پايان نامه اثر انواع برهم کنش هاي اسپين مدار بر حالت هاي الکتروني در پادنقطه ي هيدروژني دو بعدي مدور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر انواع برهم  کنش  هاي اسپين   مدار بر حالت  هاي الکتروني در پادنقطه ي هيدروژني دو بعدي مدور  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر انواع برهم  کنش  هاي اسپين   مدار بر حالت  هاي الکتروني در پادنقطه ي هيدروژني دو بعدي مدور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه    2
فصل دوم: نانو ساختارها
2-1-ویژگی‌های نانو ساختارها    8
2-2-چگالی حالت‌ها    10
2-2-1- چگالی حالت در سامانه های گسترده (ماده کپه‌ای)    10
2-2-2- چگالی حالت سامانه‌هایی با یک بعد در مقیاس نانو یا یک بعد کوانتیده
(چاه کوانتومی)     12
2-2-3-چگالی حالت سامانه‌هایی با دو بعد در مقیاس نانو یا دوبعد کوانتیده
(سیم کوانتومی)    14
2-2-4- چگالی حالت سامانه‌هایی با سه بعد در مقیاس نانو یا سه بعد کوانتیده
(نقطه کوانتومی)     16
2-3- ناخالصی‌ها    17
2-3-1- نیم¬رساناهای غیرذاتی نوع     18
2-3-2- نیم¬رساناهای غیرذاتی نوع      19
2-4-نقطه کوانتومی هیدروژنی دو بعدی    20
2-5-پادنقطه کوانتومی هیدروژنی دوبعدی    23
فصل سوم: انواع برهم‌کنش‌های اسپین مدار
3-1- استخراج برهم‌کنش اسپین-مدار از معادلات دیراک    27
3-2-اثرراشبا    31
3-3- اثر درسلهوس    32
3-4- اثر      33
3-5- بازگشت زمان و تبهگنی کرامرز    35
3-5-1- عملگرهای غیر یکانی    36
3-5-2- بازگشت زمان    37
3-6- تقارن وارونگی    40
3-7- هامیلتونی تحت تقارن بازگشت زمان و وارونگی فضا    41
فصل چهارم: تصحیحات انرژی ناشی از برهم‌کنش‌های اسپین- مدار در پادنقطه
کوانتومی هیدروژنی
4-1- پادنقطه کوانتومی هیدروژنی دو بعدی مدور    45
4-2- اختلال تبهگن مرتبه اول    47
4-3- اختلال تبهگن مرتبه دوم    48
4-4- تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی راشبا    49
4-5-تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی درسلهوس    53
4-6-تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی   (پائولی)    55
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

منابع

[1] R.P. Feynmam, Eng. Sci. 23 (1960) 22.

[2] A.L. Clunan, and K. Rodine-Hardy,” Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology.” (2014).

[3] K. Eric Drexler, Engines of Creation, (Anchor Press/ Doubleday, New York, 1986).

[4] K. Eric Drexler, Nano Systems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation, (John Wiley & Sons, 1992).

[5] K. Eric Drexler, Engines of Creation, (Anchor Press/ Doubleday, New York, 1986).

[6] دهقانی، اسما (اسفند 1392). “ویژه حالت­ها و ویژه مقادیر الکترون در یک نانو نقطه­ی دو بعدی دایروی در حضور اثر راشبا و ناخالصی هیدروژنی. “، پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز

[7] A.L. Clunan, and K. Rodine-Hardy,” Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology.” (2014).

[8] F. Sanchez, Construction and Building Materials 24 (2010) 2060.

[9] S. Wong, Canadian Young Scientist Journal, Sir Winston Churchill Collegiate and Vocational Institute, Thunder Bay, Ontario  (2014).

[10] R. Khordad, N. Fathizadeh, S. Davatolhagh, and A.R. Jafari, Eur. Phys. J. B. 85 (2012) 353.

[11] R. Khordad, M.A. Sadeghzadeh, A. Mohamadian Jahan-abad, Commun. Theor. Phys. 59 655 (2013).

[12] S. Davatolhagh, R. Khordad, and A. R. Jafari, Semiconductors 48 (2014) 596.

[13] صفایی ،رزا (شهریور 87). “اثر پارامتر راشبا و میدان مغناطیسی بر حالت­های اسپینی الکترون در نانو ساختارهای نقطه­ای و حلقوی یکسویه.“، پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز

[14] I. Zutic, J. Fabian, and S. Das Sarma, Rev. Mod. Phys. 76 (2004) 323.

[15] C. Daday, “Coulomb and Spin  Orbit Interaction Effects in a Mesoscopic.“, University of Iceland (2011).

