پايان نامه اثرات اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي بر روي ابعاد زيست محيطي کشاورزي پايدار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثرات اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي بر روي ابعاد زيست محيطي کشاورزي پايدار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثرات اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي بر روي ابعاد زيست محيطي کشاورزي پايدار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1 -4-اهداف تحقیق 4
1-4-1-اهداف کلی 4
1-4- 2- اهداف اختصاصی 4
1-5- سوالات تحقیق 4
6-1- محدوده تحقیق 5
1-6-1- محدوده زمانی 5
1-6-2- محدوده مکانی 5
1-6-3- محدوده موضوعی 5
1-7- محدودیت تحقیق 5
1-8- واژه¬گان کلیدی 5
فصل دوم 7
مبانی نظری تحقیق 7
2-1-مقدمه 8
2-2-تاریخچه و اهمیت برنج 9
2-3-نظام بهره¬برداری 12
2-4- عوامل موثر بر پراکندگی اراضی زراعی 13
2-4-1- ارث 13
2-4-2- خرید و فروش13
2-4-3- عوامل محیطی و بوم شناختی 14
2-4- 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی14……………………………………………………………………………………
2-4-5-عوامل کالبدی 14……………………………………………………………………………………………………
2-5- یکپارچه¬سازی اراضی 15
2-5-1- یکپارچه¬سازی اراضی در جهان 15
2-5-2- یکپارچه¬سازی اراضی در ایران16…………………………………………………………………………………
2-5-3- مراحل اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری18……………………………………………………
2-5-4- مزایای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی19…………………………………………………………………
2-5-5- تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شهرستان شفت استان گیلان 19
2-6- توسعه پایدار22…………………………………………………………………………………………………………
2-6-1- کشاورزی پایدار23…………………………………………………………………………………………………
2-6-2- یکپارچه¬سازی اراضی و کشاورزی پایدار 24
2-7- ارزیابی اثرات زیست¬محیطی 24
2-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست¬محیطیو اهمیت قانونی آن در جهان 25
2-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست¬محیطیو اهمیت قانونی آن در ایران 25
2-8- ابعاد زیست¬محیطی توسعه پایدار 27
2-8-1- حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی 27
2-8-2- تلفیق امور توسعه با محیط¬زیست 27
2-8-3- برنامه¬ریزی و مدیریت منابع طبیعی 27
2-8-4- استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی 28
2-8-5- جایگزینی منابع تجدید¬پذیر 29
2-8-6- برنامه¬ریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه 29
2-8-7- کنترل آلودگی¬های زیست¬محیطی 29
2-9- پیشینه نظری 29
فصل سوم 41
روش اجرای تحقیق 42
3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 43
3-1-1-معرفی شهرستان شفت 43
3-2- روش تحقیق 44
3-3- جامعه و نمونه آماری 44
3-4- ابزار پژوهش 45
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه¬گیری 48
3-5-1- روایی 48
3-5-2- پایایی 48
3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی49
3-6-1-متغیر مستقل49
3-6-2- متغیر وابسته49
3-7-فرضیه¬های تحقیق 49
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها50
3-8-1- آمار توصیفی50
3-8-2- آمار استنباطی 50
فصل چهارم51 تجزیه و تحلیل داده-ها52
4-1- مقدمه 53
4-2- یافته¬های توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده 53
4-2-1- ویژگی¬های فردی 53
4-2-2- ویژگی¬های نظام زراعی 55
4-2-3- ویژگی¬های اقتصادی 60
4-2-4- فعالیت-های آموزشی- ترویجی 63
4-2-5- ابعاد زیست¬محیطی 64
4-2-6- دانش ابعاد زیست¬محیطی 65
4-2-7-اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در اراضی شالیکاری 67
4-3- یافته¬های توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی 68
4-3-1- ویژگی¬های فردی 68
4-3-2- ویژگی¬های نظام زراعی 70
4-2-3- ویژگی¬های اقتصادی 75
4-2-4- فعالیت¬های آموزشی-ترویجی 78
4-2-5-ابعاد زیست¬محیطی 79
4-2-6-دانش ابعاد زیست¬محیطی 80
4-3-آمار استنباطی 81
4-3-1- مقایسه ویژگی¬های فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمونt 81
فصل پنجم 84
بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها 85
5-1-مرور کلی بر تحقیق 86
5-1-1- مقدمه 86
5-1-2- اهداف و سوالات 87
5-1-3- محدوده تحقیق 87
5-1-4- محدودیت تحقیق 87
5-1-5- روش و نوع تحقیق 88
5-1-6- متغیرهای تحقیق 88
5-1-6-1- متغیرهای مستقل 88
5-1-6-2- متغیر وابسته 88
5-1-7- فرضیه¬های تحقیق88 5-2- نتیجه-گیری88
5-2-1-یافته¬های توصیفی88
5-2-1-1- یافته¬های توصیفی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده 88
5-2-1-2- یافته¬های توصیفی شالیکاران دارای اراضی سنتی90
5-2-2- یافته¬های استنباطی92
5-3- بحث93
5-4- پیشنهادها93
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر94
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آینده95
منابع 96

منابع:

1- آشکار، م. ع. و همکاران. (1385). بررسی نگرش کشاورزان به طرح یکپارچه­سازی در شالیزارهای مازندران (مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 55.

2- آصفی، ع. (1382). کاربرد G.I.S در راستای توسعه روستایی (مورد یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی، خلاصه مقالات کنگره توسعه روستایی: چالش­ها و اندازه­ها)، تهران، موسسه توسعه کشاورزی.

3- آشکارآهنگرکلایی، م. ع. اسدپور، ح. علیپور، ع. (1385). بررسی نگرش کشاورزان به طرح یکپارچه­سازی اراضی در شالیزارهای مازندران، مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14، شماره 55، صص 153-135.

