پايان نامه اثربخشي شناخت درماني هستي نگر بر کاهش نشانگان افت روحيه زنان مبتلا به ويروس نقص سيستم ايمني انسان HIV

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي شناخت درماني هستي نگر بر کاهش نشانگان افت روحيه زنان مبتلا به ويروس نقص سيستم ايمني انسان HIV یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثربخشي شناخت درماني هستي نگر بر کاهش نشانگان افت روحيه زنان مبتلا به ويروس نقص سيستم ايمني انسان HIV بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 12
1-4 اهداف پژوهش 13
1-4-1 هدف کلی 13
1-4-2 اهداف اختصاصی 13
1-4-3 اهداف کاربردی 14
1-5 سؤال ها و فرضیه‌ها 14
1-5-1 فرضیه‌ها 14
1-6 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 14
1-6-1 شناخت درمانی هستی نگر 14
1-6-2 نشانگان افت روحیه 15
1-6-3 تحریفهای شناختی 15
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-2 مبانی نظری HIV 17
2-2-1 ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز 17
2-2-2 عامل بیماری و بیماری‌زایی: 18
2-2-3 انتقال HIV 19
2-2-3-1 انتقال از طریق تماس جنسی 20
2-2-3-2 انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات 21
2-2-3-3 انتقال از مادر به كودك 21
2-2-4 سیر طبیعی عفونت: 22
2-2-5 سندرم حاد HIV 23
2-2-6 دورهی بدون علامت (نهفتگی) 24
2-2-7 بیماری آشکار بالینی 25
2-2-8 وضعیت HIV/AIDS در جهان 25
2-2-9 وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران 26
2-2-10 درمان بالینی 28
2-2-11 انواع مشاوره HIV 28
2-2-11-1 مشاوره‌ی پیشگیری از عفونت HIV 28
2-2-11-2 مشاورهی پیش از آزمایش 29
2-2-11-3 مشاوره بعد از آزمایش 29
2-2-11-4 مشاوره‌ی مستمر برای افراد دچار HIV 30
2-2-11-5 مشاوره برای پایبندی به درمان 30
2-2-12 سلامت روان و عفونت HIV 30
2-2-12-1 افسردگی 33
2-2-12-2 اضطراب 33
2-3 مبانی نظری نشانگان افت روحیه 34
2-3-1 اضطرابهای وجودی 34
2-3-2 آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن 36
2-3-3 معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه 38
2-4 تحریفات شناختی 42
2-5 رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه 43
2-5-1 نظریهی درمان بک: 43
2-5-2 رویکرد وجودی: 45
2-5-2-1- درمان وجودی: 47
2-5-3 شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی: 49
2-5-4 درمان‌های تلفیقی 51
2-5-4-1 شناخت درمانیهای تلفیقی 52
2-5-5 شناخت درمانی هستی نگر 52
2-5-6 ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، 1389) 54
2-6 نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور 55
2-6-1 تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور: 55
2-6-2 تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور: 58
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 61
3-2 روش مطالعه 61
3-3 جامعه آماری و گروه نمونه 63
3-3-1 ملاک‌های شمول: 63
3-3-2 ملاک‌های عدم شمول: 64
3-4 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 64
3-4-1 شرکت‌کننده اول: 64
3-4-2 شرکت‌کننده دوم: 65
3-4-3 شرکت‌کننده سوم: 65
3-5 مکان و زمان انجام تحقیق 66
3-6 متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها 66
3-7 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 66
3-7-1 فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی) 66
3-7-2 مقیاس نشانگان افت روحیه (DS) 67
3-7-3 مقیاس سنجش تحریفات شناختی 67
3-7-4 پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 68
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69
3-9 شیوه انجام کار 70
3-10 محتوای طرح درمان 71
3-11 ملاحظات اخلاقی 73
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 75
4-2- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان 75
4-2-1- آزمودنی اول 75
4-2-2- آزمودنی دوم 80
4-2-3- آزمودنی سوم 84
4-3 تجزیه و تحلیل یافتهها 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 96
5-2 بحث 96
5-3 نتیجهگیری 113
5-4 محدودیتها 113
5-5 پیشنهاد‌ها 114
5-5-1 پیشنهاد‌های کاربردی 114
5-5-2 پیشنهاد‌های پژوهشی 115
منابع116
منابع فارسی 117
منابع انگلیسی120
پیوست125
فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIV برای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر 126
شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر: 127
فرم اطلاعات جمعیت شناختی 132
پرسشنامه نشانگان افت روحیه 133
پرسشنامه تحریفات شناختی 135
پرسشنامه افسردگی بک 137
Abstract 140

منابع

منابع فارسی

اسکندری، مهدی؛ بهمنی، بهمن و شفیع آبادی، عبدالله (1391). اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا  بر افزایش امیدواری و کاهش افسردگی والدینی که فرزندانشان به دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان‌های پزشكی قرار دارند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

احدی، حسن؛ باقری، فریبرز و سهرابی، فرامرز. (1388). خطاهای شناختی. دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی. شناسه 6016. ویرایش اول

بیابان‌گرد، الف. (1386). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران. جلد اول

بیان زاده س .ا؛ بیرشک.  ب؛ متقی پور، ی؛ بوالهری،  ج، (1384) مشاوره در ایدز. تهران: واحد انتشارات انستیتو روان‌پزشکی تهران، مرکز همکاری‌های مشترک سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روانی.

