پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 186 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول    1
1-1. مقدمه:    1
1-2. بیان مسئله:    3
1-3. اهمیت و ضرورت    7
1-4. تعریف نظری:    9
1-4-1. کیفیت زندگی    9
1-4-2. مهارت های زندگی    9
1-4-3. سندرم داون    9
1-5. تعریف عملیاتی:    10
1-5-1. کیفیت زندگی    10
1-5-2. مهارت های زندگی    10
1-5-3. سندرم داون    10
1-6. اهداف پژوهش:    11
1-6-1. هدف کلی    11
1-6-2. اهداف اختصاصی    11
1-6-3. اهداف کاربردی    11
1-7. فرضیه‌ها    12
1-7-1. فرضیه اصلی    12
1-7-2. فرضیه های اختصاصی    12
2 فصل دوم : پیشینه پژوهش    14
2-1. مقدمه:    14
2-2. سندرم داون    14
2-2-1. طبقه بندی سندرم داون:    15
2-2-2. خصوصيات كلي    16
2-2-3. چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟    17
2-2-4. ویژگی ها و نشانه های سندرم داون    18
2-3. کیفیت زندگی    21
2-3-1. تاریخچه کیفیت زندگی    21
2-3-2. تعاریف کیفیت زندگی:    22
2-3-3. ویژگی های کیفیت زندگی    25
2-3-4. چند بعدی بودن    25
2-3-5. بعد عینی کیفیت زندگی    29
2-3-6. بعد ذهنی    30
2-3-7. ویژگی ذهنی بودن    30
2-3-8. نظریه های کیفیت زندگی    32
2-3-8-1. نظریه های مبتنی بر فرد    32
2-3-8-2. نظریه های مبتنی بر خانواده    32
2-3-8-3. نظریه های روانشناختی    33
2-3-8-4. نظریه های انسان شناسی    33
2-3-9. ارزیابی کیفیت زندگی    35
2-3-10. مدل های کیفیت زندگی:    36
2-3-10-1. مدل روحی- روانی    36
2-3-10-2. مدل ادراکی کیفیت زندگی ژان    36
2-3-10-3. مدل فرل و هاسی    36
2-3-11. عوامل موثر بر کیفیت زندگی    37
2-3-12. ابزار سنجش کیفیت زندگی    38
2-3-13. کاربرد های سنجش کیفیت زندگی    39
2-4. کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی:    39
2-5. کیفیت زندگی والدین دارای کودک مبتلا به سندرم داون    41
2-6. مهارت زندگی    44
2-6-1. تعاریف    44
2-6-2. مباني نظري مهارت هاي زندگي    49
2-6-3. مبانی نظری گروه درمانی    53
2-6-3-1. دیدگاه مک دوکال    53
2-6-3-2. دیدگاه فروید    54
2-6-3-3. دیدگاه مورنو    54
2-6-3-4. دیدگاه اسلاوسون    54
2-6-3-5. دیدگاه لوین    54
2-6-4. روش آموزش مهارت هاي زندگي:    56
2-6-5. پيشينه اجرايي برنامه هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي    57
2-6-6. اهداف آموزش مهارت‌هاي زندگي    58
2-6-7. اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي نیز عبارت است از:    59
2-6-8. اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از:    60
2-6-9. اهميت مهارت‌هاي زندگي    61
2-6-10. ابعاد مهارت‌هاي زندگي    63
2-6-11. انواع مهارت    65
2-6-12. پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی    68
2-6-13. تعریف ده مهارت اصلی زندگی    69
2-6-14. روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی    72
2-6-14-1. رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعل در آموزش    72
2-7. بررسی متون    73
2-7-1. پژوهشهای خارجی:    73
2-7-2. پژوهشهای داخلی    77
3 فصل سوم روش تحقیق    82
3-1. مقدمه    82
3-2. نوع مطالعه    82
3-3. جامعه مورد مطالعه    82
3-3-1. حجم نمونه و روش نمونه گیری    82
3-4. معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه    83
3-4-1. معیارهای ورود به پژوهش    83
3-4-2. معیار های خروج    83
3-5. روش گردآوری داده ها    84
3-5-1. پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته شامل:    84
3-5-2. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)    84
3-5-3. اعتبار و پایایی    85
3-6. متغیرها و نحوه سنجش آن‌ها    86
3-6-1. متغیر ها    86
3-7. روش اجرا    86
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها    87
3-9. برنامه مداخله    88
3-9-1. آموزش مهارت های زندگی    88
3-9-2. محتوای جلسات آموزشی مهارت های زندگی:    88
3-10. ملاحظات اخلاقی    91
4 فصل چهارم توصیف و تحلیل داده ها    94
4-1. مقدمه    94
4-2. بررسی جمعیت شناختي    94
4-3. بررسی توصیفی اطلاعات    110
4-4. تجزيه و تحليل استنباطي فرضيه هاي تحقيق    111
5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    119
5-1. مقدمه    119
5-2. بحث و بررسی یافته‌ها    119
5-2-1. فرضیه اختصاصی 1: مداخله آموزش «مهارت های زندگی» بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون موثر است:    121
5-2-2. فرضیه اختصاصی 2 : مداخله «آموزش مهارت های زندگی» بر سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:    122
5-2-3. فرضیه اختصاصی3 : آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:    124
5-2-4. فرضیه اختصاصی 4: آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:    126
5-3. نتیجه گیری:    127
5-4. محدودیت‌ها    128
5-5. پیشنهادات کاربردی:    128
5-6. پیشنهادات پژوهشی:    129
فهرست منابع فارسی و انگلیسی:    130
پیوست شماره 1    150
پیوست شماره2    153
چکیده انگلیسی    172

