پايان نامه اثر ارزش درک شده، ارزش ويژه درک شده و کيفيت درک شده بر وفاداري و قصد خريد مجدد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر ارزش درک شده، ارزش ويژه درک شده و کيفيت درک شده بر وفاداري و قصد خريد مجدد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 235 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر ارزش درک شده، ارزش ويژه درک شده و کيفيت درک شده بر وفاداري و قصد خريد مجدد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان و طرح مسأله 3
1-3 اهداف پژوهش 5
1-3-1 هدف اصلی 5
1-3-2 اهداف فرعی 5
1-4 ضرورت و اهميت پژوهش 6
1-5 سئوالات يا فرضيه¬هاي پژوهش 7
1-6 مدلهاي نظري (نظريات) موجود در موضوع پژوهش 8
1-7 روش انجام پژوهش 13
1-7-1 نوع تحقیق از نظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات 13
1-7-2 متغیرهای تحقیق 14
1-8 جامعه و واحد تحليل آماري 16
1-9 نمونه و روش نمونه گيري 16
1-10 ابزار و روش گردآوري داده ها 16
1-11 روشهاي تحليل داده ها 16
1-12 محدوديتهاي پژوهش 17
فصل دوم ادبیات و پیشینه¬ی تحقیق 18
2-1 مقدمه 19
2-2 برند 20
2-2-1 مفهوم برند 20
2-2-2 مزایای برند 21
2-3 وفاداری 22
2-3-1 وفاداری به برند 22
2-3-2 مزایای وفاداری به برند 27
2-3-3 اصول ایجاد وفاداری به برند 28
2-3-4 وفاداری مشتری 31
2-3-5 مشتری وفادار 35
2-3-6 وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی 36
2-3-7 رویکردهای وفاداری 42
2-3-7-1 رویکرد مگی 42
2-3-7-2 رویکرد الماس وفاداری 44
2-3-7-3 رویکرد C4 48
2-4 قصد خرید مجدد 56
2-4-1 رفتار خرید مصرف کننده 56
2-4-1-1 عوامل مؤثر بر رفتار خرید 57
2-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید 57
2-4-2 نقش خرید مصرف کننده 58
2-4-3 انواع رفتار خرید 59
2-4-3-1 رفتار خرید پیچیده 59
2-4-3-2 رفتار خرید تنوعی 60
2-4-3-3 رفتار خرید ناهمگون گریز 60
2-4-3-4 رفتار خرید عادی 60
2-4-4 قصد خرید 61
2-4-5 قصد خرید مجدد 61
2-5 عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد 62
2-6 ارزش درک شده 66
2-6-1 ارزش 66
2-6-2 ارزش از دیدگاه مشتری – ارزش درک شده 67
2-6-3 مدلهای ارزش دید مشتری 68
2-6-3-1 مدل مؤلفه¬های ارزش 68
2-6-3-2 مدل نسبت هزینه – فایده 69
2-6-3-3 مدل وسیله – نتیجه 71
2-6-3-4 مدل ابعاد کلیدی ارزش 72
2-6-4 رویکردهای ارزش درک شده ( فرناندز و بونیلو) 73
2-6-4-1 رویکرد تک بعدی 75
2-6-4-1-1 مطالعات مبتنی بر قیمت (تحقیقات مونرو) 75
2-6-4-1-2 تئوری میز – اند (تحقیقات زیتامل) 75
2-6-4-1-3 سایر تحقیقات 76
2-6-4-2 رویکرد چند بعدی 76
2-6-4-2-1 تئوری میز – اند: سلسله مراتب ارزش مشتری 76
2-6-4-2-2 تئوری ارزش و ارزش شناسی 76
2-6-4-2-3 تئوری مصرف – ارزش 77
2-6-4-2-4 گونه شناسی ارزش هولبروک 77
2-7 ارزش ویژه برند 79
2-7-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر 82
2-7-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر 82
2-7-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند 82
2-7-4 رویکردهای ارزش ویژه برند 83
2-7-5 رویکرد بازاریابی(ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 83
2-8 کیفیت درک شده 86
2-8-1 خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده 88
2-8-2 ابعاد کیفیت درک شده 89
2-9 اعتماد 91
2-9-1 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد 93
2-9-2 اعتماد به برند 94
2-10 رضایت مشتری 99
2-10-1 اهمیت رضایت مشتری 102
2-10-2 رضایت از برند 103
2-11 تعهد 107
2-11-1 تعهد به برند 108
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی 110
2-12 پیشینۀ تحقیق 113
فصل سوم روش شناسی 127
3-1 مقدمه 128
3-2 روش‌شناسی پژوهش 129
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف 129
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 130
3-3 قلمرو پژوهش 131
3-3-1 قلمرو زمانی 131
3-3-2 قلمرو مکانی 131
3-3-3 قلمرو موضوعی 132
3-4 متغیرهای پژوهش 132
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه 132
3-5 تعریف متغیرها 133
3-5-1 تعریف مفهومی 134
3-5-2 تعریف عملیاتی 135
3-7 جامعه آماری 140
3-7-1 تعریف جامعه آماری 140
3-7-2 نمونه‌گیری 141
3-7-3 برآورد حجم نمونه 142
3-8 روش گردآوری داده¬ها 142
3-8-1 طراحی پرسشنامه 143
3-9 روایی (اعتبار) و پایایی(دقت) 145
3-9-1 پایایی 145
3-9-2روایی 147
3-10 مراحل گردآوری داده‌ها 147
3-11 تجزیه و تحلیل داده‌ها 148
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 150
4-1 مقدمه 151
4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه 153
4-2-1 جنسیت 153
4-2-2 سن 154
4-2-3 میزان تحصیلات 156
4-2-4 قیمت فعلی گوشی 157
4-2-5 برند گوشی 159
4-3 تحلیل توصیفی 161
4-4 بررسی الگو و فرضیه¬های تحقیق 164
4-5 جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها 174
4-6 آزمونهای تکمیلی 176
4-6-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق 176
4-6-2 «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 179
4-6-2-1 مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن 180
فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات 182
5-1 مقدمه 183
5-2 خلاصه تحقیق 184
5-3 تحلیل جمعیت شناختی 186
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیه¬ها 186
5-5 پیشنهادات 192
5-5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 192
5-5-2 پیشنهادات کاربردی و مدیریتی 193
5-6 محدودیتهای تحقیق 195
منابع 196
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 201
پیوست شماره یک 217

منابع

منابع فارسی

ابراهیمی, ا., خلیفه, م., & سمیع زاده, م. (1391). بررسی تأثیر فرایندهای روان شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند. چشم انداز مدیریت بازرکانی , 12, 189-208.

