پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 313 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه         1
بيان مسئله     2
اهميت و ضرورت انجام پژوهش     6
اهداف پژوهش     7
فرضيه هاي پژوهش     7
تعاريف اصطلاحات
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری                                              10
بخش اول : تعارض زناشويي                                     10
تعاریف تعارض زناشويي                                      10
حل مسئله زناشویی                                         17
نظريات سبب شناسي تعارض زناشويي                             19
رويکرد روان پويايي (روان تحليلي)                                 19
رويکرد رفتاري- شناختي                                     20
نظريه مبادله اجتماعي                                     22
نظريه ارتباطي                                         23
انواع تعارضات خانوادگی                                     25
تعارضات زناشویی                                         25
تعارضات والدین با فرزندان                                     25
تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی                              25
تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان                         26
اهمیت آموزش مهارت های ارتباطی                                 26
بخش دوم: سلامت روان                                     29
تعریف سلامت روان                                         30
جایگاه سلامت روان در جامعه                                  31
ويژگي هاي سلامت روان                                      33
دیدگاههای مربوط به سلامت روان                                 33
دیدگاه مزلو                                              33
دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی –روانی                             34
دیدگاه اریک اریکسون                                      34
دیدگاه اریک برن                                         35
دیدگاه اریک فروم                                         37
دیدگاه لورنز                                          38
دیدگاه اسکینر                                         39
رویکرد روانکاوی                                         39
دیدگاه یونگ                                         40
دیدگاه موری                                         41
دیدگاه انسانگرایانه                                         42
بخش سوم: طرحواره درمانی                                     43
مفا هیم طرحواره                                         43
منشأ طرح‌واره‌ها                                          45
طرحواره درمانی یانگ                                     46
حیطه‌های طرحواره‌ها                                     47
حیطه‌ی یک: بریدگی و طرد                                     47
رها شدگی ـ بی‌ثباتی                                         48
محرومیت هیجانی                                         48
بی‌اعتمادی ـ بد رفتاری                                     48
نقص ـ شرم                                              48
انزوای اجتماعی ـ بیگانگی                                     49
حیطه دو: خودگردانی و عملکرد مختل                             49
وابستگی ـ بی‌کفایتی                                         49
آسیب‌پذیری نسبت به صدمه یا بیماری                             49
گرفتار ـ خودتحول نایافته                                     49
شکست                                             50
حیطه‌ی سه: حد و مرزهای مختل                                  50
استحقاق ـ بزرگ منشی                                     50
خودکنترلی بی‌کفایت ـ خود قانون‌مندی ناکارآمد                          50
حیطه‌ی چهار: هدایت شدن توسط دیگران                             50
اطاعت                                             51
ایثار                                             51
پذیرش جویی ـ جلب توجه                                     51
حیطه‌پنج: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری                         51
منفی گرایی ـ بدبینی                                         52
بازداری هیجانی                                         52
معیارهای سرسختانه/ عیب‌جوبی افراطی                             52
تنبیه                                             52
سبکهای طرحواره                                         52
انواع سبکهای طرحواره ای                                     53
کنش های طرحواره                                         53
طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه                                     54
بخش چهارم: پیشینه پژوهش                                  55
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش پژوهش     62
جامعه آماری     62
نمونه آماری و حجم نمونه     62
فرایند جلسات     63
ابزار جمع آوری داده ها     69
تجزیه و تحلیل داده ها     71
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها
تحلیل توصیفی     73
تحلیل استنباطی     76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری     81
محدودیت های پژوهش     84
پیشنهادهای پژوهش     85
منابع فارسی     86
منابع لاتین      89
ضمایم     93

منابع

ازاد. حسین (1386)، اسیب شناسی روانی، ، تهران: انتشارات ارسباران.چاپ هشتم

استورا (1377)، تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، ترجمه پریرخ دادستان، تهران: انتشارات رشد.

