پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 5
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4. اهداف پژوهش 7
1-5. فرضیه ی پژوهش 8
1-6. تعریف نظری و عملی مفاهیم 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش(پیشینه نظری و تجربی پژوهش)
2-1. سرطان کودک 11
2-2. اضطراب بیمارستانی در کودکان 12
2-3. مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان 13
2-3-1. عوامل موثر در واکنش های کودکان 16
2-3-2. رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری 18
2-3-4. عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری 19
2-3-5. تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری 21
2-4. بازی درمانی شناختی رفتاری 22
2-4-1. مروری بر شکل گیری CBPT 22
2-4-2. پیشنه های نظری برای CBPT 25
2-4-3. فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری 26
2-4-4. مداخله در CBPT 27
2-4-4-1. شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله 27
2-5. پیشیه تجربی پژوهش 32
2-5-1. پژوهش های خارجی 32
2-5-2. پژوهش ها در داخل کشور 36
2-6. جمع بندی 39
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1. روش تحقیق 43
3-2. جامعه آماری 43
3-3. نمونه تحقیق 43
3-4. روش نمونه گیری 44
3-5. معیارهای انتخاب گروه 44
3-6. ابزار پژوهش 44
3-7. فرآیند اجرای پژوهش 45
3-8. روش گرد آوری اطلاعات 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. تحلیل توصیفی 49
4-2. تحلیل استنباطی 50
4-3. جمع بندی یافته ها 55
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. بررسی فرضیه اصلی پژوهش 58
5-1-1. «بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 8 ساله تاثیر دارد.» 58
5-1-2. تبیین نتایج پژوهش 59
5-2. بحث و نتیجه گیری 62
5-3. محدودیت های تحقیق 63
5-4. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 64
منابع
منابع فارسی 67
منابع غیرفارسی 69

منابع

 منابع فارسی:

آقامحمدیان شعرباف،  ح؛ صفدری، ز؛ قنبری، ب؛ بنی هاشم، ع. (2013). تاثیر قصه درمانی برکاهش اضطراب کودکان سرطانی. ششمین کنگره بین الملی روانپزشکی کودک و نوجوان. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

بزمی،ن؛ نرسی، م. (1391). اثر تکنیک های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9-12 ساله مبتلا به سرطان خون. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. 107-130.

بک، ا. ج.(1391). شناخت درمانی : مبانی و فراتر از آن(ترجمه ل. فتی؛ ف. فرید حسینی. تهران: دانژه.

جدیدی، ر؛ حکمت پو، د؛ اقبالی، ع؛ معماری، ف. (1391). تبیین تجارب والدین داراي کودك مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. 28-40.

حسنی، ر؛ میرزائیان، ب؛ خلیلیان،ع. (1392). اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر اضطراب و عزت نفس كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي(ADHD) . پژوهش هاي نوين روانشناختي. 163-180.

رضایی، ز؛ پیوسته گر، م؛ قدیری، ف(1391). اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری به همراه مشارکت والدین در کاهش ترس اجتماعی کودکان. علوم رفتاری. 355-361

زارع، م؛ احمدی، س. (1386). اثربخشی بازی درمانی به شیوه رفتاری شناختی در کاهش مشکلات رفتاری کودکان. روان شناسی کاربردی. 18-28

زارعپور، ا؛ فلاحی خشکناب، م؛کاشانی نیا، ز؛ بیگلریان، ا؛ باباشهابی، ر. (1388). بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاهی علوم پزشکی کردستان. 64-72.

سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا. (2007). خلاصه روانپزشکی (ویرایش دهم). (ترجمه نصرت الله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب.

شیبانی، ش؛ یوسفی لویه، م؛ دلاور، ع. (1385). تاثیر قصه درمانی بر کاهش علائم افسردگی در کودکلن افسرده. پژوهش در حیطه کودکان استثانیی. 893-916.

صفری، س؛ فرامرزی، س؛ عابدی، ا. (1391). تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان. روان شناسی بالینی. 1-10.

