پايان نامه اثر نوع و ترتيب تمرينات موازي بر روي فاکتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر نوع و ترتيب تمرينات موازي  بر روي فاکتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر نوع و ترتيب تمرينات موازي  بر روي فاکتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده      1
فصل اول –طرح پژوهش
1-1- مقدمه                   4
2-1-بیان مسئله پژوهش                           4
3-1- اهمیت وضرورت پژوهش                     6
4-1- اهداف پژوهش     6
1-4-1-هدف کلی                                 6
2-4-1-اهداف ویژه                            6
5-1- فرضیه های پژوهش                             7
6-1- محدودیت های پژوهش                                7
7-1- قلمرو پژوهش     7
8-1- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش                7
فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
1-2- مقدمه                  10
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش                        10
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی                                 10
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی    10
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی                                  12
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی            12
1-4-2-2-شدت تمرین                           12
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته         12
3-4-2-2-مدت تمرین                            12
4-4-2-2-وراثت                                  12
5-4-2-2-جنسیت                                  13
6-4-2-2- سن    13
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی                 13
5-2-2- ترکیب بدن          13
6-2-2- توده چربی          14
7-2-2-توده بدون چربی    15
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی      15
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی   16
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی                                  16
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت     19
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی                20
13-2-2-سازگاری¬های احتمالی برای پاسخ¬ها وسازگاری¬های بازدارندگی¬تمرین موازی                               21
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی                21
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی …          22
16-2-2- تغییرات هورمونی                           22
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت                          23
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی              23
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی  .              23
3-17-2-2- سازگاري هاي تركيب بدني به تمرينات استقامتي …    24
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش                             24
1-3-2-پژوهش های داخلی                      24
2-3-2-پژوهش های خارجی                 25
4-2-بررسی تمرینات استقامتی                             29
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی                     30
6-2- بررسی تمرین موازی                     33
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه                 40
2-3- جامعه آماری پژوهش                                 40
3-3- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش            40
4-3- روش پژوهش         40
5-3- روش جمع آوری اطلاعات                      40
6-3- ابزارهای اندازه گیری پژوهش                  41
7-3-متغییرهای پژوهش     41
1-7-3- متغییرهای مستقل                           41
2-7-3- متغییرهای وابسته                        41
8-3- شیوه اجرای پژوهش .                                  41
9-3-برنامه تمرین     41
1-9-3-مرحله گرم کردن                                 42
2-9-3-برنامه های تمرین اصلی                        42
1-2-9-3- برنامه تمرین قدرتی        42
2-2-9-3-برنامه تمرین استقامتی          42
3-2-9-3- برنامه تمرین موازی        42
3-9-3- مرحله سرد کردن                                 43
10-3- روش آماری پژوهش                             43
فصل چهارم- یافته های پژوهش
1-4-مقدمه                    45
2-4-توصیف داده های آماری                          45
3-4- آزمون فرضیه های پژوهش                      47
1-3-4- آزمون فرضیه اول                         47
2-3-4- آزمون فرضیه دوم                          49
3-3-4- آزمون فرضیه سوم                             50
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم                          51
5-3-4- آزمون فرضیه پنجم                             52
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
1-5-مقدمه                55
2-5-خلاصه پژوهش      55
3-5-بحث ونتیجه گیری                            56
4-5- نتیجه گیری کلی                          60
5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش                    61
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده           61
پیوست ها      62
منابع وماخذ      63
چکیده انگلیسی    73

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

1- آقا علی نژاد حمید(1387)،مقایسه اثر سه نوع تمرین قدرتی،استقامتی،وموازی (ترکیب قدرتی واستقامتی)بر ویژگیهای بیوانرژیک،قدرت بیشینه وترکیب بدنی مردان تمرین نکرده.

2- اکبرپور(1383)، بررسی تاثیر 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی وموازی برروی توان هوازی بیشینه وترکیب بدنی دانشجویان مرد غیر ورزشکار.

3- جورج مك گلاين، آمادگي جسماني پويا شيوه اي كاربردي، ترجمه: فاطمه پسند، (1384)، انتشارات پژوهشكده تربيت بدني.