آزاد فلاح و اژه ای (1381).  مفاهیم و اهداف سلامت عمومی. فصلنامه اصول سلامت عمومی، شماره اول، سال اول، بهار.

اسماعیلی، علی (1389). مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار همایند و نا همایند با افسردگی. رساله دکتری تخصصی روان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

احمدی،علی.(1384).بررسی و مقایسه اثر بخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر دیدگاه شناختی رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان .رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم.

الیس،ا ، سیجل و همکاران (1385) . زوج درمانی ،ترجمه جواد صالحی و سید امیر امین یزدی ،تهران ،نشر میثاق ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995) .

امین یزدی،علی.(1385)بررسی تاثیر سازگاری عاطفی بر نارضایتی زناشویی:پایان نامه کارشناسی ارسد، دانشگاه تربیت معلم.

اعتمادی،عذرا.(1384).بررسی و مقایسه اثر بخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر دیدگاه شناختی رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان .رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران

براد، شاو. (1390) . تحلیل سیستمی خانواده ، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران ، نشر البرز(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2010)

برنشتاین،اچ و برنشتاین،تی.(2005).زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی.ترجمه: عابدی نایینی،سید حسن.(1388).تهران:انتشارات رشد.

بهارستان، ج، (1383)و بررسی سبک های مدیریت تعارض در دبیرستان های شهر یزد از دیدگاه مدیران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی.3 و 4.-132-109.

بردبار،حمید.(1383). رضایت زناشویی در همسران،تهران،انتشارات اهنگ.

پاکروان، اسماعیل (1389). اثر بخشی آموزش حل مسئله به شیوه زوجی بر رضایت زناشویی و علائم روانشناختی زوجین شهرستان بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

ثنایی ،باقر.(1379)مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.تهران:انتشارات بعثت

Abramson T.D. metalesky D.M(2007).Measuring  Dyadic Adjustment- journal of Marriage of the family Februrary1987.v:121.p:25-56

Amato,P.R . & hohmann-marriot.B.(2007) . A comparison of high – & low – distress marriages that end in divorce . journal of Marriage & family . 62-621-688.

Beach. S. R. H, Fincham . F. D & katz (2008) Marital Therapy in the treatment of depression. “Toward a third generation of therapy and research Clinical Psychology , Review . 18(6).661-635

BookWala, J. Sobin , J & Zdamiuk ,B . (2010). Gender & aggression in marital relationship : A life – span perspective . Sex Roles. 52.797-506 .

Budman,S.H.& Gurman,A.S.(2009). Theory & practice of brief therapy. New York . Guilford

Coyne, J, Thompson, R & Plamer,S. (2007). Marital quality coping with conflict marital complains & affection in couples with depressed wife. Jurnal of family psychology. 16 ( 1) 26-37.

Baucom-D.H&Siears, M (2008).Attribution of Complex cause And perception of marital conflict. Journal of The Personality and psychology.V:53.P:1119-1128

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان  دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در اين پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعة آماري اين تحقيق، کلیه دانشجویان  متاهل دانشگاه گرمسار مي‌باشند، كه در سال 93-1392 مشغول به تحصيل بوده اند.روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع تصادفي بود. بدين صورت كه در اين پژوهش 100 نفرازدانشجویان متاهل به طور تصادفي انتخاب  شدند  و پرسشنامه تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان پیش آزمون رویانها اجرا گردید. سپس 30 نفراز کسانیکه کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه 15نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند.گروه آزمايش، آموزش طرحواره درمانی را در 8 جلسه دريافت كرد درحاليكه گروه كنترل هيچگونه آموزشي دريافت نکرده است. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد تا نتايج دو گروه با هم مقايسه شود. ابزار جمع اوری اطلاعات  پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ) و سلامت روان گلدبرگ بوده است. در پژوهش حاضر براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون تحليل كوواريانس استفاده  شد. که یافته ها نشان داد  آموزش طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان  دانشجویان متاهل موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با 95 درصد اطمینان میتوان گفت طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر است.

