پايان نامه اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه    3
2-1 بيان مسأله    4
3-1  ضرورت پژوهش    8
4-1  اهداف پژوهش    9
5-1  فرضيه‌هاي پژوهش    9
6-1 متغيرها‌ي پژوهش    10
7-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغييرها    10
1-7-1 تعريف مفهومي    10
2-7-1 تعريف عملياتي    11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه    15
2-2 نگاهي بر پيشينه ي اميد    17
3-2 تعريف اميد    19
4-2 نظريه اميد اسنايدر    19
1-4-2 ابعاد اميد در نظريه اسنايدر    20
1-1-4-2 اهداف    20
2-1-4-2 تفکر گذرگاه )مسير هاي رسيدن به هدف(    21
3-1-4-2 تفکر عامل    21
2-4-2 نقش موانع در پرورش اميد    22
3-4-2 نااميدي در نظريه اميد اسنايدر    23
5-2 رشد اميد    24
6-2 تفاوت اميد و خوش بيني    25
7-2 خوش بيني، اميد و سلامتي    26
8-2 راهکارهاي تقويت اميد    27
9-2 اهميت افکار و انديشه انسان    28
1-9-2 انوع افکار و انديشه انسان    28
2-9-2 افکار مثبت انسان    28
3-9-2 افکار منفي انسان    29
10-2 نگاهي بر پيشينه خلق و تعريف آن    29
11-2 تفاوت خلق و هيجان    32
12-2 روش هاي القاي خلق    34
1-12-2 تقسيم بندي ثاير از روش هاي القاي خلق    34
2-12-2 تقسيم بندي وسرمن(1966) از روش هاي القاي خلق    35
13-2 تکنيک هاي تصوير سازي ذهني    37
14-2 مباني عملي موضوع پژوهش    38
1-14-2 پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور    38
2-14-2 پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور    41
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه    45
2-3 روش پژوهش    45
3-3 جامعه آماري، گروه نمونه و روش نمونه¬گيري    46
4-3 ابزار گردآوري داده¬ها    47
5-3 روش اجرا و چگونگي گردآوري داده¬ها    47
1-5-3 روش تصوير سازي ذهني مثبت (روش آموزشي گروه اول پژوهشي)    48
2-5-3 روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشي گروه اول پژوهشي)    49
6-3 روش آماري    50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
1-4 مقدمه    53
2-4 توصيف داده¬ها    55
1-2-4 توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت    55
2-2-4 توزيع جمعيت نمونه بر اساس سن    56
3-2-4توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده سال تحصيلي    57
4-2-4 توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصيل    58
5-2-4 آمارهاي توصيفي نمرات اميد در  گروه¬هاي آزمايش و کنترل    59
3-4 شناسايي داده¬هاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها    61
4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيه¬هاي تحقيق    63
1-4-4  فرضيه 1. القاء خلق مثبت باعث افزايش اميد در دانشجويان مي‌شود.    63
1-1-4-4 بررسي تأثير القاء خلق مثبت (به شيوه تصوير سازي ذهني) بر افزايش اميد در دانشجويان    64
2-1-4-4 بررسي تأثير القاء خلق مثبت به شيوه خواندن جملات مثبت بر افزايش اميد در دانشجويان    69
2-4-4  فرضيه 2. تأثيرپذيري اميد دختران نسبت به پسران ازروش هاي القاي خلق مثبت بيشتر است.    72
1-2-4-4 بررسي تفاوت ميزان تأثير القاء خلق مثبت به شيوه تصوير سازي ذهني بر افزايش ميزان اميد دانشجويان دختر و پسر    73
2-2-4-4 بررسي تفاوت ميزان تأثير القاء خلق مثبت به شيوه خواندن جملات مثبت بر افزايش ميزان اميد دانشجويان دختر و پسر    77
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه    85
2-5 بحث و نتيجه گيري    86
3-5 محدوديت¬هاي پژوهش    90
4-5 پيشنهادها    90
1-4-5 پيشنهادهاي پژوهشي    90
2-4-5 پيشنهادهاي کاربردي    91
منابع فارسي    93
منابع انگليسي    96

منابع

اسدالهي 1386، تأثير درمان‌‌هاي شناختي، با تكيه بر درمان عقلاني ـ عاطفي اليس و خوش بيني سليگمن، بر كاهش نااميدي و افسردگي دانش آموزان دبيرستان‌‌هاي دخترانه شهر تهران، دانشگاه الزهرا.

