پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه 1
1-1- بيان مسئله 2
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش 5
1-3 – اهداف پژوهش 6
1-4- فرضيه‌هاي پژوهش 6
1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 6
فصل دوم: پيشينه‌ي پژوهش
مقدمه 8
2-1- گفتار اول: تعهد زناشويي 8
2-1-1- ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي 8
2-1-2- ابعاد تعهد زناشويي 11
2-1-2-1- تعهد شخصي 11
2-1-2-2- تعهد اخلاقي 12
2-1-2-3- تعهد ساختاري 13
2-1-3- تاثيرات نظري ساختار اجتماعي تعهد زناشويي 13
2-1-4- نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي 15
2-1-4-1- نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص در ارتباط باتعهد زناشويي 15
2-1-4-1-1- مدل سرمايه‌گذاري رسبالت 15
2-1-4-1-2- نظريه سه وجهي عشق استرنبرگ 16
2-1-5- نقش کاربردي تعهد زناشويي 18
2-2- گفتار دوم: تاب‌آوري 20
2-2-1- تعريف تاب‌آوري 20
2-2-2- الگوهاي تاب‌آوري 24
2-2-2-1- الگوي بلاک و بلاک 24
2-2-2-2- الگوي مک کابين و همکاران 25

2-2-2-2-1- ارزيابي انطباقي 26
2-2-2-2-2- تجارب جبراني 26
2-2-2-2-3- حمايت اجتماعي 27
2-2-3- سرسختي روان شناختي 27
2-2-4- تاب‌آوري در خانواده 29
2-2-4-1- تعريف تاب‌آوري خانوادگي 29
2-2-4-2- عوامل تشکيل دهنده تاب‌آوري خانواده 30
2-2-4-3- مراحل تاب‌آوري خانواده 30
2-3- گفتار سوم: غني‌سازي ازدواج 33
2-3-1- رويکردها و برنامه‌هاي پيشگيري 33
2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط 35
2-3-2-1- تاريخچه غني‌سازي روابط 35
2-3-2-2- پايه‌هاي نظري 36
2-3-2-3- شيوه‌هاي مداخله 37
2-3-2-4- استراتژيهاي مداخله و فرمتهاي زماني براي برنامه‌هاي RE 42
2-3-2-5- روشهاي درمان RE 42
2-3-2-6- روشهاي مداخله 43
2-3-2-7- پاسخ‌هاي خاص رهبر يا درمانگر 44
2-3-2-7-1- تبديل شدن 44
2-3-2-7-2- رفع مشکل 44
2-3-2-7-3- شستشو دادن 45
2-3-2-8- انتخاب برنامهRE 45
2-3-2-9- اهداف برنامهRE 46
2-3-3- برنامه آماده‌سازي – غني‌سازي اولسون 47
2-3-3-1- تاريخچه برنامه آماده‌سازي اولسون 47
2-3-3-2- ريشه‌هاي نظري برنامه آماده سازي- غني‌سازي السون 47
2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازي-غني‌سازي اولسون 48
2-4- پيشينه‌ي پژوهشي 49
2-4-1- تحقيقات انجام شده پيرامون اثربخشي غني‌سازي بر تعهد زناشويي در خارج از کشور 49
2-4-2- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ غني‌سازي زوجين در خارج از كشور 50
2-4-3- پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي غني‌سازي ازدواج در داخل کشور 51
2-4-4- پژوهش‌‌هاي انجام شده در درزمينه‌ي تعهد زناشويي خارج از کشور 52
2-4-5- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تعهد زناشويي در داخل كشور 53
2-4-6- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه تاب‌آوري در خارج كشور 55
2-4-7- نتايج پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تاب‌آوري و سرسختي روانشناختي در داخل كشور 56
خلاصه و جمع‌بندي 58
فصل سوم: روش‌پژوهش
مقدمه 59
3-1- روش پژوهش 59
3-2- جامعه آماري 60
3-3- نمونه و روش نمونه‌گيري 60
3-4- ابزار تحقيق 61
3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI) 61
3-4-2- مقياس تاب‌آوري کانر- ديويدسون 61
3-5- روش اجراي پژوهش 62
3-6- خلاصه محتواي جلسات آموزشي 62
3-7- روش آماري 63
فصل چهارم: نتايج پژوهش
مقدمه 64
4-1- يافته‌هاي توصيفي 64
4-1-1- بررسي استنباطي داده‌ها 68
4-1-2- پيش‌فرض نرمال بودن توزيع نمرات 70
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- خلاصه طرح پژوهش 77
5-2- بحث در يافته‌هاي پژوهش 77

5-3- نتيجه‌گيري‌کلي 81
5-4- اعتبار پژوهش 82
5-5- محدوديت¬هاي پژوهش 82
5-6- پيشنهادات پژوهشي 82
5-7- پيشنهادات كاربردي 83
پيوست 1 84
پيوست 2 94
پيوست 3 100
پيوست 4 101
منابع و مآخذ 103

منابع و مآخذ

اوليا، ن. (1387). تاثير آموزشي غني‌سازي بر افزايش رضايتمندي زناشويي زوج‌ها. مجله انديشه‌هاي نوين تربيتي، دوره‌ي چهارم، 2 و 1.

