پايان نامه ابتلاء و تزکيه اخلاقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ابتلاء و تزکيه اخلاقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 176 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ابتلاء و تزکيه اخلاقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
1- فصل اوّل: كلیات 3
1-1.بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش 4
1-2.اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-3. هداف وفوائد تحقیق 5
1-4. پرسش‌های تحقیق 5
1-4-1. سوال اصلی 5
1-4-2. سوالات فرعی 5
1-5. فرضیه‌های تحقیق 5
1-6. روش تحقیق 6
1-6-1. نوع روش تحقیق 6
1-6-2. روش گرد آوری اطلاعات 6
1-6-3. ابزار گردآوری اطلاعات 6
1-6-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-7. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق 6
1-8. ساختار و سازمان دهی تحقیق 6
1-9. پیشینهی موضوع تحقیق 7
2- فصل دوّم: ابتلاء، شناخت و مبانی آن 8
2-1. تعریف ابتلاء 9
2-1-1. معنای لغوی ابتلاء 9
2-1-2. واژههای مرتبط با ابتلاء 12
2-1-2-1. فتنه 12
2-1-2-2. امتحان 13
2-1-2-3. تمحیص 14
2-1-2-4. تمییز 16
2-1-3. معنای اصطلاحی ابتلاء 17
2-2. ارکان ابتلاء 18
2-2-1. امتحان گیرنده 18
2-2-2. آزمایش شوندگان 19
2-2-2-1. طاقت و توان 19
2-2-2-2. اختیار 19
2-2-2-3. داشتن ابزار شناخت 20
2-3. مبانی ابتلاء 20
2-3-1. خداشناسی 20
2-3-1-1. مالکیت 21
2-3-1-2. ربوبیت 21
2-3-1-3. شرآفرینی 24
2-3-2. معاد شناسی 27
2-3-3. انسان شناسی 29
2-4. شرایط و زمینه‌های فزونی ابتلاء 33
2-5. فلسفه و اهداف ابتلاء 38
2-5-1. اهداف اخلاقی 38
2-5-1-1. ظهور انسانیت انسان 38
2-5-1-2. ظهور ملکات اخلاقی 39
2-5-1-3. ظهور رفتار اخلاقی‌تر 40
2-5-1-4. تنبیه و تربیت 41
2-5-2. هدف اعتقادی 42
2-5-2-1. اتمام حجت پروردگار 42
2-6. اسباب و ابزار ابتلاء 43
2-6-1. دینی و شرعی 44
2-6-1-1. تکالیف عمومی 44
2-6-1-2. تکالیف ویژه 50
2-6-2. طبیعی و انسانی 52
2-6-2-1. نعمت‌ها و خوشی‌ها 52
2-6-2-2. گرفتاری و سختی‌ها 59
2-7. آفات ابتلا 68
2-7-1. آفات ابتلاء به نعمت‌ها و خوشی‌ها 68
2-7-1-1. عجب 68
2-7-1-2. دل بستن به نعمت 69
2-7-1-3. غفلت 70
2-7-2.آفات ابتلاء به سختی وناخوشی‌ها 71
2-7-2-1. تحقیر 71
2-7-2-2. ناخوشنودی از خداوند 71
2-7-2-3. بی‌تابی و بیقراری 72
2-7-2-4. ناامیدی 72
2-7-2-5. حسد 73
2-7-2-6. غفلت 74
3- فصل سوّم: تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن 76
3-1- تعریف تزکیه 77
3-1-1. معنای لغوی تزکیه 77
3-1-2. واژه‌های مرتبط با تزکیه 78
3-1-2-1. تهذیب 78
3-1-2-2. زکات 78
3-1-2-3. جهاد اکبر 79
3-1-2-4. تطهیر 80
3-1-2-5. تقوا 80
3-1-3. معنای اصطلاحی 80
3-1-3-1. تزکیه در قرآن 81
3-1-3-2. تزکیه در احادیث 82
3-1-3-3. تزکیه در عرفان 83
3-1-3-4. تزکیه در اخلاق 84
3-2. مبانی تزکیه اخلاقی 88
3-2-1. خداشناسی 88
3-2-2. معاد شناسی 90
3-2-3. انسان شناسی 91
3-3. شرایط تزكیه 94
3-3-1. ارادى و اختیارى بودن 95
3-3-2. امكان «خودتزكیه گى» 97
3-3-3. عدم مغایرت تزکیه نفس با تکالیف فردی 98
3-3-4. ایمان 98
3-4. اهداف وفلسفه تزکیه 99
3-4-1. لایق خلیفـهی خدا بودن 99
3-4-2. حفظ امانت الهی 100
3-4-3. تزکیه مقدم بر تعلیم و تربیت 101
3-4-4. تابش نور معرفت 101
3-4-5. آزادی و حکومت عقل 102
3-4-6. تزکیه عامل رستگاری 102
3-4-7. درک حقایق قرآن 102
3-4-8. جلب محبت خداوند 103
3-4-9. قرب به خدا 103
3-5. اسباب و ابزار تزکیه 105
3-5-1. دینی و شرعی 105
3-5-1-1. توفیق الهی 105
3-5-1-2. توبه 106
3-5-1-3. تقوا 107
3-5-1-4. پیامبران و اولیای دین 108
3-5-1-5. کتب آسمانی 108
3-5-1-6. خوف خداوند 108
3-5-1-7. عبادات 109
3-5-1-8. رعایت احكام و قوانین شرعی 110
3-5-2. طبیعی و انسانی 112
3-5-2-1. ایمان و عمل صالح 112
3-5-2-2. مراقبت 112
3-5-2-3. تخلیه، تحلیه، تجلیه 113
3-5-2-4. ابتلائات و گرفتاری 113
3-6. موانع تزکیه اخلاقی 114
3-6-1. تداوم گناه 115
3-6-2. تعلقات دنیایی 115
3-6-3. پرخوری 116
3-6-4. سخنان غیر ضروری 117
3-6-5. ضعف اراده 118
3-6-6. حبّ ذات 119
3-6-7. شیطان 119
3-6-8. كفر و نفاق 120
3-6-9. عصیان و گناه 120
4- فصل چهارم: رابطه ابتلاء و تزکیه اخلاقی 121
4-1. تاثیر ابتلاء بر تزکیه اخلاقی 122
4-1-1. گذر از نفس و رجوع به خدا 122
4-1-2. بیداری و یاد حق 123
4-1-3. خودیابی و یافتن جایگاه خویش 124
4-1-4. شکوفا شدن استعداد عبودیت 125
4-1-5. تقویت روحیه آزادگی 126
4-1-6. تنبیه و تکان دادن 127
4-1-7. از بین رفتن جهل و نادانی و بارور شدن عقل و اندیشه 129
4-1-8. توحید در استعانت 131
4-1-9. خالی کردن دل از اعتماد و دلبستن به دنیا 132
4-1-10. از بین رفتن سستی و به وجود آوردن عزم و اراده 134
4-1-11. پاکی و دوری از گناه 135
4-1-12. توبه و بازگشت به خدا 136
4-1-13. خالی کردن دل از حب به دنیا و شوق دیدار خداوند 138
4-1-14. از بین رفتن کینه‌ها 139
4-1-15. افزایش یاد مرگ و کاهش طول امل 139
4-1-16. ازبین رفتن عُجب و تکبر 141
4-1-17. شکسته شدن دیوارهای غفلت 143
4-1-18. شکوفایی فضایل اخلاقی 144
4-1-19. اصلاح دین و ایمان 145
4-1-20. از بین رفتن بی‌تابی و جایگزینی صبر 146
4-1-21. انابه 146
4-1-22. صعود به مقامات بالای معنوی 146
4-1-23. اخلاص 149
4-1-24. رسیدن به مقام صدیقین 149
4-1-25. یافتن جایگاه عبودیت 150
4-1-26. لقای پروردگار 151
4-2. تاثیر تزکیه اخلاقی بر ابتلاء 154
4-2-1.آمادگی برای ابتلا و پرهیز از بی‌تابی 154
4-2-2. ارتقای نورانیت دل و درک حضور خداوند 156
4-2-3. امید به گشایش و پرهیز از یأس و ناامیدی 157
4-2-4. سپاس و ستایش در مقابل نزول بلاء 159
4-2-5. صبر و بردباری 161
4-2-6. واهمه و حساسیت نسبت به خطا و لغزش 164
4-2-7. پوشاندن بلاء از دید دیگران 165
4-2-8. توجه به نعمت‌ها 166
4-2-9. پرهیز از اقدام نادرست 166
نتیجه 168
پیشنهاد 169
فهرست منابع 170

