پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4اهداف پژوهش 7
1-5تعاریف متغیر ها و مفاهیم 8
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 13
مقدمه 14
2-1مبانی نظری 14
2-2پیشینه تحقیق 58
فصل سوم روش اجرای پژوهش 62
مقدمه 63
3-1روش تحقيق 63
3-2روش اجرای پژوهش 64
3-3ابزار اندازه گيري 65
3-4روش تجزيه و تحليل داده ها 68
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 69
مقدمه 70
4-1توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه‌ها 70
انگیزش پیشرفت 70
4-2تحلیل آماری فرضیههای پژوهش 73
همگنی واریانس‌ها 75
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 79
مقدمه 80
5-2پیشنهاد های پژوهش 89
منابع 91
ضمائم 95

منابع

1-زارعی زوارکی، اسماعیل(1391)طراحی آموزشی و محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقی. فصل نامه روانشناسی تربیتی، شماره 24، تابستان 91

2- سیف، علی اکبر(1390)روانشناسی پرورشی نوین.تهران:دوران

3-احمد، صافی(1385).خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی.تهران:انجمن اولیا و مربیان

4-حسن، شعبانی(1390)مهارت های آموزشی و پرورشی(جلد اول).تهران:سمت

5-«آموزش مهارتهاي فنّاوري اطلاعات وتأثير آن بر يادگيري مؤثر فراگير»؛ مجله علمي-   پژوهشي علوم انساني؛ دانشگاه الزهرا؛ سال دوازدهم؛ ش. 42؛ تهران؛ ايران؛ 1381؛ صص. 78-  9 منتظر غلامعلی

6-آقازاده، محرم(1390)تکنولوژی آموزشی بر پایه رویکرد ساخت گرایی. تهران:آییژ

7-رئیس دانا ، فرخ لقا “کاربردها و سودمندی‌های فناوری اطلاعات”، تکنولوژی آموزشی، ش 2، آبان 81، ص 16.

8- حقانی، فریبا، جعفری، فریبا(1381). کارگاه یادگیری از طریق همیاری. گنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی. شیراز.صص10-5.

9- فتحی رقیه، مهدی زاده، حسین، اسلام پناه، مریم(1389).یادگیری ترکیبی، رویکرد یادگیری غالب در مدارس آینده.

10-اکبری ، بهمن(1386).روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان. فصل نامه داشن و پژوهش در علوم تربیتی ، شماره 16- زمستان 1386

11- خدیوی ، اسداله، وکیلی مفاخری افسانه(1390). رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره، و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی چنج گانه تیریز. فصل نامه علوم تربیتی، شماره 13،

12-نوحی، سیما، حسینی ، سید مرتضی(1391).بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…، مجله طب نظامی، دوره 14،پاییز 1391

13-عابدی، احمد،عریضی، حمید رضا(1384). بررسی میزان اشنایی مهلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه های یادگیری و نحوه بکار گیری آن ها در فرایند تدریس.دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد ، سال 12 دوره جدید، شماره 15

14-صفاریان ، سعید، فلاح ، وحید(1389).مقایسه تأثر آموزش به کمک نرم افزارهای اموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری  درس ریاضی. فصل نامه فن آوری اطلاعات و ارتیاطات در علوم تربیتی. سال اول ، شماره دوم .زمستان 1389

15- کریمی، عبدالعظیم،(1383).آموزش مانع خلاقیت.فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش

16-صالحی عمران‌، ابراهیم، سالاری، ضیاءالدین(1391). یادگیری ترکیبی، رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرآیند یاددهی-یادگیری. فصل نامه راهبردی اموزش ، دوره 5، شماره یک بهار 1391 صص 75-

17-کرمی، مرتضی(1390). یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی.مجموعه مقالات همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. 28 اردیبهشت

18- سعید پور ، مرضیه، طبسی، سیده زکیه(1389). آموزش ترکیبی : رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی. مجله افق توسعه آموزش پزشکی . دوره 4ف شماره 1، تابستان و پاییز

19- طراحی و پیاده سازی نظام آموزش ترکیبی برای دانشجویان رشته های توانبخشی. سیدی، مهدی، یعقوبی، زهرا(1391).