4- ابراهیمی، م. ر. کلانتری، خ. اسدی، ع. موحد محمدی، ح. صالح، ا. (1389). تحلیل طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه کارشناسان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41، شماره 3، صص 312-299.

5- ابراهیمی، م.ص. کلانتری، خ. اسدی، ع. موحد محمدی، س.ح. صالح، ا. (1390). مقایسه پایداری مصرف نهاده­ها در مزارع شالیکاریسنتی و تجهیز شده ایران (مطالعه موردی استان گیلان)، علوم محیطی، سال نهم، شماره دوم، صص 64-53.

6- احمد هاشمی، م. (1369). اقتصاد کشاورزی و سیستم­های بهره­برداری در کنتورهای بلوک شرق و غرب، وزارت جهاد کشاورزی.

7- احمدی، ع. (1382). بررسی موانع و مشکلات پیشبرد یکپارچه­سازی اراضی در شهرستان کرمانشاه منطقه لنجانات استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی­ارشد توسعه روستایی، اصفهان، دانشکده صنعتی اصفهان.

8- احمدی، ع. امین، ا. (1386). عوامل موثر بر تقاضای اجرای طرح­های یکپارچه­سازی زمین­های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرمانشاهو منطقه لنجانات اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 11، شماره 11، صص 296-283.

9- ارسلان، م. ر. اسماعیل­پور، ع. (1379). تاثیر کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدی بر هزینه­های تولید، مطالعه موردی گندم آبی در آذربایجان غربی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 30، سال هشتم.

10- افتخاری، ع.ر. (1375). زمینه­های انجام فرایند یکپارچه­سازی اراضی زراعی در جهان با تأکید بر ایران.

11- افتخاری، ع.ر. (1382). توسعه کشاورزی، مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه­ریزی در یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی، تهران، انتشارات سمت.

12- اللهیاری، م، ص.، کشاورز، ف.، چیذری، م( 1388). نگرش­ها و ارزش­های کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامه پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزی، سال 1388، شماره 9، (37- 29).

13- امیرنژاد، ح. رفیعی، ح. (1388). عوامل موثر بر پذیرش یکپارچه­سازی اراضی شالی­کاران روستاهای منتخب مازندران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 48، صص 238-229.

14- بافکر، ه. و همکاران. (1369). پراکندگی اراضی زراعی در روستاهای تحت پوشش طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز، تهران، وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات روستایی اقتصاد کشاورزی.

15- بانک جهانی، حبیبی، ع. گرایی­نژاد، غ. ر. قبادی، ن. (1383). توسعه پایدار در جهان در حال تحول، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، تهران.

16- بسحاق، م. ر. (1380). تحلیلی بر توسعه­ی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ازنا)، پایان نامه کارشناسی­ارشد گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، دانشکده جغرافیا و علوم برنامه­ریزی.

17- پاره­کار، م. پورمحسنی، ع. (1381). راهکارهای اجرایی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، اولین همایش علمی- کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری کشور، دانشگاه آزاد اسلامی قائم­شهر، صص 12-5.

18- تشکر، ع. میرزایی، غ. (1381). دستاوردهای اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری مازندران، اولین همایش علمی- کاربردی تجهیز، نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری کشور، دانشگاه آزاد اسلامی قائم­شهر، صص 11-6.

19- تقوایی، م. (1376). معرفی و مقایسه زمانی-مکانی عوامل موثر در خرد شدن و پراکندگی اراضی زراعی و مسئله یکپارچه­سازی، نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 9.

20- توسلی، م. (1387). بررسی تاثیر تجهیز و نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی در شالیزارهای سنتی مازندران بر عملکرد تولید برنج، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش دولتی شمال.

21- توکلی، ا. کبری­فرد، ح. (1374). تأثیر یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی بر تولید مورد مناطق لنجان و فلاورجان، اصفهان، مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم سیاست کشاورزی در ایران.

22- جمشیدی، ع. امین، ا. م. (1390). عوامل موثر بر پذیرش و اجرای طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی در استان ایلام، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره 7، صص 118-103.

23- حبیبی، علی. گرایی­نژاد، غ. قبادی، ن. (1383). توسعه پایدار در جهان در حال تحول، بانک جهانی، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، تهران.

24- حسنی­مقدم، م. (1374). مقایسه اقتصادی تولید برنج در اراضی یکپارچه و پراکنده دهستان سمسکنده شهرستان ساری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 19.

25- حقیقت، م. ص. ایروانی، ه. کلانتری، خ. قدیمی، س. ع. (1392). تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه­سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره1، صص 110-97.

26- حسین­زاده دلیر، ک. (1380). اصول و روش­های برنامه­ریزی ناحیه­ای، چاپ اول انتشارات سمت، تهران، 253 صفحه.

27- حیدرپور، ز. (1385). یکپارچه­سازی و کاهش پراکندگی اراضی، اولویت توسعه روستایی، ماهنامه جهاد، شماره 275.

28- حیدری، غ. (1375). یکپارچگی اراضی و توسعه کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 13، 203-145.

29- خرمی، م. (1385). بررسی اثرات یکپارچه­سازی اراضی زراعی بر توسعه کشاورزی استان کرمانشاه (مطالعه موردی روستاهای دهستان حسن­آباد بخش روانسر، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

30- خلیلیان، ص. (1378). توسعه پایدار و رفاه بهینه نسل­ها، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 27، تهران، صص 226-205.

31- دبیری، ف. کیانی، م. (1386). بررسی قوانین و مقررات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره پنجم، شماره چهارم، صص 109-95.

32- دوات­گر، ن. شکوری­کتیگری، م. یزدانی، م. ر. (1390). ارزیابی اثر عملیات تسطیح اراضی بر تغییر مکانی برخی ویژگی­های مرتبط با حاصلخیزی حاک­های شالیزاری، نشریه دانش آب و خاک، جلد 22، شماره 2، صص 54-41.

33- رسول­اف، ج. (1372). درباره مدیریت پایدار کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 4، تهران، صص 47-32.

34- سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، 1385، آمار وضعیت برنجکاری در استان گیلان.

35- سهیلی، ک. (1371). آثار پراکندگی اراضی کشاورزی بر بهره­وری اقتصادی آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

36- شرفی، ع. (1386). مشکل تعدد و پراکندگی اراضی متعلق به هر زارع، جمله زیتون.

37- شیرزاد، ح. (1386). یکپارچه­سازی اراضی به مثابه تصمیم جمعی دهقانی، ماهنامه علمی-ترویجی جهاد، شماره 276.

38- شیرزاد، ح. (1386). یکپارچه­سازی اراضی به مثابه تصمیم جمعی و دهقانی، مجله جهاد، شماره 276، سال 27.

39- شیرزاد، ح. (1376). فرایند یکپارچه­سازی اراضی در بین شالیکاران استان مازندران، کاربرد تئوری بنیانی، پایان نامه کارشناسی­ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

40- صدوق، م. ب. (1380). توسعه و توسعه پایدار، فصلنامه محیط­زیست، شماره 39، تهران، صص 26-18.

41- عادلی­ساردویی، م. حیاتی، ب. ­ا. ظریفیان، ش. حسینی­نسب، س. د. (1390). عوامل موثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت (مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب­زمینی و گوجه­فرنگی). نشریه اقتصاد و توسعه­کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد25. شماره 4. صص 468-459.

42- ظریفیان، ش. دماوندی، ع. سعدی، ح. (1391). عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه­سازی اراضی در روستای کبودرآهنگ استان همدان، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 26، شماره 4، صص 243-237.

43- طالب، م. (1367). عوامل موثر در تقطیع اراضی کشاورزی و لزوم یکپارچگی زمین­ها، واحد بهره­برداری، مجله رشد جغرافیا، شماره 1391و 14.

44- عبدالهی، م. (1377). نظام­های بهره­برداری کشاورزی در ایران، معاونت امور نظام بهره­برداری وزارت کشاورزی.

45- عظیمی، ر. (1386). تحلیلی بر روند اجرایی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری استان مازندران، انتشارات جهاد کشاورزی، ساری.

46- عبداله­زاده، غ. کلانتری، خ. (1385). تحلیل عوامل موثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی، مجله کشاورزی، سال 8، شماره 1، صص 45-33.

47- علیزاده، ک. کیخا، ز. (1388). تأثیر یکپارچه­سازی اراضی بر عملکرد محصولات کشاورزی دهستان لوتک شهرستان زابل، فصلنامه جغرافیایی چشم­انداز زاگرس، سال دوم، شماره3، صص 152-139.

48- کلانتری، خ. حسینی، م. عبدله­زاده، غ. (1384). سازمان­دهی و یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپاس شرقی، فصلنامه روستا و توسعه، سال 8، شماره 3، صص 104-67.

49- کمیته ملی توسعه پایدار، (1382). گزارش اجلاس جهانی توسعه پایدار، (ژوهانسبورگ، 13-4 شهریور 1381)، چاپ اول، انتشارات سازمان حفاظت محیط­زیست، تهران.

50- مسیبی، م. (1371). مشکلات یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی و نقش روش­های ترویجی، چکیده مقالات هشتمین سمینار علمی ترویجی کشاورزی کشور.

51- منوری، س. م. (1384). ارزیابی اثرات زیست محیطی، تهران.

52- ممتازپور، م. (1374). تشریح ویژگی­های حوزه زاینده­رود و بازنگری در تخصیص منابع آبی برای استفاده بهینه از این منابع، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه­ای مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، صص 806.

53- منتظرنجف­آبادی، م. ج. (1365). اوضاع طبیعی دشت اصفهان و تاثیر زاینده­رود بر آن، پایان نامه کارشناسی­ارشد گروه جغرافیا دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان.

54- نصیری، ح. (1379). توسعه پایدار: چشم­انداز جهان سوم، چاپ اول، انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، 255 صفحه.

55- نوروزیان، م. (1378). تحلیلی بر مسائل یکپارچه­سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان بستان­آباد، پایان نامه کارشناسی­ارشد، اصفهان، دانشکده جغرافیا.

56- وثوقی، م. صفی­نژاد، ج. امینی، پ. نبی­زاد، م. (1364). گزارش مقدماتی: بررسی مشکلات اقتصادی اجتماعی ناشی از پراکندگی در قالب واحد کشاورزی سنتی شهرستان سربند اراک، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی.

57- پزدانی، س. دوراندیش، آ. (1382). مقایسه بهره­وری عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست- تیل، مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 17، شماره 1، صص 11-3.

58-Alizadeh, M.R. (2003). Economic comparision of traditional and mechanized rice transplantation with emphasis on the rol of labor in the production. Rice Research Institute of Iran. Rasht (Iran).

59- Blenesis, Attila, Rusu, Marioara, (2006), Land Consolidation And Development In Romania.

60- Brower,F. (2004). Sustaining agriculture and The rural invironment (governance, policy and Multifunctional). UK Edward  Edger publishing Limited.

61-Crecente, R., C. Alvarez, and U. Far. 2002. Economic, Social and environmental impact ofland consolidation in Galicia. Land Use Policy. 19: 135-147.

62- FAO. 2003. The Design of Land consolidation pilot projects in central and Eastern Europe, Rom.

63- Filho, W.L. (2004). Ecological agriculture and Rural Development in central and eastern European countries. NATO science series, series V: science and technology policy, 44, IOS press.

64- Gold, M.V. (2001). Sustainable agriculture: Definition and terms. Available United States Department of Agriculture, USA.

65- Gonzalez Garcia I. 2007. Land consolidation in Spain: the Land registry perspective. Report on the UNECE workshop on the effective and Sustainable Land management: a permanent challenger for each society. Munich, Genmany: 44-25 May. 2007.

