پايان نامه اثر تنش شوري بر خصوصيات رشدي برخي از ژنوتيپ هاي انتخابي بادام (Prunus dulcis)، پيوند شده روي پايه GF677

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر تنش شوري بر خصوصيات رشدي برخي از ژنوتيپ هاي انتخابي بادام (Prunus dulcis)، پيوند شده روي پايه  GF677 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 183 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر تنش شوري بر خصوصيات رشدي برخي از ژنوتيپ هاي انتخابي بادام (Prunus dulcis)، پيوند شده روي پايه  GF677 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی س
چکیده انگلیسی ش
مقدمه و هدف2
1-کلیات و بررسی منابع5
1-1-تاريخچه و پراكنش بادام5
1-2-میزان تولید در ایران و جهان5
1-3-گياهشناسي5
1-4- ارزش و خواص غذايي بادام6
1-5-خصوصیات پایه  GF6777
1-6-تعريف تنش8
1-7-تنش شوری9
1-8-اندازه‌گيري شوري10
1-9-اثر شوری بر گیاهان11
1-10- مکانیزم¬های مقاومت به شوري در گیاهان12
1-11-انواع اكسيژن فعال13
1-11-1-انواع اکسیژن¬های فعال به عنوان سیگنال¬هایی در پاسخ به تنش¬های محیطی15
1-11-2-طبقه‌بندي مسيرهاي سيگنال‌دهي تنش15
1-11-3-مسير کلی انتقال پيام تنش اسمزی16
1-12-اثرات تنش شوری بر خصوصیات رويشی بادام و ساير درختان ميوه18
1-13- اثرات تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژی بادام و ساير درختان ميوه22
1-13-1- اثرات تنش شوری بر پارامترهای فتوسنتزی بادام و ساير درختان ميوه22
1-13-2-اثرات تنش شوری بر تغییرات فلورسانس کلروفیل24
1-13-3- اثرات تنش شوری بر روابط آبی بادام و ساير درختان ميوه26
1-13-4- اثرات تنش شوری بر محتوی فنل و ظرفیت آنتی اکسیدانتی بادام و ساير درختان ميوه28
1-14- اثرات تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی بادام و ساير درختان ميوه29
1-14-1- اثرات تنش شوری بر مکانیسم¬های دفاعی آنزیمی29
1-14-1-1 سوپر¬اکسید دیسموتاز (SOD)30
1-14-1-2- کاتالاز (CAT)30
1-14-1-3-پراکسیداز-ها31
1-14-1-3-1-آسکوربات پراکسیداز (APX)31
1-14-1-3-2- گایاکول پراکسیداز (GPX) 31
1-14-2- اثرات تنش شوری بر فعالیت آنزیم¬های پراکسیداز، کاتالاز،آسکوربات پراکسیداز در بادام و ساير درختان ميوه32
1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و ساير درختان ميوه33
1-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئین¬های محلول کل در بادام و ساير درختان ميوه34
1-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظيم کننده¬های اسمزی بادام و ساير درختان ميوه36
1-14-5-1-پرولین37
1-14-5-2-کربوهیدرات¬های محلول و نامحلول39
1-14-6- اثرات تنش شوری بر پراکسیداسیون لیپیدها در بادام و ساير درختان ميوه40
1-15- اثرات تنش شوری بر وضعیت عناصر غذایی در بادام و ساير درختان ميوه 42
2-مواد و روش-ها46
2-1- محل انجام آزمایش47
2-2- طرح آزمايشي47
2-3- مواد آزمايشي47
2-3-1-خصوصیات ژنوتیپ¬های مورد مطالعه49
2-4-اعمال تیمار شوری50
2-5-ارزیابی صفات مورفولوژیک51
2-6-ارزیابی صفات فیزیولوژیک52
2-6-1-پارامترهای فلورسانس کلروفیل52
2-6-2- سنجش کلروفیل و کارتنوئید53
2-6-3-شاخص کلروفیل53
2-6-4-محتواي نسبي آب برگ53
2-6-5- نشت یونی نسبی54
2-6-6- درصد آسیب دیدگی غشاء سلولی54
2-6-7- فنل کل54
2-6-7-1- استخراج از بافت میوه54
2-6-7-2- تعیین میزان فنل کل با روش اسپکتروفتومتری55
2-6-8- ظرفیت آنتی¬اکسیدانی کل56
2-7-ارزیابی صفات بیوشیمیایی56
2-7-1-کربوهیدرات¬های محلول56
2-7-2-کربوهیدرات¬های نامحلول58
2-7-3-پرولین59
2-7-4-پراکسیداسیون لیپیدها60
2-7-4-1-مالون دی¬آلدئيد(MDA) 60
2-7-4-2-سنجش ساير آلدئيد¬ها (پروپانال، بوتانال، هگزانال، هپتانال و پروپانال دي متيل استال)60
2-7-5-پراكسيد هيدروژن61
2-7-6-پروتئین¬ محلول کل و سنجش فعالیت آنزیم-ها61
2-7-6-1-تهیه بافر استخراج61
2-7-6-2-مرحله استخراج61
2-7-6-3-پروتئین محلول کل62
2-7-6-3-1-تهیه بافر¬های سنجش62