فهرست منابع

* قرآن كریم، مترجم: حسین انصاریان، قم، اسوه، 1383ش.

* قرآن كریم، مترجم: محمد مهدی فولاد وند، تهران، دارالقرآن الكریم،1415ه.ق.

* قرآن كریم، مترجم: مهدی الهی قمشه ای، قم، دانش، 1384ش.

منابع فارسی

1-آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحكم ودرر الكلم، تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش.

2-آموزگار، محمد حسن، اسلام و تزکیه نفس، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، 1375 هـ. ش، چاپ اول.

3-ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، مترجم: صادق حسن زاده، قم، ناشر فكر آوران، 1384 ش.

4-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كمال الدین وتمام النعمه، مترجم: منصور پهلوان، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1386 ش.

5-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، امالی، مترجم: كریم فیضی، قم، تهذیب، 1386 ش.

6-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، من لا یحضره الفقیه، مترجم: علی اکبر غفاری و محمد جواد غفاری و صدر بلاغی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: شر صدوق، بی تا.

7-ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: احمد فهری زنجانی، تهران، جهان، 1348 ش.

8-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: محمد لك علی آبادی، قم، هنارس، 1384 ش.

9-اژیه، علی اكبر، صبر ازدیدگاه قرآن، قم، شفق، بی‌تا.

10-اسمایلز، ساموئیل، اخلاق، مترجم: محمد سعیدی، مشهد، كتاب فروشی زوار، بی‌تا.

11-افرام البستانی، فواد، فرهنگ المعجم الوسیط، مترجم: محمد بندریگی، تهران، اسلامی،1382 ش.

12- انصاری، محمد باقر وسید حسین رجایی، صدای فاطمی فدك (خطابة حضرت زهرا (سلام الله علیها))،قم، دلیل ما، 1383 ش.

13- آموزگار، محمد حسن؛ اسلام و تزکیه نفس، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، چاپ اول، 1375 هـ. ش.

14- انصاریان، حسین، عرفان اسلامی، بی‌جا، پیام آزادی، 1368 ش.

15-انیشتین، آلبرت، دنیایی كه من می‌بینم، مترجم: فریدون سالكی، بی‌جا، پیروز، بی‌تا.

16- بحرانی، كمال الدین میثم بن علی بن میثم، شرح نهج البلاغه ابن میثم، مترجم: حبیب الله روحانی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1375 ش.

17-بقلی، روزبهان، عبهر العاشقین ، تهران: هانری کوربن و محمد معین ، 1360 ش.

18-بیگلری، مجتبی، ابتلاء ازدیدگاه قرآن وسنّت، تهران، رمز، 1380

19-پاكزاد، عبدالعلی، ابتلاء و آزمایش در قرآن پژوهش‌های قرآنی (ویژة قرآن ومهندسی فرهنگی )، تابستان 1387.

20-پلانتینگا، الوین، 1376، فلسفه دین، خدا، اختیار و شر، ترجمه محمد سعیدی مهر، مؤسسه فرهنگی طه.

21-پلانتینگا، الوین و دیگران، كلام فلسفی (مجموعه مقالات)، ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، مؤسسه فرهنگی صراط 1384، چاپ دوم.

22-تاجری، حسین، انتظار بذر انقلاب، تهران، بدر، 1358 ش.

23-تالیافرّو، چارلز، فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاءالله رحمتی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی،1382ش.

24-جعفری، محمد تقی، ترجمه وتفسیر نهج البلاغه، تهران، دفترانتشارات فرهنگ اسلامی، 1358 ش.

25- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، تهران، مركز نشر فرهنگی رجاء، 1366 ش.

26-جوادی آملی، عبد الله؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم (مبادی اخلاق در قرآن)، قم، مرکز نشر اسوه، 1377ش، چاپ چهارم.

27-چيتيك، ويليام ، عوالم خيال، ترجمه قاسم كاكايي، تهران: انتشارات هرمس، 1385ش.

28-حصاری، علی اكبر، تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر، قم، مركز نشر‌هاجر، 1385 ش.

29-حكیمی، محمد رضا وعلی ومحمد، الحیاه، ترجمه: احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380 ش.

30-خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام خمینی، 1386 ش.

31-خوارزمی ، حسین بن حسن، شرح فصوص الحکم محی الدّین بن عربی ، تهران: چاپ نجیب مایل هروی ، 1364 ش.

32-دستغیب شیرازی، عبدالحسین،قلب سلیم، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1362 ش.

33- دشتی، مهدی وهادی حمیدی، بلاء وآزمایش الهی، قم، وثوق، 1390 ش.

34- دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1377 ش.

35-راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: سید غلام رضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1381 ش.

36- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: ندیم مرعشلی، تهران، المرتضویه، بی‌تا.

