پايان نامه اثر تاريخ کاشت بر ضرايب تخصيص ماده خشک روي ارقام مختلف سويا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر تاريخ کاشت بر ضرايب تخصيص ماده خشک روي ارقام مختلف سويا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 57 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر تاريخ کاشت بر ضرايب تخصيص ماده خشک روي ارقام مختلف سويا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: مقدمه
مقدمه 3
12 چرا مدلسازی؟3
13 اثرات تاریخ کاشت6
فصل دوم: بررسی منابع
بررسی منابع 10
فصل سوم: مواد و روشها
31 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مکان اجرای آزمایش 16
32 مشخصات خاک 16
33 طرح آزمایشی 16
34 آمادهسازی زمین 16
35 مراقبتهای زراعی 17
36 نمونهبرداری 17
صفات اندازهگیری یا ثبتشده17
371 مراحل فنولوژیک 17
372 وزن خشک گیاه 18
373 اندازهگیری شاخص سطح برگ (LAI) 18
374 عملکرد و اجزایعملکرد 18
38 تجزیه و تحلیل آماری 18
فصل چهارم: نتایج و بحث
41 عملکرد و اجزای عملکرد 21
42 تجمع ماده خشک23
43 ضرایب توزیع ماده خشک 25
44 ضرایب توزیع ماده خشک در اندامهای مختلف 25
45 بررسی نحوه تخصیص ماده خشک به اندامهای مختلف با توجه به پروفیل عمودی گیاه 30
451 توزیع ضرایب توزیع ماده خشک برگ در پروفیل عمودی گیاه 30
4511 فاز I (جوانه زنی تا گلدهی) 30
4512 فاز II (گلدهی تا مرحله رسیدگی) 31
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری 35
فصل ششم: پیشنهادات
پیشنهادات 37
منابع 39
چکیده لاتین 45

منابع :

احمد امینی، ط. و کامکار، ب. سلطانی، ا.1390. اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد چهارم، شماره اول. ص 148-147.

احمدي، م. و امیدي. ح. 1373. گزارش تحقیقات گلرنگ. موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج.

افکاری، ا. 1388. زراعت گیاهان صنعتی. 53 ص.

باختری. ا.، غفار زنوز، ح. و عرب، غ.، 1382. بررسی و مقایسه عملکرد ارقام سویا در بهشهر. گزارش سالیانه بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر.

چوگان، ر. 1370. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا ( رقم گرگان3 ). مجله نهال و بذر جلد2،   شمارههای 3و 4. ص 32.

خادم حمزه، ح. ر.، کریمی م.، رضایی ع. و احمدی.ا. 1383. اثر تراکم و تاریخ کاشت بر صفات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد سویا. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 35، شماره2، ص: 40-35 .

خواجه پور، م.ر. و کریمی.م. 1366. کاربرد آمار درجه حرارت در تصمیمگیری های زراعی. کتاب یکم. مجموعه مقالات درباره آب، خاک، کشاورزی و منابع طبیعی. مهندسین مشاور. جلد اول. 55 ص.

راحمی کاریزکی، ع. 1384. پیشبینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشید در گیاه نخود. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

سلطانی، ا. 1377. کاربرد نرم افزار SAS در تجزیههای آماری (ویرایش دوم). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 182 ص.

سلطانی، ا. 1385. تجدید نظر در کاربرد روشهای آماری در تحقیقات کشاورزی.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 74 ص.

طالشی، ک.، مظاهری د. و نشایی مقدم. م. 1381. اثر تاریخهای مختلف کاشت ارقام سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد آنها در کشت دوم در استان مازندران. چکیده مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات  ایران. 214. ص.

طباطبائی نیم آورد، ر. 1374. اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر سویا رقم سیمیس در اهواز. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز. 123.ص.

عرشیف. ی. 1380. راهنمای تولید سویا در سال 2001. دانستنیهای کشت و فرآوری دانههای روغنی. شماره بیست و هشت: 56-52 و شماره بیست و نه: 96-80 .

کامکار، ب. کوچکی، ع. ر. نصیری محلاتی، م. رضوانی مقدم، پ. 1387. ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیشبینی پتانسیل تولید ماده خشک در ارزن مرواریدی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد اول، شماره سوم. 99 ص.

کوچکی، ع. 1373. زراعت در مناطق خشک. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 202 ص.

