پايان نامه اثر تنش خشکي و کود نيتروژن بر عملکرد و ميزان اسانس بابونه آلماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  اثر تنش خشکي و کود نيتروژن بر عملکرد و ميزان اسانس بابونه آلماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  اثر تنش خشکي و کود نيتروژن بر عملکرد و ميزان اسانس بابونه آلماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- فرضیه‌ها 5
1-3- اهداف تحقيق: 6
1-4- گیاه‌شناسی بانونه: 6
1-5- منشأ گياهي بابونه 9
1-6- مراحل رشد و نمو: 9
1-7- موارد مصرف و خصوصيات دارويي بابونه: 10
1-8- مراحل كاشت بابونه: 12
1-9- برداشت بابونه: 13
1-10- خشك كردن و جمع‌آوری بذر بابونه: 13
1-11- كودهاي شيميايي: 13
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- تنش و تعاریف آن 18
2-2- اهميت مطالعه تنش‌هاي گياهي از نظر موقعيت جغرافيايي و زيست محيطي 18
2-3- خشکی و وضعیت جهانی آن 19
2-4- انواع خشکی 21
2-5- اثر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد 21
2-6- اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 22
2-7- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن 23
2-8- اثر تنش خشکی بر توسعه ریشه‌ها 23
2-9- مکانیسمهای سازگاری گیاهان به خشکی 24
2-9-1- مقاومت به خشکی 24
2-9-2- گریز از خشکی 24
2-9-3- تحمل خشکی 24
2-9-4- اجتناب از خشکی 25
2-9-5- بهبود از خشکی 25
2-10- چگونگی مقابله گیاهان با تنش خشکی در مزرعه 26
2-10-1- حفظ موازنه صحيح آبی: 27
2-10-2- بسته شدن روزنه , ذخيره اقتصادي آب برای آسمیلاسیون کربن 27
2-11- مکانیسم‎های اجتناب 28
2-11-3- اندازه و فراوانی روزنه‎ها 29
2-11-4- تجمع آبسیزیک اسید 29
2-11-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ 30
2-12- مکانیسم‎های تحمل به خشکی 31
2-12-1- تنظیم فشار اسمزی 31
2-12-2- تجمع پرولین 32
2-12-3- جابجایی مواد پرورده 32
2-13- انتخاب برای مقاومت به خشکی 33
2-14- نقش نیتروژن در گیاهان 39

فصل سوم:مواد و روش‌ها
3- مواد و روش‌ها 47
3-1- موقعيت جغرافيايي محل آزمايش: 48
3-2- خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك: 48
3-3- مشخصات طرح آزمايش: 50
3-4- مراحل اجراي آزمايش: 51
3-5- صفات مورد ارزيابي 52
3-6-1- ارتفاع بوته 52
3-6-2- تعداد ساقه فرعي 53
3-6-3- تعداد گل در بوته 53
3-6-4- قطر گل 53
3-6-5- وزن گل يا گلبرگ (تر و خشك) 53
3-6-6- وزن (تر و خشك) ريشه 54
3-6-7- وزن ساقه (تر و خشك) 54
3-6-8- سرعت رشد 54
3-9- محاسبه آماري و نرم‌افزارهای مورد استفاده در طرح 57
فصل چهارم:نتايج و بحث
4-1- نتايج و بحث 59
4-2- عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) 64
4-3- عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) 66
4-4- شاخص برداشت (درصد) 69
4-5- تعداد گل در مترمربع 71
4-6- وزن هزار دانه (گرم) 74
4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) 76
4-8- سرعت رشد 79
4-9- درصد اسانس 81
4-10- بحث و نتیجه‌گیری 84
بحث 85
4-11-پیشنهادات: 87
منابع 88

منابع

آرویی، ح. امید بیگی، ر. کاشی، ع. بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات گیاه کدوی تخمه کاغذی. پژوهشی و سازندگی، شماره 48. صفحات 9-4.

اكبری­نيا ا. ا. قلاوند، ف. سفیدکن؛ و م. رضایی. 1382. بررسی عملكرد و ماده مؤثره زنيان در سيستم­هاي كشاورزي متداول- ارگانيك و تلفيقي. چكيده مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. كرج موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر. ص 52.

اکبری نیا، ا. دانشیان، ج. محمد بیگی، ف. اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز. فصلنامه علمی پژوهش تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ج 22، ش 4. ص 419- 410.

امام، ی. (1383). زراعت غلات (چاپ اول)، انتشارات دانشگاه شیراز. 157 صفحه.

امامی، ا. م، شمس اردکانی. ای. مهرگان. 1383، فرهنگ مصور گیاهان دارویی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، انتشارات علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 449 صفحه.

امید بیگی، ر. 1379، «تولید و فرآوری گیاهان دارویی»، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ج (3): ص 265-249.

امید بیگی، ر، رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات

اميدبيگي، ر. 1374. رهیافت‌های توليد و فرآوري گياهان دارويي. ج 1. انتشارات فكر روز، تهران.

امید­بیگی، ر. 1379. رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 397 ص.

امیدبیگی، ر. 1387، «زراعت گیاهان دارویی»، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

امیدبیگی، ر.م، طباطبایی. ت، اکبری. 1379، اثر مقادیر مختلف فسفر و آبیاری بر باروری (رشد، عملکرد دانه، مواد مؤثر) کتان روغنی، مجله علوم کشاورزی ایران. جلد (32) شماره 1: ص 64-53.

ایران‌نژاد، ح. رسام، ق، ع. 1381. بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه انیسون. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ش 9. ص 93-101.

