پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 پيشگفتار 2
1.1 مقدمه 2
1.2 خبر 2
1.2.1 اهميت بحث درباره خبر: 2
1.3 نگاهي به تحقيقات پيشين: 3
1.4 ضرورت پژوهش: 5
2 فصل اول: کليات 9
2.1 آشنايي با ماهيت خبر 9
2.1.1 تعريف خبر 9
2.1.2 ارزش‌هاي خبري: 10
2.1.3 ارزش‌هاي خبري از ديدگاه قرآن کريم: 17
2.1.4 بايد و نبايد‌هاي خبري: 18
3 فصل دوم :عناوين فقهي خبر و وظايف مخبر 30
3.1 غيبت(بد گويي): 30
3.1.1 مفهوم غيبت در کلام علماي لغت: 30
3.1.2 مفهوم غيبت در کلام فقها: 30
3.1.3 ادله حرمت غيبت: 33
3.1.4 حرمت استماع غيبت: 35
3.1.5 موارد جواز غيبت: 37
3.1.6 استفتائات درباره غيبت: 42
3.1.7 غيبت و روزنامه نگاري جنجالي: 43
3.2 تجسس( ورود به حريم خصوصي): 44
3.2.1 مفهوم تجسس: 44
3.2.2 ادله حرمت تجسس: 45
3.2.3 تجسس حرام و تجسس حلال: 48
3.2.4 تجسس و روزنامه نگاري تحقيقي: 50
3.3 افشاي اسرار ( انتشار مسائل خصوصي): 53
3.3.1 مفهوم افشاي اسرار: 54
3.3.2 ادله حرمت افشاي اسرار: 54
3.3.3 اسراري که افشاي آنها جايز است:‌ 55
3.3.4 افشاي اسرار دولتي و مرتبط با امنيت و منافع كشور: 57
3.3.5 افشاي اسرار و ورود به حريم خصوصي افراد: 57
3.4 نميمه(سخن چيني): 59
3.4.1 مفهوم نميمه: 59
3.4.2 ادله حرمت نميمه: 59
3.4.3 نميمه و هياهوي رسانه اي: 61
3.5 نشر اكاذيب (نشر مطالب غير واقع): 62
3.5.1 مفهوم كذب: 62
3.5.2 ادله حرمت دروغ و نشر اكاذيب: 66
3.5.3 ترويج بدعت در دين: 68
3.5.4 مواردي که نشر اكاذيب و اخبار دروغ مجاز است:‌ 69
3.5.5 نشر اكاذيب و روزنامه نگاري زرد: 72
3.6 بهتان (نسبت دادن غير واقع به ديگري): 74
3.6.1 مفهوم بهتان: 74
3.6.3 بهتان در دستورالعمل برنامه سازي BBC: 76
3.7 اضلال(پيام گمراه کننده): 77
3.7.1 مفهوم اضلال: 77
3.7.2 ادله حرمت كتب ضاله: 78
3.7.3 استفاده از “مغالطات” براي گمراه کردن مردم: 80
3.7.4 اضلال و روزنامه نگاري تکثرگرا: 81
3.8 اشاعه فحشاء(انتشار بي بند و باري اخلاقي): 82
3.8.1 مفهوم اشاعه فحشاء: 82
3.8.2 ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83
3.8.3 حرمت تشبيب بالمرئه الاجنبيه (اظهار عشق به زن نامحرم): 84
3.8.4 اشاعه فحشاء و روزنامه نگاري هرزه نگارانه: 85
3.9 لهو (بيهوده گويي): 87
3.9.1 مفهوم لهو: 87
3.9.2 ادله حرمت لهو: 88
3.9.3 لهو و روز نامه نگاري عامه پسند: 89
3.10 مدح من لا يستحق المدح (ستايش ناروا) : 90
3.10.1 ادله حرمت مدح من لا يستحق المدح: 90
3.10.2 مدح من لا يستحق المدح و آگهي‌هاي تجاري: 91
3.11 تغرير جاهل )فريفتن نادان): 93
3.11.1 مفهوم تغرير: 93
3.11.2 ادله حرمت تغرير جاهل: 94
3.11.3 تغرير جاهل و فريب افکار عمومي: 95
3.12 اضرار(ضرر زدن به غير): 96
3.12.1 مفهوم ضرر: 96
3.12.2 ادله حرمت اضرار: 97
3.12.3 اضرار و آزادي مطلق رسانه‌هاي جمعي: 98
3.13 سب واهانت(بد زباني): 100
3.13.1 مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: 100
3.13.2 ادله حرمت سب واهانت: 101
3.13.3 سب و اهانت در دستور العمل برنامه سازي BBC: 104
3.14 اعانه براثم(کمک به گناه کردن): 104
3.14.1 مفهوم اعانه براثم: 104
3.14.2 ادله حرمت اعانه براثم: 106
3.14.3 شروط تحقق اعانه بر اثم: 107
3.14.4 اعانه بر اثم و رفتار تقليدي ناهنجار مخاطبان: 109
3.15 اعانه به ظالم (کمک کردن به ستمگر): 111
3.15.1 مفهوم اعانه به ظالم: 111
3.15.2 ادله حرمت اعانه به ظالم: 111
3.15.3 اعانه بر ظالم و روزنامه نگاري استبدادي: 113
3.15.4 امر به معروف و نهي از منکر رسانه‌هاي خبري: 115
3.16 سرقت (تجاوز پنهاني به حقوق ديگري): 116
3.16.1 مفهوم سرقت: 116
3.16.2 جرم سرقت در نوشته‌هاي فقهي: 117
3.16.3 ادله حرمت سرقت: 117
3.16.4 سرقت و حقوق معنوي: 117
3.17 تطفيف (کم فروشي): 121
3.17.1 مفهوم تطفيف: 121
3.17.2 ادله حرمت تطفيف: 122
3.17.3 كم فروشي در رسانه‌هاي جمعي: 123
3.18 اختلال نظام(از هم گسيختگي امور مردم): 124
3.18.1 مفهوم نظام و امنيت عمومي: 125
3.18.2 ادله حرمت اختلال نظام: 126
4 فصل سوم: بررسي عناوين فقهي خبر در برنامه‌هاي تلويزيوني (بررسي برنامه‌هاي نود و هفت) 131
4.1 معرفي برنامه نود 131
4.1.1 بررسي برنامه نود: (گفتگو با دکتر محمد دادکان رئيس اسبق فدراسيون فوتبال) 133
4.2 معرفي برنامه هفت 134
4.2.1 بررسي برنامه هفت: (گفتگو با خانم فريماه فرجامي بازيگر سينما) 136
5 منابع و مآخذ 138
5 منابع و مآخذ 139
5.1 کتب و مقالات 139
5.2 منابع اينترنتي 144