2-7-6-3-2-تعیین محتوی پروتئین محلول کل62
2-7-6-4- آنزیم پراکسیداز (POD) 63
2-7-6-4-1-تهیه بافر¬های سنجش63
2-7-6-4-2-تعیین فعالیت آنزیم63
2-7-6-5-آنزیم آسكوربات ¬پراكسيداز (APX)64
2-7-6-5-1-تهیه بافرهای سنجش64
2-7-6-5-2-تعیین فعاليت آنزیم 64
2-7-6-6-آنزیم کاتالاز (CAT) 64
2-7-6-6-1-تهیه بافرهای سنجش64
2-7-6-6-2-تعیین فعاليت آنزیم کاتالاز64
2-8- عناصر معدنی ریشه و برگ65
2-8-1- تهیه خاکستر65
2-8-2-نیتروژن65
2-8-3-پتاسیم66
2-8-3-1- آماده کردن محلول‌های سنجش66
2-8-3-2- تعیین محتوی پتاسیم 66
2-8-4-سدیم67
2-8-4-1- آماده کردن محلول‌های سنجش67
2-8-4-2-تعین محتوی سدیم68
2-8-5-فسفر69
2-8-5-1- آماده کردن محلول‌های سنجش69
2-8-5-2-تعین محتوی فسفر 69
2-8-6-کلسیم70
2-8-7- منیزیم71
2-8-8- آهن71
2-8-9- روی72
2-8-10- مس73
2-8-11-کلر74
2-9- تجزیه و تحلیل داده-ها74
3-نتایج و بحث75
3-1-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات مورفولوژیک77
3-2-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات فیزیولوژیک87
3-2-1-اثر تیمار شوری بر تغییرات کلروفیل فلورسانس87
3-2-1-1-برهمکنش تیمار شوری و ژنوتیپ بر تغییرات کلروفیل فلورسانس87
3-2-1-2-برهمکنش زمان و ژنوتیپ بر تغییرات کلروفیل فلورسانس90
3-2-1-3-برهمکنش تیمار شوری و زمان بر تغییرات کلروفیل فلورسانس93
3-2-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی رطوبت نسبی برگ94
3-2-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی نشت یونی و آسیب دیدگی غشاء سلولی95
3-2-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر شاخص کلروفیل96
3-2-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کلروفیل¬های a، b، کل و کارتنوئید97
3-3-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر خصوصیات بیوشیمیایی101
3-3-1- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانتی101
3-3-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کربوهیدرات¬های محلول و نامحلول102
3-3-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پرولین108
3-3-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر پراکسیداسیون لیپیدها (محتوی مالون دی آلدئید و ساير آلدئيد-ها109
3-3-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پروتئین¬های محلول کل111
3-3-6- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم کاتالاز112
3-3-7- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز114
3-3-8- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز115
3-3-9- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پراکسیداسیون هیدروژن117
3-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر وضعیت عناصر غذایی پرمصرف و کم¬مصرف در برگ و ریشه119
3-4-1- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی سدیم برگ و ریشه119
3-4-2- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی نیتروژن برگ و ریشه120
3-4-3- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی پتاسیم برگ و ریشه122
3-4-4- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی کلسیم برگ و ریشه125
3-4-5- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوی منیزیم برگ و ریشه126
3-4-6-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت فسفر برگ و ریشه128
3-4-7-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت کلر برگ و ریشه134
3-4-8-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت روی برگ و ریشه135
3-4-9-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت مس برگ و ریشه 136
3-4-10-برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر غلظت آهن  برگ و ریشه137
3-5- همبستگی بین صفات142
3-6-نتیجه گیری کلی147
3-7-پیشنهادات148
4-منابع علمی149
5-ضمائم159

