پايان نامه اثر بخشي آموزش سبک زندگي سالم بر مبناي مدل بهداشت جهاني بر اضطراب مرگ و رضايت از زندگي سالمندان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر بخشي آموزش سبک زندگي سالم بر مبناي مدل بهداشت جهاني بر اضطراب مرگ و رضايت از زندگي سالمندان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر بخشي آموزش سبک زندگي سالم بر مبناي مدل بهداشت جهاني بر اضطراب مرگ و رضايت از زندگي سالمندان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه    2
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    9
اهداف پژوهش    11
فرضیه¬های پژوهش    11
متغیرهای پژوهش12
تعریف متغیرها    12
تعاریف نظری12
تعاریف عملیاتی13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی پژوهش
تعریف سالمندی    15
نظریه¬های مطرح شده پیرامون سالمندی    16
اضطراب مرگ    18
تعاریف اضطراب مرگ    20
عوامل ایجاد کننده اضطراب مرگ    21
ابعاد هراس از مرگ    22
بعد احساسی اضطراب مرگ    22
بعد شناختی اضطراب مرگ    22
بعد تجربی اضطراب مرگ    23
بعد رشدی اضطراب مرگ    23
بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ    24
نگرش دین اسلام به مرگ    25
نگرش قرآن    25
دیدگاه نهج البلاغه    25
مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه    26
اضطراب مرگ از دیدگاه مکاتب روانشناسی    27
رضایت از زندگی    29
ابعاد رضایت از زندگی    31
الگوهای رضایت از زندگی    32
الگوی کارکرد انطباقی    32
الگوی رضایت از زندگی    33
نظریه¬های پیرامون رضایت از زندگی    33
نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون    33
نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو    34
نظریه رضایت از زندگی ژان    34
نظریه ادراکی فرانس    34
نظریه سیستمی    35
پیش بینی کننده های رضایت از زندگی    35
سبک زندگی    36
سبک زندگی سالم    39
ابعاد سبک زندگی سالم    41
سلامت جسمانی     41
سلامت روانی    45
سلامت معنوی    47
سلامت اجتماعی    48
پژوهش های انجام شده    49
سبک زندگی سالم و اضطراب مرگ    49
سبک زندگی سالم و رضایت از زندگی    51
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش    55
جامعه آماری    55
گروه نمونه و نحوه گزینش آن    56
ابزارهای پژوهش    56
پرسشنامه اضطراب مرگ (DAS)    56
پایایی به دست آمده از این پژوهش 57
پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (SWLS)    58
پایایی به دست آمده از این پژوهش 59
ملاک ورد و خروج از پژوهش    59
روش پژوهش و شیوهی اجرای آن    59
ساختار جلسات    60
روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    61
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
یافته¬های توصیفی    63
یافته های استنباطی پژوهش    66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری    73
محدودیتهای پژوهش    80
پیشنهادهای پژوهش    80
پیشنهادهای پژوهشی 80
پیشنهادهای کاربردی    81
منابع فارسی82
منابع انگلیسی 92

منابع

1-1-  منابع فارسی

قرآن حکیم

نهج البلاغه

ابراهیمی کوه­بنانی، شهین. (1390). رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قاینات، قاینات.

اتکینسون، ریتال و اسمیت، ادوراد. ای. (2003). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجمند. (1391). ویرایش چهاردهم،  چاپ ششم،  تهران:  انتشارات ارجمند.

استاجی، زهرا؛ اکبر­ زاده، رویا؛ فر، موسی­ الرضا؛ رهنما، فاطمه؛ زردشت، رقیه؛ نجار، لادن. (1385). بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، شماره 13، مسلسل (41)، ص 139-134.

اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زندگی با راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا،  تهران.

اورکی، محمد امین؛ برقی ایرانی، زیبا. (1389). رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در دانشجویان. کنگره بین المللی دین، فرهنگ و روانشناسی.

آباذری، سیاوش. (1389). بررسی راهبردهای تحقیق سلامت معنوی در آموزش و پرورش. چکیده مقالات همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق موقعیت اسلامی، تهران: انتشارات زهد.

آقا مولایی، تیمور. (1384). اصول و کلیات خدمات بهداشتی.  چاپ اول،  تهران: انتشارات اندیشه رفیع.

بخشی پور رودسری، عباس؛ حمید، پیروی؛ عابدیان، احمد. (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی،  سال هفتم، شماره 27/28، ص 152-145.

