پايان نامه احترام به حق مکتسب و بررسي مصاديق عمده آن در حقوق داخلي و بين الملل خصوصي ضمن تطبيق با فقه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه احترام به حق مکتسب و بررسي مصاديق عمده آن در حقوق داخلي و بين الملل خصوصي ضمن تطبيق با فقه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه احترام به حق مکتسب و بررسي مصاديق عمده آن در حقوق داخلي و بين الملل خصوصي ضمن تطبيق با فقه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده  1
مقدمه2
طرح موضوع 2
انگیزه‌ی انتخاب موضوع3
ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن 4
پیشینه‌ی تحقیق  4
اهداف تحقیق     4
سؤالات تحقیق 4
فرضیات تحقیق  5
روش انجام تحقیق6
ساختار تحقیق    6
2فصل اول: احترام به حق مکتسب    7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب    8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب    8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب
بند اول: نظریه ی کلاسیک     11
الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته    12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته    12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی
بند سوم:نقد نظریه‌ها     13
مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق    17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه    17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب    17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی    18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت    18
ب:المشقت تجلب التیسر    19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر    19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک    20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء    20
و: الحق للمتقدم
ر:جب                                                            20
بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب    21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)    21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب    21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق    23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی    24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی    24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب    25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی    25
بند اول :آثار و نتایج کلی    25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه    27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه    29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی    30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی    30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی    31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان    33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان    34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان    34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق    35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه    35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق    37
گفتار سوم: حقوق انتقالي    39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زماني قوانين    40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين    40
الف– مفهوم قاعده    40
ب– مباني قاعده    41
ج- قلمرو قاعده    43
د-استثنائات قاعده    44
1-قوانين تفسيري    44
2-تغييررويه قضايي    44
3-قوانين مربوط به صلاحيت و آئين دادرسي و اجرا    45
4-قوانين مربوط به حذف يا تخفيفمجازات‌ها    45
بنددوم: قاعده اثرفوري قانون يا حكومت قانون برآينده    47
الف-مفهوم قاعده    47
ب-مباني قاعده    47
ج-قلمرو قاعده    50
د-استثنائات قاعده    50
گفتار پنجم: شيوه‌هاي رفع تعارض قوانين در زمان    51
بنداول: شيوه‌ی شخصي    51
بنددوم: شيوه‌ی نوعي    52
الف: موقعيت‌هاي حقوقي گذشته    52
ب: موقعيت‌هاي درجريان تكوين    53
بندسوم: انتخاب شيوه ی برتر    54
مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان    54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان    54
گفتار دوم: اصل سرزمينی بودن قوانين و استثنائات آن    55
بنداول: اصل سرزمينی بودن قوانين    55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمينی بودن قوانين    55
الف-قوانين مربوط به احوال شخصي    55
ب-قوانين مربوط به اموال    56
ج-قوانين مربوط به طرز تنظيم اسناد    56
د-قوانين مربوط به نظم عمومي و امنيت    56
گفتار سوم: تعارض قوانين درمكان    57
گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانين    58
بند اول: تعريف و مفهوم    58
بنددوم: حالتهاي تعارض متحرك    59
بندسوم: فايده‌ی تفكيك بين مرحله‌ی تشكيل حق و تاثير بين‌المللي حق    60
بندچهارم: شرايط تاثير بين‌المللي حق    61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانين    62
فصل سوم: مصاديق عمده‌ی حق مكتسبه داخلي و بين‌المللي ضمن تطبيق با فقه    64
مبحث اول: مصاديق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلي    65
گفتاراول: حقوق عيني    65
بند اول: حقوق عيني اصلی    65
الف: حق مالكيت    65
ب: حق انتفاع    66
ج: حق ارتفاق    67
د: حق تحجير    68
ه: حق شفعه    69
بند دوم: حقوق عيني تبعي    71
گفتار دوم: حقوق معنوي (حقوق عيني در اموال غيرمادي)    72
بنداول: مالكيتهاي ادبي و هنري (حق مولف و هنرمند)    73
بنددوم: مالكيتهاي صنعتي و تجارتي (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتي و تجارتي)    74
الف-اسم تجارتي    74
ب-علائم تجارتي و صنعتي    75
بندسوم: حق اختراع    76
بندچهارم: حق كسب و پيشه وتجارت    77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ريشه)    79
گفتار سوم: حقوق ديني يا تعهدات    81
بند اول : حق مكتسب ناشي از عقد معلق    81
بند دوم: حق مكتسب ناشي از قولنامه «تعهد به بيع»    83
بند سوم: حق مكتسب ناشي از تعهد به نفع شخص ثالث    85
گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه    87
گفتار پنجم:وصيت و حق موصي له    88
گفتارششم: ارث و حق وارثان    89
گفتار هفتم: آئين دادرسي و حقوق اصحاب دعوي    90
بند اول: اعتبارامر مختوم يا قضيه محكوم بها    90
بند دوم: حق تجديدنظرخواهي
مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی                                       91
گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در اموال    92
بند اول: قاعده‌ی اجراي قانون محل وقوع مال    92
بند دوم: استثنائات قاعده    93
الف: وسايل نقلیه‌ی هوايي و دريايي، هواپيماها، ناوها و كشتي‌ها    93
ب: وسايل نقلیه‌ی زميني، اتوبوس‌ها، كاميون‌هاو قطارهاي راه آهن    94
گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در احوال شخصيه    94
بند اول: نكاح و طلاق    94
الف: نكاح    94
ب: طلاق    95
بند دوم:روابط بين پدر و مادر و فرزندان    96
بند سوم: روابط بين ولي و قيم با مولي‌عليه    97
الف:روابط بين ولي و مولي‌عليه    97
ب: روابط بین قيم و محجور    97
بند چهارم: حقوق ارثيه‌ی اتباع خارجه    98
گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در اسناد و قراردادها    98
بند اول: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي دراسناد    98
بند دوم: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در قراردادها    100
گفتار چهارم: آثار بين‌المللي احكام قضايي    102
گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بين المللي در ملي‌سازي اموال    103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات    105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم    106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول    106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم    115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم    118
مبحث دوم:نتایج    127
مبحث سوم:پیشنهادات    133
منابع و ماخذ    136

