پايان نامه اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد ذرت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد ذرت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اثر نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي هاي زراعي و عملکرد ذرت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه      9
1-1- اهميت ذرت   10
1-2- گياه¬شناسي ذرت   12
1-3- نگرشي بر روابط مبدأ-مقصد در ذرت   14
1-4- نگرشي بر اثرات نيتروژن بر ذرت   16
فصل دوم: مروري بر منابع علمي    21
2-1- تأثیر برگ¬زدايي بر تغيير نسبت مبدأ-مقصد   22
2-2 تأثیر برگ¬زدايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد   28
2-3- تأثير نيتروژن بر رشد و خصوصيات مورفولوژيک در گياهان زراعي   38
2-4- تأثیر نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد   39
2-5- تأثير نيتروژن بر شاخص برداشت و راندمان استفاده از آب   43
فصل سوم: مواد وروش ها   44
3-1- مشخصات جغرافيايي محل آزمايش   45
فصل چهارم: بحث و نتيجه¬گيري   50
4-1- تعداد دانه در رديف   51
4-2- تعداد رديف دانه در بلال   57
4-3- تعداد دانه در بلال   58
4-4- وزن هزار دانه   60
4-5- عملکرد دانه   63
4-6- طول بلال   65
4-7- ماده خشک بلال   70
4-8- ماده خشک پوست بلال   72
4-9- ماده خشک محور بلال   73
4-10- ماده خشک دسته بلال   75
4-11- عملکرد بيولوژيک   77
4-12- شاخص برداشت دانه   78
4-13- شاخص سطح برگ   84
4-14- درصد نيتروژن دانه   86
4-15- درصد پروتئین دانه   88
4-16- نیتروژن جذب شده   90
4-17- ميانگين کلروفيل بوته   91
نتيجه¬گيري و پيشنهادات   95
نتيجه¬گيري   96
پيشنهادات   97
منابع   98

منابع

امام، ي. 1386. زراعت غلات چاپ سوم. انتشارات دانشگاه شيراز. 190 صفحه.

امام، ي. و م. تدين. 1378. تأثير تراکم بوته و سربرداري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه­اي در منطقه زير سد درودزن استان فارس. مجله علوم کشاورزي ايران. جلد 30. شماره 4. 749-743.

امام، ي و م. ج. ثقه­اسلامي. 1384. اثر برگ­زدايي بر عملکرد و بازده استفاده از آب در ذرت دانه­اي. مجله علوم زراعي ايران. جلد 1. شماره 2. صفحه 42-30.

ايوانز، ال. تي. 1377. تکامل، سازگاري و عملکرد گياهان زراعي. ترجمه ح. رحيميان، ع. کوچکي و ا. زند. انتشارات نشر آموزش کشاورزي. 495 صفحه.

پتر، جي.، و ي. کرني. و ال. روسکا. 1373. فيزيولوژي عملکرد گياهان زراعي. ترجمه ع. کوچکي. و م. بنايان. انتشارات جهاد کشاورزي مشهد. 380 صفحه.

پوستيني، ک و م. برزگري. 1375. اثر تغيير نسبت منبع–مخزن روي برخي صفات فيزيولوژيک و زراعي ذرت دانه­اي. چهارمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. اصفهان. صفحه 176-175.

تي­ير، آي. دي. و ام. ام. پيت. 1372. رابطه آب و خاک در گياهان زراعي. ترجمه ع. کوچکي، م. حسيني. و م. نصيري­محلاتي. انتشارات جهاد کشاورزي مشهد. 560 صفحه.

رسول­اف، جلال. 1376. وزرات کشاورزي در عصر سازندگي. انتشارات وزارت کشاورزي. 255 صفحه.

سالارديني. ع. 1371. حاصلخيزي خاک. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم. 441 صفحه.

علي­ياري، ع. 1373. ذرت-گذشته، حال و آينده در استان فارس. انتشارات جهاد دانشگاهي استان فارس. صفحه 49.