بهمني، بهمن؛ اعتمادی احمد؛ شفیع آبادی، عبدالله؛  دلاور، علی و قنبری مطلق، علی (1389). گروه درماني شناختی هستی نگر و شناخت درمانی آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه. روانشناسی تحولی، روانشناسان ایران. سال ششم. شماره 23

بهمنی، بهمن؛ اسکندری، مهدی؛ حسنی، فریبا؛ دکانه­ای فرد، فریده و شفیع آبادی، عبدالله. (1392) تأثیر گروه درماني شناختي وجودگرا بر افسردگي و امیدواری والدین فرزندان مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی سلامت. سال دوم. شماره2

بهمنی، بهمن؛ کرمانی رنجبر، قنبری مطلق و اسکندری، مهدی. (1391) اثربخشی مداخله گروه درمانی شناختی وجودگرا بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. سمينار بین‌المللی خدمات تسكيني حمايتي در بيماران مبتلا به سرطان پستان. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

بهمنی، بهمن؛ نقیائی، مائده؛ علی محمدی، فهیمه و دهخدا، آیدا. (1392). اضطراب وجودی، دلزدگی وجودی و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به بیماری‌های بالقوه مهلک. مجموعه مقالات سومین همایش ملی روانشناسی(روانشناسی، تربیت، کار و سلامت). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. اردیبهشت‌ماه 1392.

 

رحیمی، زهرا؛ بهمنی، بهمن و دادخواه، اصغر(1392) اثربخشی مشاوره شناختی معنویت محور بر کاهش افت روحیه سالمندان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

رحیمیان بوگر، اسحق. (1388). روان شناسی بالینی سلامت. تهران: انتشارات دانژه

روایی، فریبا؛ حسینیان، سیمین و صمدی، پروین (1385). بررسی تأثیر روان درمانی حمایتی بر بهبودکیفیت زندگی بیماران مبتلا به HIV مثبت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

سلگی، زهرا؛ هاشمیان، کیانوش و بهمن، سعیدی پور(1386). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد hiv مثبت.مجلیه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی، دوره سوم شماره چهارم

شادلو، بهرنگ؛ امین اسماعیلی، معصومه؛ رحیمی موقر، آفرین (1392). مشاوره و آزمایش HIV. تهران: سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. چاپ اول

شاکری، جلال؛ پرویزی فرد، علی اکبر و امین زاده، جابر (1387). وضعیت روانی بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مراکز مشاوره مرکز بهداشت کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال دهم، شماره یک ،39-31.

شریفی، محمد امین؛ محمود علیو، مجید و هاشمی نصرت آباد، تورج (1389). مقایسه الگوهاي شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV مثبت و افراد سالم. فصلنامه روان­شناسی بالینی و شخصیت. سال سوم، شماره چهارم.

عبدالله زاده، حسن و سالار، مریم (1389). تدوین و روایی پرسشنامه تحریفات شناختی. ؟.

علی بهار، محمد؛ باقری، فریبرز و احدی، حسن (1389). برنامه درسي ایدز و ابعاد مداخلات روانشناختي آن. تهران

علیزاده، سپیده و بهرامی، حبیب. (1391) بررسی تأثیر برنامه رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی بر تاب آوری و سلامت روان زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز دارای سابقه سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی. پایان نامه کارشناسی ارشد

قزسلو، مهدی و اثباتی، مهرنوش(1390) اثربخشی گروه درمانی امیدمحور بر بهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به HIV مثبت. مجله علمی پژوهشی اندیشه و رفتار. دوره ششم شماره 22

کوری،جرالد(1937). مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی (ترجمه شفیع آبادی، عبداله، حسینی،بیتا، 1390). تهران: نشر جنگل، چاپ چهارم.

کوری، جرالد(٢٠٠۵). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی .ترجمه سید محمدی، یحیی. (١٣٨۵).تهران: نشر ارسباران

گال، مردیت، بورگ، والتر، گال، جویس. (1942). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی ترجمه نصر، احمدرضا، عریضی، حمیدرضا، ابولقاسمی، محمود، باقری، خسرو، علامت ساز، محمدحسین، پاک سرشت، محمدجعفر، دلاور، علی، کیامنش، علیرضا، خوی نژاد، غلامرضا(1391). تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی و سمت. جلد دوم، چاپ پنجم.

لیهی، رابرت. (؟)، فنون شناخت درمانی .ترجمه فتی،لادن؛ شکیبا، شیما؛ طهماسبی مرادی، شهرزاد؛ ناصری، حسین و ضیایی، کاوه(1387). تهران: انتشارات دانژه. چاپ دوم

معتمد، ر. و بهمنی، بهمن (1391). اثر بخشي گروه درماني شناختي وجودگرا بر افزايش اميدواري و كاهش افسردگي مردان در حال همودياليز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

نظری، علی محمد. ضرغامی، سعید. (1388). روان درمانی وجودی، درمان فردی و گروهی. تهران: نشر پازینه.

نظری، وکیل؛ محمدخانی، پروانه؛ دولت شاهی، بهروز(1390). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی.فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال ششم، شماره 22، ص 175-149.