66- Haverkort, A. (1998). Knowledge systems agricultural development, 16-page-booklet for workshop wageningen university: international Agricultural center, (7-10).

67- Jalalzadeh, M. (2005). Small and peasant farming systems, challenges and guidelines. Small and  peasant farming systems conference. Deputy of Extension and forming systems. Ministry of agri-jahad Tehran.

68- Jhon, L. (2003). Agriculture cooperative management and business environment. Journal of agribusiness, 79.

69- kamali, H. (2005). Problems and challenges of small and peasant cropping systems in Tehran province. Small and peasant farming systems conference. Deputy of Extension and farming systems. Ministry of agri-jihad. Tehran. (In farsi).

70- Karami, E. (1995). Agricultural Extension: The Question of Sustainable Development in Iran journal of Sustainable Agriculture, Vol5, No (1/2), pp. 61-72.

71- Massikamae, Siim, (2006), Land Fragmentation And the For The Land Consolidation In Estonia.

72- Meha, Murat, Kadiri, Qemaj 1, (2006), Study Of Approach In Land Consolidation In Consovo Financed By European Of Agency Reconostruction.

73- Mohammadi, H. (2005). Study on economical efficiency of agricultural farming system with focus on role of agricultural production cooperatives. Deputy of Extension and farming Systems. Ministry Of Agri-jihad, Tehran. (In farsi).

74- Motiee Langrodi, S.H. (2002). Economical Geography of Iran, Mashhad University-jihad Ppublication Mashhad. (In farsi).

75- Najafi, Gh. (2006). Agricultural farming system. Dehati journal, 3 (36).

76- Niroula, G.S. and G.B. Thapa. 2005. Impacts and causes of land fragmentation, and Lessons Learned from Land consolidation in South Asia. Land Use Policy. 22: 358-372.

77- Person, P. (2000). The Promotion Of Rural development Through Agriculture, Joint Workshop, Organized, Organised By ICAO-ICA Europe, In Collaboration With OGECA and MOSZ, Budapest, 17-20 June.

78- Sallaku, Fatbardh, (2006), The Role higher Education On Land Consolidation Program Agricultural University Of Tirana, Albania.

79- Sallaku, Fatbardh, Shehu, Agimi, (2004), Assessment Of Mass Valation Metodology for Compensation In And Land reform Process In Albania.

80- Sandqvist, P. and L. Andeason. (2007). A Study of the impacts of land fragmentation on agriculture productivity in Northern Vietnam. The Australian Journal of Agriculture and Resource Economics, 51 (2), 195-211.

81- Zhou, Y. (2008). The responding relationship between plants and environment is the essential principle for agricultural Sustainable development. Available: www.sciencedirectes.com.

چکیده

پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. مهم­ترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال می­کند را می­توان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست­محیطی تقسیم­­بندی نمود. در بعد زیست­محیطی با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب زمین، کاهش مصرف نهاده­ها به­خصوص نهاده­های شیمیایی نظیر انواع کودها و سموم شیمیایی و . . . را از اهداف طرح عنوان می­نمایند. این تحقیق سعی دارد  اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت را بررسی نماید. تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را شالیکاران شهرستان شفت که دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و نیز سنتی هستند، تشکيل دادند. که با شیوه نمونه­گيري تصادفی، 244 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند روايي محتوايي پرسش نامه توسط پانل متخصصان به­دست آمد. همچنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي به­دست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضريب آلفای کرونباخ برای اراضی تجهیز شده 832/0و برای اراضی سنتی 757/0 بدست آمد. یافته­های حاصل از آزمون t تست در زمینه مسائل زیست­محیطی نشان داد، مقدار سم مصرفی برای کنترل کرم ساقه­خوار برنج دو گروه با هم اختلاف معنی­داری ندارند. ولی در مورد مقدار مصرف کود اوره، مقدار مصرف علفکش، مقدار مصرف قارچکش در هکتار، دو گروه در سطح 99 درصد دارای اختلاف معنی­دار  و در مورد مصرف کود فسفات دو جامعه در سطح 95 درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشند. در زمینه مقایسه ابعاد زیست­محیطی کشاورزی پایدار در اراضی تجهیز شده و سنتی، 8/51 درصد از شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده در اراضی خود کشت دوم انجام داده ولی کشاورزان دارای اراضی سنتی فقط 1/13 درصد کشت دوم در اراضی شالیکاری انجام داده­اند. در زمینه استفاده از کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما علیه کرم ساقه­خوار برنج، 17 درصد کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده بیشتر از کشاورزان دارای اراضی سنتی از این روش استفاده نموده­اند. 14 درصد از کشاورزان دارای اراضی سنتی در اراضی شالیکاری خود تغییرکاربری انجام داده­اند ولی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی، فقط 5/3 درصد آنان در اراضی خود تغییرکاربری انجام داده­اند و از این طریق آسیب کمتری به­واسطه تغییر کاربری­ها به محیط زیست وارد نموده­اند.

کلمات کلیدی: تجهیز و نوسازی اراضی، کشاورزی پایدار، اراضی تجهیز شده، اراضی سنتی.

                 

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به­عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. پایین بودن میزان بهره­وری، بالا بودن هزینه­های تولید، جلوگیری از الگوی مناسب زراعی، غیر کارآ کردن مدیریت مزرعه، عدم استفاده موثر از ماشین­آلات، اختلاف میان کشاورزان و تضعیف همبستگی­های اجتماعی در جامعه روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستایی به­عنوان شاخص­های توسعه نیافتگی، همگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی اراضی قرار دارد (شیرزاد، 1376). در  نظام­های جدید تولید در بخش کشاورزی و بکارگیری فناوری و مکانیزه شدن مراحل مختلف فرآیند تولید کشاورزی، پراکندگی نامنظم قطعات یک عامل بازدارنده قلمداد می­شود که کاهش بهره­وری و افزایش هزینه­های تولید را به همراه خواهد داشت (توسلی، 1378).