  منابع و مآخذ

   کتب و مقالات

قرآن كريم.

ابن اثير،علي بن محمد،النهاية في غريب الحديث و الاثير،قم،اسماعيليان،1364ق.

ابن بابويه ،محمد بن علي ، الخصال، قم،موسسة النشر الاسلامي، 1403ق.

ابن بابويه ،محمد بن علي(شيخ صدوق) ، من لا يحضره الفقيه،تهران،دار الکتب الاسلامية،1395ق.

ابن عابدين ، رد المحتار علي الدر المختار،بيروت،افست،1407ق.

ابن منظور، جمال الدين بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزة،1405.

ابي حسين،  احمد بن فارس بن ذکريا، معجم مقاييس اللغه،قم،بيروت،عالم الکتاب،1404ق.

احسايي، محمد بن ابراهيم، الاقطاب الفقهية، قم،مکتبة آية الله المرعشي، 1410ق.

احمدي ميانجي، علي، اطلاعات و تحقيقات در اسلام، چاپ اول ، تهران ،نشر دادگستر، بهار 1381 ش.

اردبيلي، احمد،مجمع الفائدة و البرهان، موسسة النشر الاسلامي،قم،1403ق..

اسماعيلي، محسن، تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها، فصلنامۀ رسانه، ش 66، تابستان 1385.

انصاري، مرتضي، المكاسب لجنة تحقيق تراثناالشيخ الاعظم، ق، 1415 ق. ناشر مجمع الفكر الاسلامي.

انيس ابراهيم،صوالهي عطيه، المعجم الوسيط، بي جا، 1408ق.

ايرانمنش،جلال،اعانه ظالمين،مجله تخصصي فقه و مباني حقوق “دانشگاه آزاد بابل”،شماره7،بي تا.