برک، لورای. ای. (2001). روانشناسی رشد (جلددوم). ترجمه یحیی سیدمحمدی. (1387). تهران: انتشارات ارسباران.

بهدانی، فاطمه. (1387). مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سال هفتم، شماره 2، ص  38-37.

بهدانی، فاطمه؛ سرگلزایی، محمدرضا؛ قربانی، اسماعیل. (1379). مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، دوره 7، شماره20 ، ص  27-38.

بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، عاشور؛ گودرزی، حسینیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، فصل نامه روانشناسان ایرانی، سال سوم،  شماره(11)، ص  265-259.

پروین، سارنس و الیور، جان. (2001). روانشناسی شخصیت( نظریه و تحقیق). ترجمه محمد جوادی و پروین کدیور. (1382). تهران: انتشارات آییژ.

پیرزاده، آسیه و شریفی راد، غلامرضا. (1390). بررسی سبک زندگی سالم در معلمان شاغل در مدارس دولتی دخترانه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره 6، ویژه نامه بهداشت، ص 1082-1075.

توﻛﻠﻲ ﻗﻮﭼﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ؛ آرﻣﺎن، ﺣﻤﻴـﺪ. (1382). ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﭘﻮﻳـﺎ.  وﻳـﺮاﻳﺶ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

تیموری، فاطمه. (1386). بررسی و مقایسه سبک زندگی در افراد 65-25 ساله دارای فشار خون طبیعی و پرفشاری خون، ساکن در منطقه کوثر قزوین.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

جعفری­زاده، اسما. (1390). بررسی جایگاه سلامت معنوی در تعلیم و تربیت از منظر قرآن و روایات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

1-1-  منابع انگلیسی

Abdel-Khalek, A. M. Lester, D. Maltby, J & Tomás-Sábado, J. (2009). The Arabic scale of death anxiety: Some results from East and West. Omega: Journal of Death and Dying, 59, p: 39-50.

Abdel-Khalek, A. M. (2001). Death anxiety and depression in Kuwaiti undergraduates. Omega: Journal of Death and Dying, 42, p: 309-320.

Abdel-Khalek, A. M. (2005). Death anxiety in clinical and non-clinical groups. Death Studies, 29, p: 251-259.

Ashida, sato. (2005). Social network characteristics and intention to participate in social activity programs at a New Senior Center. Dissertation for degree of philosophy in school of the Ohio State University.

Aziza, F & Ron, P. (2010). Death and dying anxiety among elderly ARAB Muslims. death studies, 34, p: 351-364.

Beshai, J. A & Naboulis, M. A. (2009). Death anxiety: an analysis of an evolving concept. Research and Theory for Nursing Practice, Volume 23, Number 1, p: 23-41.

Bishop, A. J & Martin, P. (2006). Happiness and congruence in older adulthood Structural model of life satisfaction. Aging and mental Health, volum10, p: 445-453.

Chen, Y. Delben, K.S. Fortson, B. L & Lewis, J. (2006). Differential dimensions of death anxiety in nursing student’s with and without nursing experience. Death studies, 30, P: 919-929.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392  تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای تعداد 30  نفر (15نفر آزمایشی و 15 نفر کنترل)، از آن­ها به عنوان نمونه­ی این پژوهش انتخاب شدند. ابزار­های استفاده شده در این پژوهش  پرسشنامه­ی اضطراب مرگ تمپلر و رضایت از زندگی دینر می­باشد. قبل از انجام مداخلات پیش     ­آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس، جلسات اثر بخشی سبک زندگی سالم به مدت 12 جلسه­ی 45   دقیقه­ی در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، در خصوص گروه کنترل مداخله­ی خاصی صورت نگرفت، بعد از اتمام جلسات بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. مجدداً  بعد از گذشت سه ماه به منظور پیگیری اثر بخش جلسات، پرسشنامه­های پژوهش در خصوص گروه آزمایشی اجرا شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­های از تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تی گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها در سه مرحله اجرای آزمون (پس آزمون، پیش آزمون، پیگیری) در دو گروه آزمایشی و کنترل، با 95% اصمینان اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان را تأیید کرد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی سالم، اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، سالمند.