اعرابی, س. م., & ورزشکار, م. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان. مطالعات مدیریت , 46, 1-27.

الهی, ش., & حیدری, ب. (1384). مدیریت ارتباط با مشتری. تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

باقری, م. (1388). بررسی تأثیر برند خدماتی بر قرایند ایجاد ارزش_وفاداری در مشتری. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

بخشی زاده, ا. (1390). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

برادران, ش. (1389). بررسی تأثیر برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری در مشتری. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

به آبادی, ف. (1388). راز پرواز نام های تجاری (چاپ اول). تهران: نشر کارآفرین برتر.

بوید, ه. د., مالنیز, ج., & لرش, ژ. ک. (1386). استراتژی بازاریابی با رویکردی مشتری محور (چاپ اول). (س. م. اعرابی, & د. ایزدی, مترجم) تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

پایندانی, ج. (1386). مشتری ثروت پنهان. تهران: انتشارات نیکو روش.

جلالی, س. م., خیری, ب., & خادم, م. (1390). بررسي عوامل موثر بر وفاداري به برند و قصد خريد مجدد در مصرف كنندگان ايراني. (پژوهشگر) فصلنامه مديريت , 24.

جوانمرد, ح. ا., & سلطان زاده, ع. ا. (1388). بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی , 53, 225-256.

حاج سید جوادی, س. (1389). بررسی رابطه کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت و اعتماد مشتریان با وفاداری مشتریان شرکت دامون کیش. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.

حسینی, م. ح., & رضائی, م. (1390). بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري به برند در بازار فرآوردههاي لبني. چشم انداز مديريت بازرگاني , 5 (38), 57-79.

حقیقی, م., مقیمی, س. م., & کیماسی, م. (1382). وفاداری خدمت: اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری. دانش مدیریت , 60و61, 53-72.

خاکی, غ. (1384). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.

خالقی تبار, ع. (1390). بررسی تأثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان در خرده فروشی ها مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای هایپر استار. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

خراسانی, ا. (1390). بررسی میزان تأثیر نام و نشان تجاری در وفاداری مشتریان مؤسسات خدمات آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

دانایی فرد, ح., الوانی, م., & آذر, ع. (1386). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ دوم). تهران: انتشارات صفا.

درستی, ع. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

دهدشتی شاهرخ, ز., تقوی فرد, م. ت., & رستمی, ن. (1389). مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفاداری مستریان. فصلنامه علوم مدیریت ایران , 20, 69-88.

دهدشتی شاهرخ, ز., جعفرزاده کناری, م., & بخشی زاده, ع. (1391الف). بررسي ديدگاه هويت اجتماعي برند و تأثير آن در توسعه وفاداري به برند. فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين , 2 (5), 87-106.

دهدشتی شاهرخ, ز., صالحی صدقیانی, ج., & هرندی, آ. (1391ب). تأثیر ارزش ویژۀ برند از دیدگاه مصرفکننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری , 17, 1-32.

رشیدی, ع. (1380). شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به نام و نشان تجاری در مصرف کنندگان پودر ماشین لباسشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

رفیع زاده, ع. (1384). تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی عملکرد از حیث اهداف، مبانی نتایج و اهداف. دومین کنفرانس ملی عملکرد مدیریت.

روستا, ا., ونوس, د., & ابراهیمی, ع. (1387). مدیریت بازاریابی (چاپ دوازدهم). تهران: سمت.

سالاری, غ. (1383). منافع و هزینه های وفاداری مشتری. ماهنامه تدبیر , 150, 49-52.

ستوده, ف. (1389). شناسایی و بررسی عوامل اثر گذار بر مدل چهار مرحله ای وفاداری در بخش بانکداری (مطالعه موردی مشتریان بانک رفاه). پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

سرمد, ز., بازرگان, ع., & حجازی, ا. (1384). روش تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سیزدهم). تهران: انتشارات آگاه.

سکاران, ا. (1381). روش های تحقیق در مدیریت (چاپ 2). (م. شیرازی, & م. صائبی, مترجم) تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

سلامتی شریف آباد, م. (1388). بررسی تأثیر شناخت از برند و روابط برند بر تصمیم به خریدهای فعلی و آینده مشتریان. پایان نامه کارشانسی ارشد, دانشگاه ارشاد دماوند.

سید علوی, س. م. (1392). عوامل تأثیر گذار بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصول در صنایع آرایش-بهداشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه ارشاد دماوند.

صفائیان, ن. (1391). بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک تجارت شهر زنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

صفرزاده, ح., خیری, ب., & آقا سید آقا, ر. (1390). بررسي تاثير عوامل زمينه اي، وفاداري به برند و تغيير دادن برند بر روي تصميم خريد مصرف كنندگان جوان. مجله مدیریت بازاریابی , 10.

صمدی, م., حاجی پور, ب., & دهقان, م. (1388). بررسي تأثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگا ههاي زنجير هاي رفاه در شهر تهران. انديشه مديريت , 3, 149-165.

عبدلی, ک. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

عزیزی, ش. (1392). متغیرهای میانجی،تعدیل گر و مداخله گر در پژوهش های بازاریابی: مفهموم، تفاوت ها، آزمون ها و رویه های آماری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین , 3 (9), 155-174.

عزیزی, ش., جمالی کاپک, ش., & رضایی, م. (1391). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین , 4 (7), 63-81.

غفاری, پ., & سعید, م. (1390). بررسی شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط به آن (اعتماد،وابستگی ،تعهد) مطالعه موردی شرکت داروسازی پرمون. فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت , پاییز (1), 6-15.

قوشچی, م. (1390). بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تبلیغات دهان به دهان، اعتماد و رضایت مشتری در بازار موبایل ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

کاتلر, ف., & آرمسترانگ, گ. (1389). اصول بازاریابی (چاپ 11). (ب. فروزنده, مترجم) اصفهان: آموخته.

کاووسی, م., & سقایی, ع. (1384). روش های اندازه گیری رضایت مشتری (چاپ اول). سبزان.

کرباسی ور, ع., & یاردل, س. (1390). ارزیابی ارزش ویژۀ نام تجاری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی). فصلنامه مدیریت , سال هشتم، 21, 14-29.

