پايان نامه احتضار و حقيقت مرگ در انديشه امام خميني (ره) و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه احتضار و حقيقت مرگ در انديشه امام خميني (ره)  و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 309 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه احتضار و حقيقت مرگ در انديشه امام خميني (ره)  و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول؛کلیات 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف و تبیین مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4 اهداف 4
1-5 سؤالات 4
1-5-1 سؤالات اصلی 4
1-5-2 سؤالات فرعی 4
1-6 فرضیه ها 4
1-7 پیشینه 5
1-8 روش تحقیق 5
1-9 اهمیت مرگ و مرگ اندیشی 5
1-9-1 چشم انداز فلسفه و عرفان اسلامی به مرگ 6
1-9-2 چارچوب های نظری بحث از نگاه ملاصدرا و امام 7
1-10 بررسی مفاهیم 8
1-10-1 احتضار 8
1-10-2 مرگ 9
1-10-3 أجل 9
1-10-4 قبض روح 10
فصل دوم؛ عالم احتضار 11
2-1 چیستی عالم احتضار 12
2-1-1 معنای عالم احتضار و وجوه تسمیه آن 12
2-1-1-1 احتضار 12
2-1-1-2 نزع 14
2-1-1-3 سوق 14
2-1-1-4 سکر 15
2-1-1-5 غمرات موت 16
2-1-1-6 معاینه 16
2-1-2 ویژگی های عالم احتضار 17
2-1-3 جایگاه عالم احتضار به مثابه دروازه عالم برزخ 18
2-1-4 رابطه نفس و بدن در حالت احتضار 20
2-1-4-1 نظر صدرالمتألهین و حضرت امام (رحمهما الله) 20
2-1-4-2 نظر آیات و روایات 21
2-1-3 حضور ملائک و صاحبان ولایت کلیه الهیه در عالم احتضار 21
2-1-3-1 بیان چند حدیث در اثبات حضور ولایت ائمه بر بالین محتضر 23
2-1-3-2 تعبیر دیگری از حضور ولایت کلیه در هنگامه احتضار 28
2-2 احوالات محتضر 30
2-2-1 اقسام نفوس محتضرین 30
2-2-2-1 بیان حضرت امام در اقسام نفوس محتضرین 33
2-2-2-2 بیان گروهی دیگر از محتضرین در کلام امیرالمومنین (علیه السلام) 34
2-2-2 خوشی ها و ناخوشی های محتضر 36
2-2-2-1 خاستگاه خوشی ها و ناخوشی های محتضر 36
2-2-2-2 خوشی ها و ناخوشی های محتضر از اعمال خویش 37
2-2-2-3 خوشی ها و ناخوشی های محتضر از عوامل محیطی 39
2-2-3 آگاهی محتضر نسبت به حال خود و عوالم پس از مرگ 49
2-2-4 قدرت محتضر نسبت به دخل و تصرفات 52
2-2-4-1 آیه یکم: 53
2-2-4-2 آیه دوم: 54
2-2-4-3 آیه سوم: 56
2-2-4-4 آیه چهارم: 57
فصل سوم؛ مرگ، علت و اقسام آن 59
3-1 معنای مرگ 60
3-1-1 معنای مرگ از دیدگاه فلاسفه و حکما 60
3-1-2 معنای مرگ در قرآن 61
3-2 ابعاد مختلف حقیقت مرگ 63
3-2-1 حقیقت مرگ از دیدگاه صدرالمتألهین 63
3-2-1-1 مرگ به مثابه مرحله ای در حرکت جوهری 63
3-2-1-2 مرگ به مثابه ولادت در جهان دیگر 65
3-2-1-3 مرگ به مثابه خیر و کمال و امری وجودی 66
3-2-1-4 مرگ بدن و حرکت قسری 68
3-2-1-5 مرگ به مثابه ترک بدن 69
3-2-1-6 جمع بندی 71
3-2-1-7 نظر شیخ الرئیس در باب چیستی و حقیقت مرگ 72
3-2-2 حقیقت مرگ از دیدگاه حضرت امام (رحمة الله علیه) 73
3-2-2-1 مرگ به معنای خروج از طبیعت 73
3-2-2-2 مرگ امر وجودی 75
3-2-3 مرگ در آیات و روایات 76
3-2-3-1 حقیقت مرگ 77
3-2-3-2 ماهیت وجودی مرگ 79
3-3 مجانست خواب و مرگ 84
3-3-1 ماهیت خواب 85
3-3-1-1 دیدگاه صدرالمتألهین 85
3-3-1-2 دیدگاه حضرت امام 86
3-3-1-3 بیان آیات و روایات 87
3-3-2 جایگاه نفس در عالم خواب و مرگ 88
3-3-2-1 دیدگاه صدرالمتألهین 89
3-3-2-2 دیدگاه حضرت امام (رحمةالله علیه) 92
3-3-2-3 بیان آیات و روایات 95
3-3-3 انقطاع نفس از بدن و ورود به سعه مجردات در هنگام خواب و مرگ 98
3-3-3-1 نظر صدرالمتألهین 98
3-3-3-2 نظر حضرت امام ( رحمه الله علیه) 99
3-3-3-3 نتیجه 100
3-3-3-4 بی حرکتی بدن در حالت خواب و مرگ 101
3-3-4 مشاهدات و ادراکات نفس در عالم خواب و مرگ 102
3-3-4-1 نظر صدرالمتألهین 103
3-3-4-2 نظر امام خمینی (رحمةالله علیه) 107
3-3-4-3 بیان آیات و روایات 115
3-4 تحلیل فلسفی رابطه نفس و بدن در هنگام مرگ 119
3-4-1 نیاز نفس به بدن 119
3-4-1-1 نظر صدرالمتألهین 119
3-4-1-2 نظر حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) 120