منابع

امامی، ع. 1375. روش­های تجزیه گیاه. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه خاک و آب. 130 صفحه

اورعي، م.،  ج. طباطبايي، ا. فلاحي و ع. ايماني. 1388.  اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذايي و سديم درخت بادام. نشريه علوم باغباني. جلد 23، شماره 2، صفحات 140-131.

ایمانی،  ع.، د. حسنی، و س. حسین آوا. 1388. برنامه راهبردي میوه هاي خشک. انتشارات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 150 صفحه.

بابالار، م و م. پیرمرادیان. 1387. تغذیه درختان میوه. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران. 301 صفحه.

بای بوردی، ا. 1392. ارزیابی تحمل ارقام دیرگل بادام به شوری. مجله تولید و فرآوری محصولات باغی و زراعی. جلد 3، شماره 3، صفحات 225-217.

جليلي مرندي، ر.، پ. دوستعلي و ع. حسنی. 1388. بررسي تحمل دو پايه سيب به غلظت­هاي مختلف کلرورسديم در شرايط درون شيشه­اي. مجله علوم باغبانی ایران. جلد 40، شماره 2. صفحات 36-29.

حبیبی، ف و ا. امیری. 1392. بررسي فعاليت آنزيمي و واكنش­هاي بيوشيميايي دو پاية مركبات به تنش شوري درون شيشه اي. مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 4، صفحات 177-165.

حق نیا، غ. 1371. راهنمای تحمل گیاهان نسبت  به شوری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، 210 صفحه.

حكم‏آبادي، ح.، ك. ارزاني، ي. دهقاني شوركي و ب. پناهي. 1382.  پاسخ پايه‏هاي درختان پسته بادامي زرند سرخس و قزويني به زيادي بر و سديم كلرايد در آب آبياري. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 7، شماره4، صفحات 42-36.

حیدری شریف آباد، ح. 1380. گیاه و شوری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع. 76 صفحه.

حیدری، م و ع. تفظلی. 1384. تاثیر کلرید سدیم بر فعالیت آنزیم لیپوکسی­ژناز، میزان پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون چربی در دانهال­های سه پایه پسته. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 9، شماره 2، صفحات 49-41.

دژمپور، ج.، ن. علي اصغرزاده، و. گريگوريان و 1. مجيدي هروان. 1391. ارزيابي تحمل به شوري چند  دورگه بين گونه اي جنس Prunus. مجله به نژادی نهال و بذر.  جلد 28، شماره 1، صفحات 351-339.

رضايی، م.، ح. لسانی، م. بابالار و ع، طلايی. 1385. اثر تنش سديم کلريد بر شاخص های رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون مجله علوم کشاورزی ايران. جلد 37، شماره 2، صفحات 301-293.

رهنمون، ح. 1389. تاثیر کلرید سدیم روی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی بادام. مجله پژوهش در علوم زراعی. جلد 1، شماره 2. صفحات 91-101.

رهنمون، ح.، ف. شكاري، ج. دژم پور و م.ب. خورشيدي. 1392. تأثير سطوح مختلف شوري روي برخي تغييرات مورفولوژيكي و بيوشيميايي بادام(Prunus dulcis Mill.) . مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 2، صفحات 192-179.

زارعی، م و ز. پیمانه. 1392. اثر گلوموس موسه و تنش کم آبی بر رشد و تغییرات آنزیم­های آنتی اکسیدان ریشه مرکبات. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 44، شماره 2، صفحات 220-213.

ضرابي، م. م.، ع.  طلائي، ع. سليمانی و ر. حداد. 1389. نقش فيزيولوژيكي و تغييرات بيوشيميائي شش رقم زيتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشكي. مجله علوم باغبانی مشهد. جلد 24، شماره 2، صفحات 244-234.

طلایی، ع.، ن. قادری، ع. عبادی و ح. لسانی. 1390. پاسخ­های بیوشیمیایی دو رقم انگور شاهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک. مجله علوم باغبانی ایران. جلد 42، شماره 3، صفحات 308-301.

علايی، ش و ع. تفضلی. 1382. اثر­های شوری کلريد سديم, کينتين و سايکوسل بر تجمع برخی از عناصر در زيتون (Olea europea L.) رقم دزفول. مجله علوم و فنون باغبانی ايران. جلد 4، شماره­های 1 و 2، صفحات 10-1.

غلامی، م و م، راحمی. 1389. بررسی اثرات تنش شوري کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پایه رویشی هیبرید هلو- بادام ( .(GF677مجله فناوری تولیدات گیاهی. جلد 2، شماره 1، صفحات 31-21.

کافي، م.، ب. کامکار و ع.م. مهدوي دامغاني. 1378. واکنش‌های گياهان زراعي به محيط رشد. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 350 صفحه.

کمالی، ک. 1374. تعيين مناسب‌ترين محيط كشت و شرايط رشد جهت ريزازديادي پايه‌هاي رويشي )هيبريد هلو × بادام GF677). پايان نامه كارشناسي‌ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 99 صفحه.