کریمی, ا., خورشیدی, غ., & احمدی, م. (1385). مدیریت نام تجاری. ماهنامه تدبیر , 167, 34-61.

کیا, ع. ر. (1391). بررسي تاثير تداعي توانايي شركت و آگاهي از برند بر تمايل به خريد مجدد و نقش ميانجي درك از كيفيت محصول و تداعي برند در فرآيند تصميم گيري خريد. مجله مدیریت بازاریابی , 14.

گموری, پ. (1389). بررسی مقایسه ای ارزش ویژه برندهای ال جی و سامسونگ در بازار مانیتورهای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

لقمانیه, م. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و ارتقای تصویر ذهنی برند TOP (شرکت پاکنام) با سایر رقبا. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

مرادی, م., موسوی, م., & علی مردانی, ب. (1390). مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه ای). پژوهشنامه بیمه , سال بیست وششم شماره 1 (101), 31-51.

مسعودی, م. (1388). ارزیابی رضایتمندی مشتری از کانال های ارتباط با مشتری در شرکت ایران خودرو و تعیین رابطه آن با سطح وفاداری. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

مشایخی, ا. (1392). بررسی تأثیر تجربه، اعتماد و رضایت از برند بر وفاداری مشتریان برند تلفن همراه در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه ارشاد دماوند.

معصومی, ح. (1387). سنجش ارتباط میان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در بازار بانکداری خرد در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

ملک, س. ژ. (1387). توسعه و آزمون مدلی به منظور خلق وفاداری مشتری از طریق توسعه مزیت های رقابتی علامت تجاری. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت مدرس.

مؤتمنی, ع. ر., مرادی, ه., & همتی, ا. (1389). تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان. چشم انداز مدیریت بازرگانی , 4 (37), 89-105.

میلر, ج., & مور, د. (1385). کسب و کار نامهای تجاری (چاپ اول). (ع. بطحایی, & پ. درگی, مترجم) تهران: انتشارات رسا.

نادری, پ. (1390). بررسی رابطۀ بین درک ویژگی های برند و ایجاد وفاداری در مشتریان یا تصمیم به خرید مجدد در صنعت بیمه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

نیلی احمد آبادی, م. (1382). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک رفاه. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

هاوکینز, د., بست, ر., & کانی, ک. (1385). رفتار مصرف کننده. (ا. روستا, & ع. بطحایی, مترجم) تهران: سار گل.

هومن, ح. (1384). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات سمت.

یزدان دوست, ز. (1391). بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.

منابع انگلیسی

Aaker, A. (1995). Measuring Brand Equity. New York: Free Press.

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review , 38 (3), 102-120.

Aaker, D., & joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. London: free Press.

Aaker, D., & Joachimsthaler, E. (2001). Brand Leadership. New York: The Free Press.

Agustin, C., & Singh, J. (2005). Curvilinear Effects of Consumer Loyalty Determinants in Relational Exchanges. Journal of Marketing Research , XIII.

Anderson, E., Fornell, C., & Mazvanchery, S. (2004). Customer Satisfaction and Shareholder Value. J Mark , 68 (4), 172-185.

Anisimova, T. (2007). The effect of corporate brand attributes on attitudinal and behavioural consumer loyalty. Journal of Consumer Marketing , 24 (7), 395-405.

Ashley, C., & Leonard, H. A. (2009). Betrayed by The Buzz? Covert Content and Consumer-Brand Relationships. Journal of Public Policy and Marketing , 28 (2), 212-220.

Assal, H. (1987). Consumer Behavior and Marketing Action. Boston: Kent Publishing Company.

Atilgan, E. (2005). Determinants of the brand equity, a verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning , 23 (3), 237-248.

Baldauf, A., Cravens, K., & Binder, G. (2003). Performance Consequence of brand equity management: evidence from organization in the value chain. Journal of Product & Brand Management , 14 (4), 220-236.

Baldinger, A., & Rubinson, J. (1996). Brand loyalty: the linl between attitude and behavior. Journal of Advertising Research , 36 (6), 22-34.

Ball, D., & etal. (2004). The role of communication of trust in explaning customer loyalty. European Journal of Marketing , 38 (9/10), 1272-1293.

Ballantyne, R., & Warren, A. (2006). The evolution of brand choice. Journal of Brand Management , 13, 339-352.

Ballester, E. D. (2005). Does brand trust matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management , 14 (3), 187-196.

Baloglu, S. (2002). Dimensions of customer loyalty: separating friends from well wishers. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly , 43, 47-59.

Bansal, H., & Taylor, S. (1999). The service provider switching model (SPSM): a model of consumer switching behavior in the service industry. Journal of Service Research , 2 (2), 200-218.

Bansal, H., Irving, G., & Taylor, S. (2004). A three-component model of customer commitment to service providers. Journal of the Academy of Marketing Science , 32 (3), 234-250.

Beatty, S., Kahle, L., & Homer, P. (1988). The involvement-commitment model: Theory and implications. Journal of Business Research , 16, 149-167.

Bergman, M. (2006). The relationship between affective and normative commitment: review and research agenda. Journal of Organization Behavior , 27, 645-663.

Bianchi, C., & Drennan, J. (2013). Antecedents of Consumer Brand Loyalty in the Chilean Wine Industry. Strategic Management in Latin America Conference,. Mexico city: Rio Hondo Campus.

Bitner, M., & Hubbert, A. (1994). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In R. T. Rust & L. Oliver (Eds.) Service quality:New directions in theory and practice. London: Sage , 72-94.

Blackwell, R., Miniard, P., & Engel, J. (2001). Consumer Behavior (9 ed.). USA: Harcourt college Publisher.

Bohrer, M. F. (2007). Discriminant analysis of Akers brand equity model on top-of-mind awareness/ brand prospective hospital patients. Anderson University .

Border, A. (2008). Brand Engagement and Brand Experience at BBVA, The Transformation of a 150 Years Old Company. Corporate Reputation Review , 11 (4), 371-381.

Bowen, J., & Shoemaker, S. (1998). Loyalty: a strategic commitment. Cornell and Restaurant and Administration Quarterly , 39, 12-25.

Brodie, R. (2009). From goods to service branding: An integrative perspective. Marketing Theory , 9 (1), 107-11.

Broner, T., & al, e. (2008). Satisfaction And Image Loyalty. European Journal of Marketing , 42 (9/10), 1099-1105.

Brown, S., Kozinets, R., & Sherry, J. (2003). Teaching old brands new tricks:retro branding and the revival of brand meaning. Journal of Marketing , 67 (3), 19-33.