4- حجتي، زهرا (1374)، بررسي تاثير يك برنامه ورزشي منتخب روي تركيبات بدن و توان هوازي دختران دانشجو، پايان نامه (چاپ نشده) كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.

5- خالقي (1380) بررسي تاثير تمرينات تناوبي هوازي و بي هوازي بر ميزان حجم پلاسما، هموگلوبين وهماتوكريت.

6-رجبي، حميد؛ گائيني، عباسعلي (1382)، آمادگي جسماني، انتشارات سمت

7- سندگل، حسين (1372)، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، ناشر: كميته ملي المپيك.

8- ظريفي آيدين، (1385)، تاثير بي تمريني كوتاه مدت پس از تمرينات استقامتي، مقاومتي و موازي بر آمادگي عملكردي و تركيب بدن دانشجويان مرد غير ورزشكار، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.

9- عليجاني عيدي، علم تمرين (184)، انتشارات پژوهشكده تربيت بدني.

10- فاكس و متيوس، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، مترجم: اصغر خالدان (1368)، ناشر: دانشگاه تهران.

11- فاكس و متيوس، فيزيولوژي ورزش، جلد دوم، مترجم: اصغر خالدان (1368)، ناشر: دانشگاه تهران.

12- كماسي، پرويز، حسيني، زهرا (1367)، آمادگي جسماني عمومي، انتشارات كميته ملي المپيك تهران.

13- گايتون، اَرتور؛ جان، هال، فيزيولوژي پزشك، ترجمه: فرخ شادان (1377)، انتشارات چهره.

14- مكارديل، كچ، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، ترجمه: رضا معيني؛ حميد رجبي، فاطمه سلامي و … (1374، ناشر: مبتكران)

15- ميناسیان(1381) مقايسه اثرات برنامه ي بیش تمرینی تمرينات قدرتي و استقامتي بر تغييرات فيزيولوژيك و بيو شيميايي بر مردان جوان ورزشكار

16- هافمن، جي، اصول برنامه نويسي تمرين، مترجم: علي نژاد، حميد و سوري، رحمان (1382)، دنياي حركت.

17-یونسیان (1373)بررسی تاثیر برنامه ی ویژه هوازی بر ترکیب بدنی وهورمون های تستوسترون وکورتیزول مردان روزه دار.

منبع لاتین:

A. Hyward. Bannen. Et al. (1993). Prediction of Maximal Oxygen Uptale in Naggage.

19.Abernethy, P. J & Quigley, B. M. Concurret Strength and Endurance Training of The elbow Extensor. Journal of Strength ad Conditioning Research, 7 (4), 234-240, (1993).

Adams, G. R, Hather, B. M, Baldwin, K. M & Dudley, G. A. Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Composition and Resistance Training. Journal o Applied Physiology, 74 (2), 911-915(1993).

Baker D, The Effects of an In-Season of Concurrent Training on the Maintence of Maximal Strewngth and Power in Professional and College-Aged Rugby League Football Players. J. Strength Cond. Res. May: 15(2): 172-7, (2002).

Balabinis CP, Psarakis CH, Moukas M, Bassiliou MP, Behrakis PK, J. Strength Cond. Res. May: 17(2):393-401, (2003).

Ballor, Dl, Pohelman, ET (1992), Resting Metabolic Rate and Coronary-Hart Disease Risk Factors Aerobically and Resistance- Trained Women American Joumal of Clinical Nutrition.

Banz Wg, Maher, MA (2003). Effect of Versus Aerobic Training on Coronary Artery 85 (3).312-279

Barifi, G. Homoral Ramo Cortisol Testosteron As A Maker of Exhaustion in Athletes The Jornal of Sport Medicine and Physical Fitness 38(1), 91-92, (1998).

چکیده پژوهش

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی­ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی­ها درآزمون­های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی 9*4 واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری شد. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا شد.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به عمل آمد.

تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداریP≤0/05 انجام شده است.

یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.

استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری  داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.

