پايان نامه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم مبتني بر بازسازي شناختي در افزايش صميميت اجتماعي و کاهش تفکر قطعي نگر دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم مبتني بر بازسازي شناختي در افزايش صميميت اجتماعي و کاهش تفکر قطعي نگر دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 76 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثربخشي آموزش گروهي مديريت خشم مبتني بر بازسازي شناختي در افزايش صميميت اجتماعي و کاهش تفکر قطعي نگر دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 8
بیان مسأله 11
هدف پژوهش15
فرضیه‎های پژوهش15
ضرورت و اهمیت پژوهش15
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات 18
تعاریف مفهومی 18
تعاریف عملیاتی 19

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه 21
بررسی پیشینه مطالعاتی12
تحقیقات انجام شده در داخل کشور21
تحقیقات انجام شده درخارج کشور23
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 29
طرح پژوهش 30
جامعه آماری 30
حجم نمونه و روش نمونه‎گیری 30
ابزارها و مقیاس‎های پژوهش 31
پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) 31
پایایی پرسش‎نامه 32
روایی پرسش‎نامه 33
مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) 33
پایایی پرسشنامه33
روایی پرسشنامه33
پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر34
روایی پرسشنامه35
پایایی پرسش‎نامه 35
فرایند اجرای تحقیق 36
روش تجزیه و تحلیل داده‎ها 36
جلسه های آموزشی37

فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه38
یافته های توصیفی و تحلیلی40
مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش40
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون41
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون42
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)43
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)44
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)45
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)46
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)47
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)48
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری
مقدمه 50
بحث و تفسیر نتایج 50
محدودیت‎ها 55
پیشنهادهای پژوهش 55
پیشنهادهای کاربردی 55
پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی 56
فهرست منابع 57
منابع فارسی 57
منابع لاتین 58
پیوست ها 65

منابع فارسی

ابوالمعالی، خدیجه؛ موسی زاده، زهره(1391). پرخاشگری، ماهیت، علت و پیشگیری. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).

ابوالمعالی، خدیجه (1389). نظریه های جرم شناسی و بزه کاری، با تأکید بر شناخت اجتماعی. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).

ابوئی مهریزی، م؛ طهماسیان، ک؛ و خوش کنش، ا.(1389). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد- نوجوان در دختران. فصلنامه خانواده پژوهی، سال6، شماره 23،404-393.

     آذریان، زهرا (1386). بررسی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری بر خشونت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره دانشگاه اصفهران.

پاتریک، ریلی؛ مایکل، شاپ شایر(2013).مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری. (ترجمه: فرزاد نصیری، 1392). تهران: انتشارات ارجمند.

پورجوزی، بهنام. (1373). بررسی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی، گروه روان شناسی.

ترکان، هاجر (1385). بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

خدایاری فرد، محمد؛ چشمه نوشی، میترا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ و فراهانی، حجت اله (1390). اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی. مجله روان شناسی، 367.

دانشورپور،زهره؛ تاجیک اسمعیلی،عزیزاله؛ شهرآرای،مهرناز؛ فرزاد،ولی اله؛ و شکری، امید(1386).تفاوت های جنسیتی در جمعیت اجتماعی: نقش سبک های هویت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(4)13،404-393.

دانشورپور، زهره(1385).بررسی روابط بین سبک های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

زارعی، م. (1385). تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ساراسون، ایروین جی؛ ساراسون، باربارا (1999). روان شناسی مرضی. جلد (2). (ترجمه بهمن نجاریان و همکاران، 1378). تهران: نشر رشد.

شعاری نژاد، علی اکبر(1371). درآمدی بر روانشناسی انسان. تهران: انتشارات آزاده، چاپ دوم، جلد اول.

شکوهی یکتا، م؛ به پژوه، ا؛ غباری بناب، ب؛ زمانی، ن؛ و پرند، ا.(1387).تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال6، شماره 4،-358369.

شکوهی یکتا، م؛ پرند، ا؛ شهائیان، ا؛ و اکبری زردخانه، س.(1390). تأثیر آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسأله بر روش فرزندپروری و رفتارهای خشمگینانه والدین. روش ها و مدل های روان شناختی، سال2، شماره6، 56-45.

