پايان نامه اثر کودهاي زيستي بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي آويشن باغي در شرايط گلخانه (( Thymus vulgaris L))

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اثر کودهاي زيستي بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي آويشن باغي در شرايط گلخانه (( Thymus vulgaris  L)) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اثر کودهاي زيستي بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي آويشن باغي در شرايط گلخانه (( Thymus vulgaris  L)) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول مقدمه و کلیات
1-1-مقدمه
1-2-نگاهی گذرا به استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان
1-2-1-سیر تحولی گیاهان دارویی
1-2-2-گیاهان دارویی در طب سنتی
1-2-3-استفاده از داروهای گیاهی در ایران و جهان
1-2-4-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت های آنها در ایران
1-2-5-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیتهای آنها در جهان
1-3-گیاهشناسی آویشن
1-3-1-برگ ها:
1-3-2-گل آذین :
1-3-3-براکته ها:
1-3-4-کاسه گل:
1-3-5-جام گل:
1-3-6-دانه گرده:
1-3-7-مادگی:
1-3-8-اعداد کروموزومی:
1-4-پراکندگی جغرافیایی: ایران (گیاه انحصاری)
1-4-1-رویشگاه ها و پراکندگی جغرافیایی در ایران:
1-5-طبقه بندی آویشن
1-6-نیازهای اکولوژیکی
1-6-1-درجه حرارت
1-6-2-نور
1-6-3-مواد و عناصر غذایی مورد نیاز
1-7-عملیات زراعی
1-7-1-تناوب کاشت
1-7-2-آماده سازی خاک
1-7-3-تاریخ و فواصل کاشت
1-7-4-روش کاشت
1-7-5-عملیات داشت
1-7-6-برداشت محصول
1-7-7-جمع آوری بذر
1-8-آویشن و کاربرد آن
1-9-خواص دارویی آویشن
1-10-مصرف روزانه آویشن
1-11-کاربرد کودهای بیولوژیک
1-11-1-تعریف کودهای زیستی
1-11-2-تاریخچه میکوریزا
1-11-3-انواع میکوریزا
1-11-4-قارچ های اکتومیکوریزا
1-11-5-قارچ های اندومیکوریزا
1-11-6-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1-فواید همزیستی میکوریزایی
2-1-1-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی
2-1-1-1-راه های تأمین فسفر خاک
2-1-2-میکوریزا و بهبود جذب آب
2-1-3-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی
2-1-4- میکوریزا و تنش های محیطی
2-1-4-1-میکوریزا و تنش غرقابی
2-1-4-2-میکوریزا و تنش شوری
2-1-4-3-میکوریزا و تنش خشکی
2-1-5-میکوریزا و فلزات سنگین
2-1-6-میکوریزا و عناصر غذایی
2-1-7-سازگاری و واکنش رشد
2-1-8-میکوریزا و ساختمان خاک
2-1-9-فعالیت یون هیدروژن و تأثیر آن بر میکوریزا
2-1-10-میکوریزا و عوامل زیستی
2-1-11-تأثیر شیوه های کشاورزی بر قارچ میکوریزا
2-2-نقش میکوریزا و عکس العمل گیاه
فصل سوم مواد و روشها
3-1-زمان و موقعیت اجرای طرح
3-2-طرح آزمایشی
3-3-مشخصات اقلیمی محل اجرای طرح
3-4-مشخصات خاک
3-5-عملیات آماده سازی بستر کشت
3-6-مشخصات رقم کشت شده
3-7-شیمی گیاه
3-8-عملیات کاشت
3-9-عملیات داشت
3-10-اندازه گیری مشخصات مرفولوژیکی
3-11-اندازه گیری صفات کیفی
3-11-1-سنجش قندهای محلول
3-11-2-اندازه گیری مقدار کلروفیل و کارتنوئیدها
3-11-3-سنجش پروتئین
3-11-4-اندازه گیری آنتوسیانین
3-11-5-اندازه گیری فلاوونوئید
3-11-6-اندازه گیری طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی
3-11-7-عملکرد
3-11-8-اندازه گیری عناصر ماکروالمنت و میکروالمنت
3-11-9-تعیین مقدار ترکیبات فنلی تام
3-11-10-اندازه گیری سطح برگ
3-12-محاسبات آماری
فصل چهارم نتایج و بحث
4-1-صفات کمی
4-1-1-وزن تر و خشک اندام هوایی
4-1-2-وزن تر و خشک ریشه
4-1-3-شاخص سطح برگ
4-1-4-طول ریشه
4-1-5-سطح ریشه
4-2-صفات کیفی
4-2-1-پروتئین
4-2-2-قند
4-2-3-فنل
4-2-4-فلاوونوئید
4-2-5-ازت
4-2-6-فسفر
4-2-7-پتاسیم
4-2-8-کلسیم
4-2-9-مس
4-2-10-روی
4-2-11-کلروفیلa
4-2-12-کلروفیلb
4-2-13-کلروفیل تام
4-2-14-کارتنوئید
4-2-15-آنتوسیانین
فصل پنجم نتیجه گیری
منابع:

