پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    7
1-5 پرسش¬های تحقیق    7
1-6 متغیرهای مورد بررسی    8
1-7 تعریف مفاهیم    8
1-7-1 تعاریف نظری    8
1-7-2 تعاریف عملیاتی    9
فصل دوم: پیشینة پژوهش
بخش اول: موسیقی
2-1-1 تاریخچة موسیقی    12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی    15
2-1-3 آوازی ملودیک (MIT)17
2-1-4 مکاتب و تکنیک¬های موسیقی درمانی18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر18
2-1-4-2 روش کودالی19
2-1-4-3 روش دالکروز19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی    21
2-1-6 برتری نیمکره¬ای در درک موسیقی    22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی    23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی    25
بخش دوم: لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه¬های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه¬ ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان¬های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام¬سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان¬ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان¬های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47
بخش سوم: اضطراب
2-3-1 تعریف اضطراب    47
2-3-2علائم اضطراب    50
2-3-2-1 علائم رفتاری    50
2-3-2-2 علائم فیزیکی    51
2-3-2-3 علائم معده-روده¬¬ای    51
2-3-2-4علائم دستگاه ادراری    51
2-3-2-5علائم تنشی    51
2-3-3 طبقه¬بندی اختلالات اضطرابی    51
2-3-3-1 اضطراب تعمیم¬یافته    51
2-3-3-2اختلال وحشت¬زدگی    52
2-3-3-3اختلالات هراس    53
2-3-3-4 هراس خاص    53
2-3-3-5 اختلالات اجتماعی    53
2-3-3-6 اختلال وسواس فکری-عملی    54
2-3-3-7 اختلال فشار روانی پس آسیبی    54
2-3-4 موسیقی درمانی و اضطراب56
2-3-5 موسیقی درمانی و لکنت58
2-3-6 اضطراب و لکنت61
2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش62
فصل سوم: روش¬شناسی
3-1 طرح تحقیق74
3-2 جامعة پژوهشی75
3-3 نمونه و شیوة نمونه¬گیری75
3-3-1 ملاک¬های ورود به پژوهش76
3-3-2 ملاک¬های خروج از پژوهش77
3-3-3 ملاحظات اخلاقی77
3-4 ابزارهای سنجش و مداخله¬گری77
3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)78
3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RSMAS)79
3-53-5  ابزارهای موسیقی درمانی81
3-6 روش اجرا81
3-7 روش تحلیل داده¬ها82
3-8 برنامه درمان آوازی ـ ملودیک84
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
پرسش¬های پژوهش96
4-1 پرسش اول96
4-1-1 وضعیت تمام افراد نمونه(لکنت) در یک نگاه107
4-2 پرسش دوم108
4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه113
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1 گزارش¬های پژوهش115
5-1-1 لکنت115
5-1-2 اضطراب122
5-2 نتیجه¬گیری124
5-3 محدودیت¬های پژوهش125
5-4 نظرات و پیشنهادات125
فهرست منابع127
پیوست¬135

فهرست منابع

 آوایس، یانس .(1381). متن تجدید نظر شده راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال­های روانی. ترجمه محمد رضا نیکخو، انتشارات دانشکاه تهران مرکز.

اتکینسون، ریتا. اتکینسون، ریچارد. هیلگارد، ارنست. (1391).زمینة روانشناسی. ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران. انتشارات رشد.

اشمیت پترز، ژاکلین. (1389). مقدمه­ای بر موسیقی درمانی. ترجمه زاده محمدی علی. انتشارات اسرار دانش. چاپ چهارم.

اندروز، تد. (1382). موسیقی درمانی برای همه. ترجمه عمرانی گرگری آذر. انتشارات روان. چاپ دوم.

باسانو، مری. (1383). شفا با کمک موسیقی و رنگ. ترجمه آذر عمرانی گرگری.انتشارات ارسباران.

بیرجندی، پروین.(1362). روانشناسی رفتار غیر عادی(مرضی).انتشارات دهخدا. چاپ چهارم.

جان بزرگی، مسعود. نوری، . (1382). شیوه­هاي درمانگري اضطراب و تنیدگی (استرس). انتشارات سمت.

حق­جو، محمدحسین. ( 1374 ). اضطراب و نگرانی. انتشارات مرکز فرهنگی انصارالمهدي. چاپ اول.

