پايان نامه اثربخشي مشاوره گروه درماني با الگوي شادماني فوردايس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثربخشي مشاوره گروه درماني با الگوي شادماني فوردايس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثربخشي مشاوره گروه درماني با الگوي شادماني فوردايس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه1
2-1 بیان مسأله2
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش4
4-1 هدف های پژوهش5
5-1 فرضیه های پژوهش5
1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش5
2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش5
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح6
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
1-2 مقدمه8
2-2 تعریف شادمانی8
3-2 نظریه های شادمانی11
4-2 تعریف روان درستی12
5-2 عوامل موثر در شادمانی13
1-5-2 تفریح 14
2-5-2 ثروت14
3-5-2 شخصیت14
4-5-2 جنسیت15
5-5-2 سن15
6-5-2 روابط اجتماعی16
7-5-2 کار و شغل17
8-5-2 تحصیلات17
6-2 روش های افزاش شادمانی18
1-6-2 القاء منظم خلق مثبت18
2-6-2 شناخت درمانی 19
3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی20
7-2 صفات درونی افراد شادکام20
8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس21
9-2 اصول چهارده گانه فوردایس22
1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر22
2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی23
3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار23
4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر24
5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها24
6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها25
7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی25
8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال26
9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم26
10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا27
11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن27
12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی28
13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه28
14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی28
10-2 تعارض کار- خانواده29
1-10-2 تعارض کار- خانواده30
2-10-2 تعارض خانواده- کار30
11-2 انواع تعارض کار- خانواده31
1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان31
2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار32
3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار33
12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده34
1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل34
2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف37
1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان 38
2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی38
3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز40
1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها40
2-3-12-2 پیامدها42
13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده43
14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران47
15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران51
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 روش پژوهش56
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات56
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد56
1-3-3 پایایی مقیاس58
2-3-3 روایی مقیاس58
4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه59
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه61
2-4 توصیف داده ها61
3-4 تحلیل استنباطی62
1-3-4 فرضیه اصلی65
2-3-4 فرضیه فرعی اول67
3-3-4 فرضیه فرعی دوم67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه72
2-5 فرضیه اول72
3-5 فرضیه فرعی اول73
4-5 فرضیه فرعی دوم73
5-5 محدودیت های پژوهش77
6-5 پیشنهادهای پژوهشی77
7-5 پیشنهادهای کاربردی77

منابع:

– ارازی تیمور، عبدالصالح(1387). رابطه تعارض کار- خانواده با میزان رضایت زناشویی و میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه. پایان نامه کاشناسی ارشد. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.

– اسمایلی، جان و ایلین، نادر(2000). رفتار انسانی در کار. ترجمه محمد علی طوسی(1384). چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

– امیرسالاری، یعقوب(1386). بررسی رابطه بین تعارضات کار- خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی دبیران دوره دبیرستان فیروزآباد فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

– آرگیل،مایکل(1996). روانشناسی شادی. چاپ دوم. ترجمه:مسعود گوهری و همکاران.(1383). اصفهان. انتشارات جهاد دانشگاهی.

– آرین، خدیجه(1378)، بررسی رابطه بین دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا. .

– آیزنک،مایکل(1987). روانشناسی شادی. ترجمه مهرداد فیروزبخت،خشایار بیگی.(1375). چاپ اول. انتشارات بدر.

– آیزنک،مایکل(1990). همیشه شاد باشیم. ترجمه زهرا چلونگر.(1378). تهران. انتشارات نسل نواندیش.

– جعفری، فروغ(1384). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی زوجین پس از ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

– حسین ثابت، فریده(1386). تعیین اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسرگی و شادکامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

– رستگار خالد، امیر(1381). سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی:خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران. رساله دکتر. دانشگاه تربیت مدرس.

– رستگار خالد، امیر(1385). کار-خانواده-جنسیت. تهران. انتشارات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان.

– رئیسی، حسین(1383). «بررسی اثربخشی آموزش شادمانی بر کاهش فشار خون بیماران مبتلا به فشارخون در شهر اصفهان». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

– صداقت، سمیه(1387). بررسی تأثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

– عابدی، محمدرضا(1384). شادی در خانواده. تهران. انتشارات مطالعات خانواده.

– عابدی، احمد(1385).فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی-پژوهشی. سال دوم. شماره 3-4. پائیز و زمستان 1385.

– عابدی، محمد رضا(1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روشهای مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش تهران. دانشگاه علامه طباطبائی.

– عابدی، محمدرضا(1383). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

– عبدی مالیدره، فاطمه(1385). اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس ب رضایت شغلی مشاوران شهرستان قائم شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

– علی پور، احمد و نوربالا(1378). بررسی مقدماتی و پایایی روایی پرسشنامه شادمانی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، 1و2.