بايزيدي، ابراهيم 1389، تحليل داده­هاي پرسشنامه­اي به کمک نرم افزار Spss، انتشارات عابد.

بريس، نيکلا 1389، تحليل داده­هاي روانشناسي با برنامه spss ، ترجمه خديجه علي­آبادي، نشر دوران،2010.

بهاري، فرشاد 1390، مباني اميد و اميد درماني (راهنماي اميد آفريني)، تهران،نشر دانژه.

بهارى، فرشاد 1388، مقايسه تأثير مشاوره زناشويى متمركز بر اميد و مدل تركيبى بخشودگى و اميد بر تحريف هاى شناختى بين فردى و تعارضات زناشويى زوج هاى مراجع به مراكز مشاوره شهر اصفهان، پايان نامه دكترى، گروه مشاوره، اصفهان، دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى دانشگاه اصفهان.

بنوات، گري 1377، زنان از ديد مردان.ترجمه جعفر پوينده، تهران، انتشارات جام، 1998.

بيجاري، هانيه؛ قنبري هاشم آبادي، بهرام علي؛ آقامحمديان شعر باف، حميدرضا؛ همايي شانديز، فاطمه 1388، بررسي اثر بخشي گروه درماني مبتني بر رويکرد اميد درماني بر افزايش اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان.شماره35،171-184.

روژه، پيره 1370، روان شناسي اختلافي زن و مرد، ترجمه سروري، انتشارات جانزاده، 1991.

خلجي، طيبه 1386، بررسي رابطه بين اميد،منبع مهار تحصيلي و موفقيت تحصيلي دوره پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 86-85. پايان نامه کارشناسي ارشد،رشته روان شناسي عمومي، دانشکده روان شناسي، دانشگاه الزهرا.

خداياري‌فرد، محمد 1386، روان درمانگري و توانبخشي زندانيان و بررسي اثربخشي آن در زندان رجايي شهر، تحقيق و پژوهش به سفارش شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت روان، شماره 12، ،45-23.

رفيعي نيا ،پروين؛ آزادفلاح ،پرويز؛ فتحي آشتياني، علي؛ رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم 1386، نقش برون گرايي، روان آزردگي گرايي و خلق مثبت و منفي در پردازش اطلاعات هيجاني. پژوهش هاي نوين روانشناختي(روانشناسي دانشگاه تبريز)، دوره 2 , شماره 6 ; 81-53.

ساعي، علي 1381، تحليل آماري در علوم اجتماعي، انتشارات کيان مهر.

سياروچي، ژزف 1383، هوش عاطفي در زندگي روزمره. ترجمه نوري امام زاده اي،اصغر و نصيري، حبيب اله. اصفهان: انتشارات نشر نو.285-217 ،2004.

شيرين زاده، صمد و ميرجعفري، سيد احمد 1385،   بررسي رابطه بين اميدواري با راهبردهاي مقابله با استرس در بين دانشجويان دانشگاه شيراز. سومين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، 112-110.

علاءالديني ،زهره 1387، بررسي اميد درماني گروهي بر دانشجويان دانشگاه اصفهان، پايان­نامه کارشناسي ارشد گروه روان شناسي، دانشگاه اصفهان:دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي.

فقيهي، علينقي و عابدي، ندا 1389، بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش اميد به زندگي زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تأكيد بر قرآن، روان­شناسي و دين، سال سوم، شماره دوم، 74 ـ 61.

كار، آلن 1385، روا نشناسي مثبت. ترجمۀ حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي و باقر ثنايي. تهران: سخن.1990.