Broyles, A., & Etal. (2011). Customer comparative loyalty to retail and manufacturer brand. Journal of Product & Brand Management , 20 (3), 205-215.

Buil, I., Chernatony, L., & Martinez, E. (2008). A cross-national validation of the consumer-based brand equity scale. Journal of Product & Brand Mnagement , 17 (6), 384-392.

Burt, S. (2000). The strategic role of retail brands in British grocery retailing. European Journal of Marketing , 34 (8), 875-890.

Carolyn, F. (2002). From Prisoners to apostles: A typology of repeat buyers & loyal customers in business. Journal of Services Marketing , 16 (4), 185-195.

Cater, B., Zabkar, V., & Cater, T. (2011). Commitment in marketing research services: two alternative models. Journal of Business Economics and Management , 12 (4), 603-628.

Chaudhuri, A., & Holbrook, B. (2001). The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affects to Brand Performance:The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing , 65, 81-93.

Chen, C., & Chang, Y. (2008). Airline brand equity, brand preference, and purchase intentions – The moderating effects of switching costs. The Journal of Air Transport Management , 14, 40-43.

Chen, S. (2011). Understanding The Effects of Technology Readiness, Satisfaction and Electronic Word-Of-Mouth on Loyalty in 3C Products. Australian Journal of Business and Management Research , 1 (3).

Chen, Shu-Ching, & al, e. (2001). Modeling store loyalty: perceived value in market orientation practice. Journal of Services Marketing , 20 (3), 188-198.

Claik, N. (1997). Markaya yonelik tuketici davranisi. Anadolu Universitesi I.I.B.F Dergisi , VI, 118.

Clarke, S. (2003). Closing the deal: GM’s marketing dilemma and its franchised dealers. Business History , 45 (1), 60-79.

Cronin, J., & Taylor, S. (1992). Measuring service quality. Journal of Marketing , 56 (3), 55-68.

Cronin, J., Brady, M., Brand, R., Hightower, R., & Shemwell, D. (1997). A cross sectional test of the effect and conceptualization of service value. The Journal of Services Marketing , 11 (6), 375-391.

Crosby, L., & Taylor, J. (1983). Psychological commitment and its effects on post-decision evaluations and preference stability among voters. Journal of Consumer Research , 9, 413-431.

Davis, S. (2002). Brand asset management: How businesses can profit from the power of brand. Journal of Consumer Marketing , 19 (4/5), 351.

Dekimp, M., Steenkamp, J., Mellens, M., & Abeele, P. (1997). Decline and variability in brand loyalty. International Journal of Research in Marketing , 5 (14), 405-420.

Dick, A., & Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward and integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science , 22 (2), 99-113.

Dwyer, F., Schurr, P., & Oh, S. (1987). Developing buyer – seller relations. Journal of Marketing , 52 (1), 11-27.

Eagly, A., & Chaiken, S. (1995). Attitude strength, attitude structure and resistance to change. NJ: Erlbaum.

East, R., Wright, M., & Vanhuele, M. (2008). Consumer Behavior Application in Marketing. london: sage.

Erdem, T., & Swait, J. (2004). Credibility, Brand Consideration and Choice. Journal of Consumer Research Inc , 31, 191-198.

Erics, A., Candan Burcu, F., & Yildirim, H. (2012). The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions. Procedia -Social and Behavioral Sciences , 58, 1395-1404.

Esch, F., Langer, T., Schmitt, B., & Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of Product and Brand Management , 15 (2), 98-105.

Espejel, J. (2008). Consumer Satisfaction. British Food Journal , 110 (9), 865-888.

Evans, G. (2002). Measuring and managing customer value. Journal of Work Study , 51 (3), 134-139.

Farhina, H. (2013). The Effect of Advertising Spending on Brand Loyalty Mediated by Store Image, Perceived Quality and Customer Satisfaction: A Case of Hypermarkets. Asian Journal of Business Management , 5 (1), 181-192.

Fernandez, R., & Bonilo, M. (2007). The concept of perceived value: a systematic review of the research. Marketing Theory , 7 (4), 427-451.

Fullerton, G. (2005). the service quality-loyalty relationship in services: Does commitment matter? Journal of Retailing and Consumer Services , 12, 99-111.

Fullerton, G. (2003). When does commitment lead to loyalty? Journal of Service Research , 5 (4), 333-344.

Geçti, F., & Zengin, H. Z. (2013). The Relationship between Brand Trust, Brand Affect, Attitudinal Loyalty and Behavioral Loyalty: A Field Study towards Sports Shoe Consumers in Turkey. International Journal of Marketing Studies , 5 (2).

Gee, R., Coates, G., & Nicholson, M. (2008). Understanding and profitably managing customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning , 16 (3), 359-374.

Giddens, N. (2002). Brand Loyalty. Ag Decision Maker. Iowa State University Extensions , 5 (54).

Gill, M., & Dawra, J. (2010). Evaluating Aaker’s source of brand equity and mediating role of brand image. Journal of Targeting Measurement and Analysis for Marketing , 18, 98-189.

Gill, R., Bravo, E., Fraj, A., & Martinez, S. (2007). Family as a source of consumer-based brand equity. Journal of product & Brand Management , 16 (3), 188-199.

Gounaris, S. (2005). Trust and commitment influences on customer retention:insights from business-to-business services. Journal of Business Research , 58, 126-140.

Gravin, D. (1984). Product Quality: An Important Strategic Weapon. Business Horizons , March-April, 40-43.

Guest, L. (1955). Brand loyalty: twelve years later. Journal of applied Psychology , 39 (3), 405-508.

Gurviez, P., & Korchia, M. (2002). Proposition d’unee´chelle de mesuremultidimensionnelle de la confiancedans la marque. Rechercheet Applications en Marketing , 17 (3), 41-59.

Gurviez, P., & Korchia, M. (2003). Test of a Consumer-Brand Relationship Model Including Trust and Three Consequences. 30th International Research Seminar in Marketing.

