پايان نامه اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 54 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب :

چکیده1
فصل اول : مقدمه
مقدمه3
فصل دوم : بررسی منابع
2-1- ¬تاریخچه و مبداء باقلا6 2-2-¬¬ سطح زیر کشت و باقلا در ایران و جهان 6 2-3- اهمیت اقتصادی باقلا6 2-4-گیاه شناسی باقلا6 2-5- نیازهای اقلیمی باقلا8 2-6- عملکرد و اجزای عملکرد باقلا10 2-7- آرایش کاشت 11 2-7-1- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا 12
2-7-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد باقلا13
2-8- تراکم بوته17
2-8-1- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا18
2-8-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا20
2-8-3- اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد باقلا21
2-8-4- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا23
2-8-5- اثر تراکم بوته بر انشعابات ساقه باقلا23

فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه26 3-2-¬¬ مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی26 3-3-روش انجام آزمایش28 3-4-صفات مورد بررسی28
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- ¬ارتفاع بوته33 4-2-¬¬ انشعاب بارور و غیر بارور ساقه33 4-3- تعداد غلاف در بوته33 4-4- تعداد انشعاب ساقه33 4-5- عملکرد دانه تر33 4-6- عملکرد قسمتهای هوایی33 4-7- عملکرد بیولوژیک 35
4-8- عملکرد دانه خشک 36
4-9- عملکرد غلاف سبز38

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1- نتیجه گیری 42
5-2- پیشنهادات42
منابع مورد استفاده43
چکیده انگلیسی47

منابع مورد استفاده :

 1-امام ، يحيي و منصور نيك نژاد . 1377(ترجمه ). مقدمه اي بر فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي .انتشارات دانشگاه شيراز .570 صفحه.

اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، 1390، آمارنامه کشاورزی 90-1389. انتشارات معاونت برنامه ریزی و بودجه. 114 صفحه.

3.باقری،ع.زند،ا. پارسا،م.1376. حبوبات تنگناها و راهبردها. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

پارسا، م. و باقری، ع.ا. ( 1387). حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

پیوست، غ.ع.، 1381، سبزیکاری، چاپ دوم، نشر علوم کشاورزی.

6.تراب جفرودی،آ.حسن زاده،ع.امیر خانی،م.اثرات آرایش کاشت بر شاخص های رشد لوبیا قرمز اولین همایش ملی حبوبات.پزوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

خواجه پور، م.، ۱۳۷۶ . اصول و مباني زراعت. جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان. ۳۸۶ ص.

رای، ام. کا. 2010. کودهای زیستی. ترجمه صباحی، ح. میرزایی، ر. فرزانه، س و دامغانی، ع.ح. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 650ص

سعیدزاده، فرزین. 1386. زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

10.سرمدنیا،غ. وکوچکی،ع.1376.فیزیولوزی گیاهان زراعی (ترجمه)انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.467 صفحه.

شکاری، آ. صادقیان مطهر، ی. و خلیلی موسوی، آ. 1390. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و جمعیت­های بومی باقلا با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی به منظور توسعه پایدار کشاورزی. همایش راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.

12.شبستری،م.1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه) انتشارات مرکز دانشگاهی تهران (چاپ اول) صفحه 347.

13.شورگشتی،م.1377. بررسی انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم و تاثیر آن بر روی صفات کیفی و کمی ذرت سیلویی تحت شرایط آب و هوایی کرج.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت.دانشگاه آزاد واحد کرج.

صالحی، م. اکبری، ر. و خورشیدی، م.ب.، 1387، بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز به تأخیر در کاشت در منطقه میانه، مجله علوم و فنون کشاورزی و منبع طبیعی، شماره 43: 105-115.

.صباغ پور،س.ح.1374. بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلای برکت،مجله نهال بذر،جلد 11(4): 9-13.

صباغ پور،س .ح.1373.گزارش پزوهشی حبوبات سال زراعی 73-72 . مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد.41 صفحه.17.صادقی پور،ا.،غفاری خلیق و ر.منعم.1382.تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز.اولین همایش ملی حبوبات.پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

طالعی،ع.ر،ک.پوستینی و س.دوازده امامی.1379اثرات آرایش کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی چند رقم لوبیا چیتی. مجله علوم کشاورزی ایران . 31 : 477-483.