واژه­های کلیدی:تمرین موازی،توان هوازی،توان بی هوازی،چابکی،استقامت عضلانی،ترکیب بدنی،

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش

1-1-مقدمه

دردنیای امروزمربیگری مسئولیت سنگین و خطیری است که فراتر از گرفتن وقت استراحت وتجزیه تحلیل نقاط ضعف وقوت است.بنابراین مربیان باید برای تهیه ی یک برنامه ی جامع وموثربرای ارتقاءسطح کیفی وکمی ورزشکاران به گونه ای تلاش کنند که همه عوامل موردنیاز یک ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی یعنی آمادگی جسمانی ،روانی،تکنیکی وتاکتیکی ورزشکار در طول یک برنامه ی زمانبندی شده توسعه یابد.بی گمان اگر مربی نتواند به هریک از جنبه های ذکرشده برای موفقیت دسترسی داشته ویا اشراف کامل داشته باشد از درجه ی موفقیت ورزشکاریا تیم تحت نظر او کاسته خواهد شد.یکی از ابعاد بسیار مهم در آماده سازی ورزشکاران انتخاب بهترین روش تمرین جسمانی متناسب با زمان های مختلف می باشد(9).

سال های متمادی وبه ویژه در چند سال اخیرپژوهش های علمی مربوط به شناسایی شیوه ی افزایش قدرت واستقامت در ورزشکاران وغیر ورزشکاران همواره مورد توجه بوده است ودر این رابطه ضمن معرفی روش های گوناگون ،ابزارهای ویژه ای برای افزایش قدرت واستقامت معرفی شده است.در نتیجه برای بسیاری از افراد مشکل است تا بین روش های تمرینی گوناگون ،بهترین روش را انتخاب کنند.لازم است با ارائه ی تصویر روشنی از اطلاعات جدید به همراه فراهم نمودن رویکردی ساده ،منطقی و فردی برای تمرینات قدرتی و استقامتی ویا استفاده همزمان از این دو شیوه تمرینی ،بهترین روش ها ارائه شود(9).

اگر چه قدرت عضلانی پایه واساس اجرای حرکات ورزشی بوده وبسیاری از متخصصان علوم ورزشی آن را مهم ترین عامل آمادگی جسمانی واجرای حرکات سنگین می دانند،ولی باید گفت سایرعوامل جسمانی نقش تعیین کننده ای در مجموعه پیچیده اجرای حرکات ورزش دارند(16،9). برهمین اساس مربیان وورزشکاران رشته های مختلف ورزشی علیرغم الویت دادن به یک عامل خاص از عوامل آمادگی جسمانی سایر موارد را نیز مدنظر قرار داده ومعتقد به توسعه وپیشرفت در کلیه زمینه های آمادگی جسمانی در حد مطلوب هستند.

کاربرد این اصول شامل دستکاری چندین متغییر در برنامه ی تمرینی ورزشکاران شامل نوع تمرینات ،ترتیب حرکات یا فعالیت ها ،شدت تمرین ،دوره های استراحت بین فعالیت ها وهمچنین تعداد جلسات تمرینی می باشد، تا دوره های تحریک وریکاوری به صورت بهینه فراهم شده و موجب سازگاری های موثر شود(48،77).بارعایت این اصول، سازگاری های فیزیولوژیک به هریک از برنامه های تمرین قدرتی واستقامتی ،تا حدود زیادی به تفاوت درچگونگی کاربرد متغییرهای تمرینی بستگی دارد.بر همین اساس تمرین چند دستگاه تولید انرژی واجرای همزمان انواع مختلف تمرینات که ازآن به عنوان تمرین موازی یاد می شود،ممکن است اهمیت کاربردی برای سازگاری با این تمرینات داشته باشد.بنابراین در این پژوهش حاضرسعی شده است اثرترتیب تمرین موازی (قدرتی واستقامتی)دربرابر(استقامتی وقدرتی)بر قابلیت­های جسمانی وترکیب بدنی مورد مطالعه  قرار گیرد وپیامدهای این روش­های تمرینی با روش های تمرینی استقامتی وقدرتی به تنهایی مقایسه شود.