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

انسان­ها طي فرآيند زيستي با مرحله­اي به نام سالمندي روبرو مي­شوند، كه در گذرگاه رشد طبيعي به دست  مي­آيد، به طوري كه با سرنوشت آدمي عجين شده و ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي­شود. سالمندي بنا بر تعريف سازمان بهداشت جهاني، عبور از مرز شصت سالگي است. هر سال 7/1 درصد به جمعیت جهان و 5/2 درصد به جمعیت 65 سال و بالاتر افزوده می­شود (سازمان بهداشت جهانی[1] ،2006).

این پديده، در كليه ادوار تاريخي وجود داشته، اما، امروزه بر خلاف گذشته، پيشرفت­هاي علمي پزشكي، وضعيت تغذيه و اعمال روش­هاي درماني موجب ازدياد تعداد سالمندان در جوامع مختلف شده است. به قول سووي[2] جامعه شناس اروپايي، « سالمند شدن يكي از پديده­هاي زمان ماست». افزایش چشمگیر جمعیت سالمندي در سراسر دنیا پدیده­اي است که از قرن بیستم آغاز شده است. سازمان ملل در سال 2006، تعداد کل سالمندان دنیا را حدود 700 میلیون نفر برآورد کرده است و پیش­بینی می­شود که این جمعیت در 40 سال آینده، دو برابر شود. در ایران نیز، جمعیت بالاي 60 سال، تا سال 2020 حدود 10 میلیون نفر و تا سال 2050 به بیش از 26 میلیون نفر خواهد رسید (علی پور و همکاران، 1387).

سالمندي، فرآيندي است كه با دگرگوني­هاي عميق در سه بعد فيزيولوژيك، روان شناختي و جامعه شناختي انسان همراه است. علاوه بر سير نزولي فرآيندهاي زيست شناختي و افزايش كمي و كيفی استرس­هاي دوران سالمندي، مواجهه با مرگ، اجتناب­ناپذير و اضطراب همراه با آن، در ايجاد اختلالات رواني اين دوره، نقش مهمي دارد (قربانعلی پور و اسماعیلی، 1391).

اضطراب مرگ یکی از انواع اضطراب هاست که ممکن است سلامت را در سالمندان تحت تأثیر قرار دهد.

اضطراب مرگ[3]، مشتمل بر افكار، ترس­ها و هيجانات مرتبط با پايان زندگي مي­باشد. پژوهش­هاي صورت گرفته، با مروري اجمالي بر تحقيقات انجام شده در جمعيت غير باليني، نشان دادند كه اضطراب مرگ در ميان جمعيت عمومي، پديده­اي شايع است (كاستنبام[4]، 2000).

در اواخر بزرگسالی، سالخوردگان به مرگ می­اندیشند و درباره­ی آن صحبت می­کنند. آن­ها از تغییرات جسمانی، میزان بالاتر بیماری و معلولیت و از دست دادن خویشاوندان و دوستان شواهد بیشتری برای مرگ به دست می­آورند. تجربه کردن مقداری اضطراب درباره مرگ، طبیعی است؛ اما، مانند سایر ترس­ها چنانچه خیلی شدید باشد سازگاری و کارآمدی را تضعیف می­کند.

آنچه مسلم است این است که رفتار بارز انسان ها در برابر مرگ، ابراز نفرت، خصومت و انزجار است که معمولاً با ترس آمیخته­اند. این احساس­ها در افراد متفاوتند و بر حسب شدت، زمان، نژاد، مذهب و فرهنگ فرق می­کنند (منصور، 1388).

یکی از علل عمده­ي اضطراب، ناکامی و نارضایتی از زندگی حال وگذشته فرد است و ایجاد امید به فعالیت و رضایت از زندگی،  اضطراب فرد را کاهش می­دهد. یکی از روش­های عاطفی و معنوی برای کاهش اضطراب مرگ نیز، رضایت از زندگی مي­باشد (نادری و روشنی،1390).

احساس خرسندی و رضایت از زندگی[5]، از مؤلفه­های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می­کنند. رضایت از زندگی، با ارزش­ها ارتباط نزدیک، اما، پیچیده­ای دارد و  معیارهایی که افراد بر پایه آن، درک ذهنی خود را از خوشبختی ارزیابی می­کنند، متفاوت است.

رضایت از زندگی در کل، بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد؛ به بیان دیگر، هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایت او کاهش می­یابد؛ همچنین،  عوامل مختلفي از قبيل، ثروت، مسكن، امنيت، دوستان، اميد، سخت­گيري، باورهاي مذهبي، روابط و مديريت خانواده، پيشرفت و موقعيت، روابط اجتماعي و تحصيل، خودباوري و عزت نفس، به طور کلی سلامتی افراد، بر میزان رضایت آنها از زندگی تأثیر می­گذارد (شانگاکوان، یو و لی[6]، 2012) .