آشنا،حسام الدين، به سوي الگوي هنجاري مطلوب براي رسانه‌هاي جديد اسلامي،تهران،مجموعه مقالات کنفرانس وحدت اسلامي،1382ش.

آيتي،عبدالحميد، نهج البلاغه، تهران،بنياد نهج البلاغه، 1376.

بجنوردي، حسن، القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، 1419ق.

بديعي،نعيم؛قندي،حسين؛روزنامه نگاري نوين،تهران،دانشگاه علامه طباطبايي،1383.

بگديکيان، بن اچ ، انحصار رسانه ها، ترجمه داوود حيدري،تهران،مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها،1374.

بليغ،ناصر،دستورالعمل برنامه سازي در راديو و تلوزيون انگلستان،تهران،تحقيق و توسعه صدا،1380ش.

بوالي، عبد الرضا، جزوه درسي آموزش دبيري خبر،معاونت سياسي صدا و سيما، مهرماه 1389.

پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه،نرم افزار گنجينه روايات نور،موسسه نور.

پويا، عليرضا، خبر و خبررساني در قرآن كريم، تهران، انتشارات دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1384 ش.

ترکاشوند،علي اصغر،الگوي هنجاري رسانه ملي از ديدگاه رهبران جمهوري اسلامي ايران،تهران،دانشگاه امام صادق(ع)،1389.

تهراني،مجتبي،اخلاق الاهي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه اسلامي ،1381ش.

جبلي ،پيمان ؛اخلاق حرفه اي خبر در اسلام؛خبر تحليل شبكه اي وتحليل گفتمان ؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

جناتي ، محمد ابراهيم،‌ادوار فقه و كيفيت بيان آن، تهران،انتشارات كيهان، 1374 ش.

جوادي آملي،عبد الله،تفسير موضوعي قرآن کريم، قم،تنظيم و ويرايش علي اسلامي، مرکز نشر اسراء،1377.

حرعاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، بيروت،دار احياء التراث العربي، 1403 ق.

حلي، حسن بن يوسف،تحرير الاحکام، قم،موسسه آل البيت، 1409ق.

حيدري،محمد علي،جزوه درسي فقه ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، نيم سال دوم 1388 .

خرازي،محسن، تطفيف، مجله فقه اهل بيت(فارسي)،شماره 40-39.

خرشي،محمد بن عبد الله،حاشية الخرشي علي المختصر خليل،بيروت،ذکريا عميرات،1417ق.

خميني، روح الله،المکاسب المحرمه، قم،موسسه اسماعيليان، 1410ق.

خميني،روح الله،بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر،قم،موسسة تنظيم و نشر آثار امام الخميني، 1414ق.

ــــــــــــــــــــــــ،کتاب البيع، قم،موسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، 1379ش.

خميني،روح الله؛صحيفه نور،بي جا،چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1361ش.

خندان، علي اصغر،مغالطات،قم،دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه،1380ش.

خوانساري،آقاجمال الدين؛شرح آقا جمال الدين خوانساري بر غررالحکم، نرم افزاردانشنامه علوي،موسسه نور.

خويي، ابو القاسم،مصباح الفقاهه، قم،اسماعيليان،1403ق.

ديلمي،حسن بن محمد،اعلام الدين في صفات المومنين من اعلام القرن الثامن الهجري،قم،موسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث،1408ق.

راغب اصفهاني،حسين بن محمد،المفردات في غريب القرآن، قم،دفتر نشر کتاب، 1404ق.

روحاني، صادق،فقه الصادق،مدرسة الامام الصادق،قم،1412ق.

زمخشري،محمود،الکشاف،نرم افزار جامع التفاسير، موسسه نور.

زيبايي نژاد، محمدرضا، فقه اطلاع رساني،بي جا،بي تا.

سبزواري، محمد باقر، کفاية الاحکام، اصفهان،مدرسه صدر اصفهان، بي تا.

سعدي، حسينعلي ، مقاله حقوق و تكاليف خبرنگار،بي جا،بي تا.

سعيدي مهر ، محمد، حق مداري در عرصه مطبوعات از ديدگاه امام علي ، رويكرد اخلاقي در رسانه ها، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1375.

سيوطي، جلال الدين. الدرالمنثور،بيروت،دارالمعرفه،بي تا.