در کشور ما کشت برنج، یکی از پرهزینه­ترین و مشکل­ترین کارهای زراعی می­باشد. بالا بودن هزینه تولید، عدم دسترسی به­موقع به نهاده­های کشاورزی (کود، سم، آب و . . . ) پایین بودن سطح فن­آوری و در نتیجه بالا بودن هزینه­ها و قیمت­های ماشین­های کشاورزی از دلایل عمده عدم پیشرفت کشت برنج در کشور می­باشد. با توجه به اینکه برنج بعد از گندم، مهمترین منبع غذایی در کشور ماست، اهتمام و توجه بیشتر به این محصول با ارزش، امری ضروری است. در نتیجه برای افزایش تولید این ماده غذایی چاره­ای جز افزایش عملکرد در واحد سطح یا افزایش سطح زیر کشت نخواهیم داشت. در هر دو صورت، بهتر است کشت برنج بصورت مکانیزه انجام گیرد. قبل از مکانیزه نمودن کشت برنج، کارهای بنیادین و اساسی باید صورت گیرد که یکی از آنها تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری می­باشد. تسطیح و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری نه تنها بر جنبه­های مختلف زندگی کشاورزان آن منطقه تاثیر دارد، بلکه در بازده ماشین­ها در این اراضی، نقش به­سزایی دارد که در اثر آن، بازده و عملکرد ماشین­های مختلف کشاورزی، همچون: نشاکارها، ماشین­های داشت و برداشت، بسیار افزایش می­یابد (افتخاری، 1375).

در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی در ایران، پراکندگی اراضی زراعی روستایی مانعی اساسی به­شمار می­رود (عبداله­زاده و کلانتری، 1385). با توجه به مسائل و مشکلات پراکندگی اراضی زراعی، برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از آن، برنامه­ریزان و سیاست­گذاران کشاورزی راه حل منطقی و قابل اجرای یکپارچه­سازی اراضی را توصیه می­کنند که سیاستی در ارتباط با تغییر اندازه زمین برای بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی، عقلانی کردن بهره­برداری­ها، استفاده از ماشین­آلات و فناوری جدید زراعی و سرانجام، دستیابی به توسعه روستایی و کشاورزی است (امیرنژاد و رفیعی، 1388). به عبارت دیگر، این فرآیند و سامان­دهی اراضی ضرورتی اساسی برای توسعه پایدار روستایی و کشاورزی است (کلانتری و همکاران، 1384).

 

1-2- بیان مسئله

امروزه همه معتقدند که برای کشاورزی متعارف به سبب زیان­ها و صدماتی که به محیط زیست و منابع پایه وارد می­کند باید جایگزین مناسبی یافت که همان کشاورزی پایدار[1] است (علایی و همکاران، 1387). در واقع، کشاورزی زمانی پایدار است که از نظر اکولوژیکی بی­خطر، از لحاظ اقتصادی بادوام، از دیدگاه اجتماعی مقتضی، و از جنبه­ی زراعی مناسب بوده و بر اساس یک رهیافت علمی و کلی­نگر پایه­ریزی شود (گلد[2]، 2001). انسان نیازمند دستیابی به نظام­هایی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، بتواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و همچنین در تامین نیازهای غذایی انسان و در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد (عادلی ساردوئی و همکاران،1390). یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور، توسعه بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از منابع آب و خاک با هدف ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو به افزایش کشور است. بخش کشاورزی با توجه به تجربه توسعه­ی کشورهای صنعتی و به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین به دلیل شاغل بودن بخش چشمگیری از جمعیت در این حوزه چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. بررسی­ها تا آنجا که به ایران مربوط می­شود نشان می­دهد به رغم اجرای برنامه­های مختلف توسعه کشاورزی و روستایی طی دهه­های گذشته توسط این بخش نسبت به سایر بخش­ها، رشد مناسبی نداشته و در مواردی نیز دارای سیر نزولی بوده است (شکوری، 1382). در راه توسعه و بهره­برداری از منابع آب و خاک و افزایش بهره­وری از آب با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی موانع و مشکلات گوناگونی وجود دارد که رفع آنها در نقاط مختلف کشور راهکارهای مختلفی را می­طلبد. در این راستا ایجاد زیر بنای لازم و آرایش مهندسی کرت­های شالیزاری از اهمیت خاص برخوردار بوده و یکی از پیچیده­ترین و اساسی­ترین گام­ها در ارتقای تولید کیفی و کمی این محصول می­باشد (عادلی­نوری، 1381). مهم­ترین نکته در این مسیر این است که، بستر اصلی عملیات تجهیز و نوسازی و به طور یقین کشاورزان صاحبان اصلی این طرح­ها می­باشند. بنابراین هر فعالیتی که در این بستر انجام می­شود باید لزوماً منافع و نظرات کشاورزان را تامین نماید، به همین دلیل مسایل و استانداردهای فنی و هم­ارز آن نظرات کشاورزان، شاخص­های مهم ارزیابی محسوب می­شوند (یزدانی، 1383). امروزه زمان آن فرا رسیده که با نگاهی به آنچه انجام گرفته و توجه به نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی آن پرداخته و با اصلاح روش­ها، راه آینده را با جدیت و توان بیشتر دنبال نماییم. در این تحقیق دنبال آن هستیم که  اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت را بررسی نمائیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت محصول برنج در تامین نیاز غذایی کشور و با عنایت به شرایط اراضی شالیزاری، تجهیز و نوسازی و یکپارچه­سازی این اراضی در راستای ایجاد زمینه­های مناسب جهت افزایش میزان بهره­وری از منابع آب و خاک اجتناب­ناپذیر است. تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، مانند هر فعالیت زیربنایی دیگر در صورتی نتایج و اهداف مورد انتظار را خواهد داشت که از ضوابط و معیارهای فنی از جمله بررسی و تهیه نقشه خاک و مسائل آن، مطالعه نقشه­های توپوگرافی و بررسی مالکیت و مشخصات آنها، شیب تقریبی اراضی و . . . در تمام مراحل مطالعات، طراحی و اجرا پیروی نماید. در حال حاضر با توجه به گذشت چند سال از شروع فعالیت­های اجرایی در این زمینه و با عنایت به شرایط خاص عملیات مورد نیاز و وجود مشکلات فنی، حقوقی و قراردادی، شایسته است جهت تهیه و تدوین مجموعه ضوابط و معیارهای مربوطه اقدام گردد. یکی از مشکلات عملیات اجرایی، راندمان بسیار پایین ماشین­های سنگین در این اراضی می­باشد (پاره­کار و پورمحسنی، 1384).

