پايان نامه اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع2

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع2 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 245 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع2 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله /2
1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش/5
1-3-هدف های پژوهش/8
1-4-فرضیه¬های پژوهش/9
1-5-معرفي متغيرهاي پژوهش و تعاریف عملياتي آنها /10
1-5-1- آموزش گروهی شناختی-رفتاری/10
1 -5-2- آموزش شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی/11
1-5-3- مداخله ی گروهی افزایش انگیزه/11
1-5-4- مداخله¬ی گروهی روانی اجتماعی/12
1-5-5-هموگلوبين گليكوزیله/12    کورتیزول/14
1-5-7- فشارخون
1-5-8- بهزیستی/15
1-5-9- کیفیت زندگی /15
1-5-10- تیپ شخصیتی  D/16
1-5-11-خودکارآمدی /16
1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16
1-5-13- استرس /16
1-5-14- مشکلات مرتبط با دیابت /17
1-5-15- کانون کنترل سلامت /17
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت /19
2-1-1- ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت¬درمانی /20
2-1-1-1- تعریف ذهن¬¬آگاهی /20
2-1-1-2- تاریخچه¬ی درمان ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت¬درمانی /22
2-1-1-3- نسخه¬های گوناگون درمان ذهن¬آگاهی /23
2-1-1-4- مکانیسم عمل ذهن¬آگاهی /25                                                       2-1-1-5- اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /26                   2-1-2- درمان گروهی شناختی¬ رفتاری /27
2-1-2-1- تعریف درمان شناختی رفتاری /27
2-1-2-2- اصول و مولفه‌های درمان شناختی رفتاری /28
2-1-2-3- هدف درمانگری شناختی رفتاری /29
2-1-2-4- کاربردهای درمان شناختی رفتاری /30
2-1-2-5- اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بیماران دیابتی/31
2-1-3- مصاحبه¬ی انگیزشی /32
2-1-3-1- تعریف مصاحبه¬ی انگیزشی /32
2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبه¬ی انگیزشی/32
2-1-3-3- شواهد تجربی از کاربرد مصاحبه¬ی انگیزشی در بیماران دیابتی /35
2-1-3-4- درمان افزایش انگیزه(MET) /36
2-1-4- مداخله¬ی گروهی روانی اجتماعی /37
2-1-4-1- پیشینه¬ی مداخلات گروهی روانی اجتماعی /37
2-1-4-2- اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی /39
2-1-4-3- مداخلات روانی اجتماعی گروهی در بیماران دیابتی /40
2-2-دیابت /42
2-2-1- مقدمه /43
2-2-2- تعریف دیابت /43
2-2-3- انواع دیابت /44
2-2-3-1- دیابت نوع1/44
2-2-3-2- دیابت نوع2 /44
2-2-3-4- دیابت حاملگی /45
2-2-3-5- دیابت همراه با بیماری های دیگر /45
2-2-3-6- پري دیابت /45
2-2-4- همه¬گیر شناسی دیابت /46
2-2-5- سبب شناسی دیابت /47
2-2-6- عوارض دیابت 47
2-2-6-1- عوارض زودرس 47
2-2-6-2- عوارض دیررس دیابت /49
2-2-7- عوامل خطر در دیابت نوع دو و مراقبت از خود /52
2-2-7-1- چاقی و دیابت /52
2-2-7-2- فعالیت بدنی و دیابت /53
2-2-7-3- تغذیه و دیابت /54
2-2-7-4- فشارخون و دیابت /55
2-2-7-5- استرس و دیابت /56
2-2-8- همبسته های روانی دیابت /57
2-2-8-1- تیپ شخصیتی D/57
2-2-8-2- خودکارآمدی /59
2-2-8-3- حمایت اجتماعی ادراک شده /61
2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-نوع و طرح پژوهش  /70
3-2- شرکت کنندگان /70
3-2-1- جامعه¬ی آماری /70
3-2-2- نمونه و نحوه¬ی انتخاب آن /70
3-3- شیوه ی اجرا  /72
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها /76
3-5- ابزارهای اندازه گیری /76
3-5-1- پرسشنامه¬ی بهزیستی روانی /77
3-5-2- پرسشنامه¬ی خود کارآمدی عمومی /78
3-5-3- پرسشنامه¬ی تیپ شخصیتیD /78
3-5-4- پرسشنامه¬ی کیفیت زندگی ویژه ی افراد دیابتی /79
3-5-5- پرسشنامه¬ی رفتار مراقبت از خود /79
3-5-6- پرسشنامه¬ی مشکلات مرتبط با دیابت /80
3-5-7- پرسشنامه¬ی افسردگی، اضطراب و استرس /81
3-5-8-  مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت /82
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه /84
4-2- توصيف آماري متغيرها و شاخص¬هاي پژوهش /85
4-2-1- آماره¬هاي توصيفي شاخص¬هاي سلامت رواني /85
4-2-1-1- کيفيت زندگي /85
4-2-1-2- بهزيستي /86
4-2-1-3- خودکارآمدي /87
4-2-1-4- نگراني¬هاي ناشي از ديابت /89
4-2-1-5- استرس /90
4-2-2- آماره¬هاي توصيفي شاخص¬هاي سلامت جسمي /91
4-2-2-1- قند¬خون /91
4-2-2-2- کورتيزول /92
4-2-2-3- فشار خون /94
4-2-3- آماره¬هاي توصيفي شاخص¬هاي کانون کنترل سلامت /95
4-2-3-1- دروني /95
4-2-3-2- منبع قدرت /96
4-2-3-3- شانس /97
4-2-4- آماره¬هاي توصيفي ساير متغيرها /98
4-2-4-1- سن /98
4-2-4-2- ميزان مراقبت از خود /99
4-2-4-3- تيپ شخصيتي /100
4-3- آزمون تجزيه و تحليل فرضيه¬ها /101
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه¬ی پیشنهادات
5-1-  بحث /171
5-1-1- اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /171
5-1-2- اثربخشی آموزش گروهی روانی اجتماعی /173
5-1-3- اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری /174
5-1-4- اثربخشی آموزش گروهی افزایش انگیزه 176
5-1-5- مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی /176
5-2-نتیجه گیری /178
5-3- محدودیت¬ها /180
5-4- پیشنهادها /181
منابع /184
پیوست¬ها  /201