شكرخواه،يونس، خبر،تهران،مرکز گسترش آموزش رسانه ها،1374.

شيخ، مغيث الدين ، چارچوب اسلامي اخلاق رسانه اي مسايل چالش ها، رسانه، شماره3، پاييز 1375.

طباطبايي، محمد حسين، الميزان ، مترجم محمد باقر موسوي همداني، قم،دفتر انتشارات اسلامي، 1386 ش.

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، مؤسسه الاعلمي ، 1415 قم، نرم افزار جامع التفاسير.

طريحي،فخر الدين،مجمع البحرين، قم،مکتب نشر الثقافة الاسلامية، 1408ق.

طوسي،محمد بن حسن،التبيان، بيروت،دار احياء التراث العربي، 1409ق.

طوسي،محمد بن حسن،المبسوط في فقه الاماميه،بي جا، المکتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية،1387ق.

عاملي،زين الدين، کشف الريبه ،ابراهيم علوي ،بي جا، بي تا.

حويزي، عبد علي بن جمعه،نور الثقلين،قم،المطبعة العلمية،بي تا.

علي دوست ،ابوالقاسم ،فقه و مصلحت،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1388.

فخار طوسي، جواد، پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري، قم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385 ش.

فخار طوسي، جواد، در محضر شيخ انصاري، قم،دارالحکمة ،1373ق.

فخار طوسي، جواد، امام خميني و رسانه‌هاي گروهي ( مباني فقهي و حقوقي)، تهران، مؤسسه  تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ،1381 ش.

فيروز آبادي، مجد الدين، قاموس المحيط، قاهرة، مطبعة السعادة،1962م.

فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام،تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1373ش.

فيومي،احمد بن محمد،مصباح المنير،نرم افزار فقه اهل بيت،موسسه نور.

فيض الاسلام ، علي نقي ، ترجمه و شرح نهج البلاغه ، مؤلف، تهران، 1384، ش .

قانع ، احمد علي، محدوديت‌هاي پيام رساني در قوانين ديني و بشري، قم، مؤسسه بوستان كتاب ، 1385 ش.

قلعه جي، محمد رواس، الموسوعة الفقية الميسرة،کويت،1421ق.

کليني،محمد بن يعقوب،الکافي، تهران،دارالکتب الاسلامية، 1388ق.

کلانتر،محمد،حاشیة المکاسب،قم،موسسه مطبوعاتی دارالکتاب،1410ق.

کوئن، بروس، درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي،تهران،فرهنگ معاصر،1371.

كاتوزيان،ناصر،اعمال حقوقي(عقد وايقاع)،تهران،شرکت انتشار،1374ش.

گلپايگاني، سيد محمد رضا موسوي، الدر المنضود في احکام الحدود، قم،دارالقرآن الکريم، 1412ق.

لنگرودي،جعفر،ترمينولوژي حقوق، تهران ،گنج دانش ،1382ش.

مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار،موسسة الوفاء بيروت، 1403ق.

مجلسي،محمد باقر،مرآة العقول في شرح اخبارآل رسول، تهران، دارالکتب الاسلامية، 1404ق.

محسنيان راد، مهدي،روشهاي مصاحبه خبري،تهران،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها،1386.

محقق ،محمد باقر،دايرة الفوائد در فرهنگ قرآن،تهران، انتشارات بعثت، 1364ش.

مشکيني،علي،مصطلحات الفقه، قم، الهادي 1386ش.

چکيده

بررسي احکام خبر و خبررساني، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگويي فقه به مسائل جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهيت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهي خبر و خبررساني مورد بحث قرار گرفته است. اين عناوين عبارتند از: غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشراكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح، تغرير جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفيف،اختلال نظام. در تمام عناوين، ادله فقهي، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسي شده اند. در پايان اين نوشتار به بررسي مصداقي عناوين فقهي خبر و خبررساني در برنامه‌هاي تلویزيوني پرداخته شده است.

اين رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهاي فقهي است که در عرصه خبر و خبررساني، محدود کننده به شمار مي آيند. مي توان اين مختصر را درآمدي بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در اين نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دين مدار است.

كليد واژگان: خبر،خبررساني،  غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشر اكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح،تغريرجاهل،اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم،سرقت، تطفيف،اختلال نظام.

