پايان نامه اثر اعمال تيمارهاي مختلف در شکستن خواب و جوانه زني بذور علف هاي هرز يولاف وحشي و بارهنگ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر اعمال تيمارهاي مختلف در شکستن خواب  و جوانه زني بذور علف هاي هرز يولاف وحشي و بارهنگ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 84 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر اعمال تيمارهاي مختلف در شکستن خواب  و جوانه زني بذور علف هاي هرز يولاف وحشي و بارهنگ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول
مقدمه 1
1- بررسي منابع 3
1-1- تاريخچه كنترل علف‌هاي هرز 3
1-2- پراكنش و اهميت علف هرز 4
1-3- تعاريف علف هرز 6
1-4- خصوصيات علف هرز 7
1-5- خسارت‌هاي علف هرز 8
1-5-1- خسارت‌هاي كمي 8
1-5-2- خسارت‌هاي كيفي 9
1-6- كنترل علفهاي هرز 9
1-7- گياه‌شناسي يولاف وحشي 10
1-8- گياه‌شناسي بارهنگ 10
1-9- اكولوژي يولاف 11
1-10- مراحل رشد يولاف 12
1-11- مرحله جوانه زني 13
1-12 ساختمان دانه 13
1-13- بيوشيمي و فيزيولوژي جوانه بذر 15
1-14- كنترل علفهاي هرز 15
1-15- دلايل غالبيت بذور علفهاي هرز 16
1-15-1- پوسته بذر 16
1-16- خواب بعد از رسيدگي 17
1-17- تعريف خواب 18
1-18- طبقه‌بندي خواب بذر 18
1-19- اهميت خواب بذر 20
1-20- بررسي انواع خواب 20
1-20-1- خواب فيزيولوژي 20
1-20-2 خواب مورفولوژيكي 21
1-20-3- خواب فيزيكي 21
1-20-4- خواب شيميايي 21
1-20-5- خواب مكانيكي 22
1-21- اهميت خواب در كشاورزي كاربردي 22
1-21-1 خواب در گياهان زراعي و ارتباط با قوه ناميه 22
1-21-2- خواب يا مرگ بذر؟ 22
1-22- فاكتورهاي كه باعث ايجاد خواب در بذر مي‌شوند 23
1-23- پوشش ايجاد كننده خواب بذر 23
1-24- نقش هورمونها و تنظيم كننده‌هاي رشد در خواب بذر 25
1-24-1- بازدارنده‌هاي جوانه‌زني 25
1-24-2 توليده‌كننده‌هاي جوانه‌زني 26
1-25- روشهاي برطرف كردن خواب 27
1-26- شكستن خواب يا به كارگيري مواد شيميايي 28
1-27- مكانيسم‌هاي موثر در برطرف شدن خواب جنين به وسيله خواب كنترل كننده 29
1-28- نيازهاي خاص در آزمون جوانه‌زني 30
1-29- ارزيابي آزمون جوانه‌زني 31
1-30- آزمون‌هاي بنيه كه براساس تاثيرات فيزيولوژيكي پيري است 32
1-31- آزمون‌هاي بنيه كه براساس تاثيرات بيوشيميايي در طي پيري است 33
فصل دوم 39
2- مواد و روشها 40
2-1- مراحل اجراي آزمايش 40
2-2- طرح آزمايشي 40
2-3- تيمارهاي آزمايشي 41
2-4- صفات مورد مطالعه 42
2-5- تجزيه آماري 43
فصل سوم 44
3- نتايج و بحث 45
3-1- تجزيه واريانسي صفات مورد مطالعه گياه يولاف در تيمار با نيترات پتاسيم 45
3-2- مقايسات ميانگين صفات مورد مطالعه در تيمار نيترات پتاسيم 47
3-3- مقایسه میانگین اثر تیمار اسید جیبرلیک در گیاه یولاف 53
3-4- مقايسات ميانگين صفات مورد مطالعه در تیمار اسید جیبرلیک 55
3-5- نتيجه‌گيري كلي 62
3-6- پيشنهادات 63
فهرست منابع فارسي 64
فهرست منابع غير فارسي 67
چكيده به انگليسي 72

فهرست منابع فارسي

آل ابراهیم، راشد محصول، م . میقانی، و باغستانی، م . 1389. بررسی روش‌های مختلف شکست خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف هرز تلخه. نشریه حفاظت گیاهان، جلد 24، شماره 4، صفحه 397 – 391.

