پايان نامه آيين حکومت و مملکت داري در آثارسعدي شيرازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آيين حکومت و مملکت داري در آثارسعدي شيرازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آيين حکومت و مملکت داري در آثارسعدي شيرازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اوّل: کُلّیات
مقدّمه1
1-1 بیان مسأله 5
1-2 : پرسش اصلی تحقیق 6
1-3: پیشینه تحقیق 6
1- 4 اهداف تحقیق 7
1-5 روش تحقیق 7
فصل دوّم: تعاریف و مبانی
2-1 بخش اول: حکومت 9
2-1-1 تعریف حکومت 9
2-1-2 تعریف حاکمیت 10
2-1-3 ارکان تشکیل حكومت 10
2-1-4 ضرورت و لزوم وجودحکومت در جامعه 12
بخش دوم: وضع عمومی ایران در قرن هفتم و هشتم 13
2-2-1 بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی 13
2-2-2 وضع مراکز ادبی ایران در عصر مغول 17
2-2-3 وضع نظم و نثر در عهد مغول 18
2-2-4 نظم فارسی18
2-2-5 نثر فارسی 19
بخش سوم: شناخت اجمالی سعدی و آثار او 22
2-3-1 : دوران کودکی و جوانی سعدی 22
2-3-2 : سفرهای سعدی 27
2-3-3 : ممدوحان سعدی 32
2-3-4 : تخلّص و نسبت سعدی 33
2-3-5 :حالات، اخلاق و عادت شیخ سعدی 34
2-3-6: معرفی اجمالی آثار و تالیفات سعدی 35
2-3-7 آثار منثور 35
2-3-8: آثار منظوم 40
2-3-9: دوران پیری و آرامش سعدی 47
2-3-10 : تاریخ درست درگذشت سعدی 50
2-3-11: آرامگاه سعدی شیرازی 51
فصل سوّم: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی
مدخل53
بخش اول: خصوصیات ومشخصات کلی حاکم و پادشاه از دیدگاه سعدی 56
3-1-1 : به کارگیری دیانت و هوش و درایت در اداره ی کشور 56
3-1-2 : بیم داشتن از پروردگار و سوق یافتن به دادگری 58
3-1-3 : پاس داشتن خاطر درویشان و درماندگان 59
3-1-4: خردمندی و بخشندگی 60
3-1-5: دور اندیشی و عاقبت نگری 61
3-1-6: سپردن سلطنت به جانشین 64
3-1-7: گرامی داشت علما و عالمان دین 65
3-1-8: مردم نوازی 65
3-1-9: مطیع کردگار بودن و پیروی از حق 66
3-1-10 : آداب و رسوم مجلس و انتخاب هم نشین 67
3-1-11: نرم خویی و شکیبایی 68
3-1-12 : نکوداشتن خردمندان 68
بخش دوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه سیاسی، امنیتی 69
3-2-1: آیین صلح و آشتی 69
3-2-2 : امنیت اجتماعی 70
3-2-3: پذیرش صلح و نپذیرفتن بند دشمن 72
3-2-4: دادگری در مورد زیردستان 73
3-2-5 : دروغ مصلحت آمیز 74
3-2-6: درنگ کردن در کشتن اسیران جنگ 75
3-2-7: رازداری در مسائل سیاسی 75
3-2-8: رسیدگی به امور سپاهیان 76
3-2-9: رعایت احتیاط در برخورد با دشمن 79
3-2-10: رعایت عدالت و دادگری 82
3-2-11: رفتار سیاسی 87
3-2-12: سازمان های اداری کشور 87
3-2-13: سازمان لشکری 89
3-2-14: قدرت شخص و قدرت پست و مقام 92
3-2-15: مصلحت اندیشی سعدی در سیاست 93
3-2-16: مجازات خرابکاران و مفسدان 93
3-2-17: ناپسند داشتن گزند دیگران 94
3-2-18 نگنجیدن دو پادشاه در یک مملکت (وحدت حکومت) 95
بخش سوم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه برنامه ریزی و اقتصادی 96
3-3-1: اصل برنامه ریزی 96
3-3-2: سخت کوشی و پشتکار 97
3-3-3 گرامی داشتن مسافران و بازرگانان 97
3-3-4 خراج 99
بخش چهارم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه عمران و آبادی 101
3-4-1 آباد کردن مملکت 101
بخش پنجم: آیین حکومت و مملکت داری از دیدگاه سعدی در حوزه توسعه مدیریت منابع انسانی 102
3-5-1 : انتصاب افراد 102
3-5-2: انتظار حداکثر از زیردستان 103
3-5-3: انتقادپذیری 103
3-5-4: بازنشستگی 104
3-5-5: تاکید بر منابع انسانی 105
3-5-6: تحمل سختیها 107
3-5-7: تعدیل و شکل دادن به رفتار زیردستان 107
3-5-8: خطای هاله ای 108
3-5-9: رفاه رعیت و مردم 109
3-5-10: سپردن امور به سیرچشمان 110
3-5-11: شایسته سالاری 110
3-5-12: علم و هنر بودن حاکمیت و پادشاهی 111
3-5-13 : نقش الگویی حاکم و پادشاه 113
فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع و مآخذ
1-4 : نتیجه گیری 115
2-4 : منابع و مآخذ 119
چكيده انگليسي