برازجاني، م. (1389). رابطه‌ي خود تنظيمي با تاب‌آوري دانشجويان. تهران: خلاصه مقالات پنجمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان.

تبعه امامي، ش. (1382). تعيين و بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متاهل دانشگاه اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

توانبخشي، م، پوريوسفي، ح. (1385). نقش دين و باورهاي مذهبي بر سلامت روان. فصلنامه پژوهش ديني، 14، 71-94.

جوكار، ب. (1387). نقش رابطه‌اي تاب‌آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش عمومي با رضايت از زندگي. مجله روانشناسي معاصر، دوره چهارم، دوم، 12-3.

دانشپور، ز؛ تاجيك اسماعيلي، ع؛ شهرآراي، م؛ فرزاد، ف. و شكري. (1386). تفاوت‌هاي جنسي در صميميت اجتماعي و نقش سبك‌هاي هويت. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال سيزدهم، 4، 404- 393.

دي آنجليس، ب. (1383). آيا تو آن گمشده‌ام هستي. ترجمه ابراهيمي. تهران: انتشارات نوانديش.

رحيميان بوگدا. ، اصغر نژاد فريد، ع. (1387). رابطه سرسختي روانشناختي و خود تاب‌آوري با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله‌ي روان پزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال چهاردهم، 1، 70-62.

رضايي، ج. (1389). تاثير آموزش سبك زندگي اسلام محور با تاكيد بر نظام خانواده بر تعهد و صميميت زوجين اراك. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

ساماني، س؛ جوكار، ب؛ صحراگرد، ن. (1386). تاب‌آوري، سلامت رواني و رضايتمندي در زندگي. مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران، سال سيزدهم، 3، 295- 290.

سليمي، ح. (1389). و همكاران. باورهاي فراشناختي، تاب‌آوري و سلامت عمومي دانشجويان. تهران: خلاصه مقالات پنجمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان.

شاه‌سياه، م. (1388). بررسي رابطه رضايت جنسي و تعهد زناشويي زوجين شهرستان شهرضا. مجله اصول بهداشت رواني، دوره يازدهم، 3، 238- 233.

شكري، ا؛ شهرآراي، م؛ دانشپور، ز؛ دستجردي. ز. (1386). تفاوتهاي فردي در سبك‌هاي هويت و عملكرد تحصيلي، نقش هويت و بهزيستي روانشناختي. فصلنامه پژوهش در سلامت و روانشناختي، دانشگاه تربيت معلم، دوره اول، اول، 29-16

شكيبا، ط. (1387). تاب‌آوري. مجله رشد معلم. 2، 20- 18.

صحراگرد، ن. (1386). تاب‌آوري، سلامت روان و رضايتمندي از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني. 3.

ضرغاميان، ض. (1390). اثربخشي آموزش كسب معنا بر تاب‌آوري و كيفيت زندگي مادران داراي فرزند با نيازهاي ويژه شهر برازجان، پايان‌نامه‌ي  كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اهواز.

عباسي مواليد، ح. (1388). بررسي تاثير آموزش گروهي واقعيت درماني بر تعهد زناشويي زوجين شهرستان خميني‌شهر. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره‌ي خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روانشناختي.

عدالتي شاطري، ز. (1388). اثر بخشي غني‌سازي بر رضايت زناشويي زوجهاي دانشجو. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دوره چهاردهم.

عرشي، ف. (1386). بررسي رابطه بين تعهد زناشويي و رضايت جنسي زوجين شهر شهرضا. پايان نامه كارشناسي مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

عيسي نژاد، ا. (1387). اثر بخشي غني‌سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

فروغي، م. (1389). بررسي رابطه ساده و چند گانه بين عوامل خانوادگي و تاب‌آوري فرزندان دبيرستاني شهر اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

فولادچنگ، م؛ موسوي، ح. (1387). بررسي رابطه تاب‌آوري و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز. مجموعه مقالات چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان. 68- 65.

قمراني، ا. (1389). اثر بخشي آموزش قدرداني بر اميد، تاب آوري، خوش بيني، شادكامي نوجوانان شاهد ايثارگر نوجوانان غير شاهد و ايثارگر. پايان نامه دكتري مشاوره، دانشكده علوم تربيتي اصفهان.

كاوه، م. (1388). تدوين برنامه افزايش تاب‌آوري در برابر استرس و تاثير آموزش آن بر مولفه‌هاي كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني خفيف. پايان نامه دكتري روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.

كلارك وارن، ن. (1388) در جستجوي عشق زندگي. ترجمه مهدي قرچه داغي. چاپ هشتم، تهران: نشر اوحدي.

كولايي، آ. (1388). رابطه تاب‌آوري در برابر استرس با معناي زندگي در دانشجويان. مجموعه مقالات پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.

كياني دهكردي، م. (1383). بررسي عوامل عيني و مداخله‌پذير تاب‌آوري در برابر وابستگي به مواد در پسران مردان وابسته و غيره وابسته به مواد. پايان نامه دكتري تخصصي روانپزشكي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

محمدي، م. (1384). بررسي عوامل موثر بر تاب‌آوري در افراد معرض سوء مصرف مواد. فصل نامه علمي پژوهشي دانشگاه تبريز، سال اول، 2 و 3، 214- 193.

