پايان نامه اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مکمل هاي آنتي اکسيدان بر تنش هاي اکسيداتيو و بروز بيماري هاي متابوليک در گاوهاي شيري پر توليد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مکمل هاي آنتي اکسيدان بر تنش هاي اکسيداتيو و بروز بيماري هاي متابوليک در گاوهاي شيري پر توليد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مکمل هاي آنتي اکسيدان بر تنش هاي اکسيداتيو و بروز بيماري هاي متابوليک در گاوهاي شيري پر توليد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده   1
فصل اول: مقدمه    2
1-1- کلیات    2
1-2- اهداف    3
فصل دوم: بررسی منابع    4
2-1- نمره وضعیت بدنی    4
2-2- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک    5
2-3- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی    6
2-4- بالانس انرژی    7
2-5- نمره وضعیت بدنی ایده آل در طول دوره شیردهی    10
2-6- تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر    11
2-7- فیزیولوژی متابولیسم لیپد    13
2-7-1- مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک    14
2-8- متابولیسم لیپید    15
2-8-1- لیپوژنز    16
2-8-2- لیپولیز    16
2-9- متابولیسمNEFA    17
2-10- استرس اکسیداتیو    18
2-10-1- آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو    19
2-11- نقش NEFA در استرس اکسیداتیو    20
2-12- سلنیوم    20
2-13- ویتامین E    20
2-14- بیماریهای متابولیک    21
2-15- تب شیر    22
2-15-1- عوامل موثر در ابتلا به تب شیر    22
2-16- کتوز    23
2-16-1- رابطه کتوز و نمره وضعیت بدنی    23
2-17- کبد چرب    24
2-17-1- عوامل موثر در بروز کبد چرب    26
2-17-2- پیشگیری از بروز کبد چرب    27
2-18- جابجایی شیردان    27
2-18-1- جابجایی شیردان و نمره وضعیت بدنی    27
2-18-2- درمان جابجایی شیردان    28
2-19- جفت ماندگی    28
2-20- متریت و اندومتریت    29
2-21- ورم پستان    29
2-21-1- نمره وضعیت بدنی و ارتباط آن با ورم پستان    30
2-21-2- استرس اکسیداتیو و رابطه آن با ورم پستان    30
فصل سوم : مواد و روش ها    31
3-1- مکان و زمان اجرای طرح    31
3-2- انتخاب واحدهای آزمایشی    31
3-3- تیمارهای آزمایشی    31
3-4- اندازه گیری صفات    32
3-4-1- نمره وضعیت بدنی    32
3-4-2- دمای رکتوم    32
3-5- ثبت اطلاعات مربوط به بیماریها    32
3-6- خون گیری    33
3-7- جیره¬های غذایی    33
3-8- نمونه برداری نمونه شیر    36
3-9- تجزیه آماری داده¬ها    36
فصل چهارم: نتایج و بحث    39
4-1- نمره وضعیت بدنی و تغییرات آن در طول دوره آزمایشی    39
4-2- تولید و ترکیب شیر    42
4-2-1- تولید شیر    42
4-2-2- چربی شیر    44
4-2-3- پروتئین شیر    46
4-2-4- نسبت چربی به پروتئین شیر    48
4-2-5- شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر    50
4-3- فراسنجه¬های خونی    52
4-3-1- غلظت پروتئین کل سرم    52
4-3-2- غلظت آلبومین سرم    53
4-3-3- غلظت گلوبولین سرم    54
4-3-4- نسبت آلبومین به گلوبولین    55
4-3-5- غلظت آلکالین فسفاتاز سرم    56
4-3-6- غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم    58
4-3-7- همبستگی فراسنجه های خونی    59
4-4- برگشت پذیری رحم    59
4-5- تغییرات دمای رکتوم    60
4-6- بیماریهای متابولیک    62
4-6-1- کتوز    63
4-6-2- کبد چرب    63
4-6-3- جابجایی شیردان    63
4-6-4- تب شیر    64
4-7- بیماری های عفونی    64
4-7-1- ورم پستان    64
4-7-2- جفت ماندگی    65
4-7-3- متریت    65
4-7-4- اندومتریت    66
4-8- همبستگی بروز بیماری ها    66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    68
5-1- نتیجه گیری کلی    69
5-2- پیشنهادات    69
منابع  70

 منابع

[1] خورسندی، س.، 1391. تاثیر برخی مکمل­های معدنی ویتامینی بر فراسنجه­های تولید و تولید مثل گاوهای دوره انتقال در فصل تابستان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[2] قاسمیان، الف.،م، ر، سلیمی بجستانی.، 1390، تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، مجله دامپزشکی و آزمایشگاه، 3: 125-135.

