پايان نامه اثر درصد ماده خشک شير و ترکيبي از گياهان دارويي بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شير خوار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر درصد ماده خشک شير و ترکيبي از گياهان دارويي بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شير خوار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر درصد ماده خشک شير و ترکيبي از گياهان دارويي بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شير خوار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: مقدمه
مقدمه4
1-2- اهداف طرح6
1-3- فرضیه¬های طرح6
فصل دوم: بررسی منابع
2- 1- مقدار مواد مغذی  مورد نیاز گوساله¬های جوان8
2-2- انرژی مورد نیاز گوساله¬ها9
2-2-1- متابولیسم در حالت ناشتا (میزان متابولیسم پایه)9
2-2-2- انرژی قابل متابولیسم10
2-3- پروتئین مورد نیاز گوساله¬ها12
2-3-1- پروتئین مورد نیاز برای نگهداری 12
2-3- 2- اثرات شرایط محیطی بر روی انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله 16
2-4- سایر جنبه¬های تغذیه گوساله 17
2-4- 1- تغذیه جنین 17
2-4- 2- آغوز18
2-4- 3- آب و الکترولیت¬ها 19
2-4- 4- مواد جایگزین شیر 20
2-4- 5- مواد افزودنی 22
2-4- 6- توجهات عملی خوراک دادن 23
2-5- شیر و عملکرد گوساله25
2-5-1- شیر و ماده خشک موجود درآن25
2-5-2- شیر و خوراک مصرفی26
2-5-3- دوره پیش از شیرگیری31
2-5-4- دوره پس از شیرگیری33
2-5-5- اثرات طولانی مدت34
2ـ5ـ6 ـ توسعه شکمبه35
2-6- معرفی گیاهان دارویی و تاثیر آن بر عملکرد حیوانات37
2-6-1- تاثیر رزماری بر عملکرد حیوانات40
2-6-2- تاثیر مرزه بر عملکرد حیوانات41
2-6-3- تاثیر زنجبیل بر عملکرد حیوانات42
2-6-4- اشکال متداول استفاده از گیاهان دارویی در دامپروری44
2-6-4-1- پودر44
2-6-4-2- چای¬ها45
2-6-4-3- جوشانده¬ها45
2-6-4-4- خیسانده گیاه45
2-6-4-5- عصاره¬ها46
2-6-4-6- اسانس¬ها47
2-6-4-7- کپسولـها و قرص¬ها47
2-6-4-8- ضمادها47
2-6-4-9- کمپرس¬ها47
2-6-4-10- شربت48
2-6=4- 11- لوسیون48
2-6-4- 12- پماد و کرم¬ها48
2-6-4-13- اسپری، بخور48
2-6-4-14- دود¬ دادن48
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- مکان و زمان اجراي طرح50
3-2- نحوه اجراي طرح 50
3-3- مديريت گوساله‌‌ها 51
3-4- اندازه گیری ها و نمونه برداری ها52
3-4-1- خوراک مصرفی52
3-4-2- وزن بدن53
3-4-3- امتیاز مدفوع53
3-4-4- رشد اسکلتی53
3-4-5- نمونه‌گيري از خون    53
3-5- تجزيه و تحليل آماري    54
فصل چهارم: بحث و نتایج
4- مصرف جیره آغازین, ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه, بازده خوراک ,وزن از شیرگیری و وزن نهایی58
4ـ1- جیره آغازین مصرفی58
4ـ2- ماده خشک مصرفی61
4ـ3- بازده خوراک63
4ـ4- افزایش وزن روزانه67
4-5- وزن از شیرگیری و وزن نهایی69
4ـ6- امتیاز مدفوع70
4ـ7- صفات مربوط به رشد اسکلتی71
4-7-1- دور سینه71
4-7-2- عرض بین استخوان هیپ72
4ـ8- فراسنجه‌های سرم خون در دوره‌های 9، 30، 40 و 70 روزگی72
4ـ8-1- بتا- هیدروکسی بوتیرات76
4ـ8-2- گلوکز76
4ـ8-3- آلبومین79
4ـ8-4- پروتئین کل81
4ـ8-5- گلوبولین82
فصل پنجم:  نتیجه گیری
5ـ نتیجه گیری85
5ـ1ـ مشکلات و محدودیت‌های این پژوهش85
5ـ2ـ پیشنهادات85
منابع88

منابع

[1]  Abdelrahman, M. M. and R.L.Kincaid. 1995. Effect of selenium supple mentation of cows on maternal transfer of selenium to fetal and new born calves. J.DairySci 78:625– 630.