نقیایی، مائده؛ بهمنی، بهمن؛ خراسانی، بیژن و قنبری مطلق، علی(1392). اثربخشی زوج درمانی مبتنی برتلفیق رویکرد وجودگرایی ومدل اولسن دررضایتمندی زناشویی وکارکردخانواده ی زنان ماستکتومی شده وهمسرانشان پایان نامه کارشناسی ارشد

هابلی، جان (1948). ایدز(پیدایش، نشانه ها، انتقال، پیشگیری و امید درمان). ترجمه غفاری، علی (1386). تهران: انتشارات جوانه رشد

يالوم ، اروين،( 1980) روان درماني اگزیستانسیال. ترجمه حبیب، سپیده. (1390). تهرا:. انتشارت ني

مرکز مدیریت بیماری­ها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(1392). آخرین آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS جمهوری اسلامی ایران. جهت بهره برداری عمومی. تهران: مولفان

منابع لاتین

Amin-Esmaeili, M., Rahimi-Movaghar, A., Haghdoost, A. A., Mohraz, M. (2012). Evidence of HIV epidemics among non-injecting drug users in Iran: a systematic review. Addiction. 107(11): 1929-38.

Beck, A.T. (1979). cognitive therapy: Nature and relation to  behavior  therapy. Behavior  therapy , 1 .184-200.

Beck, T., Steer, A., Garbin, G. (1988). Analysis of the psychometric properties of the Spanish version of the beck depression inventory in argential. Psychiatric Reserch, 79, 27-285.

Blair, R.G. (2004). Helping older adolescents search for meating in depression. Journal of mental Health counseling. Vol. 24, PP.333-348

 چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود.

روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج مراجعه  کرده بودند، انتخاب شده و تحت روش مداخله­ای شناخت­درمانی هستی­نگر به مدت ده جلسه فردی نود دقیقه­ای قرار گرفتند، و طی 7 بار (2 بار خط پایه، 3 بار مداخله، 2 بار پیگیری) به وسیله­ی ابزار نشانگان افت روحیه کیسان (2004) و تحریفات شناختی عبدالله زاده و همکاران (1389) ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل چشمی و شاخص‌های تغییرات روند، شیب، اندازه اثر و شاخص کوهن استفاده گردید.

یافته­ها: نتایج حاکی از کاهش قابل ملاحظه نشانگان افت روحیه و افزایش قابل توجه نمرات تحریفات شناختی نسبت به خط پایه بوده و بیش‌ترین میزان تغییر در جلسه پایان درمان مشاهده شد. در دو جلسه پیگیری نمرات نشانگان افت روحیه نسبت به جلسه آخر درمان افزایش داشت، اما نسبت به خط پایه کاهش چشمگیر بود. در دو جلسه پیگیری مقیاس تحریفات شناختی کاهش نسبت به جلسه آخر درمان مشاهده شد اما نسبت به خط پایه افزایش چشمگیر بود.

نتیجه­گیری: شناخت درمانی هستی نگر باعث کاهش نشانگان  افت روحیه  و تحریفات شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان گردید، در نتیجه این روش مداخله می­تواند در کاهش آلام روان­شناختی بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان  موثر باشد.

واژه­های کلیدی: شناخت درمانی هستی­نگر، نشانگان افت روحیه، تحریفات شناختی، ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

طبق تعریف مرکز بین‌المللی آمارهای بهداشتی آمریکا[1](٢٠11) بیماری مزمن[2] از جمله بیماری‌هایی است که برای مدت طولانی فرد را درگیر کرده و به مدت سه ماه یا بیشتر طول می­کشد. علی‌رغم این­که علم پزشکی پیشرفت‌های چشم‌گیری در توسعه درمان‌های مؤثر برای تبعات جسمانی این بیماری‌ها داشته است، بسیاری از قربانیان همچنان با چالش‌هایی در ارتباط با سلامت روانی و هیجانی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از بیماری­های ناتوان‌کننده‌ی دستگاه ایمنی بدن، بیماری نشانگان اکتسابی نقص دستگاه ایمنی بدن (AIDS) است. همان طور که از اسم آن پیداست، در اثر نوعی نقص در دستگاه ایمنی بدن به وجود می­آید و یک سندرم محسوب می­شود زیرا در آن علائم متفاوتی وجود دارد که در همه­ی بیماران یکسان و به یک شکل نیستند. همچنین اکتسابی است به علت آن که ایدز یک بیماری عفونی مسری ویروسی است که ویروس آن به طریق مختلف از فردی به فرد دیگر منتقل می­شود (هابلی[3]، 1948/ 1386). ویروس HIV مثبت به سیستم ایمنی بدن حمله می­کند و به مرور زمان، سیستم ایمنی بدن را به قدری ضعیف می­کند که دیگر نمی­تواند بدن را در برابر آن محافظت کند. این همان عفونت پیشرفته ویروس HIV مثبت، یعنی بیماری کشنده ایدز است (هابلی، 1948/ 1386).

