پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه 1
1-2 شرح و بيان مساله 2
1-3 اهميت و ارزش تحقيق 4
1-4 اهداف تحقيق 6
1-4-1 اهداف اصلي 6
1-4-2 اهداف اختصاصي 6
1-5 فرضيه‌هاي تحقيق 6
1-5-1 فرضيه‌هاي اصلي 6
1-5-2 فرضيه‌هاي فرعي 7
1-6 تعريف واژه‌ها و متغيرها 7
1-6-1 تعاريف مفهومي 7
1-6-2 تعاريف عملياتي 8

فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه 9
2-2 نقص بينايي 9
2-2-1 اهميت حس بينايي 9
2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي 10
2-2-3 علل نقص بينايي 12
2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي 13
2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان 14
2-3 تعريف مفهوم سازگاري اجتماعي 15
2-4 نگرش صميمانه 16
2-4-1 تعريف نگرش 16
2-4-2 ويژگي‌هاي نگرش 17
2-4-3 تفاوت نگرش با ارزش، عقيده و علاقه 18
2-4-4 شرايط عمده شکل‌گيري و تکوين نگرش‌ها 18
2-4-5 تعريف صميميت 19
2-5 مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-1 فرآيند ارتباط اجتماعي 20
2-5-2 مفهوم مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-3 تعريف مهارت‌هاي اجتماعي 22
2-5-4 ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي 24
2-5-5 شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي 25
2-5-6 طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر کارکرد 26
2-5-7 فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي 27
2-5-7-1 مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف 28
2-5-7-2 مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي 28
2-5-8 پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي 29
2-6 مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان 30
2-6-1 رشد اجتماعي در نابينايان 30
2-6-2 ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي کودکان نابينا 31
2-6-3 تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني 35
2-6-4 خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي 38
2-6-5 سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن 40
2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان 43
2-6-7 اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي 45
2-7 شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي 46
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق 49
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور 49
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران 51

فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه 54
3-2 طرح کلي پژوهش 54
3-3 جامعه آماري 55
3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونهگيري 55
3-5 ابزار اندازه‌گيري 55
3-5-1 پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجدبد نظر شده، 1953) 55
3-5-2 پرسشنامه نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديد نظر شده، 1983) 56
3-6 نحوه اجرا 57
3-7 ابزار تجزيه و تحليل 57

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1 مقدمه 58
4-2 تحليل توصيفي دادههاي پژوهش 59
4-2-1 پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات 60
4-3 آمار استنباطي 61
4-3-1 پيش فرض تساوي واريانسها 61

فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1 مقدمه 63
5-2 تبيين يافتههاي پژوهشي 63
5-3 محدوديت‌هاي پژوهش 66
5-4 پيشنهادهاي پژوهش 66
5-5 پيشنهادات كاربردي 67
پيوست 1- پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجديد نظر شده، 1953) 68
پيوست 2- پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديدنظر شده، 1983) 73
پيوست 3- بسته آموزشي مهارتهاي اجتماعي 76
منابع و مآخذ 80

منابع و مآخذ

پي فرگاس، جوزف. (1373). روان‌شناسي تعامل اجتماعي، خشاياربيگي و مهرداد فيروزبخت، چاپ اول، تهران: انتشارات ابجد.

ستوده، هدايت‌الله. (1376). درآمدي بر روان‌شناسي اجتماعي، چاپ سوم، تهران: آواي نور.

گولد، جوليوس و کولب، ويليام. (1376). فرهنگ علوم اجتماعي، کيا، چاپ اول، تهران: نشر مازيار.

آخوندي، ا. (1379). بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده با سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان شهر تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

آلپورت، گوردن دبليو و جونز، ادوارد اي. (1371). روان‌شناسي اجتماعي از آغاز تاکنون، محمدنقي منشي طوسي، چاپ اول، مشهد: نشر آستان قدس رضوي.

 

افروز، غلامعلي. (1382). مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش کودکان استثنايي. چاپ بيست‌ويكم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

اميري‌مجد، حسين. (1381). بررسي و مقايسه تأثير کودک نابينا و بينا 12-7 ساله بر واکنش‌هاي عاطفي والدين در شهر تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي.

به پژوه و همکاران. (1386). پژوهش در سلامت روانشناختي، دانشگاه تربيت معلم تهران- قطب علمي روانشناسي استرس، دوره 1، ش 3.

