پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثربخشي روش ماتريکس برکاهش رفتارهاي پرخطرجنسي مردان معتاد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم: مقدمه پژوهش     1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
اهمیت و ضرورت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6
سوال پژوهش    6
تعاریف واژگان    6
تعریف مفهومی    6
تعریف عملیاتی    7
فصل دوم: پیشینه پژوهش        8
پیش درآمد       9
انواع و شیوع رفتارهای پرخطر       9
رفتارهای خودآسیب رسان       9
مصرف سیگار     10
سوء مصرف مواد     10
مصرف الکل     11
تعارف مربوط به رفتارجنسی     12
رابطه جنسی     12
رابطه جنسی ایمن و پرخطر      12
رابطه جنسی با خطرمتوسط     12
رابطه جنسی پرخطر     12
رفتارهای پرخطرکدامند ؟     13
تعاریف مربوط به نوع رابطه جنسی     13
شریک جنسی اولیه     13
شریک جنسی ثانویه     13
تماس جنسی ناسالم     13
رفتارهای جنسی پرخطر     14
مقدمه ای بر رفتارهای پرخطر نوجوانان     17
نقش شخصیت در رفتارهای جنسی پرخطر     19
دیدگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد و رفتارهای پرخطر    20
دیدگاه روانی اجتماعی    20
دیدگاه روان تحلیلی    20
دیدگاه یادگیری اجتماعی    21
دیدگاه رشدی- شناختی    21
دیدگاه اعتقادات مذهبی     22
دیدگاه آمادگی زیست شناختی    22
دیدگاه اجتماعی- فرهنگی    23
آثار محرومیت از پدر در همانندسازی نقش جنسی    24
نظریه های موجود در مورد رفتارهای سالم  و پرخطر    24
تعریف اعتیاد    25
مصرف موادمخدر      26
ملاکهای DSM-IV-TR     27
طبقه بندی انواع مواد     28
موادافیونی     28
موادآرامبخش، خواب آوار یا ضداضطراب     28
توهم زا     29
محرک ها     29
تعریف متامفتامین     29
اثرات متامفتامین    31
عوامل موثر در شروع مصرف مواد    32
برای احساس سرخوشی    32
برای احساس بهبودی     32
برای کارکردبهتر    32
کنجکاوی  و اینکه دیگران هم مصرف می کنند    32
رابطه پرخطرجنسی  و ایدز      33
انواع درمان ها و مقایسه آن ها      34
گروه حمایت همتایان      34
جلسات12گامی      35
تحلیل عود      35
حمایت اجتماعی      35
مدل ماتریکس      35
اصول راهنما در درمان ماتریکس    36
رابطه مثبت و همیارانه    37
ساختارانتظارات     37
مهارت های شناختی- رفتاری    38
گروه های خودیاری    39
پیشینه پژوهش    40
پژ وهش های  داخلی    40
پژوهش های خارجی     41
فصل سوم: روش پژوهش    49
روش     50
معرفی متغیرها    50
جامعه آماری    50
نمونه و روش نمونه گیری    51
ابزار پژوهش    51
روش تجزیه و تحلیل داده ها    51
روش اجرا      52
فصل چهارم: یافته های پژوهش     54
آمارتوصیفی     55
آزمون سوالات      56
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     59
بحث و نتیجه گیری     60
محدودیت های پژوهش    63
پیشنهادها    63
پیشنهاد کاربردی    63
پیشنهادات پژوهشی    63
منابع    65
منابع فارسی    65
منابع انگلیسی    70
پیوست ها      76

منابع فارسی

اختیاری، حامد(1388). تلاش برای یافتن روش های داره درمانی وابستگی به متامفتامین.  فصلنامه اعتیاد، سال سوم، شماره نهم، 52-50 .

احمدی، احمد(1373). روانشناسی نوجوانان وجوانان. اصفهان: انتشارات مشعل، چاپ یازدهم .