اسفندیاری، ش . شریعتی، د . مدری، و هاشمی، م . 1384 . بررسی برخی تیمارهای شکستن خواب در پنج جمعیت بذر گونه استیچی ریش‌دار. زیست شناسی، جلد 18، شماره 1، صفحه : 49 – 45 .

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد(ترجمه)

بحراني، و‌ هابيلي، ن. 1370. فيزيولوژي گياهان و سلولهاي آنها. انتشارات دانشگاه شهيد چمران (ترجمه).

خوشخوي، م. 1370. از ديار نباتات و مباني و روشها، انتشارات دانشگاه شیراز. جلد اول، صفحه: 247-245.

راشد محصل، م و رحيميان، ح. 1378. علفهاي هرز و كنترل آنها (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي.

رحيميان، ح و خسروي، م. 1375. فيزيولوژي بذر. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد (ترجمه).

رستگار، م. 1375. علف‌هاي هرز و كنترل آنها (ترجمه). تهران. مركز نشر دانشگاهي.

زند، 1. نظام‌آبادي، ر. پورآذر، ن و باغستاني، ع. 1386. علف هرز تلخه انتشارات فنی معاونت ترویج.

ساداتي، ش. 1372. مقدمه‌اي بر مطالعات حياتي علفهاي هرز. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

سرمدنيا، ع. 1375. تكنولوژي بذر. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد (ترجمه).

سوهاني، م. 1389. كنترل و گواهي بذر. اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گيلان

شريعتي، منصوره، طهماسب آسمانه و مجتبي مد رس هاشمي. ۱۳۸۱. بررسي تاثير تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب بذر د ر گياه بومادران.مجله پژوهش و  سازند گي. 56 و 57: 8، 2.

غديري، ح. 1372. اصول روشهاي علم علف هرز (ترجمه). انتشارات دانشگاه شيراز.

فرهودي، روزبه، مريم مكي زاده تفتي و حسنعلي نقدي آبادي.۱۳۸۳ ؛ بررسي روش هاي شكستن خواب بذرگياه دارويي مورد (Myrtus communise L.). خلاصه مقالات دومين همايشگاه گياهان دارويي. دانشگاه شاهد. ۲۹۷ صفحه.

قادري، 1 . كامكار، ب و سلطاني، 1. 1387. علوم و تكنولوژي بذر. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد (ترجمه).

كريمي، ه. 1374. گياهان هرز ايران. مركز نشر دانشگاهي، ص 419.

كوچكي، ع. رحيميان، ح و محلاتيو، ح. 1373. اكولوژي علف‌هاي هرز (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

كوچكي، ع. 1385. اثر تيمارهاي مختلف شكست خواب بر جوانه‌زني بذر گلپوره. پژوهش‌هاي زراعي ايران. انتشارات جهاد دانشگاهي فردوسي مشهد، جلد 3، شماره1.

كوچكي، ع. و سرمدنيا، غ. 1374. فيزيولوژي گياهان زراعي انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد (ترجمه).

مبين، ص. رستن‌هاي ايران. جلد 1-3. دانشگاه تهران.

مجتهدي، م ولساني، ح. 1374. زندگي گياه سبز. انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه)

محمدي، ق. جلالي، س. محمدخواه، ا و احمدي ، غ. 1390. ساختار بذر. انتشارات آموزشي و ترويج كشاورزي.

محمدي، ق. محمدخواه، ا و احمدي، غ. 1390. خواب بذر. انتشارات بذر. انتشارات آموزش و ترويج كشاورزي

محمودزاده، ا. نوجوان، م و باقري، ز،. 1384. اثر تيمارهاي مختلف شكستن خواب بر جوانه‌زني بذر تاتوره. مجله زيست شناسي ايران، جلد 18، شماره 4.

مير شكاري، ب. 1383. شناسايي علف‌هاي هرز. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.