دوستکام، محسن؛ پور حيدري،سپيده؛ حيدري،محمود؛ شهيدي،شهريار 1389، القاي خلق با استفاده از چهره هاي هيجاني زير آستانه اي.فصلنامه روان شناسي کاربردي،سال 4، شماره 2(14)، 19-7.

كار، آلان 1385)، روان‌شناسي مثبت علم شادماني و نيرومندي‌هاي‌ انسان، ترجمة حسن پاشاشريفي و جعفر نجفي زند، انتشارات سخن،2006.

گرشاسبي، احمد 1390، مثبت انديشي، کليد موفقيت. تهران: تابناک.

Ambady, N., Gray, H. M. 2002. On being sad and mistaken: mood effects on accuracy of thin – slice Judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 947-961.

Anderson, C., & Galinsky, A. 2006. Power, optimism, and risk- taking. European Journal of Social Psychology: Special issue on social power, 36, 511-536.

Ashby FG. Isen AM, Turken UA. 1999. Neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition. Psyche Rev; 106(3):529-50.

Alberto, J. & Joyner, B. 2008. Hope, optimism, and self-care among Better Breathers Support Group members with chronic obstructive pulmonary disease. Applied Nursing Research, V.21, I.4, p.212-217.

Argyle, M. 2001. The psychology of happiness. In Cheng, H & Fu ham, a (2002. Predictions of happiness and depression.

Bartolic, E. I., Basso, M. R., Schefft, B. K., Glauser, T., & Titanic-Schefft, M. 1999. Effects of experimentally-induced emotional states on frontal bobs cognitive task performance. Neuropsychology, 37(6), 677-683.

Berkman, E. T., & Lieberman, M. D. 2009.Using neuroscience to broaden emotion regulation: theoretical and methodological considerations. Social and personality Psychology Compass, 3, 475-493.

Brairwaite V. 2004. The hope process and social inclusion Ann Am aced political and social. (5): 92-128.

چكيده:

هدف اين پژوهش بررسي اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان بود. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان در سال 93- 1392 تشکيل مي دادند که تعداد آن­ها 5580 نفر بود. در اين پژوهش حداقل دانشجويان براي هر يک از گروه­هاي آزمايش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر انتخاب، براي انتخاب گروه نمونه؛ پرسشنامه اميد اسنايدر و همکاران بين 480 نفر از دانشجويان توزيع شد و پس از جمع­آوري و تجزيه و تحليل، افرادي که نمره اميد آن­ها پايين بود جدا شده و از بين آن­ها 60 نفر به صورت تصادفي انتخاب و سپس به روش تصادفي ساده در چهار گروه مورد مطالعه جايگزين شدند .سپس به آزمودني­هاي گروه آزمايشي A مهارت تصويرسازي ذهني در 6 جلسه و به آزمودني­هاي گروه B مهارت جملات مثبت طي 6 جلسه آموزش داده شده و پس از آن از هر 4 گروه پس آزمون(پرسشنامه اميد اسنايدر و همکاران) گرفته شد،سپس داده­ها با استفاده از شاخص­هاي آمار توصيفي و نيز تحليل کواريانس به وسيله نرم­افزار  SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج بدست­آمده نشان داد که روش القاء خلق مثبت به شيوه تصويرسازي ذهني و روش القاء خلق مثبت به شيوه خواندن جملات مثبت به طور معني­داري باعث افزايش ميزان اميد در دانشجويان مي­شود. همچنين نتايج نشان داد که با وجود اينکه ميزان تأثير القاء خلق مثبت به روش تصويرسازي ذهني بر افزايش اميد، در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني­داري ندارد اما ميزان تأثير القاء خلق مثبت به روش خواندن جملات مثبت، بر افزايش اميد، در دانشجويان دختر به طور معني­داري بيشتر از دانشجويان پسر است.

واژگان كليدي: القاي خلق مثبت، تصوير سازي ذهني، جملات مثبت، اميد.