عبدخدائی، م؛ صادقی اردوبادی، آ. (1390). بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری-شناختی برکاهش آن. روان شناسی بالینی. 51-85.

غیاثی زاده، م. (1392). اثربخشي بازي درماني به شيوه شناختي- رفتاري مايكنبام در كاهش كمرويي و گوشه گيري اجتماعي دانش آموزان دبستاني شهرملكشاهي . دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 96-105.

فرخ نیا، م؛ شهیدی، ش؛ فتح آبادی، ج. (1390). بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان. روان شناسی بالینی. 35-43.

فلاح، ر؛ گلزاری، م؛ داستانی، م؛ موسوی، م؛ ظهیرالدین، ع؛ اکبری، م. (1390). اثربخشی مداخله معنوی به شیوه گروهی بر ارتقای امید و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان.  اندیشه و رفتار. صفحه 65-76.

کرین، و. (1385). نظریه های رشد مفاهیم و کاربردها(ترجمه خوی نژاد و رجایی). تهران: رشد.

یوسفی لویه، م؛ متین، آ. (1385). تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 603-622.

منابع غیرفارسی:

Almeraisi, M. J. (2008). Effectiveness of cognitive-behavioral play therapy with children who have symptoms of attention deficit hyperactivity disorder(ADHD). Dissertation of doctor of psychology. Alliant International University.American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Association.

Berg, B. (1989). Cognitive play therapy for children of divorce. Innovations in clinical practice, 143-173.

Bierman, K. L. (1983). Cognitive development and clinical interviews with children. Advances in Clinical Child Psychology, 217-250.

Bloom, K. (1977). Patterning of infant vocal behavior. Exp Child Psychol, 367-377.

Bruswell, L., & Kendall, P. C. (1988). Cognitive-behaviotal methods with children. In K. S. Dobson, Handbook of cognitive behavior therapy (pp. 167-213). New York: Guilford.

Carey, M. P., & Burish, T. G. (1988). Etiology and treatment of the psychological side effects associated with cancer chemotherapy. A critical review and discussion. Psychol Bull, 307-325.

Coper, P.S., & Blitz, J.T. (1985). A Therapeutic Play Group for Hospitalized Children with Cancer.  Journal of Psychological Oncology, 23-37

چکیده

مقدمه: پیشرفت ها در فناوری تشخیص و درمان، سبب بهبود در پیش اگهی اطفال مبتلا به سرطان شده است. هرچند که این پیشرفت ها با افزایش تعداد عوارض جانبی و نیز تشدید رنج حاصل از آن ها همراه بوده است. در حقیقت، تقریباً هر جنبه از اقدامات تشخیصی، درمانی و بازتوانی منجر به درد و پریشانی قابل توجهی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان انجام گرفته است.

روش: پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی است و از میان روش های آماری، آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شده است. از میان جامعه در دسترس این پژوهش 10 کودک مبتلا به سرطان که وضعیت عمومی آن ها اجازه شرکت در پژوهش را بدان ها می داد از میان کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا واقع در شهر اهواز توسط تیم پزشکی معرفی شده و با استفاده از روش های قرعه کشی(گمارش به شیوه تصادفی ساده) 5 نفر آن ها در گروه آزمایش و 5 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. پیش از شروع مداخله اضطراب کودکان توسط آزمون اضطراب زانک مورد سنجش قرار گرفت و بعد از 8 جلسه مداخله، مجدداً در مرحله پس آزمون و یک و نیم ماه بعد از آن در مرحله پیگیری اضطراب کودکان توسط آزمون زانک مورد ارزیابی قرار داده شد.

یافته ها: یافته های این پژوهش نشان دادند استفاده از بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان می تواند موثر باشد. بطوریکه تفاوت نمرات “پس آزمون با پیش آزمون” و تفاوت “نمرات پیگیری با پیش آزمون” یعنی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مداخله هر دو برای گروه آزمایشی معنادار بودند اما برای گروه کنترل این مقادیر معنادار نبودند.