مولوي، ح. (1386). راهنماي علمي 14- 13- 10spss در علوم رفتاري. اصفهان: پويش انديشه.

مولوي، ح. و همكاران. (1389). تاثير الگوهاي ارتباطي خانواده و تاب‌آوري دانشجويان تهران: خلاصه مقالات پنجمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان.

نجاريان پور، س؛ بهرامي، ف؛ اعتمادي، ع. (1387). تاثير آموزش تعهد پش از ازدواج بر بهبود ويژگي‌هاي تعهد در دختران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي فسا. فصلنامه خانواده پژوهش، سال چهارم. 13، 86- 77.

نوابي نژاد. ش. (1380). مشاوره ازدواج و خانواده درماني. تهران: انجمن اوليا و مربيان.

Accordino, M. P,. & Gueney, B. G., Jr. (1998). Relationship enhancement couples and family out come research of the last 20 year. The Family Journal, 11 (2), 162- 166.

Accordino, M. P., & Guerney, B. G., Jr (1983). Effects of the Relationship enhancement program on communty residentian rehabilitation staff and clints. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17 (2), 131- 144.

Acker, M., & Davis, M. G. (1992). Intimacy, passion and commitment in adult romantic relationship: A test of the triangular theory of love. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 21- 90.

Adams JM., Jones WH. (1999). Interpersonal commitment in historical perspective. In: Adams JM., Jones wh. (editors). Handbook of intersonal commitment and relationship stability. Kluwer Acadimc Plenum, 3-33.

Amato, P. R (2004). Studing marital interaction and commitment with survey data. Journal of Marriage and The family, 23, 53- 70.

چكيده

اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش زنان شهرستان نجف‌آباد بودند که از بين آنها 60 نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه تعهد زناشويي (DCI) و مقياس تاب‌آوري بود. پژوهش بصورت نيمه‌تجربي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمايش و کنترل انجام پذيرفت. فرضيه پژوهش اين بود که: آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل شهرستان نجف‌آباد را افزايش مي‌دهد. داده‌ها بصورت توصيفي و استنباطي و تحليل کواريانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS  تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل نجف آباد را افزايش داده است (05/0p<).

 كليدواژه‌ها: غني‌سازي ازدواج، تعهد زناشويي، تاب‌آوري

فصل اول

کليات پژوهش

 مقدمه

ازدواج، رابطه‌اي دوجانبه، پيچيده، ظريف و پوياست که از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است و براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده است. اگرچه در نخستين روزهاي ازدواج، زوجين به يکديگر احساس‌ تعهد دائمي مي‌نمايند. ليکن برخي از زوجين به تدريج دچار تعارض مي‌شوند (نوابي نژاد، 1380). تعهد زناشويي[1] به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن در هنگام غم و شادي، وقايع خوشايند ناخوشايند زندگي است. تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم برپاي قصد و نيت است. زوجيني که در مورد تعهد خود در قبال همسر و ديگران به بلوغ فکري لازم نرسيده و رفتاري دوسوگرايانه را تعقيب مي‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با ديگران دچار مشکل خواهند شد و نتيجه آن، بي‌وفايي خواهد بود (مک کارتي[2]؛ 1999، به نقل ازشاه‌سياه، 1387). سطح پايين تعهد زناشويي منجر به عدم رضايت و طلاق مي‌گردد. يکي از نشانه‌هاي خانواده سالم، احساس تعهد در قبال ديگر اعضاي خانواده است. در خانواده‌هاي متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسايش و بهزيستي خانواده مي‌کنند بلکه در رشد و تعالي هر يک از اعضاي آن مي‌کوشند (هريس[3]، 2006).

تاب‌آوري[4] عبارت از توانايي سازگاري موفقيت‌آميز به رغم شرايط چالش‌انگيز و تهديد کننده است (گارمزي وماستن[5]؛ 1991، به نقل از محمدي، 1384). تا ب‌آوري به عوامل و فرايند‌هايي اطلاق مي‌شود که خط سير رشد را از رفتارهاي خطرزا به رفتارهاي مناسب و سالم مي‌رساند و به رغم وجود شرايط ناگوار به پيامدهاي سازگارانه منتهي مي‌گردد (محمدي، 1384).

افراد تاب‌آور داراي رفتارهاي خودشکنانه نيستند، از نظر عاطفي آرام هستند و توانايي تبديل شرايط استرس‌زا را دارند (لتزرينگ[6]، 2005). هسته مرکزي سازه تاب‌آوري در اين پيش فرض است فطرتي زيست شناختي براي رشد و کمال در هر انسان وجود دارد و به طور طبيعي و در شرايط معين مي‌تواند آشکار شود (ورنر[7]، 1997).

نابساماني در روابط زوجين با پيامدهاي طولاني مدت جسمي و رواني همراه است و نياز به کار اصولي در اين زمينه دارد يکي از پرکاربرد‌ترين برنامه‌ها در اين زمينه برنامه‌ي غني‌سازي ازدواج[8] است. غني‌سازي ازدواج رويکردي آموزشي است که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، تلاش مي‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد، و مهارتهاي ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اوليا، 1387).

