پايان نامه اثر بخشي برنامه ايمن سازي رواني بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخواني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه   اثر بخشي برنامه ايمن سازي رواني بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخواني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه   اثر بخشي برنامه ايمن سازي رواني بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخواني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده……آ
فهرست مطالبب
فهرست جداولج
فهرست نمودارهاح
فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه2
بیان مساله4
اهمیت و ضرورت پژوهش12
اهداف پژوهش13
هدف کلی13
اهداف اختصاصی13
اهداف کاربردی13
سوال تحقیق14
فرضیه های تحقیق14
تعاریف مفهومی متغیرها14
تعاریف عملیاتی متغیرها15
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش……16
مقدمه17…
نارساخوانی17
شیوع نارساخوانی18
ویژگی¬ها19
سیر و پیش¬آگهی20
علائم بالینی نارساخوانی20
تشخیص افتراقی21
جنسیت و نارساخوانی22
مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان نارساخوان23
دیدگاه¬ها و سبب¬شناسی نارساخوانی25
طبقه¬بندی نارساخوانی31
مفهوم اسناد34
شکل¬گیری سبک اسناد34
نظریه¬های اسناد36
درماندگی آموخته شده38
تلفیق نظریه¬های اسناد با درماندگی آموخته شده39
خوش بینی، نظریه ها، همبسته ها و عوامل سبب¬ساز40
مولفه های خوش بینی از دیدگاه سلیگمن43
بدبینی، نظریه¬ها و عوامل سبب¬ساز47
سبک اسناد و سلامتی51
55
روانشناسی مثبت¬نگر57
شیوه¬های تغییر سبک اسناد و ایمن سازی روانی58
رویکرد شناختی – رفتاری60
آموزش ایمن¬سازی روانی60
پیشینه پژوهش61
پژوهش¬های خارجی61
پژوهش¬های داخلی65
فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش69
مقدمه70
نوع مطالعه70
جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه¬گیری70
معیارهای ورود71
معیارهای خروج71
ابزارهای اندازه¬گیری72
پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)73
متغیرهای پژوهش74
روش اجرا75
محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی…76
روش تجزیه و تحلیل داده ها80
ملاحظات اخلاقی80
فصل چهارم: توصیف داده¬ها و تحلیل¬های آماری 82
مقدمه83
توصیف داده¬ها83
شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش84
تحلیل داده¬ها در چهارچوب فرضیه¬های پژوهش92
تحلیل داده¬ها در چهارچوب سوال پژوهش99
یافته های جانبی99
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری103
مقدمه104
بحث و تفسیر یافته¬ها104
نتیجه گیری108
محدودیت¬ها109
پیشنهادها109
منابع فارسی110
منابع انگلیسی113
پیوست¬ها120
چکیده انگلیسی126

منابع فارسی

احدیان، محمد و آقازاده، محرم. (1378). راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس. تهران: انتشارات آئیژ.

اصلانی ،جلیل.، علیزاده، حمید،، قوام آبادی ، صغری.، فرخی، نورعلی. (1391). اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی –آموزشی برسبک تبیین بدبینانه دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری. (2)،24-6

اميدوار، احمد. (1385). روشهای تغيير رفتار، رفتار درمانی و شناخت- درمانی. مشهد: انتشارات فرا انگيزش

باعزت، فرشته. (1387).  تعيين عوامل اختلال هاي هيجاني مؤثر بر نارساخواني دانش آموزان مقطع ابتدايي . مجله ي پژوهش درحيطه ي كودكان استثنايي،(4) 8 ،.30-35

براهنی، محمد تقی.،  اصغرزاده، امین.، صفیه رضوی، عزت السادات.، شمالی، راضیه.، خمیری، طاهره. (1376). هنجاریابی آزمون بندر گشتالت در گروه کودکان 5 تا 11 ساله تهران، انستیتو روانپزشکی تهران.

دادستان، پريرخ . ( 1389 ) . اختلال هاي زبان، روش هاي تشخيص وبازپروري .روانشناسي مرضي تحولي .  .3 تهران؛ انتشارات سمت.