سلامت بدون تردید یکی از مهمترین جنبه­های زندگی سالمندان است. موضوع سلامت، گفتگوی غالب سالمندان است. در سال 1946، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مقارن با تأسیس خود، تعریف سلامت را توسعه داد و به عبارت دیگر، به دو بعد فیزیکی و روانی، بعد اخلاق و ارزش­های اجتماعی را نیز  افزود. بدین ترتیب، دخالت این عوامل را در سلامتی بشر مورد تأیید قرار داد (فرشادان، 1389).

از جمله مولفه­های سبک زندگی سالم، شامل فعاليت جسماني، تفريح و سرگرمی، تغذيه سالم، مديريت تنش، روابط اجتماعي و بين فردي و معنویت می­باشد؛ به عبارت دیگر، شرايط دستیابی به “شيوه زندگي سالم[7] ” برای فرد سالمند عبارتند­ از: رعايت اصول تغذيه صحيح، رعايت بهداشت خواب، تحرك لازم در طول شبانه روز، عدم استعمال دخانيات، انجام معاينات دوره­اي منظم، برخورداري از سلامت روان و مشاركت فرد سالمند در فعاليت­هاي اجتماعي و زندگی در کنار خانواده (وال کوست و ساویج[8]،2000).

از آنجایی که پيري فرآيندي است كه متوقف نمي­شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت­هاي ويژه، می­­توان اين دوران را به دوراني مطلوب و لذتبخش توأم با سلامتي تبديل كرد، لذا، اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندی از اهميت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه جمعيت سالمند ايران، روز به روز در حال افزايش بوده، شناسايی عوامل تأثيرگذار بر ارتقای سبک زندگی آنان از دغدغه­های ذهنی سياست گذاران نظام سلامت کشورمان می­باشد؛ بنابراین، سلامت سالمندان، يكي از مسائل بهداشت در اكثر جوامع است و مقابله با اين مشكلات نيازمند سياست­گذاري و برنامه ريزي­هاي دقيق و صحيح مي­باشد. سالمنداني كه شيوه زندگي سالمی دارند، از توانايي بيشتري براي بهره­مندي از يك زندگي سالم برخوردار بوده و احتمالاً به مدت طولاني­تري، از يك زندگي بدون بار بيماري و ناتواني بهره خواهند برد؛ به طور كلي، انتخاب شيوه زندگي سالم در زندگي فردي همه، خصوصاً افراد سالمند، جنبه­ی بسيار حياتي دارد.

2-1- بیان مسئله

در عصر حاضر،  با توجه به بهبود شرایط زندگی و گسترش مراقبت­های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیری در جمعیت و طول عمر سالمندان در جهان و ایران به وجود آمده و انتظار می رود در آینده نیز ادامه یابد؛ از این رو مسئله­ی سالمندی از نظر مراقبت بهداشتی با مشکلات گوناگون روبه روست.

از آنجایی که سالخوردگان، یکی از گروه­های آسیب­پذیر را تشکیل می­دهند، نیاز مبرمی به ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی و بهداشتی دارند؛ از این رو، مسئله­ی سالمندی به عنوان واقعیتی مطرح شده و لازم است ارتباط کاملی میان افراد سالمند و توسعه­ی اجتماعی و اقتصادی و ایجاد درک متعارف جامعه از سالمندی متحول شود (کریمی دینی، 1390).

نظر به اهمیت سالمندان، سازمان بهداشت جهانی در سال 2013، روز سلامت روان را روز سلامت در سالمندان نامید. با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را  وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها فقدان بیماری و ناتوانی تعریف کرد، بنابراین، دیدگاه سنتی سلامت، به سمت مفهوم چند بعدی آن تغییر یافت. در حال حاضر سبک زندگی به عنوان یکی از شاخص­های اصلی بهداشت که ارتقاء آن ارتقاء سلامت را در پی خواهد داشت، مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .

سبک زندگی، روشی است که فرد در طول زندگی برای خود انتخاب می­کند و از عوامل بسیار مهم در سلامت جسم و روان آدمی به شمار می­آید و متأثر از فرهنگ و نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی –  اجتماعی و عقاید و باورهاست (استاجی و همکاران، 1385).

سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را از طریق زندگی بر اساس الگو های مشخص و قابل تعریف رفتاری می­داند که، از تعامل بین ویژگی­های شخصیتی، بر هم­کنش روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیت­های اقتصادی _اجتماعی حاصل می­شود. تعریف سازمان بهداشت جهانی می­گوید که الگوهای رفتاری مرتباً در واکنش به تغییرات محیطی و اجتماعی خود را سازگار می­کنند و همچنین برای ارتقاء سلامتی و توانمند کردن مردم، جهت تغییر رفتار و سبک زندگی­شان نه تنها باید بر افراد تمرکز نمود، بلکه بایستی شرایط اجتماعی را هم در نظر بگیریم. سبک زندگی سالم، تلاش جهت کسب تعادل منطقی بین افزایش سلامتی شخص و ارتقاء سلامت دیگران و بهداشت جامعه است (محمدی زیدی، 1383).

به عبارت دیگر،  سبک زندگی سالم، عبارت است از راه­هایی که از طریق آن افراد می­توانند، زندگی­شان را سالم­تر و بهتر نمایند. برخی از رفتارها و الگوها سبک زندگی سالم  عبارتند از: تغذیه مناسب و متعادل، فعالیت جسمانی از قبیل ورزش کردن به صورت منظم، استراحت و خواب کافی، داشتن روابط اجتماعی مناسب، استفاده از مهارت­های مناسب جهت مقابله با استرس و مشکلات زندگی (لیونز و لانگیل[9]، 2000).

شواهد موجود در کشورهای توسعه­یافته، دال بر این است که علت بسیاری از مرگ و میر­ها، نتیجه­ی سبک زندگی ناسالم و رفتارهای خاص نامطلوب است، الگوی غذایی ناسالم، ورزش نکردن، استرس زیاد و عدم روابط اجتماعی مناسب از این قبیل هستند.

در مطالعه­ی پیرزاده و شریفی­راد (1390)، نتایج نشان ­داد، که برنامه­ریزی و کسب اطلاعات در خصوص سبک زندگی سالم، بر کیفیت زندگی معلمان می­تواند بسیار مؤثر واقع شود.

در مطالعه­ای که نجیمی و معظمی­گودرزی (1391)، بر روی سالمندان شهر اصفهان انجام دادند، نتایج نشان داد که آگاهی از سبک زندگی سالم، عامل تأثیر­گذاری بر ارتقای سلامتی در بین سالمندان می­باشد.

همچنین نتایج تحقیقات ماریل و گری[10](2011)، حکمت پو، شمسی و زمانی(1392) و سیفی قرابقلو(1390)، نیز تأثیر آموزش سبک زندگی سالم، را بر حوزه های  مختلف سلامت، سالمندان تأیید کرده­اند.

از جمله متغیر های دیگر، که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، اضطراب مرگ می­باشد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید “کل نفسِ ذائقهٌ الموت” آل عمران (185)، هر نفسی چشنده­ی طعم مرگ است؛ بنابراین، قانون کلی مرگ بر تمامی اشخاص انسانی بدون استثنا نگداشته شده است و جاودانگی در این دنیا رویایی بیش نیست، طبیعت کنونی نیز اشخاص انسانی را در خود نگه نمی­دارد، در داخل طبیعت قانونی که حاکم بر قانون مرگ باشد و برآن فائق آید، وجود ندارد. مرگ از مقتضیات وجودی انسان است و حقیقتی است که در محدوده­ی جان آدمی رخ می دهد و فرار از آن، به بن بست می­رسد (سعیدی مهر و دیوانی،1389).

اضطراب مرگ، به عنوان یک ترس غیر­عادی و بزرگ از مرگ، که همراه با احساساتی همچون وحشت از مرگ یا دلهره به هنگام فکر کردن به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مردن رخ می­دهد، تعریف می­شود (رایس[11]، 2009).

فایرستون و کتلت[12] (2009)، اضطراب مرگ را اینگونه تعریف می­کنند، ” اضطراب مرگ، عموماً بعنوان احساس ناراحتی توأم با ترسی که معطوف به مرگ خود یا دیگران است و با در نظر گرفتن مرگ، به عنوان پایان حیات یا تجسم مراسم تدفین و جسد، برانگیخته می­شود”.  این اضطراب نوعی از اضطراب است که   انسان­ها­ی زنده آن را تجربه می­کنند و می­تواند سلامتی وجودی فرد را، خصوصاً،  کارکرد سلامت روانی او را تحت تأثیر قرار دهد (هالتروف[13] ، 2010).