برزوئی، ا.خزاعی، ح.م.شهریاری، ف. ا.1384. اثر تنش خشکی پس از گرده‌افشانی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان‌های موجود در ارقام مختلف گندم (Triticu’ aestivum L) تحت شرایط گلخانه‌ای.خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت.

پناهی کردلاغری، خ. تغذیه گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. ص 21 تا 24

پناهی، خ. (1388). تغذیه گیاهان زراعی. انتشارات سعدی کازرون. صفحه 9-10-11.

پیوندی، م. رفعتی، آ. میرزا، م. تأثیر نیتروژن و فسفر بر رشد و میزان اسانس

توکلی صابری، م.وم، صداقت. 1370، گیاهان دارویی، (ترجمه). انتشارات روزبهان، تهران.

جعفریان، ط.مقصودی، ع.ا.م.1390. تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی برگ ارقام گندم. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه باهنر کرمان.

جمشیدی، خ.1379، بررسی تأثیر فاصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر جنبه‌های کمی گیاهان دارویی بابونه، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد شماره 1: ص 209-203.

حكمت شعار، ح. 1372. فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. ترجمه. انتشارات نيكنام تبریز.

حیدری شریف آباد، ح. (1380). گیاه و شوری. انتشارات موسسه جنگل‌ها و مراتع، 200 صفحه.

خاوازی، ک. اسدی رحمانی، ه؛ و ملکوتی، م، ج. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور، چاپ دوم با بازنگری بنیادی. صفحه 420، انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب، چاپ سنا، تهران، ایران.

خواجه پور، م ر. 1379، زراعت عمومی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 425 صفحه.

خواجه پور، م. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. ص 182 تا 200.

دوازده امامی، م. مجنون، حسینی. 1387. تأثیر مصرف كودهاي بيولوژيك بر روي جذب عناصر K ،P ،N و عملكرد دانه در گياه دارويي رازيانه. تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، (1)25: 19-1.

زمان، س. 1370، گیاهان دارویی، روش‌های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی 256 گیاه، انتشارات ققنوس، 367 صفحه.

سرمدنیا، ع؛ و ع. کوچکی. 1377 ، فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.

سرمدنیا، غ. ح؛ و ع. کوچکی. (1376). جنبه‌های فیزیولوژی زراعت دیم (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه

سرمدنیا، غ.1372. اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. مجموعه مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نبات ایران، کرج.

سرمدنیا، غ.1374. اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 169- 157

سرمدنیا، غ؛ و کوچکی، ع. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

سرمدنیا، غ؛ و کوچکی، ع. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 400

سمنانی کتایون، م.م ، آزاد بخت. س، روحانی فرد. 1381، مقاله فرمولاسیون ژل موضعی بابونه و سیر و مطالعه مقدماتی اثرات آن بر ضایعات پوستی حاصل از حشره بند (Paederus spp.) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله گیاهان دارویی، جلد (2) شماره 5؛ ص 21-41.

صمصام شریعت. ف. 1374 ، //پرورش و تکثیر گیاهان دارویی»، انتشارات مانی

عبد ميشاني، س؛ و شاه نجات بوشهري، ع.ا. 1374. اصلاح نباتات تكميلي. جلد. اول: اصلاح نباتات متداول. انتشارات دانشگاه تهران، شمارة 2239. ص 32

عزیزی نیا، ش.1379. بررسی و ارزیابی صفات کمی و مرتبط با مقاومت خشکی در دو شرایط دیم و آبی در ارقام مصنوعی و بومی گندم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

علیجانی، م. امینی دهقی، م، مدرس ثانوی، ع، م. محمدرضایی، س. تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutital.)  فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ج 26. ش 1. ص 113-101.

علیزاده، ا.(1369). رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات جاوید

غلامی، ا؛ و کوچکی، ع مایکوریزا در کشاورزی پایدار (ترجمه) انتشارات دانشگاه شاهرود، صفحه 212.

فرهادي، ز. 1384. خشكي و تأثیر آن بر زراعت غلات ديم در ايران. نشريه ترويجي شماره معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري. وزارت جهاد كشاورزي

قنواتی، م. 1385، بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بابونه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 121 صفحه.

قنواتی، م. هوشمند. ح، زینلی. 1385، بررسی اثر شوری بر جوانه زنی دوگونه بابونه، نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

كوچكي، ع. سرمدنيا، غ. ح. 1384. فيزيولوژي گياهان زراعي. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

کوچکی ع و م. بنایان اول.1373. زراعت حبوبات. چاپ سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

کوچکی، ع. سرمدنیا، غ. 1374. جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم. ترجمه. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

کوچکی، ع. سرمدنیا، غ، فيزيولوژي گياهان زراعي. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

کوچکی، ع؛ و علیزاده، ا. (1365) اصول زراعت در مناطق خشک. (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی.

کوچکی، ع. راشد محصل، ح. نصیری، م و صدر آبادی، ر. (1370). مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی. انتشارات آستان قدس رضوی،404 صفحه.

مدنی، ح. م.ع. ملبوبی؛ و م. امیدی. 1384. کاربرد باکتری­های آزاد کننده فسفر در زراعت لوبیا. چکیده مقالات اولین همایش ملی حبوبات،30-29 آبان، مشهد. ص. 404.

مرادی، ک. شنگری، ع. ح. شاهرجعیان، م. ح قرینه، م. ح؛ و مدندوست. م. 1389 واکنش گیاه دارویی اسفرزه به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن. فصلنامة علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد، 26 شمارة،2 صفحة 204- 196.