نظامی،  ا. و راشدمحصل، م.ح. 1374. بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد. مجله علوم و صنایع کشاورزی. 9 (2): 16-7.

نظریان، ر. 1373. بررسی چگونه رشد دو رقم سویا درتاریخهای مختلف در اهواز. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. 121ص.

هاشمیجزی، س.م. 1380. تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو و برخی ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیکی پنج رقم سویا در کشت دوم. مجله علوم زراعی ایران. 3(4): 59-49.

Anderson, L.R., and Vasilas, B.I. 1985. Effects of planting date on two soybean cultivars: seasonal dry matter accumulation and seed yield. Crop Sci. 25: 999-1004.

Alinaghizadeh, M. 2008. Effect of sowing date on growth, yield and yield components of safflower as double crop in Yasuj region. MSc. Thesis, Yasouj University, Yasouj, Iran. (In Farsi).

Banayan, M. 2002. Development and Application of Simulation Models in Agriculture. Ferdowsi University Press. 204 Pp. (In Persian).

Bauer, A., A. B. Frank, and Black, A. L.1984. Estimation of spring wheat leaf growth rates and anthesis from air temperature. Agron. J. 76: 829-835.

Beatty, K. D., Eldridge, I. L. & Simpson, A. M. JR. 1982. Soybean respons to different planting pattern and dates.Agron. J. 74: 859-862.

Bindi, M., Sinclair, T.R., and Harrison. J. 1999. Analyisis of seed growth by linear increase in harvest index. Agron. J. 39: 486-493.

Blackman, V. H. 1919. Ann. Bot. 33:353-60.

Board, J. E. & W. Hall. 1984. Premature flowering in soybean yield reduction at nonoptimal planting dates as influence by temperature and photoperiod. Agron. J. (76): 700- 704.

Board, J. E., Harville, B. G., and Sayton, A. M. 1992. Explanation for greater light interception in narrow- row and wide- row of soybean, Agronomy Journal 32: 198-202.

Board, J. E., and Harville, B. G. 1999. Path analysis of the yield formation process for late-planting soybean. Agronomy Journal 89: 739-741.

Board, J .E., Kang, M.S., and Harvill, B.G. 1999. Path analysis of the yield formatin process for late – planting soybean. Agron. J. 91: 128-135.

Board, J. & J. R. Settimi. 1986. Photoperiod effect before and after flowering on branch development indeterminate soybeans. Agron. J. (78): 95-2002.

Bouman B.A.M., and Lansigan, F. P. 1994. Agroecological zonation and characterization. In: Bouma, B.A.M. et al. (eds). Agroecological zonation, characterization and optimization of rice-based cropping systems. SARP research proceeding, Wageningen and Los Banos, pp 1-8.

Brennan, L.E., Lisson, S.N., Inman-Bamber, N.G., and Linedale, A.I.1999.Most profitable use of irrigation supplies: a case study of the Bundaberg district. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Tecnol. 21:274-279.

Briggs, G. E., F. Kidd, and C.West. 1920. Ann. Appl. Biol. 7:103-23.

Brouwer, R. 1962. Nutritive inFluences on distribution of dry matter in the plant. Neth. J. Agric. Sci. 10:399-408.

Cheroo-Nayamuth, F.C., Robertson, M.J., Wegener, M.K., and Nayamuth, A.R.H. 2000. Using a simulation model to assess potential and attainable sugar cane yield in Mauritius. Field Crops Res. 66:225-243.

Dehghan, A. 2007. Effect of sowing date on yield and yield components of three grain sorghum cultivars in Khozestan. Sci. J. Agric. 30 (4): 123-132. (in Persian with English abstract).

Egli, D.B., and Bruening, W. 1992. Planting date and soybean yield: Evaluation of environmental effects with a crop simulation model: SOYGRO. Agric. For. Metorol. 62:19-29.

EgLi, D. B., and Bruening, W. P. 2000. Potential of earhy-maturing soybean cultivars in late plantings. Agron. J. 92:532-537.

Fisher, R. A. 1920. Ann. Appl. Biol. 7:367-72.

Goudriaan, J., and Van and Laar, H.H. 1994. Modelling potential crop growth processes. Kluwer Academic Press, Dordrcht, the Netherlands, 238pp.

Habekotte , B. 1997. Options for increasing seed yield of winter oil seed rape: A simulation study. Field Crops Res.54:109-126.

