پايان نامه اجراي احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اجراي احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اجراي احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مساله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف تحقیق 5
سئوالات تحقیق 6
روش تحقیق 6
پیشینه و سوابق تحقیق 7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون 10
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث 11
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون 12
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث 14
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد 14
بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث 14
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث 16
بند اول: دخالت ارادی ثالث 16
بند دوم: دخالت قهری ثالث 18
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد 21
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد 21
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد 22
بند اول: ورود ارادی 23
بند دوم: ورود قهری 23
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث 28
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث 29
گفتار اول: شرایط عمومی 29
گقتار دوم: شرایط اختصاصی 34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث 38
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای 39
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام 40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث 41
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به 43
بند اول: حکم مربوط به عین معین 44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی 45
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل 49
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث 53
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا 54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا 55
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا 58
اول: اسناد رسمی 58
دوم: اسناد عادی 58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند 59
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی 59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل 60
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله 63
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند 66
گفتار اول: شرایط عمومی 66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی 68
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده 68
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند 68
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث 70
گفتار اول: اجرای اصل در سند 70
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند 71
بند اول: سند مربوط به مال معین 72
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی 73
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل 75
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث 77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث 79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل 80
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل 84
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله 84
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد 88
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث 90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث 90
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام 90
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت 96
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث 98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث 99
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث 100
نتیجه گیری 103
منابع و ماخذ 107

منابع و مآخذ:

الف: کتابها

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1357، ج(5)،چاپ ششم، تهران، اسلامیه

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)، چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران، گنج دانش

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، 1383، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، 1387، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

خویی، سید، منهاج الصالحین، 1413، ج(2)، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، صفحه 178

شمس، عبدا…، آئين دادرسي مدني، 1382، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، ميزان

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی3، 1386، چاپ دهم، تهران،مجمع علمی و فرهنگی مجد

شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، كانون وكلاي دادگستري

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ سوم ، 1384، تهران، میزان

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1384ج(3)، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1379، ج(2)، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اعمال حقوقي)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار

كاتوزيان، ناصر، عقود معين، جلد چهارم، سال 89، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار

كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، 1386، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات ميزان

ب: جزوه

شمس، عبدا…، جزوه اجراي احكام مدني، دوره كارشناسي ارشد، سال تحصيلي 84-83 ، دانشگاه شهيد بهشتي

ج: پایان نامه ها

انیس حسینی، حبیب، بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی،1390 ،کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده آموزشهای الکترونیک قم

جلیلیان، حجت، ایفای تعهد از جانب دیگری،1391 ،کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

ساعی، محمد هادی، ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث، 1374، دانشکده امام صادق (ع)

صادقی، محمود، مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، ا انگلیس و ایران، 1362، دانشگاه تربیت مدرس

د: مقالات

شریفی, مهدی امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته (www.qombar.com)

محمدی، سام، ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ،1388، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، دوره 39

نارنجی ثانی، سعید، نفش شخص ثالث در روند اجرای احکام، 1393 htpp://www.vekalatonline.ir) )

ه: قوانین

قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب 1351

قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب 1376

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 1379

قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 باالحاقات و اصلاحات بعدی

قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مدني مصوب سالهای 1307، 1313، 1314، و الحاقات و اصلاحات سالهای 1337، 1348، 1361،1370، 1376، 1379،1381، 1382

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1376

و: آئین نامه

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء  مصوب 1387

ز: رویه قضائی

مجموعه رویه قضایی آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور سالهای 1328، 1342) آرشیو کیهان، ج (2)

معاونت اموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، 1387، تهران، جنگل

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه مشاوره های قضایی ( آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی) 1389، تهران، جنگل

چکيده

موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است كه محكوم به یا  موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟ در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.

در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال دریافت مي شود امکان دخالت ثالث را در اجرای حكم و سند میباشد.

ماهيت عمل حقوقي ثالث جهت اجرای حکم و سند ثابت شده است كه ايقاع است، چون اراده شخصي ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد توجيه شود، اراده ثالث بايد سالم بوده  و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.

كليد واژگان: اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

مقدمه

دخالت شخص ثالث در جهت اجراي حكم و اسناد لازم الاجرا يكي از موضوعات مهم، هم در رويه قضايي و هم در نزد حقوقدانان مي باشد بسياري از مسائل جديد در اين حوزه اتفاق مي افتد كه ذهن قضات شاغل در اجراي احكام مدني و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئين دادرسی مدني، اجراي احكام مدني، و اجراي اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخي نسبت به آن نمي توان يافت و قانون اجراي احكام مدني و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نيز موضوع را به طور كلي طرح كرده است بي آن كه به جزئيات بپردازد. طرح و بحث اين موضوع در اين پژوهش مي تواند هم براي قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم براي دانشجويان رشته حقوق مفيد باشد.