37-رجبی، محمود، انسان شناسی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره) ۱۳۸۰.

38-رفیعی محمدی، ناصر، گفتار رفیع، قم، معروف، 1388 ش.

39-رضایی، مهین، 1380، تئودیسه و عدل الهی (مقایسه‌ای بین آراء لایب نیتس و استاد مطهری) دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

40-ری شهری، محمد، کیمیای محبت، چاپ و انتشارات دارالحدیث، ۱۳۷۸ ه.ش، چاپ اول.

41-زمخشری، محمودبن عمر، الكشاف فی تفسیر القرآن، تالیف علیرضا باقر، تهران: خانه كتاب،۱۳۸۸ش.

42- سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، مؤسسة امام صادق (علیهم السلام)، 1383 ش.

43-سرّاج طوسی، ابونصر، اللمع فی التصوف، مترجم: دكتر مهدی حجتی، تهران، اساطیر، 1382 ش.

44- سروش، عبدالكریم، اوصاف پارسایان، تهران، مؤسسة فرهنگی صراط، 1371 ش.

45- سعادت پرور، علی، ظهور نور ترجمة كتاب الشموس المضیئه، مترجم: سید محمد جواد وزیری فرد، قم، تشیع، 1376 ش.

46-شریعتمداری، جعفر، شرح وتفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1374 ش.

47- شریف الرضی، محمد بن حسین، ترجمه وشرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)، مترجم: علی نقی فیض الاسلام اصفهانی، تهران، مؤسسة چاپ ونشر تألیفات فیض الاسلام، 1379 ش.

48-شریفی، احمد حسین، موج فتنه (ازجنگ جمل تا جنگ نرم)، تهران، كانون اندیشة جوان، 139ش.

49-شوان، فریتیوف، 1383، اسلام و حكمت خالده، ترجمه فروزان راسخی، انتشارات هرمس و مركز گفتگوی تمدن‌ها.

50-صالحی، ابراهیم، پژوهش پیرامون جمع میان علم وامتحان الهی در قرآن كریم، رشت، مبین،1381 ش.

51- صدر، محمد باقر، سنّت‌های تاریخ در قرآن، مترجم: دكتر سید جمال الدین موسوی، تهران، تفاهم، بی‌تا.

52-طباطبائی، محمد حسین، ترجمة تفسیر المیزان، مترجم: محمد باقرموسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1374 ش.

53-غفاری، ابوالحسن، سنّت امتحان در زندگی انسان، قم، مركز پژوهش‌های اسلامی صدا وسیما، 1383 ش.

54- غفوری چرخابی، حسین، فتنه از دیدگاه امام علی(علیهم السلام) درنهج البلاغه، اردكان یزد، قداست، 1382 ش.

55- غلامی مایانی، ابوالقاسم، امتحان الهی (در قرآن وحدیث) وخودآزمایی، تهران، معاصر، 1388 ش.

56-فلسفی، محمد تقی،  گفتار فلسفی اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1378ش.

57-قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1383 ش.

58-قمی، عباس، مفاتیح الجنان، مترجم: الهی قمشه ای، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران،1382 ش.

59-قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا، تفسیر كنز الدقایق و بحر الغرائب، مصحح : حسین درگاهی، تهران: وزاره الثقافه و الارشاد اسلامی، موسسه الطبع و النشر، ۱۳۶۶ش.

60- كارگر، رحیم، مهدویت پیش از ظهور، قم، دفتر نشر معارف، 1387 ش.

68- محمدی، حمید، مفردات قرآن، قم، مؤسسة دارالذكر، 1385 ش.

69-محمدی ری‌شهری، محمد؛ میزان الحکمة، ترجمه حمیدرضا شفیعی، قم، دارالحدیث، 1379.

70-محیطی، علی؛ صراط سلوک، قم، انتشارات آل علی، بی‌تا.

71-مركز فرهنگ ومعارف قرآنی، دائره المعارف قرآن كریم، قم، مؤسسة بوستان كتاب، 1382 ش.

72-مصباح یزدی، محمد تقی، ره توشه، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384 ش.

73- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، زینهار از تكبر، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1386 ش.

74-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عروج تا بی‌نهایت، قم، مؤسسةآموزشی وپژوهشی امام خمینی،1386 ش.

75-ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جامعه وتاریخ از دیدگاه قرآن كریم، تهران، شركت چاپ ونشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1379 ش.

76- ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، اخلاق در قرآن ، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1378ش.

77-مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، تهران، صدرا، 1388 ش.

78-ـــــــــــــــــــــــــــــ، عدل الهی، تهران، صدرا، 1385 ش.

79-ــــــــــــــــــــــــــــ، حكمت‌هاواندرزها، تهران، صدرا، 1385 ش.

80-ــــــــــــــــــــــــــــ، تعلیم وتربیت دراسلام، تهران، صدرا، 1385 ش.

81- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، تهران، نشر ذره، 1372 ش.

82-معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، زرین، 1382 ش.

83-مكارم شیرازی، ناصر ودیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1374 ش.

84-ملاصدرا، صدرالدين محمد، الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعه العقليه، تصحيح دكتر احمد احمدي، تهران:انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا،1381ش.

85- موسوی نسب، جعفر، ابتلاء وآزمایشات انسان در قرآن، بی‌جا، ارزشمند، 1385 ش.

86- مهدویان، حسن واحمد نطنز، نگاهی قرآنی به آزمون الهی، تهران، كانون اندیشة جوان، 1386 ش.

87-میرداماد، محمدبن محمدباقر، 1367، قبسات، به اهتمام دكتر مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران.

88-نجم رازی، عبداللّه بن محمد، مرصادالعباد، تهران: چاپ محمدامین ریاحی، 1352 ه.ش.

89- نخشبی ، ضیاءالدین، سِلک السلوک ، تهران: چاپ غلامعلی آریا، 1369 ش.

90-نعمة اللّه ولی، سیدنورالدین، رساله‌های سیدنورالدین شاه نعمت اللّه ولی، ج 1، تهران: چاپ جواد نوربخش، 1355 ش.

‌91-هاشم زاده، محمد رضا، فلسفة امتحان الهی، اصفهان، نقش نگین، 1389 ش.

92-‌هاشمی خویی، میرزا حبیب الله، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه (خوئی)، مترجمان، حسن حسن زاده آملی وحسن ومحمد، باقر كمره ای، تهران، مكتبه الاسلامیه، 1400 ه.ق.

93- هدایت نیا گنجی، فرج الله، بلاها و بلاء دیدگان، قم، مؤسسة بوستان كتاب، 1388 ش.

94- همدانی، عبدالصمد، بحر المعارف، مترجم: حسین استادولی، تهران، حكمت،1412 ه.ق و1370 ش.