فصل اول کلیات

1-1 مقدمه

بشر به طور طبيعي در طول زندگي در اين جهان با نگراني‌ها و اضطراب‌هاي[1] بسياري رو در رو بوده و همواره جهت پيروزي بر آن‌ها و از ميان بردن عوامل پيدايش آن‌ها کوشيده است. يکي از اهداف پيدايش مجموعه‌ي بزرگ اختراعات و اکتشافات بشر نيز، دست يابي به آرامش و آسايش در زندگي و مبارزه با يأس و نااميدي[2] بوده است. در يکي دو دهه اخير در بين روان شناسان و دانشمندان علوم انساني، مثبت انديشي[3] و داشتن نگرشي اميدوارانه نسبت به زندگي، به عنوان يکي از مؤثرترين روش‌هاي درمان بيماري‌هاي رواني[4] بويژه نااميدي و افسردگي[5](بهاري، 1388)، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

برايرويت[6](2004) معتقد است به هر نسبتي كه هيجان[7] هاي منفي مانند غم[8]،خشم[9]، نا اميدي و بد بيني[10] در زندگي كم رنگ تر باشد، قابليت هاي شخصي و اجتماعي در كنار آمدن با مشكلات و كنترل فشار هاي رواني افزايش مي يابد. امروزه محققان در يافته اند كه نقش اميد[11]  بالاتراز نيروي تسلي بخش در اوج احساس غم زدگي و ناكامي[12] است (اسنايدر و لوپز[13]،2005). اميد نقش مقتدرانه و شگفت آوري در زندگي ايفا مي كند و در عرصه هاي گوناگون از موفقيت تحصيلي و شغلي گرفته تا ارتباطات خانوادگي و اجتماعي مزاياي فراواني به همراه دارد(اسنايدر،2000). رشد اميد در انسان به ميزان زيادي معلول آموزش ها و يادگيري هاي او در جامعه، خانواده و يا طبقه اي است كه وي در آن زندگي مي كند.

2-1 بيان مسأله

يکي از عوامل مهم در موفقيت انسان، اميد به زندگي است. تا انسان اميد به آينده اي مطلوب نداشته باشد، نمي تواند پشتکار لازم را در راه رسيدن به هدف بکار بندد. اميد، به انسان اعتماد به نفس مي دهد و آدمي در سايه ي آن مي تواند از تمامي ظرفيت هاي خود بهره ببرد همچنان که نا اميدي اعتماد به نفس را از انسان مي گيرد و استعدا هاي او را به مرور زمان از بين مي برد. در جواني، اميد مي تواند نقش کليدي در اعمال و رفتار آدمي ايفا کند؛ استعداد ها را شکوفا سازد، اعتماد به نفس را زياد نمايد و آينده را روشني بخشد. در دنياي امروز سلامت رواني افراد و به ويژه دانشجويان كه سهم به سزايي در پيشبرد اهداف يك نظام و يك كشور دارند از مهمترين دغدغه هاست. حوزه‌ي روان شناسي در طول تاريخ بر عوامل تشخيص، درمان و حذف بيماري‌هاي رواني متمركز بوده است.