فهرست منابع فارسی و انگلیسی:

ادیب سرشکی، نرگس. (1390). کودکان با نیازهای ویژه و مشاوره با خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ادیب، یوسف. (1382).  طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت­های زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی؛ رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت مدرس.

اسفنجاری کناری،موسی. (1388). تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  تهران.

افروز، غلامعلی (1389). مقدمه ای بر روان شناسی و توانبخشی کودکان با سندرم داون. چاپ 27، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

افروز، غلامعلی. (1388). مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.

افروز، غلامعلی؛ فرامرزی، سالار؛ منصور، محمود؛ ملک پور، مختار. (1387). تاثیر مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزش خانواده محور، بر سلامت روانی مادران فرزند با نشانگان داون 1387، مجله روان شناسی و علوم تربیتی سال سی وهشتم، شماره 2، 1387، ص 24-1.

آقاجانی، مریم (1385). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان؛ تهران؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول.

بخشنده، شهریار. (1382) . بررسی تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص شهر سنندج سال 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

بخشی، رحمان(1387). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با رادیو تراپی در انستیتو کانسر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بوند، جاند؛ کورنر، لین. (1389). کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه .

به پژوه، احمد؛ رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کم توان ذهنی و کودکان عادی، مجله علوم رفتاری و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، (پیاپیی45).

بهرامی، علی. (1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توانی هوشی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

Abdulhade I. Haimour, Radi M. Abu-Hawwash.)2012(. Evaluating Quality Of Life of parents having a child with disability . International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 1, Issue 2.

Amir majd, M., Sareskanrud, K. K. (2012). Acomporative study of life between parent of children with down syndrome and parent normal children, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences & App Sci., 2 (3): 74-78, 2012.

Avis, N.E., & Smith, K.W. ( 1998). Quality of life older adult with HIV research on aging, Journal if Beverly Hills, 20, 822-845.

Barlow, J. H., Poewl, L. A., Gilechrist, M.,Fotiaclov, M. (2008). The effectiveness of Training and Support Program for parent of children with Disabilities: A Randomised Controlled traik. Journal Of Psychosomatic Research, 64, PP 55-62.

Beak, A. T. & Weishaar M. E (2002). Cognitive therapy. In R.J. Corsini & wedding, D.(Eds). Current Psychotherapies (6 eddition ). IIIinois: peacock Publishing Inc.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New Yourk : International Universities Press.

چکیده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون بود.