منابع

اصغرزاد، ا. 1380. شناسایی باکتری های همزیست نخود ایرانی Mesorhizobium cicier با کارایی تثبیت ازت متفاوت با روش های بیوشیمیایی و مولکولی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

امامي، ف.  روش هاي تجزيه گياه . سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي. مؤسسه تحقيقات آب و خاك. ص185.

امید­بیگی، رضا. 1374. رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول،­­­ انتشارات فکر روز. صفحه 283.

امید­بیگی، رضا. 1379­. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.

امید بیگی، رضا. 1384. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول، انتشارات فکر روز، 215صفحه.

جمزاد، زیبا. 1373. آویشن. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور.

خرم دل، س.، کوچکی، ع.، نصیری محلاتی،م و قربانی، ر. 1387. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه(Nigella sativa L). مجله پژوهشهای زراعی ایران. جلد6. شماره2: 294-285.

راد، محمد. 1379؛ شناسایی و طبقه بندی قارچ های میکوریزی همزیست با تاغ در استان یزد. مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، 43 صفحه.

صالح راستین، ن. 1377؛ ویژه نامه کودهای بیولوژیک، نشریه خاک و آب وزارت کشاورزی، جلد2 شماره3، 39 صفحه.

علی اصغرزاد، ن. 1379 .بررسی پراکنش و تراکم جمعیت قارچهاي میکوریزآربوسکولار در خاکهاي شور دشت تبریز و تعیین اثرات تلقیح آنها در بهبود تحمل پیاز و جو به تنش شوري. پایاننامه دکترا. دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران.

مؤمنی تاج­خانم، شاهرخی نوبهار. 1370. اسانس­های گیاهی و اثرات درمانی آن­ها. انتشارات دانشگاه تهران.

Abbott, L.K. and Robson, A.D. 1984a. The effect of mycorrhizae on plant growth. P.113-130. In C.LI. Powell and D.J. Bagyaraj (ed.) VA mycorrhiza. CRC Press, Boca Raton, FL.

Abbott, L.K. and Robson, A.D. 1984b. Colonization of the root system of subterranean clover by three species of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytol, 96:275-281.

Abbott, L.K. and Robson, A.D.1991. Factors influencing the occurrence of vesicular-arbuscular mycorrhizas. Ecosyst. Environ, 35:121-150.

AL-Karaki, G.N. and AL- Raddad, A. 1997. Effects of arbuscular mycorrhiza fungi and drought stress on growth and nutrient uptake of two wheat genotypes differing in drought resistance.Mycorrhiza. 7: 83-88.

Al- Karaki G.N. 2000. Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisiton under salt stress. Mycorrhiza. 10: 51-54.

Al-Karaki, G.N. and Hammad, R. 2001. Mycorrhiza influence on fruit yield and mineral content of tomato grown under salt stress. Journal of Plant Nutrition. 24: 1311-1323.

Aliasgharzad, N. Saleh Rastin, N. Towfighi, H. and Alizadeh, A. 2001. Inocolation effect of four arbuscular mycorrhizal fungi on the mineral nutrition and yield of onion under salinity levels. In: Ramalho – Filho, A, Eswaran, H. (eds) Land Degradation, New Trends Toward Global Sustainability Proceedings of a conference held at National Soil Research Center, Rio-de-Janeiro, Brazil, 17-21 September 2001.

Allen, M.F.1991.The ecology of mycorrhizae, Cambridge.Un.Press.

Allen, E.B. and Allen, M.F. 1990.The mediation of competition by mycorrhizal fungi in successional and patchy environments. P.367-389.In: Perspectives in plant competition, J.B. Grace and G.D. Tilman (ed.). Academic Press, New York.