نتیجه گیری: بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان که تحت درمان های شیمیایی قرار دارند، موثر است؛ لذا پیشنهاد می شود در این اقدامات دردناک، جهت مدیریت اضطراب و پریشانی کودک از مداخلات بازی درمانی شناختی رفتاری استفاده شود.

کلید واژه: بازی درمانی شناختی رفتاری- کودکان مبتلا به سرطان- میزان اضطراب

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

سرطان بیماری سلول‌هاست که عامل مشخصه آن تکثیر نامحدود و غیر قابل کنترل سلول‌هایی است که نئوپلاسم بدخیم را تشکیل می دهند (فلاح و همکاران، 1390). افراد در سنین مختلف می توانند به سرطان مبتلا شوند. در این میان، سرطان های پیش از 15 سالگی به لحاظ اپیدمیولوژی سرطان اطفال نام گرفته اند (پیزو و پالاک[1]، 2001). سرطان اطفال مشتمل بر گروهی از بدخیمی ها است که هر یک اپیدمیولوژی، آسیب شناسی و میزان مرگ و میر مخصوص به خود را دارند ( موحدی و توحیدی فر، 2001 به نقل از زارعپور، 1388).

شیوع  این بیماری در دوران قبل از بلوغ، در هر دو جنس برابر است و در نوجوانی نسبت دختر به پسر، 2 به 1 افزایش می یابد. سرطان اطفال دومین علت مرگ و میر در کودکان زیر 14 سال می باشد (جافرودی و قندی، 1387 به نقل از سجادی و همکاران، 1390)  و حدود 30 درصد کودکان مبتلا به سرطان در نهایت بر اثر این بیماری می میرند (موحدی و توحیدی فر، 1380؛ به نقل از زارعپور و همکاران، 1388).

در عین حال بیماری های سخت و طولانی نظیر سرطان سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید می کند. بستری شدن کودکان در بیمارستان برای هر فردی به خصوص خود کودک ناراحت کننده است. جدا شدن از والدین، رویارویی با شرایط بیمارستان و اقدامات درمانی ناخوشایند، منابع اصلی استرس برای کودکان به شمار می روند (کین، 2002 به نقل از بزمی و نرسی، 1391) . کودکی که با یک بیماری تهدید کننده زندگی مواجه است درگیر حادثه استرس زایی است که فی النفسه حاد می باشد. به راحتی می توان سرطان دوران کودکی و درمان آن را به عنوان استرس زا ترین رویداد هایی که یک کودک و خانواده او ممکن است بدان گرفتار شوند در نظر گرفت. علاوه بر تاثیرات مغلوب کننده هیجانی حاصل از مواجه شدن با بیماری تهدید کننده زندگی  آن هم در سنینی که معمولا با چنین بیماری های کشنده ای سنخیتی ندارد، ماهیت درمان نیز منبع مضاعفی از استرس است. در طول فاز فعال درمان، کودک مبتلا به سرطان به طور کلی با تزریقات مداوم به نخاع و  نمونه گیری از مغز استخوان، وارد کردن سوزن به سیاهرگ برای گرفتن نمونه خون و تزریقات داخل وریدی مایعات و داروها و موارد بسیار دیگری از این قبیل درگیر است. علاوه بر اینکه شیمی درمانی نیز ممکن است منجر به گستره وسیعی از عوارض دردناک و آزاردهنده نظیر تهوع، آکنه، بالا رفتن وزن و ریزش مو شود. حال آنکه بعد از پایان یافتن فاز فعال درمان، همچنان کودک و خانواده اش با تهدید دائمی عود مجدد بیماری روبرو هستند.

درگیری  با یک بیماری  تهدید کننده زندگی در طول مراحل رشد و تحول در حالیکه همسالان از خدمات بزرگسالان در حال لذت بردن هستند بویژه طاقت فرسا بوده و اثرات روان شناسی زیادی از این ضربه برای کودک یا نوجوان بهمراه دارد. (برجس[2]، 1985؛ کولکا[3] و همکاران، 1990؛  کلک[4]، 1985 به نقل از  پلکوئتز[5] و همکاران، 1998).