منابع و ماخذ :

منابع فارسي :

1-مرحوم امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 4 ، تهران انتشارات اسلاميه، چاپ بيست و يكم ، 1389 .

2-كاتوزيان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ج 4 ، تهران انتشارات شركت انتشار ، چاپ بيستم ، 1374 .

3- ———– ، فلسفه حقوق ، ج 2 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ سوم  ، 1385 .

4- ———— ، فلسفه حقوق ، ج3، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ سوم ، 1385 .

5- ———— ، گامي به سوي عدالت ، ج 2 ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ اول ، 1387 .

6- ———— ، اموال و مالكيت ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ دوم  ، 1387 .

7- ———— ، قواعد عمومي قراردادها ، ج 1 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ هشتم ، 1388

8- ————، قواعد عمومي قراردادها ، ج 3 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ پنجم ، 1387

9- ————، قواعد عمومي قراردادها ، ج 2 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ اول ، 1388

10- ———– ، عقود معين ، ج 1 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ دهم ، 1387 .

11- ———–، عقود معين ، ج 3 ، تهران انتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، 1387 .

12- ———- ، عقود معين ، ج 4 ، تهران انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ پنجم ، 1385 .

13- ———- ، شفعه ، ارث و وصيت ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ دوم ، 1380 .

14- ———- ، تعارض قوانين در زمان ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ چهارم ، 1389 .

15- ——— ، اعتبار امر قضاوت شده  ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ هشتم ، 1389

16-صفايي ، سيدحسن ، حقوق مدني ، ج 1 ، اشخاص و اموال ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ پنجم ، 1385 .

17- صفايي ، سيدحسن و امامي ، اسداله ، ج 1 ،  مختصر حقوق خانواده ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، 1380 .