3-4-2 نیاز بدن به نفس 122
3-4-2-1 نظر صدرالمتألهین 122
3-4-2-2 نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) 123
3-4-2-3 نکته: (وحدت نفس و بدن در عین ثنویت آن ها) 124
3-4-3رابطه مرگ با نفس و بدن 126
3-4-3-1 نظر صدرالمتألهین 126
3-4-3-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) 128
3-4-3-3 بیان آیات و روایات 131
3-5 عمومیت مرگ 133
3-5-1 هر موجود زنده ای می میرد 135
3-5-2 مرگِ مرگ 137
3-6 علت فلسفی مرگ 138
3-6-1 دیدگاه صدرالمتألهین 138
3-6-1-1 تدرج نفس 139
3-6-1-2 نشئات نفس 141
3-6-1-3 تحولات و مدارج نفس 143
3-6-2 دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) 144
3-6-2-1 انسان قبل از دمیده شدن روح 145
3-6-2-2 سیر نفس انسانی (پس از دمیدن روح در بدن) 147
3-6-3 علت فلسفی مرگ در بیان آیات و روایات 150
3-6-3-1 مرگ مرحله ای از حرکت جوهری 153
3-6-4 نگاهی کوتاه به معنا و جایگاه أجل در حکمت و قرآن 154
3-7 انواع مرگ 156
3-7-1 مرگ آن به آن در بستر قوه و فعل 157
3-7-1-1 نظر صدرالمتألهین 157
3-7-1-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) 158
3-7-1-3 بیان آیات و روایات 159
3-7-2 مرگ طبیعی یا أجل مسمی 161
3-7-2-1 نظر صدرالمتألهین 161
3-7-2-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) 164
3-7-2-3 بیان مرگ طبیعی و مرگ اخترامی و تفاوت آن ها در بیان آیات و روایات 166
3-7-3 مرگ اخترامی یا أجل معلق 168
3-7-3-1 نظر صدرالمتألهین 168
3-7-3-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) 170
3-7-3-3 بیان آیات و روایات 172
3-7-4 مرگ ارادی 173
3-7-4-1 نظر صدرالمتألهین 173
3-7-4-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) 175
3-7-4-3 بیان آیات و روایات 177
3-7-4-4 تکمله 181
فصل چهارم؛ قبض روح 187
4-1 قابضین ارواح 188
4-1-1 اقسام قابضین ارواح 188
4-1-2 انواع قابضین ارواح 189
4-1-2-1 خداوند 189
4-2-1-2 ملک الموت 192
4-2-1-3 اعوان ملک الموت 197
4-2-1-4 عالین 200
4-2 حقیقت و معنای قبض روح 203
4-2-1 معنای قبض روح 203
4-2-2 حقیقت قبض روح 204
4-3 کیفیت قبض روح 210
4-3-1 مراحل قبض روح 213
4-4 انواع قبض روح 215
4-4-1 قبض روح ارواح طیبه 215
4-4-1-1 آیه اول (استقامت کنندگان) 216
4-4-1-2 آیه دوم (پاک سرشتان) 217
4-4-1-3 آیه سوم (نفوس مطمئنه) 219
4-4-2 قبض روح ارواح غیر طبیه 220
4-4-2-1 منافقان 221
4-4-2-2 مستکبرین و کافران 223
4-4-2-3 مستضعفین قاصر 228
فصل پنجم؛ مسائل پیرامون احتضار و مرگ 231
5-1 مسأله ترس از مرگ و شوق به آن 232
5-1-1 ترس از مرگ 232
5-1-1-1 نظر جناب صدرالمتألهین در مسأله ترس از مرگ 232
5-1-1-2 نظر حضرت امام (رحمه الله علیه) در مسأله علل خوف از مرگ 235
5-1-1-2-1 علاقه و وابستگی به دنیا 235
5-1-1-2-2 حب بقا و تنفر از فنا 236
5-1-1-2-3 عدم اعتقاد به معاد و حیات برتر 238
5-1-1-3 ترس از مرگ در قرآن 239
5-1-1-4 انواع خوف 242
5-1-1-5 آثار خوف از مرگ 244
5-1-2 شوق به مرگ 245
5-1-2-1 شوق به مرگ در قرآن 247
5-1-2-2 آرزوی شهادت زیبا ترین تجلی شوق به مرگ 250
5-1-2-3 درخواست مرگ 253
5-2 مسأله سکرات موت و اسرار آن 258
5-3 مسأله غسل و کفن و نماز میت و اسرار آن 261
5-3-1 غسل و کفن 262
5-3-2 اسرار نماز میت 265
5-4 مسایل پس از مرگ در آغاز عالم قبر 268
5-4-1 ماهیت قبر در منظر صدرالمتألهین و امام خمینی (رحمهما الله) 269
5-4-2 ماهیت قبر در بیان آیات و روایات 270
5-4-3 سیر روح در قبر 271
5-4-3-1 سوال و جواب در قبر از دیدگاه صدرالمتألهین و حضرت امام (رحمهما الله) 272
5-4-3-2 سوال و جواب در قبر در بیان آیات و روایات 278
5-4-4 رابطه روح و جسم در عالم قبر 281
5-4-4-1 نظر صدرالمتألهین و حضرت امام (رحمهما الله) 281
5-4-4-2 بیان آیات و روایات 283
5-4-5 نعیم و جحیم در عالم قبر 285
5-4-5-1 نظر صدرالمتألهین و حضرت امام (رحمهما الله) 285
5-4-5-2 بیان آیات و روایات 288
فهرست منابع 290
منابع فارسی 290
منابع عربی 293
مقالات 296