بنابراین، با توجه به نقشی که تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در توسعه پایدار محیطی دارد و با توجه به اینکه یکی از مهمترین این نقش­ها، نقش زیست­محیطی آنهاست، ضرورت دارد که نقش­های این بعد مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف، راه حل­های کاربردی ارائه گردد.

1-4- اهداف تحقیق

1 -4 -1- هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت می­باشد.

1- 4 –2- اهداف اختصاصی

در این تحقیق اهداف زیر مدنظر است:

– بررسی ابعاد زیست­محیطی کشاورزی پایدار اراضی تجهیز شده در مقایسه با اراضی سنتی در شهرستان شفت در زمینه استفاده از نهاده­های کشاورزی (کود، سم و . . .) و همچنین تغییرکاربری می­باشد.

1 – 5- سوالات تحقیق

مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر است :

1- اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت چیست؟

1 – 6- محدوده تحقیق

محدوده­های تحقیق تعیین­کننده حیطه­های تحقیق می­باشند که به شفاف­تر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک می­نماید. به طور کلی محدوده­های تحقیق را از سه بعد مورد بررسی قرار می­دهیم که عبارتند از: محدوده مکانی، محدوده زمانی و محدوده موضوعی.

1– 6 -1- محدوده زمانی

این پژوهش در پائیز و زمستان 1392 انجام گرفته است.

1– 6 -2- محدوده مکانی

تحقیق حاضر در استان گیلان و در محدوده شهرستان شفت انجام پذیرفته که نظام زراعی شالیکاری این شهرستان را مورد مطالعه قرار می­دهد.

1– 6 -3- محدوده موضوعی

این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به بررسی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت می­باشد.

1-7- محدودیت تحقیق

از مهم­ترین محدودیت­های تحقیق می­توان به عدم وجود آمار دقیق تعداد بهره برداران اراضی تجهیز شده و همچنین سنتی برنج در شهرستان شفت و نیز سطح سواد پایین اکثر شالیکاران شهرستان و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی به پرسشنامه­ها اشاره نمود.

1-8- واژگان کلیدی

– توسعه پایدار[3]:: توسعه پایدار در تعریف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، فائو، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی فن آوری و ساختار اداری ست، به طوری که تامین مداوم نیازهای بشری و رضایت­مندی نسل حاضر و نسل­های آینده را تضمین نماید. به عبارت دیگر، زیستن در حد ظرفیت محیط زیست و فراهم آوردن فرصت زیست برای همه و برای همیشه بر روی کره زمین است.

– کشاورزی پایدار: کشاورزی پایدار، طرحی از یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بر پایه­ی یک پندار منصفانه و مشارکتی از توسعه است که منابع محیطی و طبیعی را به عنوان پایه­ی فعالیت­های اقتصادی قلمداد می­نماید. در واقع، کشاورزی زمانی پایدار است که از نظر اکولوژیکی بی­خطر، از لحاظ اقتصادی بادوام، از دیدگاه اجتماعی مقتضی، و از جنبه­ی زراعی مناسب بوده و بر اساس یک رهیافت علمی و کلی­نگر پایه­ریزی شود (گلد، 2001).

– تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی[4]: به کلیه فعالیت­های زیربنایی اطلاق می­شود که با هدف استفاده بهینه از منابع آب و خاک و اقتصادی نمودن تولید در اراضی کشاورزی آبی به اجرا گذاشته می­شود (عظیمی، 1386).

– تسطیح اراضی[5]: تسطیح اراضی عبارت از صاف کردن و ایجاد شیب مناسب در زمین با درنظر گرفتن ضریب نفوذپذیری و بافت خاک، برای جلوگیری از ایجاد روان­آب و فرسایش سطحی و بوجود آوردن شرایط یکسان و هماهنگ توزیع آب در سراسر مزرعه است (دوات­گر و همکاران، 1391).

 

– یکپارچه­سازی[6]: یکپارچه­سازی اراضی فرآیندی از اصلاحات ارضی است که با تغییر در ساخت فضایی اراضی زراعی از طریق اصلاح مدیریت مزرعه، ضمن تحرک بخشی به اقتصاد روستایی، تحرک در ساختار نواحی روستایی و توسعه روستایی را تسهیل می­کند (افتخاری، 1385).

– ابعاد زیست محیطی[7] کشاورزی پایدار: شامل مدیریت و برنامه­ریزی جهت حفاظت از محیط زیست می­باشد که زیرمجموعه­ای از عناصر و عوامل دیگررا جهت رسیدن به این اهداف دربر می­گیرد و شامل موارد: حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی، تلفیق امور توسعه با محیط زیست، برنامه­ریزی و مدیریت منابع طبیعی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی، جایگزینی منابع تجدیدپذیر، برنامه­ریزی و مدیریت حوادث غیرمترغبه و کنترل آلودگی­های زیست­محیطی می­باشد.

 فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

زمین و اندازه آن به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تولید در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. غیر کارآ بودن بودن مدیریت مزرعه، عدم استفاده موثر از تکنولوژی و ماشین­آلات کشاورزی و پائین بودن بهره­وری عوامل تولید، همگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی اراضی هستند. از این رو، متخصصین برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از پراکندگی اراضی، راه حل منطقی و قابل اجرای فرآیند یکپارچه­سازی اراضی را که یک استراتژی بنیادی در ارتباط با اندازه زمین است، توصیه می­کنند (امیرنژاد و رفیعی، 1388).

