پايان نامه اثر تبليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان مقصد گردشگري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر تبليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان مقصد گردشگري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر تبليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان مقصد گردشگري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 – بيان مسئله    2
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق    2
1-3- گزاره هاي تحقيق    3
1-4- فرضیه های تحقیق    4
1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار    4
1-6- روش كلي تحقيق    4
1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق    5
1-8- قلمرو زمانی تحقیق    5
1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه    5
1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها    5
1-11- روش تحليل داده ها    5
1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق    6
1-13- چارچوب كلان نظري تحقيق    6
1-14- نقشه راه    10
1-15- پیشینه تحقیق    11
1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق    12
2-1- مقدمه    14
2-2- ارتباطات شفاهی    15
2-2-1- ارتباطات    15
2-2-2- مهارت ارتباطی    15
2-3- تبلیغات شفاهی و ابزار آن    20
2-3-1- اهمیت تبلیغات شفاهي    23
2-3-2- متغیرهای تبلیغات شفاهی    25
2-3-3- ارتباطات    25
2-4- تمایل رفتاری    28
2-4-1- تکرار بازدید    28
2-4-2-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده    29
2-5- ارزش ادراک شده    30
2-5-1- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی    31
2-6- ریسک ادراک شده    33
2-7- رضایت    36
2-8- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی    40
2-8-1- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران    40
2-8-2- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری    40
2-8-3- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران    41
2-9- مروری بر تحقیقات پیشین    42
2-10- مدل پيشنهادي تحقيق    45
3-1- مقدمه    46
3-2- روش تحقيق    46
3-3- متغيرهاي تحقيق    47
3-4- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات    47
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه    49
3-5-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه    49
3-5-2- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه    50
3-6- جامعه و نمونه آماري    51
3-7- قلمرو مکاني تحقيق    51
3-8- قلمرو زماني تحقيق    51
3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    51
3-9-1- مدل معادلات ساختاري    52
3-10- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر    53
3-11- مراحل مدل معادلات ساختاري    53
3-12- جمع بندی    58
4-1- مقدمه    59
4-2- بررسي توصیفی مشاهدات    60
4-3- بررسي توصیفی متغیرها    66
4-4- تحلیل اسنباطی یافته‌ها    67
4-5- بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي    68
4-6- اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری    69
4-7-تفسير و تعبير مدل    72
4-8- بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی    75
4-9- نتایج تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق)    77
4-10- تحلیل فرضیه‌های تحقیق    79
4-11- فرضیه های تحقیق    80
5-1- مقدمه    85
5-2- فرايند تحقيق    85
5-3- نتيجه گيري    86
5-4- نتيجه گيري كلي    88
5-5- پيشنهادهاي كاربردي    88
5-6- پيشنهادهاي پژوهشي    90
5-7- محدوديت هاي تحقيق :    91
منابع فارسي    92
پیوست ها    100

منابع

منابع فارسي

پاپلي يزدي، محمد حسين. و سقايي، مهدي. (1385). گردشگري (ماهيت و مفاهيم). تهران: انتشارات سمت.

حبیبی، آرش. (1386). آموزش کاربردی نرم افزار SPSS، تهران، نشر الکترونیک

دلاور، علی. (1380). راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران.

دیواکارشارما. (1384) ،روابط عمومی حرفه ای بالنده ،مترجم میتراکیوان، مرکزمطالعات وتحقیقات رسانه ها ، چاپ اول.

رنجبریان، بهرام ، جلیلوند، محمدرضا (1390) ، تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر خرید خودروهای داخلی ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

رادمهر رضا، رضایی دولت آبادی حسین ، شالی کار مهدی (1390) ، “بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری” ، مقاله ارائه شده در اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه(1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ پنجم، تهران، نشر آگاه

کلانتری، خلیل(1388)، مدلسازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، تهران: انتشارات فرهنگ صبا

کلانتری، خلیل.(1382). پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشر شریف

لاولاک ، کریستوفر و رایت ، لارن (1382) ، اصول بازاریابی و خدمات ، ترجمه ابوالفضل تاج زاده نمین ،تهران، انتشارات سمت

نوابخش، مهرداد و رفيعي فر، مريم( 1389 ) بررسي اجمالي آثار گردشگري بر زندگي اقتصادي اجتماعي مردم روستاي زيارت، فصلنامه آمايش، سال سوم، شماره 9، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير.