ملکوتی، م. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه‌سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی. جلد دوم. صفحه 460.

ملکوتی، م. ج؛ و تهرانی، م. م. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، «عناصر خرد با تأثیر کلان «انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

ملکوتی، م؛ و م. طهرانی. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

مؤذن، ش. دانشیان، ج. ولدآبادی، ع. بغدادی، ح. (1385). بررسی تراکم بوته و سطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی. (Cucurbita pepo L) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ش 22. ص 397- 409.

مؤمنی، ک.1380. بررسی میزان شوری خاک‌های ایران. نشریه ترویجی. معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری. وزارت جهاد کشاورزی ) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ش ص 75-84.

منابع انگلیسی:

Acevedo, E. Fereres, T. C. Henderson, W. 2000. Plant Physiology. Agron. J. 63: 456-457.

Aleksandr,V.G. Transformation of unassimilable potassium from assimilable by bacteria. Doklady All union Ac. Agr. 3:34-38.

Allen, R. D. 1995. Dissection of oxidative stress tolerance using transgenic plants. Plant Physiol. 57: 1049- 1054.

Ashraf,C.M. and Abu-shakras.)1987(Wheat seed germination under low temperature and moisture stress.Agronomy Jornal.Vol:70-135-139.

Balaz, M. and Ternad , N.K. 1998. Root endophytes in medicinal plants: their population and effects. Abstract of The 7th International Congress of Plant Pathology, Edinburgh, Scotland, 9-16 August: 19.

J.1993, “wild and cultivated medicinal plants”, Mezo pub. Budapest.

Y.1986, “production on ecology of secondary plants produts”, Herbs, Spices and medicinal oryx press. Arizona. Vol. 1. pp:185-234.

Bhati, S. 1988. Effect of nitrogen application and row spacing on coriander (coriandrum sativum L) production under irrigated condition in semi arid Rajaslhan. Indian Journal of Agricultare science, 58:568-569.

Bidinger FR, Mahalakshmi V, Rao GDP. 1978. Assessment of drought resistance in millet Factors effecting yields under stress. Aust J Agric Res. 38:37-48.

Blum, A. 1996. Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. Plant Groeth Regul. 20: 135- 148.

Blum,A.)1988(Methods of plant breeding for drought resistance. In: Monti, and Proceddu, E. (Ed). Drought resistance in plants: physiological and genetic aspects. Luxembourg: EEC. PP: 124-140.

Bouaziz,A. and D.R.Hicks.)1990(Consumption of Wheat seed reserves and during early growth as effected by soil water potential.plant soil, 128:161-165.

Bowman, W. D. Bahn, L. and Damm, m. Alpine lands cape variation in foliar nitrogen-and phosphorus concentrations and the relation to soil nitrogen and phosphoras arailability. Arctic,  Antarctic and Alpine Research, 35(2):144-149.

Chaves MM, Pereir JS, Maroco J, Rodriguse ML, Ricardo CPP, Osorio ML, Carvalho I, Faria T, Pinheiro C. 2002. How plants cope with water stress in the photosynthesis and growth. annals of botany 89: 907-916.

Chung, J. H. and D. S. Goulden. 1971. Yield components of haricot bean (Phaseolus volgaris L.) growth at different plant densities. N. Z. Y. Agric. Res. 14: 227-234.

Clarke, J.M. and Mccaig, T.N. 1982, Evaluation of techniques for screening for drought resistance in wheat. Crop Science, 22: 530-536. code for the growth stages of cereals.Weed Res. 14: 415-421.

J. C. Tomar. O.S. 2002, “utilization of salt Affected soils and poor quality waters for sustainable Bios line AgricuIlture in Aria and semi aid Regions of India,”12 ISCO conference Beijing.

Dak‚ S. 1982. Influence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameters of pepper. Turkish Journal of Biology, 28: 85-90.

A. B. Tahir, M. 2002. Heat and cold tolerance in wild relatives and Primitive forms of wheat. In: A.B. Damania, Biodiversity and wheet improvement. A Wiley- sayce publication. PP: 217-224.

Edmeades, G.O. I.Bolanos and R.A.Fischer.)1989(Tradtional approache to breeding for drought resistance in cereal.In: Backer, F.W.G. (Ed.), Drought resistance in cereals: C.A.B. International. PP: 27-52.

Folster, P. 1991. Photosynthesis and nutrient use efficiency of barley in response to low arbuscular mycorrhizal colonization and addition of phosphorus. New Phytologist. 132 (3): 425-433.

Frahm, M.A. J.C. Rosas, N. Mayek-Pérez, E. López-Salinas, J.A. Acosta-Gallegos, J.D. Kelly. Breeding Beans for Resistance to Terminal Drought in the Lowland Tropics. Euphytica 136: 223-232.

Gambel, P. E. and J. J. Burke. 2000. Effect of water stress on the chloroplast antioxidant. J. Plant Physiol, 28: 109-111.

Gujar, S. M. Warade. A. D. Anjali, M. and Paltankar, D. H. 2005. Effect of dates of Sowing and nitrogen Levels on growth, seed gield and quality of coriander. crop research, 29(2):255-291.

Gul,A. and E.Allan.)1976(stand establishment of Wheat lines under different levels of water Potential.Crop.Sci,16(5):611-615.

Gupta,P.C. and Otoole, J. C. )1986( Upland rice, global IRRI, PP 149.