درویزه، زهرا، خسروی، زهره.، جاهدی.، سهیلا. . ( 1377 ) تاثیر بازآموزی اسناد و راهبرد های شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم لبتدایی شهر شیراز، نشریه علوم انسان (1)،.35-45

رجبي، غلامرضا. .( 1387) هنجاريابي آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون رنگي كودكان دردانش آموزان شهر اهواز. روانشناسي معاصر، ( (1.23-32 .

رحمانی، جهانبخش.، عابدی، محمدرضا. (1382). هنجاریابی آزمون هوشی ریون رنگی کودکان 5 تا 10 سال در استان اصفهان.شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان . جلد 5. صص: 50-45.

سادوک، بنیامین .، سادوک، ویرجینیا: خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی (ترجمه پورافکاری)(1386)، تهران: انتشارات شهر آب.

 

سپهوند، تورج .، گیلانی، بیژن.، زمانی، رضا. (1385). رابطه سبک های اسنادی با رخدادهای استرس زای زندگی و سلامت عمومی. پژوهش های روان شناختی، 9(3و4): 46-33.

سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازي، الهه. (1383). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه

سلیگمن، مارتین. (1383). کودک خوش بین: برنامه ای آزموده شده برای ایمن ساختن همواره کودکان در برابر افسردگی. داورپناه، فروزنده. تهران: انتشارات رشد.

سيف، علی اکبر. (1388). تغيير رفتار و رفتاردرمانی نظريه ها و روش ها. تهران: نشر دوران.

سیف نراقی، مریم .، نادری، عزت الله. (1388). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: نشر ارسباران.

شکری، امید. (1388). آزمون الگوي اثرات برنامه مداخله اي بازآموزي اسنادي بر تنيدگي تحصيلي ادراک شد، تجارب هیجانی مثبت و منفی، افسردگی و خوش بینی دانشجويان  دانشگاه شهید بهشتی. گزارش نهایی طرح پژوهشی، تهران.

شکوهی یکتا، محسن.، پرند، اکرم. (1385). ناتوانی های یادگیری. تهران: موسسه انتشاراتی تیمورزاده. نشر طیب.

شعبانی، حسن. (1382). روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت.

شوالتز، دوان؛ سیدنی (1385). روانشناسی شخصیت . ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.

علایی خرایم، رقیه.، نریمانی، محمود.، علایی خرایم، سارا. (1391). مقایسه باورهای خودکارآمدی وانگیزه ی پیشرفت درمیان دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوتنی های یادگیری،1(3)،104-85.

کدیور،پروین. (1387). سبک های تبیینی درماندگی آموخته شده و تاثیر انتظار معلم در کلاس های طبقه بندی شده. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تحقیقات.

گلستانی بخت، طاهره. (1386). ارائه الگوی بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت  شهر تهران. پایان نامه دکتری. تهران دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

لطیفی، زهره.، امیری، شعله.،  ملک پور، مختار.، مولوی، حسین. (1388). اثر بخشی آموزش حل مسئله ی شناختی – اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی، تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. تازه های علوم شناختی، 11(3)، 84 – 70.

نریمانی، محمد.، رفیق ایرانی، سودابه.، ابوالقاسمی، عباس. (1388). مقایسه اثر بخشی روش های ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارت های مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر. مجله اندیشه های نوین تربیتی. دوره5. شماره 3. صص 124-111.

نصفت.، مرتضی . نظری، مجتبی. (1380). آزمون تشخیصی اختلال خواندن. گزارش نهایی طرح پژوهشی، تهران.

نیک نشان، شکوفه.، نوری، ابوالقاسم.،  احمدی، سید احمد. (1388). تاثیر آموزش سبک اسناد بر بهبود سلامت عمومی گروهی از دانش آموزان ناتوانی یادگیری. مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، 1(2): 130-117.

واضحی آشتیانی، علی. (1382). بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسنادی، عملکرد و پشتکار در درس ریاضیات دانش آموزان. فصلنامه ی اندیشه و رفتار، 9 (3): 87.