Inman-Bamber, N.G., McGlinchey, M.G., Singels, A., and Bristow, K.L. 2001. Sugarcane simulation; state of the art, applications and impilcations. In: proceedings of the 24th Congress of the International Society of Sugar Cane Technology, Vol. II, 17-21 September 2001. Brisbans, The XXIV ISSCT Congress Organising Committee, ASSCT, Mackay, pp. 113-117.

Inman-Bamber, N.G., Muchow, R.C., and Robertson, M.J. 2002. Dry matter partitioning of sugarcane in Australia and South Africa. Field Crops Res. 76:71-84.

Jame, Y.M., Cutforth, H.W., and Ritchie, J.T. 1998. Interactionof temperature and dayiength on leaf appearance rate in wheat and barley. Agric. For. Meteorol. 92:241-249.

Jame, Y.M., Cutforth, H.W., and Ritchie, J.T. 1999. Temperature response function for leaf appearance rate in wheat and corn. Can. J. plant. Sci. 79 (1): 249-255.

Kane, M. V. and L. J. Grabau. 1992. Early planted, early maturing soybean cropping system: growth, development, and yield. Agronomy Journal 84: 769-773.

Kane, M. V., C. C. Steele and L. J. Grabau. 1997. Early maturing soybean cropping system: II. Growth and development responses to environmental conditions. Agronomy Journal 89: 459-464.

Khajepoor, M. R. 1992. Principles of Agronomy. Isfahan University of Technology Publication. 412 pp. (In Persian ).

Johnson, D. R. and D. J. Major. 1979. Harvest index of soybeans as affected by  planting date and maturity rating. Agronomy Journal 71: 538-541.

Marcelis, L.F.M. 1996. Sinkstrength s a determinant of dry matter partitioning in the hole plant. J. Exp. Bot. 47 (Special Issue): 1281-1291.

Mariscal, M.J., Orgaz, F,m and Villalobos, F.J., 2000. Radiation-use efficiency and dry matter partitioning of a young olive (Olea europaea) orchard. Tree Physiol. 20: 65-72.

McGlinchey, M.G. 1999. Computer crop model applications: Development in Swaziland. Proc. S. Afr. Sug. Technol. Ass. Congress. 73: 35-38.

Melkonian, J., Richa, S.J., and Wilks, D.S. 1997. Simulation of elevated CO2 effects on daily net canopy carbon assimilation and crop yield. Agric Syst. 58: 87-106.

Meinke, H., and Hammer, G.L. 1995. A peanut simulation model. II: Assessing regional production potential. Agron. J. 87:1093-1099.

Monteith, J.L. 1977. Climate and efficiency of crop production in Britain. Philos. Trans. R. Soc. London, B.281:277-294.

Nix. H.A., 1984. Minimum data set transfer for agrotechnology transfer. In: proceedings of international symposium on minimum data sets for agro technology transfer. ICRISAT, Patancheru, India, pp: 181-188.

Parker, M. B., Machant, W. H & Mullinix, B. J. 1981. Date of planting and row spacing effetcs on four soybean cultivars. Agron. J. (73): 759- 672.

Parvez. M. A. Q. & F. P. Gardner. 1987. Daylength and sowing date responses of soybean lines with “ Juvenile” trait. Crop. Sci. (27): 305-310.

Parvez, A. Q., F. P. Gardner, & K. J. Boote. 1989. Determinate and indeterminate- type soybean cultivars response to pattern, density and planting date. Crop. Sci. (29): 150-157.

Pedersen, P. and J. G. Lauer. 2004. Response of soybean yield components to management system and planting date. Agronomy Journal 96: 1372-1381.

Pengelly, B.C., Muchow, R.C., and Blamey, P.C. 1999. Predicting leaf area development in reponse to temperature in three tropical annual forage legumes. Aust. J. Agric. Res. 50, 253-259.

Radford, P. J. 1967. Crop Sci. 7:171-75.

Raymer, P. L. and R. L. Bernard. 1988. Response of current mid western soybean cultivars to late planting. CropScience 28: 761-764.

Robertson, M.J., Carberry, P.S., Chauhan, Y.S., Ranganthan, R., O’leary, G.J. 2001. Predicting growth and development of pigeonpea: A simulation model. Field Crops Res. 1: 195-210.

