پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه    1
1-2- بيان مسئله    3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    9
1-4- اهداف پژوهش    11
1-5- فرضيات پژوهش    12
1-6- متغيرهاي پژوهش    12
1-7- تعريف اصطلاحات و مفاهيم    13
1-7-1 تعاريف نظري (مفهومي)    13
1-7-2 تعاريف عملياتي    16
فصل دوم: پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه    18
2-2 هيجانات مثبت    19
2-2-1 تاريخچه ي هيجانات مثبت    19
2-2-2 هيجان شادي    21
2-2-2-1 ريشه هاي تحولي    21
2-2-2-2 جنبه هاي ژنتيکي    22
2-2-2-3 جنبه هاي فيزيولوژيک    22
2-2-2-4 جنبه هاي شناختي    23
2-2-2-5 جنبه هاي اجتماعي    23
2-2-2-6 جنبه هاي اقتصادي    24
2-2-2-7 جنبه هاي هيجاني    25
2-2-3 هيجان لذت    25
2-2-3-1 ريشه هاي تحولي    25
2-2-3-2 جنبه هاي فيزيولوژيک    26
2-2-3-3 جنبه هاي غريزي    26
2-2-3-4 جنبه هاي شناختي    26
2-2-3-5 جنبه هاي اجتماعي    27
2-3 سلامت روان    28
2-3-1 تاريخچه ي سلامت روان    28
2-3-2 مولفه هاي سلامت روان    29
2-3-3 تأثير استرس و مهارت هاي مقابله اي بر سلامت روان    32
2-3-4 تأثير روابط بين فردي بر سلامت روان    33
2-3-5 مداخلات مبتني بر سلامت روان    34
2-4 مذهب و معنويت    35
2-4-1 تاريخچه ي روانشناسي مذهب و معنويت    35
2-4-2 وجوه تشابه و افتراق مذهب و معنويت    36
2-4-3 شکل هاي سالم و ناسالم مذهب و معنويت    37
2-4-4 تأثير مذهب و معنويت بر سلامت روان    38
2-4-4-1معنادهي و مقابله با استرس    38
2-4-4-2 روابط بين فردي    39
2-4-5 تأثير مذهب و معنويت بر هيجانات مثبت    39
2-4-6  يکپارچه سازي مذهب و معنويت در مداخلات سلامت روان     40
2-5 روان نمايشگري    41
2-5-1 تاريخچه ي روان نمايشگري    41
2-5-2 ارکان روان نمايشگري    43
2-5-2-1 کارگردان    43
2-5-2-2 شخص اول    44
2-5-2-3 ياور     44
2-5-2-4- حضار    44
2-5-3 صحنه ي اجراي روان نمايشگري    44
2-5-4 مراحل روان نمايشگري    45
2-5-4-1 گرم کردن    45
2-5-4-2 اجرا    45
2-5-4-3  مشارکت    47
2-5-5 عطش اجرا    47
2-5-6 خودجوشي و خلاقيت    48
2-5-7 کاردبردهاي روان نمايشگري    49
2-5-8 انواع شکل هاي اجراي جلسات روان نمايشگري    49
2-5-9 تکنيک هاي روان نمايشگري    50
2-5-9-1 تکنيک هاي مرحله ي گرم کردن    50
2-5-9-2 تکنيک هاي مرحله ي اجرا    51
2-5-10 ظرفيت روان نمايشگري براي يکپارچه سازي با تجارب معنوي    52
2-6 پيشينه ي پژوهشي    53
2-6-1 پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور    53
2-6-1-1 ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان    53
2-6-1-2 اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت    55
2-6-1-3 اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري    56
2-6-2 پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور    57
2-6-2-1 ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان    57
2-6-2-2 اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت    58
2-6-2-3 اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري    58
2-7 خلاصه و جمع بندي    59
2-7-1 خلاصه ي پيشينه ي خارجي    59
2-7-2 خلاصه ي پيشينه ي داخلي    60
2-7-3 جمع بندي    61
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه    62
3-2 طرح کلي پژوهش    62
3-3 متغيرهاي پژوهش    63
3-4 جامعه ي آماري    64
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گيري    64
3-6 ابزارهاي پژوهش    64
3-6-1 پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب    65
3-6-2 پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)    65
3-6-3 مقياس لذت اسنيت- هميلتون (SHAPS)    66
3-6-4 پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28)     67
3-7 شيوه ي اجراي پژوهش    67
3-8 برنامه ي مداخله    68
3-9 روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    70
فصل چهارم: نتايج پژوهش
4-1 مقدمه    71
4-2- بررسي توصيفي داده¬ها    71
4-3 بررسي استنباطي داده¬ها    77
4-3-1 تعيين متغيرهاي همگام    78
4-3-2 پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات    78
4-3-3 پيش فرض هاي تساوي کواريانس ها و تساوي واريانس¬ها    79
4-3-4 بررسي فرضيه¬هاي پژوهش    80
4-3-4-1 فرضيه ي 1    80
4-3-4-2 فرضيه ي 2    83
4-3-4-3 فرضيه ي 3    84
4-3-4-4 فرضيه ي 4    84
4-3-4-5 فرضيه ي 5    85
4-3-4-6 فرضيه ي 6    85
4-3-4-7 فرضيه ي 7    86
4-3-4-8 فرضيه ي 8    86
4-3-4-9 فرضيه ي 9    86
4-3-4-10 فرضيه ي 10    86
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه    90
5-2 بحث در مورد يافته¬هاي پژوهش     90
5-3 جمع بندي و نتيجه گيري    96
5-4 محدوديت هاي پژوهش    96
5-5 پيشنهادها    97
5-5-1 پيشنهادهاي پژوهشي    97
5-5-2 پيشنهادهاي کاربردي    97
پيوست¬ها    99
پيوست¬1: شرح جلسات مداخله ي روان نمايشگري با محتواي معنوي    99
پيوست¬2: پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد    120
پيوست¬3: مقياس لذت اسنيت-هميلتون    122
پيوست¬4: پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي    125
پيوست¬5: پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب    128
منابع و مآخذ    130