روش: پژوهش از نوع شبه تجربی و از نوع (پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان سندرم داون 6 ماهه تا 8 ساله مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران بود. 36 نمونه به روش تصادفی و به طور مساوی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و فرم کوتاه ­کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL) جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی در قالب 12 جلسه 70 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 16-  SPSSو با استفاده از آزمون تحلیل­کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.

یافته ها: میانگین  نمره کیفیت زندگی در مادران کودکان سندرم داون، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش در تمام حیطه ها بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده است و تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود(05/0> P).

نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی می‌تواند توسط متخصصان  به عنوان رویکردی آموزشی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی مادران، ایجاد فضایی مناسب برای مادران برای کمک به رشد خدمات بهداشت روانی مادران کودک سندرم داون صورت گیرد آموزش مهارت های زندگی در جهت افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون موثر بوده است.

کلیدواژه ها: مهارت های زندگی،کیفیت زندگی، مادران کودکان سندرم داون.

فصل اول کلیات پژوهش

1-1. مقدمه:

در جهان امروز بزرگ‌ترین گروه کودکان استثنایی[1] با علائم مشخص بالینی کودکان با نشانگان داون هستند (افروز، 1387) سندرم داون [2]یکی از رایج‌ترین علت کروموزومی[3] کم توانی هوشی[4] است ( اسپلمن[5] و همکاران، 2013؛ والکر [6]و همکاران، 2011) و که با درجات مختلفی از کم توانی هوشی متوسط تا  شدید می‌باشد (کاپلان[7]و سادوک[8]، 2007/ 1390؛ پریرا[9] و همکاران 2013). این سندرم در اثر سه نوع نابهنجاری کروموزومی شامل: تریزومی 21، موزائیسم[10] و جابجایی [11]کروموزومی ایجاد می‌شود (فرشباف خلیلی و همکاران، 2012). از جمله مهم‌ترین نشانه های بارز کودکان سندرم داون عبارت‌اند از : هیپوتونی[12] عمومی، شکاف های پلکی مورب، پوست گردن چین دار، جمجمه کوچک مسطح، استخوان‌های برآمده گونه و زبان، دست های پهن و کلفت که یک چین

عرضی بیشتر ندارند و انگشت کوچک کوتاه و به‌طرف درون خمیده است (هالاهان[13] و کافمن[14]، 2003/ 1388). اگرچه وجود مشکلات در کودکان سندرم داون در مقایسه با معلولیت های دیگر کمتر است ولی کودکان با سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی مشکلات بیشتری دارند (ون ریپر[15]،2007؛  فیدلر[16] و  همکاران،2006).

این کودکان همانند دیگرکودکان دارای رفتارهای متنوعی هستند و مانند مشخصه های جسمانی، ویژگی های رفتاری مشخصی را نمی توان برای آنها بیان داشت، به خصوص این که تفاوت های فردی، شرایط محیط زندگی حاکم بر کودک، رفتار والدین و اطرافیان و تغییرات جسمی- روانی کودک در مراحل مختلف رشد از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر تنوع رفتاری آنان اثر دارد (افروز، 1388).