 

چکیده

در بازار پرازدحامي كه شاهد فعاليت برندهاي متعددي از گوشی تلفن همراه هستيم، از يك سو با كاهش خريد اينگونه گوشی­ها بدليل شرايط ركود اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم روبرو هستیم و از سوي ديگر شاهد تلاش زياد اين شركت ها به منظور متمايز ساختن برند خود نسبت به رقبايشان در ذهن مصرف كنندگان می­باشیم، می­توان به لزوم این نکته پی برد که بازاريابان حرفه اي نيازمند فهم اين مطلب هستند كه چگونه می­توان متغيرهاي تاثيرگذار بر وفاداري به برند را تغيير داد تا قصد خريد مجدد برند را تحت تاثير قرار دهند. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که وفاداری در سطح بالای خود مزایایی همچون: توانایی بکار بستن سیاستهای قیمت گذاری بالاتر، قدرت مذاکره بیشتر در مذاکره با کانال­های توزیع، کاهش هزینه­های فروش، موانع بیشتر برای رقبای تازه وارد به بازار و … بدنبال خواهد داشت.  همچنین هزینه­های ارتباطی بازاریابی برای مشتریان وفاداری که نسبت به خرید خود مطمئن بوده و پردازش اطلاعات لازم را به سرعت انجام می­دهند کاهش می­یابد، در ضمن نیاز به فعالیت­های ترفیعی فروش و تبلیغات را در مقایسه با برندی که وفاداری کمتری دارد کاهش می­دهند. از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد پرداخته شود. بر اساس تحقیقات قبلی و مطالعه ادبیات موضوعی، ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده، کیفیت درک شده، رضایت از برند، اعتماد به برند، تعهد مستمر و تعهد عاطفی به عنوان عوامل اثر گذار برگزیده و شاخصه‌های مرتبط با هر یك از آن‌ها  ارائه شده است که بر اساس آن پرسشنامه 49 سؤالی با طیف لیکرت پنج نقطه‌ای طراحی گردید. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 899/0 محاسبه گردید. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری این پژوهش که مراجعه کنندگان به بازار موبایل تهران را شامل می‌شود، حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد که در این پژوهش داده‌ها از 389 نفر جمع­آوری و تحلیل شد و در نهایت نتایج آزمون معادلات ساختاری تمامی فرضیه­های پژوهش را تأیید نمود.

واژه‌های کلیدی: وفاداری به برند، قصد خرید مجدد، ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده، کیفیت درک شده، رضایت از برند، اعتماد به برند، تعهد مستمر، تعهد عاطفی

1-1 مقدمه

امروزه برند تبدیل به یک الزام استراتژیک برای سازمانها گشته است چرا که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان یاری می نماید. ایجاد یک برند قدرتمند در بازار، هدف اساسی بسیاری از سازمانها می­باشد. زیرا یک برند قدرتمند می­تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید کالاها و خدمات افزایش داده و به آن­ها کمک ­کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک نمایند. (Chen & Chang, 2008 ) برند ها از لحاظ اقتصادي و استراتژيك جزو دارايي هاي با ارزش شركت ها و حتي بدون اغراق از با ارزش ترين دارايي هاي آنها محسوب مي شوند. (دهدشتی شاهرخ، جعفرزاده کناری و بخشی زاده،1391) همچنین باید در نظر داشت که برند یک ابزار مهم برای کمک به ایجاد تصویر مثبت و متفاوت بر روی مصرف کننده در مقابل محصولات رقیب می­باشد. ( Kotler & Armstrong, 2004) به این ترتیب کمک قابل توجهی به شرکت­ها برای ایجاد گروهی از مشتریان وفادار و حفظ سهم بازار خود خواهد کرد. وفاداری به برند[1] به این مفهوم است که مصرف کننده تمایل دارد مبلغ بیشتری برای یک برند خاص بپردازد و همچنین آن برند خاص را به دیگران نیز توصیه کند، در حالیکه محصولات مشابه دیگر نیز وجود دارند. (Giddens, 2002)  علاوه بر این برند باعث خواهد شد که مشتری فرایند انتخابی ساده داشته، از نظر کیفیت مطمئن بوده، ریسک او کاهش یافته (Keller & Donald, 2006) و  در ضمن باعث ایجاد انگیزه برای تکرار خرید در او می­شود. (Aaker, 1996) به هر حال، با توجه به شمار زیاد برندهایی که برای همان هدف خدمت می کنند، مشتریان در مواجهه با جایگزین­هایی که مزایای بیشتری ارائه می­دهند، آگاهی بیشتری کسب کرده و به راحتی برند را تغییر می­دهند. (Wood, 2004) یكي از مهمترين هدف صاحبان برند براي توسعه برند، ايجاد وفاداري در مشتريان نسبت به برندشان است. مشتريان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوري براي شركت ها محسوب مي شوند و با توجه به عدم اطمينان محيط، حاشيه ايمني مناسبي را براي آنها به ارمغان مي آورد. شرکتها می­خواهند مشتریانشان با احساسات قوی به برندشان تعلق پیدا کنند، برای چنین وفاداری ابتدا ضروری است که رضایت مشتری[2] ایجاد شود. وقتی مشتریان راضی هستند، آنها تعهد خود را با خرید مستمر همان برند نشان داده و تبدیل به یک مشتری وفادار می­شوند. (Ballantyne & Warren, 2006) البته باید در نظر داشت رضایت به تنهایی برای ایجاد وفاداری کفایت نمی­کند و می­بایست با دیدی وسیعتر و همه جانبه به بررسی آن پرداخت.

 

1-2 بیان و طرح مسأله

بررسی ادبیات موضوعی نشان می­دهد که میان حفظ مشتریان که اغلب با واژه­های وفاداری، قصد خرید مجدد محصول[3] و وفاداری رفتاری[4] بیان می­گردد می­بایست تمایز قایل شد. (جلالی، خیری و خادم،1390) بنابراین، با وجود تأکید فراوان بر حفظ مشتریان در متون بازاریابی، دستیابی به چنین هدفی برای شرکتهای تولید کننده و فروشندۀ گوشی تلفن همراه به سرعت در حال تغییر است. در بازار تلفن همراه سالانه شاهد میلیاردها تومان هزینه از سوی شرکت­های تولید کنندۀ این گوشی­ها بر روی تبلیغ برند خود هستیم. اما با وجود چنین هزینه­هایی تحقیقات نشان می­دهد مصرف کنندگان تنها قادرند بین تعداد کمی از این برندها تمایز قایل شوند. نکتۀ اصلی اینجاست که تبلیغ برند به تنهایی ضامنی برای موفقیت برند نمی­تواند باشد، بنابراین، متخصصان بازاریابی نیازمند یک استراتژی واضح و روشن بر اساس درک کاملی از دلایل ترغیب کنندۀ مصرف کنندگان به تصمیمات مجدد خرید یک برند هستند.  (Clarke, 2003)