فهرست منابع

منابع فارسی

قرآن کریم. ترجمه المیزان

نهج البلاغه. ترجمه دشتی

ابن بابویه، محمدبن علی . أمالی .نص، ترجمه محمدباقر کمره ای، تهران: انتشارات کتابچی، چاپ ششم،(1376)

____________. علل الشرائع. جلد 1، ترجمه محمدجواد ذهنى تهرانى، قم: مومنین،(1380) .

____________. من لا يحضره الفقيه . جلد 1 و 2، ترجمه محمدجوادغفارى، صدرالدین بلاغی، ، تهران : نشر صدوق، چاپ اول ،(1367) .

ابن سینا، حسین بن عبدالله. الهیات نجاه.تصحيح سعيد زايد،قم‏: مكتبة آية الله المرعشى‏، (1404 ه ق).

ابن طاووس، علی بن موسی. لهوف. ترجمه ابوالحسن مير ابو طالبى، قم: دلیل ما، (1380).

اردبیلی،عبدالغنی. تقريرات فلسفه. جلد 1و2و3، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول ، (1381) .

. بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین . مخزن العرفان در تفسير قرآن. جلد 1و4و5و9و11و15، تهران: نهضت زنان مسلمان، (1361).

بروجردی، سیدمجمد ابراهیم. تفسير جامع.جلد 2و6و7، تهران: انتشارات صدر، چاپ ششم ،( 1366).

بستانی، فواد افرام. فرهنگ ابجدى. مترجم رضا مهیار، تهران: نشر اسلامی،(1375).

جوادی آملی ، عبدالله. تفسیر موضوعی قرآن کریم معاد در قرآن. جلد4، محقق علی زمانی قمشه ای ، بیجا: موسسه اسراء، چاپ ششم ،( 1388).

حسن زاده آملی، حسن. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه. تهران: الف لام میم،( 1383).

_____________. دو رساله مثل و مثال. تهران: طوبی،(1382).

_____________. عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيون. نص و جلد2،، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر،(1385).

_____________. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1378).

____________. هزار و یک کلمه.جلد1، قم: بوستان کتاب، (1381).

حسینی طهرانی، محمدحسین. روح مجرد. مشهد: علامه طباطبایی،(1429 ق).

________________. معاد شناسی.جلد1، مشهد: نور ملکوت قرآن ،چاپ یازدهم،(1427 ق).

________________ .معاد شناسی. جلد1و2 ، مشهد: انتشارات ملکوت نور قرآن، چاپ یازدهم ،(1423 ق) .

خمینی، روح الله. آداب الصلاه . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، چاپ سیزدهم ، (1378) .

__________. استفتائات.قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، (1382)

__________. تحرير الوسيله. جلد1، ترجمه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)،( 1385 ).

__________. تفسير سوره حمد. .تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)،(1375).

__________. حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى.تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،( بی تا).