2-1-بیان مسئله پژوهش

سازگاری های حاصل ازتمرین به نوع برنامه تمرینی منتخب بستگی دارد،یعنی بیش ترین اثر بر قدرت ازبرنامه ی تمرینی قدرتی و بیش ترین اثر بر بهبود عملکرد دستگاه قلبی عروقی از برنامه ی تمرین استقامتی ایجاد می شود.بنابراین هرکدام از برنامه های تمرین استقامتی یا قدرتی باعث سازگاری های ویژه می شود(16) .نتایج متضاد ناشی از تمرینات استقامتی ومقاومتی تردید هایی را برای برخی از افرادبه ویژه ورزشکاران استقامتی و مقاومتی در بکارگیری روش های متفاوت به خاطر ترس ازبه خطر افتادن سازگاری های تمرینی مطلوب به وجودآورده است(16).بنابراین تمرین چند دستگاه انرژی واجرای همزمان انواع مختلف تمرین موازی دارای اهمیت کاربردی برای ایجاد سازگاری های مطلوب با این برنامه های تمرینی است.

به همین دلیل،به تازگی اخیراسازگاری های حاصل از تمرین موازی مقاومتی واستقامتی به توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

مربیان موفق از ترکیب و دستکاری انواع تمرینات می توانندهرچه بیش تر ورزشکاران خود را به سوی آمادگی مطلوب تر هدایت کنند.انتخاب یک روش مناسب نیاز به پژوهش ها و مستندات علمی دارد.در ارتباط با نقش وسودمندی هریک از تمرینات قدرتی واستقامتی پژوهش های فراوانی صورت گرفته که نقش آن ها را به خوبی مشخص کرده است،ولی در زمینه ی ترتیب ارائه تمرین موازی هنوز جمع بندی کلی وجامعی وجود نداردکه بتوان به آن به خوبی استناد کرد.

نتایج برخی از پژوهش ها نشان داده اندتمرین مقاومتی و استقامتی همزمان ظرفیت هوازی را افزایش می دهد(85،41) واین نتایج در مقایسه با افرادی که فقط تمرین استقامتی داشته اند کمتر بود(85،41).

در اثر تمرین موازی ،قدرت عضلانی و توان هوازی نیز افزایش می یابدکه البته این میزان افزایش نسبت به انجام فقط تمرین مقاومتی یا استقامتی کم تر است(85،16،41). تمرین استقامتی تنها باعث افزایش توان هوازی می شودو قدرت عضلانی را افزایش نمی دهد(16). سازگاری های حاصل از تمرین به نوع برنامه ی تمرین بستگی دارد.چنارا وهمکاران(2005)درپژوهشی با عنوان تاثیر موازی تمرینات قدرتی واستقامتی همزمان درون جلسه ای روی ظرفیت و اجرای هوازی گزارش کردند که بهبود قابل ملاحظه ای در ظرفیت و اجرای هوازی به ترتیب درگروه های استقامتی +قدرتی>استقامتی>قدرتی +استقامتی>قدرتی دیده شد(85) .

هم چنین بیش ترین تاثیر بر بهبود عملکرد دستگاه قلبی عروقی از برنامه ی تمرین استقامتی ایجاد می شود.بنابراین هرکدام از برنامه های تمرین استقامتی یا قدرتی باعث سازگاری های ویژه می شود.پرداختن به فعالیت های استقامتی دستگاه قلبی عروقی راتحت تاثیر قرار می دهدو ضمن افزایش کارایی قلبی عروقی وتنفسی باعث مصرف چربی بدن وتغییردر ترکیبات بدنی می شود(124،71). تمرین استقامتی موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی می شود،ولی اثری بر هایپرتروفی عضلانی ندارد.از سوی دیگر تمرین مقاومتی برای هایپرتروفی سلول های عضلانی از راه سنتز پروتئین وافزایش پروتئین های انقباضی وتغییر در ترکیبات بدنی مورد استفاده قرار می گیرند(3،16)چنین نتایج متضادناشی از تمرینات استقامتی ومقاومتی تردیدهایی رادر ورزشکاران به خاطر ترس از به خطرافتادن سازگاری های تمرینی مطلوب به وجود آمده است(16).پژوهش حاضر در نظر دارد اثر همزمان تمرین مقاومتی واستقامتی بر آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر غیر ورزشکار را مورد مطالعه قراردهدوبه این سوال پاسخ دهد که انجام تمرین همزمان تمرینات استقامتی قدرتی، قدرتی واستقامتی در مقایسه با انجام تمرینات قدرتی-استقامتی چه اثراتی برعوامل آمادگی جسمانی که شامل قدرت واستقامت عضلانی،توان هوازی،توان بی هوازی-چابکی وترکیب بدنی داردوهم چنین آیا ابتدا باید تمرین مقاومتی انجام شودوبدنبال آن تمرین استقامتی یا برعکس وآیا تغییرات ایجاد شده در اثر این چند نوع تمرین موازی با هم متفاوت است؟