   منابع

اصلی نژاد، محمدعلی؛ الله وردی، رحمت؛ اکرامی، علی(1389). تاثیر مداخلات روانی اجتماعی بر سلامت روان آسیب دیدگان بالای 15سال زلزله شهر بروجرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(بهبود)،14(2)، 155-148.

اصغرنژاد، طاهره؛ احمدی ده قطب الدینی، محمد؛ فرزاد، ولی الله و خداپناهی، محمدکریم(1385).مطالعه ویژگی های روان­سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجله روان شناسی،10(3)، 274-262.

باقیانی مقدم، محمدحسین؛ افخمی اردکانی، محمد؛ مظلومی، سیدسعید و سعیدی زاده، محمد(1385).  بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو در یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد، 14 (4)، 54-49.

پورشریفی، حمید؛ زمانی، رضا؛ مهریار، امیر هوشنگ؛ بشارت، محمد علی ورجب، اسدالله (1390). تاثیر مصاحبه انگیزشی و آموزش گروهی شناختی-رفتاری بر بهبود شاخص های بهزیستی،کیفیت زندگی و مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو. پژوهشهای نوین روانشناختی(روانشناسی دانشگاه تبریز)، 6(23)، 60-39.

پورشریفی، حمید؛ زمانی، رضا؛ بشارت، محمد علی ومهریار، امیر هوشنگ (1387). تاثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو. روانشناسی معاصر،3 (2(پیاپی2)، 14-3.

پورشریفی ،حمید(1386). تاثیر مصاحبه انگیزشی بر بهبود شاخص های سلامت در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو،تهران:دانشگاه تهران،پایان نامه دکترای روان شناسی سلامت.

حاتملوی سعدآبادی، منیژه؛ پورشریفی، حمید وباباپورخیرالدین، جلیل(1390). نقش کانون کنترل                                     سلامت در رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 33(4)، 22-17

حیدری، فریبا (1380). بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری درکمک به کنترل بیماری دیابت و     کاهش اختلالات هیجانی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، تهران: دانشگاه تربیت معلم،پایان نامه کارشناسی ارشدروان شناسی.

خزاعي، احمد(1372). در ترجمه. جامعه شناسي پزشكي، آرمسترانگ ديويد، توكل محمد. چاپ اول. مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف  . ص234

جعفری زاده م،میزایی م،دهقان دهنوی ع ر،صادقیان تفتی م ر،شجاعی فرح،برقیان م ک.زیر نظر دکتر  مهران کریمی گزارش نهایی اولین برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر استان یزد   سال1384.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،گروه پیشگیری و      مبارزه با بیماریها،1384،ص22

دوازده امامی، محمدحسن؛ روشن، رسول؛ محرابی، علی و عطاری، عباس. (1388). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و افسردگی در بیماران دیابتی نوع2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران،11(4) ، 392-385.

