پايان نامه اثر نامنظمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر نامنظمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر نامنظمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول « طرح مسئله »
1-1- مقدمه    3
1-2. بیان مسئله    4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-4. اهداف و فرضیات تحقیق    5
1-4-1. اهداف کلی    5
1-4-2. اهداف فرعی    5
1-4-3. فرضیه اصلی    6
1-4-4. فرضیه فرعی    6
1-5. ساختار پایان‌نامه    6
فصل دوم « کلیات و مباحث نظری تحقیق »
2-1. مقدمه    8
2-2. سازه‌های نامنظم‌ در ارتفاع    10
2-2-1. تعاریف نامنظمی در ارتفاع    10
2-2-1-1. تعریف آئین نامه UBC (1997)    10
2-2-1-2. تعریف آئین نامه IBC (2003)    11
2-2-1-3. تعریف آئین نامه 2800 ایران    11
2-2-2. تشریح پارامترهای نامنظمی در ارتفاع، مطابق با آئین نامه 2800    12
2-2-2-1. نامنظمی در جرم    12
2-2-2-2. نامنظمی در سختی    13
2-2-2-3. نامنظمی در مقاومت    14
2-3. سازوکار قاب‌های خمشی(MRF)    17
2-3-1. قاب خمشی    17
2-3-2. رفتار قاب‌های خمشی در برابر نیروهای جانبی    18
2-4. مروری بر تحقیقات گذشته    20
فصل سوم « روش‌های آنالیز مدلها و مفاهیم آن »
3-1. مقدمه    25
3-2. مفاهیم آنالیزهای  خطی و غیرخطی استفاده‌شده در مدل‌سازی‌ها    26
3-2-1. تحلیل استاتیکی معادل    26
3-2-2. تحليل خطي شبه ديناميكي يا طيفي    27
3-2-3. تحلیل تاريخچه زماني غیرخطی    28
3-2-4. تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور)    29
3-2-4-1. تعاریف    29
3-2-4-2. روش‌های تعيين نقطه عملكرد    32
3-2-4-3. الگوي بار جانبي طبق نشريه 360    35
فصل چهارم « روش تحقیق »
4-1. مقدمه    38
4-2. طرح مسئله    38
4-3. فرضیات مسئله    39
4-3-1. مشخصات هندسی و لرزه‌ای قاب‌ها    39
4-3-2. بارگذاری ثقلی    41
4-4. طراحی مدل‌های پایه    41
4-4-1. طراحی قاب 5 طبقه به روش استاتیکی معادل و مقاطع نهایی آن    41
4-4-2. طراحی قاب 20 طبقه به روش دینامیکی طیفی و مقاطع نهایی آن    42
4-5. ساخت مدل‌های جدید با ایجاد بی‌نظمی‌های قائم    43
4-5-1. ساخت مدل‌های جدید با نامنظمی در جرم    43
4-5-2. ساخت مدل‌های جدید با بی‌نظمی در سختی    43
4-5-3. ساخت مدل‌های جدید با بی‌نظمی در مقاومت    44
4-6. آنالیز غیرخطی مدل‌های پایه و جدید در نرم‌افزار PERFORM3D    44
4-7. بررسی نمودارها و خروجی‌های حاصل از آنالیزها ی غیرخطی    50
4-7-1. نتایج حاصل از آنالیز پوش آور    50
4-7-2. مقایسه میزان جذب انرژی ستون‌ها در حالت‌های مختلف    57
4-7-3. نمودارهای شتاب مطلق نقطه کنترل قاب‌ها    63
4-7-4. درصد مشارکت جرمی قاب‌ها در مود اول در حالت‌های مختلف    67
فصل پنجم « نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها »
5-1. نتیجه‌گیری    69
5-2. پیشنهاد‌ها    71
منابع    72
پیوست    75

منابع

1- ازهری، م و میرقادری، ر. (1390). طراحی سازه‌های فولادی، جلد چهارم، مباحث طراحی لرزه‌ای. اصفهان : انتشارات ارکان دانش

2- اسمعیلی، ح و خیرالدین، ع. (1391). تحلیل غیرخطی و ارزیابی عملکرد سازه‌های سه بعدی Perform3D. تهران : انتشارات سیمای دانش

3- باجی، ح. (1392). محاسبه‌ی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از Etabs و Safe. تهران : نشر علم عمران

4- پروفسور مقدم، ح. (1388). مهندسی زلزله. اصفهان : انتشارات ارکان دانش

5- پروینی، م و شیرازیان، ع. (1391). مرجع کامل تشریحی و تصویری آئین نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله (2800). تهران : انتشارات سیمای دانش