منابع و مآخذ

ابراهيمي، امراله؛ مولوي، حسين؛ موسوي، غفور؛ برنامنش، عليرضا و يعقوبي، محمد. (1386). ويژگي هاي روان سنجي، ساختارعاملي، نقطه برش باليني، حساسيت و ويژگي پرسشنامه سلامت عمومي‌28 سؤالي(GHQ-28) در بيماران ايراني مبتلا به اختلالات روانپزشکي. تحقيقات علوم رفتاري، 5 (1)، 12-5.

ابراهيمي، امرااله؛ نشاط دوست، حميدطاهر؛ کلانتري، مهرداد؛ مولوي، حسين و اسداللهي، قربانعلي. (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي‌پژوهشي اصول بهداشت رواني، 10 (2)، 116-107.

آرگايل، مايکل. (1383). روانشناسي شادي. ترجمه ي مسعود گوهري انارکي، حميدطاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامي. اصفهان: جهاد دانشگاهي.

اماني، فيروز؛ سهرابي، بهرام؛ صادقيه، سعيد و مشعوفي، مهرناز. (1383). بررسي شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مجله علمي‌پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل،  3 (11)، 11-7.

باب الحوائجي، فهيمه؛ رستمي‌نسب، عباسعلي؛ تاج الديني، اورانوس و هاشمي‌نسب، فخر السادات. (1390). بررسي رابطه بين هوش معنوي و شادكامي‌كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاه تهران. نشريه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، 45 (58)، 121-101.

باقري،‌ فريبرز؛ اکبري زاده، فاطمه و حاتمي، حميدرضا. (1390). رابطه بين هوش معنوي و شادکامي‌و متغيرهاي دموگرافيک در پرستاران بيمارستان. فصلنامه طبّ جنوب. 14 (4)، 263-256.

برک، لورا.اي. (1386). روان شناسي رشد. جلد اول.  ترجمه ي يحيي سيدمحمدي. تهران: نشر ارسباران.

برک، لورا.اي. (1387). روان شناسي رشد. جلد دوم.  ترجمه ي يحيي سيدمحمدي. تهران: نشر ارسباران.

بيان زاده، سيداحمد؛ بوالهري، جعفر؛ دادفر، محبوبه وكريمي‌كيسمي، عيسي. (1383). بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري مذهبي فرهنگي در بهبود مبتلايان به اختلال وسواس- جبري. مجله ي دانشگاه علوم پزشكي ايران، 11 (44)، 924-913.

ترکان، هاجر و کجباف،‌ محمدباقر. (1387). نگرش چيست؟. فصلنامه ي علمي- تخصصي توسعه ي علوم رفتاري، 1 (1)، 54-49.

حائري روحاني، سيدعلي. (1386). فيزيولوژي اعصاب و غدد درون ريز. تهران: سمت.

حسني واجاري، کتايون و بهرامي‌احسان، هادي. (1384). نقش مقابله مذهبي و خوشبختي معنوي در تبيين سلامت روان. مجلة روانشناسي، 9 (3)، 260-248.

خادمي، عين الله. (1389). جستاري درباره ي چيستي لذّت از منظر ابن سينا. مجله فلسفه و کلام اسلامي، 1 (43)، 50-29.

خداپناهي، محمدکريم. (1387). روانشناسي فيزيولوژيک. تهران: سمت.

خداپناهي، محمدكريم. (1388). انگيزش و هيجان. تهران: سمت.