محققين و متخصصين باليني در سالهاي اخير به جاي مطالعه‌ي ضعف‌هاي بشر به طور فزاينده‌اي بر تعيين نيروهاي روان شناختي تأكيد دارند كه رشد و توسعه‌ي سلامت را در پي دارند. شاخه‌ي جديد علم روان شناسي و ديدگاههاي نوين اش در صدد بررسي ظرفيت‌ها و قدرت‌هاي روان شناختي به جاي آسيب شناسي رواني مي‌باشند. اعتقاد اساسي روان شناسي مثبت[14] اين است كه ويژگي‌هاي مثبت قابل اندازه گيري مي‌توانند به عنوان سپري افراد را در برابر حوادث نا مطلوب و عوامل خطر زا[15] محافظت نمايند(مستن وکاوس وورث[16]، 1998؛ راتر[17]، 1999) و لذا بررسي كيفيت‌هاي مثبت افرادي كه چنين معيارهايي را دارا هستند مي‌تواند به طور مستقيم در رسيدن به اين امر محققين را ياري مي‌رساند(سولدو[18] و هونبر[19]، 2004) که اميد يكي از سازه‌هاي شناختي – انگيزشي[20] است كه در اين زمينه مورد تاکيد قرار گرفته است(اسنايدر،شين[21] و لوپز، 2007). مکينز(2001) شادي[22] را اساسي ترين هيجان مثبت و اميد را مهمترين زير مجموعه شادي مي‌داند(به نقل از خلجي،1386). اسنايدر، چيونز و سيمپسون[23] (1997) نظريه‌ي انگيزشي‌اي ارائه دادند كه بر متغير انگيزشي – شناختي اميد متمركز است. اسنايدر(2000) اميد را، متغير فردي اي كه در جريان ارزيابي ظرفيت‌هاي وابسته به هدف پايدار مي‌ماند، تعريف مي کند؛ هر چند كه تحت تأثير عواملي مانند مشاوره[24] و آموزش در سطوح مختلف تغيير مي‌پذيرد(به نقل از برکمن و ليبرمن[25]، 2009). در اين نظريه اميد از ديگر متغيرهاي انگيزشي – شناختي مانند خوش بيني[26] و خود كفايتي[27]، متمايز مي‌شود(اسنايدر، 2000).

تئوري اسنايدر سه مؤلفه‌ي اصلي را در بر مي‌گيرد: اهداف[28]، گذرگاه[29] و كارگزار[30]. اهداف كوتاه، ميان و بلند مدت سنگ بناي اين نظريه است(اسنايدر، 2000). گذرگاه‌ها، توانايي موجود افراد را در راه‌هاي عملي معطوف به هدف نشان مي‌دهند(اسنايدر، راند و سيگمون[31]، 2002)، که از طريق گفتار دروني[32]، مشخص مي‌شود. افرادي كه سطح اميد بالايي دارند اغلب داراي گذرگاه‌هاي چندگانه هستند. وجود گونه هاي مختلف گذرگاه، زماني اهميت پيدا مي‌كند كه افراد با موانعي در راه نيل به اهدافشان مواجه شوند(اسنايدر، كروسون، 1998؛ به نقل از اندرسون و گالين اسکاي[33]، 2006). كارگزار، يك مؤلفه‌ ي انگيزشي است كه توان شروع، تداوم و تلاش لازم براي پيگيري گذرگاه خاصي را تضمين مي‌كند. كارگزار نيز با گفتارهاي دروني  نمايان مي‌شود. در نظريه‌ اميد، دنبال كردن اهداف، هيجان مثبت را فرا مي‌خواند و شكست در رسيدن به اهداف، منجر به هيجان منفي مي شود(ادواردز و استواک[34]، 2007). در تئوري اسنايدر و مطالعات پيشين، اين انتظار وجود دارد كه سطوح بالاي اميد  موجب افزايش رضايت از زندگي و نيز كاهش آسيب‌هاي رواني مي شود(اليوت، ويتي، هريک و هافمن[35]، 1991).

به طور کلي پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که اميد از مولفه‌هاي سلامت روان[36] است. نلون، مارو و فردريک سون[37](1993) نشان دادند که خلق مثبت[38] داراي مزايايي است که اميد را افزايش مي‌دهد و منجر به سلامتي و بهزيستي مي‌شود. افراد تقريبا روزي هزار دقيقه بيدارند ولي در مقدار کمي از اين زمان، هيجان‌هايي چون خشم، ترس[39] يا شادي را تجربه مي کنند. در مقابل، آنچه را که آنها معمولا احساس مي‌کنند، خلق است که احساس هيجاني پايدار  ناشي از پيامد رويدادها مي باشد. تظاهر خارجي و تجلي بيروني با علايم فيزيولوژيک اين احساس هيجاني را عاطفه[40] مي‌نامند(جرج[41]،1996).