ذوالجناحی،اهداء؛وفایی،مریم(1385).رابطه­ی تیپ شخصیتیDبا سیستمهای بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری،فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز،1(2و3)،134-113

رخشنده رو،سکینه؛ حیدرنیا،علیرضا؛ اسد، رجب الله(1385).بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی،دانشور پزشکی،13(63)،21-15.

زاهدنژاد، هادي؛ پورشریفی، حمید و باباپور، جلیل (1390). ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک – بیمار با رضایت از درمان دربیماران مبتلا به دیابت نوع دو، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، 9(2(31)) ، 67-75.

سجادیان ، ایلناز؛ نشاط دوست ، حمیدطاهر؛ مولوی، حسین ومعروفی، محسن(1387). تاثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجبار در زنان شهر اصفهان. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی،9(1) ، 127-141.

شریفی راد، غلام رضا؛ هزاوه یی، سید محمد مهدی؛ محبی، سیامک؛ رحیمی، مهرعلی وحسن زاده، اکبر(1385). بررسی تاثیر برنامه­ی آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مراقبت از پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع2. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 8(3) ، 239-231.

گلنس، كارن ؛ رايمر فرانسيس، ماركوس و لوئيس، باربارا (1376). در ترجمه رفتار بهداشتي وآموزش بهداشت : تئوري پژوهش عملكرد،ترجمه فروغ شفیعی،تهران:انتشارات لادن.

صاحبی، علی؛ میرعبداللهی، عفت سادات و سالاری،راضیه(1380). استانداردسازی مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه مشهد، گزارش طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد.

صدوقی، مجید و عکاشه، گودرز (1388). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد،11(3) ، 92-85.

Aalto,  A. M., Uutela, A. (1997).  Glycemic control, self-care behaviors and Psychosocial factors among insulin treated diabetics : a test of an extended health belief model .Int J behav Med, 4, 191-214.

Abbasian, M., davarianzade, M. (2007). complications of Diabetes in refered patiebts to clinic of Diabetes in Sharoad. journal of health and knowledge, 2(A), 17-21.

Abdollahi,  B.(2007). tasire khodkaramadi dar tavanmand saziye karkonan.retrieved from:http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-168/article-168/4.

Abolhasani, F., Mohajeri Tehrani, MR., Tabatabaei Malazi, O., larijani, B.(2005).Burden of diabetes and its complications in Iran in year 2000.Iranian journal of Diabetes and Lipid Disorders,5(1),35-48.

Aditama, S.(2011). The relationship of self care, self efficacy and social support with HbA1c among type2 diabetes mellitus patients. Thesis summary: medicine gadjah mada university Yogyakarta.

Albright, T. L. (2001). Parchman M, Burge SK. Predictors of self-care behavior in adults with type2 diabetes: an RRNEST study. Fam Med, 33, 354-360.

Alloway,  S. C., Toth,  E. L., McCargar,  L. J.(2001). Effectiveness of a group psychoeducation program for the treatment of subclinical disordered eating in women with type 1 diabetes. Can J Diet Pract Res, 62, 188–192.

Bach JF.( 2002) . The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic diseases. N Engl J Med, 347, 911–920.

چکیده

به منظور بررسی اثر بخشی مداخلات روان شناختی بر شاخص­های سلامت جسمی و روانی در بیماران دیابتی، در سال 1390 از مرکز تحقیقات دیابت یزد،80 نفر بیمار زن مبتلا به دیابت نوع2 انتخاب شدند. ميانگين سني پاسخگويان 91/43 و انحراف معيار 96/2 بود،حداقل مدت ابتلاء به دیابت نیز شش ماه و تحصیلات نیز در سطح متوسطه بود. ابتدا شرکت­کنندگان پرسشنامه­­های پژوهش را تکمیل کردند و سپس آزمایش خون جهت انجام آزمایش های هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول سرم، از آنها گرفته شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند؛4 گروه مداخله شامل؛ مداخله ی گروهی روانی اجتماعی، مداخله­­ی گروهی افزایش انگیزه، مداخله­ی گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، مداخله­ی گروهی رفتاری شناختی و یک گروه کنترل. پس از اتمام مداخلات(پس آزمون) ویک ماه بعد(پی گیری) پرسشنامه­ها تکمیل شد و صرفا در مرحله­ی پس آزمون آزمایش خون گرفته شد. در این پژوهش شاخص­های روانی در قالب پرسشنامه­های خودکارآمدی، بهزیستی روانی، تیپ شخصیتیD، کیفیت زندگی ویژه­ی افراد دیابتی، رفتار مراقبت از خود، مشکلات مرتبط با دیابت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت و شاخص­های بهزیستی جسمانی از طریق فشار خون و آزمایش خون (کورتیزول و هموگلوبین گلیکوزیله) سنجیده شد.