1-1- بيان مسئله

زماني که يک ازدواج درحال شکل‌گيري است زن و شوهر با هم عهد مي‌کنند تا در هر تلخي و شيريني همديگر را همراهي کنند و با هم بمانند و تاب بياورند. هر فردي همسري صادق، باوفا و متعهد مي‌خواهد تا در مسير پرپيچ و خم زندگي جا ‌نماند و اگر مشکلي پيش آمد با صبر، تدبير، مشورت و توکل آن را حل کند. زوجها آرزو دارند که اولين و آخرين عشق براي طرف مقابلشان باشند و به يکديگر متعهد بمانند. بدون تعهد هر رابطه‌اي سطحي و ناپايدار است (آنجليس، 1382).

تعهد زناشويي عهد بستن يک زوج با هم براي رسيدن به هدف و منظوري مشترک است. که باعث تداوم آن رابطه مي‌شود. به نظر اشتنبرگ[9] (1988؛ نقل از عباسي، 1387) عشق 3 عنصر: شهوت، صميميت و تعهد دارد و بصورت يک مثلث در نظر گرفته مي‌شود. سومين راس مثلث تعهد است، و اثر طولاني مدت براي حفظ عشق دارد. تعهد زناشويي به اين معني است که زوجين چقدر براي روابط زناشويي خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود مي‌انديشند (آماتور[10]، 2004). اگر تعهد در رابطه زناشويي از بين برود يکي از مهمترين مباني ارتباط يعني اعتماد نيز از بين مي‌رود. متعهد بودن در قبال خانواده، به معناي صرف زمان و انرژي براي فعاليت‌هايي است که به نحوي به خانواده مرتبط مي‌گردد. آماتور معتقد است که تعهد مفهوم مهمي است که باعث جدا کردن نظريه‌ي تغييرات اجتماعي از اقتصادي مي‌شود (آماتور؛ 2004، به نقل از شاه‌سياه، 1387). تعهد در روابط زناشويي مفهوم ويژه‌اي دارد و به معناي تک همسري و داشتن روابط عاشقانه و زناشويي تنها با يک نفر در هر زمان است. براي آن که زوجين بتوانند ارتباط عاشقانه، دراز مدت و موفقي داشته باشند، و هر دوي آنها بايد در پايبند ماندن به تک همسري توافق نمايند (گود[11]؛ 1384، به نقل از عباسي، 1387). تعهد باعث تغيير يک ارتباط به صورت ارتباطي متقابل مي‌گردد و هم چنين باعث ثبات زناشويي مي‌شود. رابطه‌هايي باتعهد بالا، انعطاف‌پذيري بيشتري دارند و عملا زوجين زماني مي‌توانند از دگرگوني‌ها و آزمايش‌ها به دور باشند که در کنار يکديگر احساس امنيت بيشتري داشته باشند (دين و اسپانسر[12]، 1974).

تاب‌آوري توانايي فرد در روبرو شدن با حوادث سخت و انطباق باشرايط و بازگرداندن تعادل به زندگي خود و همچنين اجتناب از استرس زيانبار است (يانگ[13]، 1993). تاب‌آوري زناشويي صبر و تحمل زوجين در برابر دشواريها و بحرانهاي زندگي مشترک است، بدون آنکه درگير مسئله يا بيماري خاصي شوند.

تاب آوري، تنها پايداري در برابر آسيب‌ها يا شرايط تهديدکننده و حالتي انفعالي دررويارويي با شرايط خطرناک نيست بلکه شرکت فعال و سازنده در محيط پيرامون خود است. توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناک است (کانر و ديويدسون [14]، 2003).

ويژگيهايي از قبيل: 1-احساس ارزشمندي، احترام قائل شدن براي خود و تواناييها 2-مهارت حل مسئله، انعطاف‌پذيري و پيداکردن راه حلهاي مختلف درباره يک مسئله 3-کفايت اجتمايي، مهارت ارتباط باديگران و بهره‌مندي از حمايت اجتماعي 4- خوش بيني، احساس اميد و هدف‌مندي زندگي و هدف داشتن 5- همدلي، احساس تعلق به افراد وگروهها در ميزان تاب‌آوري افراد تاثيرگذار است. علاوه بر ويژگيهاي فردي، مولفه‌هاي محيطي مانند 1- روابط حمايت گر و توام با توجه 2- معيارها و انتظارات بالا و معقول 3- ايجاد فرصت مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي نيز در رشد و پروش تاب‌آوري افراد تاثير دارد (شکيب، 1387). افراد تاب‌آور قادر به اعمال کنترل هستند و قادرند خود را از سر درگمي برهانند و سيستمها‌ي حمايت اجتماعي‌ و روابط خانوادگي گسترده‌تري فراهم کنند (ايساکسون[15]، 2002). افزايش و تثبيت اين ويژگي‌ها نياز به آموزش دارد که اين تحقيق سعي دارد تاثير يکي از رويکردهاي خانواده درماني به نام غني‌سازي زوجين را بر افزايش تعهدزناشويي و تاب‌آوري بسنجد. جنبش غني‌سازي ازدواج[16] سهم بزرگي را در رشد و بالندگي ميليونها زوج به خود اختصاص داده است. بطور کلي برنامه غني‌سازي زندگي زناشويي در زمينه آموزش ارتباطات به زوج ها، حل تعارضات درميان آنان، مديريت مالي، رضايتمندي زناشويي، فعاليت‌هاي زوج‌ها در هنگام فراغت، عقايد مذهبي هر يک از طرفين، رابطه بچه‌ها و والدين، رابطه خانواده و دوستان، انتظارات واقعي هر يک از زوج‌ها از همديگر، انتظارات جنسي و نقش خويشاوندان در زندگي زناشويي فعاليت مي‌کند و در اين زمينه‌ها به زوج‌ها آموزش مي‌دهد. برنامه‌هاي غني‌سازي داراي مدل‌هاي متعددي مي‌باشد که در اين تحقيق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجين و آماده‌سازي اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوري استفاده شده است و شش هدف اصلي را دنبال مي‌کنند شامل 1-گسترش توانمندي زوجها 2- تقويت مهارتهاي ارتباطي 3- آموزش حل مسئله و تعارض 4- گسترش اهداف شخصي زوجها و خانواده 5- طرحهاي بودجه‌بندي مالي 6-کشف مسائل اصلي خانواده (السون[17]، 1999، به نقل ازاوليا، 1387). سه هدف (مهارتهاي اجتماعي، حل مسئله و هدفهاي شخصي) با سه ويژگي فردي افرادتاب‌آور يکسان مي‌باشد. همچنين آمورش غني‌سازي بهبود روابط بين فردي و زوجي را درپي دارد که از عوامل محيطي افزايش دهنده تاب‌آوري مي‌باشد.