20-عجم، علی اکبر، آهنچیان، محمد رضا(1391).نقش راهبردی یادگیری خود تنظیمی، مهارت رایانه ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد ترکیبی. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7

21-مجد تیموری، فریبا. فرهنگ اموزش ، سال چهارم شماره 11و 10

22-بازرگان ، سیمین، مهر محمدی، محمود(1389). روش ها یاددهی- یادگیری عصر اقتصاددانایی در برنامه درسی راهبردی آموزش عالی. فصل نامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال یک، شماره یک ، صص 64-38

23- ذاکری ، علی رضا،(1390).بررسی نگرش معلمان  نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرایند تدریس.

24-عبداله زده ، علی اکبر(1392). مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره های الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش آموزان دختر و پسر سال اول دیرستان شهرستان اردبیل

25- یادگیری ترکیبی. محمدخانی ،مسعود(1385). تدبیر شماره 172،

26-آتشک، محمد، ماه زاده، پریسا(1389). شناسایی و رتبه بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

27-عمرانی سارویف بهاره، همتی، ناصر(1388) یادگیری ترکیبی. تهران: انتشارات بشری

28-نظام يادگيري تركيبي به عنوان رويكردي جديد در آموزش. عبدالرضا ايزدي.

ماهنامه الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

29-سیدی، مهدی، یعقوبی، زهرا(1391). طراحی و پیاده سازی نظام آموزش ترکیبی برای دانشجویان رشته توانبخشی

30-شعاری نژاد علی اکبر،(1377).فلسفه آموزش و پرورش.تهران :انتشارات اطلاعات

31- شعبانی،حسن،1371 ،مهارتهای آموزشی وپرورشی ،تهران،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تقی پور ظهیر،علی،1387 ،برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی درهزاره سوم ،تهران:آگه

32 –صافی،احمد،  1380،  آموزش وپرورش سه گانه ،تهران،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

36-I.Allen,J.Seaman,& R.Garrett,Blended Learning: the promise of blended learning hn the USA. 2007

37-introduction to blende learning, update: 2014

38-Stacey, Elizabeth& Gerbic,Philippa, 2009.Effective  Blended learning  Practices, published by Information Science Reference

39-Bonk,C.J.& Graham,C.R.Hand book of blended learning:Global perspective, local desing. Sanfrancisco, CA: Pfeiffer publishing .2004

40-Classifying K-12 blendedlearning. Innosight. 2011

41- blended learning design: 5 key ingredients, 2004

42-Florence Mihaela Singer,Daniela Stoicescu., Science Direct.2011 ,Using blended learning as a tool to strengthen teaching competences.

43-Procter,C.(2003).Blended Learning h in practice. Conference preceding 17th-18 th September 2003

44- blended learning book . best practice, proven methodologies and lessons learned , 2004.

چکیده

این پژوهش با هدف اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی انجام شد. برای این منظور 58 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که 29 نفر در گروه آزمایش و به شیوه ترکیبی (تلفیقی از روش های آموزشی سنتی و الکترونیکی) و 29 نفر دیگر در گروه کنترل با همان شیوه رایج تحت آموزش قرار گرفتند. انگیزش پیشرفت ازطریق پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس از طریق پیش‌آزمون و پس‌آزمون  اندازه گیری شد. برای بررسی پیشرفت تحصیلی نیز از نتایج کارنامه ارزشیابی توصیفی ترم 1 و 2 دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌ها‌ی بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون خی‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است، به طوری این که دانش آموزان در کارنامه ارزشیابی توصیفی ترم 2 از امتیاز بالاتری برخوردار بودند.