نصيري، م. عيسوند، ح. 1385. بررسي اثر اسيدسولفوريك بر شكستن خواب و جوانه‌زني بذرهاي شب  فصلنامه پژوهش تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان و جنگلي ايران جلد 8، شماره1.

نوجوان، م. 1380. اصول مبارزه با علف‌هاي هرز. انتشارات دانشگاه اروميه، ص. 43.

ولي‌زاده، م. مقدم، م. 1382. طرح‌هاي آزمايشگاهي و كشاورزي. چاپ دوم. انتشارات پريور.

هاشمي دزفولي، ا وآقاعليخاني، مجيد. 1378. خفتگي و رويش بذر. انتشارات دانشگاه شهيد چمران (ترجمه).

فهرست منابع غير فارسي

Agrawal pk .1992. Germination tests under controlled conditions and its Evalution. In pk Agrawal, M Dalani, eds, Techniques in seed science and technology. International Book Company, N. Y., pp 61-84.

Albrecht, K. A., E. A. oelke, and M. L. Brenner. 1979. Crop sci. 19:671-76.

Amen, R. 1963. Am. Sci. 51:408-24.

Anonymous. 1993. ISTA- International Rules for seed testing, supplement 21.

Arias. L. 1976. Studies in seed dormancy. IX. The vole of gibberellins biosynthesis and the release of gibberellins in seeds of corylus arellana L. plant a. 131:135-139.

Arios, I. Williams, P. M. and Bradbeer, J. W. (1926) studies in seed dormancy. Ix. The vole of gibberellins biosynthesis and the release of bound gibberellins in the post- chilling accumulation of gibberellins in seeds of corylus avellana L. planta (Berlin) 131, 135-139.

Arteca, R. N. 1996. Plant Gorowth substances principles and Application chapter 3: chemistry, Biological effects and Mechanism of Action, p: 66.

Baskin, C. C. and Baskin, Y. M. 2004. A Classification system for seed dormancy. Seed science Research 14:1-16.

Basra, A. S. 1994. Seed quality basic mechanism and agricultural implications. Food products press. P: 386.

Bayer, A. G. 1986. Important crops of the world and their weeds.

Benech, R. A. Sanchez, f. Forcella. 2000. Environmental control of dormancy in weed seed banks in soil. Field crops Research 67:105-122.

Bewlcy, Y. D. and Black, M. 1994. Seeds: physiology of development and germination plenum press, New York.

Black, Y. N. 1956. Aust. Y. Agric. Res. 7:98-109.

Borriss, H. 1949. Jahrb. Wiss. Bot. 89:254-339.

Brad ford, K. Y., Y. Y. Steiner, and S. E. Trowatha. 1990. Seed priming influence on germination and emergence of pepper seed lots. Crop seience 30:708-721.

Bradford. K. Y. 2002. Applications of hydrothermal time to quantifying and modeling seed germination and dormancy. Weed science 50:248-260.

Brothwrck, H. A., S. B. Hendricks, E. H. Toole, and N. K. Toole. 1954. Bot. Gaz. 115:205-25.

Burris, Y. S., O. T. Edge, and A. H. Wahab. 1973. Crop sci. 13:207-10.

Ching, T. M., and W. H. Foote. 1961. Agron. Y. 53:183-86.

Clark, B. E., and N. H. peck. 1968. N.Y. Agric. Exp. Stn Bull. 819.

conins, A. L. P. and Devililliers, O. T. 1986. Breaking of Arena Fatua L. seed by treatment with ammonia. Weed Res. 26:191-197.

Copeland, L. O. 1967. Principles of seed science and Technology. Minneapolis: Burgess.

Esno  H .. Solna H .. and Sweden M. 1996. Proceeding of the International Seed T esting AssociationWageningen؛  Thr Netheriands.P.92.

Faster, S. and J. A. Duke. 1990. Medicinal plants. The peterson field Guide series, Houghton Mifflin company, 366 p, New York.

Finch, W. E. 2006. Seed dormancy and the control of germination. New phytologist. 171:501-523.

Forcella, F. Bencch Arnold, R. L., Sanchez, R. and chersa, C. M. 2000. Modeling seeding emergence field, crops Res. 67:123-139.