نوری ، هدایت الله ، سوری ، فرشاد ، کاظمی ، زینب (1391) ، بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روستایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه، نشريه كاربردي تحقیقات جغرافیایی سال دوازدهم شماره 24

هومن، حیدر علی(1390). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت

یحیایی احمد ، تاوتلی مهرداد (1385) ، تشریفات هتل ، انتشارات آذربرزین، چاپ اول

منابع لاتين

Aaker, D. (1991). Managing brand equity. New York: The Free Press

Alegre, J., &Juaneda, C. (2006). Destination loyalty: Consumers’ economic behavior.Annals of Tourism Research, 33(3), 684-706

Anderson, Eugene W. (1998), “Customer Satisfaction and Word-of-Mouth,” Journal of Service Research , 1 (1), 5-17

Anand, B. N., & Khanna, T. (2000). Do firms learn to create value? The case of alliances. Strategic Management Journal, March Special(21).

295-315.

Arasli. H, Mehtap. S. S and Turan. K. S, (2005) Customer service quality in the Greek Cypriot banking industry,

Managing service quality, Vol.15 No.1, , 41-56

Arndt, J. (1967). Role of product-related conversations in the diffusion of a new product. Journal of Marketing Research , 4, 291-295.

Arndt, J. (1967), Word of Mouth Advertising: A Review of the Literature, Advertising ResearchFoundation, Inc., New York, NY.

Babin, B. J., Lee. Y-K, Kim. E-J, & Griffin.M. (2005). “Modeling consumer satisfaction and word-of-mouth: restaurant patronage in Korea”, Journal of Services Marketing, Vol. 19 No. 3, pp. 133–139.

Balter, D.,;Butman, J. Balter, D., &Butman, J. (2005). Grapevine: The new art of word-of-mouth marketing. New York: Penguin. Biggart

Bansal, H. S., &Voyer, P. A. (2000). Word-of-mouth processes within a services purchase decision context. Journal of service research, 3(2).166-177.

Barbara, Z., &Vesna, Z. (2006). Examination of co-operative norms, beliefs in interpersonal trustworthiness, complementary capabilities and realizedcompetitive advantages in business-to-business relationships. Economic and Business Review for Central and South – Eastern Europe, 8(1).19.

Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588

Bigne, J. E., Andreu, L., &Gnoth, J. (2005). The theme park experience: An analysis of pleasure, arousal and satisfaction. Tourism Management, 26(6), 833-844.

Bollen, K. A., & Barb, K. H. (1981). Pearson’s r and coarsely categorized measures. American Sociological Review, 46, 232-239.

BLACKWELL, R., et al., 2001. Consumer Behavior. 9th ed. Orlando: Harcourt.

Bolfing, C.P. (1989) How do customers express dissatisfaction and what can service marketers do aboutit? Journal of Services Marketing 3(2), 5–23.

Bristor, J. (1990). Enhanced explanations of word-of-mouth communications: the power of relationships .Research in Consumer Behavior , 51-83.

Brown, T., Barry, T., Dacin, P., &Gunst, R. (2005). Spreading the word: investigating antecedents of consumers positive word-of-mouth intentions and behaviors in a retailing context. Journal of the Academy of Marketing Science , 33 (2), 123-138.

Bruyn, A., &Lilien, G. (2008). A multi-stage model of word-of-mouth influence through viral marketing. International Journal of Research in Marketing , 25, 151-163.

Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.

Buttle, Francis A., 1998. Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing. Journal of Strategic Marketing 6, 241-254

Buysse, K., &Verbeke, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective. Strategic Management Journal, 24,453-470

Carney, M. (2004, December). The globalization and regeneration of Asian business network. Paper presented at the Asia Pacific Journal of

Management Special Issue Conference on Asian Business Networks, Shanghai

Cassel J. and Bbickmore T,(2000),” External manifestation of trustworthiness in the interface”,communication of the ACM,Vol 43,No.12,50-56

Chen, S. C. (2011). Understanding the effect of technology readiness, satisfaction and electronic word-of-mouth on loyalty in 3C products. Autralian journal of business and management research, 1(3). 1-9.

Chen, Ching Fu (2008), Investigating structuralrelationship between service quality, perceivedvalue, satisfaction and behavioral intentions forair   passengers:   Evidence   for   Taiwan,Transportation Research PART A, 42, PP.709-717.

Chen, C. F., & Tsai, D. C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management, 28, 1115-1122.

China National Tourism Administration. (2007). The 2006 Yearbook of China Tourism Statistics. Retrieved fromhttp://www.cnta.gov.cn/html/2008-6/2008-6-2-14-52-58-203.html

Conant, J. S., Mokwa, M. P., &Varadarajan, P. R. (1990). Strategic types, distinctive marketing competencies and organizational performance: A multiple measures based study. Strategic Management Journal, 11, 365-383

Cooper, C., Fletcher, J., Gilber, D., &Wanhill, S. (1998). Tourism: Principles and practice (2 ed.). Harlow: Longman.