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضای آن کل نظام را مختل می کند و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند (نجاتی و همکاران، 1391). یکی از مواردی که بر نظام خانواده تاثیر می گذارد، ناتوانی فرزندان است (محتشمی و همکاران، 1390). تولد نوزادی با کم توانی می تواند خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، به شیوه های مختلف تغییردهد (هاردمن[17] و همکاران، 1387). مادر به عنوان اولین شخصی که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند، وقتی با فرزند ناتوان خود روبه رو می شود، به علت مشکلات و شرایط ویژه رشد این‌کودکان از جمله رفتارهای قالبی، مشکلات زبانی، قشقرق و نداشتن مهارت مراقبت از خود و مشکلات حرکتی، باعث تضعیف کارکرد طبیعیش می شود (پروینیان نسب و همکاران، 1391). علاوه بر فشار روانی وجود کودک ناتوان و نگرانی های مرتبط با مشکلات آینده کودک مادران کودکان سندرم داون نسبت به مادران کودکان سالم، مدت زمان بیشتری را صرف کودک خود می کنند (بلو[18] و همکاران، 2006؛ والونگو زانی[19] و همکاران، 2013؛ شلی[20] و همکاران، 2009). این چالش های روزانه و فشارهای ناشی از بزرگ کردن یک کودک ناتوان ممکن است تاثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران بگذارد (گودمن[21]وگت لیب[22]،2002؛ دنل[23]، 2010؛ مالرز[24] و همکاران، 2010). همچنین (لازاروس[25]، 2004/ 1386) اثر و ضربه هر واقعه استرس زایی، بر اساس چگونگی مقابله فرد با آن، تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین مهارتهای مقابله مناسب برای حفظ خانواده و کیفیت زندگی هر عضو خانواده ضروری است. والدین کودکان ناتوان برای حفظ پایداری هیجانی در زندگی خود می توانند کنترل و مدیریت شرایط خود را با استفاده از آموزش ها و برنامه های مناسب یاد بگیرند. آموزش مهارت های زندگی باعث تغییر متناسب نگرش ها، ارزش ها، تقویت رفتارهای متناسب با مشکلات و موانع سلامتی و ارتقاء بهداشت روانی (نجفی و همکاران،1390) و همچنین باعث توانمندی افراد در رویارویی با شرایط مشکل زندگی می شود (صبحی قراملکی، رجبی، 2010).

1-2. بیان مسئله:

یکی از متداولترین اختلالات کروموزومی مادرزادی ناشی ازکم توانی هوشی مادرزادی سندرم داون است (ترویت[26] و همکاران، 2012). میزان شیوع سندرم داون 1 در 700 تولد زنده است (کاپلان و سادوک، 2007/ 1390) خصوصیت عمده کودکان سندرم داون کم توانی هوشی است(هالاهان و کافمن، 2003/ 1389). این کودکان از نظر رفتارهای انطباقی، رشد اجتماعی، حافظه، زبان و هیجانات با مشکلاتی مواجه هستند (مش[27]، وولف[28]، 2008/ 1389). عکس العمل اولیه والدین نسبت به کودک کم توان به صورت ترس و وحشت، احساسات متضاد، خشم و اضطراب، غم و اندوه، احساس گناه و درماندگی، نپذیرفتن، خجالت و شرمساری، دلسوزی یا حمایت افراطی می‌باشد (ادیب سرشکی، 1390؛ مبارکی، 1382). مادران با توجه به ساختار شخصیتی خود بیشتر احساس وظیفه و یا گاهی احساس گناه می کنند که این مکانیزم باعث کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کم توانی کودک و حمایت افراطی از کودک آنها می شود. از طرفی چون مادران بیشتر وقت و انرژی خود را صرف کودک می کنند بیشتر در معرض فشارهای بیرونی و درونی کودک قرار می گیرند و بر حسب مسایل هیجانی، روابط خانوادگی و خارج از خانواده واکنش نشان می دهند (کوهسالی و همکاران، 1387).

مادران کودکان مبتلا به نشانگان داون تحت فشار روانی، اضطراب، استرس و احساس گناه بیشتر هستند و احساس ناتوانی بیشتری در قبال کودکان خود می کنند. به دنبال آن مشکلات و مسائلی مانند مشکل پذیرش فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده و مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی برای والدین به خصوص مادر به وجود می آیند (وایتر[29]، 2003/ 1389).