[3] قربانی، غ.ر.، 1381. ناهنجاری­های متابولیکی در گاو، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

[4] محرمی، یدالله.، 1385. اثر نمره وضعیت بدنی بر عملکرد تولیدی فراسنجه­های تولید مثلی و ناهنجاری­های متابولیک در گاوهای شیری هلشتاین، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[5] نیکخواه، ع.، ح، امانلو، ط، امیر آبادی فراهانی.، ن، اسلامیان فارسونی.،1393، بیماری­های متابولیکی گاو شیری(ترجمه)، چاپ اول، انتشارات پریکا، تهران.

[6] Abdelrahman, M and R. Kincaid. 1995. Effect of selenium supplementation of cows on maternal transfer of selenium to fetal and newborn calves. J. Dairy Sci. 78: 625-630.

[7] Adrien, M., D. Mattiauda, V. Artegoitia, M. Carriquiry, G. Motta, O. Bentancur and A. Meikle. 2012. Nutritional regulation of body condition score at the initiation of the transition period in primiparous and multiparous dairy cows under grazing conditions: milk production, resumption of post-partum ovarian cyclicity and metabolic parameters. J. Anim. 6: 292-299.

[8] Akbar, H. 2014. Postpartal Subclinical Endometritis Alters Transcriptome Profiles in Liver and Adipose Tissue of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 8: 45-63

[9] Ali, A and G. Shook. 1980. An optimum transformation for somatic cell concentration in milk. J. Dairy Sci. 63: 487-490.

[10] Allison, R. and R. Laven. 2000. Effect of vitamin E supplementation on the. Vet. Rec. 147: 703-708.

[11] Ayres, H., R. M. Ferreira, J. R. de Souza Torres-Júnior, C. G. B. Demétrio, C. G. de Lima and P. S. Baruselli. 2009. Validation of body condition score as a predictor of subcutaneous fat in Nelore cows. Livest. Sci. 123: 175-179.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های خون و بروز بیماری­های متابولیک در گاوهای پرتولید هلشتاین طراحی و اجرا شد. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×2 با تعداد 136 راس گاو چند شکم زایش از ابتدای دوره انتقال تا 3 ماه پس از زایش انجام شد. تیمار­ها شامل 1) نمره وضعیت بدنی 4 همراه با تزریق مکمل سلنیوم ­ویتامین E 2) نمره وضعیت بدنی 4 بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 3) نمره وضعیت بدنی 5/3 همراه با تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 4) نمره وضعیت بدنی 5/3 بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E بودند. نمره وضعیت بدنی گاوها هر 3 هفته یک بار با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی و روش چشمی اندازه گیری شد. جهت بررسی فراسنجه­های خونی در زمان زایش و هفته­های 2، 4 و 6 پس از زایش از سیاهرگ دمی خونگیری شد. موارد بروز بیماری­ها با بررسی علایم و تشخیص دامپزشک فارم ثبت شد. تولید و ترکیب شیر به صورت رکورد ماهانه از اطلاعات مربوط به رکورد روز آزمون شیر در 6 ماه اول شیردهی به دست آمد. نتایج نشان داد گاوهای با نمره وضعیت بدنی 4 تولید شیر بالاتری (05/0P<) نسبت به دیگر تیمارها داشتند و نسبت چربی به پروتئین در تیمارهای دریافت کننده مکمل سلنیوم – ویتامین E در مقایسه با تیمارهای دیگر بیشتر (05/0P<) بود. همچنین دام­های دریافت کننده تیمارهای مکمل سلنیوم – ویتامین E، میزان پروتئین کل و آلبومین سرم بیشتری (01/0P<) نسبت به دیگر تیمارها داشتند. دمای رکتوم در فاصله­ی 2 هفته پس از زایش در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متوسط بیشتر (05/0P<) بود. برگشت پذیری رحم بین تیمارها اختلاف معنی­داری نشان نداد. تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E علیرغم تاثیر بر بهبود وضعیت سلامت حیوان، تاثیر معنی­داری بر موارد بروز بیماری نداشت.