منابع عربی

95-ابرقوهی، شمس الدین ابراهیم، مجمع البحرین، تهران: نجیب مایل هروی ، 1364 ش.

96- ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1387ه.ق و1967م.

97- ابن اثیر الجزری، مبارك بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث والأثر، قم، اسماعیلیان، 1364 ش.

98-ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین،عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، مصحح: مجتبی عراقی، 4جلد، قم: دارالشهداء للنشر، بی تا.

99-ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)،، علل الشرایع، قم،كتاب فروشی داوری، 1385 ش و1966م.

100-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362 ش.

101-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معانی الأخبار، قم، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1403ق.

102-ابن‌سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، اشارات و تنبیهات، با شرح محقق طوسی و قطب‌الدین رازی، قم: نشر البلاغه. 1375ش.

103- ابن شعبة حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، قم، ناشر جامعه مدرسین، 1404ه.ق.

104- ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (لابن شهر آشوب)، قم، ناشر علامه، 1379 ه.ق.

105-ابن عربی، محیی‌الدین، فتوحات مكیه، قاهره:بی چا، 1339ق.

106-ابن كثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیرالقران العظیم، بیروت، دارالكتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، 1419 ه.ق.

107- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب المحیط، بیروت، دارالسان العرب ودارالجیل، 1408 ه.ق و1988م.

108- ابن همام اسكافی، محمد بن همام سهیل، التمحیص، قم، مدرسه الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1404 ه.ق.

109- أبی الفتح الاربلی، ابی الحسن علی بن عیسی، كشف الغمه فی معرفه الائمه، بی‌جا، الناشر مركز الطباعه والنشر للمجمع العالمی لاهل البیت (علیهم السلام)، 1426 ه.ق.

110- أزدی، عبدالله بن محمد، الماء، تهران، دانشگاه علوم پزشكی ایران، 1387 ش.

111- أزهری، أبی منصور بن احمد، تهذیب اللغه، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

أن سعد، بی‌نام، الطبقات الكبری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

112- احمد رضا، معجم متن اللغه، بیروت، دارمكتبه الحیاه، 1377 ه.ق، 1958م.

113-بحرانی،‌هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، ناشر مؤسسة بعثه، 1374 ش.

114- بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله، عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الآیات والأخبار والأقوال، قم، مؤسسة الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1413 ه.ق.

115- برقی، احمدبن محمدبن خالد، محاسن برقی، سید مهدی رجائی، بی‌جا، مجمع جهانی اهل بیت، 1416 ه، چاپ دوم.

116-بی‌آزار شیرازی، عبدالكریم ومحمد باقر حجتی، تفسیر كاشف، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376 ش.

117-بیضاوی، عبد الله بن عمراعداد، انوار التنزیل و اسرار التاویل ( تفسیر بیضاوی) ،مرعشلی، محمد عبدالرحمن بيروت:دار احياء التراث العربي-موسسة التاريخ العربي. بی تا.

118-بیهقی، احمد بن علی، تاج المصادر، چاپ‌هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ ۱۳۷۵ ش.

119- پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم ))، تهران، دنیای دانش، 1382 ش.

120-تفلیسی، ابوالفضل ابراهیم ابن جیش، وجوه قرآن، تهران، حكمت،1396 ه.ق.

121-تهانوی، محمداعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، تهران 1967م.

122-تیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، مصحح:سید مهدی رجایی، قم: دارالکتاب اسلامی، 1410ق.

123- ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان جاوید، تهران، برهان، 1398 ق.

124- جوهری فارابی، ابی نصر اسماعیل بن حماد، تاج اللغه وصحاح العربیه المسمی الصحاح، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1428 ه.ق.

125-حافظ، محمود، المعجم الكبیر، بی‌جا، جمهوریه المصر اللغه العربیه، 1400 ه.ق.

126- حامد مقدم، احمد، سنّت‌های اجتماعی در قرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1387 ش.

127- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، المكتبه الاسلامیه، 1399 ه.ق.

128-حسيني طاشي شاهرودي، سيد محمد، جامع البيان في احكام القرآن، تهران: كمال الملك نوبت چاپ:اول، 1386ش.

129-حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزهه الناظر وتنبیه الخاطره، قم، مدرسه الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1408 ه.ق.

130- حیری النیساری، ابی عبدالرحمان اسماعیل بن احمد، وجوه القرآن، مشهد، موسسة الطبع التابعه للآستانه الرضویه المقدسه مشهد، 1422 ه.ق.

131- خراز رازی، علی بن محمد، كفایه الأثرفی الأثر نص علی الأئمه الاثنی عشر، قم، بیدار، 1401 ه.ق.

132- خوری الشهرتونی، سعید، أقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد، تهران، دارالاسوده للطباعه والنشر، 1374 ش و 1416 ه.ق.

133-خیر فاطمه، محمد، منهج الاسلام فی تزکیه النفس، بیروت: دار الخیر، 1424 هـ. ق، چاپ اول.

134-دامغانی، حسین بن محمد، الوجوه و النظائر لالفاظ کتاب اللّه العزیز، ج ۱، قاهره: چاپ محمدحسن ابوالعزم زفیتی، ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.

135-دیلمی، حسن بن محمد، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم، موسسة آل البیت (علیهم السلام)، 1408 ه.ق.

136- رازی، أبی الحسین احمد بن فارس بن زكریا، معجم مقابیس اللغه، قم، مركز دراسات الحوزه والجامعه، 1387 ش.

137-رشید رضا، محمد، تفسیرالقران الحكیم (الشهیر بتفسیرالمنار)، بیروت، دارالفكر،1303 ش و1342 ه.ق.

138-سپهر، محمد تقی، ناسخ التواریخ در احوالات حضرت سیدالشهداء (علیهم السلام)، تهران، كتابفروشی اسلامیه، 1336 ش.

139-سجستانی، محمد بن عزیز، غریب القرآن( المسمی بنزهة القلوب)، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.

140-سهروردی، شهاب‌الدین ، مجموعه مصنفات، (3 جلدی)، تصحیح‌هانری كربن، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، بی‌تا.

141- سیوطی، جلال الدین، الدار المنثور فی تفسیر المأثور، قم، كتابخانة آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ه.ق.

142- شریعتمداری، جعفر، شرح وتفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1374 ش.

143- شریف الرضی، محمد بن حسین، ترجمه وشرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)، مترجم: علی نقی فیض الاسلام اصفهانی، تهران، مؤسسة چاپ ونشر تألیفات فیض الاسلام، 1379 ش.

144-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مترجم: جعفر شهیدی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368 ش.