«ضربه بیمارستان[6]» به معنای اثرات سوء بستری شدن در بیمارستان است که در سال های اخیر متخصصان به قدرت مخرب این وضعیت پی برده اند. کودکانی که به بواسطه بیماری های تهدید کننده زندگی نظیر سرطان در بیمارستان بستری می شوند با اثرات سوء روانی ضربه بیمارستان چون افزایش اضطراب و کاهش سطح سازگاری و احساسات مثبت مواجه می شوند. کودکان دچار سرطان با مشکلات زیادی مواجه می شوند که از آن بین می توان به کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و افزایش احساسات منفی اشاره کرد (بزمی و نرسی، 1391).

از جمله مهمترین هیجانات دارای بار منفی اضطراب است. اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که معمولاً با علائم دستگاه اتونوم همراه می گردد؛ مثل تنگی قفسه ی سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بیقراری که با عدم توانایی برای نشستن و یا ایستادن مشخص می شود. مجموع علائمی که هنگام اضطراب وجود دارد، بین افراد متفاوت است (سادوک و سادوک، 2007؛ پورافکاری، 1389). نشانه های اضطراب کودکان و بزرگسالان تقریباً یکی هستند اما تظاهرات آن در سنین مختلف، متفاوت می باشد (شکوهی یکتا و پرند، 1384).

اضطراب و نظایر آن می توانند به نوبه خود مشکلات ابتدایی را تشدید کنند و بر کنش وری و سازش یافتگی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان تاثیر منفی داشته باشند. به علاوه کودکان بیمار، نیاز به موقعیتی دارند که بتوانند در آن از تردیدها، ترس ها و آنچه نسبت به تجربه بستری شدن در ذهن دارند سخن گفته و هیجان ها و تصورات خود درباره بیماری را بیان کنند (بهروزیان، خواجه موگهی، و ضیایی کجباف, 1392). بزرگسالان از کلمات برای بیان تفکر و صحبت درباره چیزهایی که موجب دلواپسی آن ها می شود استفاده می کنند، درحالیکه برای کودکان بازی حکم کلام را دارد و به نظر می رسد یکی از بهترین روش های موجود برای بیان هیجان باشد. همچنین متخصصان بازی درمانگر امکان مواجهه با نیازهای هیجانی، شک ها و تردیدها را به کودک داده و فرصت دست یافتن به راه هایی برای سازگاری با شرایط بیمارستانی را برای آن ها فراهم می آورند (لندرث، 2002) . بازی درمانی به عنوان یک ارتباط بین فردی پویا، بین کودک و یک درمانگر آموزش دیده در فرایند بازی درمانی توصیف می شود، که رشد یک ارتباط امن را برای کودک تسهیل می نماید، تا کودک بطور کامل خود را بیان کند ( پورتر و هرناندز[7]، 2007).

همچنین، یافته های پژوهش های انجام شده نشان می دهند که بازی یک روش صحیح و درست برای درمان کودک است؛ چرا که کودکان اغلب در بیان شفاهی احساسات خود با مشکل روبرو هستند. از طریق بازی، کودکان می توانند موانع را کاهش دهند و احساسات و عملکردشان را بهتر نشان دهند. از طریق بازی درمانی کودک می تواند مهارت های کنترل خود را بهتر فرا گیرد. بازی درمانی رویکردی با ساختار و مبتنی بر نظریه ی درمان است که فرآیندهای یادگیری و ارتباط طبیعی و بهنجار کودک را پایه ریزی می کند (لندرث ، رای و  براتون[8]، 200؛ لندرث ، 2002). در واقع بازی درمانی روشی است که بوسیله ی آن، ابزار طبیعی بیان حالات کودک، یعنی بازی، به عنوان روش درمانی وی بکار برده می شود تا به کودک کمک کند فشارهای احساسی خویش را کنترل کند (باگرلی و پارکر[9]، 2005).  بازی باعث ارتباط افکار درونی کودک با دنیای خارجی او می شود و باعث می شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد. بازی، به کودک اجازه می دهد تا تجربیات خود، افکار، احساسات و تمایلاتی که برای او تهدید کننده هستند را نشان دهد (وتینگتون و همکاران، 2008؛ به نقل از جلالی، کاراحمدی، مولوی، آقایی، 1390).