Robertson, M.J., Muchow, R.C., Donalson, R.A., and Inman-Bamber, N.G. 1999.Estimating the risk associated with drying-of strategies for irrigated sugarcane harvest.Aust. J. Agric. Res. 50: 65-77.

Seddigh, M. and G. D. Jolliff. 1984. Effects of night temperature on dry matter partitioning and seed growth of indeterminate field growth soybean. Crop Science 24: 704-710.

Shank, D.B. 1945. Effects of phosphorus, nitrogen, and soil moisture on top-root ratios of inbred and hybrid maize. J. Agric. Res. 70:365-377.

Sinclair, T.R. 1986. Water and nitrogen limitations in soybean grain production: I. Model development. Field Crops Res. 15: 125-141.

Sinclair, T.R., and Rawlins, S.L. 1993. Inter-seasonal variation in soybean and maize yields under global environmental change. Agron. J. 85: 406-409.

Singles, A., Kennedy, A.J., and Beznidenhout, C.N. 1998. Irricane: a simple computerized irrigation scheduling method for sugarcane. Proc. S. Afr. Sug. Technol. Ass.72: 117-122.

Singles, A., Bezuidenhout, C.N., and Schmidt, E.J. 1999a. Evaluating strategies for scheduling supplementary irrigation of sugarcane in South Africa. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Technol. Ass. Congress 21: 219-226.

Singles, A., Kennedy, A.J., and Beznidenhout, C.N. 1999b.Weather based decision supper through the Internet for the agronomic management of sugarcane.Proc. S. Afr. Sug. Technol. Ass. Congress 73: 30-32.

Singh, P. 1991. Influence of water deficit on phenology, growth and dry matter allocation in chickpea. Field Crops Res. 28, 1-15.

Soltani, A., Ghasemi-Golestani, K., Rahmanzade-Khooei,F., and Moghadam, M. 1999.A simple model for chickpea growth and yield. Field Crops Res. 62: 213-224.

Soltani, A., Galeshi, S. 2002. Importance of rapid canopy closure for wheat production in a temperate sub-humid environment: experimentation and simulation. Field Crops Res. 77: 17-30.

Soltani, A., Robertson., M.J. Rahemi-Karizaki, A. Poorreza, J. and Zarei, H. 2006a. Modeling Biomass accumulation and partitioning in chiclpea (Cicer arietinum L.). J. Agron. Crop Sci. 192: 379-389.

Soltani, A., M.J. Robertson, Y. Mohammad-Nejad and A. Rahemi-Karizaki, 2006b. Modeling chickpea growth and development: leaf production and senescence. Field Crops Res. 99:14-23.

Srivastava, G. P., and Srivastava, V. C. 1996. Varieties and date of sowing of mung bean (Phaseolus radiate L.) in Bihar Plateau. Journal of Research of Faculty of Agriculture, Birsa University 8: 17-19.

Steele, C. C. and L. J. Grabau. 1997. Planting dates for early- maturing soybean cultivars. Agronomy Journal 89: 449-453.

Thornley, J.H.M. 1972. A balanced quantitative model for root/shoot ratios in vegetative plants.Ann. Bot. 36:431-441.

Torrie.J.H. & G. M. Briggs. 1955. Effect of planting date on yield and other charateristics of soybean. Agron. J. (47):210-212.

Wang, E., and Engel, T. 2002. Simulation of growth, water and nitrogen uptake of a wheat crop using the SPASS model. Environmental Modeling and Software. 17: 387-402.

Wilkerson, G.G., Jones, J., Ingram, K.T., and Moishoe, J.W. 1981. Modelling soybean growth for crop management. Trans. ASAE. 26: 63-73.

Zhang, L., Van der werf, W., Zhang< S., and Li, B. 2007. Growth yield and quality of wheat and cotton in relay strip intercropping system. Field Crops Res. 103: 178-188.