قنبري بیرگانی، د.، ر. سخاوت.، س. اسروش و پ. شیمی. 1382. بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روي جمعیت علفهاي هرز و عملکرد باقلا. مجله علوم زراعی ایران، 5 (4) : 315 – 327.

كوچكي ، عوض .1376 (ترجمه ) .به زراعي وبه نژادي در زراعت ديم . انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد .302 صفحه.

كوچكي ، عوض و محمد بنايان .1375 (ترجمه ). فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي . انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد . 380 صفحه .

كوچكي،عوض و جواد خلقاني .1375 .شناخت مباني توليد محصولات زراعي ( نگرشي اكو فيزيو لوژيك ) (ترجمه ).انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .536 صفحه.

کوچکی، ع و بنایان اول، م.، 1376 ، زراعت حبوبات، چاپ پنجم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

کاظمی پشتی ساری، ح. پیر دشتی، ه. و بهمنیار، م، ع. 1386. بررسی دو رقم باقلا تحت تاثیر کودهای زیستی. مجله علوم کشاورزی ایران، 14، (6) 321-324.

کهراریان،ب.1381.بررسی اثر فاصله ردیف و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا سفید.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه زابل.

مجنون حسيني ، ناصر .1380 . حبوبات در ايران .انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 240 صفحه.

مجنون حسینی، ن.، 1375، حبوبات در ایران، نشر جهاد.

محمودی،م.1384. اثر تراکم گیاهی و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و اجزای آن در لوبیا قرمز. اولین همایش ملی حبوبات.پزوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

مظاهری،داریوش.1377.زراعت مخلوط. انتشارات دانشگاه تهران.

مظاهري، د. و ن. مجنون حسینی1384 . مبانی زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 320.

نور محمدي، ق.، ع. ا. سیادت و ع. کاشانی. 1385 . زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،ص.446.32. هاشم آبادی، د. صداقت حور، ش.،1385، بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلای زمستانه مازندرانی، مجله علوم کشاورزی،12(1) :136-141.

 Aguilera-diaz ,C. and L.recalde-manrique .1995.Effect of plant density and  inorganic nitrogen fertilizer on field beans (Vicia faba ) .J.Agric.Sci. (Camb.) ,125:87 –93

 Francis , F.,R.James and E. Mark .1996.Row spacing effects on light extinction coefficients of corn ,sorghum ,soybean and sunflower.Agron. J., 88:185 -190

Pilbeam ,C.J. ,P.D.Hebblethwaite and A.S.Clark .1989. Effect of different  inter-row spacings on faba beans of different form .Field Crop Res.,21(1989 ):203 – 214

39– Stoddara ,F.L. 1993. Termination of flowering in indeterminate faba beans (Vicia faba) . .J.Agric.Sci. (Camb.) ,120 :79 -87

چکیده

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاكتوراول، آرايش كاشت در 2 سطح (آرايش كاشت مربع و آرايش كاشت مستطيل) و فاكتور دوم تراكم بوته، در4سطح (31000،41000،55000،80000  بوته در هكتار) بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه­های جانبی، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد انشعاب بارور ساقه، تعداد انشعاب غیر بارور ساقه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن 100 دانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها به جز صفت عملکرد دانه خشک، از لحاظ اثر آرایش کاشت، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (5% P≤ ). نتايج تجزيه واريانس اثر تراکم بوته بر عملکرد در مورد صفاتی همچون،عملکرد دانه تر، عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه خشک و عملکرد غلاف سبز معنی دار شد. (1% P≤ ).