داده های تحقیق با استفاده از روش آماری مانوا و آزمون های  تعقیبی مناسب تجزیه و تحلیل شد. جهت بررسي توزيع متغيرها نیز از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که به ترتيب مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، شناختي رفتاري، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص­هاي کيفيت زندگي و نگراني­هاي ناشي از ديابت داشته­اند. در بهبود شاخص بهزيستي روانی مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري و افزايش انگيزه به ترتیب تأثير بيشتري داشته­اند. مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص قند خون داشته­اند، در بهبود شاخص کورتيزول مداخله­ی شناختي رفتاري، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، گروهي رواني اجتماعي و افزايش انگيزه تأثير بيشتري داشته­اند و نیز مداخله­ی ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري، گروهي رواني اجتماعي و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص فشار خون داشته­اند.

بر اساس نتایج پژوهش به نظر می رسد که مداخلات روان شناختی با گذشت زمان باعث بهبودی شاخص های روان شناختی و نیز افزایش رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت می شود. توصیه می شود جهت افزایش رفتار مراقبت از خود و نیز بهزیستی روانی در بیماران دیابتی، آموزش ها و مداخله های گروهی روان شناختی در دستور کار درمان این بیماران قرار گیرد.

کلمات کلیدی: دیابت نوع دو، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، بهزیستی روانی، کورتیزول، فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله

فصل اول   کلیات تحقیق

 1-1-بیان مساله

 در میان پژوهش­های فراوانی که در سال­های اخیر پیرامون سبب شناسی، سیر، پیش­آگهی و درمان دیابت انجام شده است، عوامل روان شناختی مورد توجه خاص قرارگرفته­اند(نوون[1]و همکاران؛2010، ایگد[2]؛2005). به­عبارتی این بیماران با دو مساله عمده مواجه هستند؛ 1) مسائل خودمراقبتی مثل رژیم گرفتن و ادامه دادن رژیم و 2)مسائل هیجانی؛ بیش از40-20درصد بیماران دیابتی مشکلات هیجانی را تجربه می­کنند که از نگرانی­های ناشی از بیماری(مثل ترس از بروز نشانه های بیماری) تا نشانه­های عمومی­تر نگرانی، اضطراب و افسردگی را شامل می­شود(نوون و همکاران؛2010). این ناراحتی­های هیجانی نه­تنها برای فرد ناخوشایند است بلکه تحقیقات نشان ­داده­ است که باعث کاهش کیفیت زندگی(ایگد،2005)، رفتارهای خودمراقبتی ضعیف(لوستمن[3]؛2008) و ارزیابی منفی از درمان با انسولین و کاهش کنترل قندخون(نوون وهمکاران ؛2010) و در موارد شدید باعث ناراحتی­های قلبی-عروقی و حتی مرگ بیمار می­شود(بنگنر ،مرالس،پست و براس[4]؛2007). از جمله عوامل تاثیرگذار بر تشدید هیجانات منفی در این بیماری کانون کنترل سلامت بیماری و تیپ شخصیتی بیمار است.نتیجه تحقیقات نشان داده است که افراد تیپDسطوح بالاتر بیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، هرچه فرد از نظر اجتماعی بیشتر در خود فرورفته باشد، به­همان اندازه حمایت اجتماعی کمتری را تجربه می­کند(دنولت،2000) ونتیجه تحقیقات نشان داده است که حمایت اجتماعی مهم­ترین عامل در کنترل قند­خون در بیماران دیابتی می­باشد( ادیتاما،2011).

از عوامل روان شناختی که مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار­گرفته­اند، می­توان به استرس(فشار روانی) اشاره کرد.استرس می­تواند با کاهش تمرکز مراجع و ایجاد اختلال در مهارت­های تصمیم­گیری و با تاثیر بر توانایی­های متخصص سلامت روان در برقراری ارتباط درمانی قوی با مراجع، موجب کاهش تاثیر مداخله­های روان شناختی شود.