Fracoise, F. A. 1998. Effect of cinnamic acid on poly phenol production in Iplantago Lanceolata. Phytochem. 49:697-702.

Hampton YR .1979. An Introduction to seed Technology. Halstead press, New York.

Hay, y.R. 1967. In physiologic, okologic, und Biochemic der kemiung, I, ed. H. Borriss. Grefswald, Grnst- Moritz-Arndt University at.

Hilton, Y. R. 1984. The in fluencies of light and potassium nitrate on the dormancy and germination of Arena fatua L. seed and its ecological significance. New phytol. 96:31-34.

Hit horst, H. W. 1995. A critical update on seed dormancy. I. primary dormancy. Seed sci. Res., 5:61-73.

Hsiao, A. I. 1985. Wild oats (Avena Fatua L.)  Seed dormancy as in fluenced by sodium hypochlorite, moist storage and gibberellins A3. Weed Res. 25:281-288.

Hsiao, A. I., and Qulck, W. A. 1985. Wild oats (Avena Fatual.) seed dormancy as influenced by sodium hypocworite, moist storage and gibberellins A3. Weed Res. 25:281-288.

Ipek, A. 2005. Role of GA and KNO in improving the frequency of seed Germination in plantago lanceolatall. 37:883-887.

Karssen, C. M. 1982. Seasonal patterns of dormancy in weed seeds. In: “the physiology and Biochemistry of seed. Dormancy and Germination” (A. A. Khan, E. d.). pp. 243-270, Elsevier, Amsterdam.

Karssen, C. M. and R. weges. 1989. Physiological mechanisms involved in seed priming In: Recent Advances in the development and Germination. Blackwell publishing (volume 27).

Kavssen, C. M. 1983. Induction of dormancy during seed development by endogenous abscisic acid: studies on abscisic acid deficient genotypes of Arabidopsis thaliana heynh. 157:158-65.

Khan, A. A. 1977. In: the physiology and Biochemistry of seed Dormancy and germination, pp. 29-50. North Holland publishing co., Amsterdam.

Kondo, T. 1993. Promotion of hard- seed germination in lotus corniculatus var Japonica for use in amenity grasslands. Seed science and Technology, 21:611-619.

Kucera, B. 2005. Plant hormone in teraetions during seed dormancy release and germination. Seed science Research 15:281-307.

Leon, R. G. and knap, A. D. 2004. Effect of temperature on the germination of common water hemp (Amaran thus tuberc ulatus). Gaint Foxtail (setaria Faberi), and velbet leaf (abutilon the ophrasti). Weed sci 52:67-73.

Leopold, A. C. 1975. Plant Growth and Development. NewLeubner, G. 2003. Functions and regulation of glucanase during seed germination, dormancy release and after- ripening. Seed science Research 13:17-34.

Lyshede, O. B. 1992. Studies on mature seeds of cuscuta pedicellat and C. campestris by

electron microscopy. Ann. Bot. 69:365-371.

Maguire J.D..and Overiand A. 1959 . Laboratory germination of seed of weedy and native plants Wash.

Meyers, O., G. Gaffney, and D. Hall.1979. Abstracts Ill. State Acad. Sci.

Miller, C. O. 1956. Effects of cytokinings on germination of lettuce seeds. Plant physiol.,

Myers, S. P. 1997. Developmental differences between germination after- ripened and dormant excised Arena Fatua L. embryos. Ann. Bot. 79:10-23.

Ni, B. R. 1993. Germination and dormancy of abscisic acid and gibberellins- deficient mutant tomato seeds. Sensitivity of germination to abscisic acid, gibberellins, and water potential. Plant physiology 101:607-617.

Nicois MA, Heydecker W .1968. “Tow approaches to the study of germination data.” Proc. Int. seed test. Asso. 33:531-540.

Nikolaeva, M. G. 1977. Factors controlling the seed dormancy pattern. In “The physiology and Bio chemistry of seed dormancy and Germination” pp. 51-74. North- Holland.

Nikolaeva, M. G. 1977.Factors controlling the seed dormancy pattern. In “the physiology and Biochemistry of seed Dormancy and Grmination” (A. A. Khan, ed.), pp. 51-74. North- Holland, Amsterdam/ New York.