با آموزش مهارتهايي مثل مهارتهاي ارتباطي، مقابله و ابراز وجود مي‌توان تاب‌آوري و سلامت افراد را افزايش داد (استنبرگ، 1994؛ به نقل از ساماني، 1386). افراد تاب‌آور افرادي انعطاف‌پذير هستند که در شرايط سخت بدنبال راه حل هستند و سازگاري بالايي دارند (شکيب، 1387). دين و اسپانسر اعتقاد داشتند که رابطه‌هايي با تعهد بالا، انعطاف‌پذيري بيشتري نيز دارند (شاه‌سياه، 1388). بنابرين بين تعهد و تاب‌آوري نيز يک رابطه دوسويه وجود دارد که تعهد باعث افزايش تاب‌آوري و تاب‌آوري نيز باعث افزايش تعهد مي‌شود. غني‌سازي با هدف ارتقاء ارتباط زوجها، آنهارا آگاه و همدلي و صميميت را تقويت مي‌کند (عدالتي شاطر، 1388). صميميت شامل 4 مولفه: تعهد، صميميت عاطفي، صميميت شناختي و صميميت فيزيکي است (شاه‌سياه، 1388). بنابراين غني‌سازي بطور غيرمستقيم تعهد را افرايش مي‌دهد.

با توجه به پژوهشهاي موجود و نظر به اين که براي حفظ و استمرار زندگي زناشويي و تحمل سالم و سازنده در برابر مشکلات، دوره‌هاي آموزشي از جمله آموزش غني‌سازي زندگي زناشويي و مهارت‌هاي لازم جهت ارتقاء روابط بين فردي ضروري به نظر مي‌رسد.

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش

نقش آموزش مهارت‌هاي ازدواج سالم يک ضرورت اساسي در جامعه فعلي ماست. سابقا اين آموزش‌ها در خانواده‌ها صورت مي‌گرفت اما امروزه به علت مشغله‌ي زياد خانواده‌ها اين وظيفه کم رنگ شده است. داشتن ازدواج موفق مرهون عوامل متعددي است که مهمترين آنها آموزش‌هايي در زمينه ازدواج مي‌باشد (السون[18]، 1969). امروزه ارزش تعهد در روابط زناشويي به علت افزايش انواع طلاق‌ها و خيانت‌ها بسيار با اهميت شده است.

طبق تحقيقات، تعهد زناشويي دومين عامل حفظ کننده ازدواج و فقدان آن مهمترين عامل موثر در بروز طلاق به شمار مي‌آيد (رينولد و فسفيلد[19]؛ 1999، به نقل از عباسي، 1387). طبق نظر باربارا براي يک ازدواج موفق داشتن سه رکن اساسي”جاذبه، تفاهم و تعهد” الزامي است. بدون تعهد هرگونه رابطه‌اي سطحي، ظاهري و بدون سمت و جهت خواهد بود و زوجين نخواهند توانست عمق عشق و صميميت را که تنها در سايه‌ي وفاداري به تعهدشان بوجود مي‌آيد را تجربه کنند.

تاب‌آوري، بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر است و از اين رو سازگاري موفق در زندگي را فراهم مي‌کند (کامپفر[20]1999؛ به نقل از ساماني، 1386). تاب‌آوري مي‌تواند با افزايش مهارت‌هاي اجتماعي از قبيل برقراري ارتباط، مهارت رهبري، حل مسئله، مديريت منابع، توانايي رفع موانع موفقيت و توانايي برنامه‌ريزي تقويت گردد (ورنر و اسميت[21]؛ 1992، به نقل از محمدي، 1384).

در شرايط فعلي که آمار طلاق درکشورمان بدليل ناآگاهيهاي جنسي و جنسيتي، مشکلات مالي و عاطفي، حل ناموثر تعارضات و کمبود اطلاعات افزايش پيدا کرده است. ضرورت آموزش در اين زمينه‌ها پر رنگ‌تر مي‌شود. يکي از سودمندترين آموزش‌ها در اين زمينه آموزش غني‌سازي زندگي زناشويي (مدل ارتقاء زوجين و آماده‌سازي اولسون) مي‌باشد که داراي سطوح بالايي از اعتبار است. از نتايج اين تحقيق مي‌توان به عنوان برنامه‌اي جهت تقويت مهارتهاي زندگي زوجين استفاده کرد.