– فاتح زاده، مریم(1384). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده در زنان شاغل. فصل نامه خانواده پژوهش. شماره اول، سال اول.

– فير، ويليام(1998). خانواده و جامعه. ترجمه: ويدا ناصحي(1382). چاپ نهم، تهران: چاپ پخش.

– قانع نیا، مریم(1383). بررسی تأثیر سن و سابقه کار و سابقه نوبت کاری بر تعارض نقش شغلی- خانوادگی، سلامت عمومی و محدود شدن روابط اجتماعی نوبتکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

– کارلسون، ریچارد(1961). زندگی شادمانه. ترجمه شریفی درآمدی، پرویز(1380). چاپ اول. انتشارات روان سنجی.

– مافی، مهتاب(1384). بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

– ملکیها، مرضیه(1387). بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر رضایت زناشویی و شغلی زنان شاغل دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

– منصوری، زهرا(1384). بررسی اثربخشی آموزش شناختی شادمانی در کاهش علائم سندرم و پیش قائدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

Refernc

– AAhmad, A.(1996). Work-family conflict among married professional women in Malayzia. Journal of social psychology, 136,663-665.

– AAhmad, A.(2003). Work- family conflict among marrid professional women in Malaysia. Journal of Social Psychology,136, 663-665.

Allen  Tammy. Armstrong Jeremy(2006). Further examination of the link between work-family conflict and physical health. American Behavioral scientist.

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار_ خانواده معلمان شهر تهران انجام گرفت. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت مقیاس تعارض کار_ خانواده رستگار خالد است که ضریب پایایی آن 87/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن شهر تهران بود و نمونه ای به اندازه50 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از منطقه 6انتخاب شدند و از آنها آزمون تعارض کار-خانواده گرفته شد و 24 نفر از کسانی که در این مقیاس بالاترین نمره را گرفتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه برای آنها جلسات مشاوره گروهی برگزار شدد در حالی که گروه کنترل هیچ جلسه ای نداشتند. بعد از پایان دوره دوباره از دو گروه آزمون تعارض کار_ خانواده گرفته شد، در نهایت اطلاعات حاصل از انجام مرحله پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه گروه آزمایش و گواه با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل) مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره کل تعارض کار_ خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است.در فرضيه فرعي اول:  گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس  تعارض کار – خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است و فرضیه فرعی دوم:  گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره تعارض خانواده_ کار را در سطح p=0/05 کاهش داده است.

کلید واژه ها: گروه درمانی، الگوی  شادمانی فوردایس، تعارض کار_ خانواده.

فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:

          شادمانی حالتی از ذهن است نه رشته ای از حوادث؛ احساسی آرامش بخش که می توانید همیشه تجربه اش کنید و با آن زندگی کنید و نه چیزی که برای یافتنش نیاز به جستجوی زیادی داشته باشید. در حقیقت هرگز نمی توانید با جستجوکردن به شادمانی دست یابید؛ زیرا با این کار به خود به طور ضمنی می گویید که باید در خارج از وجود خودتان به دنبال آن بگردید. شادمانی در خارج از وجود شما نیست؛ شادمانی یک احساس است؛ احساس طبیعی کارکرد روانی سالم فطری که وقتی درک کنید و بیاموزید که با کارکرد روانی خودتان حرکت کنید می توانید به مکانی در درون خودتان دسترسی پیدا کنید که آرامش خاطر در آنجاست، سپس می توانید تلاش برای شادمان بودن را متوقف کنید و به سادگی شادمان باشید، حتی وقتی اوضاع شما چندان مطلوب نیست باز هم می توانید به آن احساس خرسندی دسترسی داشته باشید؛ زیرا آن احساس از درون شما سرچشمه می گیرند نه از بیرون تان(زندگی شادمانه، ترجمه، شریفی درآمدی، 1380).

زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه بشمار می آید. در حقیقت رمز موفقیت افراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. چنانچه فرد در مسیر زندگی شغلی یا خانوادگی خود دچار مشکل شود عوارض آن نه تنها گریبانگیر خود فرد می گردد، بلکه سازمان ها و در سطح کلان جامعه نیز، بی نصیب نخواهد شد. امروزه تحقیقات زیادی در خصوص بررسی عوامل تأثیرگذار بر زندگی شغلی و خانوادگی افراد انجام شده است و این نشانه اهمیت و ضرورت این دو جزء مهم زندگی می باشد. در سطح کلان جامعه و خصوصاً در سازمان ها امروزه محققان به اهمیت منابع انسانی واقف شده اند و پی برده اندکه نیروی انسانی عامل باارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشورها می باشند، بطوری که در یک و نیم قرن گذشته، بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته، مرهون تحول منابع انسانی کارآمد بوده است. در سطح خرد نیز، خانواده یکی از بنیادی ترین هسته ی تشکیل دهنده جامعه است، بطوری که سلامت یا ناسالم بودن این هسته ی مرکزی، می تواند تمام سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اولین قدم در ایجاد یک زندگی موفق ازدواج موفق است که باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی می شود و در صورت شکست، زن و شوهر به ویژه فرزندان با ضربه روانی شدید روبه رو می شوند. خانواده یک واحد اجتماعی است که وجود آن برای رشد و تحول اعضای مختلف خود و جامعه ضروری است، عدم وجود رضایت زناشویی باعث کاهش میزان رضایت از زندگی می شود(بروان[1]، 2002).

