد ( .(Hsieh et al., 2002گزارش شده که تنش کم آبی روی میزان نسبی تقسیم سلول و میزان نسبی توسعه سلول اثر می­گذارد و بیان کردند که احتمالا کاهش در تقسیم سلولی به دلیل اثرات کمبود آب روی فعالیت­های سازندگی از قبیل ساخت DNA و RNA و مواد جداره سلولی می­باشد  Granier and Tardieu, 1999)).

در درجه حرارت بالا، گياه مقدار زيادي از گرماي خود را با تشعشع طول موج بلند، به هواي مجاور هدايت و با تعرق دفع مي­كند. در شرايط مناسب رطوبتي، گياه عمدتاً با افزايش تعرق خنك مي­شود، ولي هنگامي كه گياه با كمبود آب روبرو باشد به علت عدم تعرق، دماي آن بيش از دماي هواي اطراف خواهد بود . بنابراين گياهاني كه در معرض تنش  خشكي هستند تنش گرمايي نيز بر آنها وارد مي­شود.(Mahan et al., 1995)  در اثر تنش گرما، فرايندهاي فيزيولوژيكي و متابوليكي متعددي نظير فتوسنتز، تنفس، خاصيت نيمه تراوايي غشاء سلول، تخريب پروتئين­ها و آنزيم­های درون گياه تحت تأثير قرار مي­گيرند. ميزان خسارت تنش گرما به نوع گياه، مدت تنش و همچنين سرعت افزايش درجه حرارت بستگي دارد. هنگامي كه درجه حرارت هوا به بالاتر از حد آستانة خسارت افزايش پيدا كند، آسيب آن قطعي است (Al-Khatib and Paulsen, 1999). در شرايط تنش خشكي، اولي ننتيجه آسيب پلاسمالما است ( .(Levitt, 1980در نتيجه تغييرغشا سلولي نفوذ پذيري سلول افزايش مي­يابد كه اين امر باعث تراوش الكتروليت­ها از سلول مي­شود  .(Blum and  Ebercon, 1980)  يك استراتژي مهم براي بهبود تحمل خشكي در گياهان حفظ تماميت غشاء سلولي پس از تحميل تنش خشكي است .(Vasquez – Tello et al., 1990) از معيار پايداري غشا ء سلولي براي تشخيص گياهان متحمل به خشكي استفاده مي­شود .(Kocheva and Gorgiev, 2003; Gavuzzi et al., 1997) براي حفظ عملکرد و متابوليسم طبيعي در گياهان زراعي و در نتيجه توليد محصول رضايت بخش مي­بايست در سلول­ها به مقدار كافي آب وجود داشته باشد مقدار آبي كه اندام­هاي مختلف گياه در شرايط خشک از دست مي­دهند بستگي به چگونگي عکس­العمل سلول­هاي آنها به کاهش پتانسيل آب دارد .(Liu et al., 2005) به هنگام بروز خشكي اگر سلول­ها در حالت تورژسانس قرار داشته باشند، معمول­ترين عكس­العملي كه در برابر اتلاف آب از خود نشان مي­دهند تغيير در پتانسيل تورژسانس و پتانسيل اسمزي است. هنگامي كه شرايط تعادلي جديدي از لحاظ روابط آبي سلول بر قرار مي­گردد، پتانسيل تورژسانس و پتانسيل اسمزي هر دو كاهش مي يابند  Morgan, 1992; Morgan and Condon, 1986)). ميزان تغييرات در حجم نسبي يا تغيير در مقدار آب موجود در سلول و در نتيجه تغيير در پتانسيل آب آن بستگي به ميزان قابليت ارتجاع ديواره سلول و همچنين پتانسيل اسمزي اوليه آن دارد. عكس­العمل ديگري كه ممكن است در سلول­هاي گياهي بروز كند، جبران اختلاف حاصل در پتانسيل آب است كه خود مي­تواند باعث از دست رفتن آب سلول گردد که اين امر با کاهش پتانسيل اسمزي در اثر افزايش مواد محلول موجود در پروتوپلاسم بدست مي­آيد  .(Morgan, 1991; Morgan, 1992)

1 Behnic acid

2 Traditional rapeseeds

3 High Erucic Acid Rapeseed

[4] Single zero

[5] Double zero

[6] Triple zero

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122