زارع، مهدي و شفيع آبادي، عبدالله. (1386). مقايسه اثربخشي مشاوره گروهي عقلاني- عاطفي، رفتاري و روش مشاوره روان نمايشگري در افزايش سلامت عمومي‌و ابرازگري هيجاني مراجعان زن. مجله علمي‌و پژوهشي مطالعات زنان. 1(2)، 181- 148.

زارع، مهدي؛ شفيع آبادي، عبدالله؛ پاشاشريفي، حسن و نوابي نژاد، شکوه. (1386). اثربخشي گروه درمانگري عقلاني- هيجاني- رفتاري و روان نمايشگري در تغيير سبکهاي ابراز هيجان. فصلنامة روانشناسان ايراني، 4 (3)، 41-25.

ساپينگتون، اندرو.اِ. (1387). بهداشت رواني. ترجمه ي حميدرضا حسين شاهي برواتي. تهران: انتشارات روان.

سليگمن، مارتين. اي. پي. (1390). روانشناسي مثبت، پيشگيري مثبت و مثبت درماني. در م. اشنايدر و ش.ج. لوپز، معنويت و روانشناسي مثبت. ترجمه و تلخيص مهرداد کلانتري، سيده راضيه طبائيان، پريناز سجاديان و الهام آقايي. اصفهان: کنکاش.

سليماني، فاطمه. (1389). لذت و الم از نگاه ابن سينا. دو فصلنامه علمي- پژوهشي حکمت سينوي (مشکوة النور)، 14، 23-5.

شجاعيان، رضا و زماني منفرد، افشين. (1381). ارتباط دعا با سلامت رواني و عملکرد شغلي کارکنان فني صنايع مهمات سازي. انديشه و رفتار، 8 (2)، 39-33.

شمشيري نظام،‌ تورج؛ کافيان تفتي، عليرضا و انصاري، سمانه. (1385). بررسي همه گير شناختي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1383. فصلنامه پژودا، 1 (1)، 9-2.

شولتز، دوآن. (1385). روانشناسي كمال. ترجمه ي گيتي خوشدل. تهران: نشرپيكان.

شولتز، دوآن و شولتز، سيدني الن. (1387). نظريه هاي شخصيت. ترجمه ي يحيي سيد محمدي. تهران: نشر ويرايش.

شوماخر، رندال. اي و لومکس، ريچارد. جي. (1388). مقدمه اي بر مدل سازي معادله ساختاري. ترجمه ي وحيد قاسمي. تهران: جامعه شناسان.

Abdel-khalek, A.M., & Naceur, F. (2007). Religiosity and its association with positive and negative emotions among college students from Algeria. Mental Health, Religion & Culture, 10(2), 159-170.

Aghili, M., & Kumar, G.V. (2008). Relationship between religious attitude and happiness among professional employees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 66-69.

Ahmadi, S.H., Asadi, E., Amini, Z., Kazerooni, N., & Kazemi, H. (2013). The causal model of relation between religious attitude, hopelessness, and depression in students. Presented at 13th European Congress of Psychology.

Ahmadi, S.H., & Bajelan, N. (2013). The effectiveness of cognitive behavioral spirituality therapy on aggression and assertiveness in highschool girl Students.  Presented at 13th European Congress of Psychology.

Ahmadi, S.H., Asadi, E., & Movahhed Abtahi, M.S. (2013). The causal model of relationship between happiness, pleasure and mental health in students. Presented at 13th European Congress of Psychology.

Ahmadi, S.H., & Kajbaf, M. (2012). The effectiveness of cognitive behavioural spirituality therapy on rate of anxiety in students. Presented at 30th International Congress of Psychology.

چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. همچنين در اين پژوهش، روابط بين متغيرهاي نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در قالب يک مدل ساختاري مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ي اين پژوهش، شامل 175 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان بود که که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي، انتخاب شدند و به پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب، پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)، مقياس خوشکامي اسنيت- هميلتون (SHAPS) و پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28) پاسخ دادند. سپس از ميان آن ها 30 نفر جهت شرکت در طرح آزمايشي پژوهش، انتخاب گرديدند و در دو گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پيگيري، مجدداً به پرسشنامه هاي پژوهش، به جز پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب، پاسخ دادند. براي گروه آزمايش، ده جلسه ي گروهي روان نمايشگري با محتواي معنوي، اجرا شد اما گروه کنترل در معرض هيچ مداخله اي قرار نگرفت. براي تحليل داده هاي اين پژوهش، از تحليل کواريانس چندمتغيره، تحليل مسير و تحليل ميانجي استفاده شد. نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره، نشان داد که با کنترل نمرات پيش آزمون، ميزان شادي، لذت و سلامت روان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل، در مرحله ي پس آزمون، افزايش معناداري داشته است(05/0 P<). اين نتايج، پس از پيگيري يک ماهه نيز تأييد شد (05/0 P<). همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد که مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان، براساس شاخص هاي مختلف برازش، تأييد مي گردد. براساس اين مدل، نگرش مذهبي با لذت، لذت با شادي و سلامت روان، و شادي با سلامت روان، رابطه ي مستقيم دارد (05/0 P<). براساس نتايج تحليل ميانجي، رابطه ي غيرمستقيم بين نگرش مذهبي با شادي از طريق لذت، و نگرش مذهبي با سلامت روان از طريق لذت، تأييد شد (05/0 P<). براساس نتايج اين پژوهش، در جمعيت دانشجويان دانشگاه اصفهان، بين نگرش مذهبي با شادي، لذت و سلامت روان، روابط مستقيم و غيرمستقيم معناداري وجود دارد و روان نمايشگري با محتواي معنوي مي تواند به عنوان يک مداخله ي مؤثر در جهت ارتقاء شادي، لذت و سلامت روان در اين جمعيت، مورد استفاده قرار گيرد.