واژه های کلیدی: باقلا، آرایش، تراکم، عملکرد

فصل اول

مقدمه

گیاهان خانواده فاباسه با داشتن 17 تا 32 درصد پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی و تولید کالری مورد نیاز انسان دارند. باقلا جزء گياهان مقاوم به سرما به حساب مي آيد و اين گياه محصول فصل خنك است و تا 5-  سانتی گراد را تحمل مي كند، گرماي زياد باعث اختلالات جنيني باقلا مي شود و ريزش گلها و كاهش تعداد بذر در غلاف را به همراه خواهد داشت. در كشت باقلا تعيين تراكم بهينه و الگوي مناسب كاشت، براي استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمين، آب، نور و مواد غذايي نقش مفيد و موثري دارد و موجب افزايش كمي و كيفي محصول مي شود (شورگشتي،1377). به نظر مي رسد كه توجه به اين موضوع مهم در نزديك شدن به سقف پتانسيل توليدي گياه نقش مهم و موثري داشته باشد. با توجه به اين موضوعات ضعف در اعمال مديريت زراعي درست و استفاده نامناسب از نهاده هاي توليد و استفاده از تجهيزات نامناسب ، مقدار بذر براي كشت و در نتيجه تراكم نامناسب بوته در واحد سطح، نامناسب بودن روش هاي كنترل علف هاي هرز…از ديگر مشكلات به زراعي حبوبات است (باقري و همكاران،1385) به همين علت تراكم بوته و آرايش كاشت مناسب در افزايش عملكرد محصول نقش به سزايي داشته است. عملكرد يك گياه زراعي تحت تاثير چندين عامل و اثرات متقابل قرار مي گيرد، اين عوامل به طور كل شامل آب و هوا، خاك، گياه وعوامل اجتماعي و اقتصادي مي باشد. اين عوامل از يك ناحيه به ناحيه ديگر و از يك سال به سال ديگر  و از هر فصل به فصل ديگر در هر سال بسيار متغير بوده است و مسئول نوسانات عملكرد گياهان زراعي از يك منطقه به منطقه ديگر مي باشد (باقري و همكاران، 1385).

تراكم مطلوب به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين آنها خصوصيات گياه، طول دوره  رويش، زمان و روش كاشت، حاصلخيزي خاك، اندازه بوته، رطوبت در دسترس، تابش خورشيدي و الگوي كاشت و وضعيت علفهاي هرز مي باشد. در واقع تراكم بوته مطلوب تراكمي است كه در نتيجه آن كليه عوامل محيطي آب و هوا و خاك به طور كامل مورد استفاده قرار گيرد و در عين حال رقابت درون بوته اي و برون بوته اي در حداقل باشد تا حداكثر عملكرد ممكن با كيفيت مطلوب بدست آيد و از طرف ديگر اين تراكم بايد فضاي كافي را براي انجام عمليات داشت و برداشت فراهم و تامين نمايد. آرايش بوته ها در داخل يك تراكم معين حائز اهميت است (محمودی، 1384).

بطوريكه استقرار تراكم مطلوبي از بوته هاي سالم در مناسب ترين الگوي آرايش بوته اي، اساس يك سيستم موفق توليد زراعي است. آرايش بوته ها يا وضعيت هندسي بوته ها را مي توان با تغيير عرض رديف و فاصله بين بوته هاي روي رديف تغيير داد. از لحاظ نظري انتخاب رديف هاي باريك و افزايش فاصله بوته ها روي رديف، سبب استفاده موثر از منابع و تاخير در زمان آغاز رقابت درون گونه اي خواهد شد با توجه به افزایش سطح زير كشت رقم بركت (باقلا ) در استان گيلان طي سالهاي اخير ضرورت تعيين دقيق و مناسب تراكم بوته در واحد سطح  با توجه به آرايش كاشت ضروري به نظر مي رسد. زيرا اكثر زارعين از نحوه كاشت اين رقم اطلاع دقيقي ندارند و پس از كاشت با رشد رويشي بيش از اندازه اين رقم وهمچنين كاهش عملكرد غلاف مواجه مي شوند، لذا از اهداف ديگر اين بررسي تعيين بهترين تراكم بوته در واحد سطح و نيز تعيين بهترين آرايش كاشت براي باقلاي رقم بركت در استان گيلان مي باشد.

اهداف تحقیق:

1. افزایش تولید بیشتر باقلا در استان گیلان.

تعیین مناسب ترین تراکم کاشت جهت کاشت باقلا.

تولید محصول با کیفیت بالا.

پرسشهای تحقیق:

آیا با افزایش یا کاهش تراکم کاشت عملکرد دانه افزایش می یابد؟

رابطه تراکم کاشت با میزان عملکرد به چه صورت است؟

تعداد دانه در غلافها بیانگر فواصل کاشت است؟

در آرایش کاشت مربع بشترین عملکرد را خواهیم داشت؟

 فصل دوم

بررسی منابع

 2-1- تاریخچه و مبدأ باقلا

باقلا (Vicia faba) یکی از بقولات زراعی بسیار قدیمی است. بذرهای این گونه از محل­های مربوط به عصر نوسنگی در اسپانیا و اروپای شرقی و همچنین مکان­های عصر مفرغ در سوئد و ایتالیا کشف شده است. باقلا حدود 1800 سال قبل از میلاد در اروپا کشت می­شده است. به طور کلی از آنجا که بقایای به دست آمده مربوط به 2000 تا 3000 سال قبل از میلاد در حوزه مدیترانه­ای کشف شده است، اهلی شدن بایستی 1500 تا 2000 سال قبل از آن انجام شده باشد (پارسا و عبدالباقری، 1388). در زبان انگلیسی اسامی زیادی از جمله باقلای دانه درشت، باقلای دانه متوسط و باقلای دانه ریز به آن اطلاق می شود. بعضی از دانشمندان باقلا را به زیر گونه­هایی تقسیم کرده­اند:

زیر گونه پائو سی جیگا1 شامل چند رقم هندی است.

زیر گونه او فابا2 که در اروپا و آسیا یافت می شود و به سه واریته تقسیم می­گردد:[1]

الف- واریته مینور3 با بذرهای کوچک، گرد، و بالشی شکل بنام­های پی تیک4 و پیگون بین5.

ب- واریته ای کوینا6 با بذرهای متوسط، بالشی شکل، 5/1 سانتی­متر به نام هورس بین7

ج- واریته ماژور8 با بذرهای بزرگ، پهن، مسطح و طول متوسط 5/2 سانتی­متر و غلاف­های بلند با نام برد بین یا فابا بین (مجنون حسینی، 1375) .

2-2- سطح زیر کشت و تولید باقلا در ایران و جهان

باقلا در میان حبوبات جایگاه مهمی دارد که در بیش از 50 کشور جهان کشت می­شود. در تولید محصول باقلا چین با 550/1 (میلیون تن) در سال 2011 رتبه اول را به خود اختصاص داده، پس از آن کشورهای اتیوپی، فرانسه، استرالیا و انگلیس به­ترتیب با 697، 344  و 349 و 133  (میلیون تن) در رتبه­های بعدی قرار گرفتند (فائو، 2011). سالانه دو و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان به کشت باقلا اختصاص می­یابد و بیش از 38 میلیون تن از این محصول برداشت می­شود که 60 درصد از میزان تولید سهم کشورهای آسیایی و حدود 30 درصد نیز سهم کشورهای آفریقایی است. (فائو، 2011). ایران سالانه بیش از 46 هزار تن باقلا در سطح 36 هزار هکتار از اراضی تولید می کند. البته کشورمان با برداشت 1278 کیلوگرم باقلا در هر هکتار، 500 کیلوگرم از میانگین عملکرد جهانی کمتر است (بی نام، 1390).

1.Paucijuga

2.eu-faba[1] 1111111

3.minor

4.pea Tick

5.Pigeon bean

6.Equine

7.Horse bean

8.Major, Broad bean, Faba bean

 2-3- اهميت اقتصادي باقلا

      تقريبا دو سوم ساكنين زمين با فقر غذايي و سوء تغذيه روبرو هستند كه مهمترين نقص غذايي مربوط به كمبود پروتئين مي باشد. در كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه به دليل كمبود منابع پروتئين حيواني و فقر اقتصادي، عمده نياز پروتئين از منابع گياهي به ويژه حبوبات تامين مي گردد كه عمده ترين منابع پروتئين گياهي محسوب مي شوند (باقري و همكاران، 1376). اين گياه نقش بسزايي در تثبيت نيتروژن اتمسفري دارد. باقلا با توجه به مقدار پروتئين بالا و قابليت آن در تثبيت نيتروژن جو، نقشي منحصر به فرد در كشاورزي و تغذيه ايفا مي كند و از نظر اهميت  اقتصادي بعد از لوبيا و نخود فرنگي و نخود چهارمين حبوبات به شمار مي رود. ارقام باغي باقلا براي استفاده از بذرهاي با پوسته سبز آن و نيز به عنوان يك گياه زراعي براي بهره برداري از بذرهاي خشك آن براي مصرف تغذيه انسان و دام كشت مي گردد. اين گياه همچنين براي كود سبز نيز كشت مي گردد (سعيدي مهرورز،1383). دانه هاي رسيده باقلا سبز حدود 4 درصد پروتئين با ارزش فيزيولوژيكي بالا و مقادير زيادي املاح معدني مثل فسفر، كلسيم و آهن دارد. مقدار ويتامين c  در آن متوسط و مقدار كاروتن كم است.