واژه­های کلیدی: نمره وضعیت بدنی، مکمل سلنیوم ­ویتامینE، بیماری­های متابولیک، فراسنجه­های خون

 فصل اول:مقدمه

1-1- کلیات

گاوهای شیری نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان دارند. افزایش عملکرد تولید شیر هر گاو نتیجه اصلاح نژاد، تغذیه صحیح و مدیریت مناسب است. سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد، و در این بین خوراک مصرفی با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بیشترین نسبت هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، اما با مدیریت صحیح می­توان هزینه های دیگر را کاهش داد و به سودآوری گاوداری افزود. نمره وضعیت بدنی[1] یکی از فاکتورهای مدیریتی مهم در پرورش گاو شیری است. نمره وضعیت بدنی معیاری برای سنجش میزان چربی ذخیره شده در بدن گاو است که با مشاهدات چشمی یا دستگاه اولتراسونیک اندازه گیری می شود. با توجه به اینکه نمره وضعیت بدنی بر سلامت، تولید و تولیدمثل گاو تاثیرگذار است، کنترل تغییرات نمره وضعیت بدنی درمراحل مختلف شیردهی ضروری به نظر می­رسد [16]. داشتن نمره وضعیت بدنی مناسب در موقع خشک کردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. با افزایش سطح تولید شیر، نمره بدنی اهمیت بیشتری پیدا می­کند. زمانی که گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراک بیشتری در اوایل شیردهی مصرف کنند تا کل انرژی مورد نیاز آنها تامین شود. اما به دلیل این که مصرف ماده خشک در اوایل شیردهی آهسته­تر از تولید شیر افزایش می­یابد، تامین این نیاز به انرژی از خوراک مصرفی ممکن نیست و این کمبود انرژی باید از طریق ذخایر بدنی شامل چربی و پروتئین جبران شود. بافت چربی نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا می­کند. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در زمان زایش باعث کاهش مصرف خوراک و درنتیجه بروز بالانس منفی انرژی بیشتر در دام می شود. اگر مدت و شدت بالانس منفی انرژی زیاد باشد، پیامدهایی از جمله کتوز،کبد چرب، جابجایی شیردان و تب شیر، کاهش تولید و یا حتی حذف دام را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، پایین بودن نمره وضعیت بدنی گاو در زمان زایش منجر به کاهش عملکرد تولید شیر و تولید مثل حیوان می شود [62]. یک برنامه منظم ارزیابی نمره وضعیت بدنی می­تواند به تشخیص مشکلات سلامتی و جلوگیری از کاهش تولید شیر کمک کند.

استرس اکسیداتیو نتیجه عدم تعادل بین تولید متابولیت های فعال اکسیژن و ظرفیت خنثی سازی این مواد در بدن است. استرس اکسیداتیو در طول دوره انتقال که گاوها در معرض تغییرات شدید فیزیولوژیکی و متابولیکی قرار دارند بیشتر ایجاد می شود و نتیجه آن بروز بعضی از ناهنجاری ها و بیماری ها است. گزارش شده است که تزریق ویتامین E و سلنیوم باعث افزایش آنتی اکسیدان های سلولی شده و در بهبود شرایط استرس اکسیداتیو موثر است [43]. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در گاو منجر به افزایش شاخص های اکسیداتیو پلاسمایی می شود. در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالاتر و گاوهایی که پس از زایش سریعتر نمره وضعیت بدنی خود را از دست می­دهند، غلظت آنزیم­های فعال در کنترل استرس اکسیداتیوکمتری است. بنابراین گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در زمان زایش و گاوهایی که کاهش نمره بدنی بیشتری در پس از زایش دارند، حساسیت بیشتری به تنش های اکسیداتیو نشان می دهند [16].کمبود سلنیوم در دوره پیش از زایش یک فاکتور مهم برای بروز ورم پستان، جفت ماندگی، متریت و بیماری های دیگر است و مکمل سازی سلنیوم در کاهش وقوع متریت و کیست های تخمدانی و کاهش استرس اکسیداتیو به ویژه در گاوهای پرتولید موثر است [122و124].