145-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مترجم: مصطفی زمانی، قم، پیام اسلام،1362 ش.

146-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مترجم: محمد دشتی، قم، مشهور، 1379 ش.

147-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، محقق:صالح صبحی، قم، هجرت، 1414ه.ق.

148- شعرانی، ابوالحسن، نثر طوبی یا دائره المعارف قرآن مجید، تهران، كتابفروشی اسلامیه،1398 ه.ق.

149- شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار (للشعیری)، نجف، المكتبه الحیدریه، بی‌تا.

150-شوكانی، محمد بن علی، فتح القدیر، دمشق، بیروت، دارالكلم الطیب، 1414 ه.ق.

151-شیرازی، محمد حسین، تفسیر تبیین القرآن، بیروت، دارالعلوم، 1423 ه.ق.

152-شمس الدین آملی، محمدبن محمود، نفائس الفنون فی عرایس العیون، ج 2، تهران: چاپ ابراهیم میانجی، 1379ه.ش.

153-صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، قم: چاپ محمد خواجوی، 1379ه.ش.

154-طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1417 ه.ق.

155- طبرسی،ابو علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان، بیروت، داراحیاء الترث العربی، 1406 ه.ق.

156- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مشكاه الأنوار فی غرر الأخبار، نجف، المكتبه الحیدریه، 1385 ه.ق.

157-طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری) جلد: ٢٩ ، بيروت:دار المعرفة، بی تا.

158-طبری، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، مصحح: محمد باقر خراسان، 2جلد، مشهد: نشر مرتضی، 1403ق.

159- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، المكتبه المرتضویه، 1375 ش.

160-طنطاوی بن جوهری، الجواهر فی تفسیرالقرآن الکریم، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

161- طوسی، محمد بن الحسن، كتاب الغیبه للحجه، قم، دارالمعارف الاسلامیه، 1411 ه.ق.

162-ــــــــــــــــــــــــــــ، مصباح المتهجّد، بیروت 1411/1991

163-ــــــــــــــــــــــــــــ، التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بی‌تا.

164- طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلامی، 1378 ش.

165- عروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، ثور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415 ه.ق.

166- عطاردی، عزیز الله، مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی، بی‌جا، عطارد، 1376 ش.

167-علی بن الحسین، صحیفه سجادیه، قم: دفتر نشر هادی، 1376ش.

168- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المطبعه العلمیه، 1380 ه.ق.

169-غزالی، محمدبن محمد، احیاء علوم الدین، بیروت: 1412/ 1992.

170-ــــــــــــــــــــــــ، الاربعین، ترجمة برهان الدین حمدی، تهران: 1368 ش.

171-قتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، قم، انتشارات رضی، 1375 ش.

172-فراهیدى، خلیل بن احمد؛ العین، ج 5، قم: انتشارات هجرت، 1410 ق، چاپ دوم.

173- فخر رازی، محمد بن عمراعداد، التفسیر الکبیر، بيروت:مکتب تحقیق دار احیاء التراث، بی تا.

174- فضلی، عبدالهادی، مبادی اصول فقه، قم، مركز نشر‌هاجر، 1384 ش.

175-  فیروز آبادی، مج الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط فی اللغه، بیروت، دارالفكر، بی‌تا.

176- فیض كاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، المحجه البیضاء فی التهذیب الأحیاء، قم، مؤسسة المحبین، 1426 ه.ق.

177- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تفسیر الصافی، تهران، الصدر، 1415 ه.ق.

178-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الوافی، اصفهان، كتابخانةامام امیرالمؤمنین علی (علیهم السلام)، 1406 ش.

179- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر، قم، دارالهجره، 1414 ه.ق.

قرشی بنایی، علی اكبر، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1384 ش.

180- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تفسیراحسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، 1377 ش.

181-عبدالکریم بن هوازن قشیری ، الرسالة القشیریة ، قاهره: چاپ عبدالحلیم محمود و محمودبن شریف ، بی تا.

182- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دارالكتاب، 1404 ه.ق.

183-کاشفی، حسین بن علی، مواهب علیّه(تفسیر حسینی)، تهران: چاپ محمدرضا جلالی نائینی، ۱۳۱۷ـ ۱۳۲۹ ش.

184-کاشانی، فتح اللّه بن شکراللّه، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین (تفسیر کبیر ملافتح اللّه کاشانی)، تهران ۱۳۴۴ ش.

185-عبدالرزاق کاشانی، شرح منازل السائرین، الطبعة الاولی، 5141، بیروت: دار المجتبی

186- كامل سلیمان، یوم الخلاص فی ظل القائم المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، بیروت، دارالكتاب اللبنانی، 1399 ه.ق و 1979 م.

187- كراجكی، محمد بن علی، كنز الفوائد، قم، دارالذخائر، 1410 ه.ق.

188-کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح، چاپ سنگی ۱۳۲۱ه.ش.

189-كلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1407 ه.ق.

190-كوفی اهوازی، حسین بن محمد، المؤمن، قم، مؤسسة الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، 1404 ه.ق.

191-لیثی واسطی، محمد بن علی، عیون الحكم و المواعظ (للیثی)، قم، دارالحدیث، 1376 ش.

192- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول،تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1404 ه.ق.

193-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الاطهار،بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق.

194-مدرسة الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسكری (علیه السلام)، قم، 1409 ه.ق.

چكیده

این تحقیق به ابتلاء و تزکیه اخلاق پرداخته است و در صدد پاسخگویی به شناخت کلی ماهیت ابتلاء و تزکیه اخلاقی و چگونگی تاثیر آن دو بر یکدیگر می‌باشد. انسان موجودی است كه با قدرت انتخاب وتصمیم گیری می‌تواند خود را به سرحد كمال ارتقاء دهد؛ برای این منظور خداوند آزمایش و ابتلاء را بر سر راه بندگانش قرار می‌دهد و از آن جایی كه ابتلاء سنّت دائمی و فراگیر است، تزکیه اخلاقی باعث می‌شود تا انسان عكس العمل مناسبی را در صورت مواجه شدن با بلایا داشته باشد، چرا که  بی‌تابی در برابر این سنّت الهی اثرات سوئی را برای فرد به دنبال دارد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، روش كتابخانه‌ای تحلیلی و توصیفی است كه با مراجعه به كتاب‌های معتبر و دست اول تدوین شده است. سنّت ابتلاء یك سنّت عمومی است وشامل همه‌ی انسان‌ها می‌شود و انبیاء الهی نیز از این حكم مستثنی نیستند. خداوند متعال با آزمایش انسان می‌خواهد، استعدادهای درونی آن‌ها را شكوفا و بارور سازد. امتحان موجب می‌شود که انسان تزکیه اخلاقی یافته و شایستگی‌های رشد وكمال خودرا نشان دهد. از نظر قرآن سنّت ابتلاء، آثارتربیتی و نقش سازنده‌ای در تزکیه اخلاقی وتكامل انسان دارد. تزکیه اخلاقی نیز یکی از اهداف مهم پیامبران الهی می‌باشد که به گفته قرآن، موجب رستگاری و فلاح و سعادت انسان می‌گردد، که با اختیار آدمی و اطاعت اوامر الهی امکان پذیر است؛ گاه انسان‌ها در برابر ابتلائات الهی کمر خم می‌کنند و چون در قلبشان تزکیه نیست، نسبت به خدا غضب می‌ورزند و آخرت خود را تباه می‌سازند. تزکیه اخلاقی باعث می‌شود که انسان در مواجهه با ابتلائات برخورد درستی داشته باشد و آن را فرصتی برای نیل به قرب الهی بداند. درواقع هدف ابتلاء و تزکیه اخلاقی مشترک است و هر دو موجب کمال انسانی و قرب الهی می‌شوند.