آگاهی از آلوده شدن به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان فشارهای روان‌شناختی و مشکلات اجتماعی زیادی از جمله افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی را در پی دارد (ایوانز[4]، 2003). به این ترتیب افراد مبتلا به HIV مثبت با عوامل روان‌شناختی بسیار زیادی روبرو هستند که شامل عدم سازگاری با بیماری HIV مثبت، کاهش سلامت روانی، خود مدیریتی ضعیف، آشفتگی هیجانی، افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیتی، باورهای پایین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی ضعیف و روبرو شدن با مفاهیم وجودی مانند اضطراب مرگ، بی‌معنایی و بی­هدفی در زندگی و بی­مسئولیتی است.

بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تا تاريخ 1/7/1392 مجموعاً 27041 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده­اند که 89.3 درصد آنان را مردان و 10.7 درصد را زنان تشکیل می­دهند.1/46 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشتند که بالاترين نسبت در بين گروه­هاي سني را به خود اختصاص مي­دهند. علل ابتلا به HIV در بين كل مواردی که از سال 1392 گزارش شده است، اعتياد تزريقی 1/52 درصد، برقراری روابط جنسی 6/33 درصد و انتقال از مادر به کودک 2/3 را تشکیل داده است. در 1/11 درصد از موارد شناسایی‌شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده­های خونی گزارش نشده است (مرکز مدیریت بیماری­ها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1392).

1-2 بیان مسئله

افراد مبتلا به ایدز به واسطه گرفتار شدن به یک بیماری مزمن، ناتوان­کننده، بالقوه کشنده و با پیش آگهی وخیم، در گستره­ای از فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی محدود می­شوند که به عنوان عاملی تنش­زا در این بیماران مطرح است. به واسطه ویژگی‌های این بیماری و روش­های انتقال آن در معرض انگ اجتماعی و به تبع آن فشارهای روحی_ روانی ویژه­ای قرار می­گیرند. این افراد همچنین باید با ترس مرتبط با بیماری؛ مانند ناتوانی، افزایش وابستگی، کاهش مهار بدنی و درد مبارزه کنند. دور از انتظار نیست که گستره­ای از آشفتگی­های روانی از حالت نسبتاً سبک مانند بی­تفاوتی بیمارگونه، احساس گناه، درماندگی و نا­امیدی تا حالت­های شدید مانند اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و گاهی افکار خودکشی در این افراد دیده می­شود (شاکری و همکاران، 1387). ابتلا به HIV سیر زندگی فرد را تغییر می­دهد و باعث کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش احساس آسیب‌پذیری، علائم جسمانی و افکار آشفته در مبتلایان می­شود و عملکرد روزانه فعالیت­های اجتماعی و آرامش فکری را دچار نابسامانی می­کند (اولیو[5]، روآ[6] و دلیون[7]، 2003). ادبیات پژوهشی نشان داده که افراد به دنبال تشخیص­های بیماری تهدیدکننده زندگی، یک بحران وجودی را تجربه می­کنند (کات[8]،2002، کوچینو[9] و کان[10]، 2005). بحرانی که شامل به هم ریختن فرضیات اولیه­مان در مورد احساس کنترل و توانایی­مان در پیش­بینی آینده است (لیانگ و همکاران، 2010؛ نقل از نقیائی، بهمنی، خراسانی و قنبری مطلق، 1392).

به این ترتیب تجربه دردناکی که تشخیص و درمان عفونت­HIV به همراه دارد می­تواند موقعیت بنیادین و اساسی وجود بشر را لمس کند و در ارتباط با متناهی بودن، بی­مسئولیتی در برابر زندگی، تنهایی و بی‌معنایی موضوعات و مسائلی را بیافریند.

یکی از عوامل روان‌شناختی که باعث شده فرد مبتلا به HIV مثبت با مرگ، مسئولیت، بی­هدفی و احساس تنهایی دست و پنجه نرم کند، اضطراب وجودی است. اضطراب، ابزار ارزشمندی برای کمک به ما در جهت آگاه شدن بیشتر از واقعیت است. اگر بخواهیم زندگی را به طور کامل تجربه کنیم باید بتوانیم اضطرابمان را پذیرفته و آن را بشناسیم (یالوم و می، 2001؛ نقل از بهمنی، اعتمادی، شفیع آبادی، دلاور و قنبری مطلق، 1389). از دید وجودنگرها نخستین احساس مورد توجه برای درك هیجان­های انسان، اضطراب است. اضطراب به دو نوع اضطراب روان نژند و اضطراب وجودی یا سالم بازمی‌گردد (رولو می، 1970؛ نقل از بهمنی و همکاران، 1389). درحالی‌که اضطراب وجودی بخش طبیعی و سالم موقعیت انسانی را تشکیل می­دهد، اضطراب روان نژند حاصل پاسخ نامناسب به منبع تهدید یا محصول بازپس­زنی و یا یک تعارض درونی است. وجود­نگرها منشأ بسیاری از حالات هیجانی ناخوشایند را اضطراب و روشی که فرد برای مواجه‌شدن با آن در پیش می­گیرد، می­دانند. اضطراب از تلاش­های فرد برای زنده ماندن و حفظ کردن و دفاع کردن از وجود خویش ناشی می­شود و احساس­هایی را که اضطراب به وجود می­آورد، جنبه اجتناب‌ناپذیر شرایط انسان است. اضطراب وجودی به صورت نتیجه اجتناب‌ناپذیر روبرو شدن با مرگ، انزوای وجودی و بی­معنائی توصیف شده است (یالوم، 1980؛ نقل از کوری، 2005)؛ بنابراین وجودنگرها این اضطراب را تحت عنوان اضطراب وجودی معرفی کرده و آن­ را تجربه­ای اصیل می­دانند که هر انسانی باید بتواند با آن مواجه شده و پاسخ اصیل نیز به آن بدهد.