گريگوريان، و.، ص. جوادی، ر. کسرائی، ع. مطلبی آذر و ج، دژم پور. 1381. تعيين تحمل به شوری کلرور سديمی در دانهال­های چند رقم بادام. مجله علوم و فنون باغبانی ايران. جلد 3، شماره­های 1 و 2، صفحات 14-1.

ملکوتی، م. ج و س. ج. طباطبایی. 1384. تغذیه صحیح درختان میوه در خاک های آهکی ایران. انتشارات سنا. 304 صفحه.

موسوي، س. ا.، م. تاتاری، و. محنت کش و ف. حقیقی، ­­­ 1388.  پاسخ رشد رويشي دانهال­هاي جوان پنج رقم بادام به تنش كم آبي. مجله به نژادي نهال و  بذر، جلد 25، شماره 1، صفحات 567-551.

مومنی، ع. 1389. پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران. پژوهشهای خاک، جلد 24، شماره 3 ، صفحات 203-216.

مير محمدی ميبدی، س ع و ب. قره ياضی. 1381. جنبه­های فيزيولوژيک و بهنژادی تنش شوری گياهان. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. 274 صفحه.

همائی، م. 1381. واکنش گياهان به شوری. انتشارات کميته ملی آبياری و زهکشی ايران. 97 صفحه.

Alpaslan M., A. Inal, A. Gunes, Y. Cikili and H. Ozcan. 1999. Effect of zinc treatment on the alleviation of sodium and chloride injury in tomato (Lycopersicum esculentum L. Mill, c.v lale) grown under salinity. Turk. Bot. 23: 1-6.

Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplast polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.

Asada, K. 1999. The water-water cycle in chloroplast: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. Ann Rev Plant Physiol. 50: 601-639.

Ashraf , M and P.J.C Harris. 2004. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.

Ashraf, M and M. R. Foolad. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ. Exp. Bot. 59: 206-216.

Ashraf, M and P. J. C. Harris. 2003. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.

Aziz, A and F. Larher. 1998. Osmotic stress induced changes in lipid composition and peroxidation in leaf discs of Brassica napus. J. Plant Physiol. 153: 754-762.

چکیده

ترکیب پایه و پیوندک می­تواند خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی برگ و ریشه­های بادام را در شرايط تنش شوري تحت تأثير قرار دهد. به‌منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم­ مصرف در برگ و ریشه­ های تعدادی از ژنوتیپ­های بادام، آزمایشی گلدانی با دو عامل ژنوتیپ در 11 سطح، شامل تونو، نان­پاریل، مامایی، شکوفه، سهند، شاهرود 12، A200 ، 25 -1، 16-1 و 40-13 پیوند شده روی پایه GF677 و پایه GF677 (پیوند نشده به عنوان شاهد) و فاکتور شوری آب آبیاری شامل صفر، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در لیتر نمک که به ترتیب هدایت الکتریکی برابر 5/0، 5/2، 9/4، 3/7 و 8/9 دسی زیمنس بر متر داشتند، انجام شد. نتایج نشان داد که با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن، شاخص­های رشدی شامل ارتفاع شاخه، قطر شاخه، تعداد برگ کل، تعداد برگ­ سالم، تراکم برگ روی شاخه اصلی، وزن‌تر و وزن خشک برگ­، سطح برگ و نسبت سطح برگ­، محتوای رطوبت نسبی برگ­، وزن‌تر و خشک اندام هوایی، وزن‌تر و خشک‌ریشه، شاخص کلروفیل، کلروفیل­های a، b و کل و کاروتنوئید در تمامی ژنوتیپ­های مطالعه شده، کاهش یافتند و تعداد برگ­های نکروزه، میزان ریزش برگ، نسبت وزن خشک به وزن‌تر اندام هوایی، نسبت وزن‌تر و خشک‌ریشه به وزن‌تر و خشک اندام هوایی، درصد نشت یونی و درصد آسیب‌دیدگی غشاء سلولی، افزایش یافتند. ارزیابی تغییرات فلورسانس کلروفیل نشان داد، تنش شوری از طریق افزایش میزان فلورسانس حداقل و کاهش میزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغیر در گیاهان شد و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II) را از 83/0 در گیاهان شاهد به 72/0 در برگ­های بالایی در پایه GF677 و رقم سهند پیوند شده روی این پایه و 70/0 در برگ‌های پایینی کاهش داد. بر این اساس، کاهش یاد شده نشانه تنش مخرب در گیاهان مذکور است. به‌طورکلی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هم‌پایه و هم نوع ژنوتیپ پیوندی بر درجه تحمل در برابر تنش شوری نقش دارند. نهال­های GF677 که پیوندی روی آن­ها انجام نشده بود، توانستند تیمار شوری 4/2 گرم در لیتر (با هدایت الکتریکی 9/4 دسی زیمنس بر متر) را به خوبی تحمل کنند ولی با افزایش غلظت نمک، به­شدت دچار تنش شدند. نوع ژنوتیپ پیوندی نیز در افزایش تحمل به تنش شوری نقش بسزایی داشت. در مجموع صفات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف بررسی شده در این تحقیق رقم شاهرود 12، به عنوان متحمل­ترین رقم به تنش شوری انتخاب شد. این رقم توانست به خوبی شوری تا 6/3 گرم در لیتر (3/7 دسی زیمنس بر متر) و تا حدودی نیز شوری 8/4 گرم در لیتر (8/9 دسی زیمنس بر متر)، را تحمل کند. در نقطه مقابل، رقم سهند و ژنوتیپ 16-1، به عنوان حساس ­ترین ژنوتیپ­ها، نسبت به تنش شوری تشخیص داده شدند. این ژنوتیپ­ها همانند پایه­های شاهد (پیوند نشده)، تنها توانستند، شوری تا 9/4 دسی زیمنس بر متر)، را تحمل نمایند.