18-ستوده طهراني ، حسن ، حقوق تجارت ، ج 1 ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ دوم ، 1375 .

19-شمس ،عبداله ، آئين دادرسي مدني ، ج 1 ، تهران انتشارات دراك ، چاپ بيستم ، 1387 .

20- ——— ، آئين دادرسي مدني ، ج 2 ، تهران انتشارات دراك ، چاپ بيستم ، 1387 .

21-سلجوقي ، محمود ، حقوق بين الملل خصوصي ، ج 2 ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ ششم ، 1389 .

22-الماسي ، نجادعلي ، حقوق بين الملل خصوصي ، تهران انتشارات ميزان ، چاپ يازدهم ، 1390 .

23-كشاورز، بهمن ، سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ، تهران انتشارات كشاورز ، چاپ هشتم ، 1388 .

24-عموزاد مهديرجي ، قدرت ،حق زارعانه در حقوق ايران ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ سوم ، 1391.

25-خليل پور گرگاني ، مجيد ، نسق زراعي در حقوق ايران ، تهران انتشارات دانشور ، چاپ اول ، 1379 .

26-رستمي بوكاني ، علي ، حل مشكلات ثبتي ( املاك ) ، تهران انتشارات ققنوس ، چاپ سوم ، 1380 .

27-سالاري ، مصطفي ، تحصيل و تملك اراضي توسط دولت  ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، 1391 .

28-محمدي ، ابوالحسن، قواعد فقه ، تهران انتشارات دادگستر ، چاپ سوم ، 1377 .

29-مرحوم دشتي ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه اميرالمومنين (ع ) ، قم انتشارات عطرآگين ، چاپ اول ، 1386.

30- شيرواني ، علي ، ترجمه لمعه (دمشقيه ) ، ج 2 ،قم انتشارات دارالفكر ، چاپ پنجم ، 1375 .

31-لطفي، اسداله ، ترجمه شرح لمعه( دمشقيه )،تهران،نتشارات مجد ، چاپ هفتم ، 1388 .

32-شيرواني ، علي و غرويان ، محسن ، ترجمه اصول فقه مظفر ، ج 2 ، قم انتشارات دارالفكر ، 1388.

مقالات :

1-زارعي، محمدحسين و بهنيا ، مسيح ، تاملي بر امكان اعمال اصل انتظار مشروع .

2-صفائی،محمدصالح،اموال در حقوق بین‌الملل خصوصی.

3-میرعباسی، سیدباقر، ملی کردن در حقوق بین‌الملل.

روزنامه  و مجلات و نشريات :

1-فصلنامه پژوهشي ، تحليلی و آموزشی مجد ، سال ششم ، شماره 21-22 .

2-مجله كانون سردفتران و دفتر ياران ، سال 45 ،شماره36.

3-مجله پژوهشهای حقوقی ،علمی-ترویجی ،سال هشتم ،شماره23.

قوانين :

1-قانون مدني مصوب 1307.

2-قانون تجارت مصوب 1311 و لايحه اصلاحي آن مصوب 1347 .

3-قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 .

4-قانون ثبت اسناد و املاك .

5-قانون امور حسبي .

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

واژگان کلیدی: حق مکتسب ، حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارض متحرک قوانین ، عطف بما سبق نشدن قوانین ، اثر فوری قانون .

مقدمه :