1          پيشگفتار

1.1           مقدمه

علم فقه  پي گير تحقق سلامت، هدايت و عدالت در جامعه است و اين سه ابتناء تامي بر آگاهي‌هاي اجتماعي دارند . اين علم نمي‌تواند در قبال خبر و رسانه‌هاي جمعي كه حامل و ناقل بخش مهمي از آگاهي‌هاي اجتماعي هستند، برخوردي خنثي و يا غير ناظر به ماهيت و كاركرد آنها داشته باشد. اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.

فقه در لغت به معناي فهم است و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معناي آشنايي با احكام فرعي شرعي است، كه از راه ادله تفصيلي آن يعني قرآن، روايات ،عقل و اجماع بدست مي‌آيد و فقيه امروزه به فردي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصيلي آن باشد.

1.2           خبر

1.2.1       اهميت بحث درباره خبر:

ارتباطات و خبررساني قدمتي به طول حيات بشر دارد، که به دليل گرايش‌هاي فطري انسان به برقراري رابطه با ديگران و پيدايش زندگي اجتماعي همواره جزء  جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. اما امروزه با پيدايش وسايل ارتباطي جديد و توسعه شبكه‌هاي ارتباطي شكل و كاركرد ارتباط، دگرگوني‌هاي اساسي پيدا كرده به طوري كه در دهه‌هاي اخير  « انقلاب ارتباطي » رخ داده است.

در نتيجه اين دگرگوني، وسايل ارتباطي بر زندگي ما سايه افكنده و ناديده گرفتن آنها ممكن نيست و مطالعه پيامدهاي مختلف اين پديده و تلاش براي استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. اطلاع رساني و انتشار سريع اخبار و نيز كاهش يا حذف فاصله زماني و مكاني ، يكي از پيامدها و كاركردهاي وسايل ارتباطي جديد است.

با توجه به جايگاه و اهميت موضوع خبر و خبررساني، نوشتار حاضر در صدد سازمان دهي به بحث « نظارت بر اطلاعات» از منظر فقه اماميه مي‌باشد.

1.3           نگاهي به تحقيقات پيشين:

درباره موضوعات فقهي مورد بحث در اين تحقيق، بحثهاي مفصل و دقيق بسياري در کتابهاي فقهي مطرح شده است، اما در باب ارتباط ميان عناوين فقهي و موضوعات خبر و خبرگزاري، سوابق قابل توجهي وجود ندارد.  با اين حال به مرور سوابق مرتبط با اين مقوله مي‌پردازيم:

كتاب “پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري”، جواد فخار طوسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385.

اين کتاب به بررسي فقهي خبر و خبرگزاري پرداخته و احکام فقهي مربوط به مبدا و مقصد خبر را بيان مي کند ، در فصل اول، بخش تکاليف و وظايف مخبر چهار عنوان فقهي خبر از قبيل، افشاي اسرار، اشاعه فحشاء، تجسس و نشر اکاذيب به خوبي بررسي شده است. اين کتاب مرتبط ترين تحقيق به نوشتار حاضر مي باشد.

2) حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه، مقاله اي که توسط حسينعلي سعدي به رشته تحرير در آمده است. نکته مهم در اين مقاله بررسي عناوين فقهي تجسس، افشاي اسرار و اضلال مي باشد.

3)كتاب” خبر و خبررساني در قرآن كريم”، عليرضا پويا ، انتشارات دانشكده صدا و سيما،1384

نکته مهمي که در اين کتاب بدان پرداخته شده است، ديدگاه قرآن درباره محتواي خبر و همچنين درباره نحوه ارائه خبر مي باشد.

4)اخلاق خبر رساني در قرآن، مقاله‌اي كه توسط فتحعلي (1375 ) به رشته تحرير در آمده است. نكته مهم در اين مقاله ورود به موضوع ارزش‌هاي خبري در قرآن است كه آنها را اينگونه مطرح مي كند: آزرم و حيا، ادب، برادري و تأليف قلوب، حق جويي و حق گويي، يقين و حكمت و برهان، ايجاد آرامش و پرهيز از آشوب و تشويش.

5) مقاله « فقه اطلاع رساني»، زيبايي نژاد (1375)، كه به بررسي موضوع اطلاع رساني و خبر از نظر فقه پرداخته، ولي تكليف قانوني و حقوقي رسانه را روشن نمي كند، اما با بيان ديدگاه‌هاي فقهي در اين باره زمينه را براي بحث و گفتگو فراهم آورده است.