دادستان، پریرخ .(1387). اختلال­هاي زبان، روش­هاي تشخیص و بازپروري. انتشارات سمت.

دهقانی هشتجین، یاور. ( 1374 ). لکنت زبان، نظریه­ها و درمان. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ چهارم.

زاده­ محمدی، علی. (1388). کاربردهای موسیقی درمانی در روانپزشکی، پزشکی و روانشناسی. انتشارات اسرار دانش. چاپ سوم.

سادوک، ب. (1382). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری ــ روان پزشکی بالینی. ترجمه حسین رفیعی و خسرو سبحانی. انتشارات ارجمند.

ساراسون ایروین، جی . ساراسون، باربارآر. (1390). روانشناسی مرضی .ترجمه بهمن نجاریان و دیگران. انتشارات رشد. چاپ اول.

شیهان، دیوید. ( 1368 ). بیماري اضطراب. ترجمة نصرت ا… پورافکاري. انتشارات اختر شمال.

فرهمندپور، کامبخش. (1389). راز لکنت زبان؛ باز شناسی ماهیت لکنت زبان و درمان آن. انتشارات نسل نو اندیش. چاپ دوم.

16.کنرلی، هلن .(1384). اختلالات اضطرابی (آموزش ، کنترل، درمان). ترجمه سیروس مبین. انتشارات رشد.

مجتهدي، يوکیانی . قنبر پور ،مقدم .(1377). دستیابی سریع به اصول بیماری­ها. انتشارات امید انقلاب.

موکی کیت، ریچارد. (1384). صدای شفا بخش موسیقی. ترجمه آذر گرگری. انتشارات ارسباران.

ناظم پور، مجید. (1388). کاربرد موسیقی در هیبنوتیزم درمانی و مراقبه.انتشارات ساوالان.

ناعمی، علی محمد .( 1377 ). روانشناسی آموزش خواندن. انتشارات آستان قدس رضوي.

چکیده

زبان كلامـي، جزء اساسي در بيان عقايد، تعامل اجتماعـي و درك امور آموزشي است. برقـراري رابطة ­مؤثر نيازمند مهارت­هاي زباني­ و كلامی است. افراد دچار لکنت، مانند سایر افراد عصبی مستعد رنج بردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. پژوهش­ها نشان می­دهد که تنیدگی یا اضطراب، لکنت را تشدید می­کند و هرچه اضطراب بیشتر باشد لکنت شدیدتر خواهد بود. از جمله درمان­های غیر دارویی در کاهش اضطراب و لکنت، موسیقی می­باشد. ریتم و صدای موسیقی، تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری نظیر لکنت می­تواند آسان سازد. مطالعات نشان می­دهد که محرک ریتمیک به­طور برجسته­ای باعث تخفیف لکنت می­شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آواز- ملودیک بر روی اختلالات اضطرابی و لکنت کودکان دبستانی بود. در این مطالعه از یک طرح تک آزمودنی استفاده شد. برای این منظور به مدت 16 جلسه پنج کودک دارای لکنت مورد درمان قرار گرفتند. و سپس قبل از مداخله و بعد از مداخله به صورت جداگانه پنج بار دو تست شدت لکنت کودکان 3 و تست اضطراب آشکار از آنها گرفته شد. نتایج تحلیل مشاهدی و کمی داده­ها  نشان داد که در نتیجه درمان، شدت لکنت درهر پنج کودک کاهش یافت. همچنین در نتیجه تحلیل کیفی و کمی داده­ها حاصل از تست اضطراب آشکار کودکان مشخص شد که بعد از پایان درمان به طور کلی شدت اضطراب به شکل جزئی کاهش داشته است. بر این اساس می­توان گفت درمان آواز – ملودیک در کاهش لکنت و اضطراب مؤثر بوده است.

کلیدواژه­ها: درمان آواز – ملودیک، لکنت، اضطراب.     