[16] Z. Erlangung, “Transport in low Dimensional Systems With Spin- Orbit Coupling”, PhD. Thesis, Hamburg university, Hamburg (2005).

[17] S. A. Wolf, D. D. Awschalom, R. A. Buhrman, J. M. Daughton, S.

von Molnar, M. L. Roukes, A. Y. Chtchelkanova, and D. M. Treger,

Science 294 (2001) 1488.

[18] B. Vaseghi, G. Rezaei, M. Malian, Optics Communications 287 (2013) 241.

[19] M. Governale, Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 20.

[20] S.D. Ganichev, and L. Golub, Phys. Status Solidi B (2014) 1.

[21] جعفری، عبدالرضا (آذر 89). “بررسی ویژگی­های کوانتومی و گذارهای الکترونی نانو پادنقطه­های کوانتومی هیدروژنی. “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: شیراز

[22] S. Abe, Genes and Environment 33 (2010) 10.

[23] N.P. Dasgupta, J. Sun , C. Liu, S. Brittman, S.C. Andrews, J. Lim, H. Gao, R. Yan, and P. Yang, Adv. Mater. 26 (2014) 2137.

[24] M. Runowski, Chemik 68 (2014) 766.

[25] S.N. Mohammad, J. Phys.: Condens. Matter. 26  (2014) 423202.

[26] M. Kebede, “Low Lying Energy Systems of two Electron Quantum Dots With Rigid Confinement.”, M.S. Thesis, Addis Ababa University, Addis ababa, Ethiopia (2011).

[27] K. Pedersen, “Quantum Size effects in nanostructers”, Department of Physics and Nanotechnology, Aalborg University, Aalborg (2006).

[28] زبرجد، م.، خدیوی ایسک، ح.، ساسانی، ن.، ظهور، الف.، کریمی، وحید. (1393). مقدمه­ای بر مواد پیشرفته، چاپ دوم، تعداد صفحات 380، ناشر: مشهد: یوکابد.

[29] G. Rezaei, S.F. Taghizadeh, A.A. Enshaeian, Physica E 44 (2012) 1562.

[30] C. Hsieh, and D.S. Chuu, J. Phys.: Condens. Matter. 12 (2000) 8641.

[31] C. Hsieh, Chin. J. phys. 38 (2000) 3.

[32] A.M. Smith, L.A. Lane, and S. Nie, nature communications DOI: 10.1038/ ncomms5506 (2014).

[33] Y. Naimi, A.R. Jafari, J. Comput Electron 11 (2012) 414.

[34] T. Meng, J. Klinovaja, and D. Loss, Phys. Rev. B 89 (2014) 205133.

[35] L. Meier, G. salis, I. Shorubalko, E. Gini, S. Schon, and K. Ensslin, Nature physics 3 (2007) 650.

[36] E. Rashba, Sov. Phys. Solid state 2 (1960) 1109.

[37] Y. Safaei, S. Davatolhagh, and M.M. Golshan, Superlatt. Microstruct. 64 (2013) 140.

[38] M.M. Asmar, and S.E. Ulloa, Phys. Rev. B 87 (2013) 075420.

[39] B. Slomski, G. Landolt, S. Muff, F. Meier, J. Osterwalder, and J. Hugo Dil, New J. Phys. 15 (2013) 125031.

[40] D. Max Zumbuhl, “Coherence and Spin in GaAs Quantum Dots”, PhD thesis, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (2004).

[41] T. Koga, J. Nitta, H. Takayanagi, and S. Datta, Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 126601.

[42] A. Takayama, T. Sato, S. Souma, and T. Takahashi, New J. Phys. 16 (2014) 055004.

[43] G. Dresselhaus, Phys. Rev. 98 (1955) 368.

[44] G. Dresselhaus, Phys. Rev. 100 (1955) 580.

[45] S. Zhang, R. Liang, E. Zhang, L. Zhang, and Y. Liu, Phys. Rev. B 73 (2006) 155316.

[46] W.A. Harrison, “Applied Quantum Mecanics”, Stanford University, Singapore, New Jersey, London, Hongkong, World Scientific (2000).

[47] زتیلی، ن.(1390). مکانیک کوانتومی . جلد دوم ،چاپ دوم،تعداد صفحات :432 انتشارات آوند اندیشه

[48] J.H. Baroarson, “Effects of Spin – Orbit Coupling on Quantum Transport”, (2008).

[49] L. Shift, “Quantum mechanics.” 3rd Ed. New York: McGraw-Hill (1962).

[50] K. Gottfried, “Quantum mechanics.” Vol1, New York: W.A. Benjamin (1966).

[51] A.R. Jafari, Physica B 446 (2014) 17.