واژگان کلیدی:یادگیری ترکیبی،انگیزش پیشرفت،پیشرفت تحصیلی،دوره ابتدایی

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

جهان به سرعت در حال تغییر و گذر از دروازه های ناشناخته در بسیاری از زمینه های علمی و آموزشی است. در گذشته این سرعت با میانگینی در حدود 10 سال یک بار محاسبه می شد، اما اکنو ن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان عظیم علم در دهکده کوچک ارتباطات در فرصت زمانی کوتاه در دسترس است.با خروج از عصر اطلاعات و رورد به عصر مجازی، بشر از فضای دو بعدی اینترنت به فضای سه بعدی و جامعه مجازی نقل اطلاعات کرده و بدین ترتیب آموزش در جهان به صورت شبکه درآمده است، شبکه قدرتمندی که دارای تار و پود فن آوری ارتباطات و اطلاعات است.در چنین شرایطی آموزش و پرورش اصلی ترین و پذیرا ترین میزبان این موج جدید است و از آنجایی که حساس ترین سیستم نسبت به تغییرات است، اگر اندکی درنگ کند تا سالیان سال جامعه و مردم را قربانی فقر دانش و عقب ماندگی کرده است. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور عرصه های آموزشی نوین ، دیگر روش های تدریس سنتی[1] و غیر فعال همراه با محیط های آموزشی مکتب خانه ای پاسخ گوی انتظارات یادگیرندگان در عصر حاضر نیست. اکنون معلمان و پژوهشگران هم دریافتند که روش های سنتی باعث کاهش مداوم فهم ودرک دانش آموزان و مشغول شدن فراوان آنان به دانش انفعالی در همه سطوح تحصیلی و حتی در دانشگاه ها شده است(پرکینز 1980 به نقل از مانی تهرانی 1380)بنابراین اصحاب تعلیم و تربیت به چاره اندیشی اقتاده و از  ابزار فناوری الکترونیکی برای آموزش و یادگیری مدد جستند. آنچه که آموزش الکترونیکی را از آموزش مجازی متمایز می سازد، فرصت هایی است که این روش آموزشی برای هکس ، در هر جا و در هر مکان مهیا می کند و آموزش دهنگان می توانند برای افزایش اثر بخشی تدریس از ابزار های دیداری ، شنیداری و نوشتاری به طور همزمان استفاده نمایند(فرل، 2001 و فازی، 2003، به نقل از شاهزاده احمدی، 1390). اگر چه این نوآوری تا حد زیادی مشکلات روش سنتی را برطرف ساخت، اما به تدریج ضعفها و کاستیهای خودش نیز آشکار شد، یکی از مهم ترین ایراداتی که بر آموزش الکترونیکی[2] وارد است عدم تعامل انسانی و انزوا گزینی ناخواسته در یادگیرندگان است. بنابراین چاره اندیشی از سر گرفته شد و این بار برای رفع نواقص و در عین حال بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پرورشی هردو روش یادگیری-سنتی و الکترونیکی- رویکرد جدیدی به بازار آموزش با عنوان یادگیری ترکیبی[3] ارائه شد. این رویکرد جدید، ترکیبی از روش‌های سنتی و الکترونیکی است و بهتر است در کل بگوییم ترکیبی از اصالت و تکنولوژی که تا به امروز توانسته است بیشتر عرصه‌های آموزشی از کودکستان تا دانشگاه را  در سراسر دنیا پوشش دهد.در یادگیری ترکیبی شاگرد و معلم مجال چالش و بحث و تبادل نظر یافته و با هم روند آموزش را پیش می برند. در این راستا، دانش آموز که عنصر اصلی آموزش است علاوه بر لذت یادگیری، از دم مسیحای نفس استاد به همراه  ابزار فناوری بیشترین استفاده را می برد. در این نگرش جدید، یادگیری، محور و اساس تمام برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی قرار می‌گیرد و البته لازمۀ تحقق آن توجه به دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره‌وری از تمام امکانات و فنّاوری در حد امکان است(رئیس دانا، 1381).

بسیار واضح و مبرهن است که ظهور و پیدایش رویکردهای یادگیری مدیون  تفکرات فلسفی است. هر مکتب فلسفی با ورود خود تفکر جدیدی آورد تا بتواند با نوآوری خاص خود،  دامنه یادگیری را وسعت بخشد.آنچه تحول در نظام آموزشی و فرایند‌های یادگیری را سرعت می بخشد، همسویی و همگرایی رشد و گسترش فناوری های اطلاعاتی با نظریه های یادگیری به ویژه نظریه های جدید است(کوپر[4]، 2003 به نقل از احمدی،1390) مکاتب متعدد هر یک جایگاهی در تاریخ آموزش برای خود باز کردند و روشی را ارائه کردند. رفتارگراها، شناخت‌گرا ها ،…  و اکنون در وادی آموزش در محیط یادگیری ترکیبی این سازنده گراها[5] هستند که زیر سلخت فکری یادگیری ترکیبی را پایه ریزی می‌کنند. ساختارگرایان بر این باورند که واقعیت، حاصل تجربیات فرد است. برخلاف نظریه شناخت‌گرایان، ساختار‌گرایان ذهن را سازنده نماد‌ها می‌دانند. از دید آنان‌، نمود‌های خارجی اگر از ناحیۀ ذهن ادراک گردند، بی‌معنی می‌شوند(آقازاده، محرم 1390).

یادگیری ترکیبی فرصت های بسیاری رابرای بازشناسی استعدادها  و بهبود گستره رشد شخصی فراهم می آورد و آن نوع از شیوه یادگیری را ارائه می‌دهد که باعث یالا رفتن افراد و سازمان ها شده و آنان را به کلاس‌های درس جهانی متصل می‌کند(ثورن[6]،2003).