شکیبایی، ف؛ تهرانی دوست، م؛ شهریور، ز؛ و آثاری، ش.(1383).گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای. مجله تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2، 59-66.

صادقی، احمد؛ احمدی، سید احمد؛ و عابدی، محمدرضا(1381). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری. مجله روان شناسی 21، سال6، شماره1.

کاپلان، ه؛ سادوک، ب (1995). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری روانپزشکی. (ترجمه: نصراله پورافکاری،جلد سوم، 1374). تهران: انتشارات شهر آب.

کاظمی، ز؛ نشاط دوست، ح؛ کجباف، م؛ عابدی، ا؛ آقامحمدی، س و صادقی، س (1391). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال10، شماره3، 162-139.

کتیبایی، ژیلا؛ گنجوی، لیلی؛ حسن بیکی، زینب؛ قنبری، سعید؛ و سادات سید موسوی، پریسا (1390). اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر اصلاح تصویر بدنی منفی و افزایش حرمت نفس در دختران نوجوان. مجله روان شناسی56، سال چهاردهم،شماره4، 369-357.

لی هی ، رابرت(2011). تکنیک های شناخت درمانی. (ترجمه: حسن حمیدپور و زهرا اندوز، 1390). تهران: انتشارات ارجمند.

نوابی نژاد، ش و ملک، ا. (1389).اثربخشی آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر بر بهبود روابط زناشویی زنان. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره16.

نویدی، ا. (1387). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارتهای سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره4،403-394.

نویدی، ا.(1385). آزمودن تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

وفایی ، مريم ، رابطه سبک های هویت و دینداری . تهران: مجله ي روانپزشکی و روانشناسی بالینی ، سال پانزدهم ، ( 1388 ) شماره ي 4 .

هاوتون، کرک، سالکوس یکس، و کلارک، (1989). رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی. (ترجمه: حبیب ا.. قاسم زاده، جلد پنجم، 1385). تهران: انتشارات ارجمند.

یونسی، س. ج. و بهرامی، ف. (1388). پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگر در زوجین. فصلنامه روان شناختی ایران، شماره 19، 249-241.

یونسی، س. ج. عسگری، ع. و بهرامی. ف. (1387)و تهیه و استاندارد سازی مقیاس تفکر قطعی نگر. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

یونسی، س. ج. (1383). نقش معناشناختی حوادث در کاهش آسیب های روانی: روش جدید و بنیادین در شناخت درمانی. مجله حوزه و دانشگاه. ویژه نامه سلامت روانی،41،29-8.

یونسی، س. ج. (1381). استیگا و ناباروری، مهارت های سازگاری. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری،3(12)، 86-73.

 منابع لاتین

Abolghasemi, Sh., Akbari, B., Mansurian, J., Abolghasemi, A. (2013). The       effectiveness of aggression management on skill of self- regulation and impulsiveness in mothers having boys in pointer section schools of babol. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. ISSN 2227-670X ©2013 IJACO Journal. Available online at www.ijagcs.com.

Acton, R. G. ,& During, S.(2000). “Preliminary results of aggression management training for aggressive parent”. Journal of Interpersonal Violence, 7, 410-417.

American Psychological Association (2004).

Berzonsky, M. D., & kuk, L. (2005). Identity style, psychological maturity, and academic performance.  Personality and Individual Differences, 39, 235-247.

چکیده:

در راستای لزوم آموزش مهارت های «مدیریت هیجانی» پژوهش حاضر تحت عنوان، اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم، مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز انجام شد. روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام این بررسی پرسشنامه اسپیلبرگر به عنوان یک ابزار سرند بر روی 112 دانش آموز دبیرستانی، اجرا شد. افرادی که بر پایه این آزمون بالاترین نمره ها را گرفتند، به عنوان گروه هدف تعریف و از میان آنها 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در ادامه پکیج آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری و در 12 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. علاوه بر پرسش نامه 57 سؤالی اسپیلبرگر(Staxi-2)، پرسش نامه17 سؤالی صمیمیت اجتماعی( MSI) و پرسش نامه 36 سؤالی تفکرقطعی نگر، قبل و بعد از جلسات بر روی دو گروه اجرا شدند. برای توصیف داده ها از میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که 1) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان نمی شود. 2) مشاوره گروهی خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان می شود.

