پايان نامه ادبيات زنانه در آثار (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ادبيات زنانه در آثار  (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 193 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ادبيات زنانه در آثار  (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: كليات 2
1-1- بيان مسأله 3
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 3
1-3- پيشينه تحقيق 3
1-4- اهداف تحقيق 3
1-5- سوالات تحقيق 4
1-6- فرضيه تحقيق 4
فصل دوم: نگاهي به موقعيت و جايگاه زن 5
2-1- بخش اول 6
2-1-1- نگاهي به جايگاه زن در ايران پيش از اسلام 6
2-1-2- حقوق و اختيارات زنان در عصر هخامنشيان 8
2-1-3- ازدواج و زناشويي در ايران باستان 9
2-1-4- ازدواج با محارم 9
2-2- زن در مادر سالاري يا مادر شاهي 10
2-2-1- انواع ازدواجهاي ساساني 13
2-5- طلاق زن در ايران باستان 14
2-3- سيماي زن در شاهنامه فردوسي 15
2-4- زن در اساطير ايران 18
2-4-1- اسطوره¬هاي اهورايي 18
2-4-2- اسطوره¬هاي اهريمني 19
بخش دوم: جايگاه زن در اسلام 21
2-2-1- جايگاه زن در اسلام 22
2-2-2- زن در قرآن 24
2-2-3- زنان صدر اسلام 31
2-2-4- زن از نقطه نظر انديشمندان 34
2-2-5- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگي 35
2-2-6- مهر و نفقه 39
2-2-7- علل پيدايش چند همسري 41
2-2-8- اشكالات و معايب چند همسري 41
بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب 42
3-1- زن از نگاه فرهنگ غرب 43
2-3-1- فمينيسم و سابقه آن 43
2-3-2- خود آگاهي فمينيستي 46
2-3-3- زنان و جايگاه زنان در جامعه كهن بدوي 48
2-3-4- نظرات انگلس در مورد ويژگي هاي جامعة بدوي 48
2-3-5- زن از ديدگاه سفرنامه نويسان فرنگي 51
بخش چهارم: جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 53
2-4-1- جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه) 54
2-4-2- نگاهي گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه 58
2-4-3- تصوير زن در شعر شاعران مشروطه 69
فصل سوم: ادبيات مشروطه 74
3-1- مقدمه: ادبيات عصر مشروطه 75
3-1-1- ويژگي هاي شعر دوره مشروطه 75
3-1-2- موج هاي شعري در دوران مشروطه 75
3-1-3- حوزه¬هاي مختلف شعري 76
3-2- مروري بر زندگي نامه ميرزاده عشقي 78
3-3- مروري بر زندگي نامه ايرج ميرزا 83
3-4- مروري بر زندگي نامه عارف قزويني 87
3-4-1- شعر و تصنيف عارف 88
فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی 91
بررسی جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه
4-1- مقدمه 92
4-2- بخش اول: زن در شعر ميرزاده عشقي 94
4-3- بخش دوم: زن در شعر ايرج ميرزا 120
4-4- بخش سوم: زن در شعر عارف قزويني 145
فصل پنجم: برآيند نتيجه گيري و تحليل كلي نظرات سه شاعر و مقايسه آنها 167
5-1- برآيند نظرات مثبت يا منفي ميرزاده عشقي در باب زن 168
5-2- برآيند نظرات مثبت يا منفي ايرج ميرزا در باب زن 170
5-3- برآيند نظرات مثبت يا منفي عارف قزويني در باب زن 172
5-4- نتيجه گيري و مقايسه نظرات سه شاعر در مورد زن 174
فهرست واژگان: 175
فهرست اعلام: 177
فهرست منابع و مآخذ 183
Abstract 186

فهرست منابع و مآخذ

الف/ كتاب

قرآن كريم.

نهج الفصاحه.

آريان، قمر (زرين كوب)، زن در داستانهاي قرآن، تهران، نشر سخن، 1388.