[2] Abdollahiacdefg, M., A. Salehniaag, S. H. R. Mortazavib, M. Ebrahimi, A. Shafiee, F. Fouladian, K. Keshavarz, S. Sorouri, R. Khorasani, and A. Kazemi. 2003. Antioxidant, antidiabetic, antihyperlipidemic, reproduction stimulatory properties and safety of essential oil of Satureja Khuzestanica in rat in vivo:a toxicopharmacological study. Med Sci Monit 9:331-335.

[3] Abe, F., N.Ishibashi and Shimamura. 1995. Effect of administration of bifidobacteriaand lactic acid bacteria to new born calves and piglets J. DairySci 78:2838– 2846.

[4] Amagase, H., B. L. Petesch, H. Matsuura, S. Kasuga, and Y. Itakura. 2001. Intake of garlic and its bioactive components. Journal of Nutrition 131 955S-962S.

[5] Anderson, K. L., T.G.Nagaraja, and J.L.Morrill. 1987a. Ruminal metabolic develop mentin calves weaned conventionallyorearly. J. DairySci 70:1000– 1005.

[6]  Anderson, K. L., T.G.Nagaraja, J.L.Morrill, T.B.Avery, S.J.Galitzer, and J.E.Boyer. 1987b. Ruminalmicrobialdevelopmentinconventionally orearly weaned calves. J.Anim.Sci 64:1215- 1226.

[7]  Appleby, M. C., D. M. Weary, and B. Chua. 2001. Performance and feeding behavior of calves on ad libitum milk from artificial teats. Appl. Anim. Behav. Sci. 74:191–201.

[8] Arash Khaki, D., F. Fathiazad, M. Nouri, A. Afshin, and D. Hamadeh. 2009. The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat. Iranian Journal of Reproductive Medicine 7(1):7-12.

چکیده

برای مطالعه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد گوساله­ های شیرخوار آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 بر روی 40 راس گوساله نر هلشتاین از سن 10 روزگی تا 70 روزگی طراحی شد. که هر تیمار شامل 10 تکرار بود تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار1) 7 کیلوگرم شیر حاوی 5/12 درصد ماده خشک (CO)، تیمار2) 7 کیلوگرم شیر حاوی 5/12 درصد ماده خشک همراه با افزودنی گیاهی (PCO)، تیمار 3) 7 کیلوگرم شیر حاوی 20 درصد ماده خشک (HD)، تیمار 4) 7 کیلوگرم شیر حاوی 20 درصد ماده خشک همراه با افزودنی گیاهی (PHD) بودند. افزودنی گیاهان دارویی ترکیبی از گیاه خشک شده رزماری، زنجبیل و مرزه بود که روزانه 10 گرم از این مخلوط آسیاب شده به شیر وعده صبح اضافه شد. برای بالا بردن ماده خشک شیر در هر وعده 5/262 گرم شیر کامل خشک شده را به 5/3 لیتر شیر اضافه و مخلوط کردیم. داده­های بدست آمده در مورد ماده خشک مصرفی، وزن بدن، امتیاز مدفوع، رشد اسکلتی، فراسنجه­های خونی توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفتند. در پیش از شیرگیری آنالیز داده­ها نشان داد که میانگین ماده خشک مصرفی روزانه و کل دوره ، افزایش وزن روزانه و کل دوره  تا 40 روزگی در گوساله­های تغذیه شده با شیر حاوی20 درصد ماده خشک نسبت به گروه تغذیه شده با شیر حاوی5/12 درصد ماده خشک به طور معنی­داری بالاتر بود (0001/0=P)، اما پس از شیرگیری تفاوت معنی­داری بین عملکرد تیمارها مشاهده نشد، عرض بین استخوان هیپ به طور معنی­داری در گروهی که شیر با ماده خشک بالاتر خورده بودند بالاتر بود (0001/0=p). افزودن مخلوط گیاهان دارویی اثر معنی داری بر روی عملکرد گوساله ­ها نداشت(05/0<P). اما گیاهان دارویی، سطح ماده خشک شیر و اثرمتقابل گیاهان دارویی و سطح ماده خشک شیر به طور معنی­داری باعث بهبود در فراسنج­های خون گوساله­ها شدند، به طوری­که باعث افزایش گلوکز، کاهش پروتئین کل، افزایش آلبومین و کاهش گلوبولین سرم خون شدند. در مجموع خوراندن شیر با ماده خشک بالاتر باعث بهبود سرعت رشد و شاخص­های سلامتی در گوساله­ ها گردید.