1-1-مقدمه

با توجه به مساله پژوهشگر با  اهتمام نسبت به کاهش  مشکلات تعارضات زناشویی که از مسولیتهای اساسی حوزه مشاوره و روانشناسی در هر جامعه ای می باشد به تدوین پژوهش حاضر به منظور ارایه پیشنهادات کاربردی برای مشاوران حوزه خانواده درمانی نموده است و لذا پزوهش حاضر به پنج فصل مجزا تقسیم شده است. در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل بیان مساله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه ها وتعاریف واژگان می باشد پرداخته شده است. در فصل دوم به مبانی و چارچوب نظری و پیشنه تحقیقاتی اشاره شده و درفصل سوم به روش وجامعه آماری ، نمونه گیری و حجم نمونه وابزار تحقیق پرداخته شده است. درادامه در فصل چهارم به تحلیل توصیفی و استنباطی و درفصل پنجم محقق نتیجه گیری و ارایه محدودیت ها و پیشنهادات پرداخته است.

 بیان مساله

همسر گزینی از نخستین تعهدات عاطفی و قانونی افراد و از تصمیم های مهم زندگی شمرده می شود. ازدواج یک تصمیم موقتی کوتاه مدت و بی هدف در مقطعی از زندگی نیست، بلکه انتخاب مسیری است که توانمندیها و شایستگی های خود را می طلبد. بنابراین تصمیم به ازدواج و زندگی مشترک به ویژه در شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی امروز، نیازمند بلوغ، پختگی و توانمندی در زمینه های گوناگون بوده و این موضوع را تبدیل به موضوعی تخصصی و پیچیده می نماید(شمسایی، 1387). رضایت از زندگی زناشویی همان احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذّت تجربه شده توسط زن یا مرد است، وقتی که همه جنبه های مشترک زندگی شان را در نظر بگیرند (آلیس[1]، 1986، به نقل از بردبار، 1388). رضایت مندی زناشویی یک مفهوم چند بعدی است که عوامل گوناگونی را شامل می شود و این عوامل در رضایت یا ناخشنودی کلی از روابط نقش دارند و به طور کلی هر زوجی از روابط خود انتظارات متفاوتی دارند .ایجاد خصلت تعهد و پیرو آن توانایی برقراری ایجاد ارتباط صمیمانه با جنس مخالف (همسر) موجب دلبستگی، حمایت، محبت و مشارکت در رابطه عاطفی است که از پختگی ناشی می شود. و بالتبع آن عدم دلبستگی،عدم محبت ، عدم حمایت بستر ساز تعارضات زناشویی است که می تواند به طلاق منجر شود (لیندسی[2] ، 2010).

اما امروزه هرچندطلاق منجربه ازهم پاشیدگی کانون خانواده می گرددواین شکست خانواده تاثیرات زیان بارفراوانی ،هم برای والدین وهم برای فرزندان آن خانواده دارد،ولی این پدیده دربسیاری از کشورها روبه افزایش است.درآمریکا ازهردو ازدواج یک مورد آن به طلاق می انجامد وهر ساله یک میلیون کودک،طلاق و جدایی والدین خودرا تجربه می کنند(فاگان ورکتور،2010).[3]

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست،سازمان ثبت احوال کشور افزایش طلاق درسازمان درسال1389را نسبت به سال1388،15درصد گزارش می کند . همچنین این سازمان افزایش طلاق درسال1389رانسبت به 5سال قبل از آن 23 درصدگزارش می کندباتوجه به آمار سال 1388به ازاء هر13ازدواج یک طلاق ثبت شده درحالی که درسال 1388به ازاءهر6/10ازدواج یک طلاق ثبت شده که نشان ازافزایش نسبی آمار طلاق در کشور دارد(تارنمای اینترنتی سازمان آماری کشور،1390).