­­­­آرين پور، يحيي، از صبا تا نيما، تهران نشر زوار، چاپ هشتم، 1382، سه جلد.

آفاري، ژانت، ترجمه يوسفيان جواد، انجمن­هاي نيمه سري زنان در نهضت مشروطيت، نشربانو، تهران، 1377.

اتحاديه و نظام مافي، منصوره، پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي، 1361.

انصافپور، غلامرضا، قدرت و مقام زن در ادوار تاريخ، تهران، آفتاب، 1346.

بارتلمه، كريستيان، زن در حقوق ساساني، ترجمه و ملحقات از دكتر ناصر الدين صاحب الزماني بنگاه مطبوعاتي عطايي، تحقيقات خاور شناسان، نشريه شماره يك.

باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، گذار زن از گدار تاريخ، تهران، نشر علم، 1384، چاپ دوم.

براسيوس، ماريا، زنان هخامنشي، چاپ دوم، 1383، چاپ معراج، تهران.

براون ادوارد، تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا عصر حاضر، تهران، نشر مرواريد، چاپ دوم 1375.

بصاري، طلعت، زنان شاهنامه، دانشسراي عالي، 1350.

پاولويچ م پ و س، ايرانسكي، ثريا، انقلاب مشروطيت ايران و ريشه­هاي اجتماعي و اقتصادي آن، تأليف 1926، مترجم م- هوشيار.

تابنده، احمد، مقدمه­اي بر ديدگاه تحولي موضوع زن در قرآن، 1360.

تلخابي، مهري، شاهنامه و فمينيسم، 1384.

جوادي آملي، عبدالله، زن در آينه جلال و جمال، نشر اسراء، قم، چاپ دوم 1376.

حائري (كوروش) سيد هادي، كليات مصور ميرزاده عشقي، تهران، چاپ دوم، 1375، نشر علمي.

حجازي، بنفشه، زن به ظن تاريخ، تهران، شهر آب، 1370.

خارابي، فاروق، سياست و اجتماع در شعر عصر مشروطه، نشر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار 1380.

دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، جلد سوم، چاپ دوم، 1361.

راسل هينلز، جان، شناخت اساطير ايران، ترجمه باجلان فرخي، تهران، انتشارات اساطير، 1383.

راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، اميركبير، 2536 ج 1.

زن، پروين، حقيقت يا مجاز، عبدالحسين موحد، انتشارات محيا، تهران، 1374.

سپانلو، محمد علي، چهار شاعر آزادي (جستجويي در سرگذشت و آثار عارف عشقي، بهار، فرخي) تهران، انتشارات نگاه، 1369.

ستاري، جلال، سيماي زن در فرهنگ ايران، تهران، نشر مركز، 1384، چاپ سوم.

شفيعي كدكني، محمد رضا، ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران نشر سخن، سال 1380.

شوشتر، مورگان، ترجمه موسوي شوشتري جزايري، ابوالحسن، اختناق ايران، چاپ دوم، 1351، باب هفتم.

صباغيان موسي، بي پرواترين چهره­ي شعر بيداري بررسي و تحليل زندگي و آثار ميرزاده عشقي، ناشر شهره آفاق، قم، 1390.

صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ هفتم، 1357.

طباطبايي، سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد باقر همداني، تهران، محمدي، 1361، ج 2.

عارف قزويني، ابوالقاسم، ديوان عارف قزويني، تدوين سپانلو، محمد علي، اخوت، مهدي، مؤسسه انتشارات نگاه، 1381.

علوي، هدايت الله، زن در ايران باستان، چاپ سپيدرود، چاپ سوم، 1386.

قائد، محمد، ميرزاده عشقي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377.

كار، مهرانگيز، حقوق سياسي زنان ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، 1376.

كريستين سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، چاپ نهم، انتشارات دنياي كتاب، 1374.

كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، جلد اول اميركبير، 1357.

گيلك، محمد علي، تاريخ انقلاب جنگل، رشت، نشر گيلان، 1371.