واژه­ های کلیدی: بادام، تنش شوری، خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی، عناصر غذایی پرمصرف و کم­مصرف، رقم شاهرود 12.

مقدمه و هدف

شش درصد از مساحت كل كره زمين شور است و از این مقدار، حدود  45 ميليون هكتار كه جزو  اراضي آبياري به شمار می‌روند،  شور هستند . [Munns, 2002] برخي از اراضي به‌قدری شور هستند كه توليد محصول در آن اقتصادي نيست و در بسياري از اراضي به خاطر تجمع نمك، امكان كشت ساليانه وجود ندارد[Munns and Tester, 2008] . شوري معمولاً بيشتر در نواحي خشك و نیمه‌خشک و مناطقي كه بارندگي به حد كافي جهت شستشوي نمك­ها از ناحيه ريشه كافي نيست، مشکل‌ساز است[Munns and Tester, 2008] . در حدود یک‌سوم از مساحت کل خاك­هاي شور دنيا در قاره آسیا قرار دارد .[Munns, 1993] حدود 12 درصد از کل مساحت کشور ايران معادل 19 ميليون هکتار به‌صورت کشت و آيش و به‌منظور توليدات کشاورزی استفاده می­شود ]مومنی، 1389[.

بادام (Prunus dulcis)، یکی از درختان میوه مناطق معتدله بومی فلات ایران است که طبق آخرین آمار به‌دست‌آمده در سال 1390، ایران با سطح زیر کشت بیش از 170 هزار هکتار و تولید 158 هزار تن، سومین کشور تولیدکننده آن در دنیا محسوب می­شود [FAO, 2013]. بادام در مناطقی با زمستان­های معتدل و تابستان­های گرم و خشک رشد می­کند. از طرفی اكثر مناطق ایران در اقلیم خشك و نیمه‌خشک قرار دارند که رشد و نمو گیاهان را با محدودیت خشکی و شوری مواجه می‌کند. معمولاً در این‌گونه مناطق شوری آب نیز بالاست که این امر، موجب آسیب بیشتر می‌شود. در این میان ترکیب پایه و پیوندک به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان حساسیت یا تحمل به شوری در درختان میوه کشت‌شده ازجمله بادام در نظر گرفته‌شده است  .[Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994; Noitsakis et al, 1997]