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و شادی چه هستند؟ مهم ترین عامل، خودمختاری یا میزان استقلال و آزادی در برابر کنترل مستقیمی است که شغل فرد به همراه دارد. سایر عوامل اصلی عبارتند از: انواع مهارتهای دخیل در عملکرد شغلی، مقدار اطلاعات در دسترس راجع به کارآمدی شغلی و میزان تأثیر آن شغل بر زندگی دیگران. رضایت شغلی با رضایت از زندگی مرتبط است. اما شاید این یافته را اینگونه تفسیر نمود که رضایت کلی از زندگی موجب رضایت بیشتر فرد از شغل خود می شود، نه اینکه رضایت شغلی موجب خشنودی کلی از زندگی می شود(آیزنک،1987، ترجمه: فیروزبخت، 1375).

2-1 بیان مسأله:

عابدی، (1383) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزشی شناختی رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» بر روی گروههای 10 و 20 و 70 نفری از دانشجویان برنامه شادمانی فوردایس را اجرا کرد و به این نتیجه رسید  که با این برنامه می توان شادمانی دانشجویان را افزایش داد. اجرای این برنامه علاوه بر افزایش شادمانی، کاهش اضطراب و افسردگی را نیز به همراه داشته است.

همچنین عابدی،(1381) در بررسی الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش اصفهان نشان داد برنامه آموزش شادمانی فوردایس علاوه بر افزایش شادمانی، می تواند فرسودگی شغلی افراد را کاهش دهد.

همچنین عابدی،(1385) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارتهای اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شش گروه وجود داشت، نتایج نشان داد که آموزش به شیوه فوردایس در افزایش شادی موثر است.

عبدی مالیدره (1385) در تحقیق خود با اجرای مشاوره شغلی با استفاده از مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس رضایت شغلی مشاوران را در پس آزمون و آزمون پیگیری با ضریب همبستگی اسپیرمن 81 /0افزایش داد.

همچنین حسینیان، خدابخشی (1386) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی موثر بوده است.

چنانچه زوجین در برقراری تعادل بین نقش های شغلی و خانوادگی خود دچار مشکل گردند، کلیه ابعاد زندگی آنان تحت تأثیر این عدم تعادل قرار می گیرند. کاهش رضایت زناشویی از مهم ترین پیامدهای این نوع تعارض، بالاخص تعارض خانواده با کار است(جعفری، 1384).

ماتئوس، کانگرسی و ویک راما[2](1996) نشان دادند که تعارض کار- خانواده کیفیت و پایداری رابطه زناشویی را از طریق افزایش نارضایتی و فشارهای روانی و کاهش گرمی وحمایت زناشویی تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به تحقیقات ذکر شده در این پژوهش، پژوهشگر در صدد است از مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس که برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد جامعه می باشد و دارای 14 مولفه رفتاری و نگرشی است در جلسات مشاوره گروه درمانی استفاده نموده تا با افزایش شادمانی معلمان، تأثیر آن را بر تعارض کار- خانواده بسنجد. به بیانی دیگر آیا مدل شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده معلمان موثر است؟

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:

            کار و خانواده یکی از اجزای لاینفک در زندگی افراد است و بنابراین برای مدیریت مسئولیت های چندگانه این دو جزء زندگی، نیازمند زمان و انرژی زیادی می باشد. به عبارتی دیگر نقش های کار و خانواده می تواند رابطه معناداری با سلامت روانی و رضایت داشته باشد. تعارض کار – خانواده شکلی ار اصطکاک در فشارهای نقش در حوزه خانواده و کار است، که بطور متقابل در بعضی جوانب با هم ناسازگارند(هنسی[3]، 2005).

تغییر و تحولات جامعه فعلی منجر به افزایش مشارکت زنان و مردان در بازار کار شده است و ازدیاد زنان و مردان شاغل در خارج از منزل باعث رشد نوع جدیدی از خانواده ها به نام خانواده های دوشغله شده است. در این نوع از خانواده ها زن و مرد علاوه بر نقش سنتی همسر و والدینی، دارای نقش شغلی نیز می باشند و این موضوع برای زنان اهمیت بیشتری دارد. زیرا زنان با داشتن نقش سنتی همسری و مادری، اکنون دارای نقش جدیدی نیز شده اند. در نگاه اول، به نظر می رسد که این نقش منجر به افزایش درآمد خانواده، بهبود وضع اقتصادی و افزایش عزت نفس زن شاغل می شود، اما زمانی که زن نتواند بین انتظارات نقش های خویش تعادل برقرار نماید، دچار نوعی تعارض کار – خانواده می شود( یونگ و لانگ، 1988، به نقل امیر سالاری، 1386).