لاهيجي، شهلا وكار، مهرانگيز، شناخت هويت زن ايراني در گسترة پيش از تاريخ و تاريخ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، بهار 1377، تهران چاپ دوم.

محبتي، دكتر مهدي، پوشش و حجاب زن در ادبيات فارسي، ناشر پژوهشكده، مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تابستان 1389.

محجوب، دكتر محمد جعفر، ديوان كامل ايرج ميرزا، نشر انديشه، سال 1350.

محمدي، حسنعلي، شعر معاصر ايران از بهار تا شهريار، تهران 1373، ارغنون، چاپ دوم.

مزداپور، كتايون، روايتي ديگر از داستان دليله­ي محتاله و مكر زنان، انتشارات روشنگران، تهران 74.

____، ____، داغ گل سرخ و چهارده گفتار ديگر درباره­ي اسطوره، اساطير، تهران 83 .

مشير سليمي، علي اكبر، كليات مصور عشقي، تهران فروردين 1350، چاپخانه سپهر، چاپ ششم، انتشارات اميركبير.

مطهري، مرتضي، حقوق زن در اسلام، چاپ هشتم، 1375.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپخانه سپهر، تهران، چاپ هشتم، 1371.

مكنون، ثريا، صانع پور، مريم، بررسي تاريخ منزلت زن از ديدگاه اسلام و …، سازمان تبليغات اسلامي، 1374.

موريسين جرج و ديگران، ادبيات ايران از آغاز تا امروز، تهران، نشر گستره، چاپ ديدآور 1380، ج اول.

مهرآبادي، ميترا، زن ايراني به روايت سفرنامه نويسان فرنگي، نشر روزگار، تهران، بهار 74.

نور محمدي، مهدي، عارف قزويني نغمه سراي ملي ايران، قم، الهادي، 1378.

ياحقي، دكتر محمد جعفر، چون سبوي تشنه، تهران نشر جامي، چاپ چهارم، سال 1376.

___ ، __________ ، فرهنگ اساطير و اشارات داستاني، تهران، سروش، 1375، چاپ دوم.

يزداني، زينب، زن در شعر فارسي، تهران 78، انتشارات فردوس.

يوسفي، غلامحسين، چشمه روشن، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمي.

ب/ مقاله

1- فانيان، خسرو، مقاله پرستش الهه مادر در ايران، مجلة بررسي­هاي تاريخي شماره 6، سال 7.

چكيده:

رساله حاضر ضمن معرفي جايگاه زنان و بررسي شخصيت آنان در ايران باستان، در عصر هخامنشيان، ساساني، اسلام، غرب و عصر مشروطيت مي­كوشد تا جايگاه ادبيات زنانه را در شعر عصر مشروطيت و در ديوان شاعران (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) تبيين كند و در قالب مباحثي جداگانه به بررسي نقش زن در اساطير ايران باستان و متون كهن مبادرت مي­كند همچنين در حاشيه­ي بررسي اشعار شاعران به بررسي جنبه­هاي نگرش زن سالارانه، فمينيسم، ستايش و نكوهش بانوان، حضور گرم و گستردة آنان همپاي مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصوير كشيده شده است.

كليد واژه­ها: زن، شعر مشروطيت، ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني.

مقدمه

در فرهنگ واژگان زبان فرانسه (femme) به معناي موجود انساني با جنسيت مونث يعني زن است ريشه­ي اين كلمه، لاتين بوده (femmena) خوانده مي­شود.

در فرهنگ (Robert) اين كلمه اين گونه توصيف شده است: موجودي انساني كه كودك را در خود پرورش داده و به دنيا تقديم مي­كند؛ كلمات ديگر از خانواده اين كلمه كه از زبان لاتين وارد زبان فرانسه شده­اند عبارت­اند از:

(femmelle) با ريشه­ي لاتيني (femininus) به معني خصوصيات زنانه.