1-2بیان مسئله

یاددهی و یادگیری از دیرباز همیشه موردتوجه خاص بشر بوده است. اما امروزه در قرن بیست‌ویک یادگیری یک عامل راهبردی برای موفقیت افراد و جوامع بشری محسوب میشود. در این قرن،که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است دیگر توسعه چرخهای اقتصادی ملاک و هدف اصلی نیست بلکه توسعه و گسترش منابع انسانی[7] است که ارج و منزلت خود را به‌عنوان یک کالای باارزش و استراتژیک در جوامع به ثبت رسانده است. با توجه به شعار جهانی یونسکو وازآنجایی‌که محورهای اساسی یادگیری عبارت است از یادگیری برای دانستن، انجام دادن، بودن و باهم زیستن(دلورس[8] و همکاران،1996،ص37)، آماده‌سازی یادگیرنده برای تسلط بر مهارتهای شناختی و رسیدن به یادگیری مادام‌العمر یک ضرورت به‌حساب میآید. علاوه براثر گذاری انواع یادگیری و کاربرد آنها در آموزش، به دلیل عدم‌کفایت آموزشهای سنتی و الکترونیکی در پاسخگویی به نیازهای یادگیرندگان، متخصصان تعلیم و تربیت محیط یادگیری جدیدی را ارائه کردند که بتواند با بهره‌گیری از نقاط قوت رویکردهای پیشین محیط مناسبی را برای یادگیری ایجاد کند. یادگیری ترکیبی از سال 2000میلادی مطرح گردید اما بطور رسمی در سال 2003 توسط مارش و دیگران به عوان موج دوم آموزش های مجازی مطرح شد(نل مان 2008). و تاکنون باز خورد‌های مثبتی ازعملکرد آن در مقالات و پژوهش های خارج از کشور در سطوح مختلف تحصیلی ارائه شده‌است، از جمله: پروتکتر (2003)، بونک و گراهام(2004)، زیمن و گرن(2007)، چو(2009)، تاپورا(2011)، مؤسسه اینوسایت(2011) و مؤسسه کلایتون (20014) اما اکثر این پژوهش‌ها در کشور ایران در سطح آموزش عالی یا دبیرستان بوده است، از جمله سعید‌پور(1389)، بازرگان و مهر‌محمدی(1389)، کرمی(1390)، سیدی(1391).

یاد‌گیری ترکیبی شکل توسعه‌یافته یادگیری الکترونیکی است‌ – یادگیری الکترونیکی تنها بخشی از یادگیری ترکیبی است- و به‌عنوان یک رویکرد آموزشی در مهارت‌آموزی و تعلیم و تربیت محبوبیت زیادی کسب کرده است‌. در این روش یادگیری چند محیط یادگیری مختلف مانند یادگیری چهره به چهره‌، الکترونیکی‌، مجازی، از راه دور، سیار و…با یکدیگر ترکیب‌شده و محیط یادگیری جدیدی را باوجود می‌آورند به طوریکه یادگیرندگان قادر به استفاده از مزایای هردو شیوۀآموزشی(سنتی و الکترونیکی)خواهند بود. عمرانی و همتی در کتاب «یادگیری ترکیبی، 1388» آن را این گونه تعریف کرده اند: کانون توجه یادگیری ترکیبی بر ارتقاء بهینه اهداف یادگیری به‌وسیله فناوری یادگیری(مناسب) برای سبک یادگیری شخصی‌(درست) با ارائه(شایسته مهارت‌ها) به شخص‌(ذیحق) در زمان‌(واقعی) است. نظریه‌های بنیادین این نوع یاد‌گیری نظریه شناختی و نظریه ساختار‌گرایی هستند.

در جریان آموزش و یادگیری از طریق فناوری نقش و نگرش معلمان بسیار اهمیت دارد و در پژوهش های انجام شده از جمله (ذاکری،1390)، (آتشک،1389)، (عابدی،1384) به اثبات رسیده است. نگرش معلمان نسبت به استفاده از روش های الکترونیکی و مهارت آنان در ترکیب محیط های یادگیری منجر به جستجوی شرایط و روش‌های یاددهی و یادگیری می شود که در  کودکان ایجاد انگیزه کرده و راه پیشرفت را هموار سازد. با توجه به موارد فوق، پژوهش گر به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزشِ پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزا‌ن دختر دوره ابتدایی تأثیری دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