کیفیت زندگی[30] با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد در ارتباط است و از طرفی وجود کودک ناتوان باعث ایجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر می شود (اسکیو[31] و همکاران، 2007). امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است (بیاتیانی و همکاران، 1390). مبحث کیفیت زندگی در بیست سال گذشته موضوعی چالش انگیز و نیز مفید بوده است؛ و این عقیده را بین اکثر افراد رواج داده که کیفیت زندگی یک هدف واقعی و قابل دستیابی برای تمام افراد می باشد (کالی[32] و همکاران، 2010). کیفیت زندگی با توجه به ابعادگسترده سلامتی تعریف می شود (مک کال، 1975/ 1389). براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی [33]کیفیت زندگی دربرگیرنده‌ی ادراک فرد ازموقعیت خود در زندگی ودر ساختار نظام فرهنگی– ارزشی که درآن زندگی می کند، می‌باشد. کیفیت زندگی مفهومی گسترده‌ای است که دربرگیرنده مفاهیمی چون سلامت جسمانی فرد، حالات روانشناختی، میزان استقلال،کیفیت ارتباطات اجتماعی وارتباط با ابعاد برجسته محیطی است. عوامل محیطی نه تنها برمشارکت اجتماعی فرد، بلکه برکیفیت زندگی اونیزاثرگذار است واین نکته درمورد افرادکم توان به مراتب مهمتر از جمعیت عادی است (گلانز[34]و همکاران، 2010). با(این حال در دهه های اخیر حمایت از خانواده هایی که کودک ناتوان با کودکان استثنایی دارند اهمیت حیاتی پیدا کرده، چرا که تحقیقات نشان داده که حمایت و آموزش به این خانواده ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی داشته است (دمسی[35] و همکاران، 2008). یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی[36] است (هانتر[37]، 1993/ 1385). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل 10 مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت 1- تصمیم گیری 2- حل مسئله 3-تفکر خلاق 4- تفکر نقاد 5- توانایی ارتباط موثر6- ایجاد و حفظ روابط میان فردی 7- خودآگاهی 8- همدلی کردن 9- مهارت مقابله با هیجان ها و10- فشار روانی (رئیسی و همکاران،1391). نتایج  پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، درکاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش موثری دارد (مردانی و همکاران، 2011(. واکا[38] (2006) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند ودر برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل می شوند. پژوهش (راچ[39]و همکاران، 1999/ 1387) نشان داد که والدین کودکان سندرم داون فشار و افسردگی شدیدتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند و با افزایش سن کودک، میزان احساس رضایت مادران از زندگی کاهش می یابد. مطالعات متعددی نشان داده است که کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان نسبت به مادران کودک سالم، پایین تر می باشد (خیاط زاده ماهانی، 1388). بنابراین تغییرات تنش زای زندگی به تغییراتی در نحوه پاسخدهی والدین به کودک می انجامدکه به نوبه خود بر احساس ایمنی کودک تاثیر می گذارد (اتکینسون[40] و همکاران، 2000/ 1386).

بالا بردن آگاهی والدین در مورد استرس، اضطراب، تسهیل دسترسی به اطلاعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها برای خود والدین مفید می باشد بلکه حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید می تواند منجر به ارتباط مطمئن بین والدین وکودک و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آنها گردد (دهی و همکاران، 1386). به دلیل اثرات طولانی مدت سندرم داون و تاثیرات منفی برکیفیت زندگی مادران و با توجه به اینکه یکی از روش های موثر و کارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله باچالش های زندگی آموزش مهارت های زندگی می باشد (صبحی قراملکی، رجبی، 2010).

بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت[41] و فرشاد، 2009[42]، مونکونگ[43] و همکاران، 2009 / 1391). بنابراین با توجه به شیوع بالای سندرم داون و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با استفاده از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، تواناییها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود کیفیت زندگی کودکانشان خواهد شد؛ این مطالعه به این منظور انجام خواهد شد که مشخص گرددآیا آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون تاثیر گذار است؟

1-3.  اهمیت و ضرورت

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است. پژوهش های بی شمار نشان دادند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی اجتماعی دارند. همچنین تحقیقات نشان دادند که ارتقای مهارت های مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبودکیفیت زندگی بسیار موثر است. توانایی های روانی – اجتماعی مجموعه ای از توانایی ها هستند که فرد را برای مقابله‌ی موثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می کنند. همه ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه خاص خود به مشکلات پاسخ می دهند (کلینکه[44]، 1999/ 1390). والدین کودکان سندرم داون ممکن است در معرض آشفتگی های روانی و فقدان اعتماد به نفس در توانایی های خود به هنگام کمک و مراقبت به کودکان خود قرار گیرند که می توان با استفاده از یک برنامه حمایتی و آموزشی مناسب در جهت کمک به بهبود وضعیت این والدین کمک کرد (بارلو[45] و همکاران، 2008). تحقیقات زیادی در زمینه کیفیت زندگی در گروه بیماران در ایران انجام شده، به طوری که در ایران در زمینه کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به آسم و دیابت (خیرآبادی و همکاران، 1386) کم توانی هوشی (ملک پور، 1385)، تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (حق رنجبر و همکاران، 1390) مورد بررسی قرار گرفته است.