نشانه­هاي فمينيسم در شعر و ادبيات فارسي بسيار است اما نگاه فمينيستي به زن در عصر مشروطيت بيشتر به چشم مي­خورد شاعران عصر مشروطه كه به دنبال تجدد و زن سالاري و زن مداري بودند. مايل بودند زن را با آزادي عمل و نوگرايي آشنا كنند و حقوقي كه از او گرفته شده است به او برگردانند.

هدف بنيادين از اين پژوهش، بررسي شخصيت زنان از ديدگاه­هاي مختلف (زن سالارانه، تحقير، ستايش زنان و زن گرايي) است زنان در گذشته­هاي دور صاحب جايگاهي والا بوده­اند كه با گسترش مرد سالاري از اين مقام رفته رفته كاسته مي­شود و اين سير نزولي در انديشه و آثار ادبي ما هم نفوذ كرده و تأثير مي­گذارد. زناني شجاع، كارآمد و زيرك كه هم در امور اجتماعي و سياسي و هم در همسرداري و تربيت فرزند فعال بوده­اند.

فصل اول:

 كليات

1-1- بيان مسأله

با عنايت به اهميت موضوع زن در ادبيات گذشته و امروز كه به صورت كلي يا جزيي با موضوعي به جز مقاله­هاي محدود مطالب بيشتري ديده نمي­شود بر آن شدم به اهميت بازتاب ادبيات زنانه در آثار مشروطه و در ديوان‌هاي (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف) بپردازم و اينكه نوع نگرش شاعران مرد در باب زنان چه تفاوت‌هايي با نگاه زنانه دارد را مورد توجه قرار دهم و با مقايسه نظرات آنان را جويا شوم و مورد بررسي قرار دهم و نگاه­هاي زن سالارانه و فمينيسم و تجدد را در اشعار اين شاعران تحليل و واكاوي نمايم.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

لزوم پژوهش در آثار فاخر ملي و شناخت دقيق­تر جايگاه زن در عصر مشروطه و در ديوان (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف) و تغيير نگرش سنتي شاعران به مقوله زن كه در ادبيات بررسي مي­شود از مهم ترين ضرورت­هاي تحقيق به شمار مي­آيد.

1-3- پيشينه تحقيق

با توجه به بررسي­هاي به عمل آمده در پايان نامه­هاي دانشگاهي جايگاه ادبيات زنانه در         ديوان­هاي شاعران (ايرج ميرزا، عشقي، عارف) به طور اخص مورد پژوهش قرار نگرفته است، البته در كتاب‌هاي تاريخ ادبيات دكتر صفا به پاره­اي از اين مسائل به طور كلي اشاره شده است هم چنين در كتاب شاهنامه و فمينيسم اثر مهري تلخابي به صورت گسترده به تاريخ زندگي و نقش زنان پرداخته است ولي نگاه متجددانه در اين كتاب فقط شامل متون قديمي است به همين جهت بررسي نگاه تجدد گرايانه و زن سالارانه و ستايش و تحقير بانوان در ديوان­هاي فوق مي­تواند حايز اهميت باشد.

1-4- اهداف تحقيق

ايجاد انگيزه براي نسل جديد و ترغيب آنان به خواندن آثار شاعران مشروطه

نگاهي جهت دار به شخصيت وجودي زن در آثار شاعران مشروطه

مقايسه­ي شخصيت زن امروز با زن در آثار كهن

بررسي و مقايسه زنان عصر مشروطه با كتاب شاهنامه و مشتركات و وجوه تمايز آن دو

جايگاه و نقش شاعران (ايرج، عشقي، عارف) در احياي نظام تجدد و دفاع از حقوق زنان در عصر مشروطه

1-5- سوالات تحقيق

شاعران اين دوره چقدر به نقش زنان پرداخته­اند؟

آيا باورها و عملكرد زنان در حوزه­هاي مختلف مورد توجه بوده است؟

آيا به نقش كليدي زنان در خانواده و جامعه و آزادي او پرداخته­اند؟

نقش تحولات مشروطه در نگاه به زنان چگونه بوده است؟

1-6- فرضيه تحقيق

با توجه به اهميت دوران مشروطه كه نوع نگاه به زن در آن بر اثر تحولات سياسي- اجتماعي عوض شد و اهميت دادن به جايگاه زن در شعر مشروطه و پرداختن به آزادي عمل آنان بررسي ديوان شاعران (ايرج، عارف، عشقي) و نگاه­هاي مثبت و منفي آنان به زن جايگاه مهمي دارا مي­باشد.