Odum, S. 1965. Germination of ancient seads. Dan- Bot. Ark. 24:1-70.

Omami, EN. Medd. RW. 1992. Germination and after-ripening responses in Amaranthus rctor flexus seed. Proceeding of the first.

Ooi, M. K. 2006. Dormancy and the Five- centric focus: germination of three leucopogon species from south- eastern Australia. Annals of Botany 98:421-43.

Ozaga, J. A. 1992. Seed effects on gibberellins metabolism in pea pericarp. Plant physiol. 100:88-94.

Pollock, B. M. and Toole V. K. 1961. After ripening, rest period and dormancy.

Reisman, O. J. Kigel. And B. Rabin. 1991. Dormancy patterns in buried seeds of Datura Sorox and Datura stramonium. Can. J. Bot. 69:173-179.

Roberts, E. H. 1972. Storage environment and the control viability. In viability of seeds, ed. E. H. Roberts, Chapman and Hall. London, 14-58.

sanderson, M. A. and G. F. Elwinger. 2000. Chicory and English plantain seedling emergence at different planting depths. Agronomy Y., 92:1206-10.

Saruhan, N. 2002. Alleviation of seed dormancy in plant ago major. Israel Y. plant sci. 50:177-9.

Simpson, G.M. 1978. n Dormancy and Development Arrest, ed. M. E. cutter. New.

Toole, E. H., and S. Hendricks. 1956. Annu. Rev. Plant physiol. 7:229-324.

Totterdell and E. H. Roberts. 1979. Effect of low temperatures on the loss of innate dormancy and development of induced dormancy in seeds of Rumex obtusifolius L. and Rumex Crispus L. plant, cell and Environment 2:131-137.

Vivrette, N. 2001. Seed dormancy (chapt. 9) In: seed Technologist Training Manual; soc. Of comm. Seed Technologists; M. MC Donald, T. Gutormson, B. Turnip seed.

Welbaum, G. E. 1990. Water relationof seed development and germination in muskmelon (cucumis melo L.). Plant physiol. 92:1029-1037.

Yacobsen, Y. V. 1976. The proteins velased by isolated barley aleurone alyers before and after gibberllic acid treatment. Plant a. 115:193-206.

Baskin. C. 1986. Eco physiology of secondary dormancy in seeds of Ambrosia artemisiifoli . Ecology 61:472-480.

Hillman, W. S. 1962. The physiology of flowering. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Watkins. J. T. 1983. Mechanical resistance of the seed coot and endosperm during germination of capsicum annum at low temperature. Plant physiol. 72:146-150.

 

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر تيمارهاي مختلف روی رفع خواب بذور بارهنگ و یولاف وحشی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه در سال 1391 به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل نیترات پتاسیم با درصدهای 6/0، 4/0، 2/0 و اسید جیبرلیک با دزهای 1000، 750، 500، 250 (ppm) در کنار شاهد بودند که به صورت جداگانه روی گیاهان بارهنگ و یولاف در هر دو مرحله آزمایش شدند. کندن ریشک در یولاف نیز قبل از اعمال این تیمارها در تمامی بذور صورت پذیرفت. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل طول ریشه، طول ساقه، طول گیاهچه، وزن خشك گياهچه، شاخص ويگور، حجم ریشه، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بودند. نتایج حاصل نشان داد که گیاه دارویی بارهنگ در هیچ یک از تیمارها قادر به جوانه زنی نبود. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش تیمارهای مذکور روی گیاه یولاف وحشی مشاهده گردید که تمامی صفات مورد مطالعه در تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک دارای اختلاف معنی داری بودند. نتایج حاصل از مقایسات میانگین انجام شده، نشان داد که در تیمار با نیترات پتاسیم درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم 6/0 درصد بیش از سایر تیمارها می باشد. در تیمار با اسید جیبرلیک نیز درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با اسید جیبرلیک 750 (ppm) مشاهده گردید. همچنین کندن ریشک در گیاه یولاف وحشی تاثیر چندنی در جوانه زنی بذر یولاف نداشت.