ازدواج عامل پيدايش خانواده است و خانواده نخستين و منحصر به فردترين نهاد اجتماعي است كه سلامت و موفقيت يك جامعه را مرهون سلامت و رضایتمندي اعضاي آن از هم دانسته اند(گلدنبرگ و هربرت[4]، 2000). ركن اصلي خانواده، زندگي مشترك زناشويي است. اگر روابط زناشويي سالم باشد ساختار خانواده نيز سالم مانده و كاركرد اعضاء نيز به سطح آرماني خواهد رسيد(براد شاو[5]، 2010). خانواده سالم مي تواند عامل افزايش بهداشت رواني و جسمي زن و شوهر و فرزندان آنها باشد و سلامت خانواده در گرو سلامت و تداوم روابط بين زن و شوهر مي باشد و از طرفي به وجود آمدن اختلاف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است. ( الیس[6] 1995، ترجمه صالحی ،1385) به دلیل ماهیت تعامل زوج ها گاهی اوقات پیش می آید که اختلاف نظر روی می دهد و در نتیجه زوج ها نسبت به همدیگر احساس خشم ، ناامیدی و نارضایتی می کنند. بنابراین در ازدواج باید فرض را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است. ( همان منبع ) . تعارض به عنوان ، نوعی تعامل که در آن اشخاص تمایلات ، دیدگاه ها و عقاید متضادی را بیان می کنند ، تعریف می شود ( کلین[7]، پلیزنت[8]، وایتون[9] و مارکمن[10] ،2006)و هر جا عدم توافق ، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران وجود داشته باشد ، تعارض به وجود می آید.   تعارض همیشه منفی نیست ، بلکه روشی که زوج ها برای مدیریت تعارض خود به کار می برند ، ممکن است بر رابطه تاثیر منفی داشته باشد ( گاتمن[11] و سیلور[12] ، 2009). زوجینی که می توانند تعارض موجود در رابطه را با به کار گیری روش های مثبت و استفاده کمتر از تعاملات منفی مدیریت کنند ، فضایی ایجاد می کنند که در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق در مورد مشکلات خانواده وجود خواهد داشت ( جوهانسون[13] ، 2012). تحقیقات نشان داده است که روابط مشکل دار ،منجر به مشکلاتی در سلامتی جسمی و روانی می شود به علاوه بین مشکلات زناشویی ، سطح تعارضات زناشویی، سازگاری زناشویی و نشانه های افسردگی رابطه وجود دارد. ( بیچ[14]، فینچام[15] و کاتز[16]، 2008). که هر یک از اینها عوامل خطرناکی برای بیماری محسوب می شوند، لذا کیفیت روابط زناشویی پیش بینی کننده مهمی برای سلامتی روان به حساب می آید.

سلامت روان علاوه بر بدن سالم، به محيط و شرايط زندگي سالم نياز دارد. اين كه محيط و عوامل مختلف آن چگونه بر ساختار جسمی و رواني فرد تأثير مي گذارد و فرد با چه شيوه اي با كشمكش هاي محيطي مبارزه مي كند، موضوعي است كه رويكردهاي مختلف روان شناسي هر كدام با توجه به ديدگاه اختصاصي خود پيرامون ماهيت انسان و نيروي انگيزشي او سلامت روان انسان را به شيوة خاصي تبيين كرده اند. به عنوان مثال برخي از اين رويكردها، سلامت روان را فرآيندي مستمر دانسته اند و برخي ديگر آن را در قالب هنجارها و پيروي از آداب و سنن اجتماعي جستجو كرده اند و گروهي ديگر به هر دو جنبه توجه نموده اند. به عنوان مثال روانپزشكي و روانشناسي باليني در آسيب شناسي رواني بر اصل انسان بهنجار تأكيد داشته اند و بهنجاري يا سلامت را معادل «فقدان علايم بيماري» مي پنداشته اند اما وضعيت جاري روانشناسي جهان حاكي از توجه شايان روان شناسان به مفهوم سلامت در قالبي وراي بهنجاري و فقدان علايم بيماري است (آزاد، 1386).  سلامت روان عبارتست از توانايي افراد براي دست يابي به اهدافي كه براي خود در نظر گرفته است (پاتي[17]، 2005).