کوچکي، ع. و م. نصيري­محلاتي. 1375. اکولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط). جلد اول. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 291 صفحه.

ماير. ا. اف. 1379. مباني فيزيولوژي گياهي. ترجمه ح. لساني و م. مجتهدي. انتشارات دانشگاه تهران. 725 صفحه.

مختاري، ش، الف. نادري، ع. سيادت و ع. مدحج. 1385. بررسي روابط منبع-مخزن فيزيولوژيک ذرت هيبريد SC704 در شرايط محيطي خوزستان. نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشگاه تهران. پرديس ابوريحان. صفحه 401.

ملکوتي، م. ج. و م. همايي. 1373. حاصلخيزي خاک­هاي مناطق خشک (مشکلات و راه­حل­ها). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 494 صفحه.

نورمحمدي، ق.، ع. سيادت. و ع. کاشاني. 1376. زراعت (جلد اول: غلات). انتشارات دانشگاه شهيد چمران. 446 صفحه.

هي، ار ام و ا. ج. واکر. 1989. مقدمه­اي بر فيزيولوژيکي عملکرد گياهان زراعي. چاپ سوم. ترجمه ي. امام و م. نيک­نژاد. 1383. انتشارات دانشگاه شيراز. 571 صفحه.

Adeairan, J. A., and V. A. Banjorko. 1995. Response of maize to nitrogen phosphorous and potassium fertilizer in the Savana zones of Nigeria. Commun. Soil. Sci. Plant Anal. 26: 293-606.

Afuakwa, J. J., R. K. Krookston, and R. J. Janes. 1984. Effect of temperature and sucrose availability on kerner black layer development in maize. Crop Sci. 24: 285-288.

Allison, R. C., and D. J. Watson. 1966. The production and distribution of dry matter in maize after flowering. Ann. Bot. 30: 365-381.

Arnon, I. 1972. Crop production in dry regions. London. Leonard HILL. 1650p.

چکيده

از آنجا که به نظر مي‌رسد تعداد برگ در هيبريدهاي ذرتي که در استان فارس کشت مي‌شود زياد است، هدف از انجام پژوهش حاضر اين بود که با کاهش تعداد برگ‌ها امکان تسهيم مواد پرورده­ي  بيشتري به دانه‌ها در جهت افزايش عملکرد دانه اين محصول راهبردي فراهم گردد. در راستاي اين هدف، در مطالعه مزرعه­اي حاضر به بررسي اثر سطوح نيتروژن و تغييرات نسبت مبدأ-مقصد بر ويژگي­هاي زراعي و عملکرد دانه ذرت سينگل­کراس 704 در سال زراعي 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز به صورت کرت يک­بار خرد شده در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفي و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اصلي سطوح نيتروژن (0 و 110 کيلوگرم اوره در هکتار در مرحله 11 برگي) و فاکتور فرعي سطوح دستورزي (شاهد، حذف 50 درصد بلال در مرحله silking50%، پاکت­گذاري روي بلال و حذف برگ-هاي بالاي بلال 3 هفته بعد از silking) در نظر گرفته شد. نتايج نشان دادند که محدود کردن مقصد باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت دانه و نیتروژن جذب شده گردید، در حالي که برگ­زدايي جزئي تنها شاخص سطح برگ را کاهش داد و تأثيري بر صفات مذکور نداشت، که نشان­دهنده­ی محدوديت مقصد در ذرت است. با توجه به نتايج آزمايش، کاربرد کود نيتروژن در مرحله 11 برگي به عنوان کود کمکي نتوانست اثر معني­داري روي صفات اندازه­گيري شده داشته باشد. بنابراين با توجه به مقصد محدود بودن ذرت و اينکه کاهش جزئي برگ تأثيري بر روي عملکرد دانه آن ندارد، مي­توان با کاهش تعداد جزئي برگ، تراکم گياه را افزايش داد و باعث افزايش عملکرد در واحد سطح شد.