فصـل اول:کلیّـات پــژوهش

 1-1 مقدمه

«لکنت نوعی اختلال گفتاری است که منجر به ناروانی و در نهایت نارسایی گفتاری در فرد می­شود و زمانی که فرد دچار لکنت می­شود وقفه­ای غیر ارادی به صورت تکرار صداها و هجاها یا گیر کردن کلمات، بروز می­کند و در نهایت مشکلاتی را در برقراری ارتباط به علت سرعت نامناسب گفتار ایجاد می­کند.» (فرهمند پور،1389: 184)

«توجه به لکنت و شناخت عوامل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل مرتبط اضطراب است که به نظر می­رسد به نوعی در بروز آن بی­تأثیر نباشد. شناخت خصوصیاتی از جمله اضطراب و توجه به آن­، جهت درمان لکنت بسیار ضروري است و بدون توجه به آن هرگونه اقدام درمانی می­تواند با شکست مواجه شود. دکتر بوم[1]معتقد است که افراد دچار لکنت، اعم از کودك و بزرگسال معمولاً درون­گرا و فاقد اعتماد به نفس هستند و از احساس بی­کفایتی رنج می­برند. آن­ها مانند سایر افراد عصبی مستعد رنجبردن از ترس­ها، نگرانی­ها و اضطراب­ها هستند. بیمار ممکن است از ترسی که باعث لکنت شده­، آگاه نباشد، اما در وجود خویش درگیري گسترده­اي با آن دارد که در تنش سراسري بدن او آشکار است. »(دهقانی هشتجین،1374: 44)

یکی از روش­های غیر دارویی در کاهش استرس روش آرام سازی و موسیقی است. موسیقی درمانی یک حرفه حمایتی است و بیماران با انواع گوناگون مشکلات جسمـی و روانـی و یا مشکلات و اختلالات عاطفی – اجتماعی می­توانند از خدمات موسیقی درمانی بهرمند شوند برای استفاده از خدمات موسیقی درمانی شرایط سنی وجود ندارد و نوزادان تا سالخوردگان می­توانند تحت درمان قرار بگیرند. موسیقی امروزه در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهم­ترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، اندوه، مشکلات اجتماعی و غیره می­باشد. (ربیعی، کاظمی­ملک محمودی، کاظمی­ملک­محمودی، 1386).

مغز آدمی با موسیقی پیوندی دیرینه دارد؛ به­طوری که تأثیر موسیقی و ضرب­آهنگ­ها بر مغز و قوای شناختی انسان را ­نمی­توان انکار کرد.خاطراتی را که بزرگسالان از زمان کودکی خود به یاد می­آورند اغلب همراه با ریتم­ وآهنگ­ هستند. اشتغال هیجانی کلید یادگیری مؤثر است و موسیقی درمانی هیجانات را در فرد بر می­انگیزاند؛ بنابراین مغز را گشاده و برای یادگیری آماده می­سازد. حداقل هفت حیطة متمایز و مشخص هوشی در هر انسانی وجود دارد که یکی از این حیطه­های هوشی مربوط به موسیقی است. افرد دارای نیازهای خاص همواره با موسیقی قدرت فراگیری بهتری از خود نشان
می­دهند. زیرا بخش پسین مغز که در رابطه با موسیقی عمل می ­نماید کمتر مورد آسیب­های زمان تولد، سوانح و غیره قرار می­گیرد(پرسون و دولینگر، 2004).

«شواهد نشان می­دهد افرادی که در ارتباط کلامی دچار مشکل هستند با خواندن آواز­ و سرود­های مخصوص و با شمرده تلفظ کردن اصوات و ممارست مداوم در این زمینه می­توانند به کسب مهارت در حیطة تشخیص لغات دست یافته و به مرور زمان مسیر تکاملی و رو به جلویی را طی خواهند کرد. مسأله دیگر این که موسیقی برای تمرین در کسب مهارت­ها ایجاد انگیزه می­کند. ریتم و صدای موسیقی همچنین می­تواند تقویت جریان تکلم را در اختلالات گفتاری ـ از جمله لکنت ـ آسان سازد. برخلاف باور عموم آواز خواندن نه تنها موجب لکنت نمی­شود بلکه محرک­های ریتمیک به­طور برجسته­ای باعث تخفیف آن نیز می­شود. هنگامی که آهنگ­ها و جملات آواز­ها با دقت ساخته شوند، به طوری که آهنگ و ریتم اشعار با ریتم و صرف کردن گفتار منطبق باشد، می­تواند در یادگیری و تمرین درست ریتم و صرف کلمات، عبارات و جملات کمک کند»(اشمییت پترز،1389،ص 104).

1-2  بیان مسأله

لكنت نوعی اختلال حركتي در جريان سيال و روان­گفتار است كه با علائمي مانند تكرار كلمات و اصوات، كشيده­تر ادا کردن برخی آواها و يا قفل شدگي اندام­هاي گويايي بر روي تلفظ برخي صداها همراه است و فردی که دچار لکنت است ممکن است برای پنهان کردن یا اجتناب از این عارضه دست به اعمالي بزند كه باعث تلاش و تقلاي اضافي در حين صحبت در وی گردد(زمانی، 1390).