امینی پور،  انیسه؛ فروغ عامری، گلناز؛ (1386). بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون ایدز. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سال چهارم، شماره یک،30-42

اصفهانی، زهرا؛ رضازاده، مجید؛ سیگاری، سپیده؛ فرهودی، بهنام؛ شیبانی، شهناز؛ تقی زاده، رحیم؛ احترامی، مهرداد (1390). آموزش پیشگیری از اچ ای وی/ ایدز به افراد در معرض رفتارهای پرخطرجنسی ویژه مربیان. تهران، انتشارات رسانه تخصصی.

اسماعیل مطلق،  محمد؛ اسلامی،  محمد؛ احمدیان، روشنک؛ رحیمی، اعظم؛ رحیمی، مجید؛ پرنیان، عندلیب(1391). ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی روابط زناشویی باروری سالم. تهران: نشر آرویج.

بختیاری، احمد(1390). بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون.پایانامه کارشناسی ارشد.تهران.دانشگاه تربیت مدرس.

بهاری، فرشاد(1388). مشاوره و درمان اعتیاد. تهران: نشردانژه.

بیابانگرد، اسماعیل(1382). روانشناسی نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

بیان­زاده، سید اکبر؛ بوالهری، جعفر؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ فتحعلی لواسانی، فهیمه و کریمی کسیمی، عیسی(1386). نقش مداخلات دارویی و روانشناختی درکاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در زندانیان معتاد. مجله علوم پزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 55، 79-91

بربریان، اکبر(1384). جمعیت و تنظیم خانواده. تهران: انتشارات نوردانش.

جلالی، آریا کتایون؛ ناهیدی، فاطمه؛ امیرعلی اکبری، صدیقه؛ علوی مجده، حمید(1384). زمان و روش آموزش مسایل جنسی از دیدگاه معلمین و والدین شهرگرگان. دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی تهران. مجله دانشکده علوم پزشکی، سال چهارم، شماره یک،35-48.

حاجیان، کریم اله؛ خیرخواه، فروزان؛ حبیبی، مانی(1388). فراوانی رفتارهای پرخطرسلامتی در دانشجویان دانشگاه های بابل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، 13 (12) : 53-60.

حیدری، علیرضا؛ میر احمدی زاده، علی­رضا؛ کشتکاران، علی؛ اعتمادی، کوروش و لطفی، منصوره(1390). تغییرات رفتارهای جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ  در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مقایسه قبل با بعد از مداخله بدون گروه کنترل. مجله دانشکده بهداشت و انیسیتو تحقیقات بهداشتی، دروه 9، شماره 1، 78-67.

خیاطی پور، عاطفه؛ قربان شیرودی، شهره؛ خلعتبری، جواد (1389). مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری درگروهای اجتماع مدار و معتادان گمنام به گرایش مصرف مواد افیونی. باشگاه پژوهشگران جوان/ دانشگاه آزاداسلامی واحدتنکابن، 9 (6): 23-26.

دبیرخانه کارگروه کشوری پیشگیری از عفونت اچ.ای.وی و ایدز وکنترل آن(1386). گزارش جمهوری اسلامی درباره پایش اعلانیه تعهد، مصوب اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در زمینه اچ،آی،وی و ایدز: تهران: مرکزمدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ایران.

دستجردي، قاسم؛ ابراهيمي دهشيري، وجيهه؛ خلاصه زاده، گلرسته؛ احساني، فاطمه(1390). دفترمواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد-وین(1382). ارزیابی وضعیت جهانی اکستاسی و آمفتامین ها. ترجمه: پژوهشکده ملی اطلاعات موادمخدرایران. ناشر: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.

رفیعی فر، شهرام؛ و آقاجانی، محسن(1389). راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان. تهران: انتشارات مهرراوش.

راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی(2000). ترجمه  محمدرضا، نیکخو و هامایاک آوادیس یانس(1381). انتشارات تیراژه.

رزاقی، محمد؛ رحیمی موقرآفرین، حسین؛ مدنی رئيسی دانا، فرامرز(1381). بازار موادمخد در ايران. مجله جامعه شناسي ايران، دوره چهارم شماره2، 89-100.