پراکندگی و قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از مسائل و مشکلاتی است که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز با آن مواجه می­باشند و یکی از موانع جدی توسعه­ی کشاورزی محسوب می­شود، به­طوری که کوچکی و پراکندگی اراضی، مانعی در استفاده­ی بهینه­ آب، زمین، نیروی انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می­باشند. این وضعیت که در بیشتر مناطق ایران مشاهده می­شود یکی از اساسی­ترین و بنیاددی­ترین مسایل توسعه­ی کشاورزی است (حیدری، 1375). استفاده بهینه از اراضی زراعی جهت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک از اهم اهداف توسعه اقتصادی در کشورمان به­شمار می­رود و افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به محدودیت سطح زیرکشت در گرو افزایش تولید در واحد سطح با بکارگیری فناوری­های نوین می­باشد (ارسلان، 1379). امروزه یکپارچگی اراضی یکی از سازه­های عمده توسعه در بخش کشاورزی به­شمار می­رود به نحوی که کشورهای توسعه یافته با توجه درست به این مهم توانسته­اند بیشترین سهم تولید فرآورده­های کشاورزی را به خود اختصاص داده و بالندگی را در دیگر بخش­های اقتصادی ایجاد نمایند (شیرزاد، 1386). در این رابطه عمده­ترین مانعی که بخش کشاورزی ایران در برنامه­های توسعه کشاورزی پیش­رو دارد، تعدد و تنوع نظام بهره­برداری با غلبه ساختار سنتی در قالب نظام بهره­برداری دهقانی یا خرده­مالکی است (نوری زمان­آبادی، 1386).

مهم­ترین اهدافی که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دنبال می­کند را می­توان در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست­محیطی تقسیم­­بندی نمود. به لحاظ اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به بهبود زیر­ساخت­های کشاورزی و ساختار زمین­های کشاورزی، از طریق تغییر وضعیت کرت­ها از کرت­های کوچک نامنظم به کرت­های هندسی بزرگتر، احداث کانال­های آبیاری و زهکشی، احداث جاده­های بین مزارع، ایجاد سیستم زهکش، بهبود نظام تولید کشاورزی (که شامل توسعه مکانیزاسیون، مدیریت آب و بهبود سیستم مدیریت مزرعه)، تبدیل شالیزارها به مزارع چندمنظوره (کشت محصولات زراعی دیگر در گردش و یا تناوب زراعی منطقه ویا کشت محصولات دیگری بعد از برداشت برنج به عنوان کشت دوم)، افزایش بهره­وری نیروی کار و کاهش اتلاف نیروی کار در کرت­های پراکنده، توسعه مکانیزاسیون، اصلاح خاک شالیزاردر موارد مورد نیاز، متراکم کردن خاک به­منظور کاهش فروروی آب و افزایش تحمل­پذیری خاک و غیره صورت می­گیرد. در بعد اجتماعی با هدف کاهش صعوبت کار در مزرعه با بهبود سیستم مدیریت مزرعه، بهبود محیط زندگی جامعه روستایی، امکان کنترل سیلاب­ها و افزایش کارآمدی سیستم­های عمومی مثل جاده­ها، رودخانه­ها و سیستم­های فاضلاب را بهبود می­بخشد همچنین توسعه امنیت غذایی جامعه نیز از طریق ایجاد تثبیت در تولید و عرضه مواد غذایی و متنوع­سازی تولید از اهداف این طرح می­باشد. در بعد زیست­محیطی با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب زمین، کاهش مصرف نهاده­ها به­خصوص نهاده­های شیمیایی نظیر انواع کودها و سموم شیمیایی، تثبیت جریان آب در نهرهای بزرگ و کاهش خسارت سیلاب و بالاخره هماهنگی با محیط طبیعی و حفظ مناظر زیبا و قابل استفاده برای همگان را از اهداف طرح عنوان می­نمایند. در بعد نهادی نیز با هدف توسعه سرمایه­های اجتماعی، نقش اساسی تغییر دهندگی مشارکتی در جامعه کشاورزی و روستایی با استفاده از رهیافت مطالعه و طراحی مشارکتی، ارزیابی مشارکتی و اجرای مشارکتی طرح با کشاورزان ویا مشارکت نمایندگان (انتخاب نمایندگان و همکاری با آنها در طول مدت طراحی و اجرا طرح) افزایش اعتماد عمومی، وفاق و همبستگی گروهی و به عبارت بهتر ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی که می­توان از آن در مسئولیت اداره سرمایه­گذاری­های انجام شده بعد از اتمام کار پروژه­های یکپارچه­سازی و همچنین کمک به ایجاد یک نظام حقوقی و قانونی مناسب که موجب ثبت تغییرات حاصله و ارائه شناسنامه اراضی کشاورزی گردد، یاد نمود (ابراهیمی و همکاران، 1390).