Crick, A.P. (2003) Internal marketing of attitudes in Caribbean tourism. International Journalof Contemporary Hospitality Management, 15 (3), 161-166

Cronin, J.J., Brady, M.K. and Hult, G.T.M.(2002), Assessment the effects of quality, value,and   customer   satisfaction   on   consumerbehavioral intentions in service environments,Journal of Retailing, Vol. 76 No. 2, pp.193-218

Day, E. and Barksdale, H.C. Jr (1992), “How firms select professional services”, IndustrialMarketing Management, Vol. 21, May, pp. 85-91.

DERBAIX, C. AND VANHAMME, J. (2003), “Inducing Word-of-Mouth by eliciting surprise: a pilot investigation”, Journal of Economic Psychology, 24 (1), 99-117

Dholakia U.M.(1997), “ An Investigation of the Relationship Between Percieved Risk and Product Involvement” , Advanced in Consumer Research,Vol.2,pp 159-67

Dodds, w.b& et al. (1991), Effects of price,brand and store information on buyers productevaluations, Journal of Marketing Research,Vol. 28, No. 3, pp. 307-319.

Dolnicar, S. (2005). Understanding barriers to leisure travel-tourist fears as marketing basis. Journal of Vacation Marketing, 11(3). 197-208

Duhan, D. F. , S. D. Johnson, J. B. Wilcox, and G. D. Harrell (1997), “Influences on Consumer Use of Word-of-Mouth Recommendation Sources”, Journal of Service Researchvol. 3 no. 2 166-177

چكيده :

گردشگران براي انتخاب مقاصد گردشگري نيازمند اطلاعاتي در خصوص مقصد ميباشند. آنها پيوسته اطلاعاتي را از رسانه هاي گروهي شامل تلويزيون،ماهواره، اينترنت و… جمع آوري ميكنند. اگر چه منابع مذكور اطلاعات ارزشمندي را در اختيار گردشگر قرار ميدهد، اما گردشگران ترجيح ميدهند بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز خود را از منابع غيررسمي ازجمله بستگان، دوستان، آشنايان و ديگر افراد دريافت كنند. با توجه به اينكه اين افراد خود ذينفع نيستند، به همين دليل بيشتر مورد توجه خاص گردشگران ميباشند.از اين رو هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير تبيليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان يك مقصد گردشگري است. با استفاده از چارچوب نظري و مطالعات محقق مدلي پيشنهاد گرديد كه تاثير تبليغات شفاهي را بر چهار عامل سنجيد.متغيرهاي تحقيق تبليغات شفاهي ، ارزش ادراك شده ، ريسك ادراك شده ، رضايت و تمايلات رفتاري مي باشد. تحقيق از نوع هدف كاربردي است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است كه چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقيق 384 نفر از گردشگران اروپايي كه به ايران سفر كردند بودند. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8  و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ويندوز می باشنديافته هاي تحقيق نشان داد كه تبليغات شفاهي بر ارزش ادراك شده و ريسك ادراك شده تاثير معناداري دارد اما بر رضايت و تمايلات رفتاري تاثيري نمي گذارد.

كلمات كليدي :  تبليغات شفاهي[1] ، ارزش ادراك شده[2] ، ريسك ادراك شده [3]، رضايت[4] ، تمايلات رفتاري[5]

1 بيان مسئله

افزايش رقابت در قرن بيست ويكم  براي كسب بيشترين منفعت از بازديد گردشگران  باعث شده است كه مقاصد مختلف از مبارزات تبلیغاتي مختلفي استفاده كنند و از طرفي مديران گردشگري به دنبال شناسايي راه هاي مختلف براي جذب گردشگر مي باشند.بنابراين توجه به اين مهم كه چگونه مي توان در محيطي رقابتي به فعاليت پرداخت و منافع بسياري را به دست آورد و هم چنين رضايت گردشگران را هم تامين كرد به عنوان يك مسئله اساسي مطرح مي شود.

كشور ايران از جمله مقاصدي است كه با وجود جاذبه هاي فراوان فرهنگي و طبيعي به دليل عدم برنامه ريزي مناسب در بازاريابي با مشكلات بسياري رو برو است از اين رو محقق را بر آن  داشت كه به بررسي تاثير يكي از روش هاي تبليغات كه تبليغات شفاهي است، بپردازد. ارتباط شفاهي مي تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي يك مقصد به حساب آيد و تاثير عميقي را بر نگرش و رفتار گردشگران به وجود آورد.با توجه به آن كه اكثر خدمات هسته اي مقاصد گردشگري تا حدود زيادي مشابه مي باشد و سطح خدمات ارائه شده توسط مقاصد ارتقا پيدا كرده ، در همين راستا سطح انتظارات گردشگران نيز افزايش يافته است. بنابراين در بخش هاي خدماتي از جمله گردشگري منابع اطلاعاتي شخصي يا به عبارت ديگر ارتباط شفاهي مي تواند نقش مهمي را در موفقيت يا شكست يك مقصد ايفا نمايد.