اضطراب مرگ، می­تواند نگرش منفی، در مورد پیری را افزایش دهد و حتی منجر به اضطراب و ترس از پیری شود. نتایج تحقیقات نشان دادندکه این اضطراب با نگرانی، ناراحتی، حس عدم امنیت و تنش همراه است (عبدالخالق[14]، 2005؛ لتو واستین[15]، 2009).

تحقیقات عزیز و رون[16] ( 2010 )، بر روي 145 سالمند 60  سال و بالاتر،  با موضوع،  بررسی شیوع اضطراب مرگ در سالمندان مسلمان نشان داد، پشتیبانی اجتماع و خانواده در کاستن از اضطراب مرگ در سالمندان داراي اهمیت بالایی است؛ همچنین، بیان کردند که داشتن اطلاعات و آگاهی در مورد این نوع اضطراب، می تواند در کم کردن میزان آن مفید باشد.

رانا[17] و همكاران (2009)، مطالعه­اي را با عنوان، بررسي تاثير آموزش سلامت بر كيفيت زندگي وابسته به سلامت در ميان سالمندان روستايي بنگلادش انجام دادند، که مداخلاتي نظير انجام فعاليتهاي فيزيكي، توصيه به داشتن تغذيه سالم و ارائه اطلاعات به سالمندان در خصوص چگونگي مقابله با چالشها و مشكلات دوره سالمندي به افراد ارائه شد، نتایج پژوهش آنها نشان داد که ارائه آموزش­هاي سلامت جامعه محور،­­  مي­تواند سبب افزايش بالقوه سلامت عمومي و كيفيت زندگي وابسته به سلامت، در سالمندان گردد.

رضایت از زندگی نیز یکی از عواملی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. رضایت از زندگی به عنوان جامع ترین ارزیابی فرد از شرایط زندگی خود، در نظر گرفته می­شود (کشاورز، مهرابی و سلطانی­زاده، 1388).

رضایت از زندگی، از شاخص های مهم و سازندۀ کیفیت زندگی است؛ همچنین، رضایت از زندگی، نگرش فرد و ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی همچون، زندگی خانوادگی و  تجربه­ی آموزشی است (لوکاس و اسمیت[18]، 1999 به نقل از مرادیان فرد، 1392).

نظریه ی جوزف سیدجی[19] (1998)، به همین شیوه، روش هایی را که افراد، به قضاوت درباره رضایت از زندگی دست می یابند، را شرح می دهد،  به نظر او انتظارات فرد از آنچه قادر به انجام آن است، موقعیت­های گذشتۀ فرد، ایده های شخصی، آنچه فرد از شایستگی­هایش احساس می­کند، آنچه که فردی به صورت مختصر نیازمند به خشنود شدن دارد و آنچه که سرانجام شخص متعقد است که ممکن است اتفاق بیفتد، مقایسه شده­اند، که روی هم رفته، به مشخص کردن رضایت از زندگی کمک  می­کند (سوزا و لیوبومیرسکی[20]، 2001 به نقل از خلعتبری و بهاری، 1389).

از آنجایی که، بسیاری از مشکلات و ناراحتی­های دوران سالمندی ناشی از سبک زندگی ناسالم است؛ آموزش سبک زندگی سالم، در سالمندان امر مهمي است، كه مي تواند بسياري از مشكلات ناشي از تغييرات پيري را كنترل نمايد يا به تعويق اندازد و سلامت سالمندان را حفظ كند (فراهانی، 1391).

با توجه به اینکه، مطالعات اندك در زمينه­ی آموزش سبك زندگي سالم، در سالمندان انجام شده است، اين پژوهش با هدف تعيين میزان اثر بخشی آموزش سبك زندگي سالم  بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی در سالمندان می­باشد.

1.World Health Organization (WHO).

Soy, S.

death anxiety.

Kostenbaum, R.

3. life satisfaction.

1. Shengaquan, Y. Yu, L & Li, K.

healthy life style.

3. Wahlqvist, M & Savige, G.

Lyons, R & Langille, L.

Merrill, D.A & Gary, W.S.

1. Rice, J

Firestone, R & Catlett, J.

Hoelterhoff, M.

Abdel-khalek, A. B.

Letho, R. H & Stein, K. F.

Aziza, F & Ron, P.

Rana, A.

Lucas, R. E & Smith, H. L.

Sidchy, J.

3. Susa, L & Lyabomirsky, S.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ادراک از خدا و هويت اجتماعي در سبک زندگي دانشجويان وکارکنان دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122