__________. جهاد اكبر یا مبارزه با نفس. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)،(1378).

__________. رساله توضيح المسائل. (بی جا: بی نا، بی تا)

__________. سر الصلاه (معراج السالكين و صلاة العارفين).تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (1378) .

__________. شرح دعاء السحر. ترجمه احمد فهری زنجانی،تهران: تربت،(1376).

__________. شرح حديث جنود عقل و جهل.قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378)

__________. شرح چهل حديث ، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، (1387).

__________. صحيفه امام. جلد1و7و12و13و18، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، (1378).

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. بیروت: انتشارت دارالقلم ،چاپ اول ،(1412).

سجادی، سیدجعفر. فرهنگ معارف اسلامى. ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ،( 1373)

شاه آبادی، محمدعلی. رشحات البحار .تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول ، (1386).

____________.شذرات المعارف.تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی،( 1386).

صدرالدین شیرازی ، محمدبن ابراهیم. العرشيه.ترجمه م تصحیح غلامحسین آهنی، تهران: مولی، (1361).

_______________. ترجمه و شرح مبدا و معاد.ترجمه جعفر شانظری،قم: انتشارات دانشگاه قم(1390).

_______________. رساله سه اصل. تهران: انتشارات دانشگاه علوم معقول و منقول تهران، (1340).

_______________. شرح بر زاد المسافر . محقق جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب، (1381).

_______________. مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين. محقق حامد ناجی اصفهانی، تهران: حکمت،(1378).

طباطبایی ،سید محمدحسین. ترجمه تفسیر الميزان. جلد1و4و7و8و 9و13و14و15و17و18و19و20، نویسنده سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم:دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم ،( 1374)

طبرسى، فضل بن حسن. مجمع البيان في تفسير القرآن.جلد 9و25، مترجمان، (تهران: انتشارات فراهانی، چاپ اول ،(1360)

عاملی،ابراهیم. تفسير عاملي. جلد1،تهران: انتشارات صدوق،(1360).

کلینی، محمدبن یعقوب. فروع کافی.جلد1، مترجمان ،قم: انتشارات قدس، چاپ اول،(1388).

مجلسی، محمدباقربن محمدتقی. زاد المعاد – مفتاح الجنان. مترجم و محقق علاءالدین اعلمی، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات،( بی تا).

مطهری، مرتضی. حرکت و زمان. تهران: انتشارات صدرا،)1383).

ورام، مسعودبن عیسی. مجموعة ورام. ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوی، چاپ اول، (1369).

هاشمی رفسنجانی، اکبر. فرهنگ قرآن . جلد 2، قم: بوستان کتاب،( 1383).

منابع عربی

آلوسی،سید محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جلد6.بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، )1415 ق).

ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله.شرح نهج البلاغة .قم: کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، (بی تا).

ابن اثیر، محمدبن مبارک. النهاية. جلد 4، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،(1367).

ابن بابویه، محمدبن علی. التوحيد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، (1398ق).

_____________. الخصال. جلد2، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، (1362).

_____________ .معاني الأخبار. النص و جلد2، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم (1361) .

ابن سینا، حسین بن عبدالله. شفا. قم: مدرسه آیت الله مرعشی نجفی)1404ق).

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی. تحف العقول. نص، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، (1363 ق) .

ابن عربى ، ابو عبدالله محيى الدين محمد. تفسير ابن عربي.جلد 1و2، بیروت: دار احياء التراث العربى، چاپ اول ، (1422 ق) .

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب.جلد 13، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، (1414 ق ) .

بحرانی،سیدهاشم. البرهان في تفسير القرآن.جلد 4و5، تهران: بنیاد بعثت ،چاپ اول ،(1416 ق).

تهاونی،محمدعلی بن علی. کشاف اصطلاحات علوم و فنون.جلد1، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون،(بی تا)

حر عاملی ، محمدبن حسن.وسائل الشيعة.جلد 2و15، قم: موسسه آل البیت،( 1409 ق).

حویزی، علی بن جمعه. تفسير نور الثقلين. جلد1،قم: انتشارات اسماعیلیه ،چاپ چهارم ،(1415 ق).

صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم. اسرار الآيات. تحقیق خواجوی، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه اسلامی،(1360 ) .

_____________. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. جلد1و2و3و7و8و9 ، قم: مکتبه المصطفی،( 1368).

_____________.الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية. بی جا: نشر دانشگاهی ، (1360).

_____________.المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران،(1354)

_____________.. المظاهر الالهية فى اسرار العلوم الكمالية. .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا،(1378).