یعقوبی، ابوالقاسم. (1383). تاثیر آموزش راهبرد های فرا شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. رساله دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

یوسفی، بهرام.،  شیخ، محمود. (1381). بررسی و مقایسه اثر سه برنامه ی هدف چینی، بازآموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس خود سودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه. حرکت، 13: 43-31.

منابع انگلیسی

Abela, J.R.Z. (2010). The hopelessness theory of depression: a test of the diathesis-stress and causal mediation components in third and seventh grade children. J Abnorm Child Psychol; 29:241–54.

 

Adams, M. J.(2008). Beginning to Read Thinking and Learning about PrintCambridge, MA: MIT press.

 

Baillieux, H,(2010). Developmental dyslexia and widespread activation across the cerebellar hemispheres. Brain Lang.108(2):122-32.

 

Baker, G. A., Hargis, E., Mo – song hish, M., Mounfield, H., Arzimanoglou, A., Glauser, T.,Pellock, J., Lund, S (2008).  Perceved impact of epilepsy in teenager and young adult: An international survey. Epilepsy & Behaviour,12, 395-401.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر و پسر نارساخوان 9-7 سال بود که در سال تحصیلی 93-1392 از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی 2 و 4 شهر اصفهان انتخاب و به طور تصادفی  در دو گروه آزمایش و دوگروه کنترل (به تفکیک جنس، هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش طی 10 جلسه (هرهفته دو جلسه و هر جلسه 60 دقیقه) برنامه ایمن سازی روانی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها از آموزش های متداول در مراکز ناتوانی های یادگیری بهره مند شدند. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) توسط گروه های کنترل و آزمایش تکمیل شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. شش هفته پس از اتمام مداخله، گروه آزمایش مجددا پرسشنامه سبک اسناد کودکان را تکمیل کردند و در انتها داده های حاصل با استفاده از روش اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ایمن سازی روانی منجر به تغییر سبک اسناد بدبینانه به خوش بینانه در دانش آموزان نارساخوان شد (p<0/001 ) ولی بین سبک اسناد دختران و پسران گروه آزمایش تفاوت معنادار به وجود نیامد. بنابراین انتظار می رود برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان را بهبود بخشد و می توان از آن به منظور ایجاد اسناد های مثبت و خوش بینانه که به سازگاری بیشتر می انجامد استفاده نمود و از طریق آن از بروز بسیاری از مشکلات تحصیلی که در نتیجه اسنادهای بدبینانه حاصل می شود جلوگیری به عمل آورد.