موراتا[11] (2003) در توصیف خود از مشكلات وجودی به واژه­ی درد معنوی[12] برای اشاره به تجربه­ی ذهنی بیمارانی که با احتمال مرگ خود مواجه شده­اند، استفاده می­کند و مقصود او رنجی است که افراد در پی وقوف به احتمال انقراض وجود فردی و معنای خود [13]تجربه می­کنند. از منظر موراتا درد معنوی به معنای احساس بی‌معنایی، بی‌ارزشی، فقدان قصد و هدف و هویتی است که در اثر از دست دادن‌های متعدد در حوزه­ی روابط بین فردی، اقتدار و امید به آینده ایجاد می­شود (نقل از بهمنی و همکاران ، 1389).

با شروع درمان‌ها و پیامدهایی مثل خستگی، ناتوانی در تمرکز، کاهش انرژی، تغییر نقش‌ها و اختلال در فعالیت‌های روزمره، بیمار ممکن است دریابد که در رابطه با موقعیتی که در آن قرار دارد، کاری از دستش بر نمی‌آید، در نتیجه به جای مدیریت و کنترل مشکلات، به احساس درماندگی و خود ناکارآمدی دچار می‌شود. در صورتی که کمک‌های اطرافیان نیز در دسترس به نظر نرسد، فرد ممکن است به احساس ناامیدی و انزوا رسیده و از احساس شرم و شکست رنج ببرد. این علائم می­تواند در نهایت فرضیات بنیادین و ارزش‌های نهفته در احساس معنا و هدف زندگی بیمار را زیر سؤال برده و مورد چالش قرار دهد (کیسان[14] و کلارک[15]، 2001).

سؤالاتی مثل اینکه «چرا من؟ آیا خدا داره منو به خاطر گناه‌های گذشته‌ام تنبیه و مجازات می­کنه؟ آیا خدا اصلا نگران من هست؟ آیا خدا قدرت داره که تغییری توی وضعیت من به وجود بیاره؟» همگی بیانگر نگرانی‌ها و اضطراب‌های وجودی[16] برانگیخته‌شده متعددی ست که در این مرحله بیماران با آن مواجه می‌شوند. بسیاری از بیماران در مواجهه با این پرسش­ها قادرند تا بیماری را به عنوان یك فرصت یا بخشایش ببینند و دیگران ممكن است که آن را تنبیهی از طرف خدا یا نفرین تلقی کنند (کوئنیگ[17]، 2004).

از طرفی انتخاب راهبرد مقابله توسط افراد ممكن است به خاطر فشارهای روان‌شناختی از قبیل فشار روانی و نشانه­های افسردگی تحت تأثیر قرارگرفته و افراد را از یافتن معنا در زندگی بازدارد (جیم[18]، گولدن-کوروتز[19]، ریچاردسون[20] و اندرسون[21]، 2006؛ نقل از دهخدا، بهمنی، دادخواه و گودرزی پور، 1392). این نشانه­های افسردگی از طریق طرح‌واره‌های ناسازگار بر طبق نظر بك یا باورهای غیرعقلانی بر اساس نظر الیس، پردازش اطلاعات را دست‌خوش تغییر می­کنند. بر اساس نظریه­های شناختی در مورد سازگاری با استرس­زاهای عمده از قبیل HIV مثبت، به این علت که بین معانی ذاتی موجود در آن استرس­زا از یك طرف و انتظارات تحریف‌شده‌ی مثبت مردم و اعتقاداتشان در مورد جهان از طرف دیگر، اختلاف وجود دارد، دید فرد نسبت به خود و جهان را به چالش کشیده و ممکن است که آن‌ها را تخریب و تحریف کند. این اختلافات و نزاع­های روانی آزاردهنده‌اند و ممكن است منجر به اعمال تلاش­های مقابله­ای شناختی از جانب آن‌ها برای حل و فصلشان شود. این کوشش­های مقابله­ای شناختی را می­توان به عنوان تلاش­هایی برای درك مفهوم یا معنای وضعیت زندگی توسط بیمار تعبیر کرد (کرنان[22] و لیپور[23]، 2009).

این تجارب زندگی بر طبق نظریه­ی مبتنی بر طرح‌واره‌های بك، فعال‌کننده‌ی طرح‌واره‌های ناسازگارانه از خود، جهان و آینده است. این حالت منجر به پردازش ترجیحی سوگیرانه در مورد اطلاعات همگن با طرح‌واره و تسلط یافتن متعاقب افكار، تصاویر و تفاسیر تهدیدکننده و منفی می­شود (کلارك و بك،2010؛ نقل از دهخدا و همکاران، 1392). چرا که بر طبق نظر بك ارزیابی­ها، تفسیرات و معناهای منفی­ای که افراد به بیماری­ها و درمان آن نسبت می­دهند، تعیین‌کننده‌ی واکنش­های رفتاری و عاطفی و شیوه­ی سازگاری آن‌ها با شرایط است (کوهن[24] و کوتن[25]، 2006؛ نقل از دهخدا و همکاران، 1392).