کلمات کلیدی: خواب بذر، جوانه زنی،  یولاف وحشی، بارهنگ

مقدمه

در طبيعت گياهاني وجود دارند كه عليرغم تمايل كشاورزان در زمين‌هاي آنها سبز شده و براي محصولات مشكل ايجاد مي‌كنند، به اين گياهان علف هرز نام نهاده‌اند (هاميتون 1995). اين گياهان به روشهاي مختلف به عملكرد محصولات اثر گذاشته و حتي كيفيت محصولات را نيز كاهش مي‌دهند. خسارت ناشي از علف‌هاي هرز از آفات و بيماريها نيز بيشتر مي‌باشد به طوري كه در برخي مناطق معتدله ميزان خسارت بين 15-10 درصد محصول برآورد شده است (وارينگتون، 1930).

در ايران بين 250 تا 300 گونه مطرح علف هرز وجود دارد كه تعداد اين علف‌ها در نقاط مختلف كشور بستگي به شرايط و محيط دارد. مجموع خسارت ناشي از علف‌هاي هرز در سطح جهاني بيش از پنج ميليارد دلار است. كه تقريباً معادل با كل خسارتهاي حاصل از آفات و بيماريها روي گياهان زراعي و باغي مي‌باشد (اديم، 1382) از كل خسارت ناشي از عوامل نامساعد در كشور هندوستان در سال 1987 سهم علف هرز حدود 45 درصد، آفات 30 درصد، بيماريها 20 و عوامل نامساعد محيطي 5 درصد گزارش شده است و (ازبيلي و همكاران 1976) بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت عدم كنترل علف‌هاي هرز مي‌توان 25 تا 90 درصد كاهش محصول را انتظار داشت، و بالعكس در صورت اعمال روشهاي صحيح كنترل مي‌توان 25 تا 90 درصد افزايش محصول اميدوار بود (زند و همكاران، 1386).

علف‌هاي هرز يولاف، بارهنگ در سراسر منطقه به خصوص در استان‌هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي انتشار دارند (كريمي،1374). و در سراسر منطقه يافت مي‌شود اين گياهان داراي بذرهاي در حال خواب مي‌باشند ميزان خواب و جوانه‌زني بذرها تحت تاثير عوامل متعددي چون تعداد لايه‌هاي تستا و نوع اپيدرم و فرابر ميوه، موقعيت دانه در روي گياه، اندازه و وزن بذر، سن گياه و طول روز، زمان برداشت تغيير مي‌كند. خواب بذر در گياهان زيادي از جمله يولاف، سلمه تره، ترشك و علف هفت بند ايراني نيز ديده مي‌شود. كشت و استقرار گياهان مرتعي و كنترل علف‌هاي هرز به علت خواب بذور در آنها، مشكل عمده‌اي محسوب مي‌شود و درصد قابل ملاحظه‌اي از بذرهاي ارقام وحشي در زمان برداشت در حال خواب اوليه بسر مي‌برند. عدم جوانه‌زني همزمان بذرها علف‌هاي هرز به علت خواب در مزارع نيز مشكل عمده‌اي در كنترل آنها ايجاد مي‌كند (هادي و كريمي، 1374).

در برنامه‌هاي مديريت تلفيقي علف هرز توجه به خواب بذر و آگاهي از مكانيزم خواب و نحوه بيدار شدن بذور اهميت ويژه‌اي دارد (كارسون ‌و ميلبرگ، 2007).

بنابراين اهميت موضوع سبب شد كه تحقیقی با هدف مطالعه تاثير تيمارهاي مختلفی شيميايي بر رفع خواب بذر در علف­های هرز انجام گیرد. به طوری که در این تحقیق دو گیاه بارهنگ و يولاف وحشی تحت تاثير تیمار با غلظت های متفاوتی از اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم جهت يافتن تيمارهايی مناسب به منظور برطرف كردن خواب بذر بررسي گردیدند.