بهرامگيري، فاطمه. (1380). بررسي تأثير آموزش مهارت حل مسئله در بهبود مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان عقب‌مانده خفيف. دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي.

پورسيد و همکاران. (1389). اثربخشي برنامه آموزاش مهارتهاي زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا وکم بينا. مجله راهبردهاي آموزش، دوره 3، ش 1.

تابش، فاطمه. (1386). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سازگاري (عاطفي، اجتماعي، آموزشي) دختران دبيرستاني منطقه ۱۵ شهر تهران.

تويسرکاني راوري، م. (1387). تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي مبتني بر قصه در کاهش نشانه‌هاي اختلال سلوک کودکان. فصلنامه خانواده پژوهي، 4 (13)، 76-63.

ثابتي، فهيمه. (1377). «تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي در کاهش ناسازگاري اجتماعي عاطفي دانش‌آموزان پسر ناسازگار اهواز». مجله علوم تربيتي و روانشناسي، سال پنجم، دوره سوم، ش 4 و3.

جمشيدي، عفت. (1381). «بررسي و مقايسه مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان مبتلا به نارساييهاي ويژه يادگيري و دانش‌آموزان عادي. مجله پژوهش در حيطه کودکان استثنايي، سال پنجم، ش 1.

حسين خانزاده، عباسعلي.، صفي‏خاني، ليلا. (1387). سنجش و آموزش مهارت‏هاي اجتماعي. تعليم و تربيت استثنايي، ش 86.

خجسته‌مهر، غلامرضا. (1373). مقايسه ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان بينا و نابينا. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، 105-90.

خمسه، اکرم.، حسينيان، سيمين. (1387). بررسي تفاوتهاي جنسيتي بين ابعاد مختلف صميميت در دانشجويان متأهل. مجله مطالعات زنان، سال6، ش 1.

دبيري اصفهاني، عذري.، زندي‌پور، طيبه. (1385). آموزش و پرورش دانش‌آموزان استثنايي: با تأکيد بر آموزش و پرورش نابينايان در کانادا. نشر آييژ.

درستي، فاطمه. (1383). «تاثير آموزش گروهي ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي دختران فراري شهر اصفهان». پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

ده بزرگي، غلامرضا. (1378). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزوفرنيك، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشکي ايران، انستيتو روانپزشكي تهران.

رحماني، خدامراد. (1380). بررسي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي خودتنظيمي پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان نابينا وبيناي مقطع تحصيلي راهنمايي شهر شيراز. پايان‌نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.

رخ فرد، مسلم. (1388). اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش‌آموزان پسرعقب مانده ذهني مقطع دبيرستان شهر اصفهان.

رضايي صديقه.، خضري، آناهيتا. (1388). ارتباط دريافتي و بياني کودکان ناشنوا- نابينا. تعليم و تربيت کودکان استثنايي، ش 91.

ساجدي، سهيلا. (1387). اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر روابط بين فردي، ابراز وجود و عزت نفس دختران نابيناي مجتمع فاطمه الزهرا، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

ساروخاني، باقر. (1371). دايره‌المعارف علوم اجتماعي. انتشارات اتحاديه انجمن‌هاي تحقيقات علمي.

سپاه منصور، مژگان. (1386). تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري اجتماعي. فصلنامه انديشه و رفتار، دوره 2، ش 6.

سخندان توماج، رسول. (1380). «بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري- عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاووس». پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

سهرابيان، طاهره. (1379). بررسي تأثير نگرش مذهبي بر سازگاري فردي و اجتماعي دانش‌آموزان دبيرستاني استان لرستان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهراء، دانشكده روانشناسي.

سيرز و ديگران. (۱۳۸۱). اصول روان سنجي و روان آزمايي. چاپ هشتم، تهران: رشد.

 

عناصري كاخكي، محمد. (1373). مقايسه اثربخشي مهارت‌هاي اجتماعي و تركيب آن با دارودرماني در بيماران زن افسرده‌خو. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران. انستيتو روانپزشكي تهران.

فتحي، فاطمه. (1378). بررسي تأثير دو روش گروهي مهارتهاي اجتماعي و شناخت درماني بك بر افزايش عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي.

فروغ‌مند، عظيمه. (1385). تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري فردي و اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان اهواز. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقيقات اهواز.