6) كتاب « مباني هنري قصه‌هاي قرآن» حسيني، 1377.

7)  كتاب « ويژگي‌هاي عمومي اطلاع رساني اسلامي»،  علامه محمد حسين فضل‌ا… ترجمه قرني، 1383.

8) كتاب  « الاعلام الاسلامي الدولي بين النظريه و التطبيق» ، محمد علي العيوضي ، 1987، وي در اين كتاب به بررسي اطلاع رساني اسلامي پرداخته است.

9) مقاله « حدود و مرزهاي اطلاع رساني در اسلام»، حبيبي ، 1381،

نويسنده اين مقاله هشت اصل را به عنوان مسائل تعيين كننده حد و مرز اطلاع رساني بر مي‌شمارد: اصل ممنوعيت اضلال و گمراهي، ممنوعيت توهين به مقدسات و هتك حرمت و حيثيت افراد، ممنوعيت اشاعه فحشاء ، ممنوعيت افشاي اسرار، ممنوعيت انتشار كتب ضاله، ممنوعيت لطمه زدن به كيان جامعه اسلامي، اصل اشاعه اطلاعات و قاعده فقهي « لاضررو لاضرار» ….

10)كتاب « اطلاعات و تحقيقات در اسلام»، آيت ا… علی احمدي ميانجي، نشر دادگستر، 1381،  نکته مهمي که نويسنده اين کتاب به آن پرداخته، بررسي دو عنوان فقهي تجسس و اختلال نظام است.

11) كتاب « فقه و پيام گمراهي » احمد قانع، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ، 1384، كه به بررسي مباحث شناخت مفهوم پيام و وسايل انتقال آن و گمراهگري پيام و معاني آن و بررسي حكم پيام‌هاي گمراه گر به طور مبسوط پرداخته است.

12)كتاب « امام خميني و رسانه‌هاي گروهي »، جواد فخار طوسي، 1381، ناشر: ستاد بزرگداشت يكصدمين سال ميلاد امام خميني (ره)،

كه در آن مباحث در 3 بخش: رسانه‌ها در عرصه فرهنگي، رسانه‌ها در عرصه سياست و رسانه‌هاي گروهي و پر كردن اوقات فراغت تنظيم گرديده و تنها از منظر اصول و سنت‌هاي پذيرفته شده فقهي به موضوعات نگريسته شده است و به گفته خود نويسنده اين كتاب و مطالب آن مباحثي نظري تلقي مي‌گردد، بدون آنكه نويسنده به آ‌نچه در خارج روي داده، يا مي‌دهد، نظري داشته باشد.

13 )    صادقي(1375) در مقاله‌اي با عنوان «اعتبار منتج از ديدگاه معرفت شناختي» به بررسي اهميت منبع خبر از دو وجه روان‌شناسي و معرفت شناختي نسبت به مخاطبان و جنبه‌هاي حقوقي و اخلاقي نسبت به پيام رسان پرداخته و اهميت موضوع را از اين جنبه‌ها مورد واكاوي قرار داده است.

هيچ کدام از اين کتاب ها و مقاله ها تمامي عناوين فقهي خبر و خبررساني را به طور جامع احصاء و جمع آوري نکرده اند و به صورت پراکنده و در بعضي مواقع به طور ناقص، عناوين فقهي خبر مورد بحث قرار گرفته است.

1.4           ضرورت پژوهش:

خبر و خبررساني به دليل گرايش‌هاي ذاتي انسان به برقراري ارتباط با محيط پيرامون خود همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است.  با افزايش حجم اطلاعات و اخباري که نظام اجتماعي براي حفظ انسجام خود نياز دارد و نيز افزايش سرعت مبادله اين اطلاعات و اخبار، نوع و روش انتقال اطلاعات متغير شده است با ارتقاي جايگاه اطلاعات و اخبار بحث نظارت بر خبر و خبررساني اهميت و ضرورت پيدا مي کند. در گذشته نهادي به عنوان متولي امر خبررساني وجود نداشته و قالب و شکل و عرضه اطلاعات ونيز روش‌هاي کسب آن به پيچيدگي امروز نبوده است. از اين رو فقيه در دوران معاصر هنگامي که به بحث در اين موضوع مي پردازد بايستي با شکل جديد و اجزاي مختلف و موثر در اين عرصه آشنا بوده و از احکام، تکاليف، و مسئوليت ها وحقوق متقابل هر يک از اجزاء آگاهي يافته و آنها را فارغ از حوزه روابط شخصي و فردي و در بعد اجتماعي مورد توجه قرار دهد. مباحث فقهي در اين مقوله زماني کارآمد خواهد بود که براي نهاد خبرگزاري که متکفل کسب و عرضه اطلاعات و اخبار است متضمن ارائه الگويي مطلوب باشد. در غير اين صورت صرفا اعلام تعارض نداشتن اقداماتي که در اين حرفه صورت مي گيرد با قوانين و مقرارات شرع را نمي توان حرکت علمي و پويا در اين زمينه دانست. براي رسيدن به اين مقصود بايد مجموعه اي از نصوص و ظواهر قرآني و روايي مرتبط با مساله کسب و نشر اخبار را کنار هم قرار داد و عبارت را از متون مختلف موجود جمع آوري کرده و با تشريح و پردازش اين روايات و نيز جمع بندي و تفسير آن مدارک، طرح مورد نظر که همان تبيين فقهي مساله خبر و ارائه الگوي بايسته شرعي براي خبررساني است را سامان داد.

شارع مقدس در احکام شرعي حد و مرزهايي تبيين کرده که بررسي فقهي مقوله خبر مستثني از آن نمي گردد و ليکن بررسي احکام خبر و خبررساني به صورت مشخص و با ضابطه علمي تبيين نگرديده و هنوز عناوين فقهي خبر به صورت جامع مشخص نشده است. متاسفانه عليرغم جايگاه حساس خبر و اهميت بسيار آن، عدم وجود تحقيقي گسترده و جامع الاطراف پيرامون اين موضوع مهم کاملا محسوس مي باشد.

اگرچه به صورت موردي در مقالات و کتب مختلف برخي از زوايا و ابعاد فقه خبر در بوته نقد و بررسي پژوهشگران محترم قرار گرفته، اما همچنان جاي مجموعه اي که به صورت جامع و ضابطه مند مساله احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه را بررسي کرده باشد خالي است. از اين رو، مسئوليتي در خور توجه بر دوش صاحب نظران سنگيني مي کند. بر اين اساس ضرورت پژوهش حاضر کاملا واضح و روشن است.

روش تحقیق نوشتار حاضر، روش تحقیق کتابخانه ای در فقه امامیه و پردازش داده ها به روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد.

در این رساله به فقهای متاخر از جمله صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، امام خمینی و آیة الله خویی مراجعه شده است، به دلیل این که در دوره متاخر این فقهاء مرجع و نقطه عطف استدلال های فقهی هستند. ترجمه آیات قرآن کریم از آیة الله ناصر مکارم شیرازی است که به دلیل فقاهت ایشان، از ترجمه این استاد ارجمند استفاده شده است.

این رساله سعی بر این داشته که به طور مختصر به آراء و نظرات عمده فقهاء مراجعه نماید. بنابراین به دنبال بحث تفصیلی نمی باشد، بلکه در پی احصاء تمامی عناوین فقهی خبر و خبررسانی است.

یافته های پژوهش حاضر حاکی بر آن است که بازگشت تمامی احکام در پیام رسانه ای به حرمت ها است. حتی اگر وجوبی هم باشد به حرمت باز می گردد.

اين نوشتار در فصل اول به ماهيت خبر و خبررساني پرداخته که شامل تعريف خبر، ارزش‌هاي خبري و بايد ونبايدهاي خبري مي باشد و در فصل دوم پژوهش هجده عنوان فقهي خبر و خبررساني ، از قبيل غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشراكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح، اضرار، سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفيف، اختلال نظام، با ذكر ادله و بيان موارد استثناء و جواز، مورد بحث فقهي قرار گرفته است. و به سوالات زير پاسخ داده خواهد شد.

1-  خبر و خبررساني  در رسانه‌هاي جمعي مشمول کدام عناوين اصلي و فروع فقهي است؟

2- چه تفاوتها و شباهتهايي ميان نظرات فقهاء از احکام مربوط به خبر و خبررساني وجود دارد؟

سئوالات مطرح شده در اين پژوهش در هيچ کدام از مقالات و کتب مربوط به حوزه خبر و خبررساني به صورت منسجم مطرح نگرديده و  پاسخي به آنها داده نشده است.