1- بررسي منابع

1-1- تاريخچه كنترل علف‌هاي هرز

بيش از 1000 سال پيش از ميلاد مسيح، علف‌هاي هرز را با دست از مزارع حذف مي‌كردند. در آن شرايط، يك نفر به سختي مي‌توانست غذاي خود را تامين كند و در نتيجه، گرسنگي بسيار رايج بود. در قرن‌هاي بعد، انسان به تدريج استفاده از ابزارهاي دستي را گسترش داد تا هزار سال پيش از ميلاد، انسان براي كشيدن كج‌بيل (به عنوان گاوآهن اوليه) از حيوان، استفاده مي‌كرد كه بدين شيوه، استفاده از نيروي انساني عمدتاً در تهيه بستر، كاهش مي‌يافت. با اين وجود، يك نفر فقط مي‌توانست براي دو نفر غذا توليد كند و در نتيجه، دامنه‌ي گرسنگي همچنان گسترده مي‌شد. پس از سال 1731، يعني هنگامي كه كشف رديفي گياهان زراعي با استفاده از كج‌بيل اسبي آغاز شد. يك نفر توانست براي چهار نفر غذا توليد كند. در سال 1920 استفاده‌ي گسترده از تراكتور آغاز شد، اين نيروي تازه كشف شده، زارع را در توليد غذا براي هشت نفر توانا ساخت (قرينه و همكاران، 1383). نمك دريا احتمالاً نخستين ماده‌ي شيميايي بود كه باي كشتن گياه به كار رفت. درحدود سال 1900، از مواد شيميايي خالص براي كنترل علف‌هاي هرز استفاده شد. نزديك به سال 1947، استفاده از علف‌كش شيميايي به عنوان عملي رايج، آغاز شد. در آن زمان، يك زارع مي‌توانست 16 نفر را غذا دهد. در سال 1950، 1960، 1970، تعداد زيادي علف‌كش شيميايي همراه با ديگر تكنولوژي‌هاي پيشرفته كشاورزي بوجود آمدند و بنابراين، در سال 1980 يك زارع توانايي تامين غذا براي 38 نفر را پيدا كرد. بدين معني كه اكنون براي توليد غذا، كمتر از سه نفر از هر 100 نفر مستقيماً نياز مي‌باشد و 97 نفر ديگر فرصت خواهند داشت تا در زمينه‌هاي ديگر فعاليت كنند (غديري، 1372).

1-2- پراكنش و اهميت علف‌هاي هرز

از حدود 200000 گونه گياهي موجود در سرتاسر جهان تنها حدود 250 گونه مزاحم بوده و علف هرز ناميده مي‌‌شوند (راشد محصل و همكاران، 1374؛ كوچكي و همكاران، 1373). اين تعداد تنها حدود 1/0 (يكدهم) درصد از گونه‌هاي گياهي جهان را تشكيل مي‌دهد. البته اين واقعيت مانع اهميت نسبي بسياري از ديگر گونه‌‌ها در شرايط محلي نمي‌شود.

هولم (1978) توزيع تاكسونومي اين 250 گونه را در حد تيره آورده است (جدول 1-1). تعجب‌آور است كه تعداد معدودي از تيره‌هاي گياهي اكثر علف‌هاي هرز جهان را در خود دارند. حدود 70 درصد از اين گونه‌هاي علف هرز در 12 تيره قرار مي‌گيرند. تقريباً 40 درصد آنها در تيره گندميان و مركبان هستند. اين امر كه بسياري از اين گونه‌هايي را كه  ما علف هرز مي‌ناميم تا اين حد به هم نزديك هستند چه مفهومي در بر دارد؟ آيا بين علف‌هاي هرز و گياهان زراعي و خويشاوندي وجود دارد؟ 12 گياه فقط در 5 تيره قرار دارند و اين 5 تيره علف‌هاي هرز زيادي را شامل مي‌شوند. اين امر نشان مي‌دهد كه برخي از گياهان زاعي و علف‌هاي هرز در برخي از خصوصيات تاكسونومي خود مشترك بوده و شايد منشأ تكاملي مشتركي داشته باشند (كوچكي و همكاران، 1373). در ايران نيز به دليل تنوع آب و هوايي نزديك به 180 تيره گياهي، 1200 جنس و 8000 گونه گياهي شناسايي شده است كه جزء فلور ايران محسوب شده و تعدادي از آنها به صورت علف هرز ظاهر مي‌شوند (ميرشكاري، 1382).