قمراني، امير.، جعفري، حميدرضا. (1383). تبيين نقش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر عملکرد تحصيلي نابينايان. تعليم و تربيت کودکان استثنايي، ش 37.

کارتلج، جي اف. (1369). آموزش مهارتهاي اجتماعي به کودکان. مشهد: آستان قدس رضوي.

کافي، موسي. (1382). مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نابينا، بينا وناشنوا. مقاله ارائه شده به اولين همايش علمي، فرهنگي و هنري دانشجويان و دانش آموختگان نابينا، شيراز.

کريمي، يوسف. (1373). روان‌شناسي اجتماعي، تهران: انتشارات بعثت،  چاپ اول.

کوچکي، عاشور. (1384). «تاثير آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي در سازگاري فردي- جتماعي نوجوانان بزهکار شهرستان گنبد کاووس». مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران، دوره سوم، سال دوازدهم، ش 3.

گنجي، حمزه. (1380). مقياس اندازه‌گيري نگرش‌هاي صميمانه 50 ماده. ارزشيابي شخصيت. نشر ساوالان.

محبي، نورالدين وند.، شهني ييلاق، منيژه.، پاشا، غلامرضا. (1383). رابطه بين جو عاطفي خانواده با سازگاري فردي- اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستانهاي پسرانه، دانش و پژوهش در روانشناسي، ش 19 و20.

مستعلمي، حميد. (1377). تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي به روش گروهي بر افزايش اعتماد به نفس دختران نابيناي شهر تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

مظاهري، مينا. (1386). تأثير آموزش شيوه‌هاي رفتاري گروهي بر سازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان مصروع. مجله دانش و پژوهش در روانشناسي، ش 33.

مظاهري، مينا.، افشار، حميد. (1388). بررسي سازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان مصروع (18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384. فصلنامه مطالعات روانشناختي، ش 3.

ملکي‌تبار، عليرضا.، خوش‌کنش، ابولقاسم.، ناهيدپور کولايي، آناهيتا. (1390). مقايسه‌ي خودپنداره و سازگاري اجتماعي در دانش‌آموزان پسر بينا و نابينا. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه مشاوره.

منينگر، ويليام.، جانماير، واليسوايتزمن. (1381). رشد شخصيت و بهداشت رواني. ترجمه سيما نظري، تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

مهرايي، رضا. (1376). بررسي تأثير جو عاطفي خانواده در رشد اجتماعي فرزندان در بين دانش‌آموزان سال اول مدارس راهنمايي. پايان‌نامه ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

نادري، عزت ا…، سيف‌نراقي، مريم. (1374). دانش‌آموزان استثنايي، تعريف، انواع، ويژگي‌ها، علل و تشخيص مشکلات آنها. تهران: انتشارات نشر نوادر.

نادري، ف. (1388). بررسي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي دختران تيزهوش مقطع راهنمايي شهركرد. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. رشد روانشناسي كودكان استثنايي دانشگاه اصفهان.

نادري، فرح.، پاشا، غلامرضا.، مکوندي، فرزانه. (1386). تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري فردي- اجتماعي، پرخاشگري و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز. دانش و پژوهش در روانشناسي، ش 33.

نامني، محمدرضا. (1363). سيري گذرا در آموزش و بهزيستي معلولين بينايي تهران. تهران: نشر رودكي.

نوري ثمربن، شهرام.، قمراني، امير. (1384). مقايسه مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان نابينا با همتايان بينا، مجله تعليم و تربيت کودکان استثنايي، ش 45.

نوري قاسم‌آبادي، ربابه. (1379). آموزش مهارت‌هاي اجتماعي با تأكيد بر مهارت قاطعيت. جزوه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.

نيكتاش، محمدحسين. (1379). تعيين روايي و پايايي و هنجاريابي پرسشنامه سازگاري دانش‌آموزان دبيرستاني در شهرستان كرج. دانشگاه علامه طباطبايي.

هارجي، اون.، کريستين، ساندرز.، ديويد، ديکسون. (1384). مهارتهاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي. ترجمه خشايار بيگي و مهرداد فيروز بخت، چاپ سوم. تهران: انتشارات رشد.

هنركار، سرور. (1374). بررسي تأثير نقص مهارت‌هاي اجتماعي بر پرخاشگري و افسردگي كودكان دانشگاه الزهرا. دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي.

