پايان نامه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي کمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي کمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي کمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسأله 3
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1 هدف کلی 9
1-4-2- اهداف اختصاصی 9
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-6- محدودیتهای پژوهش 10
1-6-1- محدودیت های قابل کنترل 10
1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل 10
1-7- مکان پژوهش 10
1-8- روش پژوهش 11
1-9- تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 11
1-9-1-کمرین: 11
1-9-2 انسولین : 11
1-9-3 مقاومت به انسولین: 11
1-9-4 – اجرای ورزشی 12
فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی نظری پژوهش 14
2-2-1- بافت چربی 14
2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره 15
2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای 15
2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز17
2-2-2- خانواده کمرین 19
2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین 20
2-2-4- نقش و عملکردهورمون کمرین در بدن 25
2-2-5- نقش کمرین و CMKLR1در بیولوژی بافت چربی 27
2-2-6- کمرین و التهاب 28
2-2-7- ارتباط کمرین با متابولیسم و چاقی 33
2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین 35
2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت 37
2-3- پیشینه پژوهش 48
2-3-1- تحقیقات انجام شده بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48
2-3-2- تحقیقات انجام شده بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از کشور 53
2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی 57
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- طرح پژوهش 59
3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59
3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59
3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60
3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60
3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری 63
3-8- متغیرهای پژوهش 64
3-8-1- متغیر مستقل 64
2-8-3 متغیر وابسته 64
3-8-3- متغیر کنترل 64
3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64
3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65
3-11- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 68
4-2-توصیف داده ها 68
4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68
4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش 69
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش 70
4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70
4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش 71
4-3-2-1- فرضیه اول 71
4-3-2-2- فرضیه دوم 73
4-3-2-3- فرضیه سوم 74
4-3-2-4-فرضیه چهارم 76
4-3-2-5- فرضیه پنجم 78
4-4- جمع بندی 80
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 82
5 -2- خلاصه تحقیق 82
5-3- بحث و تفسیر نتایج 83
5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی 83
5-3-2- تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین 86
5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین 89
5-4- نتیجه گیری 92
5-5- پیشنهادات 93
منابع94
پیوست117

منابع

1- اسماعیلی بهنام، فرزانگی پروین، براری،علیرضا.(1391). ((تاثیر یک دوره تمرین مقدماتی کاراته به همراه  مصرف شیر بر میزان کمرین و رزیستین پسران نابالغ دارای اضافه وزن)).همایش ملی دانشجویی ایمونولوژی ورزشی .دانشگاه تربیت مدرس 1391.صفحه های 47-45.

2- حقیقی سپیده، یغمایی پریچهر، هاشمی فاطمه، سعادتی نغمه، رمضانی تهرانی ، فهیمه، هدایتی مهدی.(1391).((ارتباط Chemerin، هورمون بافت چربي، با سندرم تخمدان پلي كيستيك)). مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دوره 70 ، شماره 5، صفحه هاي 320تا 324.

3- حقیقی سپیده.(1391).(( بررسی ارتباط کمرین، هورمون بافت چربی با سندروم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) )).پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات .

4- خلیلی ثریا،  نوری رضا.(1392).(( اثر 8 هفته تمرين مقاومتي بر لپتين و شاخص مقاومت به انسولين در دختران چاق)). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره بيستم ، شماره 1 ، شماره مسلسل 67

5- رمرودی صغری.(1388).(( اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر گرلین و ابستاتین HDL پلاسما در موش­های صحرایی نر)).پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه مازندران

6- رنجبر،روح الله .(1391).((تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری و یک دوره بی تمرینی بر غلظت پلاسمای لپتین و آدیپو نکتین مردان غیر فعّال)) .پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی .

7- سیاه کوهیان معرفت، جوادی ابراهیم، قراخانلورضا ناظم فرزاد(1382).(( مقایسه اثر شدّت تمرینات هوازی بر عوامل خطرزای قلبی و عروقی درمردان بزرگسال)).فصل نامه المپیک، شماره 1و2.

8- شعبان پوراومالی جواد .(1391).((اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر سطح پلاسمایی کمرین و برخی عوامل خطر قلبی متابولیکی در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع 2)). پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تربیت بدنی دانشگاه بیرجند .