مآخذ و منابع :

ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ی پاینده، ابوالقاسم، تهران، آرش، چاپ نهم ، 1376.

ابن خلدون، مقدّمه ی تاریخ، ترجمه پروین گنابادی، ناشر انتشارات علمی و فکری، تهران، 1363.

ارسنجانی، حسن، حاکمیّت دولت ها، ناشر شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1342.

اسماعیل آذر، امیر، سعدی شناسی، چاپ نخست، نشر میترا، تابستان ، 1375.

اقبال، عباس، تاریخ مغول از حمله ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، تهران، امیر کبیر 1364.

ایزد پرست، نورالله ، بوستان سعدی، چاپ دانش، تهران، 1368.

بخشی، علی آقا، فرهنگ علوم سیاسی، ناشر مرکز اطّلاعات و مدارک، تهران، 1374.

بیات، عزیزالله ، تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان (از ماد تا انقراض سلسله پهلوی) تهران، امیرکبیر، 1381.

بیانی، شیرین (اسلامی ندوشن)، دین و دولت در ایران عهد مغول، سیاست خارجی ایلخانان در جهان اسلام، چاپ اوّل ، 1375.

جامی، نفحات الانس، ص 548 .

جوادی، سیدمهدی، دیوان لغات الترک محمود کاشغری و اصطلاحات دیوانی در آن، انتشارات محقق اردبیلی، چاپ اول، 1390 .

جوینی عطاملک، تاریخ جهانگشا، به سعی قزوینی، تهران، فردوس، جلد 3، 1385 .

حسن لی، کاووس، سلسله موی دوست، انتشارات هفت اورنگ ، 1378 .

حسینی، حسین آقا، و نصر، علی، تحلیلی بر مدیریت از دیدگاه سعدی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، زمستان 78  و بهار 79 .

خزائلی، محمد، بوستان سعدی، انتشارات جاویدان، تهران، چاپ دوازدهم، 1381 .

خطیب رهبر ، خلیل، گلستان سعدی، چاپ مروی، چاپ نهم، تهران ،1373 .

خطیب رهبر، خلیل، دیوان عزلیات سعدی، چاپ مهارت، 1370 .

خلف تبریزی، محمد حسین، برهان قاطع به اهتمام دکتر معین، چاپخانه سپهر، 1376 .

دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد اوّل، چاپ دوّم تهران ، 1374 .

دانش پژوه، محمّد تّقی، کشورداری و سیاست در نگارش سعدی، ذکر جمیل سعدی، ج 1، وزارت ارشاد اسلامی ،1366 ، صفحه 374 .

دبیر سیاقی، محمّد، بوستان سعدی، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1380.

دبیر سیاقی، محمّد، کشورداری و سیاست در آثار سعدی، دائره المعارف طهور دانش، 1386.