1-2- اهداف

از مهم ترین اهداف این مطالعه عبارت بودند از:

اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر تولید و ترکیب شیر

اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل آنتی اکسیدانی بر فراسنجه­ های خون

اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر بروز بیماری های متابولیک پس از زایش

فصل دوم:بررسی منابع

 2-1- نمره وضعیت بدنی

در گذشته از وزن بدن برای سنجش وضعیت بدنی گاوها استفاده می­شد، این صفت به تنهایی شاخص مناسبی از ذخایر بدنی نیست، زیرا تحت تاثیر عواملی نظیر تعداد زایش، مرحله شیردهی، اندازه اسکلت بدن، آبستنی، نژاد و مهم­تر از همه محتوای دستگاه گوارش قرار می­گیرد [19]. وضعیت بدنی اولین بار توسط مورای [99] به صورت نسبت چربی به ترکیبات غیر چربی در بدن یک حیوان زنده تعریف شد. اندازه­گیری وضعیت بدن با این سیستم به دلیل نیاز به کشتار، مشکل و پرهزینه بود. بنابراین چندین سیستم برای ارزیابی ظاهری وضعیت بدنی گاوها اختصاص داده شد که اولین بار برای گاوهای گوشتی به کار برده شد [88]. این سیستم شامل لمس زایده های ستون فقرات ، کمر و همچنین ناحیه ابتدای دم بود. در سال 1982 این سیستم برای گاوهای شیری براساس نمره دهی یک درجه بندی یک تا پنج انجام شد. در این سیستم نمره 1 گاو بسیار لاغر و نمره 5 گاو بسیار چاق بود [134]. از مشکلات این سیستم نمره­دهی نیاز به مهار و لمس حیوان بود که در گله­های بزرگ انجام نمی­شد. بنابراین در سال 1989 یک روش برای ارزیابی وضعیت بدن درگاو شیری ابداع شد، که فرد ارزیاب با در نظر گرفتن سه ناحیه شامل کمر، لگن و ابتدای دم می توانست به صورت دیداری و بدون نیاز به لمس بدن، گاو شیری را ارزیابی کند [50]. این روش امروزه نیز استفاده    می­شود. نمره وضعیت بدنی به طور مستقل از وزن بدن و اندازه بدن محاسبه می­شود، بنابراین برآورد صحیحی از چربی بدن می­باشد. نمره وضعیت بدنی در زمان زایش میزان ذخایر بافت چربی بدن است که می­تواند پیش سازی برای چربی شیر باشد [120]. در گاوهای هلشتاین- فریزین ارتباط ژنتیکی بین تولید شیر و نمره وضعیت بدنی، همچنین بین تولید شیر و سلامتی وجود دارد. بنابراین انتخاب ژنتیکی برای افزایش تولید شیر، منجر به داشتن نمره وضعیت بدنی پایین­تر در طولانی مدت و افزایش احتمال بروز بیماری می­شود [108].

2-2- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک

به دلیل همبستگی بالای چربی زیرپوستی با کل چربی بدن، ضخامت چربی زیرپوستی شاخص مناسبی برای چربی ذخیره ای بدن محسوب می­شود [32]. استفاده از سونوگرافی به صورت یک جایگزین یا تایید نمره وضعیت بدنی نشان داده شده است [114]. در یک تحقیق چربی زیرپوستی در گاوهای هلشتاین در شش ناحیه (ناحیه راست کمری، ناحیه چپ کمری، خاصره راست، خاصره چپ، بالای راست دم و بالای چپ دم ) اندازه گیری شد. هر یک از شش ناحیه مورد نظر، همبستگی متفاوتی با نمره وضعیت بدنی داشت (بین 35/0 تا 65/0) [44]. همچنین اندازه گیری چربی زیرپوستی با روش اولتراسونیک برای تعیین نمره وضعیت بدنی، در بالای دنده 12 و بین استخوان هیپ و پین در سیستم نیوزلندی توسط مک دونالد استفاده شد و ضریب همبستگی 69/0 برای دنده 12 و 82/0 برای ضخامت چربی بین هیپ و پین محاسبه شد. بنابراین مناسب ترین ناحیه برای اندازه گیری ضخامت چربی بین هیپ وپین پیشنهاد شد [90]. همچنین ضریب همبستگی بین نمره وضعیت بدنی و ضخامت چربی پشت بین 82/0 تا 95/0 محاسبه شد [11و114]. اسکرودر و استافنبیل کل ناحیه پشتی ستون فقرات را بررسی کردند و ناحیه ساکرال را به عنوان مناسب­ترین محل برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت پیشنهاد کردند. چون این ناحیه بیشترین میزان بافت چربی در ناحیه پشتی را دارد و همبستگی بالایی (9/0) با کل محتوای چربی بدن دارد. همچنین در یک موقعیت ساده و قابل دسترس جهت بررسی قرار گرفته­است [114]. دومک و همکاران در سال 1995 نواحی ابتدای دم، کمر و بالای استخوان ران را برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت بررسی کردند و مناسب ترین ناحیه را در در خط وسط بین هیپ و پین توصیه نمودند. آنها همبستگی بالایی(86/0) بین پهلوهای چپ و راست پیدا کردند، بنابراین پیشنهاد کردند که فقط یک سمت گاو برای ارزیابی ضخامت چربی پشت کافی است [44].