9- صارمی عباس، مصلح آبادی محمد فاضل .(1389). ((اثر 12 هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین ،پروتئین واکنشگرC و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابولیک)). مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، دوره 12،شماره5 ،صفحه های 543-536.

10- صارمی عباس، قرائتی محمدرضا.(1390). ((اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به انسولین در مردان چاق – اضافه وزن )). علوم زیستی ورزشی، شماره 4، 108-93.

11- صارمی عباس، مصلح آبادی، محمد فاضل(1389). ((اثر 12 هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین، پروتئین واکنشگرC و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفادر افراد مبتلا به سندروم متابولیک)). مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، شماره (5): 636-543.

12- صارمی عباس.(1390).(( تمرينات ورزشي و ديابت مليتوس نوع 2: مروري بر شواهد)). مجله سلول و بافت (علمي – پژوهشي)، جلد2، شماره3، 181-171.

13- طهماسبی رویا.(1390).((تأثیر میزان انرژی مصرفی بر پاسخ ویسفاتین و مقاومت انسولینی به فعّالیّت حادورزشی)) .پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی .

14- عابدی بهرام، آذربایجانی محمد علی، پیری مقصود، رسایی محمدجواد.(1390).((اثریک جلسه تمرین مقاومتی بر سطح آدیپونکتین سرم بر شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیر فعّال)).مجله علمی-پژوهشی . دانشگاه علوم پزشکی اراک.سال 14،شماره5(شماره پیاپی 58).صفحه های 62-53.

15- عسگری رویا، رواسی علی اصغر، گایینی عباسعلی، هدایتی مهدی، حامدی نیا محمدرضا (1390).((تأثیر تمرینات ترکیبی بر برخی آدیپوکین هاو شاخص حساسیت انسولینی دردختران دارای اضافه وزن)). نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، شماره (1): 36-25.

16- فدایی ریحان آبادی ساجده.(1390).((تأثیر تمرین هوازی بر سطوح استراحتی کمرین و لیپیدهای پلاسما در زنان دارای اضافه وزن)). پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

17- فرامرزی محمد، آقابابا راضیه.(1390).(( تأثیر مصرف مکمل اسید چرب امگا-3 به همراه فعّالیّت ورزشی هوازی بر غلظت آدیپونکتین و مقاومت به انسولین زنان سالمند، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، شماره (1): 66-56.

18- نظريان ابوالفضل، نيکنام فرشته، مظلوم زاده سعيده، کاشانيان مریم، مظلومي سحر.(1391).(( رابطه ي کمرين و شاخص هاي سندرم متابوليک در مادران باردار با ديابت بارداري و مادران باردار سالم)). مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني شهيد بهشتي، دوره ي چهاردهم، شماره ي ۵، صفحه هاي ۴۲۹-423.

19- هاشمی، فاطمه.(1391).(( بررسی ارتباط آدیپسین، هورمون بافت چربی با سندروم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) )).پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات .

20-Anderson E.K. et al. (2010) .” Adipose tissue recruitment of leukocytes”. Curr. Opin. Lipidol, 21, 172–77.

21-Antuna-puente B, Feve  B, Fellahin S, et al.( 2008).”adipokines;the missing  between insulin resis tanse and obesity”.diabets and metabolism ,34,2-11.

22- Arita M,  Bianchini F, Aliberti J,  Sher A , Chiang N,  Hong S Yang R,  Petasis N.A,  Serhan C.N.(2005).” Stereochemical assignment, antiinflammatory properties, and receptor for the omega-3 lipid mediator resolvin E1″. J. Exp. Med. 201(5), 713–22.

23-Azizi F, Raiszadeh F, Salehi P, Rahmani M, Emami H, Ghanbarian A.(2002) .”Determination of serum HDL-C level in a Tehran urban population :the Tehran lipld and glucose study”. Nutr Metab Cardiovasc Dis,12(2),80-89.

چکیده:

مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد.تحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 23±161 گرم وسن 4- 5 هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به 3 گروه 8 تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند. حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(3 روز در هفته برای 8 هفته)، انجام دادند.  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (01/0=p)، گلوکز(001/0=p)، انسولین (001/0=p) و سطوح LDLپلاسما (007/0=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (03/0=p)در گروه مقاوم به انسولین شد.

نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد.