واژه-هاي کليدي:ذرت، تغييرات مبدأ-مقصد، نيتروژن، عملکرد و اجزاي عملکرد.

فصل اول مقدمه

1-1- اهميت ذرت

با افزايش روز افزون جمعيت در کره خاکي و نياز به افزايش عملکرد گياهان زراعي، تأمين مواد غذايي از جمله برنامه‌هاي وسيع و دامنه‌داري است که باعث شده پژوهشگران در اين زمينه پژوهش­هاي جديدي را دنبال کنند (ايوانز، 1377) . توليد غذا از گياهان زراعي براي بقاي انسان و ساير موجودات زنده امري حياتي است، به طوري که حدود 70 درصد غذاي جمعيت جهان مستقيماً از گياهان زراعي بدست مي‌آيد (تي­ير و پيت، 1372). دوسوم از ماده خشک قابل مصرف انسان را غلات تشکيل مي‌دهند که 54 درصد از آن به گندم، برنج و ذرت[1] اختصاص دارد (ايوانز، 1377) . تقريباً 55 درصد از پروتئين­ها، 15 درصد چربي­ها، 70 درصد کروهيدرات­ها و به طور کلي 55-50 درصد کالري مورد نياز انسان در دنيا بوسيله غلات تأمين مي­شود (نورمحمدي و همکاران، 1376).

از نحوه ورود ذرت به ايران و سابقه کاشت آن اطلاع مستندي در دست نيست. احتمالاً ذرت براي اولين بار توسط پرتغالي‌ها از طريق آب‌هاي جنوب وارد کشور شده است (علي­ياري، 1373). کشت ذرت دانه‌اي در ايران تا سال 1350 به صورت پراکنده و در بين ساير زراعت‌هاي اصلي صورت گرفته است. در سال 1353 سطح کشت اين محصول به صورت علوفه و دانه برابر 22 هکتار و متوسط عملکرد دانه آن 2/5 تن در هکتار بوده است (رسول­اف، 1376). بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و قبل از شروع برنامه پنج سال اول روند افزايش سطح زيرکشت کند بود، به طوري که در سال­هاي 1358 و 1359 سطح زيرکشت به ترتيب تا ميزان 10 هزار و 8 هزار هکتار کاهش يافت ولي از سال 1360 به بعد تغييراتي در سطح زيرکشت رخ داد، به طوري که از 15 هزار هکتار سطح زير­کشت ذرت در آن سال، سطح زير کشت به 120 هزار هکتار در سال 1374 افزايش پيدا کرد (فائو[2]، 1995).

کشت ذرت در استان فارس، از سال 1349 در سطح پنج هکتار در شهرستان فسا شروع و سپس در سال 1352 با همکاري کارشناسان ذرت از يوگسلاوي و روماني در سطح 100 هکتار، ارقام هيبريد توسعه يافت (مديريت هماهنگي و برنامه و بودجه سازمان کشاورزي استان فارس، 1372). از سال 1362 به بعد با حمايت‌هاي دولتي، سطح زير کشت آن افزايش يافت. بر طبق آمار موجود در استان فارس سطح زير­کشت ذرت دانه‌اي در سال زراعي 88ـ1387 برابر با 50366 هکتار، کل ذرت دانه‌اي توليد شده برابر با 04/423042 تن و عملکردي برابر با 36/8399 کيلوگرم در هکتار مي‌باشد که نيمي از ذرت کشور را توليد مي‌کند.

توسعه سطح زير کشت و افزايش عملکرد اين محصول اساسي، به منظور تأمين ماده­ي اوليه مواد خام غذايي انسان، معادل 25ـ20 درصد، خوراک دام و طيور 75ـ70 درصد، مواد خام صنايع غذايي و صنعتي معادل 5 درصد، براي توليد نشاسته، روغن، کنجاله، گلوتن خوراکي و غيره از اولويت‌هاي کار وزارت کشاورزي بوده است (رسول­اف، 1376). با ظهور فناوري زيستي، به نظر مي‌رسد که دو­رگه‌هايي از ذرت براي مصارف صنعتي ويژه پديد آيد ( امام و ثقه­الاسلامي، 1384).