2-4- گیاه شناسی باقلا

باقلا گياهي است یک ساله از خانواده حبوبات و ایستاده. که ریشه اصلی آن مستقیم تا عمق 100 تا  120 سانتی متری در خاک فرو می رود و ریشه های فرعی آن  به صورت مورب در داخل خاک رشد و نمو کرده

وگره های تثبیت نیتروژن نیز در روی ریشه ها دیده می شود. ساقه های آن راست، ضخیم، توخالی و چهارگوش است و برخلاف برخی ازحبوبات نیاز به قیّم ندارد. معمولا از پایین ساقه اصلی نزدیک سطح خاک ساقه های فرعی بوجود می آیند که روی ساقه اصلی به ندرت انشعاب ایجاد می شود  و تعداد آنها ممکن است به 1 تا 7  عدد هم برسد. در روی ساقه برگهای مرکب بطور متناوب قرار دارند و عاری از پیچک هستند. تعداد آنها بین 3 تا 5  عدد است. هر برگ شامل 2 تا 6  برگچه بیضی شکل در طول 5 تا10 سانتی متر است. گل آذین کوتاه به صورت خوشه مرکب و به هم فشرده در محور برگها قرار دارد و هر خوشه 1 تا6 گل رنگهای سفید خالص، سفید با خالهای سیاه ارغوانی و بنفش می باشد. گلها درگره های بالایی به علت رقابت فتوسنتز انتهای ساقه درحال رشد و نیز در شرایط تراکم شدید بوته ها کمتر تشکیل می شوند. گرده افشانی بصورت خودگشنی است. در هرگره معمولا تعداد دو تا چهار عدد میوه تولید می شود که در داخل آن یک تا هشت دانه وجود دارد. غلافهای سبز موقعی که 5 تا 5/7 سانتیمتر طول دارند، برداشت شده و به صورت تازه و تاریخچه شده مورد استفاده قرار می گیرند. دانه خشک باقلا حدود 23تا 25  درصد پروتئین دارد و شکل، اندازه و رنگ دانه ها در ارقام مختلف متفاوت می باشد. با رسیدن دانه پوست غلاف ها ضمیم شده و رنگ آن به علت اکسیداسیون تیروزین سیاه می شود و رنگ دانه رسیده بین قهوه ای روشن تا نسبتا سیاه می باشد. تفاوت میان نیام و دانه امکان طبقه بندی انواع گوناگون آن را فراهم می کند. این گیاه محصول یک فصل خنک است و تا 5- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. در بعضی منابع حداقل دمای جوانه زنی بذر باقلا 2 تا 3 درجه سانتیگراد ذکر شده است (عبدحق، 1381). تاریخ کاشت باقلا باید طوری تنظیم گردد که گرمای بیش از حد هوا به خصوص در دوره گل دهی به گیاه آسیب نرساند. باقلا گیاهی کوتاه عمر، مقاوم به خشکی و پر شاخ و برگ است و محصول طی دو سه ماه می رسد (پیوست 1384 ).