6- تقی نژاد، ر. (1389). طراحی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور Sap2000-Etabs. تهران : نشر کتاب دانشگاهی

7- دفتر امور مقررات ملی ساختمان. (1388). مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی. معاونت امور مسکن و شهرسازی

8- سالار منیعی. (1389). ارزیابی ضوابط آیین نامه‌ای طراحی سازه‌های دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع، سومین کنفرانس ملی عمران شهری

9- صادقی قادی، ح. (1389). مرجع جامع نرم‌افزار Perform 3D برای تحلیل‌های غیرخطی و طراحی بر مبنای سطح عملکرد. تهران : انتشارات سیمای دانش

10- مستوفی نژاد، د و فضیلتی، م. (1380). بارگذاری و سیستم‌های باربر جانبی. اصفهان : ارکان دانش.

11- معاونت امور فنی. (1385). دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، نشریه 360. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.

12- Al-Ali AAK, and Krawinkler H. (1998). Effects of vertical irregularities on seismic behavior of building structures. Report no. 130. Stanford, CA: John A. Blume Earthquake Engineering Center, Stanford University

13- Chatpan Chintanapakdee and Anil K. Chopra (2004). Seismic response of vertically irregular frames: Response history and modal pushover analyses. Journal of construction engineering. ASCE

14- Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2000) State of the art report on connection performance. FEMA 356D, Washington.

15- Fragiadakis M, Vamvatsikos D, and Papadrakakis M. (2006). Evaluation of the influence of vertical irregularities on the seismic performance of a nine-storey steel frame. Earthquake Eng Struct Dyn;35(12):1489–509.

16- Humar, JL and Wright, EW. (1997). Eaethquake response of steel-framed multi story building with set back. Earthquake engineering and structural dynamics. Vol. 5

17- IBC. (2003). International Building Code. International Code Council (ICC), Whittier, CA.

18- Kien Le Trung, Kihak Lee and Do-Hyung Lee. (2008). Seismic behavior and elevation of steel smf buildings with vertical irregulariteis. The 14th World Conference on Earthquake Engineering.

چکیده

نامنظمی‌های سازه‌ای یکی از مسائل غیرقابل اجتناب در بسیاری از سازه‌های شهری تلقی می‌شوند که ناشی از محدودیت‌های معماری، کاربردی و اقتصادی می‌باشند. نخستین گام در طراحی سازه‌ها در مناطق زلزله‌خیز رسیدن به درک روشنی از رفتار لرزه‌ای سازه‌ها و شناخت رفتار کلی آن‌هاست. در این پژوهش به منظور پیشبرد درک روشنی از رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی با بی‌نظمی‌های عمودی، دو عدد قاب خمشی 5 طبقه سه دهانه (سازه کوتاه مرتبه) و 20 طبقه پنج دهانه (سازه بلندمرتبه) به عنوان مدل‌های پایه با استفاده از آئین نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله (2800) و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران به صورت دو بعدی مدل و طراحی‌شده‌اند، سپس با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی یا پوش آور [1](NSP) و همچنین آنالیز دینامیکی غیرخطی یا تاریخچه زمانی [2](RHA)، تقاضای لرزه‌ای قاب‌ها از جمله ظرفیت سازه‌ها، پراکندگی انرژی و برخی از پارامتر‌های مربوط به تاریخچه دینامیکی قاب‌ها محاسبه‌شده است. در ادامه با ایجاد نامنظمی‌های عمودی که با تغییر در توزیع عمودی جرم وسختی و مقاومت مدل‌های پایه ایجاد می‌شود مدل‌های جدیدی به دست می‌آید. سپس با استفاده مجدد از آنالیز پوش آور و تارخچه زمانی، تقاضای لرزه‌ای برای مدل‌های جدید تخمین زده می‌شود. در انتها با فراگذشت از مقادیر حاصل از تحلیلهای فوق و مقایسه آن‌ها با مدل‌های پایه، اثر نامنظمی عمودی بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی ارزیابی می‌گردد. در مقام مقایسه از قاب‌هایی استفاده‌شده که موقعیت طبقه نامنظم وانواع نامنظمی عمودی، عامل تنوع در مدل‌ها می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ظهور بی‌نظمی‌های عمودی، منجر به تغییرات مهم در تقاضای لرزه‌ای سازه‌ها می‌شود. اطلاعات و نتایج حاصل، به طراحان کمک می‌کند که بتوانند اثرات نامنظمی را به صورت تغییر در تقاضای لرزه‌ای برای میزان‌های مختلف بی‌نظمی‌های عمودی در نظر بگیرند و با داشتن درک روشنی از رفتار لرزه‌ای این قاب‌ها به طراحی سریع و بهینه این سازه‌ها دست یابند. لازم به ذکر است برای انجام طراحی و آنالیزهای مورد نیاز از نرم‌افزارهای مهندسی  Etabsو Perform3D و Seismosignal بهره گرفته‌ایم.