رقیبی، مهوش؛ و عبدالوهاب پورقاز(1384). بررسی رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه های شهر زاهدان . اولین همایش سراسری رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

زارعی، فرشاد؛ نوروزی، ثریا؛ ظفری زاده، علی‌اکبر؛ و دست‌باز، انور(1392). تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش رفتارهاي پر خطر در نوجوانان پسر. مجموعه مقالات اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر.

زارعی، فرشاد؛ خاکباز، حمید و کرمی، حوریه(1389). اثر بخشی آموزش مهارت خود آگاهی بر کاهش رفتارهای پر خطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره پانزدهم، مجله علوم پژشکی، 112-130.

زاده محمدی، علی؛ و احمدآبادی، زهره(1387). هم و قوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان. فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهیدبهشتی، سال چهارم، شماره سیزده100-87 .

منابع انگلیسی

Alam mehrjerdy, Z; Noroozi, A; Barr, A. M; & Ekhtiari, H. (2012). Attention deficits in chronic methamphetamine users as a potential target for enhancing treatmen Efficancy. Basic and clinica Neuroscience, 3 (4), 5-14.

Angline, M. D; & Rawson, R. A. (2000). The CSAT metamphetaminetreatment: journal`of psychoactive Drugs 32(2) 135-136.    ال metamphetamine treatmentprojectهدارنده ها.ترجمه:بژوهشکده ملی اطلاعات موادمخدرایران.ناشر:دبرخانه ستادمبارزه باموادمخدر.اری ب

Adams, P. F. (1999). Vital health statistics: health risk behavior among our nationsyouth. U.S. department of health&human services.

Arnett. J. (1992). Reekless Behavior in adolesccnce: A developmental perspective Developmental Review.1, 339-373.

Bockting, W. O; Rosser, B. R., & Scheltema, K. (1999). Transgender HIV Prevention implementation and evaluation of  workshop. Health Education Research, 14 (2), 177-183.

Battistic, R. & Roodenrys, S. (2010). Chronic cannabis users show altered Neurophy sinology functioning on stroop task conflict. Journal of Psychopharmacolgy, 212, 613-624.

Berg, r. c; Ross, m. (2011). Effectiveness of mi4msm: how useful is  matrix inter viewing as an HIV risk prevention program for men who have sex with men? A systematic re view. Journal of AIDS Education and Prevention, 23(3), 533-549.

Brewr, D. P. (1998). A meta analysis of  predictors of contuned drug use during and after treatment for opiate addiction. Journal of Substance Abuse Treatment    93(1):73-92.

چکیده

هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهاي پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر خطر جنسی داده شد. تعداد 24 نفر به­ روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل با تعداد برابر (n=12) جایگزین شدند.

روش ماتریکس بر روی گروه آزمایشی به ‌صورت گروهی اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دوباردرهفته تحت مداخله روان درمانی گروهی قرارگرفتند. بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میانگین رفتارهای پر خطر گروه آزمایش و گروه کنترل بود. نتایج آزمون های تحلیل کواریانس نشان دادکه روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی بطور معناداری تأثیرگذاربوده است. همچنین نتایج آزمونt  وابسته نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل در افراد پرخطر جنسی نداشته است.

نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه روش ماتریکس احتمالاً می‌تواند باعث کاهش رفتار پر خطر جنسی در بین معتادین شود بنابراین از این رویکرد ممکن است بتوان برای کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV استفاده کرد.

کلیدواژگان: روش ماتریکس، رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان.