دبیر سیاقی، محمّد، گلستان سعدی، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1380.

ذکر جمیل سعدی، مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی، گردآوری کمیسیون ملی یونسکو چاپ چهارم، پاییز 1373 .

رازی نجم الدّین، گزیده ی مرصادالعباد، به انتخاب و مقدمه محمد امین ریاحی، انتشارات علمی، تهران، چاپ سیزدهم 1380 .

رضا قلی، علی، جامعه شناسی خود کامگی، چاپ غزال، تهران، 1382 .

رنجبر کلهرودی، عباس ، اندیشه های مدیریت ایرانی، مدیریت و جلوه های آن در آثار سعدی تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران 1383 .

زرّین کوب ، عبدالحسین ، با کاروان حلّه ،انتشارات علمی ،چاپ 16 ، تهران ، 1389 .

زرّین کوب ، عبدالحسین، دنباله روزگاران، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، 1375 .

زرّین کوب ، عبدالحسین، دو قرن سکوت، جاویدان، چاپ نهم 1378 .

زرّین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، امیر کبیر 1362 .

سجادی، ضیاءالدّین، کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف، تهران، سمت، 1383 .

صدّیقیان، مهیندخت، فرهنگ واژه نمای غزلیات سعدی، تهران، 1378 .

صفا ، ذبیح الله ، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم و سوم، فردوس، چاپ پنجم، تهران، 1366 .

علاقه، فاطمه، تصحیح، تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی ،انتشارات پژوهشکده علوم انسانی،تهران،1386 .

غفوری، محمد، اندیشه جامع سعدی، حافظ نو، تهران ، 1365 .

فروغی ، محمدعلی و خرمشاهی، بهاءالدین، کلیات سعدی، تهران، امیر کبیر 1367 .

فروغی، محمد علی، کلّیّات سعدی، چاپ امیدوار تهران، 1379 .

قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ناشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، 1383 .

کمالی سروستانی، کوروش، سعدی شناسی ، شیراز، بنیاد فارس شناسی، جلد 2، 1378 .

کمالی سروستانی، کوروش، سعدی شناسی ، شیراز، دانشنامه فارسی، جلد 1، 1377 .

ماسه، هانری، تحقیق درباره سعدی، ترجمه محمد حسن مهدوی و غلامحسین یوسفی، کوس، چاپ اوّل، تهران، 1364 .

مرتضوی، منوچهر، مسائل عصر ایلخانان، نشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1370 .

مسعود، رضا، ضرب المثل های سعدی، موسسه فرهنگی، انتشاراتی و مطبوعاتی 5 شنبه ها، تهران 1374 .

مظفریان، منوچهر، «آیین مدیریت در نظر سعدی»،ذکر جمیل سعدی، شیراز، یونسکو (ویژه تولد سعدی) .

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر 1378 .

موسی اوغلو (بنیاد اف)، ضیاء ، دولت اتابکان آذربایجان، ترجمه ی داشقین، علی، تبریز، اختر، 1383

نعمانی، شبلی، شعر العجم یا «تاریخ شعر و ادبیات ایران»، ترجمه ی سیّد محمّد تّقی فخر داعی گیلانی، دنیای کتاب، چاپ دوم، 1362 .

همایون کاتوزیان، محمّد علی، سعدی شاعر عشق و زندگی، تهران، نشر مرکز، 1385 .

همایی، جلال الدین، مقالات ادبی، نشر هما، 1369 .

یوسفی، غلامحسین، بوستان سعدی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم ، 1372 .

یوسفی، غلامحسین، دیداری با اهل قلم، ناشر علمی تاریخی، تهران، 1380 .

یوسفی، غلامحسین، گلستان سعدی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ دوّم ، 1369 .

چکیده:

در پایان نامه ی حاضر در چهار فصل تلاش گردیده تا با سیر هدفمند به بیان مطالبی در قالب چهارچوب امروزی آیین حکومت و مملکت داری برگرفته از آثار سعدی بپردازیم:

فصل اوّل شامل کلیّات

در فصل دوم تلاش شده با توضیح حکومت و ضرورت وجود حکومت و حاکمیّت در جامعه به توضیح ارکان حکومت و چگونگی شکل گیری و سلسله مراتب و ارتباط قوا با هم بپردازیم.