1-2- گياه­شناسي ذرت

ذرت که در آمريکاي شمالي به نام Corn شناخته مي‌شود، يکي از سه غله اصلي جهان است (تولن آر[3] و دي­ير[4]، ‌1999). ذرت پس از گندم و برنج، مهم‌ترين ماده‌ي غذايي دنيا را تشکيل مي‌دهد (امام، 1386). اگر چه در مورد منشأ و تکامل اوليه‌ي ذرت توافق کمي وجود دارد، اما توافق کلي بر آن است که ذرت ابتدا نزديک به 7000 تا 10000 سال پيش در جنوب مکزيک اهلي شده است. پس از اهلي شدن، ذرت به سرعت در آمريکاي شمالي و جنوبي انتشار يافته و پس از سکونت اروپائيان در شمال شرقي ايالات متحده و جنوب کانادا به آنجا رسيده است. پس از کشف آمريکا توسط اروپايي‌ها، ذرت به سرعت در سرتاسر اروپا پراکنده شد و از آنجا به ساير نقاط جهان انتشار يافت (امام و ثقه­الاسلامي، 1384).

ذرت گياهي رشد محدود و يکساله بوده که برگ‌هاي بزرگ، بلند و کشيده (تقريباً با پهناي 1 به 10 در مقياس طول) به صورت متناوب در طول يک ساقه مستحکم توليد مي‌شوند. ويژگي متمايز اين گياه علفي، مجزا بودن اندام نر و ماده روي يک بوته مي‌باشد. بر خلاف ساير گياهان علفي که گل­هاي کامل توليد مي‌کنند، ذرت توليد گل­آذين نر[5] کرده که در قسمت بالاي گياه به وسيله نقطه نموي انتهايي ساقه[6] توليد مي‌شود؛ و گل­آذين ماده[7] از رشد جوانه جانبي از محورهاي برگ نمايان مي‌شود. اين گياه تک­لپه و متعلق به خانواده گندميان مي‌باشد. گل­آذين نر به صورت يک خوشه آويزان توليد جفت سنبلک‌هايي مي‌کند که هر کدام دربرگيرنده­ي يک گلچه بارور و يک گلچه عقيم مي‌باشد. گل­آذين ماده، به صورت يک سنبله توليد کننده جفت سنبلک­هايي است که به صورت بسيار متراکم بر روي محور بلال[8] قرار گرفته‌اند. هر کدام از سنبلک‌هاي ماده شامل دو گلچه بارور بوده که يکي از تخمدان‌هاي دو گلچه بارور تشکيل دانه بالغ شده ذرت را مي‌دهد؛ ميوه منفرد ذرت از نظر گياه­شناسي يک گندمه است؛ ميوه خشکي که شامل يک بذر منفرد بوده و به بافت داخلي ميوه (ديواره تخمدان) چسبيده است (امام، 1386).

ذرت از لحاظ فتوسنتزي گياهي چهار کربنه (C4) است و گرچه دامنه سازگاري آن گسترده است، ولي در اقليم‌هاي گرمسيري رشد بهتري مي‌کند. ذرت از جمله گياهاني است که عملکرد دانه آن در عرض‌هاي جغرافيايي بالاتر از خاستگاه خويش، زياد‌تر مي‌باشد. اين موضوع بيانگر توسعه‌ي اقتصادي و استفاده‌ي بيشتر از نهاده‌ها در توليد اين محصول در عرض‌هاي جغرافيايي بالاتر است (امام، 1386).