کلید واژه­ها:  نارساخوانی، سبک اسناد، ایمن سازی روانی

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

نارساخوانی[1] (دیسلکسیا) عبارت است از حالتي كه در آن پيشرفت خواندن، پايين‌تر از حدی است که می توان برحسب سن، آموزش و هوش كودك از وی انتظار داشت. اين اختلال به ميزان زيادي مانع موفقيت تحصيلي يا فعاليت‌هاي روزانه  مستلزم خواندن می شود و در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش تر از آن حدی است که معمولا با اختلال های دیگر همراه است (پورافکاری، 1386/2007). نارساخوانی یکی از انواع مشکلات خواندن است که در طبقه کلی ناتوانی های یادگیری قرار می گیرد. دانش آموزانِ دارای ناتوانی های یادگیری به واسطه داشتن سبک اسناد بدبینانه و منفی در مقایسه با همسالان عادی خود موفقیت ها و شکست ها را به میزان بالاتری به شانس یا عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار و با احتمال کمتری به توانایی و عوامل درونی، قابل کنترل و پایدار نسبت می دهند (تارنوسکی[2] و نَی[3]، 1989). آن ها شکست های پیاپی خود را به جای فقدان کوشش به فقدان توانایی نسبت می دهند (میراندا[4]، ویلاسکوزا[5] و ویدال آپارکا[6]، 2000؛ پیترسون[7]، مایر[8]و سلیگمن[9]، 2001)، با احتمال کمتری فعالیت های جدید را شروع می کنند، احساس می کنند که بر محیط خود کنترل ندارند و بدشانسی های متناوبی را تجربه می کنند (زیلند[10]، 2004). تأکید دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بر نسبت دادن ناکامی ها و شکست های تحصیلی به عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار، به تدریج موجب شکل گیری خودپنداره ی تحصیلی[11] ضعیف تر در آن­ها می شود (بانکز[12]، 2006)، که به تدریج احساس درماندگی آموخته شده[13] را در آنها به وجود می آورد (پیرل[14]، بریان[15] و دوناهه[16]، 1980؛ سلیگمن،2001؛ بلوم[17]، 1982، به نقل از زیلند، 2004 ؛ نِکی[18]، 1996). احساس درماندگی در یادگیری مهارت­های پایه همچون خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی، کودک را در موقعیتی قرار می دهد که علی رغم داشتن توانایی هوشی بهنجار، احساس عدم شایستگی و بی کفایتی می کند. دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی، از لحاظ انگیزش پیشرفت (دان[19]و شاپیرو[20]، 2000؛ اولیور[21] و استینکمپ[22]، 2004؛ پینتریچ[23]، آندرمن[24] و کلبوکار[25]، 1994؛ علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، 1391)، افسردگی (دان و شاپیرو، 2000) حرمت خود (ریدیک[26]، استارلینگ[27]، فارمر[28]، و مورگان[29]، 1999)، احساس تنهایی[30]، درماندگی (والاس[31]، 2001) و خود تنظیمی (فولک[32]، بریگام[33] و لوهمان[34]، 1998) تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. به علاوه این دانش آموزان با نگرش های منفی اجتماعی که شامل بی حرمتی، تحقیر و برچسب زدن است بسیار مواجه می شوند (سایدریدیس[35]، 2007).