Guru, S.K. Jain, V. Pal, M. and Abrol, Y.P. 1999, Relationship between specific leaf weight and photosynthetic rate in two wheat genotypes. Indian Journal of Plant Physiology,  4(2): 117-120.

Hangeruo G. V. Drieipak, 1979. N2-Fixation and transfer in a field grown Mycorrhizal. Corn and coybean intercrop. Plant Soil, 133:177-185.

Haven, L.A. and C.A. Amer. 1996. The potential role of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi in the bioprotection of plants against soil-borne pathogens in organic and/or other sustainable farming system. Pest Manage. Sci. 60 (2): 149-

Heleer, p. 1991. chmical dynamics Hydrogel modified uptake of salt jons and calcium in populus, euphratica under saline conditions, Trees Struct, Funct, 18:175-183

Hellena, M.O.Fritaz.)1995(Plant Ecophsiology edited M. N. V. PRASAD. Published simul taneously in Canada. initiation, leaf emergence and tillering in wheat grown under low- phosphorus condition.Plant and Soil. 2002: 149-159.

Heydare, D.K. Taluk Dar, N.C. Phookan, A.K. Saikia, U.N. Das, B.C. and Deka, P.C. 2006. Influence of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria on nursery establishment and growth of tea seedlings in Assam. Symposium no. 12, Assam Agricultural University, Jorhat- Assam, India, 7-12 December: 379.

Kassam, A. H. and kowal,J.M.)1973(Productivity of crops in the savanna and rain forest zone in Nigeria.savanna,2:39-40.

Khoshvaghti, H. 2006. Effect of water limitation on growth rate, grain filling and yield of three pinto bean cultivars. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tabriz University. (In Persian).

kirigwi,f.m.M.van ginkel, R.g.trethowan , R.G.sears ,S.rajaram and G.m.paulsen 2004. Evaluation of selection strategies for wheat adaptation across water regimes. euphytica , 135. 361-371.

Koocheki, A. and M. Banayane Avval. 1994. The physiology of crop yield. Jahad Daneshgahi Mashhad Press. (In Persian)

kuarrie, S. A. Stojanovic, Pekic, S. 2003. Improving droughttolerant in small grain cereals. Plant Growth Regulation. 29: 1-21.

Lai, F.Wissing, S. A. Muller,  H. and Fadda, A. M. 2006. Artemisaia arborescens.  l. essential oil-loaded solid lipid nanoparti cles for potential agricultural application:preparation and characterization. AAPS Pharmaceutical Science and Technology. 7(1): EIO-E18.

Laing, D. R. P. J, Kretchmer. S, Zuluaga & P.J,Jones.1983.Field bean in symposium on potential productivity of field crops under different environments. IRRI,Los Banos,Philippnes:227-245.

Lascano, H. R. G. E. Antonicelli, С. Luna , M. N. Melchiorre , L. D. Gomez, R. W. Racca, V. S. Trippi and L. M. Casano. 2005. Antioxidant system response of different wheat cultivars under drought: field and in vitro studies. Aust. J. Plant Physiol. 28:1095-1102.

Lechamo, A. 1993. Effect of seed treatment with native diazotrophs on the seedling parameters of senna and Ashwagaudha. Tami Nadu Agricultural      University, India. http: www. Cabastractsplus. Org/ abstracts/ Abstract. Aspx? ACNO=

Levitt,J.)1980(Response of plants to environmental stresses V 012 water, radiation,salt and other stress.Academic Press,New York.

Morgan, J. M. and A. G. Condon. 1986. Water use, grain yield, and osmoregulation in wheat. Aust. J. Plant Physiol. 13: 523-532.

Morose GK, Brett SW, Guy JA, Lester JN. Review1998: (phosphorus removal and recovery technologies. Sci Total Environ; 212:69–81.

Mouhouche, B. F. R. UGET, & R. Delecolle. 1998. Effects of water stress applied at different phonological phases on yield components of dwarf bean.Agronomic. Vol. 18 (3): 197-221.

C.A. Anderson.L.A.and phillipson.J.D. 1996,”herbal medicines. Aguidefor health care professinals”, The pharnaceuttical press. London. England.

Nielsen,D.C & N.O,Nelson.1998.Black bean sensivity to water stress at varius growth stages.Crop Sci.38:422-427. Org/ defaulat. gsp.

Paleg, J. G. and aspinal. 1981. the physiology and biochemistry of drought resistance in plants a cademicpress. Pp 492.

Palevite, m. 1987. Change in chemical composition of pumpkin seed oil, Sci total environ;  212. Pages 273- 276.

Passioura, J. B. 2002. Drought and drought tolerance. Plant Growth Regulation. 20: 79-83.

Pessarkli, M 1993. Handbook of plant and crop stress – marcel dekker.

Pesserkli, M.2001.handbook of plant and crop stress- marcel dekker inc. Pessarkli, M 1993. Handbook of plant and crop stress – marcel dekker. 3 rd edition.Collir Macmillan lllepp.

Redey, M.H. and J.H. Graham. 2004. Is there a role for arbuscular mycorrhizal fungi in production agriculture Plant and soil. 244: 263-

Richards , R.A, A.G.condon and G.rebetzkey.2001. traits to improve yield in dry environments.jn:Reynolds,m.p. j.i.ortiz-monasterio and A.mcnab.

Rodrigues ML, Pacheco CA, Chaves MM. 1995. Soil-plant relations, root distribution and biomass partitioning in Lupinus albus L. under drought conditions. Journal of Experimental Botany 46: 947-956.

J. 1992, “The aromatherapy”, North Atlantic Book.

Sadras,V.O. and S.P.Milro.)1996(Soil- water thresholds for the responses of leaf expantion and gas exchange:A review.Field Crops Res.47:253-266.