واژه های کلیدی: مشاوره گروهی، مدیریت خشم، بازسازی شناختی، صمیمیت اجتماعی، تفکرقطعی نگر.

مقدمه:

خشونت و پرخاشگری، در سطوح و جنبه های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می آید و ریشه بسیاری از جرائم، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سکوت معنوی بسیاری از افراد، گروه ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، قتل، تخریب، درگیری و ضرب و جرح، مصادیق بارز این رفتار هستند. طی چندین دهه اخیر، خشونت و پرخاشگری افزایش فراوانی نشان داده است. برخی پژوهشگران افزایش فقر را عمده ترین دلیل بالا رفتن آمار رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می دانند. گروهی دیگر، به نقش بسیار زیاد رسانه های گروهی اشاره می کنند. به اعتقاد این محققین، رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون، عامل مهم افزایش رفتارهای خشونت آمیز می باشند. اما کاملترین دیدگاه در زمینه پرخاشگری، به تأثیر عوامل زیست شناختی، یادگیری و شناختی اشاره می کند.. این روش یک درمان ترکیبی است، که به طور معمول مواجهه را با بازسازی شناختی ترکیب می کند. در واقع قوانین شناختی را که موجب اختلال در رفتار می شود، تغییر می دهد(سادوک[1] و سادوک، 2005).با این نگاه پرخاشگری رفتاری غیرقابل تغییر تلقی نمی شود و می توان با اصلاح تفکرات و باورهای شناختی غیر منطقی و آموزش مهارت های رفتاری مناسب همچون مهارت کنترل خود، ابراز وجود، تنش زدائی و حل مسئله، سبک های غلط پاسخ دهی پرخاشگرانه مواجه شویم. درمانگران پیشرو شناختی- رفتاری، آلبرت الیس و آئورن بک هستند، که هر دو در تألیفاتی به طور خاص بر روی خشم متمرکز شده اند.به اعتقاد آنها، احساسات خشمگینانه به طور غیر قابل تغییری همراه با افکار خشمگینانه است. بنابراین، باید تمرکز بر توانایی مراجع جهت کنترل و تغییر رفتار وی صورت گیرد(نلسون[2]، 2004). گاهی تعصب های ایدئولوژیک و سیاسی نیز در بعضی از نوجوانان منجر به بروز پرخاشگری می شود. برخی از نوجوانان ممکن است به دلیل عدم کنترل پدران و مادران بر رفتار و کردار آنان درصدد ارضای لذت گرایی و کام جویی برآیند و از پرخاشگری برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391).

خشم در محیط پیرامون ما فعال می شود، ما را به توجه و هشیاری به خطرهای بالقوه فرمان می دهد نظام درون ما را فعال می سازد، به ما نیرو و جهت می دهد و از طرف دیگرموجب تشویش و شرمساری می شود؛ در پاسخ به شرایط طاقت فرسا، ابراز آن اغلب رهایی از تنش را به همراه دارد.کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار است.با وجود این،توان بالقوه خشم در تخریب و رساندن آسیب های فردی و اجتماعی بسیار زیاد است. خشم مهار نشده ویژگی بسیاری از اختلال های جسمی و روانی است.آثار ضعف و کاستی در مدیریت خشم از ناراحتی فردی در تخریب روابط بین فردی فراتر است و به اختلال در سلامت عمومی ، ناسازگاری و پیامد های زیانبار رفتار پرخاشگرانه منجر می شود. در صورتی که این هیجان نیرومند به درستی مهار نشود، می تواند مانع موفقیت همه جانبه شود و کارکرد بهینه افراد جامعه را به شدت تهدید کند(تیلر[3] و نواکو[4]، 2005).

خشم یکی از هیجان های طبیعی انسان است و در مولفه های هیجانی جایگاه خاصی دارد.با وجود این، با توجه به عوارض منفی و مخرب فردی و اجتماعی خشم، کنترل خشم[5] از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از درمان و کنترل مداخلات خشم، کاهش احسسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم، افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن است(انجمن روان شناختی آمریکا[6]،2004).