شادمانی یا خشنودی که واژه مترادف با آن خوب بودن ذهنی می باشد که بعضی آن را مترادف با رضامندی از زندگی می دانند، بعد عاطفی و هیجانی قوی دارد و شامل احساس فرد است، که اگر از مردم بپرسند که شما خشنودی را چگونه معنا می کنید، آنها دو جواب می دهند، یا آن را به عنوان حالتی از خوشی ذکر می کنند و یا حالتی از رضایت، که اولی مربوط به هیجان و دومی مربوط به شناخت می باشد. اگر بگوییم خشنودی ناشی از رضامندی است، پس باید تلاش کنیم تا نیازهای اساسی افراد را تشخیص دهیم و درصدد ارضای آنها برآئیم(آرین، 1378).

اهمیت و ضرورت این پژوهش  برای پژوهشگر در راستای مشخص کردن اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی  شادمانی فوردایس بر کاهش دادن تعارض کار- خانواده معلمان زن که دارای نقش همسری در خانواده و نقش شغلی هستند، می باشد.

4-1 هدفهای پژوهش:

1-4-1 هدف اصلی:

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس[4] بر کاهش تعارض کار- خانواده[5].

2-4-1 اهداف تخصصی:

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده.

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار.

5-1 فرضیه تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق:

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

2-5-1 فرضیه های فرعی تحقیق:

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده- کار موثر است.

6-1 تعریف نظری مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس: فوردایس (1983) برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد ایجاد کرده است که شامل 14 عنصر است. این برنامه هشت عنصر شناختی و شش عنصر رفتاری دارد. وی معتقد است با آموزش این اجزاء به افراد توانسته است بر شادمانی آنان بیفزاید.

هشت جزء شناختی برنامه فوردایس برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، 1983):

1- کاهش سطح توقعات و آرزوها 2- ایجاد تفکر مثبت و خوش بینانه 3- برنامه ریزی امور 4- تمرکز بر زمان حال 5- کاهش احساسات منفی 6- توقف ناراحتی(گریز از نگرانی) 7- پرورش شخصیت سالم 8- اولویت دادن و ارزش قائل شدن برای شادمانی.

شش جزء رفتاری برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، 1983):1- افزایش فعالیت 2- افزایش ارتباط اجتماعی 3- تقویت روابط نزدیک (ایجاد صمیمیت بیشتر) 4- پرورش شخصیت اجتماعی 5- خلاقیت و درگیرشدن در کارهای پرمعنا[6] 6- خود بودن

تعارض کار خانواده:

نوعی از تعارض بین نقش هاست که در آن فشارهای حاصل از نقش ها و خواسته های کار و خانواده، از برخی جهات با هم ناهمساز هستند، به این معنا که مشارکت در نقش های شغلی یا خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش های دیگر دشوارتر می شود(منسی[7]، 2005، به نقل از ارازی، 1387).

تعریف عملیاتی مفاهیم:

            آموزش فوردایس: آموزش فوردایس شامل هشت جزء شناختی و شش جزء رفتاری می باشد. در این روش از بین 14 عنصر روش فوردایس 12 عنصر انتخاب شده و طی 8 جلسه آموزش داده می شود، 2 عنصر که در این پژوهش مورد استفاده قرار نمی گیرد شامل: پرورش شخصیت اجتماعی و شخصیت سالم است، که به نظر می رسد در یک مطالعه کوتاه مدت پرورش شخصیت اجتماعی و سالم امکان پذیر نباشد. فوردایس(1983) خاطر نشان می سازد عدم آموزش دو عنصر پرورش شخصیت سالم و اجتماعی در زمانی  که دوره آموزش به بیش از 2 ماه طول بکشد ضرورت دارد، و دوره آموزشی دوماه و کمتر خللی در تأثیر آموزش ندارد.

تعارض کار- خانواده[8]: منظور از تعارض کار- خانواده نمره ای است که آزمودنی از مقیاس تعارض کار- خانواده کسب می کند.

معلم: در این پژوهش معلم کسانی تلقی می شوند که با ابلاغ رسمی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران، در سال تحصیلی 90-89 در پست سازمانی معلم مشغول به کار می باشند.

[1]. Brown

[2]. Matthews.L.S.,Conger,R.D.,& Wickrama,K.A.S.

[3]. Hennessy

[4]. Fordyce,M.W.

[5]. Work_ family conflict

[6]. Meaningful work

[7]. Mensi

[8]. Work_ family conflict

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122