از طرفي ديابت، يك منبع استرس براي افراد مبتلا به اين بيماري است. استرس ناشي از ديابت علاوه بر اثرات سوءجسمي، اثر منفي رواني نيز دارد. از عمده­ترين اين اثرها مي­توان به افسردگي اشاره نمود.  افسردگي در بيماران مبتلا به ديابت مي­تواند با بي­اشتهايي، ايجاد بي­نظمي در رژيم غذايي يا نپذيرفتن تزريق انسولين از طرف بيمار همراه شود و در نتيجه درمان و كنترل ديابت را دشوار سازد.  اين موضوع در يك چرخه­ي معيوب، باعث تشديد مشكلات هيجاني فرد از جمله استرس، افسردگي و اضطراب مي­شود. بنابراين، شناخت مشکلات رواني اين بيماران، رفع و يا کاهش اين مشکلات، به همراه ارايه­ي آموزش­هايي براي ارتقاي کيفيت زندگي آنها، بخش مهمي از درمان جامع ديابت را تشکيل مي­دهد.

بنابراین شناخت مشکلات جسمی و روانی به همراه ارائه­ی آموزش­هایی برای ارتقای کیفیت­زندگی آنها بخش مهمی از درمان جامع دیابت را تشکیل می­دهد(دوازده امامی ، روشن، محرابی و عطاری؛ 1388). با وجود آنکه در مورد دیابت نوع2نتیجه­­ی تحقیقات حاکی از اثربخشی درمان­های روانی در این بیماران است در مورد دیابت نوع1نتیجه­ی فراتحلیل­ها نشان داده است که اثر بخشی درمان­های روانشناسی در بهبود کنترل قند خون در بزرگسالان با دیابت نوع 1هنوز تایید نشده است و نتایج در مورد تاثیر آن ضدو نقیض است شاید به این دلیل که علت این بیماری بیشتر زیستی است(باچ[5]؛2002).

به­نظر می­رسد عوامل روان شناختی جزء عوامل خطر ساز و یا تشدید کننده­ی بیماری دیابت هستند. یک علت شایع برای عدم مدیریت هیجانات در این بیماران این باور غلط است که تاثیر هیجانات منفی جدی نیست. از آنجا که روان­درمانی با هدف آموزش فنون تغییر رفتار در بیماری­های طبی، می­تواند باعث کاهش نیاز به استفاده از خدمات پرهزینه­ی پزشکی و افزایش سلامت روان بیماران شود، طراحی و به­کارگیری مداخله­هایی مبتنی بر رویکردهای روان­درمانی اثربخش و سودمند در مورد بیماری­های طبی و مزمن به طور کلی و دیابت به طور خاص از اهداف مهم درمانی است.

امروزه درک و تغییر نگرش­ها و رفتار بیمار که هدف درمان­های شناختی رفتاری است یک مولفه­ی اساسی در مراقبت از کسانی است که از دیابت نوع2رنج می­برند. این برنامه­ها که به آموزش بیمار و آموزش مهارت­های مقابله با استرس می­پردازد می­تواند به درمان طبی متداول و استاندارد اضافه شود تا نیازهای روان­شناختی، رفتاری و سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت را برطرف نماید(فرمن،هربرت،مویترا،یومنز وگلر[6]؛2007). نتایج مطالعات با هدف تاثیر مداخلات روانشناسی بر مشکلات جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2نشان داد که درمان شناختی-رفتاری یک درمان موثر در افسردگی اساسی بیماران دیابتی می­باشد(واندرفلدزکرنیلز[7]و همکاران؛2010) و اساسا در کاهش علائم اضطراب، استرس و نگرانی­های ویژه دیابت درمان موثری است(وان باستیلار،پاور و اسنوک[8]؛2011). سابورین ،والیس و کوری[9](2011) شکل کوتاهی از مداخله­ی روانی اجتماعی گروهی [10] را طراحی کردند ویژه­ی اصلاح رفتار، کمک به مدیریت و ثبات هیجانی در بیماران دیابتی نوع 2که نتیجه­ی تحقیق آنها نشان داد که بیماران این مداخله را در مدیریت دیابتشان بسیار مفید یافتند.