اگرچه اکثر تکنیک های بازی درمانی برگرفته از تکنیک های مورد استفادۀ روانکاوان نوفرویدی مثل آنا فروید، ملانی کلاین و دیگران می باشد، اما بازی درمانی رویکردهای متفاوتی دارد که یکی از آنها رویکرد شناختی- رفتاری است و روانشناسان شناختی- رفتاری برای درمان اختلالات کودکان از بازی درمانی استفاده های فراوان نموده اند (شافر، 2002 به نقل از جنتیان، نوری، شفتی، مولوی، سماواتیان، 1387) .  این رویکرد با در نظر گرفتن محدودیت های سنی، ویژه ی کودکان خردسال 3 تا 8 سال طراحی شده و در آن به کودکان امکان داده می شود که در اعمال تغییرات درمان بخش خود شرکت داشته و بر مشکلاتشان فائق آیند. برای فهم شناخت درمانی به خردسالان، می توان از عروسک های نمایشی، حیوانات عروسکی، کتاب و دیگر اسباب بازی ها استفاده کرد تا به وسیله ی آن راهبردهای شناختی را دستکاری کرده و الگوهای ذهنی را ارائه داد (دروز، 1389).

بازی درمانی شناختی- رفتاری یک سری فعالیت های سازمان یافته و دارای هدف می باشد که در عین حال به کودک فرصت داده می شود تا به صورت غیر سازمان یافته و خودجوش دست به عمل بزند. این نوع بازی درمانی به صورت رهنمودی، متمرکز بر مشکل و کوتاه مدت می باشد و روابط درمانی که بین درمانگر و درمانجو به وجود می آید، آموزنده و مبتنی بر همکاری، دوستی و اعتماد است. مشاور مهارت های جدید را به کودک آموزش داده و کودک را تشویق می کند و درعین حال روی افکار، احساسات، خیالپردازی ها و محیط کودک متمرکز می شود و از راهبردهای سازگارانه استفاده می کند (تامپسون و رودلف، 1388).

1-2. بیان مساله

تقریبا در 20 سال اخیر، پژوهش های انجام شده توسط بالبی[10]، راتر[11]، اسکیپر[12]، ملامد[13] و دیگران (به نقل از فوسون، مارتین و هالوی[14]،1990) به درک متخصصان از اضطراب وابسته به بیمارستان[15] کمک های زیادی رسانده اند. برای مثال، پریشانی هیجانی[16] در جدایی از والدین و بستری شدن در بیمارستان در کودکان سنین  6 ماه تا 4 سال حداکثر مقدار ممکن است و اضطراب والدین نیز  به افزایش اضطراب کودک بستری دامن می زند (فوسون، مارتین و هالوی،1990). در این میان، سرطان اطفال که مشتمل بر گروهی از بدخیمی هاست با  تصویر چشم انداز از مرگی زود هنگام به صدمه جبران ناپذیری به عزت نفس و  ایجاد انواع اختلالات انطباقی منجر می شود که بدون تردید نشأت گرفته از اضطراب  مربوط به آگاهی از  مرگ و وضعیت وخامت آمیزی است که در پیش روی کودک قرار گرفته است (زارعپور، افسانه و همکاران، 1388).

در حالیکه تنظیمات و رویه های بیمارستانی بتدریج سبب انباشت اضطراب دوران کودکی می شود (فوسون، مارتین و هالوی، 1990)، نقش بازی در کاهش اضطراب و حالات هیجانی ناخوشایند کودکان انکار ناپذیر است (بزمی و نرسی, 1391). قدرت درمانی نهفته در بازی درمانی به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. درمانگران از طریق بازی به کودکانی که مهارت های اجتماعی یا عاطفی شان ضعیف است رفتارهای سازگارانه تری را می آموزند. رابطه حسنه ای که بین درمانگر و کودک در طول جلسله های بازی درمانی شکل می گیرد، تجربه مهمی را که برای درمان لازم است فراهم می آورد. در بازی درمانی، اسباب بازی ها مثل کلمات کودک و بازی زبان کودک است (لندرث، 2002). در این میان، بازی درمانی شناختی-رفتاری با در نظرداشت این پیش فرض که واکنش کودک به یک رویداد متأثر از مضامین و معانی است که به رویداد نسبت می دهد به اصلاح تحریف های معانی و مضامینی در کودک می پردازد که  به طور فزاینده  اضطراب  کودک را دامن می زنند  (زارع و احمدی, 1386).