_____________. تفسير القرآن الكريم (صدرا).جلد 1و2و3و4و6و7، قم: انتشارات بیدار، چاپ دوم (1366).

_____________.سه رسائل فلسفى. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، (1387).

_____________.شرح أصول الكافي.جلد 2و3. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،( 1366).

_____________.كسر الاصنام الجاهلية.تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا،(1381)

_____________.مجموعة الرسائل التسعة.تهران: بی نا،(1302 ق).

طریحی، فخرالدین بن محمد. مجمع البحرين.جلد 5، محقق احمد حسینی اشکوری، تهران: مرتضوی،(1375)

طوسی،محمدبن حسن. تهذيب الأحكام .جلد 6، مصحح حسن خرسان، تهران: داراکتب الاسلامیه،(1390 ق).

طیب، سید عبدالحسین. أطيب البيان في تفسير القرآن.جلد11و13، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم ،( 1378) .

عسكرى، امام ابومحمد حسن بن على.التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. قم: مدرسه امام مهدی، (1409 ق).

فراهیدی ، خلیل بن احمد. کتاب العین .جلد1و6، قم: دارالهجره ، چاپ دوم ،( 1409).

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. الوافي.جلد4، اصفهان: مکتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة،( بی تا) .

قرشی، سیدعلی اکبر.قاموس قرآن. جلد4و5و7، تهران:دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم ، (1371).

قمی، علی بن ابراهیم. تفسير القمي. جلد2، قم: دارالکتاب چاپ چهارم ،(1367).

قمی مشهدی ، محمدبن محمدرضا. تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب.جلد 14، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی،( 1368).

قیومی، احمدبن محمد.مصباح المنير فب غریب الشرح الکبیر.جلد1، قم: دارالهجره ،( بی تا).

کلینی،محمدبن یعقوب، الكافي.جلد2و3، تهران: دارالکتب الاسلامیه،(1407 ق).

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. ‏بحار الأنوار . جلد56و58، بیروت:دار إحياء التراث العربي ، چاپ دوم ‏،( 1403) .

محقق سبزواری. اسرار الحكم. قم: مطبوعات دینی،( 1383).

مصطفوی، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. جلد1و13، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (1360).

. نوری، حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل.جلد2و4و11، بیروت : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، (1408).

نهج البلاغة (للصبحي صالح)، قم: دارالهجره،( بی تا).

مقالات

زارع، فاطمه؛ ریاحی،علی ارشد. « بررسی تطبیقی رؤیا از منظر ابن عربی و ملاصدرا». فلسفه و کلام، شماره 90، بهار و تابستان 92، ص 15.

هاشمی، سید حمید. « مقاله خواب و رؤیا در قرآن». گلستان قرآن، شماره 152، تیر 1382.

چکیده

هرگونه تأمل و ژرف کاوی و بازپژوهی پیرامون مسأله اسرار آمیز احتضار و مرگ، از ضرورت غیر قابل انکاری برخوردار بوده و خلأ پژوهشی محسوس در این زمینه بر اهمیت پردازش به آن می افزاید. مبانی و چهاچوب های نظری دستگاه تفکر صدرایی از متعالی ترین چشم اندازهایی است که از فراز آن می توان به ابعاد این مسأله نگریست. در دیدگاه ملاصدرا و امام، عالم احتضار، به عنوان عالم ورود به آستانه مرگ و حالات منحصر به فرد و ویژه اش در سیر تکاملی وجودی نفس مورد توجه قرار گرفته و حقیقت مرگ به عنوان معبر انتقال از نشئه ملکیه ظاهریه به نشئه ملکوتیه باطنیه، مورد بررسی واقع گردیده است. در این پایان نامه، با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به تبیین حقیقت احتضار و ویژگی ها و برخی مقارنات و ملازمات آن از دیدگاه ملاصدرا و امام پرداخته شده و آن گاه سیمای حقیقت مرگ، شاخصه ها، انواع و علل آن از دیدگاه این دو اندیشمند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پایان نامه بیان مناسبات مباحث، از اهداف و سویه های اصلی محتواست. مبانی ای نظیر تعدد و تمایز عوالم هستی و نشئات نفس و نحوه سیر تکاملی موجودات در عوالم هستی، از طریق حرکت جوهری و همچنین نحوه ارتباط نفس و بدن از مهمترین مبانی است که در ارتباط با موضوع، مورد تأمل قرار گرفته است.

واژه های کلیدی :مرگ، احتضار، قبض روح، آیات و روایات، ملاصدرا، امام خمینی.