طرح موضوع

کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته‌اند شناخته می‌شود‌. هر‌جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص‌ترین این رابطه‌هاراروابط حقوقی تشکیل می‌دهند. اشخاص همواره روابط اجتماعی خود را بر‌اساس قوانین حاکم در زمان‌، تنظیم نموده و در سایه‌ی این احساس امنیت و آزادی است که به تحقق اهداف عدالت اجتماعی امیدوار می‌گردند‌. حال در صورتی که قانون جدیدی از طریق مرجع قانونگذاری وضع شود و قواعد آن را به گذشته نیز تسری دهد این عمل قانونگذار حقوقی را که اشخاص در اثر ایجاد موقعیت‌های مختلف به دست آورده‌اند در معرض خطر قرار می‌دهد‌ و دیگر نمی‌توان به ثبات اقتصادی جامعه و نظم در روابط اجتماعی بین اشخاص امید داشت. لذا از برخورد و جدال دو قانون سابق و لاحق مسأله احترام به حق مکتسب افراد بروز می‌کند. بنابراین حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلّمی هستند که اشخاص در نتیجه‌ی اجرای قانون قدیمدر روابط اجتماعی خود کسب کرده‌اند و مقتضی است که این حقوق مصون از هر گونه تعرض قوانین جدید باشند. با این حال چنانچه خواهیم دید این امر مطلق نیست و در مواردی با اقتضاء مصلحت اجتماعی و نظم عمومی تحت شرایط خاصی ممکن است قواعد قانون جدید به گذشته نیز تسریداده شود‌، اما این موارد حالت استثنایی داشته و مستلزم تصریح قانونگذار در قانون مؤخر التصویب می‌باشد به طوری که در ماده ی 4 ق.م. آمده است‌: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد».

البته موارد تسری قواعد قانون جدید به گذشته منحصر به تصریح قانونگذار نبوده و در مباحث آتی مفصلاً به آنها پرداخته خواهد شد. عدم تأثیر قوانین در گذشته تحت عنوان «قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین» مطرح بوده که ماده 4 ق.م. نیز متضمن آن می‌باشد. در کنار این قاعده‌ی حقوقی قاعده دیگری نیز وجود دارد که از آن به «اثر فوری قانون» تعبیر می‌گردد. این قاعده مبیّن حکومت قانون برآینده است. براساس این قاعده حکومت قانون ناظر برآینده بوده و اثر فوری قانون ایجاب می‌کند که قانون جدید بر کلیه‌ی موقعیت‌های حقوقی در حال جریان و آینده حکومت نماید.

به قواعد یاد شده اصطلاحاً، قواعدحل تعارض قوانین در زمان اطلاق می‌گردد. قواعدی که با کمک آن‌ها می‌توان به حل و فصل تعارض قوانین در زمان دست یافت .

هر‌گاه تعاملات حقوقی می‌توانستند محدود به تعاملات حقوقی داخلی شوند، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی‌شد و تصور جامعه‌ای بین المللی امکان نداشت. ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی بنماید.زیرا، در هیچ دوره‌ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آنها به این اندازه گسترش نیافته است. مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین المللی بی‌شماری می‌شود . این مسایل گاهی در ارتباط با روابط میان دولتها و گاه در روابط میان اتباع آنها با یکدیگر و یا با دولت‌های غیر متبوع است. جریان صحیح این رابطه‌ها ایجاب می‌کند که بر آن‌ها قاعده‌هایی حاکم باشد.

هنگامی که یک رابطه‌ی حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علت آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشورهای دیگر قرار گیرد، این سؤال را مطرح می‌کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است. لذا چه در مسایل حقوق داخلی و چه درعرصه بین المللی با مسأله تعارض قوانین در زمان و مکان مواجه هستیم، با این تفاوت که در حقوق داخلی این تعارض بین دو قانون قدیم و جدید مصوب مرجع قانونگذاری یک کشور است در حالی‌‌که در حقوق بین الملل خصوصی تعارض میان قوانین دو یا چند کشور بوده که دارای مراجع تقنینی مختلف و مختص به هر یک از کشورها می‌باشند.

بنابراین در فصول پایان نامه حاضر به ترتیب به مباحث مبانی و کلیات احترام به حق مکتسب‌، قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان و بررسی مصادیق عمده‌ی آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه پرداخته شده و مسایل مطروحه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

انگیزه انتخاب موضوع :