فصل یکم

مقدمه پژوهش

در بررسی تاریخ، هیچ جامعه بشری را نمی­توان یافت که با معضل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نباشد و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پابرجا خواهد بود. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملت­ها و اقوام قابل جستجو است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

بزرگترین معضل اجتماعی امروز ایران، اعتیاد است که مسأله و مشکل میلیون­ها جوان است که وارثان اصلی کشورند. امروزه اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشکلات مرتبط با آن به نحو بسیار خطرناک و تأسف باری نسل جدید کشور را تهدید می کند. شیوع مواد مخدر و اعتیاد سال­هاست که یکی از گرفتاری های درجه اول کشور محسوب می­شود و کوشش­هایی که تاکنون برای مهار این پدیده صورت گرفته است به دلایل مختلف علی رغم خواست قلبی مردم و دولت موفقیت­های اندکی در پی داشته است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

اعتیاد حالت مزمن روانی و جسمی است که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر در فرد ایجاد شده و در طی آن در فرد نیاز و تمایل جسمی و روحی برای مصرف دوباره مواد مخدر به وجود می­آید. فرد در طی اعتیاد خود مصرف مواد را مرتباً افزایش داده و در اثر قطع مواد نشانگان محرومیت در فرد ایجاد می­شود(سادوک و سادوک[1]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388).

اعتیاد کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت شعاع قرار می­دهد و به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم قرار داده است(هوشنگ و جزایری، 1377). معتادان به مواد مخدر جزو گروهای پر خطر می‌باشند(جرلایز[2]، 2008) بنابراین انجام مداخلاتی در جهت کاهش رفتارهای پرخطر آنها ضروری به­نظر می­رسد زیرا اعتیاد به­عنوان یك آسیب اجتماعی، شاید هیچ­گاه به­طور كامل ریشه‏كن نشود، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش واقعی حداقل می‏توان آسيب­هاي مرتبط با آن­ را همچون رفتارهای پرخطر جنسی و به تبع آن سرعت شیوع و انتقال بیماری ایدز را كاهش داد. یکی از مداخلاتی که در دهه­های اخیر در زمینه ایجاد تغییر و یا کاهش در رفتار­های نامناسب با موفقیت و استقبال زیادی همراه بوده است روش ماتریکس می­باشد که به عنوان درمانی به­شکل فردی و گروهی به صورت مستقل و یا درکنار سایر درمان­ها در حوزه­های مختلف به­کار رفته است(مکری واختیاری،1388). با توجه به مشکلاتی از قبیل ابتلا به HIV و بیماری مقاربتی که می تواند به واسطه رفتارهای پرخطر به استثنای خودکشی درپسران بیشتراز دختران است(لیندبرگ،بوگسس و ویلیامز[3]،2000) و با در نظرگرفتن تعداد زیاد معتادان در جهان و کشور ما و نیز با در نظر گرفتن اینکه ارتباط جنسی نامشروع، در میان حدود نیمی از معتادان گزارش شده است(رازقی، 1999). این پژوهش درصدد است تا با استفاده از آموزش روش ماتریکس و تأثیر ممکنه آن در تسلط بر احساسات و رفتارها و نیز نقش این روش در تصمیم گیری مناسب تر، مداخله ای را در جهت کاهش رفتارهای پر خطر جنسی در مردان معتاد انجام دهد.

بیان مسئله

با شروع قرن جديد جوامع بشري با معضل بزرگ اجتماعي – رواني سوء مصرف مواد مواجه هستند. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد مخدر یک پدیده­ی جهانی است و کمتر کشوری یافت می­شود که این معضل در آن وجود نداشته باشد. سوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردی و روانشناختی  فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است،که از آن با عناوینی هم­چون طاعون قرن و بلای خانمان سوز یاد می­شود.

طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از تصادفات دومین عامل فوت در مرگهای مشکوک عوارض ناشی از اعتیاداست (رقیبی و پورقازی، 1384). اولین گزارشی که از مصرف مواد مخدر در ایران به چاپ رسیده است مربوط به قرن 17 میلادی می­باشد، ولی اولین آمار رسمی مکتوب به تعداد مصرف­کننندگان درایران مربوط به سال 1948 میلادی است که تعداد معتادان به تریاک را 1250000 نفراز کل جمعیت 14000000 نفرذکرکرده­اند (رزاقی، رحیمی و مدنی،1381).