بیان مساله

نارساخوانی به هر گونه ناتوانی در خواندن اطلاق می گردد که به واسطه آن کودک از سطح پایه کلاس خود عقب می ماند و هیچگونه شواهد عینی دال بر وجود ناتوانی و کم­توانی­هوشی، آسیب عمده مغزی، مشکلات هیجانی- فرهنگی و زبان گفتاری در کودک وجود ندارد (سایدریس، 2007). تقریباً 80 درصد كودكان دارای ناتوانی­های يادگيري، نارساخوان مي‌باشند (نکی،1996). درآمريكا نيز حدود 4درصد از كودكانی که در سنين مدرسه قرار دارند نارساخوان هستند (پورافکاری، 1386/2007). ميزان شيوع ناتوانی­های يادگيري در ايران 11 درصد اعلام شده است كه حداقل 9 درصد آن را جمعیت نارساخوان تشکیل می دهد و به رغم وجود اين اختلال در هر دو جنس، فراواني آن در پسران 3 تا 4 برابر بيشتر از دختران است (سیف نراقی و نادری، 1388). دانش آموزان دارای ناتوانی­های یادگیری در نتیجه شکست­های پیاپی در تحصیل به این نتیجه می رسند که صرف نظر از مقدار تلاشی که از خود نشان می دهند، باز شکست می خورند، انگیزه های خود را از دست می دهند و در نهایت دست از تلاش بر می دارند و به همین دلیل عواطف منفی و افسردگی در آن ها افزایش می یابد. کودکان دارای ناتوانی های یادگیری به علت اینکه فاقد مهارت های درک روابط اجتماعی می باشند، واکنش های منفی از دیگران دریافت می کنند و موفقیت ها و توانمندی های خود را کمتر از حد معمول تخمین می زنند (پیرل، بریان و دوناهه، 1980). در حدود بیست سال پیش، مارتین سلیگمن در ضمن آزمایش های مربوط به شرطی شدن حیوانات، به طور تصادفی پدیده درماندگی آموخته شده را کشف کرد. در بررسی های اولیه این روان­شناس مشخص شد زمانی که موجود زنده در مقابل رویدادهای غیر قابل کنترل (از جمله شوک الکتریکی) قرار می گیرد و شکست می خورد این کنترل ناپذیری را به موقعیت های دیگر زندگی تعمیم می دهد و در صورت مواجهه با موقعیت های قابل کنترل نیز، غیرفعال و ناتوان عمل می کند (دادستان، 1389). در کنار تجربه موقعیت های غیر قابل کنترل، ارگانیسم یاد نمی گیرد که پاسخدهی او نیز می تواند ثمربخش باشد. در آزمایش های سلیگمن این نتیجه نیز به دست آمد که حیواناتی که قبلا شوک های قابل کنترل دریافت کرده بودند و یا اصلاً به آن ها شوک وارد نشده بود به محض موثر واقع شدن واکنش خود در موقعیتی که قرار گرفته بودند آن واکنش را یاد می گرفتند و به انجام آن ادامه می دادند. پس از انجام موفقیت آمیز درماندگی آموخته شده در حیوانات تحقیقات در مورد انسان ها نیز مورد توجه محققان قرار گرفت و نتایج نشان داد که انسان ها نیز طی حوادث غیر قابل کنترل یاد می گیرند که پاسخدهی به موقعیت ها بیهوده است. موجود درمانده، رویدادها را خارج از محدوده کنترل خویش می داند و باور به اینکه رویدادها خارج از کنترل اوست منجر به شکل گیری واکنش های جسمی، هیجانی، انگیزشی و شناختی در او می شود. در سال 1978 آبرامسون و سلیگمن نظریه درماندگی آموخته شده را با تلفیق نظریه اسنادی از نو تنظیم کردند. طبق نظریه جدید علاوه بر تجربه رویدادهای غیرقابل کنترل، چگونگی تفسیر فرد از رویدادها و تبیین آن ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. چرا که روش تبیین رویدادها توسط فرد ممکن است مهمتر از آن چه واقعا روی می دهد باشد. به استناد این الگو، پرسشی که در ذهن فرد نقش می بندد این است که اکنون علت شکست من چیست؟ آیا این شکست در موقعیت های دیگر نیز اتفاق می افتد؟ آیا کوتاه مدت و موقتی است ؟ پاسخ به سوالات فوق در چهارچوب سبک های اسنادی افراد قابل بحث و بررسی است. مطابق با نظریه تجدید نظر شده درماندگی آموخته شده، سبک اسناد علت شکست و فقدان کنترل را در سه حوزه درونی- بیرونی (آیا علت شکست به عوامل درون فرد ارتباط پیدا می­کند یا بیرون از وی)، فراگیر- اختصاصی (آیا علت شکست در تمام موقعیت ها وجود دارد یا فقط مختص موقعیت فعلی است) و پایدار- ناپایدار (آیا علت شکست موقتی است یا دائمی) طبقه بندی می کند. با توجه به این ابعاد دو بعد اصلی ناشی از سبک اسناد در افراد نیز قابل شناسایی است: سبک اسناد خوش بینانه که مختص افرادی است که علت شکست های خود را به عوامل ناپایدار، اختصاصی و بیرونی نسبت می دهند و سبک اسناد بدبینانه  و مختص افرادی است که شکست های خود را به عوامل پایدار، فراگیر و درونی نسبت می دهند. انتساب شکست به عوامل پایدار، فراگیر و درونی و انتساب موفقیت به عوامل اختصاصی، ناپایدار و بیرونی (که هر دو منتج از سبک اسناد بدبینانه و منفی می باشد)، فرد را برای افسردگی و درماندگی مستعد می سازد (سلیگمن، 2005). سبک اسناد بدبینانه پیش بینی کننده کاهش سلامت جسمانی، افزایش افسردگی و کاهش پیشرفت شغلی و تحصیلی است. به اعتقاد سلیگمن سبک اسناد مثبت و خوش بینانه قابل یادگیری است و دو عامل مهم پیش بینی پذیری و کنترل پذیری حوادث و رخدادها از جمله مفاهیمی هستند که باید در مدارس به کودکان آموخته شود تا مشکلات را حل شدنی بپندارند و به امور زندگی روزمره و تحصیلی خود به صورت منعطف تری بنگرند (سلیگمن، 2005). پژوهش های مختلف نیز حاکی از اهمیت و تاثیر سبک اسناد بر پیامدهای جسمانی و روانی حاصل از رخدادهای منفی زندگی بوده­اند (وارکوئیز[36]، جیمنز[37]، سورا[38]، آوایا[39]، 2001؛ به نقل از سپهوند، گیلانی، زمانی، 1385). دانش آموزان نارساخوان به واسطه داشتن سبک اسناد بدبینانه و منفی در مقایسه با دانش آموزان عادی، سطوح بالاتری از اضطراب عمومی (موی چان[40]،2011)، پرخاشگری (سایدریس، 2006)، مشکلات در روابط میان فردی و شایستگی اجتماعی کمتری (هیت[41] و روس[42]، 2000) را تجربه می کنند. بن[43]، هسدروفر[44]، تستا[45]، دی ماریو[46]، برگ[47] (2010) در پژوهش خود به بررسی مشکلات رفتاری، شناختی و روان شناختی منتج از سبک اسناد بدبینانه کودکان نارساخوان پرداختند، و اذعان داشتند که همراه بودن مشکلات شناختی و نارساخوانی موجب مشکلات آموزشی، اجتماعی و در نهایت کاهش حرمت خود در این کودکان می شود. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که استفاده از سبک اسناد خوش بینانه و مثبت موجب کاهش نشانه های جسمانی (بانکز[48] 2006؛ لاریش[49]، اسکویی کارت[50]، ورسینگ[51]، فرسیچ[52]، 2004؛ روزندل[53]، فینک[54]، برو[55]، آلزن[56]، 2005)، افسردگی و اضطراب (لیدن[57]، 1982؛کاویل[58]، 1991؛ پیترسون[59]، 2002) و افزایش عملکرد به­خصوص عملکرد اجتماعی می شود (زرلر[60]، ماهونی[61]، واینر[62]، 1983؛ واضحی آشتیانی، 1382). همان طور که پيشتر اشاره شد، شواهد تجربي مختلف تاکيد کرده اند که سبک اسناد بدبینانه و منفی و تجارب هیجانی منتج از آن به مثابه يک عامل خطر، سلامت تحصيلي دانش آموزان را با چالش جدي مواجه مي کند. استفاده از برنامه هاي مداخله اي چندسطحي و چندوجهي در موقعيت هاي تحصيلي که با هدف پيشبرد سلامت تحصيلي صورت می گیرد، قلمرو مطالعات کاربردي را به­خصوص در حوزه روان­شناسی سلامت تشکيل مي دهد. در طراحي برنامه هاي مداخله­اي مربوط به قلمرو اسناد در بين دانش آموزان، بر آموزش مؤلفه هايي نظير راهبردهاي مقابله اي موثر و کارآمد و تقويت منابع انگيزشي و شناختي تاکيد مي شود (استينهارت[63] و دالبير[64]، 2008؛ هيروکاوا[65]، یاگی[66] و میاتا[67]، 