كلید واژه: ابتلاء، تزکیه، آزمایش، امتحان، تهذیب.

پیشگفتار

انسان می‌تواند در هر مرحله‌ای از حیات خود فضیلت و كمالی كسب كند و سرانجام به عالی‌ترین مراحل ومراتب فضیلت برسد چرا که نظام حیات انسانی، نظام تكامل و پرورش و شكوفایی استعدادهای نهفته است. او در این سیر با تزکیه اخلاقی می‌تواند استعدادهای خویش را شكوفا، و نیز حقیقت و هویت خود را بسازد و خدا برای رسیدن به این مهم، با ابتلائات الهی او را یاری می‌کند. سنّت الهی نیز بر این است كه همه‌ی مردم، حتی پیامبران خدا نیز آزمایش و امتحان شوند، خداوند بندگان خویش را می‌آزماید تا آن‌چه در اندرون و نهانخانه‌ی دل دارند، آشكار و مستحق پاداش وكیفرگردند. زیرا غایت و هدف از آفرینش انسان، برخلاف بسیاری از موجودات دیگر، تنها در سایه‌ی انتخاب وگزینش آگاهانه دست یافتنی است. به همین دلیل، كمال آدمی، كمالی اختیاری و اكتسابی است كه می‌تواند آن را در زندگی خویش به دست آورد.

به این ترتیب انسان با تزکیه اخلاقی، خود را لایق عبودیت می‌کند و امتحان سبب بروز شایستگی‌ها، مایه تكامل و پیشرفت او و در نهایت «رحمت الهی» می‌شود. همانند معدنی كه برای استخراج منابع آن ابزار و وسایل ویژه‌ای نیاز است، نیروهای درونی انسان نیز با «ابتلاء» آشكار می‌شود.

این نوشتار برخی از جنبه‌های ابتلاء و تزکیه اخلاقی را با رویکردی درون دینی وبا توجه به آیات و روایات، در چهار فصل ارائه می‌کند:

فصل اول: به بیان کلیات پرداخته و در آن عناوین نه گانه طرح تحقیق مطرح شده است.

فصل دوم: ابتلاء، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به بررسی مبانی ابتلاء و شبهات مطرح شده در باب مسئله شر در جهان هستی، ارکان و شرایط ابتلاء، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی و آفات ابتلاء را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم: تزکیه، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن، و معنای تزکیه در قرآن، احادیث و عرفان پرداخته شده است؛ و ویژگی و راه‌های تزکیه اخلاقی بیان شده است. همچنین به بررسی مبانی تزکیه و ابزار و موانع تزکیه اخلاقی و فلسفه آن با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.

فصل چهارم: ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد و به بررسی تأثیر دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار متعددی می‌شود، پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث برخورد درست در مواجهه با ابتلائات الهی و در نهایت، پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.

فصل اوّل:كلیات

1-1.    بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش

 

امتحان و ابتلاء سنت الهی است که بر سنت هدایت عامه‌ی الهی استوار است، یعنی خدای متعال برای هدایت بندگان به سر منزل کمال که همان نهایت عبودیت است شرایط مختلفی در زندگی پیش می‌آورد تا بندگان را بیازماید و استعداد عبودیت را در آنان شکوفا کند. حال این سوال پیش می‌آید که فردی که به دنبال تزکیه اخلاقی است؛ آیا باید آمادگی ابتلا هم داشته باشد؟ درواقع اثر تزکیه اخلاقی بر پیروزی بر ابتلائات و نیز نحوه برخورد با ابتلائات و امتحان‌های الهی چگونه است؟ در واقع رابطه دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و زوایای مجهول آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به دلیل عمومیت و فراگیر بودن این موضوع و نقش سازنده آن و موثر بودن آن در نگاه و نگرش انسان نسبت به پیامدهای زندگی و حوادث جاری لازم است تا زوایای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این بحث همواره درمیان کسانی که تفکر توحیدی داشته‌اند به صورت یک بحث همیشه زنده مطرح بوده و هست. این موضوع در کتب کلامی، تفسیری، اجتماعی قابل پیگیری است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که چه رابطه‌ای میان ابتلاء و تزکیه اخلاقی وجود دارد؟ و برای پاسخ به این سوال به کتب معتبر علمای شیعی و نیز برخی متفکرین غربی در این زمینه، مراجعه شده است.

1-2.    اهمیت وضرورت تحقیق

سنّت ابتلاء وامتحان یك قانون كلی ودائمی است كه افراد جامعه با شناخت وآگاهی به این سنّت الهی می‌توانند عكس العمل مناسبی در برابر امتحانات خداوند داشته باشند. اصولاً انسان در مشكلاتی كه برای او پیش می‌آید از نیروی مقاومتش كاسته می‌شود امّا توجه به این حقیقت كه این مشكلات طاقت فرسا و آزمایش‌های الهی چه آثاری را به دنبال دارد؛ سبب افزایش پایداری انسان می‌شود. پس اهمیت این موضوع در این است كه وقتی آدمی دریافت كه خداوند او را رها نكرده و پیوسته در معرض آزمون الهی است؛ همواره مراقب اندیشه‌ها و اعمال و رفتار خود است و از ارتكاب هر آن چه ناخوشایند خداوند است خودداری می‌كند و همین مسئله در اخلاق و تربیت روح آدمی تأثیر بسزایی خواهد داشت. ناآگاهی به سنّت ابتلاء به خصوص آثار تربیتی آن فرد را در سختی‌ها دچار یأس وناامیدی ودرخوشی‌ها دچار غرور می‌كند كه هر دو سبب سقوط و گمراهی انسان می‌شود. در جامعه دیده می‌شود افرادی در برابر حوادث زندگی دست به خود كشی می‌زنند و یا دچار اضطراب و هیجان‌های روحی می‌شوند در حالی كه اگر عوامل موفقیت در آزمایش‌های الهی و آثار آن را بدانند هرگز دچار ناامیدی نمی‌شوند.