Amidon, E., Kumar, V. K., & Treadwell, T. (1983). Measurement of Intimacy Attitudes: The Intimacy Attitude Scale- Revisited Journal of Personality Assessment, 47, 6, 35-639.

Amidon, E., Kumars, V. K., & Treadwell, T. (1983). Measurement of intimacny. The intimacy attitude scale revised Jun of personality assessment, 47, 6, 635-639.

Ammerman, R. T., Van Hasselt, V. B., & Hersen, M. (1998). “Social skillstreatment for children and youth with visual disabilities”. In V. B. Van Hasseltand M. Hersen (Eds). Handbook of Psychological Treatment Protocols. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 501-517.

Ashsman, A. F. (1997). An introduction to cognitive education theory and application. Rout ledge. London and New York first published.

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان بود. در اين پژوهش طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل و نمونه گيري در دسترس استفاده شد و تعداد 26 نفر از مددجويان دختر مركز فاطمه الزهراي اصفهان كه در سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه نمره پايين كسب كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمايشي طي ده جلسه تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي به صورت گروهي قرار گرفتند. در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخله‌اي دريافت نكردند. در پايان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل مانووا نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات سازگاري اجتماعي دختران با نقص بينايي در تمامي مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهاي اجتماعي ) افزايش داده است .همچنين تحليل كوواريانس نشان داد آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي را افزايش داده است. بنابراين، اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي تأييد شد.

كليدواژه‌ها: مهارتهاي اجتماعي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه ، دختران نابينا

 فصل اول

كليات پژوهش

 1-1 مقدمه

انسانها آفريده‌هاي اجتماعي اند كه براي برآوردن نيازهاي عاطفي، اجتماعي و زيستي خود به تعامل با ديگران نياز دارند و تحت تأثير نظام‌ها و فرهنگ‌هاي جامعه خود قرار مي‌گيرند. از يک طرف، تعداد و پيچيدگي قواعدي كه فرد بايد براي تعامل با ديگران بداند بسيار زياد است و از طرف ديگر بايد اين قواعد را در تعامل اجتماعي خود، به روش صحيحي به كار ببرد.

اجتماعي شدن جرياني است كه در آن هنجارها، مهارت‌ها و انگيزه‌ها، طرز تلقي و رفتارهاي فرد شكل مي‌گيرد تا ايفاي نقش كنوني و آتي او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهارت اجتماعي مجموعه رفتارهاي فراگرفته قابل قبولي است که فرد را قادر مي‌سازد با ديگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل‌هاي نامعقول اجتماعي اجتناب کند. همکاري، مشارکت با ديگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعريف و تمجيدکردن از ديگران، تشکر و قدرداني کردن، مثال‌هايي از اين نوع رفتار است (گرشام و اليوت[1]، 1990). نقص در مهارت اجتماعي مشکلي نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعيف در روابط اجتماعي فرد است، که اغلب منجر به ناسازگاري و يا اختلالات رواني در فرد مي‌شود (کول و داج[2]، 1983؛ کوئن[3] و همکاران، 1973؛ پارکر[4] و آشر[5]، 1987). بنابراين، شناخت و درمان افراد مبتلا به اين نقص وظيفه مهم روانشناسان، مشاوران، و متخصصان تعليم و تربيت است. از آنجا که يکي از اقشار هر جامعه معلولين مي‌باشند، لذا توجه به مسايل مهارتهاي اجتماعي آنها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مطالعه مهارت اجتماعي در معلولين مورد توجه محققان بوده است. افراد معلول به دليل نقايص جسمي و محروميت‌هاي ناشي از آن اغلب قادر به ايجاد رابطه اجتماعي و متقابل با همسالان و بزرگسالان نيستند و سازگاري عاطفي و اجتماعي آنان با دشواري رو به رو است. اين افراد معمولاً منزوي و گوشه‌گير هستند و رفتارهاي رشد نيافته و ضد اجتماعي و نامناسبي از خود بروز مي‌دهند. نقص بينايي بيش از هر معلوليت ديگر ناتواني به بار مي‌آورد و نقش چشم‌ها در روابط اجتماعي مانند: صحبت کردن با ديگران، بيان و درک احساسات خود و ديگران و بالاخره برقراري يک رابطه خوب (کلامي و غير کلامي) بر هيچ کس پوشيده نيست. يک فرد با نقص بينايي با بهره‌مندي از مهارتهاي اجتماعي مانند همدلي، همکاري، شروع تعاملات، توانايي ابراز احساسات و تفکرات، درک سرنخ‌هاي اجتماعي ميتواند تعاملات مثبت و موثرتري با سايرين برقرار کند در اينجاست که لزوم آموزش‌هاي مهارتهاي اجتماعي به نابينايان در جهت افزايش کنش اجتماعي مطرح مي‌شود.