پتانسيل عملکرد ذرت در واحد سطح به گونه اي است که برداشت 15 تا 20 تن دانه در هکتار در سطح تجاري رايج مي باشد (تولن­آر و دي­ير، 1999). به دليل استعداد زياد در توليد دانه، ذرت را “پادشاه غلات” ناميده‌اند (امام، 1386). ذرت داراي تنوع فوق­العاده‌اي از لحاظ فرم، کيفيت و عادت رويش است و تنها از نظر اندازه دانه بين ارقام ذرت بيش از 50 بار تفاوت وجود دارد. دانه‌ها ممکن است از سخت و شيشه‌اي تا نرم و آردي و به رنگ‌هاي بسيار گوناگون ديده شوند. ذرت داراي مواد قندي و نشاسته‌اي زياد بوده و علاوه بر نشاسته داراي مقدار زيادي اسيد‌هاي آمينه مي‌باشد (آرنون[9]، 1972).

1-3- نگرشي بر روابط مبدأ-مقصد در ذرت

بهبود عملکرد در جريان به نژادي گياهان زراعي با تجمع ماده خشک در دانه همراه بوده است. به علاوه با تغيير تسهيم[10] ماده خشکي که محصول فتوسنتز بوده، عملکرد دانه افزايش يافته است. بنابراين رهيافت‌هاي مربوط به بهبود عملکرد دانه شامل افزايش تسهيم به دانه، تأخير پيري برگ و افزايش طول دوره پر شدن دانه بوده است. کربوهيدرات‌هاي مورد استفاده در دانه از فتوسنتز جاري و انتقال ذخاير ذخيره شده به طور موقت در ساقه‌ها، برگ‌ها، چوب بلال و پوسته‌هاي بلال تأمين مي‌شود (امام و ثقه­الاسلامي، 1384).

تغيير در نسبت مبدأـ مقصد فيزيولوژيک در ذرت مي‌تواند به ميزان زيادي روي ذخاير ساقه پس از گلدهي، اثر بگذارد. به عنوان مثال، وزن خشک ساقه و ذخاير آن در اثر برگ­زدايي پس از ظهور کاکل، کاهش پيدا مي‌‌کند (ادميدز[11] و لافيت[12]، 1993). وقتي قابليت توليد مبدأ[13] کم شود، ابتدا مواد قابل انتقال مجدد[14] از ساير اندام‌ها از جمله ساقه، به طرف مقصد[15] حرکت مي‌کنند. اين عمل تا وقتي که اين ذخاير کم شده و يا انتقال بيشتر آن‌ها ممکن نباشد، ادامه پيدا مي‌کند (مصطفوي[16] و کراس[17]، 1990). در يک آزمايش حذف تعدادي از برگ‌هاي ذرت تا حدودي باعث افزايش توليد مواد پرورده شد که نياز تمام مقصد‌هاي فيزيولوژيک، توسط برگ‌هاي باقي مانده تأمين گرديد (امام و نيک­نژاد، 1373).

تسهيم مواد پرورده به دانه به وسيله مبدأ و مقصد تحت تأثير قرار گرفته و به وسيله ارتباطات آوندي، ظرفيت ذخيره بافت‌هاي غيردانه‌اي و نياز‌هاي رقابتي بر سر نيتروژن مورد نياز بافت‌ها تنظيم مي‌شود. شواهد تجربي حاکي از آن است که انتقال در آوند آبکش ممکن است تا فاصله زيادي صورت گيرد، هر چند هر مقصد به طور معمول توسط مبدأ نزديک به آن تأمين مي‌شود. پس از گرده­افشاني رابطه بين مبدأـمقصد مهم­ترين تأثير را بر توليد ذرت مي‌گذارد. بدين معني که رشد دانه غالبيت پيدا مي‌کند و وجود يک حد آستانه براي تشکيل يک بلال بارور ضروري است که در کمتر از آن حد بلالي تشکيل نخواهد شد (امام و ثقه­الاسلامي، 1384). به منظور شناسايي مکانيسم‌هاي کنترل کننده­ي پر شدن دانه، دستکاري قدرت مبدأ و اندازه‌ي مقصد در پژوهش‌هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته است. برخي شواهد نشان داده است که بيشترين عملکرد‌هاي دانه با تعادل بين مبدأ و مقصد همراه بوده است (تولن­آر و همکاران، 1992). همچنين پژوهش‌هاي پايه‌اي ديگر، همچون دستورزي[18] مکانيکي سايه­انداز گياهي بعد از گل­دهي (روي[19] و بيسواس[20]، 1992) و حذف برگ‌هاي بلال و گل نر در ذرت و تأثير آن بر عملکرد (کانترل[21] و گيدنان[22]،1981) در ساير کشورها صورت گرفته است.