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی درجوامع انسانی بوده وازنظر تکوین شخصیت وپرورش آن درفرزندان و همچنین ازنظر سازگاری بعدی فردبا جامعه دارای آثاروسیعی می باشد.بسیاری از جامعه شناسان وروان شناسان اعتقاددارندکه ریشه ی بسیاری ازانحرافات شخصیت را باید درپرورش نخستین خانوادگی جست وجوکرد،چراکه،اگرمنشاء بسیاری ازکج رفتاری هاوانواع گوناگون بیماری های روانی بررسی گردد،نقش پرورش خانواده درکیفیت رشد شخصیت آشکارمیگردد(فرجاد، 1387).

باید گفت با افزایش تعارض در ارتباط های زوجی، ناسازگاری افزایش می یابد و نارضایتی بیشتری حاصل می شود و همین مشکلات از مقدمات طلاق و جدایی محسوب می شوند ( یانگ و لانگ[18] ، 1998) . این مشکلات پیامد هایی مثل اختلالات اضطرابی ( داس ،سیمپسون و کریستنس[19] ، 2009) ،افسردگی ( کوین، تامپسون و پالمر[20] ، 2012) ، ناسازگاری و پرخاشگری کودکان و نوجوانان ( جراد و بوهلر[21]،2008)،اختلالات خوردن و مصرف شدید الکل ( فینچام ، 2008) و بیماری های فیزیکی مثل ناراحتی های قلبی ( سالز و بوند[22] ،2010) را در بر دارند، رفتارهایی که ریشه در طرحواره ها ی اولیه دارند .

طرحواره به طور کلی، به عنوان ساختار[23]، قالب [24]یا چهارچوب[25] تعریف می شود. در روان  شناسی و روان درمانی، طرح واره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است. بسیاری از طرحواره ها در اوایل زندگی شکل می گیرند، به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند، حتی اگر هیچ گونه کاربرد دیگری نداشته باشند. با این تعریف کلی، طرحواره می تواند مثبت یا منفی، سازگار یا ناسازگار باشد و همچنین می تواند در اوایل زندگی یا در سیر بعدی زندگی شکل بگیرد. یانگ[26](1990-1999) معتقد است برخی از این طرحواره ها- به ویژه آن ها که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار[27] در دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن قرار بگیرند. یانگ برای بررسی دقیق تر این ایده، مجموعه ای از طرحواره ها را مشخص کرده است که  خصوصیات زیر را دارند:

الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند،

از خاطرات، هیجان ها، شناختواره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند،

در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند،

در سیر زندگی تداوم دارند،

درباره خود و در رابطه با دیگران هستند،

به شدت ناکارآمدند[28].

از نگاه یانگ(1998) طرحواره ها ، الگوهای هیجانی و شناختی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند. طبق این توصیف، رفتار یک فرد، بخشی از طرحواره محسوب نمی شود، چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار در پاسخ به طرحواره به وجود می آیند. بنابراین، رفتارها از طرحواره ها نشات می گیرند، ولی بخشی از طرحواره ها محسوب نمی شوند (یانگ، کلوسکو و ویشار[29] ،2003 ).