Allen, M.F., Sexton, J.C., Moore, T.S. and Christensen, M.1981. Influence of phosphate source on vesicular arbuscular mycorrhizae of Bouteloua gracilis. New Phytologist, 87:687.

Amerian, M.R., Stewart, W.S., Griffiths, H. 2001. Effect of two species of arbuscular mycorrhizal fungi on growth assimilation and leaf water relation in maize. Aspect of Applied Biology, 63:73-76.

An, Z.Q., Hendrix, J.W., Hershman, D.E., Ferriss, R.S., Henson, G.T. 1993. The influence of crop rotation and soil fumigation on a mycorrhizal Fungal community associated with soybean. Mycorrhiza, 3:171-182.

Azaizeh, H.A. Marschner, H. Romheld, V. and Wittenmayer, L. 1995. Effects of vesiculararbuscular mycorrhiza fungus and other soil microorganisms on growth, mineral nutrient acquisition and root exudation of soil-grown maize plants. Mycorrhiza. 5(5): 321-327.

Auge,R.M.2001.Water Relation,drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal Symbiosis. Mycorrhiza, 11:3-42.

Auge,R.M., and Stodola, A.J.W. 1990. An apparent increase in symplastic water contributes to greater turgor in mycorrhizal roots of droughted Rosa plants. New Phytol, 115:285-295.

Azcon-Aguilar, C. and Barea. J.M. 1997. Applying mycorrhiza biotechnology to horticulture: significance and potentials. Scientia Horticulture. 68: 1-24.

Azcon, R. EL- Atrach, F. and Barea, J. M. 1988. Influence of mycorrhiza vs. soluble phosphate on growth, nodulation and N2- fixation in alfalfa under different levels of water potential. Biology and Fertility of Soils. 7: 28-31.

Bago, B. and Azcon- Aguilar, C. 1997. Changes in the rhizospheric pH induced by arbuscular mycorrhiza formation in onion (Allium Cepa L.). Z. Pflanz. Bodalenkunde. 160: 333-339.

Chang, C.C. Yang, M.H. Wen, H.M. and Chern, J.C. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. J. Food Drug Anal. 2002; 10: 178 – 82.

Dart, P.J. and Day, J.M. 1975. Nitrogen fixation in the field other than by nodules. In: N. Walker (Ed.), Soil Microbiology Butter Worth Sci. Publication, London.

Donald, M.c. Prenzler, S.PD. Antolovich M, Robards K and Stadtman ER. Phenolic content and antioxidant activity of olive extracts. Food Chem. 2001; 73: 73 – 84.

Elwan, I.M. 1993. Response of nutrient status of plants in calcareous soils receiving phosphorus fertilization and mycorrhiza. Annals of Agricaltural Science. 38(2): 841- 849.

Feng, G. Zhang, F.S. Li. XL. Tian, C. and Rengel, C. 2002. Improved tolerance of maize plants to salt stress by arbuscular mycorrhiza is related to higher accumulation of soluble sugars in roots. Mycorrhiza. 12: 185-190.

Gaur, A. Adholeya, A. and Mukergi, K.G. 2000. On farm production of VAM inoculum and vegetable crops in marginal soil amended with organic matter. Tropical Agric. (Trinidad) 77(1): 21-26 .

Goh, T.B. Banerjee, M.R. Tu. S. and Burton, D.L. 1997. Vesicular arbuscular mycorrhizae-mediated uptake and translocation of P and Zn by wheat in a calcareous soil. Can J Soil Sci. 77:339-346.

Gonzalez-lopes, J.V. Salmeron and Moreno, J. 1983. Amino acid and vitamins produced by Azetobacter vinelandii in chemically-defined media and dialysed soil media. Soil Biol. Biochem. 6:711-713.

Grant, C. Bittman, S. Montreal, M. Plenehette, C. and Morel, C. 2005. Soil and fertilizer phosphorus: Effects on plant P supply and mycorrhiza development. Can. J. Plant Sci. 85:3-14.

Gravito, M.E. and Varda, L. 1995. Resporse of “Criollo” maize to single and mixed species inocula of arbuscular mycorrhiza fungi. Plant Soil. 176(1): 101-105.

Harinikumar, K.M. and Bagyarag, D.J. 1996. Persistence of introduced glomus intraradices in the field as influenced by repeated inoculation and croping system. Biol. Fertil. Soils. 21 : 184-188.

Hayman, D.S. 1983. The physiology of vesicular- arbuscular endomycorrhiza symbiosis. Can J Bot. 61: 944 – 963.