زمانی که حادثه تهدیدکننده‌ای باعث اختلال در سبک زندگی آرام فرد می­شود، وی با هسته مرکزی وجودی خود مواجه می‌شود (استیونز[26]، ١٩٩٢) و نگرانی­های وجودی که با آگاهی فرد از مرگ و خطر بالقوه تهدیدکننده به وجود می­آید، می­تواند منبع قابل‌توجه آزردگی در افرادی باشد که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی دست به گریبان هستند (لیانگ[27] و اسپلن[28]،٢٠١٠؛ نقل از بهمنی و همکاران ، 1392).

کیسان (٢٠٠٠) از اصطلاح آزردگی وجودی[29] برای توصیف تجربه پریشانی[30] روانی افرادی که با مرگ قریب‌الوقوع مواجه می­شوند، استفاده می­کند و بیان می­کند که چنین وضعیتی از آزردگی اغلب با احساس­های پشیمانی[31]، ناتوانی و ضعف[32]، پوچی و بیهودگی[33] و احساس بی‌معنایی[34]زندگی، همراه است. وی مضامین وجودی نظیر نگرانی درباره مرگ، از دست دادن معنا، تنهایی، آزادی و ارزشمندی را به عنوان چالش­های کلیدی وجودی افرادی می­داند که با بیماری­های تهدیدکننده زندگی مواجه هستند. همچنین بیان می­کند که بیماران ممکن است همچنان که عواطف مرتبط با این مضامین وجودی را تجربه می­کنند، دچار نشانگان افت روحیه[35]شوند (کیسان و کلارک[36]،٢٠٠٢؛ نقل از نقیائی و همکاران، 1392). نشانگان افت روحیه یکی از مظاهر آزردگی وجودی است و درعین‌حال بیانگر فقدان انسجام و کلیات در فرد است (کیسان و همکاران، 2001).

به نظر می­رسد در مواردی که فرد به طور مداوم با مشکلات جسمی نافذ رو به رو می­شود، می­تواند نقطه آغازین فرآیند نشانگان افت روحیه باشد (وهلینگ[37]، لهمان[38]، اچسل[39]، بوک مایر[40]، کرول[41]، کوچ[42] و مهنرت[43]، 2012). لذا این­گونه می­توان در نظر گرفت که هسته مرکزی نشانگان افت روحیه، شناخت­هایی از درماندگی و احساس شکست فردی ناشی از حس گیر افتادن در یک موقعیت بوده و با وضعیت هیجانی ناامیدی و «فقدان معنا و هدف» همراه است. علاوه بر این، فقدان آینده ارزشمند ناشی از فقدان احساس ارزش و خود کارآمدی برای به دست آوردن آن، فرد دچار نشانگان افت روحیه را از انگیزه مقابله جدید و متفاوت، محروم می­کند (نقیائی و همکاران ،1392؛ وهلینگ و همکاران، 2012)؛ بنابراین رنج، آزردگي وجودی و اضطراب شخصي عمیق در مواجهه با بیماری­های تهدیدکننده زندگي یکي از وضعیت­های ناتوان‌کننده و طاقت‌فرسا ست (اسکریبر[44]، بروس[45] و بوستون[46]، 2011).

شاید به نظر برسد نشانگان افت روحیه و افسردگی، در پدیدارشناسی و نحوه توسعه‌شان بسیار به هم مرتبط باشند و این امکان وجود داشته باشد که نشانگان افت روحیه پیش‌درآمد و یا پیش‌بینی کننده افسردگی بوده و یا حتی با آن هم بودی داشته باشد (کیسان و واتسون[47]، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،1392)، اما در واقع هردو اساساً مفاهیم متفاوتی هستند.

بهمنی، نقیائی، علی محمدی، دهخدا (1392) در مطالعه­ای در ارتباط با همبستگی خطی مؤلفه‌های اضطراب وجودی، نشانگان افت روحیه و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به بیماری­های بالقوه مهلک نشان دادند که بین این سه متغیر رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که اضطراب وجودی بالا پیش­بینی کننده نشانگان افت روحیه بوده و درعین‌حال نشانگان افت روحیه بالا پیش‌بینی کننده افسردگی است.

بنابراین درحالی‌که فرد افسرده حتی زمانی که مسیر عمل مناسب مشخص باشد، ممکن است توانایی تجربه لذت کلی و همین طور انگیزه و پشتکار را از دست لذتی فراگیر[48] شود، مشخصه نشانگان افت روحیه احساس بی‌کفایتی ذهنی و درماندگی است. فرد دچار نشانگان افت روحیه اگرچه ممکن است بتواند از زمان حال لذت ببرد اما به واسطه سردرگمی (ندانستن این­که چه باید بکند)، عملاً احساس درماندگی، بی‌کفایتی و بازداری کرده و دچار بی لذتی پیش‌بینی‌شده[49] شده و آینده در نظرش بی­ارزش خواهد آمد (کیسان و واتسون، ٢٠١١؛ نقل از نقیائی و همکاران،1392)

از آنجا که HIV مثبت در حال حاضر در زمره بیماری­های بالقوه کشنده محسوب می­شود، بنابراین بسیاری از آزردگی­های وجودی ناشی از پاسخ غیر اصیل به اضطراب­های هستی فعال‌شده در واکنش به تهدید وجود، از جمله نشانگان افت روحیه نیز در این افراد قابل مشاهده است.