Rizzalli, R.H., Villalabos, F.J., and Orgaz, F. 2002. Radiation interception, radiation use efficiency and dry matter partitioning in garlic (Allium sativum L.). Eur. J. Agron. 18: 33-43.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام سویا (DPX، ویلیامز، پرشین) آزمایشی با 3 تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. به منظور تعیین ضرایب تخصیص ماده خشک اندام گیاهی در 5 مرحله از مراحل فنولوژیک گیاه دو مرحله قبل از گلدهی، یک مرحله در زمان آغاز گلدهی، یک مرحله در زمان آغازغلافدهی و یک مرحله شروع پرشدن دانه،وزن خشک به تفکیک اندام (برگ، ساقه و اندام زایشی) اندازهگیری شد و با رسم روند تغییرات تخصیص ماده خشک هر اندام در برابر باقیمانده ماده خشک تولید شده، نقاط عطف فنولوژیک تغییرات ضرایب تخصیص مشخص و با رسم خطوط رگرسیون با شیب مختلف، میزان اختصاص ماده خشک به هر اندام مشخص گردید. نتایج نشان داد که مراحل سبز شدن تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی دو مرحله متمایز در روند تغییرات ماده خشک بودند که تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. همچنین در این تحقیق از تابع بتا جهت پیشبینی توزیع ماده خشک گیاه استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر تاریخ کاشت میتواند بر ضرایب تخصیص ماده خشک دو مرحله پیش گفته تأثیر بگذارد و از سویی توزیع عمودی سطح برگ در ارقام سویا نیز تقریبا˝مشابه و مربوط به لایههای اول و دوم بود. ضرایب بهدست آمده در این مطالعه جهت کمّیسازی تولید عملکرد ارقام سویا با استفاده از مدلهای شبیهسازی بسیار ارزشمند میباشند.

 واژههای کلیدی: ضریب توزیع ماده خشک، ارقام سویا، رگرسیون خطی، تابع بتا

 فصل اول

مقدمه

 سویا یا لوبیا روغنی با نام علمی Glycin Max ، گیاهی است بوتهای و پر برگ و يكساله از خانواده لگومینوز که اکثرا˝ به خاطر دانهاش در دنیا کشت میشود (احمد افکاری، 1388).

طول دورهی نمو و سرعت نمو رویشی به رقم، طول روز و تاریخ کاشت بستگی زیادی دارد، ولی بسیاری از ارقام مراحل زندگی خود را طی 80 تا 120 روز به اتمام میرسانند (خواجهپور، 1377). سویا دارای ریشه اصلی عمقی است که می تواند تا عمق 60 سانتیمتری در خاک نفوذ نماید. روی ریشههای گیاه گرههای تثبیت نیتروژن حاوی باکتریهای ریزوبیوم مشاهده میشود (خواجهپور، محمد .1377).

مدلسازی چیست؟

مدلسازی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که انجام میشود تا از یک سیستم مدل تهیه شود یا یک مدل ساخته شود (سلطانی، 1388).

چرا مدلسازی؟

هدف ما از ساخت مدلها برای سیستمهای زراعی تهیه یک نوع قانون (فرمولاسیون ریاضی) است که توسط آن میتوان عملکرد را محاسبه نمود و به همه سوالات در یک زمان پاسخ داد(سلطانی، 1388). البته دلایل دیگری نیز برای ساخت مدلها وجود دارد که به صورت زیر خلاصه می شود:
1-کاهش آزمایشهای دراز مدت مزرعه در یک منطقه خاص. 2-تفسیر دادههای اقلیمی بر حسب تولید بالقوه و محدودیتها. 3- ارزیابی مدیریت گیاه و خاک. 4- ارزیابی ریسک عملیات مدیریتی در عملکرد. 5- شناخت بهتر از سیستمهای بیوزیستی و فیزیکی و برهمکنشی آنها

مدلسازی گیاهان زراعی به عنوان روشی مفید در تحقیقات و مدیریت این محصولات پذیرفته شده است (اینمن – بامبر[1] و همکاران، 2001). تعیین پتانسیل محصولات (چرو[2]– نایا- موث و همکاران،2000؛ سینکلر[3] و همکاران، 1999؛ b1999 و اینمن – بامبر و همکاران، 1998)، مدیریت زراعی و برنامهریزی (روبرتسون و همکاران،1999؛ سینکلر و همکاران،a 1999؛ برنان و همکاران، 1999 و سینکلر و همکاران، 1998) و  پیشبینی محصولات کشاورزی (مک گلینچی، 1999) مثالهایی از کاربرد مدلهای شبیهسازی میباشند.