فصل اول

کلیات

 1-1 مقدمه

حیات بشر از همان آغاز با مرگ آمیخته و عجین شده است و خدا مرگ را در خلقت، بر حیات مقدم داشت، چراکه زندگی و حیات بدون وجود مرگ و بینش صحیح نسبت به آن، هدف، معنا و جاودانگی خود را از دست می دهد. آنچه ارتباط مستقیم با جهان بینی انسان دارد، فلسفه است و ملاصدرا (رحمه الله) به عنوان پایه گذار مکتبی که تاکنون بلامنازع در حیطه فلسفه یکه تازی می کند، باب جدیدی در تبیین ماهیت حیات و مرگ گشوده است، از این رو در این پژوهش تلاش شده است که نگرشی جامع و دقیق به مسأله مرگ به عنوان آخرین مرحله تکاملی انسان، در عالم ماده و پایان حیات اختیاری او بپردازیم و برای دست یابی به این مهم، با اتخاذ رویکرد تطبیقی به استقراء تام نظریات صدرالمتألهین و حضرت امام به عنوان یکی از بزرگترین پیروان این مکتب پرداخته ایم و به همین منظور حول مسایلی چون احتضار، مرگ، قبض روح، عالم قبر و مسایل مرتبط با آن ها فصولی را تحت عناوین ذیل مدون نموده ایم.

فصل اول تحت عنوان کلیات و توضیح و تبیین مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤالات و فرضیه ها، شرح مفاهیم پایه و… پرداخته شده است.

فصل دوم با عنوان عالم احتضار، به ماهیت، معنا و جایگاه عالم احتضار، انواع محتضرین، حالات احتضار و عوامل تأثیر گذار بر آن و… در اندیشه حضرت امام و ملاصدرا (علیهما الرحمة) پرداخته شده و ادله و شواهد قرآنی آن نیز ذکر گردیده است.

فصل سوم با عنوان مرگ، پیرامون مسأله مرگ، ماهیت، معنا، جایگاه، انواع و ویژگی های آن در نگاه این دو فیلسوف، بحث شده و ادله قرآنی و روایی نیز ذکر گردیده است.

فصل چهارم با عنوان قبض روح، به ماهیت و معنای قبض روح، انواع قابضین ارواح،‌ انواع ارواح قبض شونده و… در نگاه حضرت امام و صدرالمتألهین (علیهما الرحمة) و با تکیه بر آیات و روایات پرداخته شده است.

و در فصل پنجم سعی شده است، مسایل پیرامونی مرگ برای تکمیل و تتمه کار ذکر گردد، از جمله شوق و خوف نسبت به مرگ، اسرار کفن و دفن و نماز میت، و برخی مسایل قبر به اختصار در منظر فلسفه صدرا و حضرت امام (علیهما الرحمة) و با ذکر ادله و شواهد قرآنی آورده شود.

1-2 تعریف و تبیین مسأله

بررسی پدیده مرگ به عنوان طلیعه و پل عبور از عالم ماده به سوی معاد، ‌از مهمترین مباحث معاد شناسی تلقی می گردد و در مباحث نفس شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در مکتب ملاصدرا و آثار امام خمینی (علیهما الرحمة)، مطالب فراوانی در این رابطه مطرح گردیده است. در این پایان نامه سعی می شود، کلیه مسایل مربوط به عالم احتضار به عنوان دروازه مرگ و همچنین ماهیت و حقیقت و ملازمات آن در مکتب و آثار ملاصدرا و امام خمینی (علیهمه الرحمة) با استقراء تام گردآوری شده و در طرح نظام مند با ساختاری روشن ارائه گردد. رویکرد اصلی در این بحث رویکرد فلسفی-عرفانی و کلامی خواهد بود،‌ ولکن طرح دیدگاه های تفسیری این دو اندیشمند و اصطیاد آیات و روایات مناسب با این آراء، ( به صورت استشهاد و یا استدلال ) بر صحت و مقبولیت مطالب یکی دیگر از اصلی ترین رسالت های این پایان نامه محسوب خواهد گردید. تحلیل جایگاه مرگ به عنوان پایان عالم دنیا، عالم احتضار و احوالات محتضر و مباحث مربوط به اقسام مرگ و آجال و علل آن ، میزان مجانست مرگ با عالم خواب، ‌تبیین حقیقت مرگ مبتنی بر مبانی دیدگاه های مرتبط با نفس نظیر حدوث و تجرد و تکامل نفس و… و تبیین حقیقت سکرات مرگ و کیفیت قبض روح و انواع قابضین و حضور ولایت کلیه هنگام مرگ و… برخی از مسائلی است که در این پایان نامه به بررسی آن ها مبادرت خواهد گردید.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت تبیین دیدگاه های حضرت امام و ملاصدرا (علیهما الرحمة) پیرامون مسأله مرگ به عنوان یکی از ارکان مبحث معاد.

ضرورت تبیین ارائه تصویر جامع از مبحث مرگ و ملازمات آن و تأمل و تعمیق در مباحث مربوط به این حوزه.