«لکنت از جمله مشکلات بی­شماری است که انسان از دیرباز با آن درگیر بوده است و علی رغم قدمت تاریخی آن هنوز ناشناخته­های زیادی در مورد آن وجود دارد و در این زمینه ایده­ها و نظریات متفاوتی وجود دارد. از یک سو گروهی علت لکنت را عصب شناختی و ناشی از نقص گفتار می­دانند وعده­ای تأخیر در ارسال امواج صدا از زبان به گوش را عامل لکنت می­دانند. گروهی دیگر نیز عدم برتر طرفی، ترس، تنبیه و تقلید را عامل لکنت می­دانند. اما عواملی نظیر اضطراب، عوامل ارثی و استعداد ذاتی نیز در بروز لکنت دخیل هستند. از سوی دیگر استرس و اضطراب آرامش درونی فرد را به مخاطره انداخته و توانایی ذهن را برای تمرکز بر روی عواملی که سبب شادی ونشاط در زندگی فرد می­شوند کاهش می­دهد. استرس  خود شدت و ضعف دارد، زمانی که شدت آن به اندازه­ای برسد که از کنترل فرد خارج شود موجب آسیب جسمی و روحی فرد خواهد شد و اینجاست که موسیقی در صورتی که به شکل صحیح و درست استفاده شود می­تواند با کاهش استرس واضطراب در فرد به کمک او بیاید. زمانی که استرس بر انسان غالب می­شود، گوش کردن به موسیقی آرام و ملایم،ذهن را از منبع استرس منحرف کرده و باعث کاهش آن می­شود»(اشمیت پترز، 1389؛ص، 102).

با توجه به این موضوع یکی از روش­های غیردارویی که می­تواند در کاهش استرس و اضطراب مؤثر باشد موسیقی درمانی است. موسیقی همواره در زندگی بشر نقش آرامبخش و نشاط بخش داشته و ضمن ایجاد سرزندگی و تقویت احساس همدردی به کاهش ضربان قلب، عمیق­تر شدن تنفس، کاهش اضطراب و افسردگی و تسکین درد منجر می­شود(شیبانی،1389).

موسیقی درمانی از شیوه­های نوینی است که در دهه­های اخیر مورد توجه قرارگرفته است، زیرا ثابت شده است که سیستم عصبی انسان به محرک­های موسیقی پاسخ مثبت می­دهد و در تغییر حالت بیماران بسیار مؤثر می­باشد(طباطبایی فر،1389)

براي درمان لكنت روش­هاي زيادي وجود دارد كه هر يك بر اساس ديدگاهي خاص تدوين شده است در بعضي پژوهش­هاي علمي اثربخشي موسيقي در درمان اختلال شناختي و همچنين مشكلات جسماني به اثبات رسيده­است. پژوهش­هاي انجام شده نشان مي­دهد كه غده تالاموس به عنوان مهم ترين غده در انسان محرك­هاي صوتي را به وسيلة سيستم­هاي عصبي دريافت و در كنار حافظه و تخيل به آنها پاسخ مي­دهد و موجب بروز ترشحاتي می­شود كه نتيجه آن آزادسازي ماده آندروفين خواهدبود. با توجه به اينكه مهم ترين اثر اين ماده تسكين درد در انسان مي­باشد، به سادگي مي­توان به ارزش موسيقي درماني پي برد. وهابي(1381) به اين نتيجه رسيد كه گوش کردن به موسيقي و نوار تن آرامي باعث كاهش اضطراب بيماران مي­شود و همچنين طبق نتايج تحقيقات معلوم گردید كه موسيقي درماني به­عنوان يك شيوه غير تهاجمي در كاهش درد می­تواند نتايج چشمگيري به همراه داشته باشد. به­علاوه تأثير موسيقي بر كاهش شدت درد مرحله اول زايمان در زنان با اولين حاملگي انتخاب گرديد. تأثير آواي قرآن كريم در كاهش سطح اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخيصي و درماني مؤثر بوده است (نجفی، خیری، طاووسی، عرفان، 1389). حال با توجه به نقش مهم و غیر قابل انکار موسيقي در درمان اکثر بیماری­ها و نیز با توجه به نقش اساسی اضطراب در بروز لکنت، از یک سو و نقش موسیقی درسلامتی و کاهش اضطراب و لکنت از سوی دیگر، ( که متأسفانه تاکنون در زمینة درمان لکنت با کمک موسیقی کار پژوهشی قابل ملاحظه­ای انجام نگرفته است) از این رو بر آن شديم تا اثر موسيقي ( آواز-­ ملودیک[2]) را بر درمان لكنت و اضطراب کودکان دبستانی بررسي نمائيم .