قدرت یک مدل بستگی به دقت پیشبینی آن مدل از عملکرد گیاه دارد (اینمن – بامبر،2002). تعیین روند تخصیص مواد بین برگ، ساقه و اندام زایشی امری کلیدی جهت کمی کردن تجمع بیوماس میباشد. نحوه توزیع ماده خشک در گیاهان زراعی تعیینکننده عملکرد گیاه میباشد. توانایی پیشبینی پتانسیل عملکرد دانه با استفاده از محاسبه سرعت تجمع ماده خشک و توزیع آن در اندامهای مختلف امکانپذیر است (روبرتسون و کاربری، 2001). جهت توصیف ماده خشک در گیاهان زراعی از الگوریتمهای مختلفی استفاده شده است. شانک[4] ( 1945)  پیشنهاد کرد که تقسیم مواد فتوسنتزی در ابتدا از روی نسبت C/N محاسبه شود.

براورد (1962) پیشنهاد کرد که مدلی براساس نسبت N /C طراحی کند که تقسیم مواد را پیشبینی میکند و تورنلی ( 1972) مدل براور را در قالب یکسری از معادلات ریاضی بیان نمود.

یک مدل از رشد گیاه، توصیف ریاضی شناخت ما از رفتار گیاه است و به علت استفاده از توابع ریاضی باید این رفتار در هر مرحله کاملا مشخص و معین باشد و دیگر جایی برای احتمال یا امکان وجود ندارد. نیاز به یک معادله ما را مجبور میسازد تا فرضهایی را در نظر بگیریم و مدل، جهت آزمون این فرضیات ساخته می شود. اگر پیشبینیهای مدل از واقعیت موجود دقیق نباشد، بایستی بپذیریم که شناخت ما از سیستم مورد مطالعه کامل نیست (بنایان، 2000). از این مدلها برای انجام مطالعات مختلف از جمله انتخاب گیاه و رقم مناسب برای کاشت و تعیین بهترین مدیریتهای زراعی ( ایگلی و برونینگ، 1992)، برآورد پتانسیل تولید مناطق (مینک و همر[5]، 1995)، تعیین خطمشی برای به نژادی ارقام ( هبکوت[6]، 1997)، تعیین اولویتهای تحقیقاتی، انتقال فنآوری (نیکس[7]، 1984)، پهنهبندی، بوم شناختی (بومن و لنسیگان[8]، 1994؛ آگاروال، 1993) و پیشبینی اثرات تغییر اقلیم  (ملکونیان و همکاران[9]، 1997؛ سینکلر و راولینز[10]، 1993) استفاده شده است.

در بیشتر مدلهای شبیهسازی رشد گیاهان زراعی، مقدار رشد (ماده خشک) به صورت حاصلضرب تشعشع رسیده، کسر دریافت تشعشع و کارآیی استفاده از تشعشع (RUE) تخمین زده میشود (مونتیث، 1977). گام بعدی در مدلهای شبیهسازی گیاهان این است که ماده خشک تولید شده به اندامهای مختلف اختصاص داده شود. این اختصاص با استفاده از ضرایب توزیع[11] (PC) صورت میگیرد. استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک از دیرباز در مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی به کار گرفته شده است. در اغلب مدلهای گیاهان زراعی مربوط به دانشگاه واگنینگن از همین روش استفاده شده است (گوادریان و ون لار[12]، 1994).

برخی از محققان مدلهایی از تقسیم مواد فتوسنتزی را براساس رابطه منبع و مخزن طراحی کردند.

توزیع ماده خشک در نتیجه جریان آسیمیلاتها از اندامهای منبع به اندامهای مخزن میباشد(مارسلیس،1996).

مرحله بعد در مدلسازی گیاهان تعیین بخشی از ماده خشک اختصاص یافته به قسمتهای مختلف گیاه میباشد که ضریب تقسیم نامیده میشود. دو روش مهم برای کمّیسازی توزیع ماده خشک وجود دارد:

در روش اول عملکرد دانه گیاه (Y) بستگی به این دارد که گیاه چه نسبتی از ماده خشک اندوخته خود را به دانهها اختصاص دهد. شاخص برداشت مفهومی است که کارایی توزیع ماده خشک به دانهها را نشان میدهد. در تعداد قابلتوجهی از گیاهان زراعی نشان داده شده است که شاخص برداشت در طی دورهی مؤثر پر شدن دانه، از زمان افزایش خطی دوره پر شدن دانه (-a/b) تا پایان پر شدن دانه (m)، به صورت خطی با شیب ثابت، (HI/dt) افزایش پیدا میکند. از این روش به طورگستردهای برای توصیف ماده خشک استفاده شده است ( برای مثال مونتیث، 1977؛ سینکلر، 1986؛ سلطانی و همکاران، 1999؛ بیندی[13] و همکاران، 1999؛ رابرتسون[14] و همکاران، 2001؛ سلطانی و گالشی، 2002).