احترام به حق مکتسب همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر کسی بوده که در وادی علم حقوق قدم نهاده است، با این وجود آن‌چنان که باید و شاید به این مبحث پرداخته نشده و شناخت حق مکتسب و مصادیق آن کم و بیش با ابهاماتی مواجه بوده است. این که حق مکتسب چیست و تحت چه شرایطی به آن، عنوان حق مکتسب اطلاق می‌شود و دارای چه مصادیقی در حقوق داخلی و بین المللی می‌باشد نگارنده را برآن داشت تا پژوهشی در این زمینه به عمل آورده و ضمن بهره‌گیری از تحقیقاتی که به صورت پراکنده و کلی در آثار حقوقدانان شده است با تفصیل بیشتری در این زمینه به شناخت عمیق‌تری از حق مکتسب و مصادیق آن در حقوق داخلی و بین المللی نائل آید. تألیف پایان نامه حاضر با توجه به موارد مذکور صورت گرفته است و در این راستا نگارنده،ضمن تجزیه و تحلیل حقوق ایران کوشش نموده نارسایی‌ها و احیاناً عواقب نامطلوب اجرای بعضی قواعد موجود را گوشزد کند. از طرف دیگر حقوق بین الملل خصوصی ایران به ویژه در مبحث مربوط به تعارض قوانین نیز مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های حقوق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ما را در شناخت بیش از پیش موضوع یاری نماید. امید است که این اثر، با همه کمبودهایش، مطلوب طبع خوانندگان قرار گیرد.

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت های آن :

احترام به حق مکتسب یکی از قواعد مسلّم حقوقی به شمار می‌رود با این حال از این قاعده با عنوان یاد شده در قوانین و مقررات بحث چندانی نشده و بیشتر به بیان کلیاتی از آن اکتفا گردیده است. لذا ضرورت انجام تحقیقی در این زمینه که در عمل باعث هر چه بیشتر روشن شدن ماهیت حق مکتسب و شناخت مصادیق عمده آن گردد احساس می‌شود. در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است که دراینخصوص پرده‌ی ابهام ازچهره‌یحق مکتسب کنار زده شده وپاسخ صریح و روشنی به سؤالات ایجاد شده در موضوعات مرتبط باآن داده شود‌.

پیشینه ی تحقیق :

باتوجه به جستجوهای گسترده در زمان جمع آوری مطالب به جرأت می‌توان گفت که در خصوص موضوع این پایان‌نامه با عنوان احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه تا کنون پژوهشی جامع و کامل صورت نگرفته است و بیشتر به صورت پراکنده در آثار حقوقدانان آن هم صرفا به برخی از ابعاد موضوع پرداخته شده است .

اهداف تحقیق :

برخی از اهدافی که این پایان نامه به دنبال دارد عبارتند از:

1ـ بررسی مفهوم و ماهیت حق مکتسب

2ـ بررسی مسأله تعارض قوانین در زمان و مکان

3ـ بررسی شرایط ایجاد و آثار حق مکتسب داخلی و بین المللی

4ـ بررسی مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ایران ضمن تطبیق بافقه

سؤالات تحقیق :

سؤالاتی که در راستای موضوع و اهداف پایان نامه قابل طرح است به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ مفهوم حق مکتسب چیست؟دارای چه مبانی ای در فقه و حقوق می باشد؟

2ـ مساله تعارض قوانین در زمان و تعارضهای متحرک چه ارتباطی با بحث حق مکتسب دارند؟

3ـ مفهوم حق مکتسب داخلی و بین المللی چیست؟چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند؟

فرضیات تحقیق :

با توجه به سؤالاتی که مطرح شد فرضیاتی به شرح زیر در ذهن نگارنده نقش می‌بندد:

1ـ همین که حقی به موجب قانون حاکم در زمان ایجاد حق برای شخصی به وجود آمد مکتسب است و قانون جدید اصولا نمی‌تواند به چنین حقیتعرض نماید هرچند ممکن است در برخی موارد استثنایی قانون به گذشته نیز تسریداده شود.با اینکه حق مکتسب به مفهوم امروزی آن در فقه اسلامی سابقه ای ندارد و دلیل آن نیز منتفی بودن بحث تعارض قوانین در آن زمان بوده با این حال به استناد اصل عملی استصحاب و برخی قواعد فقهی از قبیل:دفع مفسده اولی من جلب مصلحت و…می توان به مبانی این حق دست یافت.