 1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

اهمیت تبلیغات شفاهی در رابطه با شکل گیری نگرش ها ، در رمینه تصمیم گیری انتخاب مقصد و نیز کاهش ریسک های مرتبط با تصمیمات انتخاب مقصد در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است.ارتباط شفاهی در بخش خدمات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در مقایسه با بازار کالاها ، مصرف کنندگان در بخش های خدماتی بیشتر بر منابع اطلاعات شخصی اطمینان داشته و نسبت به بخش کالاها ، ارتباط دهان به دهان تاثیر بیشتری بر تصمیم افراد خواهد داشت. زیرا خدمات بر خلاف کالاها ، ناملموس و تجربی بوده و مصرف کننده با تکیه بر ارتباط شفاهي در تلاش است تا سطح ریسک ادراکی و عدم اطمینانی که اغلب در خرید در بخش خدماتی وجود دارد را کاهش دهد (مانگولد[1] 1999).تحقیقات پیشین نیز بیان گر آن است که ارتباط شفاهي تاثیر بسزایی در انتخاب مقصد گردشگری و وفاداری به آن مقصد بازی خواهد کرد.همچنین این ارتباطات نقش مهمی را در شکل دهی رفتار و نگرش مصرف کننده بازی می کند.

با توجه به اینکه ارتباطات میان فردی  مدت طولانی است که در صنعت گردشگری نفوذ کرده  و به رسمیت شناخته شده است. تئوری های مختلف گردشگری از جمله تئوری کوهن (1972) ، گونه شناسی پلاگ (1974) و چرخه حیات محصول باتلر (1980) بر پایه بازدید ماجراجویانه و نوآورانه ایی بود که رهبران پس از بازدید تجربیات خود را به دیگران انتقال می دهند و بیان این مطلب اهمیت انتقال اطلاعات را حتی از زمان های پیشین نشان می دهند  . در مورد اهمیت ارتباط شفاهي سیلورمن معتقد است که بواسطه تغییر محیط بازاریابی به نظر می رسد یافتن راه های جایگزین برای ایجاد صدای قابل شنیدن بسیار ضروری می باشد و ارتباط شفاهي پدیده ای است که مدت ها است شناخته شده و ثابت شده و روش بسیار قدرتمندی در مطرح شدن یک مقصد گردشگری می باشد.پس در نهایت با در نظر گرفتن اهمیت تبلیغات شفاهی در بخش خدمات و توجه به این نکته که تاکنون تحقیقات اندکی در سطح کشور در این زمینه صورت نگرفته است ، انجام پژوهشی در زمینه امور خدماتی امری ضروری به نظر می رسد.

1-3- گزاره هاي تحقيق

پرسش  اصلی:

تبلیغات شفاهی چه تاثیری بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری دارد؟

پرسش هاي فرعی:

1- چه عواملی بر تبلیغات شفاهی اثر می گذارند؟

2- تبلیغات شفاهی موجب ایجاد چه پیامدهایی می شود؟

 1-4- فرضیه های تحقیق

H1: : تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر ارزش ادراک شده دارد.

H2: تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر رضایت گردشگران دارد.

H3: تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر تمایلات رفتاری دارد

H4  تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر ریسک ادراک شده دارد.      

1-5- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف از مطالعه  حاضر ، بررسی تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است. این تحیق در پی آن است که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این تحقیق این است که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این تحقیق به دنبال این است که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار حائز اهمیت است.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران عمدتا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

 1-6- روش كلي تحقيق

اين پژوهش به قصد كاربرد نتايج يافته هايش براي حل مشكل انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری انجام مي شود و تلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشكل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد. بنابراين تحقيق حاضر از لحاظ هدف ، تحقيق كاربردي محسوب مي شود.

پژوهش حاضر از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات توصيفي است چرا كه به توصيف وضعيت متغيرها در وضع موجود مي پردازد. پيمايش از آن جهت كه از طريق ايزار پرسشنامه به جمع آوري و تحليل اطلاعات در نمونه آماري مورد نظر پرداخته شده است ( دلاور ،1380)

1-7- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق

هتل هما- جامعه آماری گردشگران اروپایی

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زماني تحقيق را زمان توزيع پرسشنامه ها در نظر گرفته ايم از اين رو اين آذرماه 1392 مي باشد.