2-2- تاریخچه و اهمیت برنج

تشخیص این که موطن اصلی برنج کجاست و برای اولین­بار در کدام نقطه از جهان کشت برنج معمول گردیده، برای پژوهشگران بسیار دشوار است. بر همین اساس، اطلاعات متفاوتی درباره موطن اصلی برنج و تاریخچه کشت وکار آن ارائه شده است. برخی از دانشمندان موطن برنج را کنیا و نیجریه می­دانند و قدمت کشت آن را 3500 سال تخمین زده­اند و برخی دیگر از دانشمندان، منطقه آسیا را منشاء و مبداء برنج می­دانند. برخی از نویسندگان موطن دقیق برنج را جنوب شرق آسیا و بویژه کشورهای هند و چین معرفی کرده­اند و معتقدند که تاریخچه کشت برنج در آن کشورها به بیش از هفت­هزار سال می­رسد. کشت هزاران دانه برنج در عملیات باستان­شناسی در استان «جیانگ­جو» در شرق کشور چین، تاریخچه کشت این محصول را به 5500 سال قبل باز می­گرداند. خبرگزاری «شین­هوا» به نقل از باستان­شناسان گزارش داد که دانه­های کشف شده در مرکز باستانی «لانگ­چیوزوانگ» در شمال رود «یانگ­تسه» نشانگر آن است که مردم کشور چین در فاصله زمانی بین 5500 تا 7000 سال قبل به کشت برنج می­پرداخته­اند.یکی از مدارک در مورد زراعت برنج به ابیات سرزمین چین و به 2700 سال قبل از میلاد تعلق دارد. سند دیگری از سابقه زراعت برنج نشان می­دهد که اهالی هندوستان از 1700 سال قبل از میلاد و مردم ژاپن از یک قرن قبل از میلاد، برنج می­کاشته­اند. پس از کشورهای هندوستان و چین، رفته رفته کشت برنج در سایر کشورها از جمله تایلند، فیلیپین، ژاپن، کره­شمالی، کره­جنوبی، مالزی و تایوان رواج یافت تا جایی که در حال حاضر، 90 درصد برنج دنیا در کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، کره، جنوب شرقی آسیا و جزایر مجاور اقیانوس آرام (قاره آسیا) کشت می­گردد. برنج یکی از گیاهان مهم تیره غلات و غذای اصلی اغلب کشورهای جهان می­باشد. این محصول زراعی بخش زیادی از انرژی غذایی حدود نیمی از جمعیت جهان را تامین می­نماید که اغلب آنها در آسیا زندگی می­کنند. با توجه به رشد زیاد جمعیت در آسیا که حدود 90 درصد برنج دنیا در آن تولید و مصرف می­شود، تولید سالیانه برنج باید حدود 7/1 درصد افزایش یابد تا نیاز آینده مصرف­کنندگان را تامین نماید (داتوسری، 2003). سابقه کشت برنج در ایران به پایان دوره ساسانیان رسیده و گسترش وسیع آن از قرن دهم میلادی به بعد صورت گرفته. برخی نیز معتقدند شلتوک برای اولین­بار در زمان خسرو انوشیروان از هند به ایران آورده شده و برخی دیگر نیز رونق کشت برنج را به پس از تسلط اعراب در ایران نسبت داده و عقیده دارند در دوره ساسانیان برنجکاری در ایران وجود نداشته است.

کشت برنج در ایران از اوایل قرن اول میلادی شروع شده است. اگر چه شلتوک در ایران، اوایل قرن اول میلادی کشت می­شده ولی گسترش آن در سطح وسیع به احتمال زیاد از قرن 6 تا 7 میلادی آغاز گردیده است. برنج دومین عنصر مهم غذایی است که پس از گندم در سبد غذایی مردم ایران جای گرفته است و دولت نیز با سیاست­های قیمتی و غیر قیمتی بر عرضه محصول و مصرف نهاده­های تولیدی، تولیدکنندگان را به سوی هدف­های برنامه­ریزی شده سوق می­دهد (یزدانی و دوراندیش، 1382). مصرف سرانه گندم بر اساس آمار سال 1386 با احتساب مصارف دامی حدود 205 تا 210 کیلو­گرم بوده است. در حالی که مصرف سرانه برنج در همین سال 42 کیلو­گرم بوده است. گرچه مصرف سرانه محصول برنج در سال­های اخیر به­خصوص پس از سال 1374 رو به کاهش بوده است (وزارت جهاد کشاورزی، 1385)، از نظر تغذیه­ای نیز 75 درصد پروتئین و 80 درصد کالری مردم آسیا از این ماده غذایی تأمین می­شود (کوپاهی و همکاران، 1388).  بیشترین کشت برنج در ایران در سه استان شمالی کشور گیلان، مازندران و گلستان با 71 درصد سطح زیر کشت کل کشور انجام می­گیرد. استان گیلان بیش از 35 درصد تولید و سطح زیرکشت شلتوک در کشور را داراست (وزارت جهاد کشاورزی، 1385). در این استان هر ساله بیش از 181 هزار بهره­بردار در سطحی معادل 200 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد، برنج­کاری می­کنند. در واقع کشت برنج مهمترین فعالیت کشاورزی این استان به­شمار می­آید و اقتصاد این استان نیز بر پایه­ی محوریت برنج استوار است (جهاد کشاورزی استان گیلان، 1385).

بر اساس آمار­نامه کشاورزی سال زراعی 89-1388 دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، جدول (2-1)، سطح انواع واریته­های شلتوک در کشور در سال زراعی 89-1388 حدود 564 هزار هکتار برآورد شده که استان مازندران 5/38 درصد از اراضی کشت برنج را به خود اختصاص داده است و استان گیلان نیز با داشتن 9/31 درصد اراضی شالیکاری کشور در جایگاه دوم قرار گرفته است.

استان­های گلستان، خوزستان و فارس به ترتیب با 9/9 و 2/9 و 9/3 درصد از برداشت، رتبه­های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده­اند و پنج استان مذکور در مجموع 3/93 درصد از اراضی برنج کشور را به خود اختصاص داده­اند. سهم سایر استانهای برنج­خیز کشور 7/6 درصد بوده است. میزان تولید انواع کونه­های شلتوک کشور حدود 3 میلیون­تن برآورد شده که 7/41 درصد آن توسط کشاورزان مازندرانی و 8/27 درصد توسط برنجکاران گیلانی تولید شده است. این دو استان ساحلی جمعاً 5/69 درصد از شلتوک کشور را تولید کرده­اند. سه استان خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب با 2/10 و 7/9 و 7/4 درصد سهم در تولید شلتوک کشور مقام­های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده­اند.

[1] – Sustainable Agriculture

[2] -Gold

[3] – Sustainable Development

[4] -Equipping and  Modernization of Agriculture Land

[5]-Land  Leveling

[6] -Land Consolidation

[7] -Environmental  Aspects

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122