واژه های کلیدی: کمرین- مقاوم به انسولین- تمرین مقاومتی- موش صحرایی

فصل اول

مقدمه و طرح پژوهش

1-1    مقدّمه

در سال 1994 مطالعه در خصوص عملکرد ترشحی بافت چربی[1] مورد توجّه محققان قرار گرفت و به همین دلیل حوزه جدیدی از مطالعات به­نام آدیپوبیولوژی مطرح شد که به بررسی بیولوژی سلولی و مولکولی بافت چربی سالم و معیوب و اختلالات وابسته به آن می­پردازد(Maenhaut etal, 2011). به تازگی پیشرفت در بیولوژی بافت چربی نشان می­­دهد که بافت چربی فقط سلول­های ذخیره انرژی نیستند، بلکه انواعی از پروتئین ها با نام آدیپوکین[2]، سایتوکین[3]، عامل رشدی و مواد فعّال کننده زیستی از این بافت ترشح می­شوند(cho etal, 2010). پروتئین­های ویژه­ای از جمله آدیپونکتین[4]، لپتین[5]، رزیستین[6]، فاکتور نکروز­دهنده تومور آلفا[7] ، آنژیوتانسینوژن[8]، ویسفاتین[9]، آدیپسین[10]، کمپلمان C3 و B[11]، پروتئین متصل به رتینول[12]، اینترلوکین­های1، 6، 8 و 18، لیپوکالین-2[13]، آپلین[14] و کمرین[15] از بافت چربی ترشح می­شوند(Goralski etal, 2007). آدیپوکین­ها اثرات بیولوژیکی بر ارگان­های مختلف مانند مغز، سلول­های ایمنی، استخوان، عضلات اسکلتی، سیستم تناسلی، کبد، قلب و عروق خونی  دارند. تجزیه و تحلیل آدیپوکین­ها می­تواند به درک بیشتر پاتوژنز مقاومت به انسولین و عوارض قلبی عروقی کمک کند. آدیپوکین­ها، عملکرد اوتوکرین[16]، پاراکرین[17] و درون­ریز متنوعی دارند و در پاتوژنز سندرم متابولیک و بیماری­های قلبی عروقی مؤثرند(Rhee etal, 2011).

اخیراًکمرین به­صورت آدیپوکینی معرفی گردیده­است که بیشتراز بافت چربی احشایی و کبد ترشح می­شود و اثرات موضعی بر آدیپوژنز[18] و­احتمالاً اثرات عمیقی بر متابولیسم و التهاب دارد(Goralski etal, 2007). کمرین یک پروتئین جذب کننده شیمیایی[19] است که فعّالیّت سلولهای دندریت [20] و ماکروفاژها را به واسطه گیرنده زوج جی(G) پروتئین[21] CMKL1 و GPR1[22] و کمرین 23 [23]تعدیل می­کند(Chakaroun etal, 2011). علاوه بر این کمرین در طول تمایز آدیپوسیت­ها ایجاد می­­شود و تحریک انسولین، جذب گلوکز در آدیپوسیت­ها را افزایش می­دهدYamawaki etal, 2011)). از آنجایی که اغلب به منظور اجرای برنامه های کسب و حفظ سلامت سیستم داخلی بدن و تناسب اندام و توانبخشی، از فعّالیّت بدنی مقاومتی نیز استفاده می­شود و با وجود اختلافاتی که در سازگاری­های سیستم هموستاز بدن به ویژه متابولیسم بافت چرب در پاسخ به نوع تمرین (استقامتی یا مقاومتی) ایجاد می­شود(Nicole etal,2011)، پژوهش حاضر به بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاومت به انسولینی پرداخته­است.