با توجه به اينکه استان فارس تأمين کننده بيش از نيمي از ذرت دانه‌اي کشور است، هر گونه پژوهشي در ارتباط با بهبود عملکرد دانه اين محصول از طريق دستورزي‌هاي فيزيولوژيک از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. از آنجا که به نظر مي‌رسد تعداد برگ در هر بوته در هيبريدهاي ذرتي که در اين استان کشت و کار مي‌شود، زياد باشد، هدف از انجام پژوهش حاضر آن بوده است که با کاهش تعداد برگ‌ها امکان تسهيم مواد پرورده بيشتري به دانه‌ها در جهت افزايش عملکرد دانه اين محصول راهبردي مورد بررسي قرار گيرد.

1-4- نگرشي بر اثرات نيتروژن بر ذرت

نيتروژن يکي از عناصري است که در طبيعت و در سطح گسترده يافت مي‌شود و اتمسفر بعد از خاک و سنگ‌ها بزرگترين مخزن آن به شمار مي‌رود. منبع اوليه نيتروژني که به وسيله گياهان استفاده مي‌شود، N2 بوده که 78 درصد حجم هوا را تشکيل مي‌دهد. نيتروژن عنصري پويا است که بين هواي خاک و موجودات زنده در گردش مي‌باشد (ملکوتي و همائي، 1373).

نيتروژن در بخش عمده­ي کليه­ي ترکيبات پروتئيني، آنزيم‌ها، ترکيبات حد واسط متابوليسمي، ترکيبات سازنده­ي مواد و انتقال انرژي و در ساختمان DNA موجود است. قسمت عمده­ي نيتروژن موجود در گياه به شکلي آلي است که شکل­هاي آلي نيتروژن عبارتند از ترکيبات آلي کربن‌دار، اسيدهاي نوکلئيک، بعضي ويتامين‌ها (ريبوفلاوين) و رنگدانه‌ها (کلروفيل)، از اين رو، ساختمان و به خصوص عمل تمام سلول‌هاي گياهي در ارتباط نزديک با شيمي نيتروژن است (سالارديني، 1371; ماير و همکاران، 1379).

کاربرد کودهاي نيتروژن در افزايش عملکرد و نيز در افزايش ميزان پروتئين دانه تأثير دارد. البته مصرف بيش از حد نيتروژن موجب تحريک رشد رويشي بيش از حد گياه، نازک و دراز شدن ساقه و در نتيجه، خوابيدگي بوته‌ها و همچنين مصرف بيش از حد آب مي‌شود. همچنين ممکن است زيادي نيتروژن خاک در صورتي که مقدار و ساير عناصر غذايي کم باشد، دوره­ي رشد گياه را طولاني‌تر کرده و رسيدن محصول[23] را به تأخير اندازد (تايز[24] و زايگر[25]، 1998).

[1] . Zea mays L.

[2] . FAO

[3] . Tollenaar

[4] . Dwyer

[5] . Tassel

[6] . Apex

[7] . Ear

[8] . Cob

[9] . Arnon

[10] . Partitioning

[11] . Edmeades

[12] . Lafitte

[13] . Mobilization

[14] . Source

[15] . Sink

[16] . Mostafavi

[17] . Cross

[18] . Manipulation

[19] . Roy

[20] . Biswas

[21] . Cantrell

[22] . Geadehnan

[23] . Maturity

[24] . Taize

[25] . Zeiger

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي (نيتروژن و فسفر) بر عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي در شرايط آب و هوايي اراک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122