فصل دوم:

 نگاهي به موقعيت و جايگاه زن

2-1- بخش اول

2-1-1- نگاهي به جايگاه زن در ايران پيش از اسلام

زن در ايران باستان مقام ارجمندي را دارا بوده است. زن يكي از اعضاي خانواده محسوب   مي­شده است و در تمام شئون زندگي با مرد برابري مي­كرده است و براي اثبات اين موضوع، شواهد زيادي در دست است:

در اوستا همه جا نام زن و مرد در يك رديف ذكر شده و در كارهاي ديني كه زنان بايد انجام دهند و دعاهايي كه بايد بخوانند، زن را با مرد برابر شمرده است و حتي در صورتي كه موبد حاضر نبود، ممكن بود زن به مقام قضا برسد و نيز در تاريخ مي­بينيم كه زناني همانند هماي و پوراندخت و آزرمي دخت به مقام پادشاهي رسيده­اند.

سن بلوغ براي مرد و زن، برابر بوده است و گروهي از فرشتگان هم مانند آناهيتا (ناهيد) زن هستند. در ميان امشاپسندان امرتات (مرداد) و هَوروتَات (خرداد) و سپنتا ارميئتي (سپندارمز) مونث هستند، به ويژه سپندارمز نماينده­ي زمين است و اين سپندارمز (فروتني مقدس) يكي از صفات اهورمزداست و در جهان مادي پرستاري زمين با اوست و به همين جهت دختر اهورمزدا خوانده شده است[1].

قبل از ورود آريايي­ها و هزاران سال پيش از آن كه اقوام مهاجر به اين سرزمين مهاجرت كنند ايران «خانه و آشيانه­ي مردماني بوده كه تمدن درخشاني داشته، زن را از ديدگاه برتر و متعالي نگريسته و بر قدرت زنانه كه جلوه گاه تمدن و فرهنگ متعلق به دوران اوليه كشاورزي بوده است، صحّه گذاشته­اند.[2]»

«ويل دورانت در تاريخ تمدن درباره آنان (زن در ايران باستان) مي­نويسد: «در زمان زرتشت پيامبر، زنان همانگونه كه عادت پيشينيان بود منزلتي عالي داشتند، با كمال آزادي و با روي گشاده در ميان مردم آمد و رفت مي­كردند و صاحب ملك و زمين مي­شدند و در آن تصرف مالكانه داشتند و مي­توانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر، به نام شوهر يا به وكالت از طرف او به كارهاي مربوط او رسيدگي كنند. پس از داريوش مقام زن مخصوصاً در ميان طبقه­ي ثروتمندان تنزل پيدا كرد.[3]»

آنچه در اوستا در مورد زن و مرد مي­باشد. متضمن برابري حقوق است. زنان و مردان پارسا به دليل تقديس با هم ذكر شده­اند و چون زن موجب احترام و سربلندي مقام خانه است (ونديداد سوم) انديشه نيك و گفتار و كردار خوب و فرمانبرداري از شوهر در اوستا براي زن از صفات پسنديده و برجسته شمرده شده است (ويسپرد سوم)[4].

پوشش و حجاب زنان در ايران باستان مخصوص طبقه­ي اشراف بود و ساير زنان از قيد حجاب آزاد بودند[5].

«ويل دورانت مي­گويد: «زنان بالاي اجتماع جرأت آن را نداشتند جز در تخت روان روپوش دار از خانه بيرون بيايند و هرگز به آن­ها اجازه داده نمي­شد كه آشكارا با مردان آميزش كنند.[6]»

مردم در زمان پيش از تاريخ از دسته­ها و قبايل مختلف تشكيل شده به صورت ملوك الطوايفي زندگي مي­كرده­اند كه با افزايش شهرها و قدرت رؤساي قبايل، و اختلافات آنها موجبات جنگ و ستيز بين آنها را فراهم مي­كرد.