در مطالعه­ بعدی که توسط مؤسسه داریوش در مورد همه­گیری مصرف مواد در 28 استان کشور در سال1383    انجام گرفت­، تعداد معتادان کشورکه نیازمند خدمات درمانی بودند بین 1500000 نفر تا1800000 نفر برآورد شدند (نارنجی­ها ،1383). تخمین­های مبتنی بر گزارشهای سازمان ملل نشان می­دهد که 5/1 الی2 درصد ازجمعیت ایران مشکل جدی یا سوء  مصرف مواد مخدر دارند(محمدی،1390).

اعتیاد یکی از بزگترین معضلات بزرگ جامعه ما است. اعتیاد معلول عوامل و مشکلات مختلف اجتماعی، روانشاختی و بیولوژیک است. معتادان به مواد مخدر از جمله گروه های پرخطردر ابتلا به عفونتهای ناشی از ویروس هاعامل هپاتیت c، هپاتیت B  و ایدزهستند. از جمله رفتارهای پر خطرافراد معتاد، می توان به استفاده مشترک از سرنگ آلوده جهت تزریق مواد اشاره کردکه باعث انتقال عفونت های اشاره شده در بین این افراد می شود (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

از جمله دیگر رفتارهای پرخطر در افراد معتاد می توان به رفتارهای پرخطر جنسی درآنها اشاره کردکه عامل مؤثری درگسترش عفونت ایدز در سایر گروه های اجتماعی است و این موارد شامل شرکای متعدد جنسی و رفتار جنسی بدون استفاده از وسایل محافظتی نظیرکاندوم است (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) كه بدون استفاده از وسايل ايمنی  رابطه جنسی ازقبیل كاندوم مردانه يا زنانه انجام گيردكه درآن احتمال مبتلاشدن به ايدز و ديگر بيماريهايی كه ازطريق رابطه جنسی منتقل مي­گردند افزايش يابد، رفتار پرخطر جنسی ناميده می­شود(سادوک و سادوک[4]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388). همچنين داشتن شركای جنسی متعدد وگذری و ازطرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جز رفتارهای پرخطر جنسی قرارمی گیرند(باكتينگ[5]، راسر[6] و اسكلما[7]، 1999).

ضمن آنکه درتحقیقات مختلف رابطه متغیر رفتارهای پرخطرجنسی با متغیرهای دیگری بررسی شده است از قبیل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر(حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی،1390)، زمان و روش آموزش مسائل جنسی(جلالی، ناهیدی، امیرعلی اکبری وعلوی مجده ،1384)، لزوم ارائه آگاهی های جنسی لازم به افراد معتاد(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، استفاده از مدل رویکرد برنامه ریزی شده به سلامت جامعه( یزدان پناه، صفری، یوسفی، عنقا، حبیبیان، و همکاران، 1389)، تأثیرمتادون درمانی در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی(مرسلی، 1387)، تأثیر نشانگان فزون کنشی-کاهش توجه[8] درگرایش به رفتارهای پرخطرجنسی(میکائیلی و هاشمی،1392). پیش بینی کننده های روانشناختی رفتارهای پرخطرجنسی( میکائیلی و هاشمی، 1392). همه این تحقیقات، اهمیت و گستردگی مشکل رفتارهای پرخطرجنسی را بیان نموده اند.

شواهد نشان می دهندکه اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرهزینه­ترین معضلات جامعه ما راتشکیل می­دهدکه هم اکنون رو به گسترش می باشد(سبزی خوشنامی، 1390). برآوردهاي صورت گرفته نشان مي­دهدكه ميزان خسارتهاي اقتصادي-  اجتماعي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر و اعتیاد و مشکلات در ارتباط با آن از قبیل انتقال و مبتلا شدن به ایدز و بیماری­های مقاربتی و درمان آن دركشورساليانه700 ميلياردتومان مي­باشدکه قسمتی از این هزینه مربوط به بیماریهای مرتبط با اعتیاد و معتادان از قبیل بیماری ایدز و هپاتیت می باشد(صادقی اهری، 1382(.