1- استفاده در مراکز ازدواج و کلينيک‌هاي آموزش خانواده جهت آموزشهاي پيش از ازدواج.

2- استفاده جهت آموزش به مشاوران خانواده و ازدواج.

3- استفاده در مراکز خدمات بهداشت رواني.

1-3 – اهداف پژوهش

1- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد زناشويي زنان شهرستان نجف آباد.

2- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر ابعاد تعهد زناشويي(تعهد اخلاقي، تعهد شخصي و تعهد ساختاري) زنان شهرستان نجف آباد.

2- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تاب‌آوري زنان شهرستان نجف آباد.

1-4- فرضيه‌هاي پژوهش

1- آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تعهد زناشويي زنان نجف‌آباد مؤثر است.

2- آموزش غني‌سازي زوجين بر ابعاد تعهد زناشويي زنان نجف‌آباد مؤثر است.

3- آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تاب‌آوري زنان نجف‌آباد مؤثر است.

1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها

تعهد زناشويي[22]

الف) تعريف مفهومي: تعهد معنايش اين است که فرد به همسرش وفادار است و از همسر ديگري به هر شکل و شمايل که باشد اجتناب مي‌كند (کلارک[23]، 1388؛ ترجمه از قرچه داغي، ص. 53).

ب) تعريف عملياتي: تعهد زناشويي در اين پژوهش عبارت از نمراتي است که زوجين از پرسشنامه 44 سوالي تعهد زناشويي آدامز و جونز (1997) بدست مي‌آورند. نمرات بين0 تا 172 است. هرچه نمره افراد بالاتر باشد، ميزان تعهد آنان به همسر و ازدواجشان بالاتر است. ابعاد تعهد زناشويي در اين پرسشنامه، تعهد شخصي، تعهد اخلاقي و تعهد ساختاري مي‌باشد.

تاب‌آوري[24]

الف) تعريف مفهومي: تاب‌آوري شرکت فعال و سازنده در محيط پيراموني خود و توانايي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني، در شرايط خطرناک است (کانر و ديويدسون[25]، 2003؛ به نقل ازصحراگرد، 1386؛ ص. 3).

ب) تعريف عملياتي: تاب‌آوري در اين پژوهش، نمراتي است که آزمودني در پرسشنامه 25 گويه‌اي تاب‌آوري کانر- ديويدسون (2003) کسب مي‌کنند.

غني‌سازي روابط[26]

الف) تعريف مفهومي: غني‌سازي روابط زناشويي مجموعه مهارتهايي هستند که براي ارضاي نيازهاي خانواده مانند، عشق، مهرباني، تعلق، اعتماد، وفاداري، امنيت و لذت آموزش داده مي‌شوند. عواملي که اين رويکرد براي حفظ روابط سالم و طولاني آنها را لازم مي‌داند، عبارتند از: توانايي ايجاد جو حمايتي در هنگام گفتگو براي حل مسئله، توانايي حل مشکلاتي که براي هر دو همسر به عنوان عامل فشارزا به حساب مي‌آيد، توانايي درک ديدگاه ديگري و ارتباط با همسر، توانايي ديدن خود و ديگري بطور روشن و بدون تحريف، توانايي مديريت تبادل ارتباط منفي و کنترل خشم، توانايي تغيير الگوهاي رفتاري که شخص خواهان آن است و توانايي کمک به همسر تا الگوهاي ارتباطي خود را بطور مطلوب تغيير دهد (سوکا[27]، 2005؛ ص. 37).

ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش متغير مستقل غني‌سازي روابط زناشويي است که در هشت جلسه و در مدت يک ماه به زوجها آموزش داده شد. جلسات به صورت گروهي به زوجها آموزش داده شد.

برنامه‌هاي غني‌سازي داراي مدل‌هاي متعددي مي‌باشد که در اين تحقيق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجين و آماده‌سازي اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوري استفاده شده است. در اين راستا نه مهارت به هم پيوسته به زوجها آموزش داده شد که عبارتند از: 1- مهارت گوش دادن فعال 2- مهارت ابرازگري
3- مهارت همدلي 4- مهارت بحث و مذاکره 5- مهارت حل مسئله و حل تعارض 6- مهارت آسان‌سازي و تساهل 7- مهارت تصميم‌گيري و بودجه‌بندي مالي 8- مهارت گسترش اهداف شخصي 9- مهارت نگهداري و تداوم.

فصل دوم

پيشينه‌ي پژوهش

 مقدمه

در اين فصل پس از معرفي تعهد زناشويي و تاب‌آوري، روش آموزشي بکار رفته در اين پژوهش يعني غني‌سازي زوجين و تقويت ارتباط توضيح داده شده و سپس به پيشينه‌ي پژوهشي در زمينه‌ي تعهد زناشويي و تاب‌آوري و نيز اثربخشي غني‌سازي زوجين در زمينه‌هاي مختلف اشاره شده است.