 کلمات کليدي: روان نمايشگري، شادي، لذت، سلامت روان، معنويت، مذهب

فصل اول   کليات پژوهش

 1-1  مقدمه

از ابتداي شکل گيري علم روانشناسي در قرن نوزدهم تا آخرين دهه هاي قرن بيستم، اکثر قريب به اتفاق رويکردهاي روانشناسي مطرح شده، مفهوم سلامت روان[1] را به عنوان يک مفهوم مستقل، مورد بررسي قرار ندادند. در خلال اين دوران، اين موضوع تقريباً مورد اتفاق نظر بود که سلامت روان، مفهومي جداي از بيماري رواني نيست. به عبارت ديگر، هرفردي که فاقد نشانگان اختلالات روانشناختي بود، داراي سلامت روان، تلقي مي شد. از اينرو تمرکز عمده ي نظريه پردازي ها و پژوهش هاي روانشناختي، بر اختلالات رواني و افراد داراي اختلال رواني، متمرکز شد (کيس[2]، 2007). پژوهش هاي حيطه ي هيجانات نيز از اين جهت گيري، مستثنا نبودند و اکثر مطالعات در زمينه ي هيجانات، بر هيجانات منفي متمرکز بودند (امونز[3]، 2005). اين وضعيت تا اواخر قرن بيستم بر مطالعات و پژوهش هاي روانشناسي، حاکم بود تا اينکه در اواخر قرن نوزدهم، نظريه پردازان و پژوهشگران جنبش نوظهوري که امروزه روانشناسي مثبت[4] ناميده مي شود، تمرکز اصلي خود را بر توجه به هيجانات مثبت و عوامل مؤثر بر اين هيجانات گذاشتند (سليگمن[5]، 2002). اين رويکرد، روانشناسي قرن بيستم را به دليل تمرکز بيش از حد  بر مقوله ي آسيب شناسي رواني و غفلت از مباني سلامت روان، به چالش کشيد (سليگمن؛ ترجمه ي کلانتري، طبائيان، آقايي و سجاديان، 1390) و تأکيد کرد که روانشناسي علاوه بر توجه به مقوله ي درمان مسائل روانشناختي همچون هيجانات منفي ناکارآمد، بايد به ارتقاء مولفه هاي مختلف سلامت روان، از جمله هيجانات مثبت نيز توجه داشته باشد (کار[6]، 2005). اين تغيير نگرش در جريان علم روانشناسي، منجر به اين شد که هيجانات مثبتي همچون شادي[7] و لذت[8]، که در طول قرن بيستم تاحد زيادي مورد غفلت پژوهش هاي علمي قرار گرفته بودند، مرکز توجه نظريه پردازان و پژوهشگران مختلف، قرار بگيرند (سليگمن، 2002).

در ميان هيجانات مثبت، تاکنون شايد هيچ مقوله اي به اندازه ي دو هيجان شادي و لذت، مورد بررسي نظريه پردازان و پژوهشگران قرار نگرفته باشد (کسبير و داينر[9]، 2008). شادي و لذت، به عنوان مهمترين هيجانات مثبت انسان قلمداد مي شوند (‌آرگايل؛ ترجمه ي گوهري انارکي، نشاط دوست،‌ پالاهنگ و بهرامي، 1383). اين دو هيجان، همپوشي ها و قرابت هاي زيادي با يکديگر دارند، به طوري که حتي در مواردي، توسط بعضي از نظريه پردازان، به عنوان مفاهيمي مترادف در نظر گرفته مي شوند (خداپناهي، 1388) و يا اينکه لذت،  به عنوان مولفه اي از شادي در نظر گرفته مي شود (دوک ورث، استين[10] و سليگمن، 2005). براي اکثر افراد، هيجان شادي، همواره در ارتباط با هيجان لذت، تداعي مي شود، به طوريکه درک بيشتر مردم از تجربه ي شادي، بيشتر به تجاربي که توأم با هيجان لذت باشد، مربوط مي شود. در واقع ظاهراً اينطور به نظر مي رسد که اين دو هيجان، قابل تفکيک از يکديگر نيستند و تجربه ي هريک با تجربه ي ديگري همراه است. با اين حال، آنچه که امروزه مورد تأکيد و توافق نظريه پردازان هيجانات مثبت است، اين است که هيجانات شادي و لذت، مفاهيمي مستقل اما کاملاً مرتبط با يکديگر محسوب مي شوند (فرانکلين[11]، 2010).