از سوی دیگر محققان نشان داده اند که تاثیرات منفی تعارض ( خشم ، نفرت ، ناراحتی و ترس ) در تعاملات زوجین ، با میزان خشونت و درگیری مرتبط است . ( بوک والا ، سوبین و زدوانیوک[30] ،2010 ) . این ارتباطات مخرب یا تعاملات منفی بین زوجین منجر به کاهش رضایت در رابطه و کاهش سلامت روانی افراد متاهل می گردد ( آماتو ، هاهمن ، ماریوت [31]2012 ) تعارضات زناشویی ابعاد مختلفی دارد که می توان مولفه های  کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، کاهش ارتباط موثر ونیز تصمیات مشترک را برشمرد؛ که آگاهی از این تعارضات میتواند به فهم این رابطه اجتماعی و در نتیجه افزایش سلامت روانی زوجین کمک نماید. (وایس[32]، 2005) و محقق در پی آن است که  با استفاده از آموزش جلسات طرحواره درمانی اثر بخشی این جلسات را بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل با استفاده از دو گروه آزمایش و گروه کنترل بررسی نموده  تا روشن شود که در زمینه  تعارض زوجین و  برای رفع آن می توان از این شیوه درمانی استفاده نمود. با توجه به تحقيقات انجام شده مبني بر نقش تعارضات زناشویی بر کاهش سلامت روانی افراد، کمبود مطالعات و بررسي هاي شخصيتي و رواني قبل از ازدواج و نيز بالا رفتن ميزان طلاق و ناسازگاري هاي خانوادگي در داخل کشور، نياز به مطالعات و تحقيقات گسترده در اين زمينه احساس مي شود. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به دنبال جواب دادن به این سوال است که آیا اموزش طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان  دانشجویان متاهل موثر است؟

   3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

روابط سالم و متعادل خميرمايه عشق به زندگي خانوادگي و رضایت مندی زناشویی است. مسائل و مشكلات زيادي اينروزها دست به دست هم داده و به سستي و تضعيف روابط خانوادگي منجر شده است. ازسوءتفاهمات و انتظارات نابجا گرفته تا نوع ارتباط كلامي، عدم پايبندي به قواعديمشخص، روش مديريت خانه و…

زندگي زناشویی،همواره تجربيات ديدني و شنيدني زيادي به همراه دارد. بعضي از اين تجربيات، مايه دلخوشي و بعضي ديگر دردآور و ناراحت كننده است و بعضي ممكن است احساس شرمندگي همراهداشته باشد. هرگونه احساساتي كه به وجود آيد، اگر اعضاي خانواده نتوانند آنها رابشناسند و درباره شان توضيح بخواهند، اين احساسات به درون ريخته مي شود و ريشه هايرفاه خانوادگي را از بين مي برد. سدهاي خانوادگي كه در مقابل صحبت كردن دربارهمسائل خانوادگي بنا مي شود، دليل مهمي براي كاستن ارزش فردي است(شمسایی، 1387). حال که مطالعات و پژوهش ها بر ارتباط موثر رابطه زناشویی با لذت زندگی فردی تاکید دارند ، مطالعه این مهم در زندگی جمعی و بارزترین شکل زندگی جمعی یعنی خانواده و لذت زندگی خانوادگی به منظور کمرنگ کردن تعارضات زناشویی و به تبع ان افزایش سلامت روانی زوجین امری ضروری می نماید.

[1]– Aliss

[2]– Lindessi

[3] -Fagan&Rektor

Goldenberg & Herbert

Brodshaw

[6]– Ellis

[7]– Kline

[8]– Pleasant

[9]– Whiltton

[10]– Markman

[11]– Gottman

[12]– Silver

[13]-Johanson

[14]– Beach

[15]– Fimcham

[16]– Katz

[17]Paati

[18]– Yang & Long

[19]– Doss , Simpson &Shristensen

[20]Coyne, Thompson,&Plamer

[21]– Buchler

[22]– Sals&Bunde

[23] . Structure

[24] . Framework

[25] .Outline

[26] . Young .J

.Toxic[27]

[28] .Dysfunctional

[29] .Young, Klosko &Weishaar

[30]– BookWala , Sobin&Zdamiuk

[31]– Amato , Hohm& Marriott

[32]Weiss

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122