متأسفانه در ایران هم در سطح توصیف و برآورد شیوع این‌گونه آزردگی­های روانی و هم در سطح بررسی اثربخشی مداخله­های معتبر برای کاهش این‌گونه اختلالات تلاش کمی انجام‌شده است. بررسی مطالعات انجام‌شده در مورد کاهش عوارض روان‌شناختی متعاقب بر عفونت HIV مثبت حاکی از تمرکز این اقدامات بر پيشگيري است.

در پيشگيري اوليه، دادن آگاهی­ها و بيان مسائل از جنبه­هاي روان‌شناختی و علل سرايت بيماري مطرح است. در پيشگيري ثانويه، هدف افزايش عزت نفس، كاهش ترس بيماران و کاهش مسائل روان‌پزشکی عمده در بيماران آلوده به HIV، شامل خود- ملامت­گری، كاهش شديد عزت نفس و مسائل مربوط به مرگ هستند. استفاده از طیف گسترده­ای از روش­هاي روان­درماني ممكن است براي کاهش مشکلات روان‌شناختی بيماران مبتلا به اختلالات مربوط به HIV مثبت مناسب باشد. این طیف می­تواند شامل درمان­های کوتاه یا درازمدت از نوع حمايتي، شناختي، رفتاري يا روان پویشی باشد (علی بهار و همکاران، 1389). علی­رغم شیوع و اثرگذاری مسائل وجودی بر افراد مبتلا به HIV مثبت، ولی متأسفانه تا قبل از تدوین این طرح نامه پژوهشی، در هیچ یک از مطالعات گزارش‌شده در ایران، به درمان آزردگی­های وجودی این بیماران پرداخته نشده است.

مطالعاتی که اخیراً بر روی این جمعیت کار شده است عبارت‌اند از علیزاده (1391) با عنوان «بررسی تأثیر برنامه رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی بر تاب­آوری و سلامت روان زنان مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز دارای سابقه سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی» به این نتیجه رسیده است که آموزش مفاهیم رویکرد رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی می­تواند بر افزایش سطح تاب آوری و کاهش اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز دارای سابقه سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی موثر باشد. حسینی (1391) با عنوان «رابطه­ي سبك­هاي دل‌بستگی و سبك­هاي مقابله­ي مذهبي با سلامت روان در بيماران مبتلا به HIV مثبت» به این نتیجه رسیده که مقابله­ي مذهبي مثبت و سبك دل‌بستگی ايمن مي­توانند منجر به سلامت روان بالاتر در بيماران مبتلا به HIV گردند. شریفی (1389) با عنوان «مقایسه الگوهاي شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم» به این نتیجه رسیده است که الگوهاي شخصیتی خاصی– به ویژه ضد اجتماعی و مرزی- اشخاص را در معرض آسیب‌پذیری بالا جهت ابتلا به عفونت HIV قرار می­دهند.

به نظر مي­رسد برای کاهش آسیب، تدوین مداخله­ای که بتواند به فرد در مواجهه با بحران­های وجودی متعاقب این بیماری از طریق اصلاح باور­های غلط و تحریف­های شناختی مرتبط با آن کمک کند، ضروری می­نماید. طبق تعریف ارائه‌شده توسط آرون بک (2010) شناخت درمانی، درمانی ساختار یافته، هدف مدار و متمرکز بر زمان حال است که از راهبردهای شناختی و رفتاری برای دستیابی به کاهش نشانگان استفاده می­کند. این رویکرد این کار را به طور خاص باهدف قرار دادن فرآیند­ها و ساختارهای شناختی معیوبی که حفظ‌کننده‌ی اختلالات روانی­اند، انجام می­دهد. این عمل بازسازی شناختی نامیده می­شود. این بازسازی راهبردی است درمانی برای شناسایی افکار و باورهای ناسازگار هسته­ای متعلق به اختلال هیجانی و سپس اصلاح آن‌ها از طریق ارزیابی میزان درست بودنشان و تولید حالت‌هایی از افکار که سازگارتر بوده و قابلیت جایگزین شدن دارند (نقل از دهخدا و همکاران، 1392).

شناخت درمانی باهدف قرار دادن باورهای منفی فرد، ارزیابی­های شناختی ناکارآمد و غیر انطباقی را در فرآیند مقابله تحت تأثیر قرار داده و به فرد کمك می­کند تا وقایع منفی را به شیوه­ی متفاوتی ارزیابی و حس قوی­تری از کنترل برای شرایط را ایجاد نماید (سیمونی و همكاران، 2002).

هدف درمان وجودی در ارتباط با بیماری­های تهدیدکننده زندگی این است که با ایجاد فضای حمایتی به فرد کمک کند، با نگرانی‌های وجودی نظیر اضطراب مرگ، عدم قطعیت، بی‌معنایی، تنهایی و کنترل ناپذیری جهان که در اثر تهدید مرگ نهفته در بیماری سرطان تشدید می­شوند، مواجه شود و ترغیب شود تا درباره زندگی­اش فکر کند، گزینه­های پیش رو را بررسی کند و از بین آن‌ها موثرترین را انتخاب کند (می[50] و یالوم[51]، ٢٠٠٠؛ نقل از کوری، ٢٠٠۵).