تحقيقات متعددی نشان داده­اند که آستانه تحمل به شوري اكثر درختان ميوه هسته­دار ازجمله بادام نسبت به تنش شوري پایین است بطوری­که گزارش شده است که حد آستانه تحمل این گیاه، 5/1 دسی­زیمنس بر متر و شیب منحنی كاهش در عملکرد آن به ازای هر واحد شوری (دسی زیمنس بر متر)، 19% است [Bernstein, 1956; Brown and Bernstein 1953]، که بر اساس معادله مانس و هافمن [1977]، در شوری 8/2 دسی­زیمنس بر متر، به ميزان 25 درصد و 1/4 دسی­زیمنس بر متر به ميزان 50 درصد و سرانجام در 8/6 دسی­زیمنس بر متر تا ميزان 100 درصد از عملكرد آن كاسته مي­شود    [Maas and Hoffman, 1977]. در تحقیقات انجام‌شده در زمینه بررسی میزان تحمل پایه­های مختلف بادام نسبت به تنش شوری مشخص‌شده است که پایه GF677 متحمل به شوری می­باشد، درحالی‌که پایه نماگارد [ P.persica X P. davidiana ]، حساسیت بالایی به شوري دارد [Montaium et al., 1994]. تحمل پایه GF677 نسبت به سطوح مختلف شوری حاصل از کلرید سدیم موردبررسی قرارگرفته و نشان داده‌شده است که این پایه نسبت به شوری متحمل است به‌طوری‌که شوری تا 60 میلی مولار (5/5 دسی زیمنس بر متر) را تحمل می­کند [Rahemi et al., 2008]. همچنین، گزارش‌شده است که پایه GF677 از طريق مكانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمت­هاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمك کلرید سدیم در مقايسه با پایه بذری تووانو[1] (هیبرید بین رقم خودگرده‌افشان تونو[2] و رقو ژنکو[3] در شرایط گرده‌افشانی کنترل‌شده) داشته و می­تواند شوری تا 50 میلی مولار (2/5 دسی زیمنس بر متر) را نيز تحمل کند ]اورعی و همکاران، 1390[. لذا با توجه به گزارش‌های موجود، از این پایه می­توان به‌عنوان یک پایه متحمل به شوری برای مناطقی با شوری متوسط استفاده نمود. همچنین، پژوهش­هاي انجام‌یافته، نشان مي­دهد که تمامی شاخص­هاي رشدي بادام ازجمله خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و غلظت عناصر غذایی در  برگ و ریشه­های بادام تحت تنش شوری قرار می­گیرند که ارقام مختلف بادام، عکس‌العمل‌های متفاوتي به سطوح مختلف شوري نشان  می­دهند    Rahemi et al., 2008; Munns and tester, 2008 Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994;] [Noitsakis et al, 1997. بنابرین تحقیق حاضر به‌منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شد.

1) بررسی تغییرات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ­های مورد مطالعه در برابر تنش شوری.

2) تأثیر تنش شوری برجذب عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف.

3) تأثیر نوع ژنوتیپ­ پیوند شده بر میزان جذب عناصر غذایی توسط پایه GF677.

4) مقایسه مقاومت به شوری بین ارقام تجارتی خارجی و داخلی و ژنوتیپ­های امیدبخش پیوند شده روی پایه GF677.

5) تعیین مقاوم­ترین رقم پیوند شده روی پایه GF677 به شوری.

فصل اول:کلیات و بررسی منابع علمی

1-1-تاريخچه و پراكنش بادام

بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در ايران كشت مي شود. بعضي از دانشمندان گياه شناس معتقدند موطن اصلي بادام، ايران است [Zohary and Maria, 2000]. گفته می­شود، خاستگاه اصلي بادام، منطقه وسيعي از ايران، تاجيكستان، افغانستان و غرب پاكستان بوده كه همراه کاروان­ها به يونان برده شده و بعدها توسط يوناني­ها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است [Zohary and Maria, 2000]. بطور كلي مي­توان گفت كه بادام، بومي مناطق گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در آمریکا، اسپانيا، ايران، مراكش، ايتاليا، پرتغال، تركيه، يونان و استرالیا بطور وسيع معمول شده است [Ladizinsky, 1999]..

1-2-میزان تولید در ایران و جهان

کشورهای عمده تولید کننده این محصول شامل آمریکا، اسپانیا، ایران، ایتالیا، یونان، ترکیه، مراکش و استرالیا می باشند. امروزه در بیش از 50 کشور جهان ارقام مختلف بادام کشت و کار می شود و بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان خواروبار جهانی ایران با سطح کشت بیش از 170 هزار هکتار و تولید 158 هزار تن، سومین کشور تولید کننده بادام در دنیا محسوب می­شود. این در حالی است که عملکرد آن 920 کیلوگرم بر هکتار است [FAO, 2013].

1-3-گياهشناسي

بادام با نام علمي Prunus dulcis درختي از خانواده Rosaceae، زير تيره Prunoidea، از جنس Prunus و زير جنس Amygdalus است. [Bailey et al, 1976]. بادام داراي 16 كروموزوم (X=8) و ديپلوييد بوده ولي در بين هيبريدهاي هلو و بادام ارقام تريپلوييد و تتراپلوييد نيز ديده مي­شود [Baird et al, 1994]. در مطالعات سيتولوژيكي ارقام بادام، تفاوتي از نظر كروموزوم ديده نشده است. بادام از گياهان گلدار، نهان­دانه با گل كامل بوده و داراي سيستم خود ناسازگاري مي­باشد. ناسازگاري در بادام در 99 درصد حالات، از نوع گامتوفيتي تك­ژني است  [Rushforth, 1999].