Sairam,R.K. and G.C.Srivastava. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activiy in tolerant and susceptible genotype. J. Agronomy and Crop Science ,186: 63-70.

I. 1990, “chamomile a favored plant in Europa”, The American Herb Association. Vol. 9. No 1, pp 50.

Saleh, D.M. 1970. VesicularArbuscular Mycorrhizae and Environmental Stress: 101-124. In: Bethlenfalvay, G.J. and Linderman, R.G. (Eds). Mycorrhizae in Sustainable Agriculture. Amer Society of Agronomy, Medison Wisconsin, 124p.

Santos, M. G. R. V. Ribeiro, R. F. Oliverira, E. C. Machado and C. Pimetel. 2006. The role of inorganic phosphate on photosynthesis recovery of common bean after a mild water deficit. Plant Sci. 170: 659-664.

Scheffer, M.C. and H.S. Koehler. 1987. Influence of organic fertilization on the biomass, yield and yield composition of the essential oil of Achillea millefolium. Acta Horticulture, 331:109-114.

M. 2001, “spice and herb: chamomile”. Garden apothecary. Organic Gardening Vol. 48. No. 5.pp. 50-53.

Shacifi, W.  and  D. S. Ashour abade. 1997. Cucurbits. CAB International, p. 226. Schieble – Schlosser, G. and M. Friederich. 1998.  Phytotherapy  of  BPH with pumpkin seeds-a, multicentric clinical trial. Phytother. 19: 61-71.

Shenkut, A. A. and M. A. Brick. 2003.Traits associated with dry edible bean (Phaseolus vulgaris L.) productivity under diverse soil moisture environments. Euphytica. 133(3): 339-347.

Siddique , M. R. B. , A. Hamid , and M. S. Islam.1999. Drought stress effects on photosynthetic rate and leaf gas exchange of wheat. Bot. Bull. Acad. Sin. 40:141-145.

Simae, Bjm. peacock , and p.c. stuiki 1993. Difference in developmental plasticity and growth rate among drought resistant and susceptible cultivars ofdurum wheat plantan soil 157:155-166.

Singe, M. Azcon, R. and Barea, J.M. 1982. Improvement of arbuscular mycorrhiza development by inoculation of soil with phosphatesolubilizing rhizobacteria to improve rock phosphate bioavailability and nutrient cycling. Applied and Environmental Microbiology, 63(11): 4408-4412.

Singh, S. P. 1999. Common bean improvement in the twenty-first century. Kluwer Academic Publishers.

Siram,R.K. and G.C.Srivastava. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activiy in tolerant and susceptible genotype. J. Agronomy and Crop Science ,186: 63-70.

J. et al. 1990, “Allergic conjunctiritis to chamomile tea”,An Allergy. VOL 65. No.2.pp. 127-132.

Subramanian, K. S. P. Santhana krishnan, and Balasubramanian. 2006. Responses of field grown tomato plants to arbuscular mycorrhizal fungal colonization under varying intensities of drought stress. Scientia  Horticulturea, 107(3): 245- 253

Turkan , 1. , M. Bor , F. Ozdcmir and H. Коса. Differential responses of lipid peroxidation and antioxidants in the leaves of drought – tolerant P. acutifolius Gray and drought-sensitive P. vulgaris L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Sci. 168:223-231.

White,J.W.R,Ochoam.F.Ibarra-prez& S. P. Singh. 1994. Inheritance of seed yield, maturity and seed weight of common bean (Phaseolus vulgaris L. )Under semi-arid rainfed conditions. Agric.Sci, 122: 265-273.

White,J.W.1993.Implications of carbon isotope discrimination studies for breeding common bean under water deficits.Stable isotopes and plant carbon-water relations Academic press 387-398.

Wilson KB, Baldocchi DD, Hanson PJ.. 2001 Leaf age affects the seasonal pattern of photosynthetic capacity and net ecosystem exchange of carbon in a deciduous forest. Plant Cell and Environment. 24: 573-581.

Yong, S.   F. Malihi, S. Wang.  P. Suo. D and wang.  I. 2004. Long term fertilization effects on crop gield and nitrate nitrogen accumulation in soil in north westrern vhine Agronomg Journal, 96:1039-1049.

چکیده

هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1392 در منطقه یاسوج با 3 تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح ( 0، 50 و 100کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در 4 سطح ( (شاهد)0، 1-بار ، 3-بارو 4- بار) بودند. صفات مورد ارزيابي شامل ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد بود. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک، تعداد گل در مترمربع، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید. بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 7/293 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار و عدم مصرف نیتروژن) به میزان 3/108 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمارN2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 96/7 به دست آمد. بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار  N1S0(عدم تنش خشکی و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 5/33 سانتیمتر و بیشترین درصد اسانس گیاه در تیمار N2S0 به میزان 7/0 به دست آمد. با توجه به اینکه بیشترین میزان عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار عدم کاربرد تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد، لذا این تیمار به کشاورزان و کارشناسان توصیه می گردد.