اولين روشي که براي القاي خُلق مثبت[42] به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته، توسط ولتن[43] ابداع شد. در روش وي از آزمودني ها خواسته مي شود جملاتي را به طور آرام بخوانند و سپس با صداي بلند فهرستي از جملاتي نظير ” من واقعاً احساس خوبي دارم” را بارها تکرار کنند(ولتن، 1968). بعد از روش ولتن، ثاير[44](1989) القاي خلق را به 4 طبقه اصلي تقسيم نمود:1- روش هاي تلقين به خود[45] و هيپنوتيزم: اين روش القا، مشابه تلقين هاي هيپنوتيک است. به طور کلي در اين روش ها افکار و شناخت هاي فرد، هيجان هاي اورا تحت تاثير قرار مي دهند.2- القاي خلق توسط موسيقي و فيلم: در اين گونه  روش ها از موسيقي و قطعه هاي تصويري با موضوع هاي هيجاني استفاده مي شود. لازم به ذکر است که ثاير در تقسيم بندي خود استفاده از چهره ها  و تصوير سازي ذهني را  به منظور القاي خلق نياورده است اما امروزه مي توان اين روش ها را در طبقه فيلم و موسيقي قرار داد(دوستکام و همکاران،1389).3- روش هاي القاي خلق در محيط طبيعي: ويژگي عمده اين روش ها اين است که آزمودني از هدف آزمون آگاه نيست و در شرايط طبيعي و روزمره مورد مطالعه قرار مي گيرد.4- القاي خلق توسط دارو، تمرين و استرس: در اين روش ها از استرس زاها مانند سر و صدا، شوک برقي، امتحان و حملات کلامي براي ايجاد استرس، ترس و ديگر حالت هاي خلقي منفي استفاده مي شود. اگر چه تغيير خلق توسط داروها نيز ايجاد مي شود، اما امروزه ديگر به دليل لزوم رعايت اصول اخلاقي در پژوهش ها به کار نمي روند(ثاير،1989).

خلق مي‌تواند بالا يا پايين باشد. کساني که خلق بسيار بالا دارند، ممکن است حالت انبساط خاطر، پرش افکار، کاهش خواب، اعتماد به نفس کاذب و افکار بزرگ منشانه نشان دهند. در مقابل کساني که خلق بسيار پاييني دارند، ممکن است نشانه‌هاي کاهش انرژي و علاقه، احساس گناه، اختلال در تمرکز، بي اشتهايي، افکار مرگ و خودکشي را نشان دهند. بنابراين سطح بهينه اي از خلق مد نظر است(ايرواني،2004).

اميد مي‌تواند به طور مستقيم بر عملکردهاي جاري فرد اثر گذاشته و او را دچار تحول رفتاري نمايد. اگر اميد يك سازه ي روان شناختي باشد، خلق مثبت مي‌تواند باعث افزايش آن شود. با توجه به اين مطلب، شناخت عوامل تأثير گذار بر سازه‌ي اميد، مي‌تواند در هدايت رفتارها، آموزش صحيح و اثرگذار براي تمامي نهادهاي مرتبط با دانشجويان، آموزش و پرورش و آموزش عالي، مؤثر باشد. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که، چگونه مي‌توان از طريق القاي خلق مثبت اميد را افزايش داد؟

3-1  ضرورت پژوهش

اهميت اميد در ارتباط‌هاي بين فردي و نقش مؤثر و سازگارانه آن در تعامل‌ها و مهارت هاي اجتماعي و رويارويي با مسائل زندگي و نيز فراواني رفتارهاي ياس و نوميدي در بين افراد جامعه (اوينگ باوز[46]،1999) و ارتباط آن با ترس، اضطراب و بي كفايتي اجتماعي(اوينگ باوز و اسنايدر، 2000) از جمله عوامل مهم روي آوري به پژوهش در زمينه‌ي اميد مي‌باشد و تأثير مستقيم آن در عزت نفس، اعتماد به نفس، خودپنداره مثبت (ميکائيل[47]،2000) و در كل سلامت و بهداشت رواني(اسنايدر، 2005)، ضرورت پرداختن به آن را توضيح مي‌دهد. همچنین آموزش شيوه هاي‌ افزايش اميد در دانشجويان از مشكلات رواني- اجتماعي پيشگيري کرده كه اين امر خود موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و در كل منجر به افزايش بهداشت رواني جامعه مي‌گردد. بنابر يافته ها و شواهد عيني، دانشجويان همدان از نظر ويژگي هاي عدم سلامت روان مانند افسردگي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند(يعقوبي و محققي،1390). دانشجويان درگير مسائلي چون تغييرالگوي آموزش، رشته تحصيلي، تغييرات بلوغ و تحولات شناختي هستند که اگر در اين بين، اميدشان را نيز از دست دهند، دچار خسران خواهند شد که مي توان  با شناخت روش‌هاي افزايش اميد به ياري آنان شتافت.