«در اين جامعه بدوي، وظيفه­ي مخصوصي به عهده­ي زن گذاشته شده بود. وي گذشته از آن كه نگهبان آتش و شايد اختراع كننده و سازنده ظروف سفالين بود. مي­بايست چوبدستي به دست گرفته در كوه­ها به جستجوي ريشه­هاي خوردني يا جمع آوري ميوه­هاي وحشي بپردازد. شناسايي گياهان و فصل روييدن آن­ها و دانه­هايي كه مي­آورد. مولود مشاهدات طولاني و مداومي بود كه او را به آزمايش كشت و زرع هدايت كرد[7]

زن در ايران باستان در فعاليت­هاي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي شركت فعال داشته است تا جايي كه بسياري از اختراعات و پيشرفت­هاي بشر مرهون زنان بوده است.

«وظيفه­ي زن در ايران باستان، منحصر به امور اقتصادي خانواده­ي خود نبوده، بلكه در پيشرفت تربيت اخلاقي و روحي تمام ملت نيز سهم به سزايي داشته است و مانند يك مربي اخلاق عمل           مي­كرده است.[8]»

در اكتشافات باستان شناسي متعلق به فرهنگ­هاي پيشين سمبولهايي خدايي از جنس «زن» بسيار به دست آمده است كه بيانگر قدمت پرستش مادر كبير (بانو- خدا) در جوامع كهن مي­باشد. اما اين سمبولها منحصر به جنس زن نبوده و در كنار آنها سمبولهاي خدايي از جنس مرد هم وجود داشته است در ديدگاه انسان عصر نو پديد، كشاورزي زن نماد رحمت و نعمت و خلقت و باروري و به طور كلي نشانه نيروهاي طبيعي و ماوراي طبيعي شناخته شده است.

زن در ايران باستان داراي شخصيت كامل انساني و در بسياري از موارد، شخصيت حقوقي بوده است. وي حق فعاليت­هايي در زمينه­ي اجتماعي و تجارت داشته است و شريك زندگي در اداره­ي خانواده و در واقع حق پادشاهي داشته است.

زنان ايراني در شجاعت و دلاوري همتاي مردان بوده و در مواردي در جنگ­ها شركت مي­كردند و دوشيزگان ايراني در دعاهاي خود از خداوند درخواست همسري نيرومند و قهرمان را داشتند كه به آنها پسران قهرمان عطا فرمايد.

2-1-2- حقوق و اختيارات زنان در عصر هخامنشيان

«1- داشتن فقط يك زن، ولي اگر زن نازا بود مرد مي­توانست زن غير عقدي داشته باشد.

2- ازدواج بي قرارداد، قانوني نيست.

3- كنيز همسر آزاد، مقام آزاد داشت.

4- بهره برداري شوهر از جهيز زن كه متعلق به زن و خانواده پدري اوست.

5- قروض قبل از ازدواج فقط به عهده­ي خود شخص است.

6- اگر شوهر زن را طلاق بدهد جهيزش را با يك سهم پسري از مال خود بايد به او بدهد. زن نازا فقط جهيز را پس مي­گيرد.

7- در صورت خيانت زن، شوهرش او را اخراج يا برده مي­كند.

8- اجازه­ي ازدواج زن در زمان اسارت همسر و رجوع به همسر اول در بازگشت او.

9- در بي وفايي زن و مرد به همديگر، مجازات زن سنگين تر است. در مورد تهمت زدن به زن محاكمه خدایی (انداختن به رود) مي­شود.

10- مال زن متعلق به فرزند اوست و مرد ارثي نمي­برد.

11- با مرگ مرد، زن علاوه بر جهيز خود سهمي از مال شوهر هم دريافت مي­كند.