واژه‌های کلیدی: فاکتوریل ، وزن هزار دانه ، ارتفاع ساقه، عملکرد گل، بابونه، یاسوج

فصل اول

كليات تحقيق

1-1- مقدمه

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت جامعه و ایجاد تنوع کشت در سیستم های کشاورزی، تحقیق در ارتباط با شناسایی و معرفی گونه های قابل کشت از وظایف محققین به ویژه در مناطق دارای شرایط اقلیمی  بحرانی می باشد که می تواند زمینه را برای تهیه داروهای گیاهی از مواد طبیعی و اولیه  بابونه در تمام فارماكوپه­هاي (واژه‌نامه‌های) معتبر جهان به عنوان يك گياه دارويي مهم شناخته شده و با توجه به كاربرد روزافزون آن در صنايع داروسازي، آرايشي و بهداشتي، عطرسازی و تهيه چاشنی‌های غذايي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است تا آنجا كه آن را ستاره گياهان دارويي نامیده‌اند (بالاز و تیرناد[1]، 1998). مصرف سالانه بابونه در جهان بيش از چهار هزار تن گل خشك است كه به‌طور عمده از كشورهاي مجارستان، روسيه، آرژانتين، آلمان، چك، فنلاند، مصر و در سال‌های اخير از كشور هند تأمین می‌شود (بالاز و تیرناد، 1998).

گياهان در طي دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محيطي مواجه می‌شوند. هر يك از اين تنش‌ها می‌توانند بسته به ميزان حساسيت و مرحله رشد گونه گياهي، اثرات متفاوتي بر رشد، متابوليسم و عملكرد آن‌ها داشته باشند.

خشكي از مهمترين عوامل محيطي كاهش رشد و عملكرد بسياري از گياهان زراعي، باغي و دارويي به ویژه در مناطق خشك و نيمه خشك دنيا است (حیدری و همکاران[2]، 2006). در طي بروز تنش خشكي گياهان با ذخيره تنظيم کننده‌های اسمزي همانند اسيدهاي آمينه، قندها، برخي از یون‌های معدني، هورمون‌ها و پروتئین‌ها سعي در مقابله با تنش دارند. در بين تركيبات آلي، پرولين يكي از مهمترين تنظيم کننده‌های اسمزي به شمار مي رود (ردی و همکاران[3]، 2004).

تمايل به توليد گياهان دارويي و معطر و تقاضا براي محصولات طبيعي به خصوص در شرايط كشت اكولوژيك در جهان رو به افزايش می‌باشد. كشت اكولوژيك گياهان دارويي كيفيت آن‌ها را تضمين كرده و احتمال اثرات منفي روي كيفيت دارويي و عملكرد آن‌ها را نيز كاهش می‌دهد. بررسي انجام شده حاكي از آن است كه ساخت مواد مؤثره در گياهان دارويي تحت تأثیر ژنوتيپ و عوامل محيطي است. (امامي و همكاران 1383، فولستر[4] 1991)

اهميت گياهان دارويي و اهميت گياه درماني مدرن، بسياري از كشاورزان را به پرورش گياهان دارويي ترغيب كرده است و افزايش تقاضاي بازار باعث شده است كه آن‌ها به توليد گياهان دارويي روي بياورند و قطعات پراكنده زمین‌هایشان را كه به دليل اندازه، شكل و نامناسب بودن براي كشت ديگر محصولات به صورت باير رها شده‌اند به اين كار اختصاص دهند (حاج سيد هادي و همكاران 1382).

كشت و توليد گياهان دارويي بدون استفاده از نهاده‌های شيميايي تضمين كننده و سلامت فرآورده‌های حاصل از آن‌هاست. مطالعات انجام شده بر روي گياهان دارويي در اكوسيستم­هاي طبيعي و زراعي بر اين مسئله اذعان می‌کند كه استفاده از نظام كشاورزي پايدار بهترين شرايط را براي توليد اين گياهان فراهم می‌کند و حداكثر عملكرد كمي و كيفي در چنين شرايطي حاصل می‌شود (اكبري نيا، 1382 و شريفي عاشور آبادی 1381 داگارو تومار[5] و 2002).

بابونه با نام علمي (Matricaria spp) گياهان علفي یک ساله با ارتفاع 70-10 سانتي متر و پايا با ساقه­هاي افراشته منشعب از خانواده كاسني (Asteraeeae) مي­باشد (اميدبيگي 1379). بابونه يكي از گياه دارويي مهم در دنيا می‌باشد كه توسط انسان شناخته شده است (جمشيدي 1379). سازگاري اين گياه نسبت به انواع خاک‌ها زياد بوده و می‌تواند در خاک‌هاي شور قليايي غير حاصلخيز و سنگلاخی رشد كند. كاربرد اصلي بابونه در صنايع داروسازي آرايشي بهداشتي می‌باشد. عصاره بابونه به دليل داشتن آلفا بيزا بولل[6]، ترانس-فارنسول سيس-بتا-فامصن[7] و كامازولن داراي خواص درماني زيادي از جمله خصوصيات ضد ميكروب، ضد تورمی و ضد اسپاسم و ضد عفوني كننده داشته و در درمان ناراحتی‌های معده و روده‌ها به كار مي رود و همچنين عصاره اين گياه در آرامش سيستم عصبي و كاهش تشنج مؤثر است؛ و از آن در تهيه کمپرس‌ها و درخشان كردن طبيعي موها استفاده می‌شود (اميد بيگي 1379).

 

1-2- فرضیه‌ها

1- تنش خشکی کاهش معنی‌داری بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی دارد.

2- کاربرد کود نیتروژنه در شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی افزایش دارد.

3- کاربرد همزمان نیتروژن و عدم تنش خشکی سبب عملکرد گیاه بابونه می‌شود.