Hirrel, M.C. Mebravaran, H. and Gerdemann, J.W. 1978; VAM in the Chenopodiaceae and Criciferae : Do they occur Canadian Journal of Botany. 57(22). 2813-2817.

Hirrel, M.C. J.W. Gerdemann Improved of onion and bell pepper in saline soils by two vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi. Soil Sci Soc Am J 44:654-655. (1980); Poss J.A.E. Pond, J.A. Menge Jarrell WM Effect of salinity on mycorrhizal onion and tomato in soil with and without additional phosphate. Plant soil. 88:307-319. (1985).

Jakobsen, I. 1986. Vesicular- arbuscular mycorrhiza in field – grown crops. III. Mycorrhiza infection and rates of phosphorus in flow in pea plants. New Phytol. 104: 573-581.

Juniper, S. L. Abbott Vesicular-arbuscular mycorrhizae and soil salinity. Mycorrhiza. 4:45-57. (1993); Somogy, M. Nots on sugar determination. J Biol Chem. 195:19-29. (1952).

Kanungo, P.K. Ramakrishan, B. and Rajaramamohan, V. Rao. 1997. Placement effect of organic sources on nitrogenase activity and nitrogen-fixing bacteria in flooded rice soil. Biol. Fertil. Soil. 25:103-108.

Khalied, A.S. and Elkhider, R.A. 1993. Vesicular – arbuscular mycorrhizas and soil salinity. Mycorrhiza. 4: 45-57.

Kim, C.K. Chose, O.m. Mun, H.T. 1989; vesicular-arbuscular mycorrhizal in some plan s. Korean Journal of Mycology (Korea-R)(Dec 1989). V.17(4). 214-222.

Krizek, D. T., Brita, S. J. and Miewcki, R. M. 1998. Inhibitory effects of ambient level of solar UV-A and UV-B on growth of cv. New Red Fire lettuce. Physiol. Plant. 103: 1-7.

Letchamo, W.Xu . H.L. and Gosselin, A. 1995. Photosynthetic potential of Thymus vulgaris selections under two light regimes and three soil water levels.Scientia Horticulture. 62:89-101.

Lichtenthder, H.K.1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology. 148: 350-382.

Mahaveer PS and Alok A, 2000. Enhanced growth and productivity following inoculation with indigenous AM fungi in four varieties of onion (Allium Cepa L.) in an alfisol. Biological Agriculture and Horticulture. 18: 1-14.

Marschner, H. and Dell, B. 1994. Nutrient uptake in mycorrhizae symbiosis. Plant Soil. 159: 89-102.

Martinz-Toledo, M.V. J. Gonzalez- Lopez, T.De La Rubia and Moreno, J. 1988. Effect of inoculation with A. chroococcum on nitrogenase activity of zea mays roots grown in agricultural soil under aseptic and non-sterile conditions. Biol. Fertil. Soil. 6:170-173.

Medina, O.A. Sylvia, D.M. and Kreschmer, A.E. 1998. Response of siratro to vesicular- arbuscular mycorrhizae fungi : II- Efficacy of selected vesicular- arbuscular fungi at different phosphorus levels. Soil Sci Am J. 52: 420-423.

Naghdi Badi, H. Darab, H. Yazdani, D. Sajedi, M. and Nazari, F. 2004 .Effects of spacing and harvesting time on herbage yield and quality of oil in thyme .Industrial crops and products. 19(3):231-238.

Pandjaitan, N. Howard LR. Morelock, T. and Gil, M.I. Antioxidant capacity and phenolic content of spinach as affected by genetics and maturation. J. Agric. Food Chem. 2005; 53: 8618 – 23.

Rapisarda, P. Fanella, F. and Maccarone, E. Reliability of Analytical Methods for Determining Anthocyanins in Blood Orange Juices. J. Agric Food Chem. 2000; 48: 2249 – 52.

Rigou, L. and Mignard, E. 1994. Factors of acidification of the rhizosphere of mycorrhiza plants: Measurement of p Co2 in the rhizosphere. Acta Bot Gall. 141: 533-539.

Rosendahl, C.W. and Rosendahl, S. 1991. Influence of vesicular- arbuscular mycorrhiza fungi (Glomus Spp) on the response of cucumber (Cucumis sativis 1.) to salt stress. Environment Experiment. 31 : 313-318.

