پايان نامه ابعاد سياسي ـ حقوقي توافق ژنو و تأثير آن بر برنامه هسته اي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ابعاد سياسي ـ حقوقي توافق ژنو و تأثير آن بر برنامه هسته اي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ابعاد سياسي ـ حقوقي توافق ژنو و تأثير آن بر برنامه هسته اي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه : 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 4
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- سؤال اصلی 5
1-5- فرضیه تحقیق 5
1-6- متغیرهای تحقیق 5
1-7- تعریف اصطلاحی مفاهیم 6
5- تعریف معاهده در لغت: 7
1-8- پیشینه و ادبیات موضوع 7
1-9- روش تحقیق 13
1-10 روش گردآوری اطلاعات 13
1-11- محدوده زمانی و مکانی 13
1-12- سازماندهی تحقیق 13
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 15
2-1- نورئالیسم 16
2-2- اصول نظری نورئالیست ها: 18
2-3- مفروضات نئورئالیسم: 21
2-4- مفاهیم کلیدی نئورئالیسم: 23
2-5- تمایز نظریات رئالیست ها و نورئالیست ها: 24
2-6- منطق تحلیل و روش شناخت رئالیستی: 26
2-7- نوآوری های روش شناختی نورئالیسم: 28
2-8- انواع نوواقع گرایی 29
2-9- نورئالیسم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 35
فصل سوم: درآمدی تاریخی بر فعالیتهای هسته ای ایران 42
3-1- مطلوبیت صلح آمیز بودن انرژی هسته ای از دیدگاه ایران 44
3-2- برنامه هسته ای ایران قبل از انقلاب: 45
3-3- برنامه هسته ای ایران بعد از انقلاب: 48
3-3-1- رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی: 50
3-3-2- رآکتورهای هسته ای تولید نیرو: 51
3-3-3- چرخه سوخت هسته ای: 52
3-3-4- توسعه هسته ای در پزشکی، صنعت و کشاورزی: 53
3-5- رادیو ایزوتوپ ها: 54
3-5-1- مرکز تحقیقات هسته ای تهران: 54
3-5-2- مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج: 55
3-6- مجتمع تولید آب سنگین اراک: 55
3-7- کارخانه غنی سازی صنعتی نطنز: 55
3-8- کارخانه غنی سازی نیمه صنعتی فردو: 56
3-9- فرآیند پرونده هسته ای ایران از آغاز تا توافق ژنو: 56
3-9-1-پروندۀ هسته ای ایران و دولت یازدهم: 60
3-9-2- عناصر گام اول توافق ژنو: 61
فصل چهارم: ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو 66
4-1- بررسی مفاد توافق ژنو: 71
4-2- معاهده بین المللی: 73
4-2-1- انعقاد یک توافق: 73
4-2-2- عدم تعیین عنوان توافق: 73
4-2-3- ماهیت توافق 74
4-2-4- طرفهای توافق: 74
4-2-5- توافق تنظیمی منعقده طبق حقوق بین الملل: 75
4-2-5- امضای معاهده: 76
4-2-6- اجرای موقت معاهدات: 77
4-2-7- امضای معاهده به شرط تصویب: 77
4-2-8- معاهده باید طبق حقوق بین الملل آثار حقوقی به بار آورد: 79
4-2-8-1- پیشینه ده ساله هسته ای ایران در سطح بین المللی: 79
4-2-8-2- اعلام مواضع رسمی طرفین: 79
4-2-8-3- مقدمه: 80
4-2-8-4- عبارت به کار رفته در متن اصلی: 80
4-3- ضرورت بررسی حقوقی: 81
الف) ابعاد حقوقی توافق ژنو: 82
ب) ابعاد سیاسی توافق ژنو: 93
ج) تاثیرات توافق ژنو بر برنامه هسته ای ایران 117
نتیجه گیری 120
فهرست منابع و مآخذ 131
پیوست ها و ضمائم 137

فهرست منابع و مآخذ

کتب فارسی:

ازغندی، علیرضا (1389)، چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر قومس.

اسماعیلی، محسن (1380) ، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام ـ ایران ـ تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، چاپ نخست، تهران، انتشارات سروش.

اعتمادی، فرهاد (1384)، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، چاپ نخست، تهران، انتشارات گنج دانش.

ایزدی، جهانبخش (1389)، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران (سیاست خارجی، انرژی هسته ای)، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

بردبار، محمدحسین (1384)، صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، چاپ نخست، تهران، انتشارات ققنوس.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، ترمینلوژی حقوقی، چاپ بیستم، تهران، انتشارات گنج دانش.

حسینی، محمدتقی (1386)، سیر تکاملی نظارت بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز، تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

دانش پژوه، مصطفی (1385)، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، جلد 1، تهران، انتشارات گنج دانش.