واژگان کلیدی: قاب خمشی فولادی، نامنظمی در ارتفاع، آنالیز پوش‌آور، آنالیز تاریخچه زمانی

فصل اول « طرح مسئله »

1-1- مقدمه

هر بار پس از وقوع زلزله‌های شدید شاهد از دست رفتن جان بیشماری از مردم و خرابی‌های شدید بناها هستیم. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله‌های شدید بسیار دشوار است ولی با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه‌خیزی، شناخت رفتار دقیق سازه‌ها در برابر زلزله، آسیب‌پذیری سازه‌ها، طراحی و مقاوم‌سازی اصولی سازه‌ها و… می‌توان تا حد مطلوبی تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌های آتی را کاهش داد. با توجه به اینکه هیچ سازه واقعی به صورت کامل منظم نیست و با توجه به به‌کارگیری سازه‌های نامنظم در ساختارهای شهری، شناخت رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها ضروری است از طرفی در بین مراحل مختلفی که یک ساختمان برای پایداری در برابر زلزله مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مرحله اتخاذ تصمیم در مورد تعیین پیکربندی شکل مشخصات هندسی ساختمان، نظیر اندازه‌ها در نقشه، ارتفاعات و موقعیت و اهمیت عناصر نامنظم، نوع و وضعیت اجزاء سازه‌ها، نظیر دیوارها، ستون‌ها، قفسه‌های پله یا آسانسور و نیز طبیعت و طرز قرارگیری اجزاء غیر سازه‌ای است در این مرحله، آنچه که بیش از همه مد نظر است شناسایی پیکربندی‌هایی است که احتمالاً بر واکنش ساختمان در برابر زلزله اثر می‌گذارند. هر چه اشکال ساختمان منظم‌تر و توزیع جرم‌ها و سختی‌ها در سطح افق (پلان) و در ارتفاع، متقارن‌تر باشد، مقاومت احتمالی آن در برابر زلزله افزایش خواهد یافت. اغلب ساختمان‌هایی که دارای پیکربندی نامنظم‌اند، در مقابل زلزله خسارت بیشتری می‌بینند(2). در این مطالعه در جهت شناخت رفتار دقیق سازه‌های با قاب خمشی فولادی که دارای بی‌نظمی عمودی هستند با مدل‌سازی قاب‌های متنوع و بهره‌گیری از آنالیزهای خطی و غیرخطی رفتار و عملکرد این سازه‌ها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌دهیم و با استخراج نتایج معتبر، معیارهایی برای طراحی این سیستم‌ها ارائه می‌دهیم.

1-2. بیان مسئله

بررسی رفتار سازه‌ها در شهرهای مختلف لرزه‌خیز همواره جزء اصلی‌ترین مسائل مهندسی زلزله بوده است. با گسترش روش‌های نوین آنالیز لرزه‌ای و استفاده روزافزون از طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس عملکرد، لزوم بررسی لرزه‌ای و شناخت دقیق رفتار سازه‌ها در برابر بارهای جانبی بیش از پیش به چشم می‌خورد.

آئین نامه‌های فعلی زلزله، سازه‌های بی‌نظم را بر اساس تفاوت نسبی در خصوصیات طبقات یک سازه و همچنین توزیع غیر یک شکل خصوصیات ساختاری معرفی می‌کنند در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی که دارای بی‌نظمی در ارتفاع می‌باشند از دو قاب خمشی فولادی که بر اساس آئین نامه 2800 ایران، در اتفاع بی‌نظم شده‌اند استفاده‌شده است.