نواکو معتقد است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر مشکلاتی در منطبق کردن اهداف چندگانه دارند، پاسخ ها را به صورت نامناسب ارزیابی می کنند و احساس می کنندکه اجرای رفتار پرخاشگرانه موثر است. آنها پاسخ های پرخاشگرانه را به صورت مطلوب ارزیابی کرده و اخلاقی می دانند .نواکو در تبیین خشم، مولفه های محیطی و شناختی، یعنی روان شناختی و رفتاری (حرکتی) را مورد توجه قرار می دهد. در الگوی نواکو فرایند تأییدات شناختی بسیار اهمیت دارد و وقایع محیطی به تنهایی برانگیزاننده خشم نیستند، بلکه آنها فقط زمانی خشم را برمی انگیزند که توسط دستگاه های شناختی دریافت شوند و از صافی این دستگاه عبور کنند. در واقع واحد های سه گانه شناخت، رفتار و عاطفه و ارتباطات درونی آنها در برانگیختگی خشم ایفای نقش می کنند. (مک گوایر[7]،2006 به نقل از ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

بیان مسأله:

از سال 1980به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده ای بر حسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شد. رویکرد شناخت اجتماعی در مورد پرخاشگری در مطالعاتی ریشه دارد که ویژگی ها و رشد پرخاشگری را بازتابی از رشد شناختی می دانند. توانایی درک کودکان برای درک فعالیت های متفاوت دنیای اجتماعی، فهم علت ها و نیات دیگران و پذیرش شناخت های اخلاقی به شناخت اجتماعی وابسته است(کلتی کانگاس- جاروینن،2005 به نفل از ابوالمعالی، 1389). همچنین طرحواه به عنوان یک ساختار شناختی-اجتماعی اهمیت بسیار زیادی در انتخاب پاسخ ها، از جمله پاسخ های پرخاشگرانه دارند. یک طرحواره ممکن است به عنوان یک چارچوب ساختاریافته از دانش مفهوم سازی شود که در حافظه بلند مدت انبار شده است. طرحواره دربرگیرنده اطلاعات و دانش های مرتبط با هم است که برگرفته از تجارب و یادگیری های قبلی هستند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391). “آموزش بازسازی شناختی[8]” از جمله روش های درمان شناختی – رفتاری است که در آن باورهای غیرمنطقی، افکار خودآیند، تعمیم های نادرست و تحریفات شناختی فرد به وی شناسانده می شود و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد(کتیبایی و همکاران، 1390).

صمیمیت یکی از ویژگی های مهم روابط بین فردی در اوایل بزرگسالی است. اریکسون تکالیف صمیمیت را در گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی به عنوان عامل کلیدی می دانست (دانشورپور و همکاران، 1386). به اعتقاد برک صمیمیت در روابط بین فردی نزدیک مثل رابطه با والدین، دوستان نزدیک و همسر دیده می شود (دانشورپور، 1385). به علاوه از نشانه های داشتن توانایی صمیمیت، تمایل برای شرکت در تعامل های نزدیک،گرم، ارتباطی[9] و متعهد است که نقش اساسی در زندگی موفق و پربارفرد بزرگسال دارد(دانشورپور و همکاران، 1386). مهارت های ارتباطی، مهارت های موقعیت ویژه اکتسابی هستند که به افراد کمک می کنند تا بازده های مطلوبتر ارتباط های بین فردی را به حداکثر رسانده و بازده های نامطلوب را کاهش دهند و به اهداف خود برسند. افراد بر مهارت های ارتباطی خود کنترل شناختی دارند، یعنی به منظور به کار گیری آنها از فرایند های فکری بهره می گیرند و ارتباطات خود را کنترل و زمانبندی می کنند و از این مهارت ها به موقع و به طور مناسب استفاده می کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391). در تعریف مهارت های ارتباطی بر رشد شاخص های شناختی- اجتماعی (هم دلی، نقش گیری،رفتارهای جامعه پسند و مهارت های حل مسئله بین فردی)، مهارت های کلامی و غیر کلامی تاکید می شود(ابوالمعالی، 1389).در واقع یکی از دلایل عمده ی اقدام افراد به رفتارهای پرخاشگرانه، فقدان مهارت های ارتباطی اساسی در آن هاست. افراد پرخاشگر اغلب راه مکالمه و ارتباط کلامی موثر را نمی دانند و از روش های مناسبی برای ابراز وجود استفاده نمی کنند. ناتوانی آنها در انجام کارهای ساده ای مثل درخواست، مذاکره و شکوه و شکایت اغلب موجب ناراحتی دوستان، آشنایان و دیگر افراد وابسته می شود.این نقص های اجتماعی شدید موجب می گردد که فرد به صورت مکرر احساس ناکامی کند ونسبت به کسانی که با آنها رابطه مستقیم دارد خشمگین و پرخاشگر گردد. یکی از روش های کاهش رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز آموزش مهارت های اجتماعی به آنهاست (کاپلان، ترجمه پورافکاری، 1379).