نظريه پردازان هيجانات مثبت، درمورد عوامل مرتبط با شادي و لذت، تأکيد بارزي بر مولفه هاي شناختي دارند (ايشي، شيماک و داينر[12]، 2001؛ کار، 2005). اين موضوع بويژه در  رويکردهاي شناختي- رفتاري به خوبي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است که شناخت هاي افراد با هيجانات آن ها ارتباط تنگاتنگي دارد، به طوري که با تغيير مناسب و سازنده در شناخت ها مي توان تغييراتي مطلوب و سازنده  در هيجانات ايجاد کرد (کري؛ ترجمه ی سيدمحمدی، 1389). براساس مطالعاتي که در زمينه ي جنبه هاي شناختي هيجانات مثبت، صورت گرفته است، به نظر مي رسد باورهاي مذهبي و معنوي مي توانند به عنوان عوامل شناختي مهم و تأثير گذاري در رابطه با تجربه ي هيجانات مثبتي همچون شادي و لذت، ايفاي نقش کنند (امونز، 2005). بنابراين توجه به اين مولفه ها در مداخله به منظور ارتقاء هيجانات مثبت، مي تواند حائز اهميت باشد.

پکپارچه سازي[13] عقايد مذهبي و معنوي مراجعين در جريان رويکردهاي معتبر مشاوره و روان درماني، موضوعي است که به طور جدي در سال هاي اخير، مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به پژوهش هاي علمي متعددي که در همين دوره ي زماني کوتاه، انجام شده و از اثربخشي اين مداخلات، خبر مي دهند، امروزه کاربرد و اثربخشي چنين مداخلاتي، مورد توافق و پذيرش است. با اين حال، اين جريان علمي و پژوهشي، هنوز در ابتداي مسير خود قرار دارد و بررسي اثربخشي يکپارچه سازي عقايد مذهبي و معنوي مراجعين در جريان درمان، هنوز در مورد بسياري از رويکردهاي مشاوره و روان درماني انجام نگرفته است (پارگامنت[14]، 2007). رويکرد روان نمايشگري[15] نيز از جمله رويکردهايي محسوب مي شود که به نظر مي رسد ظرفيت بالقوه ي مناسبي جهت بهره گيري از عقايد معنوي و مذهبي مراجعين را دارد (مارينيو[16]، 1994). لذا اين پژوهش برآن است تا ضمن بررسي روابط بين متغيرهاي نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در قالب يک مدل ساختاري، اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي را بر سه متغير شادي، ‌لذت و سلامت روان، مورد بررسي قرار دهد.

1-2 بيان مسئله

براي بسياري از افراد، ورود به دانشگاه و پذيرش هويت دانشجويي، صرفاً به منزله ي يک تغيير و رشد تحصيلي محسوب نمي شود، بلکه محيط دانشگاه و دوره ي دانشجويي،  با تجارب جديد بسياري که در پيش روي افراد قرار مي دهد، مي تواند تأثيرات قابل ملاحظه اي بر رشد هويتي آن ها داشته باشد (برک؛ ترجمه ی سيدمحمدی، 1387). افراد با ورود به دوره ي دانشجويي، عملاً به عرصه ي مهمي از زندگي دوره ي بزرگسالي وارد مي شوند و در معرض انتظارات اجتماعي و تحصيلي بيشتر و متنوع تري نسبت به دوره ي تحصيلي قبلي، قرار مي گيرند. اين مواجهه ي يکباره با هنجارها و انتظارات تحصيلي و اجتماعي جديد، به همراه مسائلي چون دوري از خانواده (در مورد دانشجويان خوابگاهي)، افزايش هزينه هاي تحصيلي، نگراني درمورد عملکرد تحصيلي و اکتساب نمرات مناسب و مسائل مربوط به روابط بين فردي با ديگران در محيط دانشگاه، مي تواند فشارهاي رواني زيادي را براي دانشجويان به همراه داشته باشد (مارتين، کاينوس، وبر و گودبوي[17]، 2006). از اينرو امروزه در حوزه ي مطالعات سلامت روان، دوره ي تحصيلات دانشگاهي، براي افرادي که در اوان دوره ي بزرگسالي وارد دانشگاه مي شوند، دوره ي بسيار حساسي محسوب مي شود. مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، در مجموع بيانگر اين موضوع هستند که مسائل و مشکلات روانشناختي، بويژه مشکلات خلقي مانند افسردگي، در جمعيت هاي دانشجويي به ميزان قابل توجهي ملاحظه مي شود. براساس اين پژوهش ها هرساله، شمار دانشجوياني که به مراکز مشاوره ي دانشگاه ها مراجعه مي کنند، رو به رشد است و براي بسياري از اين دانشجويان، تشخيص اختلالات رواني محرز مي شود (هاوارد، شيرالدي، پيندا و کامپانلا[18]، 2006). در ايران هنوز پژوهشي که به طور جامع و با بررسي مراکز مشاوره ي دانشگاه ها به ارزيابي وضعيت سلامت روان دانشجويان پرداخته باشد، انجام نگرفته است، اما بعضي از پژوهش ها همسو با پژوهش هاي انجام گرفته در ساير کشورها اين موضوع را نشان مي دهند که در ايران نيز بخش مهمي از مسائل سلامت روان دانشجويان، به حيطه ي سلامت هيجاني آن ها مربوط مي شود (اماني، سهرابي، صادقيه و مشعوفي، 1382، شمشيري نظام، کافيان تفتي و انصاري، 1383، معروفي 1384).