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موسیقی روشی است که چنانچه به صورت علمی و تجربی تأثیر آن شناخته شود می­تواند بر بهداشت روانی جامعه و کاهش برخی اختلالات روانشناسی به طرز چشمگیر و مؤثری مورد استفاده قرار گیرد.

موسیقی به واسطه داشتن ساختار مطبوع ریتمیک و سیالیت، در جریان ملودیک به راحتی با وزن کلمات، آوا و بیان جملات هماهنگ می­شود و فراینــدی را برای تسهیل و روانـی کلمات به وجود می­آورد و می­توان ریتم موسیقی را با ریتم زبان هماهنگ کرد و اختلال زبانی مانند لکنت را کاهش داد. از سوی دیگر می­توان اصوات واج­های موسیقیایی را با حروف و کلام از نظر ارتعاش و طنین هماهنگ کرد و مشکلات کلامی و لکنت را کاهش داد. موسیقی می­تواند روش بسیار سودمند، آسان و در دسترس برای کودکانی که از لکنت رنج می­برند باشد.

تکنیک­های محدود گفتار درمانی در درمان لکنت کودکان، بیش از پیش ضرورت ایجاد شیوه­ها و روش­های ­جدیدی به منظور درمان این کودکان ایجاب می­نماید. موسیقی درمانی از جمله روش­های مکمل است که می­تواند با ویژگی­های صوتی موزون، شرایط مناسبی را برای درمان این کودکان فراهم نماید. ضمناً استفاده از موسیقی نسبت به روش­های دیگر بسیار آسان و قابل کنترل می­باشد. همچنین این روش از جمله درمان­های غیردارویی است که اثرات جانبی منفی آن اندک می­باشد.

و از بین تکنیک­های موسیقی درمانی آواز- ملودیک[3](MIT) از جمله تکنیک­های است که تاکنون صرفاً جهت درمان بیماری زبان­پریشی مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع(  MIT)دیدگاه درمانی فشرده­ای است که به جهت افزایش برون­داد کلامی در بزرگسان زبان­پریش توسعه یافته است. این دیدگاه ترکیبی است از ضربه زدن ریتمیک با لحن آهنگین که به­منظور تولید اصطلاحات ساده در جهت افزایش ارتباطات ایجاد می­شود. MIT بر این فرض استوار است که استفاده از نیمکرة راست برای جنبه آهنگین گفتار ممکن است نقش این نیمکره را در کنترل زبان افزایش دهد. تحریک افزایش یافته نیمکره راست همچنین ممکن است غلبة نیمکره چپ آسیب دیده را بر برون­داد زبانی کم کند که نهایتاً این امر به کاهش فشار بر نیمکره چپ به­منظور کمک به تولید گفتار (حداقل در طی دوره بازیابی اولیه پس از صدمه) منجر می­شود بدون در نظر گرفتن این مسأله که آیا اصطلاحات خوانده یا گفته می­شوند(هاف[4]،2010).

در پژوهش حاضر هدف برآن بوده است تا از تکنیک MIT  به منظور کاهش لکنت و اضطراب استفاده شود. لذا چنانچه مطالعات تجربی نظام­مند قادر باشد اثر این روش را در کاهش مشکلات نشان دهد می­تواند به صورت حرفه­ای در مراکز مختلف از جمله محیط­های مدارس مورد استفاده قرر گیرد.

با توجه به این که تاکنون مطالعاتی که پیرامون این امر (تأثیر موسیقی درمانی بر لکنت ) در کشور و خارج کشور صورت گرفته باشد یا صورت نگرفته است و یا محدود و مختصر بوده پرداختن به این موضوع بیش از پیش ضرورت می­یابد. و از طرفی این روش را می­تواند به عنوان یک الگوی ساده و راحت در اختیار مراکز توان بخشی و حتی مدارس قرار گیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش بررسی درمان آواز ـ ملودیک برکاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی است.