ضرورت مبرهن نمودن مسائل فلسفی و عرفانی در این حوزه با شواهد شرعی و مناسبات آن با آیات و روایات.

1-4 اهداف

کشف نظرات وآراء حضرت امام و ملاصدرا و بررسی تطبیقی آن ها.

بدست آوردن یک نظام کامل و مجموعه منسجم از مباحث مربوط به حقیقت مرگ و عالم احتضار و مقارنات آن با تبیینات فلسفی و عرفانی.

به دست آوردن استشهادات و استدلالات قرآنی و روایی مربوط به اندیشه فلسفی-عرفانی ملاصدرا و امام و واکاوی اندیشه تفسیری ایشان در زمینه مورد نظر.

1-5 سؤالات

1-5-1 سؤالات اصلی

دیدگاه ملاصدرا و امام درباره عالم احتضار و تناسب آن با آیات و روایات چیست؟

حقیقت مرگ در اندیشه ملاصدرا و امام چیست و چه مناسبتی با آیات و روایات دارد؟

1-5-2 سؤالات فرعی

اقسام مرگ و اجل و علل آن در اندیشه ملاصدرا و امام چیست؟

گونه ها و مراتب قبض روح در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا چیست؟

ملازمات و مقارنات مرگ و احتضار در اندیشه ملاصدرا و امام چیست؟

1-6 فرضیه ها

عالم احتضار در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا عبارت است از همان عالم قبض روح است و به عنوان مرتبه ای از مراتب سیر وجودی انسان و حرکت وی در خط الرأس زندگی و عبور از مرز نشئه دنیا و آستانه ورود او به نشئه برزخ تلقی می گردد. در این عالم محتضر، تصویر پشت سر گذشته دنیا و دور نمای پیش روی خود را می بیند و در مرز خروج از دنیا و ورود به برزخ قرار می گیرد.

 

در اندیشه امام و ملاصدرا برای تبیین حقیقت مرگ بر حیثیت انتقال از عوالم و نشئات پایین تر ملکیه به عوالم و نشئات برتر ملکوتیه تأکید می گردد. بر خلاف برخی نظریات دیگر نظیر نظریه ابن سینا که در تبیین حقیقت مرگ جهت مفارقت روح از بدن و یا جهت حائز شدن حیات جدید وی برجشته می گردد.

مسائل مربوط به مرگ، ملازمات و مقارنات آن در یک تصویر روشن و جامع، در اندیشه فلسفی-عرفانی امام و ملاصدرا با رویکرد تطبیقی قابل بازبینی و بازپژوهی است.

شواهد و ادله بسیاری را در آیات و روایات و همچنین دیدگاه های تفسیری این دو بزرگوار می توان برای اثبات حقانیت آراء ایشان درباره مرگ جستجو نمود.

1-7 پیشینه

هرچند در مطالب پیرامونی این موضوع و مساله معادشناسی ، کتبی یافت شده است

1-8 روش تحقیق

این پایان نامه به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی –استنباطی و در بعضی موارد توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

1-9 اهمیت مرگ و مرگ اندیشی

مرگ حقیقت اسرار آمیزی است که از آغاز طلیعه تاریخ بشر تا هم اکنون و تا ورای مرزهای آینده مهمترین واقعه و حادثه زندگی بشر محسوب می شود. حادثه ای که وقتی واقع می شود از شدت عظمت و اهمیت، طومار همه دیگر حوادث زندگی را درهم می پیچد و همه وقایع زندگی در برابر این واقعه، کوچک و محو می شود و انسان با حقیقتی مواجه می گردد که همه هستی اش را در آن غوطه ور می بیند و در می یابد که از این حادثه هیچ راه گریزی نداشته و ناگزیر باید در برابر آن تسلیم گردد.

اهمیت مرگ آن سان است که باور به آن و نصب العین قرار دادن آن سبب می شود انسان راه رستگاری را بپیماید و حیات دنیوی خویش را در راستایی قرار دهد که هنگام مرگ از حیاتش نادم نباشد و مرگ را نیز مانند دیگر حوادث زندگی بر حق بداند و خود را در برابر آن بیمه نماید بطوری که به حیاتی برسد که دیگر مرگ در آن راهی نداشته و جاوید و حی ابدی گردد.

مرگ اندیشی، حقیقتی است که تاریخچه آن به سپیده دم تاریخ بشریت بازمی گردد و در اکثر ادیان سالفه ، منقرضه و زنده دنیا درباره حقیقت مرگ و احتضار و توصیه به مرگ اندیشی، آموزه ها و گزاره های ارزشمندی وجود دارد، این امر خود نشان دهنده نگاه ویژه همه مکاتب و ادیان به این امر و البته اهمیت توجه به آن در همه زمان هاست.