1-2   بیان مسأله

دیابت ملیتوس[24] گروهی از بیماری های متابولیکی را در بر می­گیرد که با هیپرگلیسمی[25]،  ناشی از نقصان ترشح انسولین، مقاومت انسولینی و­ یا ترکیبی از هر دو مورد مشخص می­شود. شواهد به دست آمده از مطالعات بالینی و تجربی نشان می­دهد که التهاب نقش مهمّی در پیدایش و پیشرفت دیابت دارد(  Soska etal, 2012). بافت چرب نه تنها به دلیل تولید سایتوکین ها، بلکه به دلیل نفوذ ماکروفاژهای پیش التهابی، منشاء التهاب در دیابت نوع دو به شمار می­آید(Hajer etal, 2008). فعّال شدن آدیپوکین ها، واکنش های متعدّد را  راه اندازی می­کنند، پس از فسفوریلاسیون، گیرنده انسولین را دفع می­کند، در حالی که در همان زمان آدیپوکین ها مولکول های دیگری را فعّال می­کنند که اقدامات اندوکرینی در بافت های هدف مختلف، از جمله عضلات، هیپوتالاموس و کبد اعمال می­کنند. برخی از آدیپوکین ها به عنوان مثال، TNF-α، اینترلوکین 6( (IL-6 [26]و رزیستین مقاومت به انسولین و التهاب را ایجاد می­کنند در حالی که دیگرآدیپوکین ها به عنوان مثال آدیپونکتین برای هموستاز گلوکز و کنترل انرژی، لازم در نظر گرفته می­شوند.TNF-α ، IL-6، رزیستین در پاتوژنز بیماری های متابولیک مربوط به چاقی و در نهایت آتروترومبوز [27] شرکت می­کنند(Ronti etal, 2006 ). لازم به ذكر است كه توليد كمرين به عنوان يك پروتيين كموتاكتيك در مناطق التهابي نيز گزارش شده­است. اين مولكول نقش مهم و بالقوه اي در كنترل پاسخ ايمني در نواحي ملتهب و بافت هاي مجروح ايفا مي­كند و به عنوان يك عامل ضد التهابي نيز شناخته شده­است. کمرين به عنوان يك عامل پاراكرين/ اتوكرين است كه منجر به تحریک انسولین شده و جذب گلوکز درآدیپوسیت ها را افزایش می­دهدWang etal, 2009)). طبق پژوهش هاي اخير سطح سرمي كمرين در بيماران مبتلا به چاقي و ديابت نوع دو افزايش مي­يابد. غلظت پلاسمايي كمرين همبستگي مثبتي با شاخص توده بدني ([28] (BMI و گلوكز خون ناشتا،  انسولين خون ناشتا، لپتين، رزيستين، دورکمر، فشارخون، تری گلیسرید، C-[29]LDL و مقاومت به انسولین دارد و با C-[30]HDLوباآدیپونکتین(آدیپوکین حساس­کننده­ی بافت­ها به انسولین)همبستگی منفی دارد(صارمی و همکاران، 1389). همچنین با علائم سیستمیک التهابی همچون افزایش حساسیت پروتئین واکنشگر c(CRP)[31]، IL-6 وTNF-α نیزهمراه می باشد(Charlotte etal, 2008). تولید کمرین با حجم بافت چربی ارتباط دارد به طوری که هرچه بافت چربی بیشتر باشد ترشح کمرین نیز بیشتر می­شود که این ترشح زیاد کمرین در سطح لیپوژنز همراه با مقاومت به انسولین است. کمرین با اتصال به گیرنده خارج سلولی انسولین به نام تیروزین کیناز در بافت محیطی میزان اتوفسفریلاسیون و به دنبال آن آبشار داخل سلولی راکاهش می­دهد همچنین کمرین فسفوریلاسیون  گلیکوژن سنتاز را که یک آنزیم مهم برای ساخت و ذخیره گلیکوژن است را مهار می­کند که به دنبال آن مانع از جذب و ذخیره گلوکز می­شود(sell etal, 2009). گوراسکی و همکاران (2007) نشان دادند که کمرین آدیپوکینی جدید است که جدا از اثرات آن بر آدیپوژنز در جذب ماکروفاژها، در بافت چربی نیز نقش مهمّی را ایفا می­کند(Goralski etal 2007). سپس بوزاگلو و همکاران  (2007) گزارش کردند که سطوح کمرین با چاقی و سندرم متابولیک رابطه مستقیم دارد، لذا پیشنهاد شده است که یکی از عوامل سندرم متابولیک کمرین است .( Bozaoglu etal, 2007). در این میان تغییرات هورمون انسولین و افزایش حساسیت بافت ها به این هورمون پدیده ای است که در رویکردهای درمانی و اختلال های متابولیک دارای اهمیّت می باشد(Kriketos etal, 2004). این باور وجود دارد که عدم فعّالیّت بدنی با گسترش بیماری های مزمنی مانند چاقی، دیابت نوع 2، فشارخون و آترواسکلروز رابطه دارد. در واقع فعّالیّت بدنی منظم موجب کاهش دیابت نوع 2، بیماری عروق کرونرو میزان مرگ و میر می­شود(سیاه کوهیان و همکاران، 1382). بنابراین با شناسایی نقش کمرین به عنوان یک عامل ضد التهابی، محققان علوم ورزشی به تازگی علاقمند شدند تا دریابند بهبود مقاومت انسولینی ناشی از فعّالیّت ورزشی تا چه اندازه با تغییرات سطوح کمرین ارتباط دارد، لیکن تاکنون مطالعات بسیار اندکی در این خصوص انجام شده است که نتایج آن نیز متناقض می­باشد و هنوز تغییرات این آدیپوکین در پاسخ به فعّالیّت ورزشی دقیقاً مشخص نگردیده است. برای مثال عسگری و همکاران کاهش غیرمعنادار در غلظت پلاسمایی کمرین را متعاقب 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) در افراد چاق گزارش داده­اند(عسگری و همکاران، 1390) و این در حالی است برخی دیگر از محققان کاهش معنادار در سطوح کمرین را مشاهده کرده­اند. کاهش معنادار در غلظت پلاسمایی کمرین در مطالعه­ی صارمی و همکاران در مردان چاق مبتلا به سندرم متابولیک متعاقب تمرين هوازی (Saremi etal, 2010) وهمچنین در تحقیق دیگر آنها متعاقب تمرین قدرتی گزارش شد (صارمی و همکاران، 1389). از طرفی پژوهش حاضر در نظر دارد، اثرهشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را مورد مطالعه قرار دهد