 كلمات كليدي: شیر، ماده خشک شیر، گیاهان دارویی، افزایش وزن

فصل اول:« مقدمه و طرح پژوهش »

مقدمه

گوساله‌ها از زمان تولد تا شیرگیری بدلیل تغییرات شگرف فیزیولوژیکی و متابولیکی که به موجب آن ها از یک موجود تک‌معده‌ای به یک نشخوارکننده تبدیل می‌شوند، تحت تاثیر تنش قابل توجهی قرار می‌گیرند. به منظور توليد مطلوب گاوهاي پر‌‌توليد، بايد گوساله‌هاي شيرخوار با استعداد ژنتيکي بالا را به روش مناسب و بهينه تغذيه کرد، اقتصادي بودن گاوداري تا اندازه زيادي تابع موفقيت گاودار در رشد و پرورش گوساله‌ها جهت جايگزيني است. امروزه دیدگاه­های متفاوتی در رابطه با روش­ها و مقادیر تغذیه شیر به گوساله­­ها ارائه شده است، خان(2011) گزارش کرد که تغذیه مقادیر بالای شیر به گوساله­ها سبب افزایش وزن روزانه، بهبود بازده خوراک ودر نهایت بهبود عملکرد گوساله شده است[89]. در همین خصوص دیده شده است که تغذیه مقدار بالای شیر در سنین اولیه می­تواند اثرات طولانی مدتی بر عملکرد گوساله داشته باشد، سوبرون(2009) گزارش کرد هنگامی که به گوساله­ ها شیر بیش تری خورانده شد این حیوانات در دوره شیر­دهی شیر بیش تری تولید کردند[141]. میلریا(1966)، افزایش امتیاز مدفوع و افزایش روزهای ابتلا به اسهال در هنگام ارائه مقادیر بالای شیر را مشاهده کرد[102]. اطلاعات محدودی در رابطه با افزایش ماده خشک شیر وجود دارد و این در حالیست که شاید افزایش در ماده خشک شیر راهکار موثری نسبت به خوراندن مقادیر بالاتر شیر بدون ایجاد مشکلات سلامتی برای گوساله­های جوان باشد. در صنعت دامپروری و به ویژه گاوداری یکی از اهداف اصلی تولید تعداد گوساله بیش تر، سالم­­ترو در نهایت افزایش سود است. هدف اصلی درکلیه فعالیت­های صنعتی افزایش تولید در قسمت­های مختلف ودرنهایت افزایش­سودآوری واحد صنعتی است. در مزارع مدرن پرورش گاو­های شیری افزایش مرگ و میرگوساله­ها یکی از اصلی­ترین عوامل­ عدم سودآور بودن واحد دامپروری است که از جمله اصلی­ترین دلیل این مرگ و میر اسهال و ضعف در سیستم ایمنی بدن در روزهای اولیه پس از تولد گزارش شده است افت در سیستم ایمنی به هر دلیلی می­تواند افزون بر افزایش هزینه پرورش گوساله که شامل هزینه­های درمانی و کارگری بیش تر است افت در عملکرد شامل کاهش مصرف خوراک، کاهش افزایش وزن روزانه و افت در بازده استفاده از خوراک را به همراه داشته باشد که همسویی این مسائل می­تواند ضرر اقتصادی را به همراه داشته باشد. بنابراین روشن است که افزایش کارایی سیستم ایمنی می­تواند تا حد بالایی به سلامت گوساله­ها کمک و بهبود عملکرد و در نهایت سود اقتصادی بیش تر را تضمین کند . استفاده از آنتي‌بيوتيک به عنوان محرک رشد، باعث افزايش سرعت رشد و افزايش ميزان توليدات و در نتيجه سود حاصل از پرورش مي‌گردد. با توجه به تاثير استفاده از آنتي بيوتيک‌ها در بهبود سلامت، حيوان مي‌تواند از مواد مغذي در جهت رشد و تمايز بهتر به جاي استفاده از مواد مغذي در مسير مبارزه با عفونت‌ها استفاده نمايد. پژوهش­گران گزارش کردند که استفاده مداوم و نا منظم از مقادير زياد آنتي بيوتيک ها در خوراک حيوانات، سبب ايجاد باکتري‌هاي مقاوم مي‌شود[73]. چاوز و همکاران (2008) گزارش کردند احتمال انتقال باقيمانده آنتي­‌بيوتيک­ها از طريق مصرف فرآورده­های­ دامي، به انسان نيز وجود دارد[33]. بنابراين بايد جايگزين‌هايي را به جاي استفاده از آنتي‌بيوتيک‌هاي محرک رشد شناسايي و به پرورش‌دهندگان دام معرفي كرد که نه تنها بازده و سود اقتصادي دچار كاهش نشود و بلکه نگراني‌ها در مورد سلامت مصرف کنندگان بر طرف گردد[64]. در سال‌هاي اخير ترکيباتي تحت عنوان پروبيوتيک، پري بيوتيک‌ها، اسيدهاي آلي و روغن‌هاي ضروري به عنوان جايگزين آنتي‌بيوتيک‌هاي محرک رشد مورد بررسی قرار گرفتند[45]. از آنجایی که عملکرد مناسب گوساله در روزهای اول پس از تولد و شیرخوارگی ضامن بقاء و حفظ شرایط بهینه یک گله در آینده خواهد بود و با توجه به اهمیت این موضوع و وجود گاهی نتایج متناقض در پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه و هم­چنین عدم مطالعه این موضوع در شرایط محیطی و سیستم‌های پرورش گاو شیری در ایران، لازم و ضروری است که در طی یک سری آزمایش تاثیر شیر، شیر با ماده خشک بالا و مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد گوساله­ های شیر خوار مورد بررسی قرار گیرد.