صمیمیت اجتماعی” تمایل فرد برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهرآمیز بدون از دست دادن خود در آن رابطه است (اریکسون، 1975). نوجوانان با خشم کم آمادگی بیشتری برای برقراری روابط اجتماعی صمیمانه دارند. در چنین شرایطی رویکرد شاختی- رفتاری، افکار و نگرش ها ی نادرست را به چالش می طلبد و با آموزش روش های مقابله، گفتگوی درونی، و راهبردهای حل مسئله در جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی، افزایش صمیمیت و ارتباط مثبت با فرد می کوشد (کولکو و سونسون[10]، 2002). تحقیقی که نشان دهد مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی صمیمیت اجتماعی را افزایش می دهد در پیشینه یافت نشد و این پژوهیش در این زمینه بدیع است.

در این راستا آنچه مهم به نظر می رسد این است که درمان مدیریت خشم باید به صورت گروهی اجرا شود. تعداد افراد شرکت کننده در گروه در حالت ایده ال، 8 نفر است،اما تعداد افراد گروه می تواند بین 5 تا 10 نفر باشد. این مسئله دلایل چندی دارد. اولا، مداخلات تجربی محکمی درباره مداخللات شناختی- رفتاری گروهی وجود دارد(کارول[11]، رونساویل[12] و گاوین[13]، 1991؛ ماو- گریفین[14] و همکاران، 1998؛ اسموکووسکی[15]و دارسکی[16]، 1996)؛ ثانیا، درمان گروهی موثر است و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد(هویت[17]، 1993؛ پایپر[18] و جویس[19]، 1996) و ثالثا، درمان گروهی دامنه وسیع تری در انعطاف پذیری در ایفای نقش(یالوم[20]، 1995) و فعالیت های تمرین رفتاری را فراهم می کند(هیمبرگ[21] و جاست[22]ر، 1994؛ جاستر و هیمبرگ، 1995). گستره مسأله مورد بحث درحدی است که سازمان بهداشت جهانی(WHO[23])خشونت را با چهار ویژگی اساسی شامل”جسمی[24]“،”جنسی [25]“، “روان شناختی[26]” و” محرومیت[27] و نادیده گرفتن[28]“توصیف می کند(هالین[29] و بلوکسوم[30]،2007).براساس گزارشWHOخشونت به عنوان یک مشکل کلی بهداشتی تلقی میشود(هالین و بلوکسوم، 2007).انواع خشونت بر اساس ماهیتی که دارند تبیین می شوند. WHOسه نوع ماهیت را برای انواع خشونت تعریف کرده است، که عبارتند از ماهیت معطوف به خود[31] که تعیین کننده خشونت نسبت به خود است، ماهیت جمعی[32]، که تعیین کننده خشونت نسبت به یک گروه و یا یک نژاد است و ماهیت بین فردی[33]که تعیین کننده خشونت بین فردی است.خشونت در هر شکلی آسیب زاست و اغلب برای حفظ قدرت و اعمال کنترل به کار می رود و اشکال مختلف خشونت بخصوص خشونت بین فردی روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و صمیمیت اجتماعی را مختل می کند و مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی روشی مناسب برای افزایش صمیمیت اجتماعی  به نظر می رسد.