نظريه پردازي ها و پژوهش هاي مختلفي که در حيطه ي سلامت روان، انجام گرفته اند، در مجموع بر اين موضوع توافق دارند که سلامت هيجاني شامل تجربه ي پايدار و با دوام هيجانات مثبت، مانند شادي و لذت، يکي از مولفه هاي اساسي سلامت روان محسوب مي شود (مک دونالد[19]، 2006). بر اين اساس، براي مقابله با عوامل استرس زا و به طور کلي عوامل تهديد کننده ي سلامت روان و نيز براي پيشگيري از مسائل و اختلالات روانشناختي، تمرکز بر کاهش يا کنترل هيجانات منفي، کافي نيست، بلکه حفظ و ارتقاء سلامت روان، مستلزم حفظ و ارتقاء هيجانات مثبتي همچون شادي و لذت است (گلانز و شوارتز[20]، 2008).

در تعريف و تبيين هاي علمي از هيجان شادي، معمولاً به سه مؤلفه ي عاطفه ي مثبت، عاطفه ي منفي و احساس رضايت از زندگي، تأکيد مي شود (ليوبوميرسکي، شلدون و اشکيد[21]، 2005). پژوهش هاي مختلف انجام شده در زمينه ي شادي، دو بعد اساسي شناختي[22] و عاطفي[23] را براي اين هيجان شناسايي کرده اند. بعد شناختي شادي، شامل ارزشيابي و قضاوت شناختي در مورد رضايت از زندگي است. اين ارزشيابي هم شامل ارزشيابي کلي از زندگي و هم شامل ارزشيابي هاي اختصاصي از حيطه هاي مختلف زندگي است. بعد عاطفي شادي، نيز به تجربه ي مکرر و با دوام هيجانات مثبت، مخصوصاً هيجان لذت، در کنار ميزان پايين تجربه ي هيجانات منفي،‌ اشاره دارد (کار، 2005؛ ‌آرگايل؛ ترجمه ي گوهري انارکي و همکاران، 1383). لذت، علي رغم اينکه به عنوان مولفه ي عاطفي هيجان شادي، محسوب مي شود، خود مستقلاً و به طور اختصاصي به عنوان يک هيجان مثبت در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر، تجربه ي هيجان لذت، از شروط لازم براي تحقق هيجان شادي است، اما لذت و شادي معادل يکدگر محسوب نمي شوند و لذت، شرط کافي براي تحقق شادي نيست. به همين دليل است که امکان تحقق هيجان لذت، بدون تحقق هيجان شادي وجود دارد (فرانکلين، 2010).