1-1 اهداف طرح

بررسی اثرات ، شیر با ماده خشک بالا بر عملکرد ومتابولیت­های خونی گوساله ­های شیرخوار   بررسی اثرات مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد و متابولیت­های خونی گوساله­ های شیرخوار

بررسی اثر متقابل شیر با ماده خشک بالا و مخلوطی از گیاهان دارویی بر عملکرد و متابولیت­های خونی گوساله­های شیرخوار

1-2- فرضیه­ های پژوهش

استفاده از شیر با ماده خشک بالا منجر به عملکرد گوساله­ ها می­شود.

استفاده از گیاهان دارویی در شیر منجر به بهبود عملکرد گوساله­ ها می­شود.

افزودن گیاهان دارویی به شیر منجر به ایجاد یک پروفایل متابولیکی مطلوب­تر در گوساله­های شیرخوار می­شود.

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدار مواد مغذی مورد نیاز گوساله­های جوان

از زمان تولد تا شیرگیری (برای استفاده از خوراک خشک)، گوساله تحت تغییرات زیاد فیزیولوژیکی و متابولیکی است[157]. در مرحله پیش از نشخوار کنندگی، هضم و متابولیسم مشابه هضم و متابولیسم حیوانات غیر نشخوارکننده در بسیاری از جنبه­هاست. از این رو، مقدار مواد مغذی مورد نیاز در جیره غذایی به بهترین طریق با جیره­های مایع پرکیفیت فرموله شده از منابع کربوهیدرات­ها، پروتئین­ها و چربی­هایی که به طور موثری هضم می­شوند تامین می­شوند. بحرانی ترین دوره، 2 تا 3 هفته اول زندگی است ، که طی آن زمان سیستم گوارش نابالغ است اما به سرعت با توجه به ترشحات هضمی و فعالیت آنزیمی توسعه می­یابد[157, 36]. گوساله های پرورش یافته به غیر از تولید گوشت سفید، بایستی برای مصرف خوراک خشک در سن پایین­تر جهت تحریک توسعه یک شکمبه فعال تشویق شوند. توسعه بافت اپیتلیال شکمبه ای که مسئوول جذب اسیدهای چرب فرار است بستگی به حضور اسیدهای چرب فرار، به ویژه بوتیرات دارد[131]. ترکیب شیمیایی و شکل فیزیکی خوراک آغازین خصوصیات مهمی هستند[163]. خوراک آغازین بایستی از لحاظ کربوهیدارت­های به سهولت قابل تخمیر به طور نسبی بالا باشد اما برای تقویت تخمیر مورد نیاز جهت رشد مناسب بافت شکمبه­ای از لحاظ الیاف قابل هضم نیز بایستی کافی باشد[29, 165, 58]. در این مرحله شکمبه و جمعیت میکروبی نابالغ [5, 6] و قابلیت هضم شکمبه ای سلولز محدود است[167]. در نتیجه علف خشک بلند به اندازه