از بدو آفرینش انسان زمینه‌های یادگیری او از طریق وحی بوجود آمد که این خود اهمیت یادگیری و تفکر را برای نوع بشر تأیید می‌کند‌. بنابراین از آدم تا خاتم همواره انسان در پی آموختن و کشف مجهولات با شیوه‌های گوناگون بوده‌است‌. اکنون در قرن بیست‌و‌یکم که علم با سرعت به جلو می‌رود لختی درنگ عواقب جبرا ن ناپذیر و پر هزینه‌ای را بدنبال خواهد‌ داشت .امروزه نظام‌های آموزش‌و‌پرورش در جوامع از اصلی‌ترین پرچم‌داران تعلیم و تربیت و فرهنگ‌سازی در هر جامعه‌ای به‌شمار می‌آیند. بدین‌ترتیب نقش معلمان به‌عنوان طلایه‌داران تربیت نسل‌ها در رشد و ایجاد تحولات در جوامع قابل انکار نیست. یکی از ضرورت های تحقیق نگرش معلمان به آموزش و استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی است، چنانچه معلما‌ن  نگاهی سنتی به آموزش داشته ‌باشند از دنیای در حال تجدید و نو شدن به‌سرعت فاصله خواهند‌گرفت و بدین‌ترتیب نه تنها نیاز‌های‌ یادگیرندگان ‌آن‌طور‌ که باید پاسخ داده نمی‌شود بلکه باعث سرخوردگی آنان از‌آموختن‌، تحقیق و نو‌آوری خواهند شد. اکنون وقت آن رسیده که علاوه بر شیوه‌های جدیدآموزشی از ابزار و وسایل پیشرفته در آموزش بهره‌مند شویم . یکی از ضروری ترین کاربرد های این تحقیق اجتناب  از پرورش انسان‌های بی‌محتوا و قالبی است  نمی توانند ‌نیاز‌های خود و جامعه را در عصر فناوری  پاسخ‌گو باشند. عوامل گوناگونی مانند‌: عدم کفایت و کارایی روش‌های سنتی تدریس، عدم حضور مکفی و متناسب  فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقاطع گوناگون آموزشی‌، ضرورت آشنایی و استفاده دانش‌آموزا‌ن با ابزار‌های جدید یادگیری‌، استفاده از روش های ‌آموزشی نوین و فعال  که در دانش‌آموزان ایجاد انگیزه بکند‌، بهره‌مندی از روش‌های یادگیری دانش‌آموز محور همراه با یاد‌گیری مشارکتی که باعث تحول در یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان بشود و همچنین تغییر نقش معلم از محوریت تام به هدایت‌گر و تسهیل‌کننده آموزش از عوامل دیگری هستند که  ضرورت این تحقیق را فراهم می سازند. آنچه مبنای بررسی در این پایان نامه است بررسی اثر‌بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق  برای دانش آموزان به عنوان یادگیرندگان، معلمان، متخصصان برنامه درسی، طراحان آموزشی و صاحب نظران  نظام آموزش کشور مفید فایده خواهد بود، زیرا با معرفی مدل های کاربردی یادگیری ترکیبی در مقطع دبستان که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته  از آمادگی تا دبیرستان[9] اجرا می شود، نسل آتی با عصر خود به صورت همسو و همتراز رشد یافته و با پرورش انسان هایی با مهارت و تعلیم یافته، جامعه از وابستگی های علمی و تکنولوژیکی رهایی یافته و در تمام شئونات زندگی انسان هایی رشد می کنند با اندیشه هایی سازنده که می توان مسئولیت فرداهای نظام آموزشی و پرورشی کشور و جامعه اسلامی  را به آنان سپرد.

1-4اهداف پژوهش

این پژوهش یک هدف کلی و چند هدف فرعی را دنبال می‌کند.

اهداف کلی :

بررسی اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

اهداف فرعی :

بررسی تأثیرروش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

 سؤال‌های پژوهش

سؤال اصلی

1-آیا روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی اثر‌گذار است؟

سؤالات فرعی

1-آیا روش تدریس مبتنی بریادگیری ترکیبی برانگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی تأثیر دارد؟

2-آیاروش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی تأثیردارد؟

[1] -tradditional teaching

[2] -E-learning

[3]-Blended learning

[4] -Cooper

[5] -Constructivism

[6] -Thorne

[7] -Human resources

[8] -Delores

[9] -K-12

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش خانواده بر ديدگاه تربيتي مادران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122