در نظريه پردازي هاي مختلفي که از زمان فلاسفه ي يونان باستان تا پژوهش هاي علمي روانشناسي قرن بيست و يکم، در مورد هيجان لذت، انجام گرفته است، اکثراً بر اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد که هيجان لذت، صرفاً محدود به لذات حسي مانند خوردن،‌ آشاميدن، بوييدن، ميل جنسي و مواردي از اين قبيل‌ نيست، بلکه مقولات روانشناختي برتري را نيز شامل مي شود (کسبير و داينر، 2008). به عنوان نمونه، روزين[24] (1999، به نقل از ايشي و همکاران، 2001) در تبيين روانشناختي مفهوم لذت، به سه نوع لذت، اشاره مي کند: لذت هاي حسي[25]، لذت هاي زيبايي شناختي[26] و لذت هاي دستاورد[27] . لذت هاي حسي، به جنبه هاي بدني و زيست شناختي، مربوط هستند؛ لذت هاي زيبايي شناختي، جنبه ي ذهني و انتزاعي دارند، مانند لذت از موسيقي؛ لذت هاي دستاورد نيز از دستاوردهاي مربوط به ارزش شخصي، حاصل مي گردند. در مورد مفهوم لذت، تقسيم بندي هاي مشابهي نيز در ميان فلاسفه ي اسلامي، صورت گرفته است. به عنوان مثال،  ابن سينا نيز لذات را در مقولات گوناگون جسماني و عقلاني طبقه بندي مي کند و بيان مي دارد که بالاترين و با اهميت ترين لذات،‌ لذت عقلاني است. منتها در ديدگاه نظريه پردازان اسلامي، جنبه هاي معنوي، همواره به عنوان مولفه اي اساسي از لذت هاي غيرحسي محسوب مي شده است، به طوريکه  انديشمندان فلسفه ي اسلامي همچون ابن سينا و نيز بزرگان عرفان اسلامي همچون مولانا از جمله پيشگامان اين موضوع بودند که تجارب معنوي به عنوان مهمترين منابع تجربه ي لذت و شادي به شمار مي روند (محمدي آسيابادي، 1388؛ خادمي، 1389؛ سليماني، ‌1389).

مذهب[28] و معنويت[29] همواره به عنوان يکي از مهمترين ابعاد تجربه ي انساني، در سراسر تاريخ بشريت به شمار مي رفته است. به طوريکه تأثير عميق عقايد مذهبي و معنوي بر جنبه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان ها چه در دوره هاي تاريخي گذشته و چه در حال حاضر، به هيچ وجه قابل انکار نيست (زينبائوئر[30] و پارگامنت، 2005). اگرچه در دوره هايي از مطالعات روانشناختي در زمينه ي مذهب و معنويت، اين دو مقوله، به عنوان دو مفهوم کاملاً‌ مستقل در نظرگرفته مي شدند، اما امروزه اين دو مقوله به عنوان مفاهيم بسيار مرتبطي تلقي مي شوند که از جنبه هاي مختلفي با يکديگر همپوشي دارند. هر دو مفهوم مذهب و معنويت، به يک نظام معنادهي فرامادي اشاره دارند که عميقاً در جهان بيني افرادي که به آن معتقد هستند، نهادينه شده و در بسياري از تجارب آن ها در زمينه هاي مختلف زندگي روزمره، تأثير گذار است. منتها مذهب، بيشتر به عقايد و اصول منسجم ارائه شده از جانب يک دين يا آيين مشخص اشاره دارد که معمولاً نهادهاي اجتماعي خاصي مثل کليسا، کنيسه، معبد يا مسجد نيز در ارتباط با آن وجود دارند. در مقابل، معنويت بيشتر به يک نظام معنادهي فردي دروني اشاره دارد که جامعيت، انسجام و استلزامات اجتماعي کمتري نسبت به مذهب دارد (هود، هيل و اسپيلکا[31]، 2009). علي رغم اين تفاوت هاي مفهومي، عملاً نمي توان تمايز مطلقي بين مذهب و معنويت، قائل شد، زيرا در مورد بسياري از افراد، مذهب، اعم از معنويت است. به عبارت ديگر، بسياري از افرادي که خود را مذهبي مي دانند، خود را بهره مند از تجارب معنوي نيز مي دانند، زيرا حتي افرادي که عقايد مذهبي يکساني دارند، براساس همين عقايد يکسان، تجارب معنوي دروني شده، شخصي و منحصر به فردي را در ابعاد مختلف زندگي روزمره ي خود تجربه مي کنند (زينبائوئر و پارگامنت، 2005).