2-5- نیاز اقلیمی باقلا

      دامنه کشت این گیاه بسیار وسیع بوده و از 9 درجه تا بیش از 40 درجه عرض شمالی و از نزدیک سطح دریا تا بیش از 2000 متر بالای سطح دریا گسترده شده است. بنابراین باقلا در شرایط رژیم های مختلف حرارتی و فتوپریودیک می تواند به خوبی رشد کند. کشت زمستانه آن در منطقه نیمه گرمسیری بازمستان ملایم مناطق آب وهوایی گرمسیری و همچنین تا ارتفاع بالاتر از1200 متر از سطح دريا رایج است. در بین ارقام باقلا طبقه بندی اکولوژی وسیعی وجود دارد. انواع مدیترانه ای آن سازگاری خوبی درکشت زمستانه دارند. این نوع برای رشد مطلوب به دمای متوسط 18تا 28  درجه سانتیگراد نیازمند بوده وعکس العمل مطلوبی به کشت زود زمستانه دارند. ﺗﺄخیر در کشت باقلا به دلیل افزایش دما در مرحله ی باروری باعث کاهش قابل ملاحظه ای در بازدهی و تولید محصول آنها خواهد شد. اکوتیپ اروپایی باقلا در کاشت بهاره و زمستانه در نواحی معتدله سازگاری دارد. شرایط دمایی مناسب برای نوع بهاره و بیش مشابه نوع مدیترانه ای باقلا است و در کشت زود زمستانه از مناطق معتدل که زمستان نسبتاً ملایم و دمایی حدود 2 درجه سانتیگراد بدون یخبندان شدید و طولانی که به دنبال آن بهار و تابستان گرم وخشکی دارند و برای کاشت زمستان مناسب هستند. این نوع باقلای زمستانه به ارتفاعات کم وآب و هوای مدیترانه ای سازگار نبوده و محصول کمتری تولید می کند، حتی اگر در اوایل زمستان کشت شده باشد. دمای کمتر از10درجه سانتیگراد موجب افزایش تعدادروزهای جوانه زنی در باقلا خواهد شد. باقلا می تواند تا 4 درجه سانتیگراد را تحمل کند و دمای 7 درجه سانتیگراد از بین می رود با افزایش درجه حرارت محیط تعداد برگهای بوته باقلا زیاد می شود و نسبت افزایش برگها در بوته در انواع بهاره باقلا طی مراحل اولیه رشد به حداکثر درجه حرارت روزانه بستگی زیادی دارد. عمل فتوسنتز در دمای 25 درجه سانتیگراد، وقتی که دما از15 درجه به 30 درجه سانتیگراد افزایش می یابد به حداکثر مقدار خود می رسد. ولی در دمای 30 درجه سانتیگراد از فتوسنتز تا حدود20 درصد کاسته می شود. مقدار مناسب درجه حرارت شبانه طی مراحل مختلف رشد باقلا متغیراست. تا مرحله  2 تا 4 برگی، افزایش طول ساقه در بالاترین دمای شبانه یعنی 20 درجه سانتیگراد همراه با طول روز 12  ساعت و دمای روزانه 20 درجه سانتیگراد سریع تر خواهد شد.کاهش دمای شبانه برای رشد باقلا مناسب بوده و بالاترین عملکرد دانه در دمای شبانه 10 درجه سانتیگراد  بدست می آید. ارتفاع و وزن خشک بوته در انواع بهاره باقلا با افزایش رژیم حرارتی (ترکیب دمای شبانه روز) به نحو نامطلوبی تحت تاثیرقرار می گیرد. رژیم حرارتی 20درجه سانتیگراد در روز و10تا15 درجه سانیگراد در شب موجب تسریع گل دهی می شود. افزایش یا کاهش این رژیم حرارتی گل دهی باقلا را به تاخیر می اندازد. در دمای یکنواخت بالای 23 درجه سانتیگراد گل دهی در انواع بهاره و زمستانه باقلا متوقف می گردد (مجنون حسینی،1375 ). چنانچه باقلای دیرکشت درمرحله رشد زایشی در معرض افزایش دما قرار بگیرد، موجب کاهش محصول در ژنوتیپ های مختلف خواهد شد. دمای منفی 4 تا 5 درجه سانتیگراد موجب 50 درصد کاهش عملکرد در انواع زمستانه باقلا گردیده است. انواع بهاره به نظر از شدت رشدونمو سریع تر و مقدار فتوسنتز بیشتری نسبت به انواع زمستانه برخوردارند،  بنابراین به یخبندان حساسیت بیشتری نشان می دهند. باقلا درآب وهوای مرطوب خوب رشد می کند و در دوره رشد ونموخود بسته به شرایط آب وهوایی به  3 تا 5  دفعه آبیاری نیاز دارد (مجنون حسینی،1375). بررسی های مختلف نشان داده که باقلا درسال های مرطوب محصول بیشتری نسبت به سال های خشک داشته باشد. باقلا در تمام خاکها قادر به رشد بوده ولی در خاکهای نسبتا رسی حاصلخیز و سنگین بهتر رشد می کند و در خاکهای رسی آهکی باحاصلخیزی مناسب و مقدار کافی آهک که بتواند رطوبت را برای مدت زیادی در خود نگه دارند، مقدار محصول بیشتری تولید می کنند. نوع زمستانه باقلا درخاکهایی که بافت آنها نسبت سنگین بوده و بخوبی زهکشی شده باشد، رشد می کنند. خاکهای سبک، فقیر، اسیدی و کم عمق جهت کشت باقلا مناسب نیست. باقلا قادر به تحمل ماندابی نیست. اسیديته مناسب خاک برای این گیاه حدود   6 تا 7  است (مجنون حسینی1375).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122