2-1- گفتار اول: تعهد زناشويي

2-1-1- ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي[28]

يکي از عوامل مهم در ماندگاري و حفظ ازدواج، احساس تعهد در زوجين است. عواملي که روانشناسي روابط نزديک را تعريف مي‌کند شامل: درگيري احساسي، تقسيم کردن افکار و احساسات و وابستگي بين فردي يا تعهد مي‌شد. اين عوامل توصيف مي‌کنند که روابط نزديک چيست و چرا افراد اين روابط را شکل داده و چگونه آن را توسعه مي‌دهند. اولين عامل درگيري احساسي است که شامل احساسات عاشقانه، گرمي و وفاداري به فرد ديگر مي‌باشد. دومين عامل شامل تقسيم کردن احساسات و تجربه‌هاي فرد است و سومين عامل وابستگي و ايجاد تعهد ميان دو فرد است که سعادت آن دو را به يکديگر گره مي‌زند (کلي[29] و همکاران، 1983؛ به نقل از تبعه امامي، 1382). آماتور[30] (2004) تعهد زناشويي به اين معني است که زوجين تا چه حد براي روابط زناشويي خود ارزش قائل هستند و چه قدر براي حفظ و تداوم ازدواج خود انگيزه دارند. تعهد معنايش اين است که فرد همسرش را دوست دارد، يعني به او وفادار است و از همسر ديگري به هر شکل و شمايل که باشد اجتناب مي‌كند (کلارک[31]، 1388؛ ترجمه از قرچه داغي). تعهد يک چهارچوب ارجاعي از ارزشها و باورهاست که ممکن است خود ساخته يا تجويز شده از جانب ديگران باشد (برزونسکي[32]، 2003). تعهد در ازدواج عبارت است از: چگونگي درک زن و شوهر از نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب رفتارهاي ادامه‌ي زندگي مشترک، درجه و وسعت يک رابطه‌ي خوب و علاقه به ماندن در اين رابطه به مدت طولاني، گرفتن تشويق به خاطر ماندن در رابطه توسط زوجين (جانسون[33]، 1999). تعهد زناشويي به دو نوع تعهد نسبت به همسر وتعهد نهادي تقسيم مي‌شود. تعهد نسبت به همسر باعث مي‌شود که فرد در ازدواج خود، سطح بالايي از عشق و رضايت را حفظ نمايد، در حاليکه تعهد نهادي بيانگر اين است که فرد عليرغم بي‌علاقگي به همسر وانمود مي‌كند که همسرش را دوست دارد و صرفا به دلايل ديگري به ازدواج خود متعهد است (کايزر[34]، 1993؛ نقل ازرضايي 1389). بدون تعهد هر رابطه‌اي سطحي و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنايي معطوف به ازدواج اگر پس از مدتي به تعهد خاصي نرسد، يک آشنايي ناکام خواهد بود. تعهد قدرتمندترين و سازگارترين پيشگوي رضايت رابطه، بويژه براي طولاني‌ترين روابط است (آکر و ديويس، 1992). مک دونالد[35] (1981) معتقد است که تعهد نسبت به ازدواج شامل تعهد زناشويي و تعهد بين فردي مي‌شود. تعهد زناشويي به عنوان اين که فرد خواهان ازدواج با فردي خاص و تعهد در برابر او است تعريف مي‌شود و اغلب به عنوان نوع خاصي از تعهد قلمداد مي‌گردد و شامل پيچيدگي‌هاي قانوني، اجتماعي و بين فردي است. (استرچمن و گابل[36]، 2006) دو نوع تعهد را در روابط زناشويي شناسايي و پيشنهاد کردند: تعهد گرايش (نزديکي) و تعهد اجتناب (دوري). تعهد گرايش بيانگر علاقه و تمايل فرد به حفظ و تداوم رابطه زناشويي است، در حالي که تعهد اجتناب به تمايل فرد براي اجتناب از فسخ رابطه مشترک اشاره دارد. به عبارت ساده تر، تعهد گرايش به امتيازات و پاداش‌هاي رابطه زناشويي در حال حاضر و آينده مربوط است. ولي تعهد اجتناب شامل پيامدهاي منفي طلاق و هزينه‌ها و تبعات بعدي ترک رابطه زناشويي زوجين مي‌شود. آدامز و جونز[37] (1997) به بررسي کلي تعهد زناشويي پرداختند و در اين مسير سه بعد را مشخص کردند: عنصر جاذبه، بعد بازدارنده وجنبه‌ي اخلاقي. آنها براي يافتن مدارک بيشتر در زمينه‌ي اعتبار و کاربرد مفهومي ساختار سه عاملي تعهد به مفهوم آفريني جنبه‌ي اخلاقي تعهد زناشويي به عنوان نوعي تعهد ساختاري و تعهد در قبال ازدواج به عنوان اصلي مقدس که شايسته‌ي توجه و حمايت است، پرداختند. آنها همچنين متوجه شدند که معيارهاي تعهد بسته به مرجع يا هدف تعهد دستخوش تغير مي‌شود. تحقيقات آرياگا و اگينو[38] (2001) از لحاظ دلايل پايداري و دوام ارتباط و توجه به اين مساله که تعهد به عنوان حالتي رواني و فراتر از دلايل محکم براي حفظ ارتباط در نظر گرفته مي‌شود انواع تعهد را از هم متمايز کردند. آنها با توجه به الگوي سرمايه‌گذاري روزبلت و بانک[39] (1993) به بررسي عناصر عاطفي (وابستگي رواني)، شناختي (سازگاري طولاني مدت) و انگيزشي (تصميم مبتني بر پايداري) پرداختند. پژوهش آنها نشان داد که عنصر شناخت و ادراک به طور خاص برجسته است. اگر چه احساس وابستگي به يک شريک زندگي خاص و انگيزه براي ادامه‌ي ارتباط اهميت دارد. برجسته‌ترين ويژگي افراد مصر براي ادامه ارتباط کشش طولاني مدت آنها به سمت ارتباط است. (اشراقي و همکاران، 1385) معتقدند بعد از شيداي اوايل ازدواج و پس از آنکه شور روزهاي نخست فروکش مي‌كند، توجه به رفاه و خوشبختي همسر، مهمترين نيروي پيوند دهنده روابط زن و شوهر مي‌شود. اين احساسات کم و بيش با زندگي مشترک و نقش بعدي مراقبت از فرزندان منطبق هستند. زن و شوهر در هر شرايطي در بيماري و سلامت، در قبال آسايش، ناراحتي، ثروت وفقر يکديگر مسئولند، مسئوليت يعني شان و معيار تعهد معياري فراهم مي‌آورد تا زن و شوهر خود يکديگر را با آن بسنجند. گر چه بعضي از زوج‌ها در آغاز زندگي مشترک خود را نسبت به رابطه زناشويي متعهد مي‌دانند، اما ممکن است ميزان تعهد آنها آنقدر نباشد که در برابر طوفان‌هاي ناگزير و ناشي از ناملايمات زندگي مقاومت کنند.