دریایی، محمدحسن (1392)، مذاکرات هسته ای 1+5 توافق ژنو، تهران، نشر اطلاعات.

دویچ، کارل (1375)، نظریه های روابط بین الملل، جلد دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

دهقانی، فیروزآبادی، سید جلال (1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک.

ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات اول.

رسولی ثانی آبادی، الهام (1390) ، هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر.

رضایی، علی اکبر (1376)، عصر تحریم جایگزینی برای مداخله نظامی، تهران، وزارت امور خارجه.

روحانی، حسن (1391)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، چاپ سوم، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

روسو، شارل (1970)، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، پاریس، نشر سیری.

ستوده، محمد (1385)، تحولات نظام بین المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب.

صفدری، محمد (1340)، حقوق بین الملل عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات گنج دانش.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق معاهدات بین الملل، تهران، انتشارات گنج دانش.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق معاهدات بین الملل، تهران، انتشارات گنج دانش.

طباطبایی، سید رکن الدین (1386)، روند توسعه سلاح هسته ای در جهان، تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی.

عبدا… خانی، علی (1383)، نظریه های امنیت: مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، جلد اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

علیخانی، حسین (1384)، تحریم ایران، شکست یک سیاست ترجمه محمدمتقی نژاد، چاپ دوم، تهران، وزارت امور خارجه.

عنایت، حسین (1370)، تنظیم معاهدات بین المللدر حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین الملل معاصر، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران.

غریب آبادی، کاظم (1387)، برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، تهران، معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه.

غریب آبادی، کاظم (1386)، دستاوردهای هسته ای دولت نهم، گزارش جمهور، تهران، مرکز اسناد و پژوهش ریاست جمهوری.

فروند، ژولین (1384)، سیاست چیست؟ ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگه.

فلسفی، هدایت ا… (1379)، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو.

قاسمی، فرهاد (1379)، جایگاه گفتمان امنیت در جدال های پارادایمی روابط بین الملل: واقع گرایی گفتمان امنیت ملی، تهران، موسسه مطالعات سیاسی و فرهنگی اندیشه ناب.

قریب، احمد (1384)، پیدایش و کاربردهای علوم و فناوری هسته ای، تهران، سازمان انرژی اتمی.

قوام، عبدالعلی (1389)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

کاتوزیان، ناصر (1379)، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران، انتشارات میزان.

کاسسه، آنتونیو (1385)، حقوق بین الملل، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

کلومبیس، تئودور، ولف، جیمز (1375)، رویکردهای مختلف در مطالعه سیاست، ترجمه وحید بزرگی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

گریکو، ژوزف، ام (1385) اقتدار گریزی و محدودیت های همکاری: نقدی واقع گرااز نوترین نهادگرایی لیبرال، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

گلشن پژوه، محمدرضا (1384)، بررسی علل اهمیت یافتن مسائل هسته ای ایران در سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جرج بوش، تهران، ابرار معاصر.

محمدی، محسن (1391)، جزئیات تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران، تهران، انتشارات سمت.

مدنی، سید جلال الدین (1374)، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر همراه.

موسی زاده، رضا (1377)، حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، تهران، نشر سرایش.

مقتدر، هوشنگ (1372)، حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه.

مولائی، عبدا… (1392)، گزارش اثرات منطقه ای توافق ژنو، تهران، وزارت امور خارجه.

ونت، الکساندر (1385)، اقتدارگرایی چیزی است که دولت ها خودشان می فهمند، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

ونت، الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

ب) مقالات فارسی:

احمدی واستانی، عبدالغنی پاییز (1361)، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوق، دفتر خدمات حقوق بین الملل، شماره 1، شفق.

افتخار جهرمی، گودرز (1372)، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل»، مجله حقوق بین الملل، شماره های 16 و 17.

بصیری، محمدعلی (تیر 1385)، «مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در پرونده هسته ای ایران» ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال 20، شماره 9 و 10.

بهاروند، محسن (زمستان 1392)، «تاملی در باب حق و اجرای حق: با نگاهی به موضوع هسته ای ایران و توافق ژنو»، مجله سیاست خارجی، شماره 8 و 9.

پین لی، شین (1376)، «کارآمدی ارتباطات تحریم» مجموعه مقالات نظریه های تحریم اقتصادی، وزارت امور خارجه، شماره 4.

حاجی یوسفی، امیر محمد (1384)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای»، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، شماره 12.

خمامی زاده، فرهاد (بهار و تابستان 1389)، «تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی» مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 16.

دهقانی، فیروزآبادی، سید جلال (بهار و تابستان 1382)، «تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل» مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره 8.

دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال (1389)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قفقاز جنوبی»، فصلنامه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، سال پنجم، شماره 6.

زمانی، قاسم (1385)، «عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم»، مجله پژوهش حقوق، شماره 10.

ظریف، محمدجواد (1376)، «تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1.

غریب آبادی، کاظم (تابستان 1386)، «انرژی هسته ای: نیاز امروز، ضرورت فردا»، بررسی های اقتصاد انرژی، سال سوم، شماره 9.

مشیرزاده، حمیرا (پاییز 1383)، «احیای مکتب انگلیسی در روابط بین الملل» فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم.

نصری، قدیر(1386)، «روش شناخت در مکتب نئورئالیسم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره دوم.

نصری، آرزو، امیدی، علی (1386)، «حقوق بین الملل و برنامه هسته ای ایران»، نشریه سیاست خارجی، شماره 82.

نظربلند، غلامرضا (1369)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، مجله سیاست خارجی، سال چهارم، شماره 4.

منابع انگلیسی:

Ataev, Nodir, Economic sanction and nuclear proliferation the case of Iran, 2013, Budapest.

Andersen, Carey: the Iranian Nuclear Dilemma: How Does the U.S. Rosp and? Virginia University, 2007.

Baylis, john and smith, steve, the globalization of world politics, oxford, oxford university press, 1995, chap. 9

Carrer, Jeremy , the Role of Article 50 of the UN charter in the search of International peace and security, International and comparative law Quartery, vol. 49,No. 3, July 2005

Clark, Ian, the hierarchy of states: Reform and Resist ance in the international order, Cambridge, Cambridge university press, 1989, P. 140.

Dargahi, Borzou, (2010), clinto’s offer new tactic in Iran sanctions.

Der Derian, Games, the Boundreis of Knowledge and power in international Relations, edited by games der derian Toronto, Lexington Books, 1989. P7.

Einhorn, Robert J, preventing A Nuclear – Armed Iran: Requirements for a comprehensive Nuclear Agreement, 2014, Brokings. Edu, washingtone, D.C.

چکیده

مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای فرآیندی پیچیده و نیز پیشینه ای نزدیک به یک دهه  می باشد. از ده سال پیش که مسئله هسته ای ایران توسط کشورهای غربی به عنوان یک تهدید بین المللی مطرح شد و باعث گردید چندین قطعنامه توسط شورای امنیت به منظور توقف و محدود سازی صنعت هسته ای ایران صادر گردد؛ فرآیندی طولانی طی شده است که نهایت آن در نوامبر سال 2013 متعاقب تغییر دولت ایران طی انتخابات ریاست جمهوری منجر به انعقاد توافق نامه موسوم به توافق ژنو گردید. توافقی که به نظر می آید یک دگردیسی در سیاست جمهوری اسلامی از تقابل به یک سیاست تعامل در آن مشهود می باشد. بدیهی است توافقات بین المللی از این دست دارای ابعاد و تبعات حقوقی و سیاسی بوده و کشورها را در آینده ملزم به آنها خواهد نمود. بررسی این تبعات در دو حوزه حقوقی و سیاسی و نیز تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران در پژوهش حاضر مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که: توافق ژنو دارای چه ابعاد سیاسی ـ حقوقی بوده و چه تاثیری بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال در این پژوهش فرضیه ای عنوان گردید، بدین صورت که: توافق ژنو دارای ابعاد مختلف سیاسی ـ حقوقی بوده و باعث کنترل و محدود شدن برنامه هسته ای ایران گردیده است؛ که نتایج این بررسی ها در تحقیق حاضر به صورت مبسوط آورده شده است.

مقدمه :

در پی توافق نوامبر 2013 ایران با کشورهای 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.

آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.

در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل می­گردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای 1+5 در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، 1392، 5)

آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)

تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.

حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ی انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.

بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ی ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.

از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ی زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرآیند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.

هر چند که تحقیق حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی به صورت خاص و مقطعی به این مسئله خواهد پرداخت، ولی آنچه مسلّم است پس از نتیجه گیری های این تحقیق، تغییرات دیگری پیش خواهد آمد که این اثرات نیز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

1-4- سؤال اصلی

ابعاد سیاسی ـ حقوقی برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) چه بوده و چه تاثیری بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟

1-5- فرضیه تحقیق

برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) مشتمل بر بخشهای نظارتی، فنی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی بوده و باعث کنترل و محدود شدن برنامه هسته ای ایران خواهد شد.