جدول 1-1. تيره‌هاي مهم گياهي كه مشکل سازترین علف‌هاي هرز برای کشاورزی می باشند:

تيره                       تعداد گونه‌ها

Carmineae                     44    

                                                                                37%         

                   Cimpositae                 32

                                                                               43%

                   Cyperaceae                 12

                   Polygomaceae             8

                   Amaranthacea             7            

                   Cariferae                     7

                                                                                  68%

                   Legaminoseae             6

                   Convolualaceae           5

                   Euphorbiaceae            5

                   Chenopodiaceae         4

                   Malvaceae                  4

                   Solanaceae                 4

 

جدول 1-2. تيره‌هاي تشكيل دهنده گياهان زراعي عمده جهان:

تيره                                             گياه زراعي
Poaceae                                 جو، ذرت، يولاف، برنج، سوگورم، نيشكر، گندم
Solanaceae                                 سيب‌زميني
Convolulaceae                            سيب‌زميني شيرين
Euphoribiaceae                           كاساوا
Legaminoseae                             سويا

1-3- تعاريف علف هرز

علف‌هاي هرز گياهاني هستند كه در جاي يا زماني رشد مي‌كنند كه متعلق به گياه ديگر يا اصلاً هيچ گياهي نيست طبق اين تعريف بين ‌ علف‌هاي هرز مشكل‌ساز و گياهاني كه تنها مزاحمت‌هاي اتفاقي به وجود مي‌آورند، تفاوت چنداني وجود ندارد. براي مثال اگر در مزرعه سويا بوته ذرت يا در مزرعه گندم بوته چاودار رشد كند، ذرت و چاودار به عنوان علف هرز تلقي مي‌شوند، ولي در اصل هيچ يك از آنها پتانسيل خسارت برخي علف‌هاي هرز نظير پيچك (Convolvulus arveensis) و مرغ (Cynodon dactylon) و قياق (Sorghum halopense) را ندارند (ميرشكاري، 1382).

طبق تعريف علف‌هاي هرز گياهان بي‌خاصيت هستند كه هنوز كاربرد آنها شناخته نشده است   (ميرشكاري، 1382) ولي مي‌دانيم كه برخي علف‌هاي هرز نظير (Artemisia herbaalba)، بومادران (Achillea millefolium) و شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) در پزشكي، روناس (Rubia tinctorum) در صنايع رنگرزي و گونه‌هاي مختلف سازو (Juncus spp) در صنايع دستي كاربرد دارند. همچنين بعضي علف‌هاي هرز پايه‌هاي اجدادي تعداد زيادي از گياهان زراعي امروزي به شمار مي‌روند. به عنوان مثال گندم نياي هرز (Aegilops spuarros) تكامل گندم زراعي و علف هرز نيشكر وحشي(Saccharum spontantaneum) در تكامل ارقام نيشكر امروزي مورد استفاده بوده‌اند (ميرشكاري، 1382).

طبق نظر زيمرمن علف هرز گياهي است كه:

1- به حالت مجتمع زندگي مي‌كند.

2- عضو دايمي جامعه گياهي نيست.

3- به صورت موضعي زياد است.

4- مضر، مخرب و مزاحم است.

5- از نظر اقتصادي ارزش كمي دارد (ميرشكاري، 1382).

ظهور بدون كشت شدن، گياهي غير از گياه زراعي كشت شده، (برنكلي، 1920)، گياهي كه خود به خود در محلي مي‌رويد كه آنجا بوسيله انسان تغيير پيدا كرده است (هاپر، 1944).

تعريف كامل علف‌هاي هرز گياهاني رقيب، مقاوم و ناخواسته هستند، كه در مزارع و ساير مكان ظاهر شده و به دليل ويژگي‌هاي خاص خود موجب اختلال در كارهاي كشاورزي شده و ضمن پايين آوردن ارزش‌هاي كمي و كيفي محصول، خساراتي را نيز در بخش‌هاي عمراني، اجتماعي، بهداشتي، و اقتصادي ايجاد مي‌كنند (ميرشكاري، 1382).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122