در بادام برگ­ها ساده و در شاخه­هاي تازه تشكيل شده فصل جاري ظاهر مي­شوند. شكل برگ­ها نيزه­اي، باريك، دراز و نوك تيز و كمي موج دار و بسته به ژنوتيپ، با لبه­هاي صاف يا مضرس مي­باشد. گل­هاي آن دو جنسي به رنگ سفيد يا صورتي بوده و در بهار قبل از باز شدن جوانه­هاي برگ ظاهر مي­شوند و منظره زيبايي به درخت مي بخشند. هر گل آن شامل 5 كاسبرگ، 5 گلبرگ و 20 تا 40 پرچم است. تخمدان آن يك برچه و محتوي دو تخمك و ميوه آن شفت و به رنگ سبز و پوشيده از كرك­هاي فراوان است  .[Rushforth, 1999]در بعضي ارقام، هر دو تخمك رشد مي­كنند و در نتيجه دو دانه يا مغز در داخل ميوه به وجود مي آورند. به دليل ايجاد ميوه از يك تخمدان توسعه يافته، گرده افشاني و لقاح بايد انجام گيرد و تشكيل ميوه از طريق بكرزايي در بادام وجود ندارد. اكثر ارقام بادام از نظر گرده افشاني خود ناسازگارند و لذا دانه گرده حاصل از يك رقم نمي­تواند باعث باروري و ايجاد ميوه در همان رقم شود. البته در سال­های اخیر ارقام خود سازگار اصلاح و به وجود آمده­اند [Socias i Company et al., 1995].

1-4- ارزش و خواص غذايي بادام:

بادام ميوه­اي است كه براي مصارف گوناگون تهيه مي­شود. عمده مصرف غذايي آن در صنايع شيريني سازي، بيسكويت و شكلات مي­باشد. مغز بادام به صورت خام يا بو داده مصرف آجيلي داشته و به عنوان خشكبار، جزو بهترين تنقلات محسوب مي­شود. تركيب 100 گرم مغز بادام شامل 19 گرم پروتئين، 54 گرم چربي، 21 گرم كربوهيدرات، 5 گرم آب و يك گرم خاكستر گياهي مي باشد (جدول1-2). در بادام تلخ، ماده سمي وجود دارد كه گلوكوزيد سيانوژنيك آميگدالين (اسيد سيانيدريك) نام دارد. علت نام گذاري علمي بادام نيز بر اين اساس است. اگر به مقدار زيادي خورده شود، مي­تواند موجب مسموميت و مرگ شود. در حدود 50 تا 70 عدد بذر بادام تلخ سبب مرگ يك فرد بالغ و7 تا 10 بذر تلخ سبب مرگ يك فرد نابالغ (بچه) مي­شود و اين در حالي است كه 3 عدد بذر مي­تواند مسموميت شديد ايجاد نمايد. بادام شيرين حاوي اين تركيبات نيست. از هيدروليز آميگدالين در مجاورت آب، موادي مانند قند و گلوكز و اسيد سيانيدريك (HCN) و اسانس بادام تلخ حاصل مي­شود. بادام­هاي تلخ جهت مصارف دارويي و عطر­سازي و كمي هم در شيريني پزي به كار برده مي­شوند. از فرآورده­های جانبی بادام در صنايع شيميايي نیز استفاده مي­کنند. پوست سبز بادام در آمريكا به مصرف تغذيه دام بويژه گوساله­هاي كوچك مي­رسد كه در رشد آن­ها فوق العاده موثر است. مغز بادام داراي تركيبات غذايي با ارزش از جمله انرژي، چربي، پروتئين و فيبر است كه ميزان اين تركيبات در 100 گرم مغز بادام در جدول1-2 ارائه شده  [USDA, 2012].