چکیده

محدودیت کوانتومی حامل­های بار در پادنقطه کوانتومی منجر به تشکیل ترازهای انرژی گسسته می­شود. از اینرو خواص فیزیکی، به­ ویژه خصوصیات الکترونیکی، بستگی شدیدی به محدودیت­های کوانتومی داشته و با تغییر در طراحی ساختار آنها می­توان این ویژگی­ها را کنترل نمود. از آنجا که امروزه نیم­رساناهای محدود شده کوانتومی در زمینه­های میکروالکترونیک، اپتیک، تکنولوژی اسپینترونیک و … کاربردهای فراوانی پیدا کرده­اند، در این رساله ویژه مقادیر و ویژه حالت­های الکترون در یک پادنقطه­ی هیدروژنی مورد مطالعه قرار می­گیرد. در مطالعه­ی این ویژه حالت­ها و ویژه مقادیر توجه خاص به اثرات ذاتی نانو ساختار، مشخصاً جفتیدگی اسپین – مدار راشبا، جفتیدگی درسلهوس و نیز جفتیدگی پائولی (جفتیدگی ) مبذول می­شود. به این منظور معادله شرودینگر پادنقطه کوانتومی در حضور ناخالصی هیدروژنی را بدون در نظر گرفتن اثرات برهم کنش اسپین – مدار به روش تحلیلی حل کرده و ویژه مقادیر انرژی و ویژه توابع متناظر با آنها را بدست می­آوریم. در ادامه هر یک از جفتیدگی­های اسپین – مدار مذکور را به صورت اختلال به هامیلتونی اولیه سامانه اضافه می­کنیم. چنانچه نشان خواهیم داد ­برای دو جفتیدگی راشبا و درسلهوس اختلال مرتبه اول صفر می­شود و به ناچار اختلال مرتبه دوم مورد استفاده قرار می­گیرد. از طرف دیگر، نشان می­دهیم که اگر پایه­های مناسبی انتخاب شود، جفتیدگی  قطری است و اثر آن به صورت دقیق محاسبه  می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که شکافتگی تبهگنی برای حالت  وجود نداشته اما برای حالت  شکافتگی جزئی تبهگنی را داریم. در ادامه تصحیحات انرژی ناشی از سه جفتیدگی اسپین – مدار را بر حسب شعاع پادنقطه، ثابت جفتیدگی راشبا و ثابت جفتیدگی درسلهوس رسم نموده، اثر هر یک بر ویژه مقادیر انرژی و شکافتگی تبهگنی­ها را ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان: نقطه کوانتومی- پاد نقطه کوانتومی– اثر راشبا- اثر درسلهوس- اثر پائولی

مقدمه

قرن بیست و یکم، قرن فناوری نانو، مهمترین دوران صنعت به شمار می­رود. فناوری نانو واژه­ای کلی است که به تمام فناوری­های پیشرفته در عرصه کار در مقیاس نانومتر اطلاق می­شود. ایده نانوتکنولوژی توسط فیزیکدان آمریکایی ریچارد فاینمن[1] در یک سخنرانی در انجمن فیزیک آمریکا در دسامبر 1959 با عنوان «در پایین دست فضای زیادی وجود دارد» مطرح شد] 1و2[. اصطلاح نانو تکنولوژی برای نخستین بار در سال 1974 توسط دانشمند ژاپنی نوریو تانیگوچی[2] در یک روزنامه تحت عنوان «موضوع و مفهوم اصلی و پایه­ای نانو تکنولوژی» بکار برده شد ]3[. واژه نانو تکنولوژی مجددا توسط اریک درکسلر[3] در سال 1986 در کتابی تحت عنوان « موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو » تعریف شد ]4[. وی این واژه را به طور دقیق تری در رساله دکتری خود مورد بررسی قرار داد و بعد آنرا در کتابی به نام « نانو سیم­ها، ماشین­های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آنها » توسعه داد] 5،6[. دانش نانو مطالعه­ی پدیده­ها و بکارگیری مواد در مقیاس­های اتمی و مولکولی است که به طور عمده ویژگی های آنها با خواصشان در مقیاس­های بزرگتر تفاوت دارد. وقتی ذرات درمحیطی با مقیاس نانو (محدوده کمتر از 100 نانومتر) قرار می­گیرند، برای توصیف رفتار آنها، اصول مکانیک کوانتومی بر اصول فیزیک کلاسیک غلبه می­کند. آنچه که فناوری نانو را از فناوری­های دیگر متمایز می­کند این است که در فناوری نانو، زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می­گیرد، خصوصیات ذاتی آن از جمله رنگ، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین خواصی مثل نقطه­ی ذوب، رسانایی الکتریکی و پذیرفتاری مغناطیسی به صورت تابعی از اندازه­ی ماده تغییر می­کند. به عنوان مثال شیشه­های رنگی قرون وسطی که از پاشیدن ذرات ریز طلا به داخل شیشه، ساخته می­شدند نتیجه ای از تغییر رنگ طلا (رنگ زرد اصلی به رنگ آبی، سبز یا قرمز دیده می­شد) در مقیاس نانو بوده است ]6و7[. امروزه ساختارهای نانو از نظر تکنولوژی در دسترس هستند. دو روش متداول برای ساخت و طراحی مواد در حوزه فناوری نانو وجود دارد:1- روش بالا به پایین: خردسازی یک سامانه ماکروسکوپی تا رسیدن به مقیاس نانو می­باشد. رویکرد بالا به پایین شامل روش هایی مثل لایه نشانی ماوراء بنفش، لایه نشانی پرتو الکترونی، پرتو مولکولی و پرتو یونی متمرکز و لایه نشانی نانو حک وغیره می­باشد. 2- روش پایین به بالا: در این روش اتم­ها و مولکول­ها به طور خیلی دقیق کنار هم قرار داده می­شوند تا به یک ساختار نانو مقیاس برسیم که این به واسطه خاصیت خود آرایی قابل حصول می­باشد. روش­هایی مانند خشک کنندگی گرمایی، لایه نشانی کلوییدی و روش­های شیمیایی دیگر در رویکرد پایین به بالا هستند ]6و8و9[.