در اين پژوهش بر آن شديم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسي قرار دهيم، موضوعي كه در حد خود مسائل ناگفته بسيار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجراي احكام مدني مي تواند مفيد واقع شود، اين موضوع را در فصل اول مقاله بحث كرديم.

فصل دوم اين پایان نامه اختصاص يافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همين فصل شرايط و اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث مورد بررسي قرار گرفته است، علت تقسيم بندي از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث در جايي كه محكوم به مال بوده است را پذيرفته است، سؤالي كه براي ما مطرح شد و در اين فصل به آن پاسخ خواهيم داد اين است كه آيا اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث در جايي كه محكوم به عمل است نيز پذيرفته شده است؟ آيا اگر آن را بپذيريم، اين اصل، مطلق است يا اين كه استثنائاتي نيز بر آن جاري خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

فصل چهارم را به ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص داديم و هدف آن است كه بررسي نماييم آيا آن چه كه توسط ثالث صورت مي گيرد صرفاً به اراده او محقق مي شود يا اين كه نياز به قبول محكوم عليه يا محكوم له یا متعهد یا متعهد نيز دارد؟ در اين فصل نقش اراده محكوم له و محكوم عليه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجراي حكم و موضوع سند مورد بررسي قرار خواهيم داد. ضمن اين كه به وظايف و اختيارات اجراي احكام و اجرای ثبت در اين خصوص نيز پرداختيم. همين جا لازم است اشاره نمائيم شناسايي ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته از ناحيه ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد واجد آثار مهمي است كه به تفصيل در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانيم يا مشمول تبديل تعهد قرار دهيم، آثار اين عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پايان اين فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در اين زمينه را بررسي خواهيم كرد.

بیان مسئله

نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.

همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.

بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.

در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.

از آنجایی که در هنگام  اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.

در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.

 اهداف کلی:

مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.

2- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.

اهداف جزئی نیز شامل :

بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.

بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.

بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.

بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.

بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.

ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟

 سئوالات تحقیق

1-  شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟

2- نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟

3-ثالث چه شخصی است؟

4- ورود اشخاص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای سند چگونه است؟

5- آیا در همه احکام ( همه انواع حکم های مدنی) و همه اسناد امکان اجرای حکم توسط ثالث وجود دارد؟

6- چه احکام و اسنادی قابلیت اجراء توسط اشخاص ثالث را ندارند؟

7- آیا قواعد آمره و اخلاق حسنه ای وجود دارند که مانع از اجرای حکم واسناد توسط ثالث شوند و چگونه؟

8-آیا اصولا قانون گذار اجرای حکم و اسناد را توسط ثالث پذیرفته است؟

9-  ماهیت حقوقی انجام صورت گرفته توسط ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد – ایقاع) جای می گیرد؟

روش تحقیق

در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده، روش تحقیق از نوع تجربه غیر مستقیم است، در این راه پس از شناسائی کلیه احکام و اسناد موجود به نحوه ی اجرای آن توسط اشخاص ثالث پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق نبز کلیه احکام و اسناد است، لذا در این رساله به مطالعه کلیه رویه های قضایی، قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، بخشنامه های ثبتی، آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده است. در این رساله روش گرد آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای است و محقق با مراجعه به آرشیو کتابخانه ها و عند اللزوم مراجعه به سایت های حقوقی مربوطه و جزوات چاپ شده با استفاده از فیش برداری به جمع بندی مطالب و یافته ها پرداخته است.

پیشینه و سوابق تحقیق

درباره تاریخچه موضوع باید گفت بطور خاص پزوهشی در این باره صورت نگرفته است وآنچه تحقیق شده به صورت غیر مستقیم و به عناوین دیگر است، از جمله می توان به پزوهشی با عنوان (( نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام )) اشاره نمود این مقاله توسط آقای سعید نارنجی ثانی مورد پزوهش واقع شده است که محقق به جایگاهی که شخص ثالث در قانون اجرای احکام دارد و تکلیفی که بر شخص ثالث وجود دارد وآثارتخلف شخص ثالث در قالب یک مقاله پرداخته است. همچنین می توان به پژوهش آقای مهدی شریفی وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  با عنوان (( امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته )) اشاره نمود ومحقق در مقاله خود درپی پاسخ به این سئوال بوده که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ و به پرداخت دین توسط ثالث، تحقق و عدم تحقق دین، اشاره و به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي و ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده اشاراتی نموده است.