باورهاي مذهبي و معنوي، بويژه باورهاي مبتني بر ارتباط با خداوند، مي توانند تأثيرات قابل توجهي بر سلامت روان داشته باشند. زيرا اين باورها از يک سو منابع بسيار ارزشمندي براي مقابله ي مؤثر با موقعيت ها و شرايط استرس زا و تعديل و کنترل هيجانات منفي به شمار مي روند و از سوي ديگر مي توانند در ايجاد و ارتقاء هيجانات مثبت، تأثير مستقيمي داشته باشند (هيل و پارگامنت، 2003). در واقع  باورهاي مذهبي و معنوي، شامل باورها و شناخت هاي عميق و نهادينه شده اي هستند که مي توانند روي سبک پردازش شناختي و تعبير  افراد از مسائل مختلف، تأثير گذار باشند. از اينرو نظريه هاي مبتني بر رويکردهاي شناختي، بر اين اعتقاد هستند که باورهاي مذهبي و معنوي نيز دقيقاً مانند ساير شناخت هاي موجود در نظام ذهني افراد، عمل مي کنند و دقيقاً همان ساز و کارهايي که به طور کلي در مورد نظام شناختي افراد، مطرح مي شود، در مورد باورهاي مذهبي و معنوي آنان نيز صدق مي کند. هرچند که بررسي عيني صحيح يا غلط بودن تعبيرهاي ماورايي مربوط به اين باورها، خارج از حيطه ي علم روانشناسي است، اما براساس پژوهش هاي مختلف، به نظر مي رسد که نظام شناختي مبتني بر مذهب و معنويت، مي تواند به سازگاري رواني و اجتماعي افراد، کمک کند (اوزوراک[32]، 2005). بويژه در مطالعات مربوط به هيجانات مثبت همچون شادي و لذت، عقايد مذهبي و معنوي، همواره به عنوان يکي از عوامل اصلي تأثير گذار بر اين هيجانات، مطرح بوده اند (کار، 2005؛ جانسون[33]، 2009). بنابراين با توجه به ارتباط  باورهاي مذهبي و معنوي با سلامت روان و بويژه مقوله ي هيجانات مثبتي همچون شادي و لذت، در جريان مداخلات متمرکز بر سلامت روان و هيجانات مثبت، توجه به مقوله ي باورهاي مذهبي و معنوي مراجعين، مي تواند حائز اهميت باشد. اين ايده تا کنون در قالب مداخلات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که برجسته ترين آن ها مداخلات مبتنی بر رويکردهای شناختی- رفتاری بوده است (پارگامنت، 2007). با اين حال، هنوز رويکردهای مشاوره و روان درمانی مهمی در اين زمينه قابل بررسی هستند که هنوز مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اند. به نظر مي رسد که روان نمايشگری از جمله اين رويکردها باشد، زيرا روان نمايشگري، از يکسو انعطاف پذيري و ظرفيت بالايي براي التقاط گرايي دارد (کارپ[34]، 1998)، و از سوي ديگر، تأکيد بسيار اين رويکرد بر مولفه هاي هيجاني هم در بعد هيجانات مثبت و هم در بعد هيجانات منفي، از ابتداي شکل گيري روان نمايشگري تاکنون، همواره به عنوان يکي از ويژگي هاي بارز آن به شمار مي رفته است (باستوس[35]، 1994). به علاوه، روان نمايشگري از ابتداي شکل گيري تا کنون، هيچگاه در چارچوب آسيب شناسي محض و اختلالات رواني، محصور نبوده و بسياري از مولفه هاي مختلف سلامت روان، همواره مورد توجه اين رويکرد بوده است (کارپ، 1998).

روان نمايشگري، رويکردي مبتني بر ايفاي نقش است که در آن درمانجويان، مثل اين که واقعاً در وضعيت خاصي از زندگي خود قرار دارند، به ايفاي نقش مي پردازند. اين نقش بازي کردن، تا حدودي تخليه ي هيجاني[36] و خودانگيختگي را در پي دارد و بينش و خودشناسي افراد را بالا مي برد (فيرس و ترال؛ ترجمه ي فيروزبخت، 1388). روان نمايشگري اگرچه مانند ساير رويکردهاي مشاوره و روان درماني، از ارتباطات کلامي، بهره مي برد اما به درمان کلامي وابسته نيست، بلکه تأکيد اصلي اين درمان، براجرا است. بااجرا تجربيات گذشته و دغدغه ها و نگراني هاي مربوط به آينده، به اينجا و اکنون آورده مي شود و مجدداً موردپردازش قرارگرفته و تعارض هاي نهفته در آن ها حل مي گردد (کلارک و ديويس-گيج[37]، 2010). همچنين روان نمايشگري، با ايجاد فضايي امن، امکان آزادسازي و حل هيجانات و تعارضات بازداري شده يا سرکوب شده را فراهم مي کند (دانکن، گاتمن و اسکولم[38]، 1970).

[1]. Mental health

[2]. Keyes

[3]. Emmons

[4]. Positive Psychology

[5]. Seligman

[6]. Carr

[7]. Happiness

[8]. Pleasure

[9]. Kesebir & Diener

[10].  Duckworth, Steen

[11]. Franklin

[12].  Oishi, Schimmack & Diener

[13]. Integration

[14]. Pargament

[15]. Psychodrama

[16]. Marineau

[17]. Martin, Cayanus, Weber & Goodboy

[18]. Howard, Schiraldi, Pineda & Campanella

[19]. MacDonald

[20]. Glanz & Schwartz

[21]. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade

[22]. Cognitive

[23]. affective

[24].  Rozin

[25].  Sensory pleasures

[26].  Aesthetic pleasures

[27].  Accomplishment pleasures

[28]. Religion

[29]. Spirituality

[30]. Zinnbauer

[31]. Hood, Hill & Spilka

[32]. Ozorak

[33]. Johnson

[34]. Karp

[35]. Bustos

[36]. Catharsis

[37]. Clark & Davis-Gage

[38]. Duncan, Gathman & Scholem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122