به طور کلی در رویکرد شناخت درمانی هستی نگر سعی بر این است که با استفاده از فنون شناخت درمانی بتوان برخی از طرح‌واره‌ها، افکار خود آیند و خطاهای شناختی که در شکل­گیری آزردگی روانی بیماران نقش مهمی دارند را اصلاح کرد. درعین‌حال به آن دسته از نگرانی­های وجودی نظیر اضطراب از مرگ، عدم قطعیت، بی‌معنایی، تنهایی و کنترل ناپذیری جهان که در اثر تهدید مرگ نهفته در بیماران تشدید می­شوند و در اغلب روش­های مداخله­ای به صورت نظام‌یافته به آن‌ها توجه نمی­شود، نیز پرداخته شود (بهمنی و همکاران، 1389).

لذا مي­توان گفت درمان عبارت است از تسهیل، جستجوی معنا و هدف در زندگي، ارتقای روابط و کمک به بیمار برای توسعه افکار و نگرش­های انطباقی (کیسان و کلارک، 2002) و احساس معنا و آرامش ذهني که مي­تواند به عنوان نقطه پایاني عمومي درمان تعبیر شود (موراتا و موریتا، 2006؛ نقل از بهمنی و همکاران، 1389).

در واقع چگونگی ادراك فرد و تعبیر و تفسیری که او از رویدادهای زندگی می­کند در دیدگاه­های وجودی نیز همانند رویکرد شناخت درمانی مورد تاکید خاص قرار دارد و روشی که در هر دو شیوه برای نزدیک شدن به دنیای بی­همتا و منحصربه‌فرد ذهنی مراجع بکار می­برند عمیقاً متأثر از مفاهیم پدیدار شناختی[52] است (بهمنی و همکاران، 1389).

هم روان­درمانگران وجود گرا و هم روان­­درمانگران شناختی در این ایده که بازسازی «معنا» در رشد و پویایی شخصیت فرد نقش محوری در کمک به ایجاد تغییرات مثبت بازی می­کند، نیز با یکدیگر موافق هستند (بورنشتاین[53]، 2004؛ نقل از بهمنی و همکاران، 1389).

از نظر ادواردز[54] نیز هر دو دیدگاه در اهمیتی که به تغییرات آگاهی در جریان درمان می­دهند با یکدیگر مشابهت دارند. روان­درمانگران وجودی به دنبال توسعه آگاهی فرد از طریق کاهش استحکام سازوکارهای دفاعی هستند تا مراجع بتواند نسبت به آن جنبه­هائی از خود که قبلاً آن‌ها را انکار یا تحریف می­کرده، آگاهی یابد. شناخت درمانگرها نیز به دنبال توسعه دیدگاه مراجع از طریق کاربرد روش­های جدید تفکر و جانشین کردن پاسخ­های نامعقول با پاسخ­های معقول یا پاسخ­های مبتنی بر تفکر منطقی هستند (بهمنی و همکاران، 1389).

لذا در نظر است تا با استفاده از روش شناخت درمانی هستی نگر به مراجعان کمک کرد تا ترغیب شوند تجربه خود را از دنیای خویش جدی بگیرند، بتوانند یاد بگیرند که بر اساس بینشی که در فرآیند درمان به دست می­آورند شروع به تغییر اقدامات خود کنند، به دنیا وارد شوند و تصمیم بگیرند چگونه به صورت متفاوتی زندگی کنند، بتوانند فعالانه در طول جلسات درمان تصمیم بگیرند چه ترس­ها، احساس گناه و اضطراب­هائی را کاوش کنند، بکوشند تا به جای کنار آمدن با مشکلات فعلی با مسائل غایی زندگی نظیر اضطراب، آزادی، مسئولیت، انزوا، بیگانگی، مرگ و معنی مواجه شوند. درعین‌حال با استفاده از راهبردهای شناختی، خطاهای شناختی و نیز رفتارهای نگه‌دارنده این خطاها را شناسایی و تغییر دهند. در مجموع انتظار می­رود تا در اثر این مداخله افراد ترس­ها و تعارض‌های ناشناخته خود را نسبت به مسائل وجود دریافته و با آن‌ها به شیوه­ای اصیل و کارآمد کنار بیایند.

اگر چه مطالعات قبلی نشان داده­اند که شناخت درمانی هستی نگر (وجودی) بر کاهش آزردگی­های روان‌شناختی در جمعیت­های مختلف تأثیر داشته است (بهمنی و همکاران، 1389؛ نقیائی و همکاران، 2004؛ اسکندری و همکاران، 1391؛ معتمد و همکاران، 1391) اما با توجه به انتظار منطقی پیش گفت برای تأثیر این شیوه بر کاهش برخی از آلام روان‌شناختی بیماران HIV مثبت، تاکنون هیچ مطالعه­ای به اثربخشی این شیوه در کاهش نشانگان افت روحیه زنان مجرد مبتلا به HIV مثبت نپرداخته است.

بنابراین هدف پژوهش این است که «اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر را بر نشانگان افت روحیه زنان مجرد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)» مورد بررسی قرار دهد.

[1]. U.S National Center for Health Statistics

[2]. Chronic illness

[3]. Hubley

[4] .Evans

[5]. Oliva

[6]. Roa

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • پايان نامه آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن براي خانواده ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122