Schmidhalter, Y.Hu.U. Spatial distribution of inorganic ions and sugars contributing to osmotic adjustment in the elongationg wheat leaf under saline soil conditions Aust J Plant Physiol. 25:591-597. (1998).

Sengupta, A. and Chaudhuri, S. 1990; vesicular arbuscular mycorrhiza in pioneer salt marsh of the Gomes river delta in West Bengal(India). Plant and soil.122:1,111-3.

Shnyerva, A.V. and Kulaev, I.S. 1994. Effect of vesicular arbuscular mycorrhiza on phosphorus metabolism in agricultural plants. Microbiological Research. 149(2):139-143.

Shui, G, and Leong, L.P. Separation anddetermination of organic acids and phenolic compounds in fruit juices and drinks by highperformance liquid chromatography J. Chromatogr A. 2002; 977: 89 – 96

Subramanian, K.S. and Charest, C. 1997. Nutritional, growth and reporductive responses of maize (Zea mays L.) to arbuscular mycorrhizal inoculation during and after drought stress at tasselling. Mycorrhiza. 7 : 25- 32.

Tarafdar, J.G. and Marchner, H. 1994a. Phosphatase activity in the rhizosphere and hyphosphere of VA mycorrhiza wheat supplied with inorganic and organic phosphorus. Soil Biol.Biochem. 26: 387-395.

Tarafdar, J.C. and Marschner, H. 1994b. Efficiency of VAM hyphae in utilization of organic phosphorus by wheat plants. Soil Sci Plant Nutr. 40: 593-600.

Trease and Evans Pharmocognosy.W.B.Saunders. London. 2002. Fifteen th ed.

Varma, A. and Hock, B. 1998. Mycorrhiza. Springer Verlag Belin, Hiedelbery New York. PP. 704.

 چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد.

کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcum می باشد.

تیمارها شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو  عدم استفاده از قارچ و دو گونه باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcumو عدم استفاده از باکتری می باشد.

نتایج این بررسی نشان داد که صفات مورد بررسی شامل: وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، سطح ریشه، پروتئین، قند، فلاوونوئید 300، ازت، فسفر، مس، روی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل تام و آنتوسیانین تحت تأثیر کودهای زیستی قرار گرفتند و معنی دار شدند. و تنها صفاتی از قبیل: وزن تر و خشک اندام هوایی، شاخص سطح سبز برگ، فنل، فلاوونوئید 270 و 330، پتاس، کلسیم و کارتنوئید تحت تأثیر کودهای زیستی تفاوت معنی داری نشان ندادند.در بررسی اثر کودهای زیستی بر روی صفات کمی مورد مطالعه مشاهده شد که صفاتی مانند:وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه تحت تأثیر کودهای زیستی بیشترین میزان، و اثر کودهای زیستی بر روی صفات کیفی مورد مطلاعه از قبیل: پروتئین، فلاوونوئید 300، ازت، فسفر، روی، کلروفیل a و b و تام و همچنین آنتوسیانین نسب به بقیه صفات کیفی معنی دار شده مشاهده شد که تحت تأثیر کودهای زیستی بیشترین میزان را از خود نشان دادند.

 

کلمات کلیدی: آویشن باغی، قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mossea، باکتری Psodomonas patida ;Azetobacter corococcum.

 فصل اول

مقدمه و کلیات

 ١١مقدمه

آویشن باغی با نام انگلیسیGarden thyme و نام علمی Thymus vulgaris  از تیره نعناعیان[1] بوده و گیاهی چوبی و چند ساله است(هورنوک[2]، 1992). این گیاه از قرن شانزدهم به­طور رسمی به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده و در تمام فارماکوپه­های معتبر از شاخساره آویشن به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد تأکید قرار گرفته است(رسنگارتن[3]، 1969).

اسانس آویشن باغی خاصیت ضد باکتری، قارچی و ویروسی دارد(فالویر[4]، 2003).

همچنین به دلیل وجود ترکیبات فنلی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظت کننده می­باشد. مهم­ترین ترکیبات موجود در اسانس این گیاه شامل تیمول، کارواکرول، پاراسیمن، لینالول می­باشند(نگدی­بادی[5]، 2004).