 1-3. هداف وفوائد تحقیق

از آن‌جا که سنت ابتلاء در همه زمان‌ها و مکان‌ها جاری  می‌باشد و نیز در کتاب‌های اخلاقی بر تزکیه اخلاقی تاکید بسیار شده است؛ لازم است که این موضوع در کتاب و سنت بررسی گردد و پژوهش‌های دقیق و همه سویه نسبت به آن انجام گیرد. شناخت آثار ترتبیتی ابتلاء بر تزکیه اخلاقی و اثری که تزکیه اخلاقی در برخورد با ابتلائات و آزمایش‌های الهی و موفقیت در آن‌ها دارد، هدف این پژوهش است، چرا که آزمون الهی همه ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی همگی در معرض آزمون الهی هستند، بنابراین لازم است که این سنت الهی و آثار آن را بشناسیم تا با این شناخت قوانین ثابت جاری بر هستی و آثار مترتب بر آن بتوانیم بیش از پیش برنامه زندگی خود را خدایی کنیم و از این قوانین در جهت سعادت دنیایی و اخروی خود و سایر انسان‌ها بهره بگیریم.

 1-4. پرسش‌های تحقیق

1-4-1. سوال اصلی

تاثیر متقابل ابتلاء و تزكیه اخلاقی بر یکدیگر چیست؟

1-4-2. سوالات فرعی

1- تعریف ابتلاء و جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن چیست؟

2- تعریف تزكیه اخلاقی جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن کدام است؟

3- ارتباط ابتلاء با شر چیست؟

4- مسئله شرور چگونه قابل توجیه است؟

1-5. فرضیه‌های تحقیق

میان ابتلا و تزكیه اخلاقی رابطه‌ای دوسویه برقرار است و هركدام بر دیگری اثرگذار است.

1- ابتلاء در اصطلاح به معنای امتحان و آزمایش کردن است. ابتلاء سنّت دائمی و فراگیر است. هدف ابتلاء کمال انسانی و قرب الهی می‌باشد.

2- تزکیه در اصطلاح علم اخلاق عبارت از پاک کردن و پیراستن نفس از نقایص و صفات رذیله و آراستن آن به صفات پسندیده و کمالات نفسانیه است.. تزکیه هدف بعثت انبیاء است و نیز رستگاری در گرو تزکیه است بنابراین تزکیه جایگاه مهمی در همه ادیان خصوصاً دین اسلام دارد. عوامل متعددی برای تزکیه اخلاقی در دین اسلام وجود دارد که می‌توان از تکالیف شرعی به عنوان نمونه نام برد. مهم‌ترین اثر تزکیه اخلاقی رستگاری است.

3- برخی از دانشمندان غربی ابتلا را مساوی با شر می‌دانند. اینان وجود شرور در عالم را دستاویز انکار خدا و یا یکی از صفاتش، می‌کنند.

4- هیچ شری، در عالم وجود ندارد، عدم‌ها و نیستی‌ها به نوبه خود مقدمه هستی‌ها و خیرات و کمالات‌اند، شرور به نوبه خود مقدمه و پله تکامل اند.

1-6. روش تحقیق

1-6-1. نوع روش تحقیق

این پژوهش توصیفی و به لحاظ نگرش بنیادی و نظری می‌باشد و همچنین توسعه محور است.

1-6-2. روش گرد آوری اطلاعات

جمع آوری مطالب و اطلاعات آن بر اساس روش اسنادی و كتابخانه‌ای انجام شده است.

1-6-3. ابزار گردآوری اطلاعات

مهم‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: فیش برداری از آثار مكتوب از قبیل كتاب، مقاله، استفاده از بانك‌های اطلاعاتی و نرم افزارها.

1-6-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه وتحلیل اطلاعات شامل گرد آوری اطلاعات، تنظیم فیش‌ها، تحلیل فیش‌هاست به اینصورت كه با مطالعه قرآن كریم، برخی از آیاتی كه به گونه‌ای بیانگر سنت ابتلا هستد استخراج شده است و پس از طبقه بندی موضوعی به تفاسیر و كتاب‌های مختلفی كه به نحوی با موضوع در ارتباط بود مراجعه شده است.

1-7. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق

محدودیت زمانی تنها محدویت آزار دهنده در طول مسیر تهیه این تحقیق بود و بقیه مشکلات با تلاش بیشتر قابل حل بود.

1-8. ساختار و سازمان دهی تحقیق

این نوشتار برخی از جنبه‌های ابتلا و تزکیه اخلاقی را در چهار فصل ارائه می‌کند:

فصل اول: به بیان کلیات پرداخته و در آن عناوین نه گانه طرح تحقیق مطرح شده است.

فصل دوم: به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به فلسفه و اهداف ابتلاء اشاره شده است. همچنین به بررسی مسئله شر در جهان هستی و شبهات مطرح شده در آن باب، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم: که تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن، نام دارد نیز به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن بررسی و نیز ابزار تزکیه و موانع تزکیه اخلاقی با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.

فصل چهارم: که رابطه ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد به بررسی تأثیر دوسویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار فردی و اجتماعی می‌شود پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.

1-9. پیشینه‌ی موضوع تحقیق

قدیمی‌ترین مكتوبات در موضوعات قرآنی مربوط به سنن الهی است شیخ صدوق در كتاب «التوحید» در باب قضاء و قدر به طور مختصر به این موضوع پرداخته است. در ادیان گذشته نیز این موضوع مطرح بوده است ودركتاب‌های مقدس تورات و انجیل مواردی را می‌توان یافت كه در آن‌ها به مسئله‌ی امتحان وآزمایش تأكید شده است. در چند سال اخیر، برخی نویسندگان در خصوص این موضوع كتبی را تدوین نموده‌اند ازجمله كتاب «امتحان الهی در قرآن و حدیث» كه توسط ابوالقاسم غلامی مایانی (1388ه.ش)گرد آوری شده این كتاب به صورت كلی به بحث سنّت ابتلاءپرداخته وجوانب مختلف این سنّت را مورد بررسی قرار نداده است. هم چنین دركتاب «سنّت‌های اجتماعی» احمد حامد مقدم (1387ه.ش) انواع سنّت‌های الهی مورد بررسی قرار گرفته است.