در روش دوم، توزیع ماده خشک بین اندامهای مختلف گیاه با استفاده از ضرایب توزیع ماده خشک توصیف میشود. در این روش عملکرد گیاه بستگی به ضریب توزیع ماده خشک به دانهها و مقدار انتقال مجدد ماده خشک از سایر اندامها دارد. انتقال مجدد خود معمولا به صورت تابعی از کسر ماده خشک قابل انتقال به دانه و کل ماده خشک در شروع پر شدن دانهها میباشد. این روش نیز در بسیاری از مدلهای شبیه سازی زراعی به کار گرفته شده است که از این جمله میتوان به ویلکرسون و همکاران (1981) و ونگ و انگل (2002) اشاره کرد.

اثرات تاریخ کاشت:

توانايي پيشگويي دقيق مراحل نمو گياهان میتواند در تصميم گيريهاي مديريتي، براي كشت به موقع و عمليات زراعي برای انطباق مراحل رشد ونمّو بحراني گياه جهت رسيدن به حداكثر كارایی مفيد باشد (بور[15] و همکاران، 1984). سطح زيرکشت سويا در دهههای اخير افزايش زيادی پيدا کرده است، اما اطلاعات کمّي در مورد تأثير تاريخ کاشت بر اجزاي عملکرد سويا وجود دارد (پدرسون[16] و همکاران، 2004). تاريخ كاشت عامل مهمي است كه بر طول دوران رشد رويشي و زايشي و توازن بين آنها، همچنين ساير عوامل توليد، كيفيت برداشت و در نهايت عملكرد تاثير ميگذارد (بورد و ستیمی، 1986). انتخاب تاريخ کاشت مناسب يکي از فنون زراعي است که با رعايت آن حداکثر محصول به دست خواهد آمد. از آنجا که طول مراحل مختلف نمو تابعي از دو عامل اصلي دما و طول روز است، ممکن است تاريخ کاشت را به نحوي تغيير داد که طول مراحل مختلف نمو گياه با وضعيت دما و طول روز موجود طي فصل رشد انطباق مناسبي يافته و ميزان رشد رويشي مطلوبي به دست آيد (علینقیزاده، 2008). تاريخ کاشت مناسب موجب بهرهگيري بهينه از عوامل اقليمي نظير دما، رطوبت، طول روز و همچنين تطابق زمان گلدهي با دماي مناسب ميگردد (هاشمیجزی، 2001). ترکيب مناسبي از ژنوتيپ و تاريخ کاشت در گياهان زراعي يکي از مهمترين عوامل مؤثر در کسب عملکرد مطلوب و اقتصادي است. علاوه بر اين، عوامل مختلف ژنتيکي نيز ميتوانند در طول دوره رشد و نمو گياهان دخالت داشته باشند (کان و گرابو[17]، 1992 و صدیق و جلیف، 1984).

کشت دانههاي روغنی همیشه بخش مهمی از فعالیتهاي کشاورزان را تشکیل میداده است (احمدی و همکاران،  1373). تاریخ کاشت به دلیل حساسیت زیاد سویا به طول روز بیش از هر عامل دیگری بر بازدهی سویا مؤثر است. تاریخ کاشت بر ارتفاع، زمان رسیدن، اندازه بذر و عملکرد دانه تأثیر فراوانی دارد. بهترین زمان کاشت بسته به نوع رقم و شرایط منطقه متفاوت میباشد ( کوچکی، 1373). کاشت در زمان مناسب باعث کنترل خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه، آفات، امراض و علفهای هرز شده و به دلیل استفاده از عوامل اقلیمی در تولید نظیر تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است ( خواجه پور و کریمی، 1366).

[1]  Inman-Bamber

[2]  cheroo

[3] singlair

[4] shank

[5] Meinke and hammer

[6]  Habekotte

[7]  Nix

[8] Bouman and lansigan

[9] melkonian

[10]  Sincalair and Rawlins

[11] partitioning Coefficient

[12] Goudriaan and van and laar

[13] Bindi

[14] Rabertson

[15] bauer

[16] pedersen

[17] Kan and grabau

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122