مرگ از چشم اندازهای مختلف می تواند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از هرچشم اندازی که به مرگ نگریسته شود افق های وسیعی در پیش روی چشم متأملان آشکار می شود.

1-9-1 چشم انداز فلسفه و عرفان اسلامی به مرگ

مرگ از چشم انداز مکانب مادی، پایان حیاتی پر از شور و نشاط و حرکت و از چشم انداز مکاتب الهی، آغاز حیاتی بزرگتر و وسیع تر است. به تناسب نوع نگاه به حیات مادی این دنیایی مرگ معنای متفاوتی خواهد داشت. در حقیقت آندسته از مکاتب که دنیا را منتهای آمال انسان می دانند و او را منحصر در ماده می کنند، مسلما مرگ، پدیده ای ناگوار و تاریک است. اما در مقابل تفکر وحیانی و دینی،‌ با معبر دانستن دنیا به سوی سرای جاوید، مرگ آخرین پله صعود به عالم نور و حیات معرفی می نماید.

مرگ اندیشی با دوسویه ی نگاه وجودی و عدمی به مرگ در دوزاویه متقابل مطرح می گردد. دیدگاه های فلاسفه و فراتر از آن دیدگاه های عرفا به مرگ، والاترین افق های معرفت و برترین چشم اندازهای حکمت را در روبروی انسان می گشاید.

در فلسفه و عرفان اسلامی همه جهان هستی جلوه گاه تجلیات خداوند است و به سوی او باز می گردد و لذا تفسیر سیمای مرگ در چنین جهان بینی ای ، نوعی بازگشت به سوی خدا و ابدیت است لذا مرگ در این دیدگاه پیوند با ابدیت، خروج از ظلمات کثرت، رهایی از خاکدان طبیعت، ‌بازگشت به سوی حقیقت، رجعت به سوی خداوند، برگشت در قوس سعود، رهایی از قفس تن، انتقال از نشئه ملک به نشئه ملکوت، سفر از جهان خاک به سوی فراسوی جهان افلاک، گذر از ماده به سوی مجردات، عبور از عالم کثرت به سوی عالم وحدت و فرار از عالم ظلمت به سوی عالم نور، و رهایی از جهات و ابعاد و پرواز در جهان بی قید و بی تعین و سیر از جهان کوچکتر به جهانی بزرگتر و اوج گرفتن به قله زندگی و پرگشودن در آغوش بی کرانگی رحمت خداوند است.

بنابراین زیباترین پردازش ها و تصویر سازی ها درباره مرگ را می توان در لابه لای کتب فلسفی و براساس مبانی دیدگاهی فلاسفه و عرفا یافت.

1-9-2 چارچوب های نظری بحث از نگاه ملاصدرا و امام

مبانی امام و ملاصدرا ، قله رفیعی را بنا می نهد که با صعود بر آن می توان مرگ را در زیباترین جلوه هایش به تماشا نشست.

برخی از این مبانی عبارتند از :

حقیقت روح انسان، دارای تجرد است، و آنچه انسانیت انسان بدان معنا می شود همان نفس یا روح اوست، که مجرد و دارای حیاتی برتر از ماده است.

رابطه بدن انسان و روح او نوعی رابطه علی و معلولی است، به طوریکه نفس، بدن را انشاء می نماید و آن را مدیریت می کند و بدن برای نفس به منزله مرکب است، که با به سر آمدن حیات مادی، راکب (نفس) مرکب را وا می نهد.

جهان هستی محدود به جهان مادی نیست ، بلکه جهان ها و عوالم هستی بی کرانه اند و در یک دایره وجودی در قوس صعود و نزول، همه تجلیات هستی رو به سوی مبدأ بی انتهای عالم دارند.

همه کائنات در حرکتی ذاتی و جبلی رو به سوی مبدأ بی انتهای خویش دارند و حرکت جوهری حقیقتی است که در کنه عالم سریان داشته و هیچ ممکن الوجودی مستثنی از این قاعده نیست.

اصلی ترین عوالم هستی از دیدگاه امام و ملاصدرا عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده است، که هر کدام دارای ویژگی ها و خصوصیات خاصی می باشند و البته متدرج و دارای مراتب هستند.

عالم احتضار در حقیقت خروج از عالم ماده و ورود به آستانه عالم برزخ و پایاین حرکت تدریجی نفس در عالم ماده است، که با ورود به این عالم نفس در نقطه ای از حیات قرار می گیرد که تمام اتفاقات گذشته خویش و آنچه پیش رو دارد را مشاهده می نماید.

مرگ حقیقت عدمی ندارد بلکه حقیقتی وجودی است و نوعی انتقال و مفارقت روح از بدن تلقی می شود و در حقیقت با مرگ تعلقات و محدودیت ها و حجب مادی می میرد و ابواب اراده و حیات بر نفس گشوده می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
 • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122