مجتبی بیگلری در كتاب «ابتلاء از دیدگاه قرآن وسنّت» كه درسال (1380ه.ش) به چاپ رسیده است ابتلاء را به خوبی مورد بررسی قرارداده امّا در این كتاب به آثارابتلاء توجهی نشده است.ازجمله پایان نامه‌هایی كه با موضوع ابتلاء كار شده است، پایان نامه‌ای به نام «ابتلاء وامتحان درقرآن» می‌باشد. امّا این پایان نامه نیز آثار ابتلاء را بیان نكرده است. پژوهش حاضر درصدد است به بیان تاثیر دوسویه ابتلاء وتزکیه اخلاقی بپردازد.

فصل دوّم:ابتلاء، شناخت و مبانی آن

2-1. تعریف ابتلاء

ابتلاء درقرآن با واژه‌هایی از قبیل بلاء، فتنه و امتحان بیان شده است كه بیشترین كاربرد به واژه‌ی ابتلاء وفتنه اختصاص دارد. واژه‌های دیگری نیز وجود دارند که اختصاص به ابتلاء ندارد لکن در اهداف، مترادف واژه ابتلاء می‌باشند.

2-1-1.  معنای لغوی ابتلاء

ریشه‌ی این كلمه «بلو» در اصل به معنی كهنگی و فرسودگی است.[1] «بلی الثوبُ بلی وبلاءً به معنای لباس وجامه كهنه وفرسوده شده می‌باشد»[2] به كسی كه مسافرت او را خسته وفرسوده كرده باشد می‌گویند: «أبلاهُ السفر»[3]، «بلاء» به معنی آزمودن وامتحان كردن هم به كار می‌رود. «بَلَوته؛یعنی او را آزمودم ومثل این كه از زیادی آزمایش او را خسته وفرسوده كردم.»[4] درزبان عربی گاه از غم واندوه ونعمت نیز به بلاء تعبیرشده ودرعلّت این نام گذاری گفته‌اند: «سمی الغم بلاءً من حیث انه یبلی الجسم»[5]، غم از آن جهت كه جسم را فرسایش می‌دهد بلاء نامیده می‌شود.

مرحوم طبرسی در این زمینه می‌نویسد:

«به نعمت ویا خسارت وزیان از آن جهت بلاء می‌گویند كه در اصل، بلاء آن چیزی است كه به وسیله‌ی آن حالات انسان از صبر وشكر ظاهر می‌شود پس به این جهت خداوند انسان‌ها را با نعمت‌ها امتحان می‌كند تا شكر آن‌ها را ظاهر سازد و همچنین آنان را با شدائد وسختی‌ها می‌آزماید تا صبر آنان پدیدار گردد و از این راه به ثوابی نائل آیند[6]

ابن فارس می‌نویسد: «بلوی: البلاء واللام والواو والیاء، أصلان؛ أحدهما: إخلاق الشیء والثانی: نوعٌ من الاختبار»[7]، بلوی: با، لام، واو دارای دو معنای اصلی است؛ نخست به معنای فرسوده شدن چیزی و دوم به معنای اختیار وآزمایش است، معنای اخیر دركتب لغوی دیگر نیز آورده شده است.[8]

تكالیف و مسئولیت‌ها هم بلاء نام دارند، «البلاء:التكلیف لانه شاق البدن».[9] چرا که اولاً بدن به راحتی تمایل دارد و تمام تكالیف برای تن وجسم سخت و مشكل است. ثانیاً آن‌ها آزمون‌هایی از طرف خداوند است[10] «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدینَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرینَ وَ نَبْلُوَا أخْباركُم».[11] والبته ما شما را در مقام امتحان می‌آوریم تا آن‌كه در راه خدا جهاد وكوشش دارد وصبر می‌كند مقامش معلوم سازیم واخبار و اظهارات شما نیز (به مقام عمل) بیازماییم. برخی از لغویون بلاء را به معنی ایجاد ودگرگونی وتحول نیز می‌دانند. «ان الاصل الواحد فیها هو ایجاد التحول، ای التقلب و التحویل وهذا المعنی ینطبق بجمیع مواردها ومصادیق‌ها من دون ای تجوز او یتكلف فیها واما الامتحان والاختبار والابتلاء… فكل هذه من معانی مجازیه ومن لوازم الاصل وآثاره بحسب الموارد».[12] اصل درواژه‌ی بلاء ایجاد تحول و دگرگونی، به معنی تبدیل شدن وتغییر كردن می‌باشد و این معنی مطابق است باتمام موارد آن و مثال‌های غیر از معنی دچار شدن و كلماتی نظیر امتحان، اختبار و ابتلاء تمام این معانی، مجازی(معناهای ثانوی كلمه) هستند و از لوازم اصل معنا وآثار(كاركردهای فعل) آن هستند كه بنا به موارد (درجملات مختلف) به كار می‌روند. «وَ لَنَبْلُوَنَّكُم بِشیءٍ مِّنَ الخُوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأمْوالِ وَ الْأنفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ الصَّابِرین»،[13]و البته شما را به پاره‌ای از سختی‌ها چون ترس وگرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم، و صابران را بشارت و مژده بده. «أی نجد تحولاً فی حالاتهم و اختلالاً فی امور معاشهم بعوارض الخوف أوالجوع أو غیرهما».[14] تحول و دگرگونی در حالاتشان و تغییر و پریشانی در کارهای زندگیشان به دلیل ترس، گرسنگی یا غیر این دو ایجاد می‌کنیم.

[1].علی اکبرقرشّی بنایی، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1384 ش.،ج 1،ص 229

[2]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: سید غلام رضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1381 ش، ج 1، ص 309.

[3]. محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب المحيط، دارالسان العرب ودارالجیل، 1408 ه.ق و1988م، ج 1، ص 264.

[4]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، همان، ج 1، ص 309.

[5]. همان، ص 59.

[6]. مترجمان، ترجمه‌ي تفسير مجمع البيان، تهران، فراهانی، 1360 ش، ج11، ص268.

[7]. أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، الرازي، معجم مقاييس اللغه، قم، مركز دراسات الحوزه والجامعه، 1387 ش، ص117.

[8]. سعيد، الخوري الشرتوني، أقرب الموارد في فصح العربيه والشوارد، تهران، دارالاسوده للطباعه والنشر، 1374 ش و 1416 ه.ق، ج1،ص203.

[9] .احمد رضا، معجم متن اللغه، دارمكتبه الحیاه، 1377 ه.ق، 1958م، ج 1، ص348.

[10]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، همان، ج 1، ص310.

[11].محمد،31.

[12].حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  تهران، الناشر مركز آثار العلامه المصطفوی، 1385 ش، ج 1، ص 335.

[13]. بقره، 155.

[14]. حسن مصطفوی، همان، ج 1، ص 336.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122