 درمان افزایش انگیزه[11]روشی مراجع­ محورو رهنمودی دیگری به منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییرات از طریق کشف، شناسایی و حل تردیدها و دوسوگرایی است. این درمان یک شیوه­ی مشاوره­ای کوتاه مدت برای افزایش­انگیزه جهت تغییررفتارها بوسیله­ی جستجو و حل مسائل درباره­ی تغییر است(بوند و بونک[12]؛2000).

مداخله­ی روان شناسی دیگری که می­تواند به بهزیستی روانی بیماران دیابتی کمک کند درمان بر اساس ذهن آگاهی[13] است. بیشاب[14](2002 ) معتقد است كه ذهن­آگاهي در روان شناسي معاصر به عنوان رويكردي براي افزايش آگاهي در پاسخ دادن به فرايندهاي ذهني شامل اختلالات هيجاني و بسيار جديد است. در آخرین فراتحلیل از اثر بخشی مداخلات مبتنی بر ذهن­آگاهی نشان داده شد که این مداخلات در بیماری­های سرطان، اختلال اضطراب منتشرو مشکلات روانپزشکی و اختلالات مزمن از جمله دیابت در جهت کاهش علائم اضطراب و ناراحتی­های خلقی دیگر موثراست و پیشنهاد می­شود که مداخلات ذهن­آگاهی ممکن است موجب فرایندهایی شود که زیربنای بهزیستی روانی است. در بیمار دیابتی علاوه بر تاثیر ذهن­آگاهی بر بهزیستی روانی، ممکن است همچنین بر خود مدیریتی بیماری بسیار موثر باشد چرا­که با بهتر شدن خلق فرد رفتارهای خود­مراقبتی هم بهتر می­شود و دیگر اینکه ذهن­آگاهی باعث می­شود حتی در حالت تجربه­ی هیجانات و افکار مشکل مطابق با ارزشهایش رفتار کند و نهایتا اینکه چون در ذهن­آگاهی تمرکز بیمار بر احساسات بدنیش می­باشد بنابراین باعث می­شود بیمار بیشتر در تماس با بدنش و نیازها و علائم آن باشد که این خود منجر به خود مراقبتی بهتر می شود(وان سون ،نیکلیک،پاپ و پاور[15]؛2011).

بنا بر شواهد فوق، تنوع پژوهش­ها در دهه­ های اخیردرباره­ ی مداخلات درمانی دیابت نوع2گسترده بوده و نتایج نشان دهنده­ی پراکندگی و گوناگونی اثربخشی مداخلات است. لذا با توجه به شواهد ذکر شده که نشانگر تاثیر گذاری عوامل مختلف در نتیجه­گیری از درمان­های دیابت می باشد. فرضیه اصلی مطالعه حاضراین است که کدام نوع مداخله در کاهش مشکلات جسمی و روانی و رسیدن بیمار دیابتی نوع2 به بهزیستی جسمی و روانی موثرتر بوده وتاثیر پایدارتری می­گذارد؟

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش

دیابت یکی از مشکلات عمده­ی بهداشت عمومی در جهان معاصر است که به سرعت رو به افزایش است. این بیماری که پنجمین علت مرگ و میر جوامع غربی و چهارمین دلیل مراجعه­ی شایع به پزشک است، 15%هزینه­های مراقبت بهداشتی را در ایالت متحده به خود اختصاص داده است(عزیزی، حاتمی و جان قربانی؛1379). تغییرات فردی و گذار فرهنگی جوامع همواره با پدیده­ی پیر شدن در کشورهای در حال توسعه، دیابت را به یک اپیدمی جهانی تبدیل کرده است؛ به­طوری­که سازمان بهداشت جهانی از سال1993تمام کشورهای جهان را به مقابله با این اپیدمی فراخوانده است. طبق گزارش این سازمان پیش­بینی می­شود شیوع دیابت از4%در سال1995به 4/5%در سال2025برسد؛ به­طوری­که در کشورهای در حال توسعه تعداد بیماران از84میلیون نفر به 228میلیون نفر خواهد رسید. این سازمان تعداد بيماران ديابتي در ايران را درسال 2000 ميلادي2103000اعلام كرد كه تا سال2030ميلادي اين ميزان به 6421000 نفر افزايش خواهديافت(سازمان بهداشت جهانی؛2006). طبق آخرين بررسي اي كه در ايران انجام شد، شيوع ديابت در كل جمعيت ايران3-2درصد و در افرادبالاي 30 سال3/7 درصد برآورد شده است(مروتی شریف آباد و روحانی تنکابنی؛1388).