با توجه به کاربردهای وسیع آویشن باغی در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی لازم است آزمایش هایی در جهت افزایش و کیفیت عملکرد گیاه و درصد اسانس  انجام شود. امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک ریزوبیومی در تولیدات کشاورزی برای افزایش گیاهان لگومینه به دلیل مزایای اقتصادی و سلامت محیط زیست طرفداران زیادی پیدا کرده است. آنچه که در تولید این مایه های تلقیحی ریزوبیومی اهمیت دارد معرفی کردن سویه های ریزوبیومی است که بتوانند اولاً قسمت عمده ای از گره های ریشه ای را اشغال کنند و ثانیاً تثبیت بیولوژیکی نیتروژن را با راندمان بالایی انجام دهند. اگر این هدف محقق شود افزایش تولید عملکرد گیاهان لگومینه که از مهمترین نتایج کاربرد این نوع کودهاست، قابل حصول خواهد بود (اصغرزاد، 1380).

١٢نگاهی گذرا به استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان

گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و به طور کلی فرآورده های طبیعی در جهان به ویژه در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. مهمترین علل این گرایش را می توان اثرات داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر دانست . در ایران که یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین گیاهان دارویی را دارند این گرایش وجود داشته است و در سه دهه گذشته شاهد روند رو به رشد مردم در زمینه استفاده از این داروهای گیاهی و احیای طب سنتی هستیم. براساس آمار موجود در کشورمان نیز بیش از ۱۳۰ نوع داروی گیاهی وجود دارد و منشا اصلی آنها گیاهان هستند. جایگاه داروهای گیاهی از یک سال پیش در کشور با تحولات علمی- تخصصی نظام مندتر شده است. تشکیل ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی، تاسیس دانشکده طب سنتی، ایجاد درمانگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزش تخصصی گروهی از پزشکان و داروسازان نمادی از تحول و نظام مندی نسبت به جایگاه طب سنتی ایران و درمان دارو گیاهی است. امروزه تخمین زده می شود که ۷۵ هزار گیاه دارویی در سراسر جهان وجود داشته باشد و تاکنون ۵۰۰۰ داروی گیاهی توسط صنایع دارویی جهان ساخته و به بازار عرضه می شود. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر دارند و یکی از مهمترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر درطول نسل ها بوده اند. طبق براوردها در حال حاضر ۷۵۰ هزار گیاه گلدار یا دانه دار در زمین یافت می شود و تاکنون ۳۰۰ هزار گیاه در جهان شناسایی شده اند ­­(امید بیگی، 1379).

١٢١سیر تحولی گیاهان دارویی

تاریخ کهن شناخت گیاهان دارویی به عهد عتیق و به دوران ارسطو بر می گردد. ارسطو (330 ق.م) اولین کسی بود که آثار و مطالبی مکتوب مربوط به گیاهان دارویی نوشت. البته قبل از او در آثار کهن مصر (حدود 26 قرن ق.م) مطالبی از گیاهان دارویی با شرح خاصی از موارد استفاده آنها باقی مانده است. تئوفراست شاگرد ارسطوکه در سال های 258-380 قبل از میلاد طبیب بود و علاوه بر آن پیرو فلسفه استاد خود ارسطو بود تحت تاثیر نظریات افلاطون استاد ارسطو نیز قرار گرفت. بعد از تئوفراست باید از بقراط بزرگترین پزشک جهان باستان و هم عصر تئوفراست نام برد که ادامه مکتب او بعدها منجر به مکتب طب جالیوسی شد (قهرمان، 1383).

در قرن اول ميلادي نيز مجموعه اي مشتمل بر 600 گياه دارويي به همراه ذكر خواص درماني هر يك توسط ديوسكوريد به رشته تحرير در آمد كه سرآغاز بسياري از مطالعه­هاي علمي در زمينه گياهان دارويي گرديد. در طي قرون هشتم تا دهم ميلادي، دانشمندان ايراني همچون بوعلي سينا و محمد زكرياي رازي به دانش “درمان با گياه ” رونق زيادي بخشيدند و كتاب هاي معروفي چون “قانون ” و “الحاوي ” را تاليف نمودند. در قرن سيزدهم ميلادي، ابن بيطار پس از تحقيقات فراوان در زمينه خواص گياهان دارويي در كتاب خويش خصوصيات بيش از 1400 گياه دارويي را توصيف نمود. در قرون هفده و هجده ميلادي اروپائيان به پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه گياه درماني دست يافتند و در قرن نوزدهم ميلادي كوشش همه جانبه اي براي استخراج مواد موثره از گياهان دارويي و تعيين معيارهاي مناسب براي تجويز آنها صورت گرفت (امید بیگی 1384). در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی گسترش یافت و همزمان دارونامه های[1] گیاهی زیادی نتایج این تحقیقات را منتشر نمودند و گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفتند (کراکر و گاردنر[6]، 2006).