اسکرودر و استافنبیل در سال 2006 گزارش کردند که هر میلی متر تغییر در ضخامت چربی پشت حدوداً 5 کیلوگرم تغییر در کل چربی بدن است و هر نمره بدنی برابر با 10 میلی متر ضخامت چربی پشت می­باشد. همچنین با تغییر هر واحد نمره بدنی، وزن بدن حدود 50 کیلوگرم تغییر می­کند [114].

 1-1- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی

چربی داخل ماهیچه ای بیشترین مقدار چربی ذخیره ای در همه مراحل فیزیولوژیکی است و چربی زیرپوستی دومین منبع ذخیره ای چربی است. روش اولتراسوند تنها ذخیره چربی زیرپوستی را مشخص می­کند و تنها نماینده 25 درصد از کل چربی بدن است. بیشترین تغییرات ذخیره چربی در داخل ماهیچه اتفاق می­افتد، اما بیشترین تغییر نسبی با تغییر کل چربی بدن در چربی زیرپوستی اتفاق می افتد. بنابراین چربی زیرپوستی بیشترین حساسیت را به کاهش ذخیره چربی دارد [21]. چندین مطالعه همبستگی بین ضخامت چربی پشت لاشه و ضخامت چربی پشت اندازه گیری شده به وسیله اولتراسوند را بررسی کردند و ضرایب همبستگی در محدوده بین 72/0 تا 92/0 را محاسبه کردند. همچنین میانگین تفاوت کلی بین ضخامت چربی پشت اندازه گیری شده با اولتراسوند و ضخامت چربی لاشه در محدوده 6/1 تا 9/1 میلی متر بود. این اختلاف در صورتی که چربی پشت ضخیم تر می شد، بیشتر بود به گونه ای که گاو های لاغرتر ضخامت چربی پشت بیشتر و گاوهای چاق تر ضخامت چربی پشت کمتری به وسیله اولتراسونوگرافی از مقدار واقعی چربی پشت خود نشان دادند [66]. از مزایای روش اولتراسونوگرافی می توان به سرعت انجام کار با آن، یادگیری آسان و دقت نتایج حاصله اشاره کرد [114].

1-2- بالانس انرژی

میزان انرژی ورودی به بدن که از طریق خوراک تامین می شود، منهای انرژی خروجی از بدن که به وسیله تولید شیر، رشد و نگهداری مصرف می شود، را بالانس انرژی می نامند [52]که عبارتست از:

MEi – (MEm +MEp) = بالانس انرژی

MEi : انرژی قابل متابولیسم بدست آمده از مصرف خوراک

MEm: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز برای نگهداری

MEp: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز برای تولید شیر [40].

در اوایل شیردهی رقابت برای منابع محدود انرژی بین افزایش سریع تولید شیر و مصرف محدود ماده خشک در گاوهای پرتولید ایجاد می شود. حداکثر مصرف ماده خشک با تاخیر بعد از اوج تولید شیر اتفاق می افتد. بنابراین بسته به تولید شیر گاو شیری را به سمت بالانس منفی انرژی می برد. به دلیل اینکه اغلب گاوهای شیری قادر نیستند نیازهای خود برای تولید شیر، رشد و نگهداری را از خوراک تامین کنند، وارد یک مرحله از بالانس منفی انرژی می­شوند. این دوره از زایش تا اوج تولید شیر طول می کشد [128]. نمودار2-1مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات وزن بدن و بالانس انرژی در پس از زایش را نشان می­دهد که به خوبی نشانگر تفاوت زمانی در اوج مصرف خوراک و اوج تولید شیر است بنابراین گاوها دچار بالانس منفی انرژی می­شوند [78].

[1] Body Condotion Score

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122