افخمي و همكاران در سال 1378 شيوع ديابت را درجمعيت شهري بالاي 30 سال استان يزد مورد بررسي قرارداد كه اين ميزان 52/14درصد برآورد گرديد که به دو برابر متوسط كل كشور مي­رسد و بيشترين شيوع مربوط به شهرستان يزد با7/15درصد بوده است(جعفری­زاده و همکاران؛1384). این بيماري همراه با عوارض متابوليك و عوارض درازمدت قلبي عروقي، كليوي، چشمي و عصبي است و 9 درصد كل مرگ­هاي جهان به ديابت مربوط مي­شود(مروتی شریف آباد و روحانی تنکابنی؛1388). در تحقیق رحیم دل و همکاران (2009)روی 2350بیمار دیابتی استان یزد(1071مرد و 1279زن)درباره­ی شیوع نوروپاتی حسی در بیماران دیابتی نوع2 نتیجه نشان داد که شیوع دیابت نوع2ونوروپاتی حسی در این بیماران به ترتیب در این استان 5/14و2/53درصد بود که این مشکلات با افزایش سن، طول مدت ابتلا به بیماری و کنترل ضعیف قندخون افزایش می­یافت(شریفی­راد، هزاوه­یی، محبی، رحیمی و حسن زاده؛1385).

مطالعات بی­شماری، نقش عوامل خطر آفرین روانی-اجتماعی و رفتاری را در سبب­شناسی بیماری­های مزمن بویژه دیابت نوع2نشان داده اند(هریس، مان، فیلیپس، بلگرهریس و وبستر[16]؛2011). اين مسئله ظن تاثير درمان­های روان شناختی را در کنترل اين بيماري مطرح مي­كند. به همين دليل، بررسي پیامدها­ی درمان­های روان شناختی در کنترل اين بيماري ضروری است.

لاستمن(2008) در بررسی و مقایسه­ ی دو روش درمانی گروهی شناختی رفتاری و افزایش انگیزه نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی به تنهایی و نیز همراه با درمان افزایش انگیزه در کنترل قند خون موفق بود اما درمان افزایش انگیزه به تنهایی موفق نبود.اسمایل(2010) در تحقیقی دریافت که درمان افزایش انگیزه در کنترل قند خون موثر است. تحقیقات دیگر نیز نشان داده است که درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش علائم افسردگی در نوجوانان دیابتی و نیز در کنترل قند خون آنان موثر بوده است(اسنک و اسکینر[17]؛2004). همچنین هایز، لوما، بوند، مسودا و لیلیس[18](2006) کاربرد روش درمان شناختی رفتاری را در کاهش علائم اضطراب، افسردگی و استرس در نوجوانان دیابتی ثابت کرد.

فرمن و همکاران(2007) در مقایسه­ ی روش های مداخله­ ی شناختی-رفتاری، شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی در کنترل علائم اضطراب و افسردگی دریافت که عملکرد روش­های شناختی رفتاری وذهن­آگاهی یکسان و بهتر از روش شناختی بود. همچنین لاپالینز[19] و همکاران(2007) در مقایسه­ی دو روش  ذهن­آگاهی وشناختی-رفتاری در افزایش اعتماد به نفس در دانش­آموزان، روش ذهن­آگاهی را موفق­تر یافت. در ایران نیز اثر بخشی روش درمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن( صدوقی و عکاشه؛ 1388) و نیز کنترل قند خون و کاهش مشکلات هیجانی بیماران دیابتی نوع2(محرابی، فتی، دوازده امامی و رجب؛ 1387 ) تایید شد. همچنین نتیجه­ی تحقیق پور شریفی، زمانی، بشارت و مهریار(1387) نشان داد که مصاحبه­ی انگیزشی و آموزش گروهی شناختی رفتاری می­تواند به عنوان مداخله­ای موثر موجب کاهش وزن در بیماران دیابتی نوع2 شود و مصاحبه­ی انگیزشی گروهی بهتر از درمان شناختی رفتاری گروهی می تواند کنترل قند خون را بهبود بخشد.

مطالعه­ي كابات- زين، لیپورث، برنی و سلرز[20] (1987) حاكي از اثربخشي ذهن­آگاهي در درمان بیماران مبتلا به درد مزمن بود. رندولف، کالدرا، تاکن و گریک[21] (1999) نيز در پژوهش خود، روش درماني شناختي مبتني بر ذهن آگاهي را روي بيماران داراي درد مزمن به كار برد و بهبودي معناداري را به لحاظ آماري در درجه بندی­هایی از درد، شاخص­هاي پزشكي ديگر و نشانه­هاي روان شناختي عمومي مشاهده كرد . تحقیق هیزو همکاران(2006) نشان داده است که درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر درمان بیماران افسرده ای که سابقه 3یا 4دوره عود بیماری داشته­اند موثر است.