و اهداف جزئی یا ویژه عبارتند از:

تعيين تأثير درمانی آواز- ملودیک بر کاهش لکنت کودکان پسر مقطع ابتدایی.

تعيين تأثير درمانی آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب کودکان پسر مقطع ابتدایی دارای لکنت.

1-5 پرسش­های تحقیق

1- آیا آواز- ملودیک بر کاهش لکنت کودکان تاثیر دارد؟

2-آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب کودکان دارای لکنت تاثیر دارد؟

1-6 متغیرهای مورد بررسی

متغیر مستقل: آواز- ملودیک

متغیر وابسته اول: لکنت

متغیر وابسته دوم: اضطراب

متغیر کنترل: جنسیت، مقطع تحصیلی

1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 تعاریف نظری

لکنت: براساس DSM-IV-TR(2001)، اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب است ویژگی اصلی لکنت را تشکیل می­دهد. این اختلال با تکرارهای و تطویل­های صوت­ها و هجاها و همچنین دیگر اختلال­های سیالی گفتار همراه است.

اضطراب: «معمولاً به احساس ترس، تشویش فراگیر، مبهم و بسیار ناخوشایند اطلاق می­شود. فرد مضطرب، خصوصاً در مورد خطرات ناشناخته بسیار نگران است. افزون بر آن فرد مضطرب عموماً ترکیبی از نشانه­های زیر را نشان می­دهد: تپش سریع قلب، تنگی نفس، اسهال،
بی­اشتهایی، سستی، سرگیجه، بی­خوابی، تکرار ادرار، لرزش، همه­ این نشانه­های جسمانی با ترس و اضطراب همراهند»(ساراسون؛ 1390: 304).

آواز- ملودیک: «تکنیک شناخته شده درمان آواز- ملودیک[5] (MIT) دردهة هفتاد میلادی به عنوان یک روش ترمیمی برای بخشی از مسایل گفتاری بزرگ­سالان زبان پریش به وجود آمده است در روش(MIT) عبارات و جملات کوتاه در نمونه­های سادة آهنگین با آواز خوانده می­شود. به موازاتی که بیماران عبارات و جملات را یاد می­گیرند آهنگ­ها کم­رنگ­تر و محو می­شوند. روش (MIT)بر پایة این نظریه قرار گرفته است که وقتی نیم­کره سمت چپ مغز آسیب می­بیند می­توان به وسیلۀ اغراق در آواز (ریتم، با مؤکد بیان کردن جملات ملودیک) با کمک نیم­کره راست، تکلم را تحریک کرده وآن را بهبود بخشید»(به نقل از اشمیت پترز،1389: 105).

1-7-2 تعاریف عملیاتی

لکنت: در این پژوهش لکنت، میزان نمره کسب شده از طریق پرسش­نامه آزمون شدت لکنت3[1] (SSI) یک مقیاسی كه بر مبناي آن دفعات بروز لكنت، مدت زمان گرفتگی­های كلامي و دفعات بروز حركات اضافه در ساير اندام­ها هنگام گفتار، فرد را حین خواندن و همچنین گفتار شفاهی اندازه­گیری می­کند.

اضطراب: در این پژوهش اضطراب، میزان نمره کسب شده از طریق پاسخ به سؤالات اضطراب مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان[2](RCMAS) که یک مقیاس خود گزارش دهی 38 گویه­ است که قبل و بعد از درمان از آزمودنی­ها گرفته و اندازه گیری می­شود.

آواز- ملودیک: منظور از آواز- ملودیک در این پژوهش ترانه و جملات کوتاه، که از ترانه­های نظر انتخاب و علاوه بر آن شعرهای کودکانه در نمونه­های ساده آهنگین که با آواز خوانده می­شود. به موازاتی که آزمودنی، عبارات و جملات را یاد می­گیرد، آهنگ­ها کم رنگ­تر و به­تدریج محو می­شوند و این ترانه­ها به مدت یک ساعت تمرین می­شوند.

[1].Stuttering Severity Instrumen

[2].Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale

[1].Boum

[2] Melodic Intonation Therapy

[3] Melodic Intonation Therapy

[4].Hough

[5].Melodic intonation therapy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از داده‌کاوي
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ادبي و موسيقايي هفت اثر از آثار موسيقي استاد محمدرضا شجريان، مندرج در کتاب خسرو خوبان
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122