یکی از روش‌های مناسب در جهت مطالعه‌ی رفتار سازه‌ها، تحلیل‌های نرم‌افزاری است که با توجه به سرعت و دقت بالا و هزینه‌ی کم نسبت به سایر روش‌های دقیق و آزمایشگاهی و تجربی ارجحیت دارد.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که در تحقیقات صورت گرفته تا کنون رفتار سازه‌های بی‌نظم در ارتفاع به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و اندک تحقیقات انجام‌شده از نظر‌گاه خطی بودن خصوصیات مصالح مورد کنکاش قرارگرفته، ضرورت بررسی رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها در محدوده‌ی غیرخطی وجود خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج حاصل از دیگر تحقیقات و فرضیات مورد نظر در این تحقیق، بررسی دقیق‌تر رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها و اثراتی از جمله تغییر در سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و نهایتاً عملکرد سازه اهمیت بررسی این موضوع را بیش از پیش نشان می‌دهد. از طرفی در کشور ایران نیز فعالیت‌های دانشگاهی و اجرایی زیادی در مورد آن صورت نگرفته و مهندسین و دانشجویان در عرصه‌ی طراحی و اجرا، آشنایی کامل با آن را ندارند لذا با انجام دادن پروژه و تحقیقات لازم می‌توان به دانش و اطلاعات موجود افزود و معیارهای مناسبی جهت طراحی و اجرای این سیستم‌ها ارائه داد. از طرفی بسیاری از کدهای طراحی موجود فعلی نامنظمی‌های سازه‌ای را بر اساس روش‌های تجزیه و تحلیل ساده‌شده به دو گروه افقی (نامنظمی در پلان) و عمودی (نامنظمی در ارتفاع) طبقه‌بندی کرده‌اند لذا لازم است که به دنبال معیارهای منطقی و دقیق‌تر برای نامنظمی سازه‌ها بر اساس تغییر در واکنش در سطوح غیرخطی باشیم.

1-4. اهداف و فرضیات تحقیق

1-4-1. اهداف کلی

از مهم‌ترین اهداف این تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

–  بررسی رفتار غیرخطی سازه‌های فولادی با بی‌نظمی در ارتفاع

–  بررسی نحوه تغییر در پارامترهای موثر سازه نظیر سختی، مقاومت و پایداری کلی سیستم.

–  بررسی نحوه تغییر بر جذب انرژی اعضا سازه‌های فولادی با بی‌نظمی در ارتفاع

–  بررسی سطوح عملکرد کلی این سیستم‌ها تحت بار زلزله

1-4-2. اهداف فرعی

شناخت کلی رفتار قاب‌های خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع و آشنا شدن با مقادیر تقریبی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های مذکور و روش‌های مدل‌سازی و طراحی با نرم‌افزارهای متعارف مهندسی عمران و امکان استفاده از این نرم‌افزارها برای مدل‌سازی دیگر سازه‌ها.

1-4-3. فرضیه اصلی

در اثر توزیع غیر یک شکل جرم، سختی و مقاومت در ارتفاع قاب‌های خمشی فولادی پاسخ‌های متنوعی در برابر بارهای جانبی از سازه سر می زند. کم و کیف این موضوع برای دو قاب خمشی فولادی 4 طبقه 3 دهانه و 20 طبقه 5 دهانه که با توجه به آئین نامه 2800 ایران در ارتفاع بی‌نظم شده‌اند ارائه گردیده است. این قاب‌ها مربوط به سازه مربوط به بیمارستان‌هایی هستند که در منطقه‌ای با لرزه‌خیزی و خطر نسبی خیلی زیاد با خاک نوع تیپ II قرارگرفته‌اند.

1-4-4. فرضیه فرعی

رفتار قاب‌ها در انواع بارگذاری‌ها با رفتار کل سازه یکسان فرض شده است.

1-5. ساختار پایان‌نامه

در تحقیق حاضر موضوع مورد بحث به صورت آنالیز نرم‌افزاری مدنظر قرارگرفته و نتایج در قالب نمودارها و اشکال ارائه شده است. پس از مقدمه و ارائه نمای کلی از طرح، در فصل دوم به مروری بر پیشینه تحقیق دیگر دانشمندان و همچنین توضیحات کلی پیرامون موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در فصل سوم به معرفی کامل­تر موضوعات این تحقیق و همچنین ارائه مفاهیم تحلیل‌های پوش آور و تاریخچه زمانی پرداخته شده است. فصل چهارم شامل مدل‌سازی و طراحی قاب‌ها و همچنین نمودارها و اشکال حاصل از آنالیزها می‌باشد؛ و در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از آنالیزها ارائه شده است.