1-3- اهداف تحقيق:

1- بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

2- تعیین مناسب‌ترین تیمار تنش خشکی برای دستیابی به حداکثر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

3- تعیین مناسب‌ترین تیمار کودی نیتروژن در شرایط تنش خشکی ( اثر متقابل) برای دستیابی به حداکثر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

1-4- گیاه‌شناسی بابونه

گياه بابونه با نام علمي Matricaria chamomilla به زبان انگليسي – و German chamomilla, Common chamomile, ناميده می‌شود.

آن چه در زبان فارسي به نام بابونه خوانده می‌شود عملاً شامل 3 جنس گياهي شامل Matricaria sp, chrysanthemum sp , Anthemis sp  می‌باشد كه هر جنس خود داراي گونه‌های مختلفي می‌باشد. كه از جمله آن می‌توان به (A.nobilis (syn): chamamelum nobiliel) اشاره كرد كه در فارسي بابونه رومي، بابونه گاوي يا بابونه چشم گاوي نيز خوانده می‌شود.

گونه M.awea كه در فارسي به بابونه گاوي و بابونه اروپاي و در انگليسي Golden cotula خوانده می‌شود، گياهي علفي یک ساله با ساقه‌های افراشته پر شاخه و برگ است. برگ‌ها بدون دم برگ و متناوب هستند، غنچه‌های آن به‌طور مجزا در رأس ساقه و شاخه‌ها ظاهر می‌شوند (زمان، 1370).

رنگ آن‌ها سبز متمايل به زرد بوده و داراي گرزي مخروطي شكل تو خالي بدون گل‌های كناري و گرد می‌باشد. ميوه آن فندقه و تمام گياه معطر است. موطن اصلي اين گياه آمريكاي شمالي و شرق آسياست. اين گياه می‌تواند در مناطق سردسيري كه بابونه معمولي قادر به روئيدن نيست جايگزين خوبي باشد گل‌ها داراي اسانس روغني ( كه مقدار آن كمتر از بابونه واقعي است) تانن­ها، گلوگوزيدها و يك شيره تلخ هستند (زمان 1370) (هانگريو دريپارگ 1979[8]).

گونه ديگري به نام (syn:M.recutita)(M.chamomilla) كه در زبان فارسي به بابونه آلماني و در زبان آلماني به نام كاميل و درلاتين به نام فلوس كاموميل و گلاريس معروف است.

بابونه آلماني گياهي علفي و یک ساله است. ریشه‌این گياه مخروطي شكل مستقيم و قوي و كم و بيش سطحي می‌باشد. كه پس از كاشت سريع و تقريباً در هر شرايطي استقرار می‌یابد؛ و در اواخر رشد از انشعابات فراوان برخوردار شده است و در لایه‌های سطحي خاك توليد ریشه‌های ظريف، افقي و جانبي می‌نماید (اميد بيگي 1379). بابونه نيز مانند بسياري ديگر از گياهان تيره مركبه ابتدا يك مرحله غنچه‌ای (روزت) را می‌گذراند در دوره روزت برگ‌هاي كوچك در نزديكي سطح خاك و به حالت خوابيده ديده می‌شود؛ و گياه به صورت پهن روي زمين قرار می‌گیرد ( جمشيدي 1379).

بابونه گياهي یک ساله و ايستاده با ریشه‌ای مخروطي شكل، مستقيم، اليافي و قوي كم و بيش سطحي است (اميد بيگي 1387). ساقه اصلي بابونه استوانه‌ای شكل، علفي، راست، بدون كرك و صاف می‌باشد. ساقه‌های بابونه داراي شيارهاي ظريف و طولي می‌باشد ارتفاع ساقه متفاوت و به عوامل ژنتيكي و شرايط اقليمي محل رويش بستگي دارد؛ و بين 50 تا 80 cm متفاوت است. برگ‌ها، متقسم، باريك، كشيده نیزه‌ای شكل، صاف و فاقد كرك به رنگ سبز روشن فاقد دمبرگ و به صورت متناوب نسبت به يكديگر روي ساقه قرار می‌گیرند. گل‌ها در انتهاي ساقه اصلي و فرعي ظاهر می‌شوند اميد بيگي (1387).

گل آذين به صورت طبق، مانند ساير گل‌های گياهان تيره كاسني داراي دو نوع گلچه زبانه‌ای و لوله‌ای می‌باشد. گلچه­هاي زبانه‌ای سفيد رنگ و تعداد آن‌ها متفاوت است و بين 12 تا 18 عدد می‌باشد. گلچه هاي لوله‌ای زرد رنگ و دو جنسي بوده كه پس از باز شدن استوانه‌ای شكل می‌شوند و در انتهاي ساقه قرار دارند (اميد بيگي 1387 و دوازده امامي و مجنون حسيني 1387). قسمت مياني گل كه مجموعه‌ای از گلچه­هاي زرد رنگ لوله‌ای می‌باشد توسط 10 تا 20 عدد گلچه هاي زبانه‌ای سفيد رنگ احاطه شده است ( قنواتي 1385 و فوستر 1991).