يکي از کارهايي که خانواده سالم انجام مي‌دهد، احساس تعهد (درقبال ديگراعضاي خانواده) است. در خانواده‌هاي قوي، اعضا نه تنها خود را وقف آسايش و بهزيستي خانواده بلکه رشد و تعالي هر يک از اعضاي آن مي‌كنند (استنلي[40]، 1992). متعهد بودن در قبال خانواده مبناي صرف زمان و انرژي اعضاي خانواده براي فعاليت‌هايي است که به نحوي به خانواده مرتبط مي‌گردد. تعهد يعني وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن هنگام غم و شادي و وقايع خوشايند و ناخوشايند زندگي، تعهد هم بر مبناي احاس و عاطفه و هم بر پايه قصد ونيت استمرار دارد. زوجين و افرادي که در مورد تعهد خود در قبال ديگري و ديگران به بلوغ لازم نرسيده و رفتاري دوسوگرانه را تعقيب مي‌كنند، در ازدواج و در کار کردن با ديگران دچار مشکل خواهند شد و نتيجه‌ي امر غالبا، بي‌وفايي خواهد بود (پيتمن[41]، 1980؛ نقل از عرشي، 1386). با توجه به تغيير‌پذيري انتظارات پيرامون زمان ازدواج و انتقالات مربوط به آن به طور روزافزون بررسي تعهد زناشويي به عنوان يک پديده‌ي جدا از رفتارهاي مربوط به ازدواج اهميت مي‌يابد (موئن و اسميت[42]1986؛ نقل از عرشي). قديمي‌ترين مدل تعهد زناشويي توسط رسبالت[43]، تحت عنوان”مدل سرمايه‌گذاري”[44] مطرح شد. مطابق با اين مدل، تعهد زوجين نسبت به يکديگر به سه فاکتور به هم مرتبط بستگي دارد. اين فاکتورها عبارتنداز: رضايت از رابطه زناشويي، سرمايه‌گذاري در رابطه زناشويي و جايگزين‌هاي رابطه زناشويي. به عبارت ديگر رسبالت معتقد است که يک همسر زماني به ازدواج خود متعهد خواهد بود که از شريکش راضي باشد، در رابطه‌اش سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام داده باشد و جايگزين‌هاي مناسب ديگري در اختيار نداشته باشد (رسبالت، 1980؛ نقل از عباسي، 1387). ليدون و کوليجيو[45] (1997) در يک بررسي تحت ابعاد تعهد، دو نوع تعهد مطرح کردند: تعهد مشتاق و تعهد اخلاقي. تعهد مشتاق اينگونه تعريف شده است: علاقه و اشتياق به حفظ رابطه زناشويي، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگي مشترک و پذيرش مسئوليت براي حفظ و تداوم آن. همچنين، تعهد اخلاقي نيز در مدل آنها به اين صورت تعريف شده است: مجموعه‌اي از اعتقادات و ارزشهاي شخصي که به تبعيت از آنها فرد خود را مازم مي‌داند تا به همسر و ازدواجش پايبند بماند که احساساتي پيرامون دلبستگي، وفاداري و وظيفه شناسي را شامل مي‌شود (استرچمن و گابل، 2002).

[1]– Marital commitment

[2]– MacCarthey

[3]– Harris

[4]– Resilience

[5]– Garmezy&Mosten

[6]– Letzring&Funder

[7]– Verner

[8]– Marriage Enrichment Programs

[9]– Sternberg

[10]– Amator

[11]– Goud

[12]– Dean&Spanier

[13]– Young

[14]– Conner & Davison

[15]– Esacson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ايران و مصر
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)
 • پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122