1-3- ضرورت و اهمیّت تحقیق

دیابت نوع 2 مهم ترین بیماری متابولیک انسان است که بيش از ۱۵۰ ميليون نفر در جهان و نزديک به سه ميليون نفر در ايران به آن مبتلا هستند و تعداد قابل توجّهي نیز ناشناخته باقي مانده اند. این بیماری در برخی کشورها ازجمله ایالات متحده سومین علّت مرگ و میر به شمار می­رود و به علّت پیامدهای فراوان و ایجاد معلولیت های گوناگون به عنوان یک بیماری ناتوان کننده شناخته شده است (شعبان پور اومالی و همکاران، 1391).

اين باور وجود دارد كه عدم فعّاليت بدني با گسترش بيماري هاي مزمني مانند چاقي، ديابت نوع دوم، فشار خون و آترواسكلروزيس همراه است. در واقع فعّاليت بدني منظم موجب كاهش ديابت نوع دوم بيماري عروق كرونر و ميزان مرگ و مير  مي­شود. حتي ديده شده است كه فعّاليت بدني و ورزش شديد حداقل يك بار درهفته به طور معناداري خطر گسترش بيماري ديابت نوع دوم را كاهش مي­دهد Manson et al, 1991) ) و با افزايش جلسه هاي تمرين در طي هفته، خطر گسترش ديابت نوع دوم به  طور فزاينده اي كاهش مي­یابد( Manson etal,1992). نقش فعّاليت بدني در كاهش شيوع و گسترش ديابت نوع دوم شايد به واسطه اثرات دوگانه فعّاليت بدني قابل توجيه باشد. اوّلاً فعّاليت بدني منظم از اضافه وزن جلوگيري به عمل مي­آورد و اين در حالي است كه چاقي و مقاومت انسوليني با يكديگر ارتباط دارند و ديابت نيز باعث گسترش چاقي می­شودKelley et al,1999)). نشان داده شده است كه رژيم هاي غذايي چرب در موش ها باعث ايجاد مقاومت انسوليني مي‌شود(Kim etal, 2000). در حالي كه كاهش وزن در انسان ها از طريق رژيم‌هاي كم كالري حساسيت نسبت به انسولين را بهبود مي‌بخشد. اين موارد همگي نشان مي‌دهد بين عمل انسولين و درصد چربي بدن ارتباطي روشن و شفاف وجود دارد. ثانياًً، مستقل از درصد چربي بدن، فعّاليت بدني حساسيت نسبت به انسولين را در عضلات اسكلتي بهبود مي‌بخشد. در مطالعات مقطعي افرادي كه به لحاظ بدني فعّال‌تر مي‌باشند نسبت به افراد بي‌تحرك حساسيت انسوليني بيشتري داشته‌اند(Franssila-Kallunki etal, 1992). نشان داده شده است تمرينات استقامتي (به مدّت 1 تا 12 هفته و به ميزان 30 تا 60 دقيقه در روز) حساسيت انسوليني را در انسان بهبود مي‌بخشد(Takala etal. 1999).  حتّي مشاهده شده است يك وهله فعّاليت ورزشي، بهبود حساسيت انسوليني را در انسان به اندازه كافي تحريك خواهد نمود  و انجام يك هفته‌ تمرين استقامتي جهت بهبود تحمّل گلوكز در افراد مبتلا به ديابت خفيف نوع دوم مناسب مي‌باشد(Rogers etal, 1998). اين موضوع در جوندگان نيز صدق مي‌كند (Hansen etal, 1998). بنابراين شواهد قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد فعّاليت بدني و به طور ويژه تمرينات استقامتي اثر قدرتمندي بر فعّاليت انسولين در عضلات اسكلتي دارد. البته هنوز كاملاً مشخص