4-1  اهداف پژوهش

هدف کلي

شناسايي تأثير القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان.

هدف جزئي

شناسايي تفاوت تأثيرپذيري اميد دختران وپسران در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان.

5-1  فرضيه‌هاي پژوهش

القاي خلق مثبت باعث افزايش اميد در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان مي‌شود.

تأثيرپذيري اميد دختران نسبت به پسران ازروش هاي القاي خلق مثبت بيشتر است.

6-1 متغيرها‌ي پژوهش

الفمتغير مستقل: در اين پژوهش متغير مستقل عبارت است از روش‌هاي آموزشي القاي خلق از طريق جملات مثبت و تصوير سازي ذهني[48] مثبت.

ب- متغير وابسته: در اين پژوهش متغيروابسته سازه‌ي اميد مي‌باشد.

ج- متغير تعديل كننده: جنسيت در دو سطح دختر و پسر.

د- متغيير کنترل: در اين پژوهش متغير کنترل مقطع تحصيلي مي باشد که شامل دانشجويان مقطع کارشناسي مي شود.

7-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغييرها

1-7-1 تعريف مفهومي

اميد: از نظر اسنايدر، اميد فرايندي است كه طي آن، فرد هدف هاي خود را تعيين مي كند، راه كار هايي براي رسيدن به آن ها مي سازد و انگيزۀ لازم را براي اجراي اين راه كار ها ايجاد و در طول مسير حفظ مي کند( اسنايدر، 1994).

القاي خلق: روشي كه در آن با فعاليتي خاص و يا ايجاد موقعيتي ويژه موجب تغيير در خلق مي گردند كه اين تغيير خلق با روش هاي گوناگوني از قبيل روش ولتن، هيپنوتيزم، آرامش دهي، داروهاي روان گردان، تصاوير ويژه، موسيقي و…. صورت مي گيرد(ديويدسون[49]،2003).

2-7-1 تعريف عملياتي

اميد: از نظر عملياتي ميزان نمره‌اي که دانشجويان در مقياس سنجش اميد اسنايدر دريافت مي‌کنند.

القاي خلق: به منظور القاي خلق مثبت از دو روش تصوير سازي ذهني مثبت و خواندن جملات مثبت در طول شش جلسه آموزشي براي هر روش استفاده شده است.

[1] anxiety

[2]despair

[3] Positive thinking

[4] mental disorder

[5] depression

[6] Brairwaite

[7] emotion

[8] grief

[9] anger

[10] pessimism

[11] hope

[12] frustration

[13] Snyder & Lopez

[14] Positive psychology

[15] risk factors

[16] Masten & Coastworth

[17] Rutter

[18] Suldo

[19] Hubner

[20] Cognitive-motivational

[21] Shane

[22] joy

[23]. Cheavens &  Sympson

[24] counseling

[25]. Berkman & Lieberman

[26] optimism

[27] Self-sufficiency

[28]. goals

[29]. pathways

[30]. agency

[31] Rand & Sigmon

[32] inner speech

[33]  Anderson & Galinsky

[34]  Edwards   &Stokoe

[35] Elliot, Witty,. Herrick &  Hoffman

[36]  mental health

[37]  Nolen – Hoeksema, morrow & Fredrickson

[38] Positive mood

[39]  fear

[40] affect

[41] George

[42] inducing positive mood

[43] Velton

[44] Thayer

[45]   autosuggestion

[46] Onwuegbuzie

[47] Michael

[48] mental imaging

[49]  Davidson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122