١٢٢گیاهان دارویی در طب سنتی

بهره­مندی طب کنونی از گیاهان دارویی چه در عرصه تهیه داروهای مختلف و چه به صورت مستقل همچون استفاده از آنها به شکل فرآورده­های دارویی حائز اهمیت است.

استفاده از داروهای گیاهی در طب سنتی با طب کنونی و نحوه فرآوری گیاهی در طب سنتی شبیه طب کنونی متفاوت و جدا است ولی می­توان این دو را با هم تطبیق داد­(امید بیگی، 1379).

١-٢-٣-استفاده از داروهای گیاهی در ایران و جهان

بیش از ۶۰ درصد مردم آلمان و بلژیک و ۷۴ درصد مردم انگلیسی تمایل به استفاده از درمان های طبیعی گیاهی دارند. همچنین بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر ۸۰ درصد مردم جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نواحی فقیر و دور افتاده عمده ترین نیازهای درمانی خود را از گیاهان دارویی تامین می کنند. قابل توجه این که چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا در دو دهه اخیر بزرگترین کشور صادرکننده داروی گیاهی در جهان بوده است و مقام اول را دارد. از سوی دیگر بیش از ۸۰درصد سلامت مردم چین وابسته به طب سنتی- گیاهی گزارش شده است. در ایران نیز گیاهان دارویی متنوعی وجوددارد که به اعتقاد بسیاری از پزشکان و کارشناسان علوم گیاهی می توان از انها در چرخه درمان استفاده کردو بر ای مثال گران ترین گیاه جهان یعنی زعفران در ایران می روید(امید بیگی، 1379).

١-٢-٤-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت های آنها در ایران

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در حال حاضر حدود 300 قلم داروي گياهي در كشور توليد مي گردد كه حدود 4 درصد داروهاي مورد مصرف جامعه را تشكيل مي دهند. در بين اين داروها كه براي درمان تعداد اندكي بيماري بكار مي روند، گاه يك دارو با چندين نام مختلف به وسيله شركت هاي داروسازي مختلف عرضه مي شود. اگر چه تعداد گياهان مورد استفاده براي تهيه اين داروها طبق گزارش وزارت بهداشت حداكثر 90 گونه گياهي است اما آمارهاي گياهشناسان نشان مي دهد حدود 1500 گونه گياه دارويي در ايران وجود دارد بنابراین گیاهان دارویی فراوانی در ایران وجود دارد که هنوز به صورت صنعتی استفاده دارویی ندارند و زمینه های تحقیقاتی فراوانی برای این گیاها وجود دارد. تحقيقات انجام شده در كشور در مورد بررسي مواد مؤثره اين گياهان نشان مي دهد كه برخي از گونه هاي دارويي انحصاري و بومي كشور از ارزش دارويي و صنعتي بالايي برخوردار بوده و در صورت كشت و فراوري مي توانند علاوه بر تأمين نياز بازار داخل، در بازارهاي جهاني بدون رقيب وارد شوند. بر اساس گزارش سازمان خواربار جهاني، ارزش تجارت جهاني گياهان دارويي كه در حال حاضر حدود صد میليارد دلار در سال است، درسال 2050 ميلادي به رقم پنج تريليون دلار خواهد رسيد. كشور ايران با داشتن شرايط اقليمي و تنوع گياهي به مراتب بهتر از اروپا، در حال حاضر تنها 60 تا 90 ميليون دلار (06/0 الی09/0 درصد) از تجارت جهاني گياهان دارويي را به خود اختصاص داده است كه از آن نيز بخش عمده اي مربوط به صادرات زعفران است. علاوه بر زعفران، مهمترين گياهان دارويي صادراتي ايران در سال هاي اخير زيره سبز، آويشن، بادرنجبويه، انيسون، بابونه، اسفرزه، بومادران، گل ختمي، زوفا، مريم گلي، كتيرا، آنغوزه، شيرين بيان، تلخ بيان، مورد، برگ كنار، سقز، علف گاوزبان، آنغوزه و گل ساعتي، باريجه، زدو، موسير، مستكي، وشا، انچوچك، گز علفي، شكر تيغال، برگ كنار، حنا و انزروت بوده كه به كشور هاي آلمان، آمريكا، انگلستان، فرانسه، مجارستان، پاكستان، هند، چين، تركيه، بحرين، كويت، قطر، كانادا، سوئيس، سوئد، لبنان، ايتاليا و امارات صادر شده است. علاوه بر آن، سالانه حدود 2 ميليون دلار محصولات فرعي جنگلي و مرتعي به بازار هاي جهاني از جمله آلمان، فرانسه و امارات متحده عربي صادر مي شود. بطور كلي مي توان گفت كه عمده ترين خريداران گياهان دارويي ايران، كشورهاي اروپاي غربي بخصوص آلمان، انگلستان، فرانسه و اروپاي شرقي و امريكا، هندوستان، پاكستان و كشور هاي حوزه خليج فارس مي باشند. اين در حالي است كه بسياري از مواد اوليه گياهي مورد نياز در صنعت توليد دارو هاي گياهي كشور از خارج وارد مي شود. واردات محصولات گياهان دارويي كشور در سال 20004 با ارزش 12875 دلار بيشتر شامل گونه هاي سرخ وليك، سرخارگل، گل مغربي، سريش، اسانس نعناع، صمغ عربي، بوده كه از كشور هاي هند، افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان وارد گرديده است. ارزش كل واردات گياهان دارويي و مواد اوليه گياهي در سال 1386 به ميزان 85 ميليون دلار رسيد. بيشترين ارزش ميزان واردات گياهان دارويي مربوط به اسانسها مي باشد به طوري كه 59 ميليون دلار در اين سال به واردات اسانس اختصاص داشته است. البته بسياري از اسانس هاي وارداتي نيز سنتزي مي باشند. اين اسانس ها عمدتاً در صنايع آرايشي بهداشتي و صنعتي كاربرد دارد(امید بیگی، 1379).