هیچ یک از نویسندگان، پژوهشگران و روان درمانگران با روی آورد شناختی و رفتاری به اهمییت مداخله یک تحریف شناختی به نام تفکر تساوی گونه یا قطعی نگر، یعنی نوعی تحریف که حادثه و یا امری را با قاطعیت مساوی چیزی دیگر می داند و می توان آن را مادر تحریف های شناختی دانست، توجه نشان نداده اند. از مهمترین ویژگی های این تحریف شناختی این است که وقتی حادثه ای برای فرد پیش می آید ، خودش را مقصر صددرصد می داند و بنابراین خودش را نکوهش می کند و در چنگ و چنبره  این تفکر همه و هیچ  خویشتن را در بند می کند و همین نکوهش و خود انتقاد گری هسته اصلی افسردگی و اضطراب نیز هست(لی هی، 1390). از آنجا که افسردگی همان خشم معطوف به خود است ، نقش این تحریف شناختی  در برانگیختگی و شروع خشم افراد و به خصوص نوجوانان انکارناپذیر می نماید.دهها نمونه از این تحریف ها(تساوی ها) وجود دارد که بسیاری از افراد به طور روزمره به کار می برند.(یونسی، 1383). برای مثال، «قبول شدن در کنکور سراسری=خوشبختی، رد شدن در کنکور سراسری=بدبختی» و «زیبایی در چهره=تداوم ازدواج، نازیبایی در چهره= عدم تداوم در ازدواج». با توجه با تفاسیر فوق پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال که، آیا آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر موثر است، انجام می شود.

هدف پژوهش:

تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز.

فرضیه های پژوهش:

الف)مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

ب)مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان تاثیر دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

نوجوان پرخاشگر نمی تواند به سادگی پیامد رفتار خود را پیش بینی کند، در محرک های اجتماعی نشانه های خصمانه فراوانی را مشاهده می کنند، درک درستی از سطح پرخاشگری خود ندارند،از راه حل های کلامی اندکی برای اثبات خود در مسائل اجتماعی بهره می جویند و بیشتر از راه حل های پرخاشگرانه استفاده می کنند (گراهام، 2002). برای آنکه نوجوانان سالم و ایمن داشته باشیم، باید آنها را به مهارت های مجهز سازیم که بتوانند به گونه ای خلاق با عصبانیت خود مقابله کنند. بیشتر گروه های مدیریت خشم، نیروی بالقوه جهت کمک به نوجوانان برای گسترش منابع مدیریت خلاقانه و کارامد عصبانیت را دارند. در محیط مدرسه، نوجوانان تا خشم خود را بروز ندهند، در معرض مشاوره مدیریت خشم قرار نمی گیرند. در مراکز مشاوره ای خارج از مدرسه، اهمییت اقدامات پیشگیرانه ومداخله در مدیریت خشم، به راحتی نادیده گرفته می شود؛ چون جوانانی که در این محیط ها تحت درمان قرار می گیرند غالبا مسائل بسیار حادتری دارند. مشاوران چه در محیط مدرسه و چه در مراکز خارج از مدرسه ضروری است تا پیامد های هیجانی مضر و درازمدت خشم درمان نشده را در نظر بگیرند، خشمی که می تواند خود را در زیر نقاب طغیان گری های دوره نوجوانی پنهان کند(اکانر و اسکافر، 1994). همچنین تحقیقات میزان بالایی از جرم های خشونت آمیز را بین نوجوانان ازجمله ضرب و جرح، دزدی، آتش سوزی، قتل و تجاوز نشان می دهد. این نوع جنایت ها به احتمال زیاد ماهیتی پرخاشگرانه و خشونت آمیز دارند (صادقی و همکاران، 1381).