12- اختيار اموال زن با خود اوست. اجاره دادن، بخشيدن، تجارت كردن، كاسبي كردن و …

13- پس از مرگ مرد زن مي­تواند شوهر كند. حتي بدون اجازه­ي فرزندان.

14- ارث مساوي با برادران در صورت نداشتن جهيز.

15- دختران زنان غير عقدي از برادران جهيز مي­گيرند.

16- طبقات نجبا و اشراف حق نداشتند با طبقات پست ازدواج كنند و شاه بايد از هفت طبقه درجه اول زن انتخاب كند.»[9]

2-1-3- ازدواج و زناشويي در ايران باستان

زناشويي از مهم ترين وظايف هر ايراني بوده است و چون ايرانيان داراي خوي پاك و بي­آلايش بوده­اند براي پيكار باتجرد و زناكاري به موضوع زناشويي اهميت مي­داده­اند. تا حدي كه امر زناشويي را از فريضه­هاي ديني خود مي­شمردند.

«چون فرزندان به سن رشد مي­رسيدند وسايل ازدواج آن­ها را پدران آماده مي­كردند، و انتخاب همسر و هم چنين تعدد زوجات كه بسيار ديده مي­شود براي آن است كه تعداد فرزندان بيشتر باشد.

زنان عضو خاندان سلطنتي در سلسله مراتبي جاي داشته­اند كه احتمالاً بر ميزان نزديكي خويشاوندي آنها، با شاه متكي بوده به عبارت ديگر، هر چه خويشاوندي زني با شاه نزديكتر بود اين امر بيشتر بر مقام آن در ميان ساير زنان درباري اثر مي­گذاشت[10]

2-1-4- ازدواج با محارم

ازدواج با محارم در ايران سابقه­اي ديرين دارد. در ايران پيش از تاريخ مجسمه­اي از رب النوع مادر پيدا شده كه همسري دارد كه در آن واحد، هم شوهر و هم فرزند او محسوب مي­شده است.

ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و حضرت ابراهيم مجاز شمرده و زناكاري شمرده نمي­شده است ولي در شرع موسي اين حكم لغو شد.

«در دوره هخامنشي داريوش دوم با خواهر خود پاريسا تيدا ازدواج كرده بود فرزند ايشان اردشير دوم پس از مرگ زن اول خود با دو دختر خود آتوسا و آمستريدا ازدواج كرد[11]

[1]– علوي، هدايت الله، زن در ايران باستان، چاپ سپيدرود، چاپ سوم، 1386، ص 15.

[2]– لاهيجي شهلا، وكار، مهرانگيز، شناخت هويت زن ايراني در گسترة پيش از تاريخ و تاريخ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، بهار 1377، تهران، چاپ دوم، ص 83.

[3]– راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، اميركبير، 2536، ج 1، ص 471.

[4]– علوي، هدايت الله، زن در ایران باستان، ص 15.

[5]. راوندي، مرتضي، تاریخ اجتماعی ایران، ص 476.

[6]– همو، همان، ص 471.

[7]. حجازي، بنفشه، زن به ظن تاريخ، تهران، شهرآب، 1370، ص 30 به نقل از ايران از آغاز تا اسلام گريشمن، ص 11.

[8]– انصافپور، غلامرضا، قدرت و مقام زن در ادوار تاريخ، تهران، آفتاب، 1346، صص 59- 60.

[9] – حجازی، بنفشه، زن به ظن تاریخ، با تلخیص 75-77.

[10]– براسيوس، ماريا، زنان هخامنشي، چاپ دوم، 1383، چاپ معراج، صص 21- 22.

[11]– راوندي، مرتضي، قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ، ص 474.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران
 • پايان نامه مقايسه ي تطبيقي جايگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامي با ژاله اصفهاني
 • پايان نامه پيوند ادبيّات با اقتصاد در آثار سعدي
 • پايان نامه بررسي واژه هاي تيره و شفاف در شعر کودک و نوجوان
 • پايان نامه ادبيات زندان( بررسي اصطلاحات، اشعار،ديوار نوشته هاو ادبيات شفاهي در محيط داخلي زندان کرمان)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122