 

كشوروارد

كننده

مقدار

(تن)

ارزش

(دلار)

كشورصادر

كننده

مقدار

(تن)

ارزش

(دلار)

هنگ كنگ 59950 263484200 چين 150600 266038500
آمريكا 51200 139379500 هنگ كنگ 55000 201021200
ژاپن 46450 131031500 هند 40400 61665500
آلمان 44750 104457200 مكزيك 37600 14257500
كره 33500 49889200 آلمان 15100 68243200
فرانسه 21800 51975000 آمريكا 13050 104572000
چين 15550 41602800 مصر 11800 13476000
ايتاليا 11950 43006600 بلغارستان 10300 14355500
پاكستان 10650 9813800 شيلي 9850 26352000
اسپانيا 9850 27648300 مراكش 8500 13685400
انگلستان 7950 29551000 آلباني 8050 11693300
مالزي 7050 38685400 سنگاپور 7950 52620700
مجموع 320550 930524400 مجموع 368100 847980800

جدول1-1: کشورهای عمده صادر و وارد کننده گیاهان دارویی و معطر

١-٢-٥-وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیتهای آنها در جهان

كاربرد داروهاي شيميايي كه امروزه در درمان بيماري­ها متداول مي­باشد، عموماً با عوارض ناخواسته جانبي همراه است كه اين امر باعث جلب توجه محافل پزشكي به داروهاي طبيعي، به­ويژه داروهاي گياهي شده است. گياهان دارويي به دليل توأم بودن ماهيت طبيعي و وجود تركيبات همولوگ دارويي در آنها، با بدن سازگاري بهتري دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته داروهاي شيميايي هستند، به‌خصوص در موارد مصرف طولاني و در بيماري‌هاي مزمن، بسيار مناسب‌تر مي‌باشند. در حال حاضر، یک سوم داروهای مورد استفاده بشر را داروها با منشأ گیاهی تشکیل می­دهد و این میزان مسلماً رو به افزایش است(امید بیگی، 1379).

همان­طور که در جدول مشاهده می­شود 48 درصد صادرات و 41 درصد از واردات جهانی این گیاهان به کشورهای آسیایی اختصاص دارد و در این راستا کشور هنگ کنگ با 59950 تن عمده­ترین وارد­کننده و کشور چین با 150600 تن بزرگ­ترین صادر­کننده گیاهان دارویی و معطر به شمار می­رود(لنگ[7]، 2006).

[1]Lamiaceae

[2] Hornok

[3]Rosengarten

[4] Faleiro

[5] Naghdi Badi

[6]Craker & Gardner

[7] Lange

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122