نيست كه چگونه انقباض هاي منظم عضلاني قادرند چنين اثر ژرف و عميقي را بر عملكرد درون سلولي انسولين اعمال نمايند و موجب افزايش يافتن حساسيت انسوليني شود. در هر حال شناخت مكانيسم ها و عواملي كه موجب بهبود حساسيت و كاهش مقاومت انسوليني مي­شود مي تواند ما را در كنترل و مهم تر از آن پيشگيري از ديابت نوع دوم ياري رساند. در سال های اخیرتمرین قدرتی یا تمرین با وزنه به شکل متداول ورزش، برای بهبود سلامت و افزایش توده عضلانی تبدیل شده است به طوری که تمرین قدرتی باعث افزایش قدرت و توده عضلانی، بهبود حساسیت عضلانی، کاهش آدیپوسیت ها(چربی احشایی) و کاهش خطر سندروم متابولیک می­شود(Hawley rtal, 2004). بررسی ها نشان داده است که تمرینات مقاومتی از طریق افزایش توده عضلانی، کاهش درصد چربی بدن، افزایش پروتئین  Glut-4 و افزایش متابولیسم گلوکزباعث بهبودحساسیت  به انسولین می­شود( Ishi etal, 1998، Black etal, 2010). همچنین فعّالیّت  بدنی با رژیم غذایی وقتی با کاهش توده چربی(به ویژه احشایی)همراه باشد، منجر به کاهش عوامل خطرساز بیماری های متابولیک می­شود(Irving etal, 2008).  با شناسایی نقش کمرین به عنوان یک فاکتور ضد التهابی وابسته به چاقی که در ایجاد اختلالات متابولیکی مانند مقاومت انسولینی و متابولیسم گلوکز، دیابت نوع2، اختلالات قلبی عروقی موثر است(Rhee etal, 2011) محققان علوم ورزشی علاقمند شدند تا دریابند بهبود مقاومت انسولینی ناشی از فعّالیّت ورزشی تا چه اندازه با تغییرات کمرین ارتباط دارد، لیکن تا کنون مطالعات بسیار اندکی در این خصوص انجام شده است و هنوز تغییرات این آدیپوکین در پاسخ به فعّالیّت ورزشی دقیقاً مشخص نگردیده است. از این رو در این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولینی مورد بررسی قرار گرفت، چرا که اگر انجام فعّالیّت ورزشی بتواند موجب تعدیل سطوح التهابی و مقاومت انسولینی شود، می­توان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای کنترل یا پیشگیری از پیشرفت مقاومت انسولینی، دیابت و پیامدهای آن استفاده نمود که در مقایسه با روش های فارماکولوژیکی مقرون به صرفه و ایمن تر خواهد بود.

[1]  Adipose tissue

[2]  Adipokines

[3] Cytokines

[4] Adiponectin

[5] Leptin

[6]Resistin

[7] Tumor Necrosis Factor-Alpha) TNF-α)

[8] Angiotensinogen

[9] Visfatin

[10] Adipsin

[11] Complement C3&  B

[12] Retinol-Binding Protein (RBP)

[13] Lipocalin-2

[14] Apelin

[15] Chemerin

[16]– Autocrine

[17] -Paracrine

[18] -Adipogenesis

[19] – chemoattractant

[20] Dendritic cells

[21] Chemokin like receptor – 1

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي
 • پايان نامه تأثير ترتيب حرکت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122