بخش مياني گل در ابتداي رويش نيمه كروي بوده كه با نمو كامل گل‌ها و باز شدن گلچه هاي لوله‌ای كم و بيش مخروطي شكل حالت كله قندي می‌گیرد و گلبرگ‌ها به سمت پايين قرا می‌گیرد ( اسكات[9] 2001 و توكلي، همکاران 1370) (اميد بيگي 1374). گل‌های بابونه داراي قطر متفاوتي بوده كه بستگي به جنس و گونه گياهي و عوامل محيطي دارد: در شرايطي كه گل‌ها كاملاً باز هستند 20-10 میلی‌متر قطر دارند گل‌های بعضي از جنس آنتيس، شباهت زيادي به گل‌های بابونه دارد. قسمت مياني اين گل‌ها قبل و بعد از باز شدن به صورت نيمه كروي و مخروطي شكل نمي­گردنند كه بدين ترتيب از گل‌های بابونه آلماني و بابونه مجاز قابل تشخيص می‌باشد. قنواتي (1385) (رز 1992).[10]

ميوه بابونه فندقه و به طول 1 تا 5/1 میلی‌متر خاكستري رنگ يا زرد روشن می‌باشد، ميوه از دو قسمت تشكيل شده است. يكي شامل دانه كه همان بذر می‌باشد و 20 تا 25 درصد ميوه را تشکیل می‌دهد. میوه‌ها به‌طور يكنواخت رسيده و در این حالت قسمت فوقاني گل مخروطي شكل و دندانه‌دار می‌شوند. میوه‌ها از قسمت پايين شروع به رسيدن می‌کنند و به تدریج به طرف بالا کامل‌تر می‌شوند (اميد بيگي 1379 و فوستر 1991). بذرهاي بابونه بين 2 تا 3 سال از قدرت رويش مناسب برخوردارند و چنان چه بذرهاي اين گياه در شرايط مناسب انبارداری شود 1 تا 15 سال قدرت رويش خود را حفظ می‌کند (صمصام شريعت 1374، سينگ و همكاران[11] 1382).

1-5- منشأ گياهي بابونه

اين گياه بومي جنوب شرق اروپا و آسياي غربي (منطقه و مديترانه) می‌باشد. كه در مزارع و زمين باير به صورت خودرو يافت می‌شود اما امروزه در سرتاسر اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا بومي شده است. دامنه گسترده‌این گياه در كشورهاي بلژيك، انگليس، شيلي، فرانسه، مجارستان، لهستان، عراق، مكزيك، پرو، تركيه، ونزوئلا، ایران، آلمان و … می‌باشد. كشورهاي عمده توليد كننده بابونه در سطح تجاري شامل بلغارستان، اوكراين، شمال قفقاز تا جنوب سيبري، آسيا، شمال و جنوب آمريكا، كوبا، برزيل، نيوزلند، جمهوري چك و اسلواكي می‌باشد (جمشيدي 1379، قنواتي 1385، داك 1982).[12]

 

1-6- مراحل رشد و نمو:

رشد و نمو در گياه فرآيندي تجديدي و پي در پي بوده كه با جوانه زدن آغاز تا بلوغ و رسيدن بذر گياه ادامه خواهد داشت.

طول هر يك از مراحل رشد و زمان وقوع هر كدام توسط عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي مثل مواد غذايي، رطوبت خاك، درجه حرارت، طول روز، تراكم و … تعيين می‌شود (اميد بيگي 1374). طول دوره رويشي و زايشي گياه تعيين كننده عملكرد بيولوژيكي و اقتصادي آن‌ها بوده است. و اطلاع از زمان و طول مراحل رشد و نمو راهنماي خوبي جهت تأمین و شرايط مطلوب براي گياه می‌باشد كه در نهايت افزايش عملكرد محصول را در پي خواهد داشت. بنابراين مطالعه مراحل نمو در بسياري از موارد براي مشخص كردن مراحل بحراني و حساس چرخش رشد و نموي گياهي و عوامل محيطي می‌باشد (سرمدنيا و كوچكي، 1377، صالح 1972).[13] درجه حرارت هوا علاوه بر اين كه نقش به سزايي در وقوع مراحل نمو دارد شاخص ثابت و پايداري است، كه استفاده از آن به صورت واحد حرارتي با درجه روز رشد يا واحد گرمایی براي تخمين دوره رشد و نمو محصولات توصيه شده است. مراحل رشد و نمو بابونه شامل سبز شدن، روزت، طويل شدن ساقه، پنجه دهي، تشكيل ساقه‌های فرعي، غنچه دهي، گل دهی و رسيدگي بذر می‌باشد.

اميد بيگي مراحل نمو را شامل سبز شدن، روزت با تشكيل برگ‌هاي طوقه‌ای ساقه دهي و طويل شدن آن، تشكيل ساقه‌های فرعي و گل دهی و رسيدگي معرفي كرده است.

سبز شدن گياهچه هاي كوچك بابونه تابع درجه حرارت خاك، رطوبت موجود در دسترس بذر و ميزان نرمي خاك در لایه‌های خاك می‌باشد. طبق مطالعات انجام شده دماي خاك در سرعت جوانه زني مؤثر می‌باشد و در کشت‌های تأخیری پائيزي به دليل دماي پایین هوا و خاك تعداد روز لازم براي جوانه زني و سبز شدن افزايش می‌یابد (قنواتي 1385، خواجه پور 1379).

طول مرحله روزت در بابونه به گونه گياهي، طول روز و درجه حرارت بستگي دارد. در درجه حرارت ثابت با افزايش طول روز مدت زمان لازم براي خارج شدن از مرحله روزت و وارد شدن به مرحله ساقه دهي كاهش می‌یابد و با طول روز ثابت با افزايش دما، اين مدت ذكر شده كاهش می‌یابد (سالامون[14] 1990 و اسچيلچر [15]1987).

[1] – Balaz & ternad

[2] – Heydari et al

[3] – Redey et al

[4]-Foster

[5] – Dagar Tomar

[6] -A-Bisubolol

[7] -Cis-B-famesene

[8]-Honker and Repkak

[9] – Scot

[10]-Rose

 

[11] – Sing et al

[12] -Dock

[13] -Saleh

[14] – Salamon

[15] – Schiller

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122