1-2 شرح و بيان مساله

تنوع بيش از حد و پيچيدگي بسياري از روابط اجتماعي، مهارتهاي تعاملي را مي‌طلبد كه در بسياري اوقات پيچيده‌تر از مهارت‌هاي لازم در خانواده است. شمار روز افزون افرادي كه در تعامل با ديگران مشكل دارند و دچار ترس از برخوردهاي اجتماعي اند، نشان مي‌دهد كه تعامل با ديگران به نحو فزاينده‌اي مساله‌ساز است. بنابراين ضروري است كه افراد مكانيزم پاسخ اجتماعي منطقي را در خود ايجاد كنند تا بتوانند خود را متناسب با نيازهاي موقعيتي و وضعيتي تغيير دهند. مشكلات مربوط به ضعف در مهارتهاي اجتماعي هنگامي براي جوانهاي داراي ضعف بينايي چند برابر مي‌شود كه آنها نه تنها بايد با چالشهاي معمول زندگي كه مختص گذراز اين مرحله از زندگي است، مواجه شوند؛ بلكه چالشهاي ديگركه مربوط به ضعف بينايي آنهاست، نيز بدان اضافه مي‌شود. اين چالشها مي‌تواند شامل كمبود دوست، ناراحتي در بحث درباره نقص بينايي خود و مشكل در ايجاد رابطه ناشي از بينايي باشد. نقص بينايي ممكن است اثرات منفي روي وضعيت اجتماعي يك جوان داشته باشد؛ بنابراين اگر چه امكان دارد از طرف دوستانشان تحمل شوند، اما الزاما به معني پذيرش کامل آنها نمي‌باشد و ممكن است به خاطر ضعفشان از سوي همسالان مسخره شوند (روزنبلوم[6]، 1992).

آمرمن و همکاران (1998) ضمن ارائه راهکارهاي عملي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به نابينايان، بر مراحل مختلف ارزيابي مهارت اجتماعي نابينايان تأکيد کرده‌اند. بعضي از محققان نيز ارزيابي مهارت اجتماعي نابينايان را از طريق چک ليست‌هاي مختلف توصيه کرده‌اند.

پژوهش‌ها نابينايان را داراي کاستي مهارت اجتماعي گزارش کرده‌اند. افراد با نيازهاي خاص (هامفيل [7]، 1983، دي آلورا[8]، 2004) از جمله آسيب بينايي (ساكس و سيلبرمن[9]، 2000؛ بايبروشات[10]، 1991؛ ساكس، ولف[11] وتايرني[12]، 1998؛ مك كاسپي[13]؛ 1996، کورن [14]و ساکس 1996؛ ولف، 1997) ضعف‌هايي در زمينه مهارت‌هاي اجتماعي دارند. كف و دي كوايس (2004)، بيان كرده‌اند كه مشكلات جسماني مثل آسيب بينايي كيفيت و نحوه تعامل با ديگران را تهديد مي‌كند. با وجود ضد و نقيض‌ها درباره تفاوت مهارت‌هاي اجتماعي در افراد آسيب ديده بينايي و افراد بينا، به جرأت مي‌توان گفت كه افراد با آسيب بينايي در مقايسه با افراد بينا، در معرض خطر بالاتري در زمينه مهارت‌هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري هستند. پژوهش‌هاي انجام شده توسط بايرشات (1991)، ولف وساکس (1997)، واگنر و وبلکوربي[15] (2004) و نورا و ساندرا[16] (2005) نشان داده است که افراد نابينا از نظر مهارت‌هاي اجتماعي با کاستي‌ها و نارسايي‌هايي روبه رو هستند. از اين رو، اکثر پژوهشگران بر اهميت آموزش، اکتساب و به کارگيري مهارت‌هاي اجتماعي به منظور رشد و سازگاري اجتماعي افراد نابينا تأکيد کرده‌اند. كمبود مهارت‌هاي اجتماعي اغلب منجر به مشكلات سازگاري يا اختلال رواني آتي مي‌شود (پاركر و آشر، 1993). تحقيقات متعددي در زمينه تأثير مهارت اجتماعي بر تطابق، سازگاري، موفقيت تحصيلي فرد معلول، و ايجاد رابطه با همسالان انجام شده است و در اين راستا آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به افراد معلول حائز اهميت بوده و تأثير آموزش بر مهارت اجتماعي افراد نابينا را مثبت گزارش کرده‌اند (هاسلت، 1983؛ و بايبرشات، 1991؛ ارين[17]، 1991؛ بيشاپ و هابسون، 1996).

اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي مي‌پردازد. اميد است اين پژوهش سرآغاز راهي به سوي همکاري در جهت کاهش مشکلات افراد با نقص بينايي باشد.

1-3 اهميت و ارزش تحقيق

اهميت مهارت‌هاي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين عامل اجتماعي شدن و سازگاري اجتماعي را هيچگاه نمي‌توان از نظر دور داشت و بي‌شک توجه به هوش اجتماعي، رشد اجتماعي و تربيت اجتماعي در کنار ديگر ابعاد رشد و حيطه‌هاي تعليم و تربيت، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در چشم‌انداز کنوني، در حوزه آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، پژوهش‌هاي بي‌شماري صورت گرفته و روش‌هاي آموزشي جديدي مطرح گرديده است که افق‌هاي روشن‌تري را آشکار کرده است. تمامي اين حرکت‌ها وشناخت‌هاي روز افزون به انسان کمک مي‌کند تا به کميت و کيفيت زندگي اجتماعي خود وديگران غناي بيشتري ببخشد و بخصوص، به کودکان با نيازهاي ويژه و سازگاري اجتماعي آنان نگاه انسان دوستانه‌تر و پوياتري داشته باشد (به‌پژوه، 1386).

دانش‌آموزي که مهارت‌هاي اجتماعي لازم را کسب کرده است، دانش‌آموزي است که مي‌تواند به خوبي با محيطش سازش کند و يا اين‌که مي‌تواند ازطريق برقرار کردن ارتباط با ديگران از موقعيت‌هاي تعارض‌آميز کلامي و فيزيکي اجتناب کند. اين گونه دانش‌آموزان، رفتارهايي از خود نشان مي‌دهند که منجر به پيامدهاي مثبت رواني- اجتماعي، نظير پذيرش توسط همسالان و رابطه مؤثر با ديگران مي‌شود. ازسوي ديگر، کساني که مهارت‌هاي اجتماعي لازم را کسب نکرده‌اند، اغلب به اختلال‌هاي رفتاري مبتلا مي‌شوند، از طرف همسالان پذيرفته نمي‌شوند، در ميان همسالان وبزرگسالان محبوب نيستند و با معلم و يا ساير افراد حرفه‌اي به‌خوبي کنار نمي‌آيند. دانش‌آموزان نابينا نيز به عنوان بخشي از جامعه افراد استثنايي از اين قاعده مستثني نيستند و گاهي در اکتساب وبه کارگيري مهارت‌هاي اجتماعي دچار مشکل هستند. از آنجايي که دانش‌آموزان نابينا دراکتساب رفتارهاي اجتماعي از طريق نشانه‌هاي بينايي، سرمشق‌گيري، حالت‌هاي چهره‌اي، ارتباط از طريق نگاه، دريافت بازخورد و همچنين توانايي در تعيين محل افراد، مشکل دارند، ممکن است مهارت‌هاي اجتماعي را به خوبي کسب نکرده باشند (مک کاسپي، 1996، به نقل ازکوچکي، 1384).

مهارت اجتماعي، در روابط بين اشخاص، عملكرد رواني، تحصيلي و سازگاري فرد تأثير طولاني مدت چشمگيري دارد. مهارت‌هاي ضعيف ارتباط اجتماعي و مشكلات برقراري ارتباط با دوستان، خانواده و معلمان با بسياري از انواع مشکلات رواني، شامل افسردگي، ناهنجاري رفتاري، ترس از اجتماع، توهم و اسكيزوفرني در ارتباط مي‌باشد (فرل[18]، 2006). جاي تعجب نيست كه تلاش براي ارتقاي مهارتهاي اجتماعي و كيفيت روابط بخش مهمي از درمان و پيشگيري از بسياري اختلالات سلامت رواني را تشكيل مي‌دهد.