2002الف؛ هيروکاوا ،یاگی و میاتا، 2002ب؛ کئوگ[68]، بوند[69] و فلاکسمن[70] ، 2006؛ بیکر[71] ، دوگالز[72]، هاچکر[73]، بول[74] و بهبهانی، 2008). به بيان ديگر، محققان بر  تاثیر عوامل محافظتي[75] در برابر تجارب برانگيزاننده هيجانات منفي ناشی از سبک اسناد منفی و بدبینانه تاکيد کرده اند که برخي عوامل محافظتي نظير سرسختي[76] (کوباسا[77]، 1979)، حرمت خود[78] (مان[79]، هاسمان[80]، اسچالما[81] و ديوريس[82]، 2004)، حمايت اجتماعي[83](پنگلي[84] و داود[85]، 2000)، خوش بيني[86] (چانگ[87]، 1998) و عاطفة مثبت[88] (فريدريکسن[89] و لونسون[90]، 1998) از طريق تعامل با تجارب تنيدگي زا و پیامد های منفي آن ها، تاثیر می گذارد. ازآن­جایی­که دانش آموزان نارساخوان به دلیل سبک اسناد منفی نسبت به خود و کلیه امور زندگی و تحصیلی حس نامطلوبی پیدا می کنند و این حس ناکارآمدی و درماندگی را به سایر تجارب زندگی خود نیز منتقل می کنند، عملا بسیاری از فرصت های عملکردی موثر را از خود می گیرند و به جای حل صحیح مساله به انزوا و درماندگی روی می آورند (لوگهین[91]، 2006؛ کوندا[92]، آبل[93]و لیو[94]، 2009). افسردگی ناشی از تلاش های منتهی به شکست، تنهایی، انزوای ناشی از مقایسه، سرزنش،  اضطراب و دیگر حالات روان­شناختی ناشی از سبک اسناد بدبینانه و منفی افراد نارساخوان تنها با بهبود نارساخوانی برطرف نمی شود بلکه این حالات تنها بر اثر مداخلات پایدار و چند وجهی قابل تغییر هستند. در دهه های اخیر روانشناسی مثبت نگر بر استفاده از توانمندی های افراد، درک و به کارگیری این توانمندی ها در جهت کامیابی و شکوفایی افراد و جوامع تاکید ورزیده است (سلیگمن، 2005). یکی از دامنه های کاربرد روان شناسی مثبت نگر قلمرو اسناد و برنامه ایمن سازی روانی مبتنی بر الگوی پیشگیری پنسیلوانیا است. این برنامه دارای دو بعد شناختی و اجتماعی است که با تأکيد بر مفهوم محوري «سلامت تحصيلي[95]»، به عنوان يکي از مهمترين مؤلفه هاي تبيين کنندة کيفيت زندگي تحصيلي در بين دانش آموزان، قابل تعمق و تأمل مي باشد (مگیار- موئه[96]، 2009؛ اشنایدر[97] و لوپز[98]، 2008). برنامه ایمن سازی روانی در سال 1970 توسط مارتین سلیگمن با هدف کمک به افراد در جهت رسیدن به سازگارانه ترين نتايج علي ممکن پیشنهاد شد. دستیابی به نتیجه گیری سازگارانه از طریق آموزش خوش بینی و سبک اسناد مثبت و کاهش پیامد های ناشی از تجارب هیجانی منفی (سبک اسناد بدبینانه) تحقق می یابد (سلیگمن، 2005). تعداد زيادي از محققان، اثربخشي برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی را با هدف کاهش تجارب تنیدگی زا در محیط های تحصيلي مطالعه کرده اند (دکرو[99]، بالينگر[100] و هويت[101]، 2002). همچنین پیامدهای هيجاني وابسته به اين تجارب مانند اضطراب (شاپيرو، شوارتز[102] و بانر[103]، 1998؛ بيسلي[104]، تامپسون[105] و ديويدسن[106]، 2003؛ ميسرا [107]و مک­کين[108]، 2000)، افسردگي (شاپيرو، شوارتز و بانز، 1998؛ ميسرا و مک­کين، وست[109] و تونی[110]، 2000) و آشفتگي روان شناختي نیز مورد مطالعه واقع شده اند (سادرستروم[111]، دالبير، لايفرمن[112] و استينهارت ، 2000؛ کیکلامه[113]، شوارتز[114]، 2013). مهمترين ابعاد تشکيل دهندة برنامه ایمن سازی روانی مورد استفاده براي مديريت تجارب هيجاني در موقعيت هاي تحصيلي، آموزش مهارت هاي شناختي ـ رفتاری (دکرو، بالینگر و هویت ، 2002؛ دزايگيلوسکي، 2004؛ لی[115]، 2007)، حمايت اجتماعي (پیرل[116]، 2010) و آموزش رواني[117] (دکرو[118]، بالینگر[119] و هویت[120]، 2002؛ دزايگيلوسکي، 