از اینرو بیش از سه دهه است که یک حوزه مهم از پژوهش وتحقیق تحت علم نانو تشکیل شده است. در این حوزه ساختارهای نیم­رسانا با بعد کم مانند سیم کوانتومی[1]، چاه کوانتومی[2]، نقطه کوانتومی[3] و پادنقطه کوانتومی[4]، به دلیل ویژگی های اساسی آنها وکاربرد وسیعشان مورد توجه قرار گرفته اند ]10،11[. از میان ساختار­های نیم­رسانای نانو مقیاس، پادنقطه کوانتومی اخیراً مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. محدودیت کوانتومی حامل­های بار در پادنقطه کوانتومی منجر به تشکیل ترازهای انرژی گسسته می­شود. خواص اپتیکی و الکترونیکی این سامانه­ها در ابعاد فضایی کاهش یافته با تغییر در طراحی ساختار ابعاد آنها قابل کنترل است و به همین علت نیم­رساناهای محدود شده کوانتومی در زمینه­های اپتیک غیرخطی و میکروالکترونیک کاربرد دارند ]12و13.[ علاوه بر این پدیده­های وابسته به اسپین به عنوان عامل اصلی در پیدایش تکنولوژی اسپینترونیک بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند. اسپینترونیک یا به عبارتی الکترونیک اسپینی، شامل مطالعه، کنترل و دستکاری درجه آزادی اسپین در سامانه­های حالت جامد است ]14[. اسپینترونیک در پی ساخت وسایلی است که از درجه آزادی اسپین، درکنار یا به جای جریان بار استفاده می­شود. این ابزارها می­توانند کاربردهای متنوعی از جمله رمزگذاری اطلاعات، انتقال و پردازش اطلاعات داشته باشند ]15[. مزایای استفاده از این ابزارها افزایش سرعت پردازش داده­ها و کاهش مصرف انرژی الکتریکی می­باشد ]16[. تفاوت برجسته بین (میکرو) الکترونیک و اسپینترونیک به طور مختصر به شرح زیر است ]17[: در فناوری الکترونیک اساس ویژگی­های بار الکترون بوده اما فناوری اسپینترونیک بر ویژگی ذاتی اسپین الکترون­ها، اسپین بنا می­شود. بدین ترتیب الکترونیک بر مبنای ویژگی­های فیزیک کلاسیک در حالیکه اسپینترونیک بر مبنای مکانیک کوانتومی است. به عبارت دیگر الکترونیک بر اساس تعداد بارها و انرژی­ آنها اما اسپینترونیک بر اساس دو حالت اسپینی، اسپین بالا و اسپین پایین است. واضح است که اثر میدان الکتریکی در (میکرو) الکترونیک و میدان مغناطیسی در اسپینترونیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیگر نکات برجسته در فناوری اسپینترونیک آن است که، در اسپینترونیک سرعت زیاد و توان اتلاف و نیروی مصرفی کم است اما در الکترونیک سرعت محدود و توان اتلاف زیاد است.

[1] Quantum wire

[2] Quantum well

[3] Quantum dot

[4] Quantum antidot

[1] Richard Feynman

[2] Norio Taniguchi

[3] K. Eric Drexler

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122