پایان نامه ای با عنوان (( بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام )) می باشد که توسط حبیب انیس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده که محقق معتقد بوده قانون گذار به بیان احکام و آثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکام نپرداخته و در رساله خود در صدد پاسخ به این سئوال بوده که وضعیت حقوقی و تاثیر اذن در معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکوم علیه چیست؟ و آیا در صورت معرفی مال توسط ثالث این عمل قابل انصراف بوده ومحکوم علیه می تواند شخصا مال معرفی نماید؟ و آیا معرفی وتبدیل مال از جانب شخص ثالث عملی است لازم یا جایز و آیا قابل پذیرش است ؟ همچنین به آثار معرفی مال توسط شخص ثالث نسبت به محکوم علیه و محکوم له وشخص ثالث پرداخته است.

از جمله پایان نامه دیگر می توان به کار آقای محمد هادی ساعی دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) اشاره نمود که نگارنده بر آن شده ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه نماید و از تئوریهای در این زمینه استفاده نموده که نهایتا نظریه استثنائی حق به سود ثالث را از نظر حقوقدانان فرانسه و ایران تئوری موجهی برای توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می داند.

پایان نامه دیگر با عنوان (( مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران )) توسط دانشجو محمود صادقی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. در این رساله به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس، ایران به روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است که در حقوق فرانسه تعهد به نفع شخص ثالث معتبر شناخته می شود و بر مبنای قصد طرفین برای شخص ثالث حق مستقیم و مستقل بوجود می آید. در حقوق انگلیس با توجه به تفوق نظریه نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان قاعده کلی معتبر شناخته نمی شود. در حقوق ایران بر مبنای نظریه ایقاع و ادله عام عقود و قصد مشترک طرفین قرارداد می توان تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخت و آثار حقوقی مترتب بر آن را در پرتو قصد صریح یا ضمنی قرارداد تعیین نمود.

از جمله تحقیق دیگری که در این زمینه وجود دارد پزوهش آقای سام محمدی در دانشگاه مازندران با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) می باشد و بیان می دارد قانون گذار ایران در مواد 196 ، 768 و 769 قانون مدنی در قالب عبارتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است در این پژوهش ضمن نقد و بررسی نظریه ها به این نتیجه رسیده است که قانون گذار به اراده طرفین این توانایی را اعطاء نموده است که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ایجاد تعهد نمایند، این تعهد به محض ایجاد مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید. یکی از پایان نامه های که با موضوع تحقیق در رساله حاضر مرتبط است پایان نامه حجت جلیلیان دانشجوی دانشکده علوم قضایی و خدمات دادگستری با عنوان (( ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد )) می باشد و بیان داشته بر ایفای تعهد متعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران آثاری مترتب است که از جمله آنها امکان مراجعه به متعهد اصلی در صورت اذن قبلی او، پس از انجام تعهد است و به دنبال این مهم بوده است که آیا امکان مراجعه متعهد (مدیون) اصلی منحصرا در گرو اذن او می باشد یا می توان مبنای دیگری را به عنوان جهات موجه رجوع ثالث به متعهد قرارداد؟ و این که در حقوق ایران چه مواردی در عرصه اجرای احکام و اسناد می توان یافت که ایفای تعهد ماذون به اذن قانون گذار یا ناشی از عوامل خارجی است که دفع ضرر جز با پرداخت غیر ماذون از جانب متعهد اصلی ممکن نیست؟ همچنین در مواردی که ایفای تعهد از جانب غیر متعهد (ثالث) مسبوق به اذن متعهد نیست رابطه ی بین ثالث و متعهد به چه کیفیت برقرار می شود؟

با بررسی کارهای پزوهشی که در ارتباط با موضوع پایان نامبه عمل آمد مشاهده گردید که هیچ یک از پزوهش های موجود ارتباط مستقیمی با موضوع انتخاب ندارند کتاب یا مقاله ای نیز در این خصوص به مرحله تحریر در نیامده و در این باره حقوقدانان کمتر به بحث پرداخته اند و در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط ثالث مطالب به ندرت مشاهده می شود و شاید علت آن توجه کمتر مراجع قضائی وکلا و حقوقدانان به این موضوع و عدم نشر تصمیمات قضائی در این بحث به جهت عدم ابلاغ تصمیمات در اجرای احکام همانند آراء دادگاهها و فقدان آراء وحدت رویه و ماهیت موضوع که کمتر ماهیت قضائی دارد باشد. بنابراین در این رساله می کوشیم گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم. حال در پایان مقدمه به ادامه کار در فصل اول می پردازیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122