تولد کودک سندرم داون در خانواده و ظهور نیاز های ویژه‌ی او از مسائل قابل توجه و بحث برانگیز بوده است، زیرا با تاثیر گذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین و ایجاد دگرگونی در شرایط معمول خانوادگی و چگونگی تعامل اعضای خانواده می تواند موجب آشفتگی و افزایش میزان استرس در والدین به خصوص مادران شود و در نتیجه به عملکرد خانواده آسیب رساند. همچنین می تواند مسائلی چون هزینه های سنگین، محدودیت در روابط اجتماعی، تحمل سرزنش ها و تحقیرهای دیگران، بروز مشکلات زناشویی، بروز مشکلات در خواهران و برادران و نظایر آن را برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد (به پژوه، رمضانی، 1384). این کودکان به دلیل ویژگی های جسمی، ظاهری و علایم بالینی خاص نسبت به سایر کم توانان هوشی و مشخص بودن این علائم از بدو تولد فشار و استرس هایی را به والدین و خانواده وارد می کنند (میلانی فر، 1390)؛ و در یک نگاه کلی جهت حمایت والدین حداقل باید دو نوع حمایت صورت پذیرد 1- توانمندسازی والدین در جهت تربیت و آموزش کودک و در نهایت کم کردن آسیب های ناشی از کم توانی 2- کمک به والدین در پذیرش وضعیت موجود. در واقع سیستم حمایت کننده هم باید توانمندی والدین را جهت پرورش و ارائه روش های ویژه آموزشی و پرورشی برای کودک بالا ببرد و در عین حال والدین را برای پذیرش برخی محدودیتها آماده سازد و این دو عامل بر همدیگر اثر متقابل دارند (نیکنام، 1390)؛ بنابراین میزان آگاهی و نوع عکس العملی که مادران در قبال کم توانی فرزندانشان از خود بروز می دهند، در ایجاد جوی مساعد برای کودک ناتوان و سایر افراد خانواده به ویژه مادران نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. وجود محیط سالم خانوادگی ضروری ترین عامل سلامت خانواده است. این محیط را می توان آن گونه تنظیم کرد که در بهبود کیفیت زندگی افراد خانواده ها به ویژه مادران موثر باشد (کاکاوند، 1389)؛ بنابراین برگزاری دوره های آموزش برای خانواده های دارای کودکان سندرم داون در زمینه بهبود مهارت های زندگی توسط متخصصان و روانشناسان برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده ها و در نتیجه کودکان با سندرم داون دارای اهمیت ویژه ای است.

[1] .exceptional child

[2]. Down syndrome

[3] . cromosoma

[4] .Intellectual disabilities

[5].  Spellman, C.

[6]. Walker, J. C.

[7] . Kaplan, H. I.

[8] . Sadock, V. A.

[9]. Pereira, k.

[10]. Mosaicism

[11]. Translocation

[12]. Hypotonia

[13]. Hallahan,, D. D.

[14]. Kauffman, J. M.

[15]. van riper, M.

[16]. Fidle, D.

[17].  Hardman, M. L.

[18] .Buelow, J. M.

[19]. Valongo, Zani, A.

[20] .Shelley, M. C.

[21] .Goodman , S. H.

[22]. Gottlieb, I. H.

[23] . Dannel, Z. T.

[24] . Mallers, M.

[25]. Lazarus, A.

[26] .Truitt, M.

[27].  Mash, E. J.

[28].  Wolf, D. A.

[29]. Witter, D. D.

[30] . Quality of life

[31] . Schieve, L. A.

[32]. Kalay, A.

[33]. The World Health Organization

[34].  Glanz, B.

[35]. Dempsey, I.

[36]. Life skill

[37]. Hanter.

[38].Vacca, J.

[39]. Roach, M.

[40]. Atkinson,  R.

[41] . Ramesht,  M.

[42] . Farshad,  C.

[43] . Monkong,   L.

[44] .Kleinke, C.  L.

[45]. Barlow, J. H.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122