مشتریان وفادار اغلب تمایل به پرداخت مبلغ بالاتری برای برند مطلوب خود دارند، به راحتی می­توان آنان را به پذیرش موقعیت­های استفاده جدید متقاعد کرد، بعلاوه با ترغیب به افزایش هزینه­های خود در ارتباط با برند در سطح گسترده، حاشیه سود نیز افزایش می یابد.  (Davis, 2002)همچنین هزینه­های ارتباطی بازاریابی برای مشتریان وفاداری که نسبت به خرید خود مطمئن بوده و پردازش اطلاعات لازم را به سرعت انجام می­دهند کاهش می­یابد، در ضمن نیاز به فعالیت­های ترفیعی فروش[5] و تبلیغات را در مقایسه با برندی که وفاداری کمتری دارد کاهش می­دهند. باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که طرفداران برند نقشی اساسی در تصمیم گیری مشتریان بالقوه بازی می­کنند، بدین صورت که وقتی آنان ملاحظه می­کنند برند مد نظر مبنایی از مشتریان وفادار دارد، در نتیجه ارزیابی مثبت بیشتری نسبت به آن برند خواهند داشت.  (Bianchi & Drennan, 2013) مشتریان وفادار برای ادامه خرید به ترغیب نیاز نخواهند داشت و این احتمال وجود ندارد که به برند رقیب به خاطر ارتقاء آن تمایل نشان دهند. (Bohrer, 2007)

رقابت شدید و تحولات سریع تکنولوژی نیز در بخش­های مختلف شرکتها را مجبور به هدف گذاری برای افزایش سهم بازار خود بوسیلۀ مشریانیکه از سهم بازار آنها حفاظت کنند کرده است و راه نیل به این مقصود ایجاد وفاداری مشتری است. شرکتهایی که از دارایی مشتری وفادار برخوردار هستند با ایجاد قصد خرید مجدد در مشتریان خود برای یک مدت طولانی از این موجودی خود محافظت می­کنند.  (Erics, Candan Burcu, & Yildirim., 2012) در نظر گرفتن این نکته ضروری است که وفاداری مشتریان در حقیقت یک مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد می­کند چراکه مشتریان وفادار سبب صرفه جویی در هزینه­های بازاریابی شرکت می­شوند، به این دلیل که به گفتۀ کارشناسان، هزینۀ جذب مشتری جدید حدود 6 برابر حفظ مشتری فعلی است، بعلاوه مشتریان وفادار مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای محصول و مارک مورد علاقه خود هستند و حساسیت کمتری نسبت به قیمت دارند و همچنین وفاداری به برند سبب ایجاد یک اهرم تجاری برای شرکت در حرکتهای رقابتی خواهد شد. (حسینی و رضائی،1390)

مطالعۀ تحقیقات صورت گرفته در این حوزه نشان می­دهد که محققان اغلب به بررسی تعداد محدودی از متغیرهای اثرگذار بر وفاداری پرداخته­اند بر همین مبنا در این تحقیق، با بررسی­های همه جانبه، متغیرهای ارزش برند[6]، ارزش ویژۀ برند[7]، کیفیت برند[8]، رضایت از برند[9]، اعتماد به برند[10]، تعهد عاطفی[11] و و تعهد مستمر[12] بعنوان عوامل شکل دهندۀ وفاداری برند مشخص شده و از آنها برای تعیین اثراتشان بر وفاداری و قصد خرید مجدد استفاده می­شود.

1-3 اهداف پژوهش

1-3-1 هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل اثر گذار بر وفاداری و قصد خرید مجدد می­باشد.

1-3-2 اهداف فرعی

– بررسی اثر ارزش درک شده[13] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– بررسی اثر کیفیت درک شده[14] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– بررسی اثر  ارزش ویژۀ درک شده[15] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– بررسی اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– بررسی اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– بررسی اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– بررسی اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

1-4 ضرورت و اهميت پژوهش

در بازار پرازدحامي كه شاهد فعاليت برندهاي متعددي از گوشی تلفن همراه هستيم، از يك سو با كاهش خريد اينگونه گوشی­ها بدليل شرايط ركود اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم روبرو هستیم و از سوي ديگر شاهد تلاش زياد اين شركت ها به منظور متمايز ساختن برند خود نسبت به رقبايشان در ذهن مصرف كنندگان می­باشیم، می­توان به لزوم این نکته پی برد که بازاريابان حرفه اي نيازمند فهم اين مطلب هستند كه چگونه می­توان متغيرهاي تاثيرگذار بر وفاداري به برند را تغيير داد تا قصد خريد مجدد برند را تحت تاثير قرار دهند.  (Brown, Kozinets, & Sherry., 2003)بدين منظور مطالعات متعددي توسط محققين در زمينه مسائل بازاريابي صورت پذيرفته است. نتايج تحقيقات گسترده در زمينه رضايتمندي مشتريان و آگاهي از برند نشان داد در حاليكه تعداد معدودي از برندها از موفقيت چشمگيري برخوردار مي شوند اما اكثريت آنها غير متمايز بوده و از كاهش وفاداري به برند خود رنج مي برند، (جلالی، خیری و خادم،1390) در عین حال ذکر این نکته ضروری است که وفاداری در سطح بالای خود مزایایی همچون: توانایی بکار بستن سیاستهای قیمت گذاری بالاتر، قدرت مذاکره بیشتر در مذاکره با کانال­های توزیع، کاهش هزینه­های فروش، موانع بیشتر برای رقبای تازه وارد به بازار و … بدنبال خواهد داشت.  (Reichheld & Teal, 1996) همچنین هزینه­های ارتباطی بازاریابی برای مشتریان وفاداری که نسبت به خرید خود مطمئن بوده و پردازش اطلاعات لازم را به سرعت انجام می­دهند کاهش می­یابد، در ضمن نیاز به فعالیت­های ترفیعی فروش و تبلیغات را در مقایسه با برندی که وفاداری کمتری دارد کاهش می­دهند. باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که طرفداران برند نقشی اساسی در تصمیم گیری مشتریان بالقوه بازی می­کنند، بدین صورت که وقتی آنان ملاحظه می­کنند برند مد نظر مبنایی از مشتریان وفادار دارد، در نتیجه ارزیابی مثبت بیشتری نسبت به آن برند خواهند داشت.  (Bianchi & Drennan, 2013)

1-5 سئوالات يا فرضيه­هاي پژوهش

H1 : ارزش درک شده بر رضایت از برند اثر گذار است.

H2 : ارزش درک شده بر اعتماد به برند اثر گذار است.

H3 : ارزش ویژه درک شده بر رضایت از برند اثر گذار است.

H4 : ارزش ویژۀ درک شده بر اعتماد به برند اثر گذار است.