با عنایت به نقش قابل توجه بازی درمانی، از جمله بازی درمانی با شیوه شناختی-رفتاری، در کاهش اضطراب و حالات ناخوشایند کودکان و به رغم استفاده گسترده از بازی درمانگری در درمان مشکلات کودکان، لیکن پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر این شیوه بازی درمانی در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان اندک می باشد و هنوز جایگاه خود را در ایران نه در زمینه بیماری های خانمان براندزی چون سرطان که به طور کلی در حوزه مشکلات کودکان بدست نیاورده است. به همین دلیل پژوهش حاضر در صدد بررسی اثر بخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان بوده است. علت انتخاب این شیوه بازی درمانی افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی و نیز آموزش مهارت های رفتاری مناسب و باورها و محتویات شناخت و فرایندهای شناختی است که در مواجهه با بیماری سرطان از جهاتی آشفته و مختل شده اند و نارسایی های شناختی یا تحریف های شناختی را منعکس می سازند (زارع و احمدی, 1386).

بدین ترتیب محقق در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که «آیا بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان اثر بخش است؟»

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

بدون شک کودکان عظیم ترین سرمایه های بشری هستند و اجرای سیاست گذاری های بهداشتی و درمانی دقیق مبتنی بر تأمین سلامت جسمی و روانی آنها الزامی است. یکی از مسائلی که سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید می کند، ابتلا به بیماری های سخت و طولانی مثل سرطان است. بستری شدن کودکان در بیمارستان برای هر فردی خصوصاً کودکان، ناراحت کننده است. جدا شدن از والدین، رویارویی با شرایط ناآشنای بیمارستان و اقدامات درمانی ناخوشایند، منابع اصلی استرس برای کودکان به شمار می روند (کین[17]، 2002).

تجربۀ سرطان و درمان های مربوط به آن، مشکلات روانشناختی جدی را به وجود می آورد و کودکان مبتلا، در طی رویارویی با بیماری، دستخوش پریشانی های جسمانی و عاطفی می شوند (وایت هد[18]، 2006). این کودکان با مشکلات زیادی مواجه می شوند که از آن بین می توان به کاهش اعتماد بنفس و عزت نفس و افزایش هیجانات منفی اشاره کرد (کندال[19]، 2009). از چند بررسی نتیجه گرفته شد که حتی کودکان با حال نسبتاً خوب هم به خوبی از وخامت این بیماری آگاه هستند و ممکن است انتظار مرگ زودهنگام خود را بکشند. که این رویارویی با مرگ به نوبه ی خود می تواند باعث برانگیختن پاسخ های اجتناب ناپذیر اضطرابی در فرد گردد (فرر[20]، 2007). از طرفی بین درد و اضطراب رابطه وجود دارد. بدین معنی که اگر درد افزایش یابد، باعث افزایش اضطراب خواهد شد و بطور مشابه، اگر اضطراب کاهش یابد باعث کاهش درد می شود (مک‌گریث[21]،1990؛ به نقل از وایت هد، 2006). پیامدهای جسمی و روانی ابتلا به بیماری سرطان در چرخه ای معیوب یکدیگر را تقویت کرده و منجر به وخامت حال کودکان مبتلا به سرطان می شوند. از این رو چنانچه بتوان گامی در تضعیف این چرخه برداشت، کمک بزرگی در راستای بهبود شرایط جسمی و روانی این کودکان برداشته شده است.