بسياري از افراد با نياز خاص، فاقد مهارت‌هاي اجتماعي ضروري براي کسب تعاملات اجتماعي مثبت با همسالان و بزرگسالان هستند و اين مهارتها را از طريق مشاهده هوشمندانه بدست نمي‌آورند. به طور کلي ضرورت مداخلات مربوط به مهارتهاي اجتماعي در همه‌ي افراد به ويژه افراد با نياز خاص را ميتوان با توجه به نتايج پژوهش‌هاي متعدد صورت گرفته، به صورت زير بيان کرد:

1- فقدان مهارت‌هاي اجتماعي مناسب، اصلي‌ترين عامل در شکست افراد داراي ناتواني در جايابي اجتماعي (پاراسکيو و اويلي[19]، 1994) و دليل از دست دادن شغل ميباشد (گرينسپن و شولتز[20]، 1981، به نقل از خانزاده و صيفي خاني، 1387).

2- آموزش مهارت‌هاي اجتماعي ميتواند باعث کاهش در تعداد رفتارهاي نامناسب در کلاس درس مانند پرخاشگري و بهبود روابط شخصي دانش‌آموز با همسالان و بزرگسالان شود (کامپز و کاي[21]، 2002، فراسر[22] و همکاران، 2005، به نقل از خانزاده و صيفي خاني، 1387).

3- آموزش مهارتهاي اجتماعي باعث کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه مي‌شود (گاتفردسون[23]، 1987، به نقل از خانزاده و صيفي خاني، 1387).

4- آموزش مهارتهاي اجتماعي باعث افزايش يکپارچه‌سازي افراد داراي ناتواني با افراد عادي مي‌شود (فرتي[24] و همکاران، 1993، به نقل از خانزاده و صيفي خاني، 1387).

5- تحول عاطفي و اجتماعي کودکان و نوجوانان، ظرفيت دانش‌آموزان را براي تمرکز بر فعاليت‌هاي تحصيلي، بهبود سلامت روانشناختي کلي و کاهش مشکلات رفتاري افزايش مي‌دهد (هنسي[25]، 2007، خانزاده و صيفي خاني، 1387).

براي نوجوانان نابينا که به سبب آسيب ديدگي بينايي مشكلات ارتباطي بيشتري دارند آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و روابط بين فردي امري ضروري است. چرا كه قسمت اعظم برقراري ارتباط اجتماعي با ديگران از طريق چشم انجام مي‌گيرد. به طوري كه غم و شادي، خشم و محبت را مي‌توانيم از چهره ديگران مشاهده كنيم و بدين وسيله استنباط كنيم كه در چه زماني و با چه كساني مي‌توان ارتباط برقرار نمود. لذا بررسي اثربخشي مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه افراد با نقص بينايي ضروري به نظر مي‌آيد.

1-4 اهداف تحقيق

1-4-1 اهداف اصلي

1- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان سازگاري اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

2- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان نگرش صميمانه مددجويان دختر با نقص بينايي.

1-4-2 اهداف اختصاصي

1- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

2- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط مدرسه‌اي مددجويان دختر با نقص بينايي.

3- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط خانوادگي مددجويان دختر با نقص بينايي.

4- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه علايق ضد اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

5- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه مهارتهاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

6- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه قالب‌هاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

1-5 فرضيه‌هاي تحقيق

1-5-1 فرضيه‌هاي اصلي

1- آموزش مهارتهاي اجتماعي سازگاري اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي موثر است.

2- آموزش مهارتهاي اجتماعي نگرش صميمانه مددجويان دختر با نقص بينايي موثر است.

1-5-2 فرضيه‌هاي فرعي

1- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط اجتماعي مدد جويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

2- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط مدرسه‌اي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

3- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط خانوادگي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

4- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه علايق ضد اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

5- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه مهارتهاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

6- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه قالب‌هاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

[1]– Gersham & Elliott

[2]– Cole & Dodge

[3]– Cowen

[4]– Parker

[5]– Asher

[6]– Rosenbloom

[7]– Hamphill

[8]– Mc Cuspe

[9]– Sacks & Silberman

[10]– Bibershot

[11]– Wolfs

[12]– Tireny

[13]– Mc Cuspe

[14]– Corn

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • پایان نامه مقايسه دانش آموزان پسر داراي سبک هاي فرزندپروري متفاوت (سهل گير، مقتدر و استبدادي) از لحاظ سازگاري هيجاني-اجتماعي و تحصيلي
 • پايان نامه رابطه بين باورهاي فراشناختي با ميزان سازگاري فردي – اجتماعي وشادکامي نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122