2004؛ شاپيرو،شوارتز و بانر، 1998) بوده است. تعداد بسياري از محققان در مطالعات مختلف، به تاثیر محافظت کننده ادراک حمایت شدگی در برابر عوامل تنيدگي زا تاکيد کرده اند (ويتن[121]، 1985؛ شوارزر[122] و کنول[123]، 2007؛ ميسرا, كريست[124] و برانت[125], 2003؛ ويلکس[126]، 2008؛ ويلکس و اسپيوي[127]، 2009). گوفین[128]، فلنر[129]، لنت بلوم[130]، (2011) و والاس (2001)، از فنون خودگویی مثبت و تصویرسازی ذهنی هدایت شده برنامه ایمن سازی روانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری استفاده کردند و نشان دادند که این فنون بر کاهش اضطراب امتحان و بهبود حرمت خود تحصیلی این دانش آموزان موثر است. برنامه ایمن سازی روانی به کار گرفته شده در این پژوهش به صورت همگام با در اختیار داشتن مؤلفه هاي آموزش رواني، درمان شناختي- رفتاري، درمان عقلانی – هيجاني[131]، آموزش حل مسئله و آموزش مهارت هاي اجتماعي به منظور ارائه الگوهاي اسنادي سازگارانه، تجارب هیجانی مثبت و خوش بينانه و متعاقب آن بازداری از تجارب تنيدگي زا و همبسته هاي هيجاني منفي اين تجارب طراحی شده است و علاوه بر در نظر داشتن سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان به آموزش تعیین­کننده­ترین جنبه تفکر (سبک اسناد مثبت و خوش بینانه) می پردازد. وجه تمایز این برنامه نسبت به برنامه های شناختی – رفتاری به کار گرفته شده در جهت تغییر سبک اسناد در گروه های مختلف، تاکید مضاعف بر این مساله است که دانش آموز در می یابد به جای متهم شمردن خویش عامل خاصی را ناروا تلقی کند  و برانگیخته شود تا برای تغییر رفتار دست به تلاش زند، مانع از بروز مشکل شود و یا بر آن غلبه کند. صرف آموختن سبک اسناد خوش بینانه به کودکان کافی نیست زیرا مشکلات اجتماعی منشأ بخش مهمی از رفتارهای انزواطلبانه و افسردگی در دانش آموزان نارساخوان است. در کنار ایمن­سازی روانی دانش آموزان، آموزش راه هایی برای برخورد با مشکلات اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مارتین سلیگمن در برنامه ایمن سازی روانی با تاکید بر بعد مهارت های اجتماعی (که شامل مهارت های حل مساله و آموزش روش های جرات ورزی، مقابله و فنون مذاکره است) سعی بر آن داشت تا همانند جونانس سالک (کاشف واکسن فلج اطفال و ایمن سازی جسمانی کودکان) نقشی بزرگ در ایمن سازی روانی کودکان داشته باشد و به نوعی پیشگیری را مهمتر از درمان و باز آموزی اسنادی می دانست. حال با توجه به اهمیت تامین سلامت جسمانی، روانی و تحصیلی دانش آموزان نارساخوان و پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به قلمروهای فوق به نظر می رسد استفاده از روش هایی از جمله روش ایمن سازی روانی به عنوانی روشی شناختی –اجتماعی بتواند نقش موثری در ارتقا سلامت، بهبود نگرش و تغییر سبک اسناد بدبینانه و منفی این گروه از کودکان ایفا نماید. لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخدهی به این سوالها است: آیا برنامه ایمن سازی روانی می تواند در تغییر و بهبود سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان تاثیر گذار باشد یا نه و آیا اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد  دختران و پسران   تاثیر متفاوتی دارد یا نه.

[1]–   Dyslexiya

[2]–  Tarowski, K. J.

3-   Nay, S. M.

4-  Miranda, A.

[5] -Villaescusa, M. I.

[6]–  Vidal-Aparca, E.

[7] –  Peterson, I.

[8] –  Maier, S. F.

[9]    -Seligman,M.  E. P.

[10]–  Zealand, A.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122