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش

علوم ورزشی در پی گسترش وسیع خود در زمینه های مختلف توانسته است راهکارهای تازه ای را برای پیشرفت اجرای ورزشی ورزشکاران ارائه دهد که به موجب آن امکان دست یابی به موفقیت آسان تروسریع تر گردد.بنابراین هر گونه مطالعه ای که در پی دست یابی به روابط و عوامل زیر بنایی تشکیل دهنده ی اجرای ورزشی باشد در نهایت چشم اندازی به آینده برای کمک به پیشرفت های بارز مهارتی دارد وبه این ترتیب می تواندزیر بنای پژوهش های کاربردی را تشکیل می دهد(6).

درسال های اخیر میزان سازش پذیری تمرینات استقامتی و مقاومتی و اثر تمرین موازی برای افزایش ظرفیت و توان هوازی ، توان بی هوازی ،چابکی،قدرت واستقامت عضلانی و ترکیب بدنی مورد توجه پژوهشگران بوده است.آن چه که کمتر به آن پرداخته شده است توجه به ترتیب انجام تمرینات مقاومتی واستقامتی در برنامه تمرین موازی است ،به این نحو که آیا در انجام تمرینات موازی مقاومتی واستقامتی ابتدا باید تمرین مقاومتی وسپس استقامتی انجام شود یا ابتدا تمرین استقامتی وبه دنبال آن تمرین مقاومتی .هم چنین این سوال مطرح است که تغییرات ایجاد شده در قابلیت های جسمانی وترکیب بدن در این شرایط چگونه می باشد. بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهش هایی در خصوص تعیین ترتیب برنامه های تمرین موازی استقامتی و قدرتی بر روی قابلیت های جسمانی مانند قدرت واستقامت عضلانی ، توان هوازی ،توان بی هوازی،چابکی و ترکیب بدنی صورت گیرد.

4-1-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف کلی

اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بربرخی عوامل آمادگی جسمانی شامل توان هوازی،توان بی هوازی،چابکی،استقامت عضلانی وترکیب بدنی دانشجویان دختر غیر فعال

2-4-1- اهداف ویژه

1-2-4-1 مقایسه اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی ( (ST،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر توان هوازی دانشجویان دختر غیر فعال

2-2-4-1 مقایسه اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی (ST) ،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر توان بی هوازی دانشجویان دختر غیر فعال

3-2-4-1 مقایسه اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی( (ST(،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر چابکی دانشجویان دختر غیر فعال

4-2-4-1 مقایسه اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی(ST)،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر استقامت دانشجویان دختر غیر فعال

5-2-4-1 مقایسه اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی( (ST،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر ترکیب بدنی دانشجویان دختر غیر فعال

5-1-فرضیه های پژوهش

1-5-1- بین اثر 8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی( (ST،موازی استقامتی قدرتی (EST)وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر توان هوازی دانشجویان دختر غیر فعال تفاوت معناداری وجود دارد.

2-5-1- بین اثر8 هفته تمرینات استقامتی((ETقدرتی((ST،موازی استقامتی قدرتی(EST) و موازی­قدرتی استقامتی(SET) برتوان بی­هوازی دانشجویان دخترغیرفعال تفاوت معناداری وجود دارد.

3-5-1- بین اثر 8هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی((ST،موازی استقامتی قدرتی (EST) وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر چابکی دانشجویان دختر غیر فعال تفاوت معناداری وجود دارد.