از آنجا که درمان های موجود برای سرطان بسیار طاقت فرسا هستند نیاز به فنون روان درمانی که به مدیریت درد، تهوع و سایر عوارض جانبی آزارنده به کودکان کمک کند در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته به ضرورتی  اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. پژوهش های رفتاری امکانی از روش های مداخله ای بدون دارو درمانی را فراهم می آورند و از این رو مداخلات درمانی شناختی-رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان از جانب اعضای تیم متخصص و بیماران با پذیرش گسترده ای روبرو شده است و این مداخلات هم اینک جزء خدمات وسیع روان شناختی می باشند که در مراکز سرطان در جوامع پیشرفته به بیماران ارائه می شود. در کنفرانس موافقت عمومی بهداشت جهانی[22] در مورد مدیریت درد سرطان در اطفال، روش های شناختی- رفتاری به عنوان یکی از درمان های اصلی عوارض جانبی در کودکان مبتلا به سرطان شناسایی شده است. توصیه های مشابهی توسط آژانس سیاست گذاری و پژوهشی مراقبت بهداشتی[23] ارائه گشته اند.  دلیل پذیرش وسیع روش های شناختی و رفتاری نیز سرعت بالای اثر گذاری مثبت آن بر روی پریشانی و رنج بیمار گزارش شده است. علاوه بر اینکه کاربرد پذیری نسبتاً آسان آن ها و ایجاد احساس کنترل در استفاده از آن ها برای بیمارانی که به شدت احساس آسیب پذیری می کنند امید بخش گزارش شده است (کلوزّی[24] و همکاران، 1995).

بدین ترتیب تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی در حمایت های روان شناختی از کودکان سرطانی در کشور ضروری می نماید. در عین حال بدلیل کمبود پژوهش های انجام شده در باب اثر بخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان، انجام پژوهش هایی که بتوانند به کشف اصول و قواعدی که در رابطه بین بازی درمانی و اثرات آن در میان کودکان مبتلا به سرطان برقرار است کمک کرده و بر گنجینه دانش مربوط به بهداشت کودکان بستری شده در بیمارستان بیافزایند واجب به نظر می رسد. لذا پژوهش حاضر در صدد بوده است تا با شناسایی اثرات بازی درمانی شناختی-رفتاری در کاهش سطح اضطراب کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان و به دنبال آن شناسایی تاثیر بازی درمانی بر افزایش سطح سازگاری عمومی و احساسات مثبت در این کودکان به این مهم کمکی کرده باشد.

1-4. اهداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان.

1-5. فرضیه ی پژوهش

فرضیه اصلی

بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان 4 تا 8 ساله تاثیر دارد.

1-6. تعریف نظری و عملی مفاهیم

تعاریف نظری

کودک مبتلا به سرطان. منظور از کودکان مبتلا به سرطان، کودکان مبتلا به انواع سرطان هاست که در این میان سرطان های خون، [25]تومورهای مغزی و سایر بخش های نظام عصبی مرکزی، نوروبلاستوم[26]، تومور ویلمز[27]، لنفوم[28]، رابدومیوسارکوما[29] و رتینوبلاستوم[30] در میان اطفال شایع ترند. تشخیص سرطان در کودکان بسیار دشوار است زیرا علائم تشخیصی در آن ها اغلب با علائم بیماری ها و ناراحتی های رایج و معمول در اطفال هم پوشانی دارد. ناخوشی های مکرر و وجود برآمدگی ها یا کبودی ها ممکن است نشانه اولیه سرطان در کودکان باشد. به طور کلی علائم تشخیصی عبارتند از: برآمدگی یا تورم غیرمعمول، رنگ پریدگی بدون دلیل و فقدان انرژی، کبود شدن به آسانی، درد مداوم در یک نقطه از بدن، لنگیدن، تب بدون علت و بیماری هایی که به طور دائم مداوا نمی شوند و مجددا به دفعات عود می کنند و نیز سردرد مکرر اغلب به همراه استفراغ، تغییرات ناگهانی در چشم یا دید آن و کاهش غیر منتظره و ناگهانی وزن (انجمن سرطان آمریکا[31]، 2013).