با وجود اینکه ناراحتی­های هیجانی در بیماران دیابتی یک واقعیت است اما هم در عمل و هم در حوزه­ی تحقیقاتی به آن توجه کمتری شده است(وان سون، نیکلیک، پاپ و پوور[22] ؛2011)؛ در عمل درمانگران کمتر به مساله­ی درمان و کاهش مشکلات هیجانی توجه می­کنند(پوور، بیکمن، لوباچ و اسنک[23]؛2006) و به طور مشابه در زمینه­ی تحقیقات دیابت، مطالعاتی که اثر بخشی مداخلات روان شناسی را در بهزیستی هیجانی این گروه بررسی کند بسیار کم است، یا اگر هم مطالعاتی انجام شده اشکالات زیادی دارد مثل کمبود کنترل و تعداد گروه نمونه(وان سون و همکاران،2011). اگر چه توجه به مشکلات هیجانی بیماران دیابتی از دهه­ی اخیر افزایش یافته ولی با این وجود در آخرین نسخه­ی استانداردهای مراقبت فدراسیون بین المللی دیابت (2005) و انجمن دیابت آمریکا( 2011) توجه به مشکلات هیجانی توصیه شده است. بعلاوه در تحقیقات بررسی­های زیادی در زمینه­ی اثربخشی مداخلات روان شناسی روی افسردگی، اضطراب وناراحتی­های بیماران دیابتی انجام می شود اما اختصاصا در حوزه­ی دیابت تحقیقات بسیار کمی انجام شده است(وان سون و همکاران،2011).

با توجه به اهمیت روش های فوق که در تحقیقات مختلف تایید شده است و نیز این موضوع که در جمعیت بیماران دیابتی ایران فقط دو روش شناختی رفتاری گروهی و درمان افزایش انگیزه در بیماران دیابتی نوع2انجام شده است، بنابراین بکار بردن دو روش ذهن­آگاهی و مداخله­ی روانی اجتماعی ومقایسه­ی اثربخشی آن با دو روش مورد استفاده قبلی در بیماران دیابتی نوع2 از ضروریات انجام این تحقیق می­باشد.

1-3-هدف های پژوهش

هدف کلی

1-تعیین و مقایسه اثر بخشی مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله­ی افزایش انگیزه و مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های سلامت جسمی(HbA1c،کورتیزول و فشار خون) و روانی بیماران دیابتی نوع2

اهداف اختصاصی

1تعیین و مقایسه اثر بخشی مداخله­ ی ذهن­ آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله­ی افزایش انگیزه و مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی(HbA1c، کورتیزول و فشار خون)در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.

2- تعیین و مقایسه اثر بخشی مداخله­ ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله­ی  افزایش انگیزه و مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت روانی(خودکارآمدی، بهزیستی، استرس ، مشکلات مرتبط با دیابت و کیفیت زندگی) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.

3- تعیین و مقایسه اثر بخشی مداخله­ ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، آموزش گروهی شناختی رفتاری، مداخله­ی افزایش انگیزه و مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.

4.بررسی نقش متغیرهای سن، جنسیت، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت بر شاخص­های سلامت (جسمی و روانی)و رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو.

1.Nouwen

2.Egede

3.Lustman

4.Bongner,Morales,Post&Bruce

1.Bach

2.Forman,Herbert,Moitra,Yeomans&Geller

1.Van der Feltz-Cornelis

2.Van Bastelaar,Pouwer&Snoek

3.Sabourin,Vallis&Currie

4.Brief psychosocial Group intervention

5.Motivational enhancement therapy(MET)  

6.Bond&Bunce

7.mindfulness

8.Bishop

1.Van son,Nyklicek,Pop,Pouwer

1.Harris,Mann,Philips,Bolger-Harris&Webster

2.Skinner

3.Hayes,Luoma,Bond,Masuda&Lillis

 1.Lappalainen

2.Kabat-Zinn,Lipworth,Burney&Sellers

3..Randolph,Caldera,Tacone & Greak

4.Van son,Nyklicek,Pop&pouwer

5.Pouwer,Beekman,Lubach&Snoek

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تاثيريک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با STZ
 • پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122