همچنین به شناخت اجمالی و اثرات محیطی بر آثار سعدی در قالب وضعّیت عمومی ایران در قرن های هفتم و هشتم پرداخته ایم.

در فصل سوم تلاش نموده ایم در قالب پنج بخش آیین حکومت و مملکت داری موجود در آثار سعدی را توضیح دهیم.

بخش اوّل: آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی خصوصیّات عمومی و کلّی حاکم و پادشاه در نظر بوده است .

بخش دوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی سیاسی امنیتی مدنظر بوده است.

در بخش سوم از فصل سه آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی در حوزه ی برنامه ریزی و اقتصادی مورد توضیح قرار گرفته است.

دربخش چهارم از فصل سه: آیین حکومت و مملکت داری درآثارسعدی در حوزه ی عمرانی و آبادانی مورد نظر بوده و ضرورت آبادسازی کشور و احداث پل، وراه و حمام و مسجد و … توضیح داده شده است.

در بخش پنجم ونهایی نیز آیین حکومت ومملکت داری در آثار سعدی در حوزه مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته است .

فصل چهارم نیز نتیجه گیری از بحث و منابع مورد استفاده در نگارش پایان نامه درج گردیده است .

کلیدواژه ها :آثار سعدی ، حکومت،سیاست،مملکت داری،سعدی،عصر مغول،کشورداری،شهریاری

فصل اوّل:

کلّیّات

مقدّمه:

از قرن دوم هجری بخشی از اندیشه ی سیاسی در زمینه حکمت عملی متأثّر از متون ایرانیان پیش از اسلام در زمینه آداب ملوک و آیین کشورداری شکل گرفت و کتاب هایی با عنوان سیرالملوک یا سیاست نامه در تداوم اندرزنامه های دوره ساسانی تالیف شد. حکمت عملی مطرح در سیاست نامه ها، مجموعه ای از میراث علمی و الگوهای عملی و تجارب تاریخی گذشتگان است که سیاست نامه نویسان ـ که اغلب از کارگزاران دیوانی و درباری بودند ـ اصلاح عملکرد پادشاهان و در نهایت اصلاح و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بود.

مملکت داری و آیین شهریاری برای رسیدن به جامعه ای آرمانی و انسانی از دیربار در سرزمین کهن ما رونق و روایی ویژه داشته است. ضرورت برقراری امنیت و آسایش و عدالت اجتماعی همراه با مدیریت و سیاست مملکت داری در چنین سرزمینی که از دیرباز بر اساس حکومت سلطنتی استوار نبوده است . وجود حکومتی نیرومند را بر اساس دو محور داد و خرد بایسته و شایسته گردانیده است. یکی از منابعی که برای آشنایی بیشتر و شناخت روشن تر تاریخ و فرهنگ درخشان و دیرینه سال ایران و هم دریافت نکته های تازه و ماندگار آداب و رسوم هنر و آیین مملکت داری ایرانیان می توان معرّفی کرد ، آثار ادبی وزین است . آثار ادبی که با گذشت اعصار نه تنها غبار قدمت در رخسارشان ننشسته بلکه هر روز بیشتر از دیروز خودنمایی می کنند و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از داشته های فرهنگ غنی ایرانی به چشم می آیند. چه بسا که بسیاری از آیین های شکوهمند و برجسته شهریاران خوب و بد و دستورالعمل شاهان و داد و بیداد در لابه لای این اسناد منثور و منظوم نهفته است. در این اسناد مبانی حکومت به گونه ای ظریف و دقیق در برابر چشم بینا و گوش شنوا قرار می گیرد، تا درسی باشد بر آنانی که می خواهند بر مردم حکم رانند.