4-5-1-بین اثر 8هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی((ST،موازی استقامتی قدرتی (EST) وموازی قدرتی استقامتی(SET) بر استقامت دانشجویان دختر غیر فعال تفاوت معناداری وجود دارد.

5-5-1- بین اثر8 هفته تمرینات استقامتی(ET)،قدرتی((ST،موازی استقامتی قدرتی (EST) وموازی قدرتی استقامتی(SET) برترکیب بدنی­دانشجویان دختر غیرفعال تفاوت معناداری وجود دارد.

6-1- محدودیت های پژوهش

1-6-1عدم کنترل تغذیه وعدم کنترل فعالیت بدنی آزمودنی ها در خارج از جلسات تمرین ودر طول دوره تمرین

2-6-1-میزان انگیزش آزمودنی به هنگام شرکت در تمرین وآزمون قابل کنترل نبود.باوجود تاکید وتلاش پژوهشگران ممکن است بعضی از آزمودنی هادر اجرای تمرینات وهم چنین آزمون توان هوازی تمامی تلاش خود را به کار نبرده باشند.

7-1-قلمرو پژوهش

1-7-1- تمامی آزمودنی­ها دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بودند.

2-7-1- آزمودنی ها در رده سنی 20تا25 سال قرار داشتند.

3-7-1 پژوهش در فاصله زمانی بین آبان تا دی ماه سال1389اجرا شد.

8-1-تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش

1-8-1- آمادگی جسمانی :

آمادگی جسمانی یکی از مهم ترین و در برخی موارد،مهم ترین بخش تمرین برای دست یابی به اجرای ورزشی بالا و عالی می باشد.این یکی از سری ترین سیستم های تمرینی کشورهای اروپای شرقی بوده است.هدف اصلی تمرین جسمانی ،افزایش قابلیت های فیزیولوژیکی ورزشکار و توسعه ی توانایی های زیست-حرکتی او تا بالاترین حد استانداردها می باشد.منظور از آمادگی جسمانی در پژوهش حاضر توانایی فرد در انجام آزمون های استقامت قلبی وعروقی است.

2-8-1- استقامت عضلانی:

توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت و یا انقباض نسبتا طولانی است.استقامت را می توان توانایی مقاومت در مقابل خستگی دانست.

3-8-1- ترتیب تمرین :

شامل کار کردن روی عضلات بدن براساس کوچکی وبزرگی آنها

4-8-1- ترکیب بدنی :

شامل توده چربی وتوده بدون چربی که دراینجا چربی زیر پوست با استفاده از کالیپر اندازه گیری می شود.

5-8-1- تمرین موازی:

تمرین همزمان چند دستگاه تولید انرژی و اجرای همزمان انواع مختلف تمرینات .در این پژوهش منظور از تمرین موازی تمرین استقامتی ومقاومتی به طور همزمان در هر جلسه تمرین می باشد (8هفته و 3 جلسه در هفته)

6-8-1- توان بی هوازی:

یاقدرت­انفجاری­حداکثرکاری است که عضله درواحدزمانی بسیارکوتاه(5تا 6ثانیه)اعمال می­کند.

7-8-1 – توان هوازی بیشینه :

به حداکثر اکسیژنی که می تواند درطی یک تمرین خسته کننده در مدت یک دقیقه توسط فرد مصرف شود توان هوازی گفته می شود وبه دو صورت مطلق(لیتردر دقیقه)ونسبی(میلی لیتربرکیلوگرم در دقیقه )بیان می شود(85،15).

8-8-1- چابکی:

به توانایی تغییر سریع وناگهانی جهت حرکت وسرعت همراه با حفظ تعادل گفته می شود.

9-8-1 – قدرت عضلانی:

حداکثر نیرویی که می توان یکبار اعمال کرد،به عبارت دیگرقدرت به معنی به کار بستن نیرو وانرژی حاصله از عضلات در حین اجرای فعالیت هااست.

10-8-1- دانشجویان دختر غیر فعال:

شامل دانشجویان دانشگاه آزاد که در طول 6ماه گذشته هیچ گونه فعالیت مستمر ورزشی نداشته اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122