کنسانتره، در توسعه شکمبه فعال موثر نیست و مقدار انرژی قابل متابولیسم مصرفی را در گوساله­های جوان محدود می­سازد[146]. علف خشک بلند تا زمان پس از شیرگیری نباید به گوساله­ها داده شود[146, 114, 36]. با وجود این، اندازه ذرات کافی خوراک آغازین – چه به صورت حبه شده، آسیاب شده یا بافت­دار شده برای پیش­گیری از توسعه غیر طبیعی و کراتینه شدن پرزهای شکمبه و برای پیش­گیری از گیرکردن ذرات ریز بین پرزها مهم است [96, 58, 19]. با توجه به مقدار مواد مغذی مورد نیاز گوساله، 3 مرحله توسعه در مورد وظایف گوارشی شناسایی شده­اند[30]: مرحله خورانیدن مایع، در این مرحله مواد مغذی ضروری مورد نیاز به وسیله شیر یا مواد جایگزین شیر تامین می­شوند. کیفیت این خوراک­ها به وسیله ناودان مری فعال حفظ می­شود، که خوراک­های مایع را به طور مستقیم به طرف شیردان می فرستد بنابراین از تجزیه میکروبی در نگاری – شکمبه در امان می­ماند[106]، مرحله انتقال، جیره مایع و جیره آغازین هر دو در تامین مقدار مواد مغذی مورد نیاز گوساله سهیم هستند. مرحله نشخوارکنندگی، گوساله مواد مغذی خودش را از خوراک­های جامدو از طریق تخمیر میکروبی در نگاری-شکمبه به دست می­آورد.

2-2 – انرژی مورد نیاز گوساله‌ها

2-2-1- متابولیسم در حالت ناشتا[1] (میزان متابولیسم پایه)

متابولیسم در حالت ناشتا بیان کننده­ حداقل متابولیسم یا تولید حرارت توسط حیوانی است که در محیط خنثی حرارتی و در شرایط پس از جذب (15 ساعت بعد از گرسنگی) و فعالیت محدود قرار دارد، می‌باشد. متابولیسم در حالت ناشتا حداقل انرژی لازم برای زنده ماندن یعنی حفظ بار یونی در داخل و خارج سلول، تنفس، گردش خون، تنظیم حرارت، عمل کلیه و انقباض ماهیچه در حالت استراحت حیوان است. در شرایط متابولیسم در حالت ناشتا، انرژی مورد نیاز برای حمایت از فرآیندهای زیستی از ذخایر بدنی تامین می‌شود (گلیکوژن، ذخایر چربی و پروتئین‌ها). در مورد حیوانات خونگرم تولید حرارت با اتلاف حرارت از بدن آن ها برابر است، زیرا درجه حرارت بدن نسبتا ثابت و بیش تر از درجه حرارت محیط است. از جمله عوامل موثر بر متابولیسم در حالت ناشتا می‌توان به سن گوساله، عوامل تنش­زا، عوامل فیزیولوژیکی، فعالیت فیزیکی و پروتئین بافتی[2]و تغذیه قبلی اشاره کرد.