آمارها نشان دهنده شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان است. طبق گزارش 8/55% معتادان  روابط جنس خارج از چهارچوب خانواده داشته اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389). همچنین در تحقیق نارنجی ها(1383) شیوع رفتارهای پرخطرجنسی بین معتادان 7/42 و در پژوهشی دیگر میزان رفتارهای پرخطرجنسی معتادان 8/59% تخمین زده شده است(یاری، باباخانی و توکلی، 1388).

با توجه به  افزایش معتادان در ایران و جهان شیوع بالای رفتارهای پرخطرجنسی در بین آنها و اینکه یکی از  راه­های اصلی انتقال ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی رفتارهای پرخطرجنسی است(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، انجام مداخلاتی در راستای کاهش رفتارهای پرخطر و جلوگیری از منتقل شدن و شیوع این قبیل بیماری­ها بسیار مهم می­باشد.

چون کاربردهای مدل ماتریسی در حوزه های مختلف، برای درمان وابستگی به کوکایین(راوسن[9]، ابرت[10]، مک کان[11] و مان[12]، 1986)، مصرف دارو  و الکل، بهبود درشاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز( ویروس نقص ایمنی انسان) (شاپ تاو[13]، راوسن، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسن و لینگ[14]،1997) به اثبات رسیده و این اثربخشی درمان حمایت تجربی برای استفاده از این مدل را فراهم کرده است.

تعدادی از طرح هایی که با حمایت مالی موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا اجرا شده، بیانگرآن است که شرکت کنندگان درمان شده با مدل ماتریسی، کاهش های آماری معناداری را در مصرف دارو و الکل، بهبودهایی را در شاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز داشتند (راوسن، 1995؛ شاپ تاو، راوسون، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسون و لینگ، 1997).

این موارد بررسی جنبه ها و راهکارهای بیشتردر خصوص رفتارهای پرخطرجنسی را می طلبد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهرکرمانشاه پرداخته شده است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اعتیاد درحال حاضر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گریبان گیر انسان شده و عوارض ناشی از آن، آسیب های بسیار جدی اجتماعی، روانی، فردی، فرهنگی و اخلاقی ایجاد می کند. ضمن آنکه باید بدانیم اهمیت پدیده شوم اعتیاد، نیازی به سخنرانی و قلم فرسایی افراطی ندارد( وزارت بهداشت،1381).

از سویی دیگر امروزه شیوع بیماری های پرخطر جنسی تبدیل به یکی از مهمترین دل نگرانی های بشری شده و در جهان رشد تصاعدی دارد. آمارها بیانگر این هستندکه هر روز16 تا20 هزار نفر در جهان به ایدز مبتلا        می شوند و در ایران نیز مطابق آمار موجود، تا سال 1381، تعداد 4424 نفر مبتلا به ایدز بوده اند و از این تعداد، 365 نفر به علت رفتار جنسی پرخطر آلوده شده اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

ضمن انکه استان کرمانشاه به علت تجربه مستقیم 8 سال جنگ و نیز مشکلات و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی بعد از جنگ(که همچنان ادامه هم دارد)، در حال حاضر یکی از آسیب پذیرترین استانهای ایران است. اعتیاد و رفتارهای پرخطرجنسی، بخش کوچکی از این مشکلات هستند. این نکته ضرورت انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای علمی برای شهروندان این استان را بیش از پیش نشان می دهدکه اگر دراین زمینه تلاش نشود، این تجارب تلخ، تلخ تر خواهند شد. به زبان روانشناسی، یعنی شدت و فراوانی آسیب های روانی اجتماعی دربین مردم این استان، خارج از حد تعاملات خواهد شد.