فصل دوم « کلیات و مباحث نظری تحقیق »

2-1. مقدمه

دستیابی به یک طرح ایمن در برابر زلزله مستلزم رعایت مجموعه ملاحظاتی است که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم. ملاحظات ژئوتکنیکی از مواردی است که مهندس طراح باید در هنگام طرح به آن توجه جدی داشته باشد. اصولاً هر بنایی علاوه بر کارایی‌های خاصی که لازم است از لحاظ فضاهای قابل‌استفاده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر داشته باشد از نظر معماری و زیبایی نیز باید دارای ویژگی‌های متناسب با عملکردهای مورد نیاز باشد. همت عمده معماران بر داشتن کارایی و زیبایی ساختمان معطوف است. هر چند در بعضی موارد کارایی و زیبایی‌های مورد نظر معمار با آنچه مهندس سازه برای دستیابی به یک طرح ایمن در برابر زلزله در نظر دارد در تناقض است، لیکن با رعایت یک سری ضوابطی موسوم به ملاحظات معماری می‌توان طراحی کارا، زیبا و مقاوم در برابر زلزله داشت. نهایتاً این مهندس سازه است که وظیفه مهم و اصلی طرح یک سازه مقاوم در برابر زلزله را بر عهده دارد. طراح سازه با انتخاب یک سیستم مقاوم در برابر زلزله و نیز یک سری اصول، ضوابط و مقرراتی که در جزئیات و تناسب بعدی اعضاء و اتصالات رعایت می‌کند دستیابی به این مهم را ممکن می‌سازد. از جمله ملاحظاتی که باید برای طرح یک سازه مقاوم در برابر زلزله رعایت شوند عبارت‌اند از: (2)

1- ملاحظات ژئوتکنیکی:

پاسخ سازه به زلزله به نوع خاکی که روی آن بنا می‌شود بستگی دارد؛ که شامل مواردی همچون پدیده روانگرایی، نشست و فرونشست و لغزش زمین و پایداری شیب می‌باشد.

2- ملاحظات معماری:

ویژگی‌های هندسی شکل سه بعدی ساختمان شامل: اندازه، شکل، موقعیت و اندازه تقریبی اعضای سازه‌ای که به آن پیکربندی ساختمان می‌گویند و عموماً توسط مهندس معمار تعیین می‌شود نقش مهمی در عملکرد لرزه‌ای ساختمان دارد. جزئیات طرح معماری از قبیل محدودیت‌های ایجادکننده برای ابعاد ستون‌ها و دیوارها می‌تواند بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها تأثیر گذار باشد. از طرف دیگر طرح اعضای غیر سازه‌ای به عهده مهندس معمار است. عملکرد نامناسب این اعضاء در مقابل نیروهای زلزله خطر آفرین خواهد بود. پیکربندی ساختمان نه تنها بر اندازه و بزرگی نیروهای زلزله دارد بلکه در تعیین و چگونگی مسیر‌های انتقال نیرو نقش مهمی را ایفا می‌کند. جرم ساختمان عمل تعیین کننده در میزان نیروهای ایجادشده در سازه در اثر زلزله است. انواع پیکربندی و پارامترهای مرتبط با آن بر رفتار لرزه‌ای سازه تأثیر میگذارد. پارامتر هایی از قبیل نسبت کم ارتفاع به ابعاد پلان، مقاومت و سختی متعادل و بدون تغییر ناگهنی طبقات، پلان متقارن، مقطع و نما و ارتفاع تبقاط یکنواخت و دهانه‌های کوتاه در بهبود لرزه‌ای سازه مفید هستند. مسیرهای مستقیم انتقال نیرو و نیز دارا بودن حداکثر مقاومت و سختی پیچشی طبقات نیز از عوامل موثر در رفتار لرزه‌ای سازه می‌باشد. نیازهای کاربری، شرایط محیطی و ملاحظات معماری بعضا محدودیت‌هایی را جهت دستیابی به پارامترهای مذکور را فراهم می‌کند. تلاش در جهت کاهش نیروی ایجادشده در اثر زلزله در سازه با تأمین شکل‌پذیری مناسب، انتخاب سیستم باربر مناسب و تعقیب مسیر نیروی زلزله از محل ایجاد در تراز طبقات تا شالوده و به‌کارگیری دقیق ضوابط و دستورالعمل‌ها برای طراحی اعضا و اتصالات مقاوم از ملزومات یک طرح ایمن در برابر زلزله است. از جمله ملاحظات معماری عبارت‌اند از: وجود بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم‌های کف، احداث طره‌هایی بزرگ‌تر از 5/1 متر، وزن ساختمان، اختلاف سطح در کف‌ها، تغییر در جرم طبقات و کاهش و افزایش مساحت زیربنای طبقات.

 

1- Nonlinear Static Push over

2- Risponse History Analysis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122