H5 : کیفیت درک شده بر رضایت از برند اثر گذار است.

H6 : کیفیت درک شده بر اعتماد به برند اثر گذار است.

H7 : رضایت از برند بر اعتماد به برند اثر گذار است.

H8 : رضایت از برند بر تعهد عاطفی اثر گذار است.

H9 : رضایت از برند بر تعهد مستمر اثر گذار است.

H10 : اعتماد به برند بر تعهد عاطفی اثر گذار است.

H11 : اعتماد به برند بر تعهد مستمر اثر گذار است.

H12 : تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد اثر گذار است.

H13 : تعهد عاطفی بر وفاداری اثر گذار است.

H14 : تعهد مستمر بر قصد خرید مجدد اثر گذار است.

H15 : تعهد مستمر بر وفاداری اثر گذار است.

1-6 مدلهاي نظري (نظريات) موجود در موضوع پژوهش

رقابت شدید و تحولات سریع تکنولوژی در بخش­های مختلف شرکتها را مجبور به هدف گذاری برای افزایش سهم بازار خود بوسیلۀ مشریانی که از سهم بازار آنها حفاظت کنند کرده است، راه حفظ سهم بازار نیز ایجاد وفاداری مشتری است. شرکتهایی که از دارایی مشتری وفادار برخوردار هستند با ایجاد قصد خرید مجدد در مشتریان خود برای یک مدت طولانی ازین موجودی خود محافظت می کنند.  (Erics, Candan Burcu, & Yildirim., 2012)  صفرزاده به نقل از راندل[16] بیان می­کند که مفهوم وفاداري، اولین بار در دهه 1940 ایجاد شد. در آن زمان، وفاداري یک مفهوم تک بعدي بود. بعد از آن در سالهاي 1944 و 1945 ، دو مفهوم مجزا درباره وفاداري شکل گرفت: “ترجیح برند[17]” که بعدها به عنوان” وفاداري نگرشی[18]” مطرح شد و  “سهم بازار[19]” که بعدها تحت عنوان  “وفاداري رفتاري” ارائه گردید. 30  سال بعد از آن، مفهوم وفاداری وارد ادبیات آکادمیک شد و محققان دریافتند که وفاداري می­تواند ترکیبی از وفاداري نگرشی و رفتاري باشد. (صفرزاده، خیری و آقا سید آقا،1390)

چالش اصلی در زمینه وفاداری به برند، تعریف مفهوم وفاداری به برند و اندازه­گیری آن است.  (Atilgan, 2005) دانشمندان و محققانان زیادی از ، جمله آکر[20] (1996)، هِم و ایورسون[21] (2003)، کلر[22] (2007)، رابینسون[23] (2005)، شولز [24](2005)،  ویلموت و کورنیش[25] (2003)  همگی بر این باورند که وفاداری به برند معمولاً بدین گونه تعریف می­شود: تمایل مصرف کننده برای خرید مکرر یک برند خاص، به­رغم اینکه ممکن است از نظر منطقی گزینه­های جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد. (Bohrer, 2007)، مالک و نعیم[26] به نقل از آکر(1991)  وفاداری به برند را ” تعلق یک مشتری به یک برند خاص” تعریف می­کنند.(دهدشتی شاهرخ، صالحی قدیانی و هرندی،1391) مرحله وفاداری ، مرحله­ای است که مشتریان در آن روابط عمیق و معناداری با برند ایجاد می­کنند. اندازه­گیری وفاداری با رضایت مشتریان و ابقای آنها صورت می­گیرد.  (Roll, 2006)برندها می­توانند یک نقطه قابل شناسایی را هنگام خرید برای مصرف کننده فراهم کنند و سپس وفاداری مصرف کنندگان را ایجاد کنند  (Heding, Knudtzen, & Bjerre., 2009) وفاداري به برند به معني تكرار خريد است كه دليل اين رفتار، فرآيندهاي رواني است. به عبارت ديگر، تكرار خريد صرفاً يك واكنش اختياري نيست بلكه نتيجه عوامل رواني، احساسي و هنجاري است.(دهدشتی شاهرخ، جعفرزاده کناری و بخشی زاده،1391)

باید در نظر داشت شکل­گیری وفاداری امری بسیار پیچیده و در عین حال حیاتی برای حضور در عرصه رقابت می­باشد. اهمیت موضوع محققان را بر آن داشت که به بررسی همه جانبۀ آن بپردازند و در نتیجه مشخص شد که نمی­توان وفاداری را به تنهایی مورد توجه قرار داد، به عبارتی دیگر وفاداری خود به  انواع مختلفی تقسیم می­گردد.  (Odabasi, 2011)وفاداری برند می­تواند به دو بخش وفاداری عاطفی[27] و وفاداری مستمر[28] تقسیم گردد. آن قسم از وفاداری که بدون یک وابستگی قوی به برند توسط مصرف کنندگان ایجاد شده و ادامه می­یابد، وفاداری مستمر  و قسم دیگر که در جهت یک وابستگی شدید به برند ایجاد شده است را وفاداری عاطفی گویند. در وفاداری عاطفی، مصرف کنندگان برند را بصورت عاطفی و احساسی قبول کرده­اند، آنها به برندهای جایگزین وفادار نیستند و قصد خرید همان برند را در آینده به خوبی نشان می­دهند. وفاداری مستمر نوع ضعیف تر از یک وفاداری است و مصرف کنندگان در مواردیکه پیشنهادات جذابتر باشد به سمت برند دیگر می­روند. (Erics, Candan Burcu, & Yildirim., 2012)

اما در راستای شکل­گیری وفاداری عوامل متعددی اثرگذار هستند. ارزش ویژۀ برند، سازمانها را قادر می­سازد که علاوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند.  (Lee & Back, 2009) آکر در سال 1991 بیان کرد که ارزش ویژۀ برند، باعث افزایش کارایی برنامه­های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می­شود، مخارج و هزینه­های فعالیت­های ترفیعی را کاهش می­دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و توسعۀ آن ایجاد می­شود. بنابراین ارزش ویژۀ برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می­نماید.  (Buil, Chernatony, & Martinez, 2008)

بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در مورد رابطۀ بین ارزش و وفاداری، به تاثیر مستقیم ارزش بر قصد خرید مجدد اشاره کرده­اند. (Kuo, Wu, & Deng, 2009) در عین حال باید در نظر گرفت ارزش مشتری[29] منجربه رضایت مشتری شده و در ادامه وفاداری شکل می گیرد، بر همین استدلال توجه بیشتر به رضایت مشتری نسبت به ارزش مشتری مورد تأکید است چراکه رضایت به طور مستقیم بر وفاداری اثر گذار است و نه بر ارزش. و در ادامه قصد خرید مجدد، که فرایندی از انتخاب انفرادی کالا یا خدمات از همان شرکت بوده و در درجۀ اول بر مبنای تجارب خرید گذشته است، شکل می­گیرد.  (Qian, Peiji, & Quanfu, 2011) در عین حال در دیدگاهی دیگر عنوان شده است که رضایت مشتری پیش زمینه وفاداری برند بوده و بعد از فرایندی ایجاد می­گردد. این نتیجۀ ارزیابی مشتری در خصوص برند یا محصول و عامل کلیدی تصمیم به خرید مجدد است.  (Kasmer, 2005)البته باید در نظر داشت که رضایت شرط لازم، و نه کافی، برای وفاداری است.  (Agustin & Singh, 2005)

از سوی دیگر می­توان اعتماد و تعهد را عواملی اثر گذار بر وفاداری دانست، بدین ترتیب که مصرف کنندگان اعتماد به برند را بر مبنای باورهای مثبتی که نشأت گرفته از تجربیاتشان در قبال رفتار سازمان و عملکرد محصول یک برند است نشان می­دهند.  (Ashley & Leonard, 2009) از آنجا که اعتماد یک پیوند قوی میان برند و مشتری ایجاد می­کند، این یکی از عوامل تعیین کنندۀ وفاداری برند می­باشد.  (Morgan & Hunt, 1994)

همچنین تعهد اشاره به تمایل پایدار برای ادامه رابطه با برند دارد.  (Suh & Han, 2003)مشتریانی که به برند متعهد هستند مشتریان وفادار به آن برند شده و رفتار خریدهای مجدد را نشان می­دهند. قصد خرید مجدد معمولاً با تعهد برند شناخته شده است. با این حال یک تفاوت مهم بین آنها وجود دارد. تعهد برند به معنای یک ارتباط شبیه دوستی است که مشتری برای برند ایجاد می­کند. اما تکرار خرید بدلیل آنکه آن برند ارزان­تر بوده و یا برند دیگری وجود نداشته است رخ می­دهد.  (Claik, 1997)

با توجه به مباحث مطرح شده و در عین حال تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است ، باید در نظر داشت که این پژوهش­ها غالباً از یک مدل محدود استفاده کرده­اند به گونه­ای که نمی­توان نتیجه­ای کاربردی از آنها استخراج کرد.

الیور[30] دریافت رضایتمندی از برند و نگرش نسبت به برند از پيش نيازهاي اصلي قصد مشتري در خريد مجدد از يك محصول است. (Oliver, 2003)­ مدل هلير[31] و همكاران نیز نشان داد ترجيح برند از اولويت و جايگاه بالاتري نسبت به خريد مجدد برخوردار است. (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003)

کرنین و تیلور[32] در مطالعاتشان متوجه شدند که احساس رضایت بعد از اولین آزمایش برند، مشتریان را به ترجیح آن برند در قصد خرید مجدد سوق می­دهد. همچنین سطح رضایت مشتری بر ایجاد وفاداری برند بوسیله جهت دادن آنها در تکرار خرید اثر گذار است و یکی از عوامل مهم برای گسترش وفاداری، مواجهۀ برند با نیازهای مشتری می­باشد.  (Cronin & Taylor, 1992)

با توجه به مطالعات انجام شده درباره وفاداری برند، رضایت برای تداوم وفاداری مشتری به برند مهم است اما آن به تنهایی تعیین کننده وفاداری نمی­باشد. در واقع، بر مبنای این تحقیقات، مشخص شد که یک مشتری راضی همیشه منجربه یک مشتری وفادار نمی شود.  (Bowen & Shoemaker, 1998)بر طبق این دیدگاه پیشنهاد به بررسی سایر عوامل مؤثر بر وفاداری به غیر از رضایت شد.  (Oliver, 1980) ميتال[33] و همكاران اظهار نمودند اگر چه برخي ادعاها نسبت به ارتباط ميان سطح رضايتمندي و وفاداري وجود دارد ولي تحقيقات كمي به بررسي ارتباط رفتار خريد مجدد با رضايتمندي پرداخته است.  (Mittal, Vikas, Wanger, & et al, 2001) نديم[34] در تحقيقات خود اين سوال را مطرح كرد: اگر رضايتمندي در تصميمات خريد مجدد از يك محصول نقش مهمي ايفا مي نمايد چرا مشتريان ناراضي به خريد يك نام تجاري معين ادامه مي دهند.  (Nadeem, 2007)

بررسي روند هاي تحقيقي نشان مي دهد چارچوب هاي تجربي كه بر مبناي آن مطالعات تحقيقي بنيان گذاري مي شوند در حال تغيير است. اين تغيير براي متخصصان بازاريابي كه مسئوليت افزايش وفاداري به برند را بر عهده دارند نيز مسأله ساز شده است اما در عين حال فراهم آورندۀ فرصت­هايي براي محققيني است كه مي­خواهند اين روابط را بهبود داده و درك بهتري از آن حاصل نمايند .

با توجه به مطالب مذکور و مدلهای مفهومی استفاده شده در سایر تحقیقات – که در فصل دوم رساله به تفصیل آورده خواهد شد- مدل استفاده شده در این تحقیق بر گرفته از مدلی است که اریکس[35] و همکاران (Erics, Erics, Candan Burcu, & Yildirim, 2012) برای تعیین عوامل اثر گذار بر وفاداری و قصد خرید مجدد بکار بردند.

[1]  Brand Loyalty

[2] Customer Satisfaction

[3] Repurchase Intentions

[4] Behavioral loyalty

[5] Promotion

[6] Brand Value

[7] Brand Equity

[8] Brand Quality

[9] Brand Satisfaction

[10] Brand Trust

[11] Affective Commitment

[12] Continuance Commitment

[13] Perceived Value

[14] Perceived Quality

[15] Perceived Equity

[16] Rundle

[17] Brand Preference

[18] Attitudinal Loyalty

[19] Market share

[20] Aaker

[21] Hem & Iverson

[22] Keller

[23] Rubinson

[24] Schultz

[25] Wilmott & Cornish

[26] Malik & Naeem

[27] Affective loyalty

[28] Continuance loyalty

[29] Customer Value

[30] Oliver

[31] Hellier

[32] Cronin & Taylor

[33] Mittal

[34] Nadeem

[35] Erics

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122