2ـ حق مکتسب در اثر تعارض قوانین قدیم و جدید ظهور و بروز می نماید و در نتیجه این تقابل است که در مقام رفع تعارض زمانی قوانین و با استفاده از قواعد مربوطه قایل به احترام به حق مکتسبه ناشی از قانون سابق می گردیم.در عرصه‌ی بین‌المللی نیز مساله تعارض متحرک قوانین مطرح بودهبه طوری که یک رابطه حقوقی به دو نظام حقوقی متفاوت در زمانهای مختلف ارتباط پیدا می کند.

3ـ حق مكتسبه داخلي: حقي را كه در درون يك حاكميت به وجود آمده ولي به طور كامل استیفا نشده، از آن جهت كه در درون مرزهاي يك كشور در حال اثرگذاري است، حق مكتسب درون مرزي می گویند .برخي از مصاديق حق مكتسب داخلي عبارتند از: حقوق معنوي، حق تحجير، حق شفعه، حق كسب و پيشه و تجارت.حق مكتسبه بين المللي: بسا اتفاق مي‌افتد كه رابطه بين سيستم‌هاي حل تعارض به صورت يك رابطه زماني جلوه مي‌كند به اين ترتيب كه يك رابطه حقوقي در دو زمان متوالي به دو سيستم حقوقي متفاوت مربوط می شود .در اين مورد مساله تعارض قوانين در مراحل وجودي يك حق مطرح مي‌گردد كه از آن به حق مكتسبه بين‌المللي تعبير مي‌شود.مانند: حق مكتسب مندرج در ماده 966 ق.م. در خصوص اموال منقول.

حق مکتسب داخلی و بین المللی علیرغم شباهت هایی که دارند از یکدیگر متمایزند:در مکتسب بودن براساس قوانین متعارضهر دوی آنها به یکدیگر شباهت دارند ولی در حق مکتسب داخلی قانون حاکم در قلمرو مرزهای یک کشور چنین حقی را برای شخص به وجود آورده که می‌بایست در وضع قانون جدید چنین حقی مورد احترام و توجه قرار گیرد این در حالی است که در حق مکتسب بین المللی حق در یک زمان خاص و در یک کشور معین برای شخصی ایجاد شده و سپس اجرای آن حق در زمان دیگری در یک کشور بیگانه مطرح می باشد که می بایست اصولا مترتب آثار در کشور محل اجرای حقباشد.بنابراین قوه قانونگذاری در حقوق داخلی واحد است در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی هر کدام از مراجع قانونگذاری به دو یا چند کشور مختلف تعلق دارند و دیگر اینکه در حقوق داخلی فقط مساله تعارض زمانی قوانین قدیم و جدید مطرح بوده در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی با دخالت عنصر خارجی بجز تعارض زمانی مساله تعارض مکانی بین قوانین دو یا چند کشور نیز مورد نظر می باشد.

روش انجام تحقیق :

در پایان یادآور می شویم که روش انجام تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و اطلاعات راجع به این پایان نامه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و در مواقع لزوم به طور میدانی گردآوری شده است.

ساختار تحقیق :

این پایان‌نامه تحت عنوان”احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ضمن تطبیق بافقه” مشتمل بر چهار فصل است: فصل اول با عنوان احترام به حق مکتسب به شناخت کلی حق مکتسب اعم از تعریف حق مکتسب، مفهوم و شرایط و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن ،آثار حق مزبور در حقوق داخلی و بین المللی و بررسی نظریات ارائه شده در این زمینه از طرف حقوقدانان اختصاص یافته است. در فصل دوم با عنوان قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان به بررسی مسأله تعارض زمانی و مکانی قوانین، تعارض‌های متحرک، قواعد حل تعارض و شیوه‌های آن پرداخته شده،در فصل سوم به بررسی مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه مبادرت گردیده و در فصل چهارم نیز خلاصه‌ی مطالب فصول پیشین،نتیجه‌گیری و پیشنهادات بیان شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122