پرخاشگری، یکی از مشکلات بزرگ دنیای امروز است. به طوری که گزارش ها حاکی از آن است که یک چهارم افراد جامعه آمریکا، برخی از انواع این مشکلات روانی را در طول زندگی خود تجربه می کنند(انجمن سلامت[34]،2001). همچنین براساس آمارهای موجود آدم کشی در این کشور دومین علت مرگ و میر در سنین24-15 سالگی است و حدود نیمی از مراجعان مراکز روانشناختی را کودکان و نوجوانان پرخاشگر تشکیل می دهند(دلخاموش، 1994).کشور ما نیز از نظر بافت جمعیتی جوان است و بیش از یک سوم جمعیت کشور را نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند و همچنین 42 درصد معاینات پزشکی قانونی مربوط به صدمات و جراحات ناشی از نزاع می باشد که 76.2 درصد آن ها را پسران نوجوان و جوان تشکیل می دهند(مرکز آمارایران ،2002). همچنین طی آمارهای غیررسمی قوه قضائیه در سال حدود 11000000  پرونده قضائی تشکیل می شود که سهم عمده ای از این پرونده ها مربوط به رفتارهای پرخاشگرانه می باشد. از سوی دیگر ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم که پرخاشگری و مصادیق چون تعدی، جنگ، عیب جویی و بدزبانی، کینه جویی و عداوت، غضب و انتقام در احادیث و روایات فراوان از سوی امامان بزرگوار و بزرگان دینمان به کررات نهی شده است. و در منابع اسلامی، به سطح گسترده ای از مفاهیم برمی خوریم که با اهتمام بسیار به تبیین مقدمات و زمینه های بروز پرخاشگری و خشونت، بررسی علل، آثار و چگونگی ارزشیابی عملکرد پرخاشگرانه وتوصیه به اجتناب از آن پرداخته است. از آنجا که این مقوله دارای تأثیرات و پیامدهای وسیع و مهمی در زندگی و سرنوشت انسان ها و جوامع است و از آن مهمتر در ارتباط کامل با سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی و رشد و تکامل انسانی است، دلیل این اهتمام به خوبی آشکار است(ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

نکته قابل توجه دیگر این است که در تربیت اجتماعی کودک و نوجوان ، خواه از نظر فردی خواه اجتماعی هیچ قالب رفتاری به اندازه پرخاشگری مهم نیست . پرخاشگری اگر در کودک درمان نشود در بزرگسالی تبدیل به شخصیت ضد اجتماعی و سایر اختلالات حاد روانپزشکی می شود(دلخاموش ،1994).در اغلب موارد وجود این اختلال در فرد، نه تنها از میزان سازگاری فردی و اجتماعی وی می کاهد، بلکه امنیت و بهداشت روانی خانواده و سایر گروه های اجتماعی را نیز دچار مشکل می کند. در برخی موارد نیز، نوع و شدت مشکل به حدی می رسد که موجبات آزار و تهدید حقوقی اعضای دیگر اجتماع را فراهم می آورد نتیجه آن، درگیری فرد بیمار با قانون و مراجع کیفری موجب می شود. به عبارت دیگر فرد بیمار به سبب داشتن اختلال روانی و پیامد آن یعنی ارتکاب جرم،تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. یافته های تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین 10 تا 15 درصد زندانیان، مبتلا به اختلالات روانی هستند (لمپ و وینبرگر[35]، 1998).

با توجه به اینکه خشم و پرخاشگری،سازه های پیچیده ای هستند که با اختلالات روان پزشکی و روان شناختی گوناگون درارتباطند و لزوم توجه هر چه بیشتر به آنها، کنترل خشم به عنوان  یک ضرورت برای بهبود رفاه و آسایش بشر تبدیل شده است(نویدی، 1385) و در این راستا تفکر قطعی نگر به عنوان یک سازه ی شناختی تحریف شده موجبات بروز پرخاشگری را فراهم می کند و پرخاشگری به نوبه خود محبت، پذیرش و احترام متقابل که همان صمیمیت اجتماعی هست را با کاستی مواجه می سازد و روابط بین فردی را مختل می سازد، لذا آموزش مدیریت خشم در مدرسه به عنوان مهمترین کانون اجتماعی شدن و پذیرش نقش در جامعه مهم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین کار با گروهی از نوجوانان، دسترسی مشاوران به تعداد جوانان بیشتری را در آن واحد فراهم می کند، و همزمان احساس جدایی و تنهایی نوجوانان را در ارتباط با مسئله خشم کاهش می دهد.

Sadock-1

2- Nelson

 2-Taylor

3-Novako

4-Anger control

5-American Psychological Association

1-Mc Guier

13-cognitive reconstructing  training

3-communicative

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122