2-2-2- انرژی قابل متابولیسم

مانند دیگر حیوانات گوساله‌ها به مواد مغذی برای نگه­داری و رشد نیاز دارند. احتیاجات انرژی قابل متابولیسم برای نگه­داری گوساله، مقدار انرژی­ است که گوساله با مصرف آن کاهش و افزایش انرژی در بدن نداشته باشد. فعالیت­های نگه­داری، فعالیت­های پایه­ای هستند که برای زنده ماندن حیوان لازم می‌باشند و شامل نگه­داری دمای بدن در شرایط آب و هوایی سرد یا گرم، پاسخ­های ایمنی به بیماری­­های عفونی و پاسخ به استرس­های اجباری شامل نقل و انتقال و جایگاه نا­آرام می­باشد[59]. رشد، تجمع در بافت­های جدید بدن می­باشد. ذخیره­ انرژی در بافت­ها به طور عمده به صورت پروتئین و چربی است [129]. رشد در گوساله‌های جوان قبل از شیرگیری، به طور کلی در سیستم اسکلتی و ماهیچه­ای اتفاق می­افتد. رشد بافت­ها به جابجایی پروتئین در استخوان ها و ماهیچه­ها، به همراه مینراله شدن متناظر ماتریکس پروتئینی در استخوان ها بستگی دارد. مقدار چربی (فسفولیپیدهای اولیه) از قسمت­های طبیعی بافت­های رشد یافته به همراه انرژی باقی مانده اضافی به عنوان تری آسیل گلیسرول به درون بافت­های چربی جابجا می­شوند. نرخ رشد بیان کننده­ی افزایش سایز بدن (هم چنین وزن یا ارتفاع) از هنگام تولد می­باشد [47]. در گوساله‌ها انرژی قابل متابولیسم با کم کردن مقدار انرژی مدفوع، انرژی حاصل از هضم گازها (متان) و انرژی ادرار از کل انرژی مصرفی خوراک تعیین می‌شود [34]. به طور معمول در گوساله‌های جوان کاهش انرژی در بخش متان ناچیز است و نادیده گرفته می­شود. تولک (1989) گزارش کرد که انرژی نگه­داری مورد نیاز گوساله‌ها پیش از نشخوارکننده شدن بین 90 تا 108 کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی بدن در 24 ساعت است[157]. انجمن تحقیقات ملی آمریکا (2001) نیز احتیاجات انرژی قابل متابولیسم (ME) را برای گوساله‌هایی با وزن کمتر از 100 کیلوگرم مشخص کرده است. احتیاجات انرژی قابل متابولیسم برای نگه­داری یک گوساله‌ی 45 کیلوگرم تحت شرایط حرارتی خنثی به تقریب  75/1 مگاکالری در روز می‌باشد [34]. شیر کامل حاوی 37/5 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک می­باشد، به این معنی است که یک گوساله‌ی 45 کیلوگرمی فقط برای نگه­داری حدود 325 گرم ماده جامد شیر یا 6/2 کیلوگرم شیر کامل (به تقریب 5/2 لیتر) در روز نیاز دارد. چون اکثر جایگزین­های شیر ترکیبات چربی کمتر از شیر کامل دارند، به ازای هر واحد ماده‌ جامد، انرژی قابل متابولیسم کمتری دارند (7/4-6/4 مگاکالری در کیلوگرم). بنابراین یک گوساله‌ 45 کیلوگرمی برای نگه­داری خود به حدوداً 480 گرم جایگزین شیر (در حدود 3 لیتر خورانده می­شود [3]) نیاز دارد [47]. وقتی که محتویات انرژی قابل متابولیسم شیر یا جایگزین شیر ناشناخته است، می­توان از روی ترکیبات مواد مغذی آن را تخمین زد انجمن تحقیقات ملی آمریکا (2001) انرژی قابل متابولیسم شیر کامل را 93 درصد انرژی کل (GE) تعریف کرده [34].

[1] – Metabolic rate

1- Turn Over

[3] -Asfed

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122