اضطراب[32]. اضطراب یک احساس منتشر ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند احساس و علائم جسمی همراه می گردد. یک علامت هشدار دهنده است و خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد (سادوک و سادوک، 2007).

اضطراب کودکان معمولا به صورت انزوا طلبی (درونی سازی) نشان داده می شود. کودکان از فعالیت هایی که در آن ها به اجبار باید با دیگران معاشرت داشته باشند (مثل مدرسه رفتن) اجتناب می کنند، به والدین و پرستاران خود می چسبند و دایم در صدد جلب توجه آن ها هستند، دوست دارند در خانه بمانند و نشان می دهند که از بعضی مسائل مثل جدا شدن از والدین بشدت می ترسند. کودکان کمتر از بزرگسالان به علائم اضطراب خود فکر می کنند، اما در مقایسه با کودکان غیرافسرده دردهای جسمی بیشتری اعلام می کنند (گنجی، 1392). تجلی اضطراب در سطح شناختی در کودک مضطرب به صورت تمرکز همه افکار و انگیزه ها بر روی رویدادی است که برای او معنادار است و توانایی تمرکز و قدرت حافظه بر اثر اضطراب دچار اختلال می شود. در قلمرو ارتباط کودک مضطرب با دیگران سه نوع رفتار متمایز را نشان می دهد: بازداری، رفتار اجتنابی و وابستگی اضطراب آمیز (دادستان، 1381)

بازی درمانی شناختی-رفتاری. نل[33] (1995) بازی درمانی شناختی رفتاری را به صورت هماهنگ سازی مداخلات رفتاری و شناختی در پارادایم بازی درمانی تعریف می کند. این فرآیند چارچوب نظری مبتنی بر اصول شناختی رفتاری را در درون یک مدل تحولی ایجاد می کند (نل،1995؛ به نقل از صمدی، 1389). در این روش همانند درمان بزرگسالان، بر تأثیر باورها یا نگرش های ناسازگارانه یا ناکارامد تأکید می شود.

تعاریف عملیاتی

کودک مبتلا به سرطان. در این پژوهش منظور از کودکان مبتلا به سرطان، کودکان در دامنه ی سنی 4 تا 8 سال هستند که مبتلا به سرطان در مرحله ی پس از تشخیص بودند و در سال 1393 ه. ش. در بیمارستان شفا واقع در شهر اهواز بستری بوده و تحت مراقبت قرار داشتند.

اضطراب. منظور از اضطراب در این پژوهش، عملکرد کودکان در مقیاس اضطراب زانک[34] طراحی شده توسط ویلیام زانک[35]، (1987) است که توسط نمرۀ بدست آمده از این مقیاس مشخص می شود. این مقیاس دارای 20 سؤال چهار گزینه ای در مقیاس لیکرت 1تا4 است و بر مبنای نشانگان بدنی-عاطفی اضطراب تهیه شده است که توسط سرپرست کودک پاسخ داده شده اند.

بازی درمانی شناختی رفتاری. نحوه اجرای بازی درمانی شناختی-رفتاری در این پژوهش عبارت بود از 8 جلسه 30 دقیقه ای مداخله ی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری با توالی دو روز در هفته (رضایی و همکاران، 1391) که در سال 1393 ه.ش توسط دانشجوی محقق مشغول به تحصیل در ترم چهار کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انجام پذیرفته است.

[1]. Pizzo & Poplack

[2]. Burgess

[3] .KulKa

[4]. Kolk

[5]. Pelcovutz

[6].  hospital trauma

[7] .Porter & Hernandez

[8] .Landreth, Ray and Bratton

[9] .Baggerly & Parker

[10] .Bowlby

[11] .Rutter

[12] .Skipper

[13] .Melamed

[14] .Fosson, Martin, & Haley

[15] .hospital-anxiety

[16] .emotional distress

[17] .Keene

[18] .Whitehead

[19] .Kendall

[20] .Ferrer

[21] .McGrith

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122