1-5-خصوصیات پایه GF677

يكي از بهترين روش­هاي حفظ خواص ژنتيكي و یکنواختی در درختان ميوه، استفاده از روش ازدياد رويشي آن­ها است. بالغ بر 20 سال است كه به دليل مشكلات مذكور به جاي پايه­هاي بذري از پايه‌هاي رويشي استفاده مي­شود كه اين پايه­هاي جديد، عمدتاً حاصل كار برنامه­هاي اصلاحي هستند. پايه GF 677 دورگ طبیعی بادام و هلو است (نام GF اختصاري از Garfi كه اشاره به والد بادام اين پايه دارد و Felipe، نام محققي است كه به اين پايه دست پيدا كرده است). این پایه یکی از اولین پایه­هایی بود که به روش رویشی تکثیر شد ]کمالی،1374[. هيبريد هلو و بادام جهت مقاومت به كمبود آهن ناشي از آهك در بسياري از كشورها و به خصوص كشورهاي حوزه مديترانه به صورت گسترده­اي استفاده مي­شود. از ديگر خصوصيات اين پايه­ها، سازگاري خوب با هلو و بادام مي­باشد[Moreno and Cambra, 1994] . اين پايه اغلب قوي بوده و براي خاك­هاي خشك و فقير مناسب است و در حذف و جايگزيني باغ­ها نيز مي­توان از آنها استفاده نمود  [Socias I company et al.,1995]. پايه GF677 مانند بادام بذري مقاوم به خشكي بوده و در مناطقي كه مسئله كم آبي وجود دارد مي­توان از اين پايه­ها استفاده كرد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين پايه­ها علاوه بر اينكه به خشكي مقاوم هستند، در زمين­هايي كه داراي زهكشي كم بوده و رطوبت خاك زياد است در مقایسه با پایه بذری بادام نيز سازش داشته و قابل توصيه مي باشد ]ايماني،1388[. طي آزمايش­هایی كه در کشور فرانسه انجام شد، مشخص شده است که پايه­GF677  به طور قابل توجهي محصول بادام را افزايش می­دهد که در بعضی موارد این مقدار افزایش تا دو برابر هم می­رسد [Salvador, 2002]. از نظر اندازه ميوه نيز با اين پايه نتايج خوبي بدست آمده است. در برخي پژوهش­ها بيشترين وزن مغز هم به پايهGF677  نسبت داده شده است [Salvador, 2002]. مشخص شده است، پایه GF677 در مقایسه با پایه نماگارد [ P.persica X P. davidiana ]، تحمل بیشتری به شوري دارد   .[Montaium et al., 1994]تحمل پایه GF677 نسبت به سطوح مختلف شوری حاصل از کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این پایه نسبت به شوری متحمل است بطوریکه شوری تا 60 میلی مولار (5/5 دسی زیمنس بر متر) را تحمل می کند [Rahemi et al., 2008]. همچنین، گزارش شده است که پایه GF677 از طريق مكانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمت­هاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمك کلرید سدیم در مقايسه با پایه بذری تووانو[1] (هیبرید بین رقم خودگرده افشان تونو و رقم ژنکو[2] در شرایط گرده افشانی کنترل شده) داشته است و می­تواند شوری تا 50 میلی مولار (2/5 دسی زیمنس بر متر) را تحمل کند ]اورعی و همکاران، 1388[. همچنین گزارش شده است که مقاومت این پایه نسبت به شوری از پایه بذری  HS302 (P. armeniaca × P. cerasifera) و پایه بذری HS312 (Prunus amygdalus × P. persica) و رقم سهند بیشتر است و مي­توان از آن به عنوان يك پايه متحمل به شوری براي ارقام مختلف بادام استفاده كرد ]دژمپور و همکاران، 1391[.

1-6-تعريف تنش

لويت [Lewit, 1980]، تنش را نتيجه روند غير­عادی فرآيند­های فيزيولوژيکی دانست که از تأثير يک يا ترکيبی از عوامل زيستی و محيطی حاصل می­شود. در­ حقيقت مقدار يا شدت نا ­مناسب عوامل فوق است که می­تواند به طور بالقوه برای موجود زنده مشکل­ساز باشد و باعث تنش در گياه يا اجزای آن و بروز آسيب­های مستقيم و غير­مستقيم در گياه يا اجزای آن شود. وی به عوامل محدود­کننده فوق، اصطلاح تنش­های محيطی اطلاق نمود و آن­ها را به دو دسته تنش­های زيستی[3] و غير­زيستی[4] تقسيم نمود.

جمعيت جهان به طرز هشدار­دهنده­ای در حال افزايش است. در طی سال­های 1950 تا 1980 توليد سرانه غذای جهان بيش از نرخ رشد جمعيت بوده است ولی با اين وجود، اين آمار در طی 17 سال گذشته، مطابق همان افزايش ثابت قبلی ادامه نداشته است و طی 30 سال گذشته پيشگويی­ها در مورد سرنوشت توليد غذا نگران­کننده می­باشد ]مير­محمدی ميبدی و قره­ياضی، 1381[. از طرف ديگر توليدات مواد ­غذايی به علت تأثير انواع تنش­های محيطی غير­زنده در حال کاهش می­باشد[Mohajan and Toteja, 2005] .  از بين انواع تنش­های محيطی، خسارت وارده به گياهان زراعی و باغی در اثر تنش­های خشکی، شوری و دما در سطح جهان گسترده­تر بوده و به همين جهت بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند [Mohajan and Toteja, 2005]. همچمین گزارش شده است که، تنش­های خشکی و شوری بيشتر از ساير تنش­های غير­زنده محيطی بر توليدات کشاورزی اثر می­گذارند [Zahang et al., 2006].

[1]  Tuvano

[2]  Genco

[3] . Biotic Stress

[4] . A biotic Stress or Physiochemical stress

[1]Touvano

[2]Touno

[3]Genco

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122