در پایان نامه حاضر تلاش گردیده آثار استاد سخن سعدی شیرازی در حدّ توان مورد بررسی قرار گیرد البتّه از لحاظ آیین مملکت داری و حکومت گزاف نگفته ایم اگر علّت انتخاب آن را مقبولیّت مطالب سعدی در بین عوامّ و خواصّ بگوییم. اگر پیرمرد شبان بی سواد در دامنه کوه گوسفند چرانی می کند به زبان سعدی سخن می گوید و به این بیت تمثّل می جوید:

«گوسفند از برای چوپان نیست                      بلکه چوپان برای خدمت اوست»

و یاکفش دوز عوام بازاری چون سخن از کفش تنگ به میان می آید می گوید:

«تهی پای رفتن به از کفش تنگ»                            (دبیر سیاقی،1380، ص  355)

دردمند هجران کشیده ای که می خواهد دردهای درونی خویش را با بیانی رسا به زبان آورد جز این چه می گوید:

شب فراق که داند که تا سحر چند است؟                      مگر کسی که به زندان عشق دربند است

(خطیب رهبر ، 1370 ،غزل60،ص92)

دانشمند بلند نظری که سالیان دراز عمر خود را به تجربه و آزمون صرف کرده است، پخته تر و رسیده تر از این عبارت چه می گوید: «هر که با بدان نشیند نیکی نبیند»، «هر چه زود برآید دیر نپاید» و …

عارف پخته ای که سراسر جهان را اعضای یک پیکر می داند جوهر فکر خود را در گفتار شیخ می یابد:

«بنی آدم اعضای یکدیگرند                                              که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                                                 دگر عضوها را نماند قرار»

(خطیب رهبر، 1373،ص79)

و بالاخره

مرد سیاست پیشه ی کارآزموده برای اخلاق و مملکت داری گفتار استاد را باز می خواند:

«مزن تا توانی بر ابرو گره                                                       که دشمن اگر چه زبون دوست به

اگر پیل زوری و گر شیر جنگ                               به نزدیک من صلح بهتر که جنگ

چو دست از همه حیلتی بر گسست                                               حلال است بردن به شمشیر دست

نخواهی که ضایع شود روزگار                                         به ناآزموده مفرمای کار

سواری که بنمود در جنگ پشت                               نه خود را که نام آوران را بکشت

دو کس پرور ای شاه کشور گشای                                                یکی اهل رزم و دوم اهل رای»

(دبیرسیاقی،1380،ص212)

«باری از کوچکترین کودک دبستان که تازه لب باز می کند تا بزرگترین پیر سالخورده که در عالم عشق حق و فناء به سر می برد، همگی زیر نفوذ ادبی و در سایه ی افکار آن گوینده بزرگوارند».

(همایی، جلال الدین، 1369، صص 366-366)

آری سعدی یک نفر بود امّا به چند زبان سخن رانده و سحر کلامش در جان ها اثر نموده و یادگار و ماندگار مانده است در پایان نامه ی حاضر تلاش شده در حدّ توان گوشه ای از هستی لایتناهی و قطره ای از اقیانوس معرفت شیخ توضیح داده شود . «تا چه قبول و افتد و چه در نظر آید.»

1-1 بیان مسأله:

حکومت و کشورداری و آیین شهریاری برای رسیدن به جامعه ای ایده آل و آرمانی و انسانی از دیرباز در سرزمین کهن ما رونق ویژه ای داشته است. شیخ اجل سعدی شیرازی به عنوان شاعری توانمند و نویسنده ای زبر دست که قسمت اعظم از زندگی حدوداً یک سده خویش را در سفربوده وهمچنین از روزگار تولددر خانواده ای که نشست وبرخاست با دربار داشته ، باسواد بودندوبه قول خود سعدیهمه قبیله ی من عالمان دین بودندونظر به اینکه عموم نوشته های سعدی ( علیهِالرَحمـة)  نکات حکمت آمیز در قالب داستان وپند واندرز بوده وقسمتهای قابل توجّهی از آثار خویش را نیز به آیین حکومت ومملکت داری اختصاص داده است .  از جمله در باب اول گلستان ،در سیرت پادشاهان به تفصیل در این باب سخن رانده برای مثال:

«انوشیروان عادل گفت: از روستائیان نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود ودهخراب نگردد و گفت: بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است هر که بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده

«اگر ز باغ رعیّت ملک خورد سیبی                                   برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد                         زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ»

(خطیب،1373 ،ص105)

همچنین در باب اول بوستان اشاره دارد به فضیلت خردمندی و بخشایندگی امرا که هر پادشاهی باید این خصایص را داشته باشد. دو صفت بخردی و بخشایش باید در وجود پادشاه مستحکم و استوار باشد تا بتوان در اقلیم وی زندگی کرد.

«طبیعت شود مرد را بخردی                                            به امید نیکی و بیم بدی

گر این هر دو در پادشه یافتی                                  در اقلیم و ملکش بنه یافتی

که بخشایش آرد بر امیدوار                                              به امید بخشایش کردگار ».

(خزائلی،1381،ص68)

تلاش گردیده با مطالعه وجمعبندی موارد مربوط ببنیم چه آیینهایی حکومتی درآثار سعدی بیان گردیده وچه مقدار مدنظرقرار گرفته است .

1-2 : پرسش اصلی تحقیق:

نظریه های شیخ اجلّ سعدی شیرازی درباره ی آیین حکومت و مملکت داری چیست و با وجود مطالعات و تحقیقات انجام یافته در طول اعصار دچار چه تغییراتی گشته است؟

1-3: پیشینه تحقیق:

در آثار ارزشمند زبان و ادبیّات فارسی نکاتی در خصوص مدیریّت و سیاست در آثار سعدی مورد کنکاش قرار گرفته از جمله آقای دکتر دبیر سیاقی در مقاله ای تحت عنوان «آیین کشورداری و سیاست در آثار سعدی»موارد قابل استفاده ای را بیان نموده اند و نکاتی را مورد توجّه و توضیح قرار داده اند از جمله ناپسند داشتن گزند دیگران ، مصلحت اندیشی سعدی در سیاست و نیز جناب آقای منوچهر مظفرّیان درمقاله ای تحت عنوان «آیین مدیرّیت در نظر سعدی» نکات جالب و ارزنده ای را بیان نموده اند «سر فصل برنامه ی مدیریت سعدی، عدالت و رفاه خلق است این مضمون آسمانی در آثار سعدی جای آشکاری دارد (ذکر جمیل سعدی1373،ص229)همچنین آقای عبّاس رنجبر کلهرودی در مقاله ای تحت عنوان مدیرّیت و جلوه های آن در آثار سعدی (اندیشه های مدیریّت ایرانی،انتشارات جهاددانشگاهی ،تهران 1383)به توضیح موارد مربوط در این خصوص پرداخته است.

با این همه  باید بیان داشت در هیچ یک از تحقیقات انجام یافته به طور کامل در خصوص آیین حکومت و مملکت داری سخنی به میان نیامده  و وجود تحقیقی جامع و کامل جهت استفاده علاقه مندان ضرورتی است انکار ناپذیر که تحقیق حاضر در راستای این مهم فراهم گردیده است.

1- 4اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیقمشخص نمودن موارد مربوط به حکومت و آیین کشورداری در آثار سعدی شیرازی است تا با بررسی آنها و بیان موارد مربوط وضعیت آن زمان را با عصر امروزین مقایسه نموده ، دگرگونیهای انجام یافته را ملاحظه نمود.

1-5روش تحقیق:

مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل محتوی است که با مراجعه به اسناد و کتب استاد سخن سعدی شیرازی از جمله کلّیّات ،گلستان ، بوستان ، غزلیّات ، قصایدو نصیحـة الملوک و نیز پایان نامه ها، سایت های اینترنتی، و سایر موارد و جمع بندی اطلاعات و فیش برداری،پس از تجزیه و تحلیلفیش ها بر اساس اولویت های تحقیق و نظم و سیاق مربوط فصل بندی و نهایتاً به رشته تحریر درآمده است .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید                                              

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122