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو)

متغیر وابسته: برنامه هسته­ای ایران

1-7- تعریف اصطلاحی مفاهیم

1- ابعاد حقوقی: حقوق به معنای عام دارای ابعاد گوناگونی است. در کلان ترین و بنیادی ترین تقسیم علم حقوق به 2 شاخه­ی بززگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» تقسیم می شود؛ و بر اساس قواعد حقوقی و ارتباط آنها با یکدیگر نیز به 2 شاخه حقوق ملی (داخلی) و حقوق بین المللی (خارجی) تقسیم گردیده است. (کاتوزیان، 1379، 17 و دانش پژوه، 1385، 9) و در این تحقیق منظور ما از حقوق، حقوق بین المللی می باشد که عبارت است از: «مجموعه قواعدی که روابط دولت ها، اتباع دولت ها و سازمان های بین المللی را تنظیم می کند.» (صفدری، 1340، 14)

2- ابعاد سیاسی: سیاست از دیدگاه­های مختلف تعاریف گوناگونی دارد که بدیهی است بنابر کاربرد آن هر تعریفی معنای خاص خود را خواهد داشت. در اینجا به بعضی از تعاریف علم سیاست به عنوان پدیده­ای1 اجتماعی پرداخته می شود.

سیاست2 در معنای عام هر گونه راهبرد3 و روش و مشی برای اداره هر امری از امور (چه شخصی و چه اجتماعی) است؛ و در معنای خاص: اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد. (فروند، 1384، 37)

در این تحقیق منظور از سیاست معنای خاص تر در حد سیاست خارجی4 می باشد، و آن عبارت است از استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان  حکومتی که مقصود از آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است.

به طور خلاصه می توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. سیاست خارجی می تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد. (مقتدر، 1385، 95)

و در تعریفی دیگر می توان این طور بیان کرد که سیاست خارجی جهتی است که یک دولت
برمی­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می دهد و نیز شیوه نگرش دولت نسبت به جامعه­ی
بین المللی است. (قوام، 1389، 73)

3- برنامه اقدام مشترک: منظور از برنامه اقدام مشترک بیانیه­ای است که در تاریخ 24 نوامبر 2013 (3 آذر 1392) از سوی کشورهای 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان) و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از یک سوی، و از سوی دیگر کشور ایران با عنوان برنامه اقدام مشترک به صورت مرحله­ای و گام به گام صادر گردید.

4- برنامه هسته­ای ایران: برنامه هسته­ای ایران عبارت است از کلیه­ی فعالیت های مربوط به امور تحقیقاتی، نیمه صنعتی و صنعتی هسته­ای اعم از کاربردهای انرژی، پزشکی، کشاورزی و سایر کارکردهای صلح آمیز که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی جریان داشته و تا امروز پیگیری شده است. (روحانی، 1391، 84)

5- تعریف معاهده در لغت: معاهده در لغت به معنای پیمان بستن با هم و عهد بستن می باشد (معین، 1378، 1025) و در برخی کتب حقوقی این اصطلاح را به صورت جمع در قراردادهای بین المللی یعنی به صورت معاهدات به کار برده­اند که همان مفهوم میثاق، قراردادهای بین المللی و معاهده را متضمن است. (جعفری لنگرودی، 1387، 480)

1-8- پیشینه و ادبیات موضوع

با بررسی سه دهه تحریم به خصوص شدت آن درسالهای اخیر، اهمیت تاثیر این تحریم ها بر
سیاست های اقتصادی، فرهنگی واجتماعی روشن می گردد. البته در میان منابع فارسی آنچه بیشتر جلوه می کند، بررسی منابع نظری در کتب و مقالات و پایان نامه های دانشجویی است. اما بیشتر بررسی های تحقیقاتی در خصوص برنامه هسته ای ایران در کتب و مقالات فارسی، جنبه های تاریخی را در برمی گیرد. برای مثال در این خصوص کاظم غریب آبادی در مقاله ای با عنوان برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی که در سال 1387 توسط انتشارات وزارت امور خارجه چاپ شده است، ضمن بررسی فعالیت های هسته ای ایران قبل و بعد از انقلاب، در پایان نتیجه گیری می کند که انرژی هسته ای ضرورتی انکارناپذیر برای زندگی بشری است و همچنین کاربرد صلح آمیز این انرژی را در زمینه های پزشکی، بهداشتی و صنعتی مورد ارزیابی قرار می دهد و با بیان ابعاد فنی موضوع هسته ای به بررسی قطعنامه ها و بیانیه های صادر شده در خصوص فعالیت هسته ای دولت ایران می پردازد.

برخی از مقالات و کتب فارسی منتشر شده درزمینه برنامه هسته ای نیز به بررسی تطبیقی سیاست و دیپلماسی هسته ای ایران در طول زمان های گذشته و حال و از دیدگاه های مختلف رؤسای جمهور و دولت های پس از انقلاب می پردازد.

1– Phenomen

2-Policy

3 – Strategy

4– Foreign policy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122