1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

روش نمونه گیری :

روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش خوشه‌ای تصادفی می‌باشد. در این روش افراد جامعه را در دسته‌هایی خوشه بندی کرده، سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آمد. در ساختار خوشه‌ای، توجه به این نکته لازم است که ویژگی‌های دسته یا خوشه مشابه بوده ولی مشخصات افراد خوشه‌ها متفاوت می‌باشد . بنابراین تمامی هتل های میزبان گردشگران اروپایی به عنوان خوشه‌ها در نظر گرفته و سپس به صورت تصادفی ساده 4 هتل انتخاب شد و از هر هتل نمونه ای متناسب با اندازه جامعه انتخاب گردید. (یعنی از هر هتل که مهمانان بیشتری داشته است نمونه بزرگتری انتخاب شده است). نمونه گیری در درون خوشه ها  نیز به صورت تصادفی ساده بوده است .که به این روش خوشه ای دو مرحله ای میگویند  .

 جامعه آماري اين تحقيق نامحدود مي باشد كه براساس فرمول زير اگر جامعه نامحدود باشد تعداد نمونه 385 نفر مي شود. از اين رو در جهت اطمينان از بازگشت كليه پرسش نامه ها تعداد 400 پرسش نامه بين گردشگران  توزيع گرديد كه از اين بين 382 پرسش نامه دريافت شد.

1-10- روش گردآوری اطلاعات وداده ها

در این تحقیق از روش ها و ابزارهای زیر به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:

به منظور تکمیل مبانی نظری تحقیق از منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات علمی و هم چنین منابع اینترنتی شامل مقالات و کتاب ها استفاده شد.

به منظور تکمیل داده ها از پرسشنامه استفاده گرديده است كه براي طراحي پرسش نامه محقق پرسش نامه هاي مورد استفاده توسط محققان پيشين را مورد بررسي قرار داد و پس از ارزيابي آن ها و تاييد استادان راهنما و مشاور محقق به جمع آوري داده ها پرداخت.

1-11- روش تحليل داده ها

در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 72/8  و SMARTPLS‌ نسخه 2 تحت ويندوز می باشند.

 1-12- موانع ومحدودیتهای تحقیق

کمبود منابع داده ای کافی

محدودیت زمانی و تسهیلاتی

نوپابودن تقریبی حوزه پژوهش در ایران

احتمال عدم همکاری جامعه آماری

 1-13- چارچوب كلان نظري تحقيق

1- تبلیغات شفاهی

هاوکین و مصرف کنندگان معتقدند که مصرف کنندگان در پیروی از پارادایم های یادگیری از یکدیگر تقلید می کنند(9).ارتباط شفاهی فرایندی است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد که اطلاعات و نظرات خاصی را در مورد خرید یا عدم خرید یک کالا ، خدمت یا ایده ای خاص با یکدیگر رد و بدل کنند. تحقیقات بازاریابی در مورد ارتباطات شفاهی از سال های دهه 1960 آغاز شده  و با گدر زمان تعریف این واژه دچار تغییر و تحولاتی شده است. اخیرا نیز وستبروک ارتباط شفاهی را بدین صورت تعریف کرده است : ارتباطات غیررسمی در مورد ویژگی ها و نحوه استفاده از یک کالا یا خدمتی خاص و یا در مورد فروشنده آن کالا یا خدمت ، از یک فرد به فرد دیگر ارتباطات شفاهی می باشد.ارتباطات بین شخصی از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تبلیغات در صنعت گردشگری شناخته شده است.عامل کلیدی تبلیغات شفاهی رهبران عقیده می باشد.نظریه های ابتدایی در زمینه گردشگری و مسافرت همچون نظریه پلاگ تحت عنوان درون گرایی و برون گرایی ، مدل چرخه حیات مناطق گردشگری.هر یک از این نظریه ها بر این اساس شکل گرفته اند که گردشگران نوآور و مخاطره جویی وجود دارند که محصولات و مناطق جدید را کشف می کنند و این ها همان رهبران عقیده هستند و تجاربشان را با دیگر افراد کمتر مخاطره جو در میان می گدارند. بنابراین این افراد به ایجاد تبلیغات و گام هایی مثبت در پیشبرد و ترویج مقاصد و محصولات جدید گردشگری اقدام می کنند.

[1] Mangold

[1] Word of mouth advertising

[2] Perceived value

[3] Perceived Risk

[4] satisfaction

[5] Behavioral intention

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122