در فصل سوم اين نوشتار ، به صورت مصداقي به بررسي فقه خبر و خبررساني در برنامه‌هاي تلويزيوني(برنامه نود و برنامه هفت) پرداخته شده است.

اميد است اين پژوهش گامي هر چند کوچک در مسير اين هدف بزرگ؛ يعني ارائه الگوي جامع خبررساني و رسانه اسلامي باشد.

2          فصل اول: کليات

2.1           آشنايي با ماهيت خبر

2.1.1       تعريف خبر

با توجه به اختلاف صاحب‌ نظران ارتباطات در تعريف « خبر»، در اين نگارش به تعريف اجمالي خبر اكتفا مي‌كنيم.

دكتر كاظم معتمد نژاد در كتاب روزنامه نگاري تعريف‌هاي گوناگوني درباره خبر ذكر كرده، كه عيناً به نقل آنها مي‌پردازيم:

نيل اسپنسر آمريكايي خبر را شامل هر عمل و انديشه واقعي كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب توجه باشد معرفي مي‌كند.

و.ج. بلاير:  خبر را هر موضوع جاري كه به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن در مطبوعات منتشر مي‌شود،می شناسد.

اس. مولبي: خبر را نقل واقعي و عيني حوادث جاري مهمي كه در روزنامه چاپ مي‌شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي‌گيرد، مي‌شناسد.

ميچل. وي. چارنلي آمريكايي خبر را گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يك رويداد مي‌داند و نه خود رويداد[1].

اگر يک نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است، ولي به عکس اگر سگي، فردي را گاز بگيرد، خبر نيست.

اين تعريف ازجمله تعاريف کلاسيک، که در تبيين مفهوم خبر به کار گرفته مي شوند، به حساب مي آيد[2].

خبر به مطلبي گفته مي شود که تازه، واقعي و جالب باشد. بنابراين بايد وقايعي رخ دهد، که بتوان آن ها را گزارش کرد درغير اين صورت چيزي به نام خبر نخواهيم داشت. وقايع مورد نظر حداقل بايد از ديد خوانندگان مطالبي نو و تازه باشد تا بتواند نظر آنان را به خود جلب کند[3].

دكتر كاظم معتمدنژاد در بررسي تعريف‌هاي گوناگون درباره خبر چنين اظهار مي‌دارد:

بررسي تعريف‌هاي فوق نشان مي‌دهد، كه نو بودن و جالب بودن وقايع براي عامه مهم‌ترين مبناي شناخت خبر است و به عبارت ديگر همه وقايع به خودي خودي جنبه خبري ندارند و آنچه ارزش خبري ايجاد مي‌كند اهميت و اعتباري است كه اجتماع براي آن قائل است. بنابراين،‌ تازگي رويداد و جالب بودن آن براي عامه مهم‌ترين معيار ارزيابي خبر به شمار مي‌رود.

وي مي‌گويد: به طور كلي با توجه به تعريف‌هاي گوناگون بالا مي‌توان تعريف جامع خبرهاي مطبوعاتي را به طريق زير ذكر كرد:

«خبر، اعلام و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است» البته مشخص مي‌باشد كه اعلام خبر به طرق گوناگون مي‌تواند صورت بگيرد و فرق ندارد اعم از كتبي ، شفاهي، تصويري و….[4].

به نظر نگارنده در ميان تعاريف ذکر شده، جامع ترين تعريف خبر را اين گونه مي توان بيان نمود:

خبر گزارشي عيني(بي طرفانه و دقيق) از يک واقعيت يا رويداد است که، داراي تازگي بوده و قدرت جلب توجه مخاطب را دارد[5].

[1] معتمد نژاد، کاظم،روزنامه نگاري،ص18-17

[2] شکرخواه، يونس، خبر،ص3

[3] باستاني، عليرضا،روزنامه نويسي،ص23

[4] معتمد نژاد، کاظم،روزنامه نگاري،ص18

[5] بوالي، عبد الرضا، جزوه درسي آموزش دبيري خبر،معاونت سياسي صدا و سيما، مهرماه 1389

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122