به طور خلاصه، نگاه اجمالی به سه واژه«اعتیاد و فرد معتاد»، «رفتارپرخطرجنسی» و محیط آسیب پذیر(همچون شهر کرمانشاه) این ادعا را به خوبی اثبات می کندکه این پژوهش و پژوهش هایی شبیه به آن، تئوری پردازی محض نیست بلکه سرمایه گذاری مستقیم برای سلامت و بهداشت روانی مردم یک جامعه است.

 اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه در سال 1393 است.

اهداف فرعی

تعیین اثربخشی روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان شهرکرمانشاه

تعیین تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهر کرمانشاه

 سؤالات تحقیق

1.آیا روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهرکرمانشاه تاثیردارد ؟

آیا روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی در معتادان شهر کرمانشاه تاثیردارد؟

آیا وضعیت تأهل در انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهرکرمانشاه تاثیردارد؟

 تعريف واژگان

تعاریف مفهومی

روش ماتریکس: نوعی روش درمان غیردارویی در افراد معتاد است که جز در موارد نادر، نیاز به بستری بیماران نیست. این روش با حضور درمانگر و بیمارانجام می شود و بر مداخلاتی مثل آشنایی بیمار و خانواده اش با اعتیاد و مواد محرک و چگونگی  درمان، شناخت موقعیت های مشکل آفرین هر بیمار، مهارتهای پیشگیری از وسوسه و ولع مصرف، مهارتهای زندگی سالم و بدون مواد، افزایش بینش فرد نسبت به رفتارهایش و اصلاح آنها افزایش ماندگاری بیمار در درمان وکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مرتبط باانتقال ایدزداشتندتاکید   می شود(راوسن[15]، 1995).

رفتار پر خطر جنسی: هرگونه رابطه جنسي(دهاني، مهبلي و مقعدي) كه بدون استفاده از وسايل ايمنی  رابطه جنسي از قبیل كاندوم مردانه يا زنانه انجام گيردكه درآن احتمال مبتلا شدن به ايدز و ديگر بيماري هايي كه ازطريق رابطه جنسي منتقل مي­گردند افزايش يابد، رفتارپرخطرجنسي ناميده مي­شود(سادوک و سادوک[16]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388). همچنين داشتن شركاي جنسي متعدد وگذری و از طرفي رابطه جنسي در زمان مصرف مواد مخدر، جزء رفتارهاي پرخطرجنسي قرار می گیرند(باكتينگ[17]، راسر و اسكلما[18]، 1999).

تعاریف عملیاتی

روش ماتریکس : در این پژوهش، روش ماتریکس پس از اجرای پیش ازآزمون در 8 جلسه یک  و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا خواهد شد. منظور از روش ماتریکس، فرایند مشاوره ای با عناوین آشنایی و سنجش،کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان، انواع شروع کننده های درونی و بیرونی، وسوسه جنسی،کار و بهبودی، شرم و گناه، تعریف معنویت، روابط جنسی اعتیادگونه و سنجش پایانی است که به صورت گروهی اجرا شد(نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحمتیان و طباطبایی، 1391).

رفتارهای پرخطر جنسی: در این پژوهش، رفتارپرخطرجنسی توسط پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی(زارعی، خاکباز وکرمی، 1389) سنجیده شد.

  

[1]–  Sadock

2 _ Jarlais

3 _  Lindbreg  & Boggess & Williams

[4]–  Sadock

1 _  Bockting

2 _  Rosser

3_  Scheltema

4 _   Attention deficit hyper activity disorder (ADHD)

1_   Rawson

2 _  Obert

3 _  McCann

4 _  Mann

5 _  Shoptaw

6 _  Ling

1 _  Rawson

2 _  Sadock

1 _  Bokting

2  _ Rosser & Schltema

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر انعطاف پذيري کنشي و باورهاي فراشناختي معتادين وابسته به مواد افيوني
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • پايان نامه مطالعه رابطه گرايش به اعتياد با زندگي نامه و نوع ارتباط با والدين در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال
 • پايان نامه عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت زنان به اعتياد
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122