پايان نامه ادراک دانش‌آموزان از تخطي معلمان در‌رفتارهاي صميمي‌کلامي ‌و غيرکلامي ‌مورد‌ انتظاردردانش‌آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ادراک دانش‌آموزان از تخطي معلمان در‌رفتارهاي صميمي‌کلامي ‌و غيرکلامي ‌مورد‌ انتظاردردانش‌آموزان   یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ادراک دانش‌آموزان از تخطي معلمان در‌رفتارهاي صميمي‌کلامي ‌و غيرکلامي ‌مورد‌ انتظاردردانش‌آموزان   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه وكليات
1-1-مقدمه 2
1-2-بيان مساله.5
1-3-ضرورت پژوهش.9
1-4-اهداف پژوهش12
1-4-1- اهداف كلي .12
1-4-2- اهداف اختصاصي 12
1-5-فرضيه ها12
1-5-1-  فرضيه هاي اصلي.12
1-6-تعريف نظري وعملياتي متغيرها.13
1-6-1-تعريف نظري 13
1-6-1-1- رفتارهاي صميمي كلامي وغيركلامي .13
1-6-1-2- رفتار نامناسب معلم .13
1-6-1-3- ادراك دانش آموزان .13
1-7-1- تعاريف عملياتي.13
1-7-1-1- رفتارهاي صميمي كلامي وغيركلامي14
1-7-1-2 رفتار نامناسب معلم .14
1-7-1-3 – ادراك دانش آموزان 14
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه .16
2-2-ادراك دانش آموزان 16
2-2-1 – ادراك واهميت آن .18
2-2-2 – ادراك مثبت از معلمان وارتباط كلامي تعاملي .21
2-2-3- تفاوت هاي فرهنگي در ادراك وارتباط تعاملي كلامي .24
2-2-4- پژوهش هاي مربوط به ادراك دانش آموزان.24
2-3- انتظارات دانش آموزان30
2-3-1- پژوهش هاي مربوط به انتظار دانش اموزان .31
2-4- نظريه در مورد صميميت كلامي وغير كلامي 35
2-4-1- تفاوت هاي فرهنگي در صميميت جويي غير كلامي.42
2-4-2- جو مدرسه وتاثير آن برادراك 44
2-4-3- روابط دانش آموز – معلم .48
2-4-4 -پژوهش هاي مربوط به رفتارهاي صميمي كلامي.54
2-5- نظريه در مورد رفتار نامناسب معلمان .57
2-5-1- انواع ارتباطات در هر فرهنگ.64
2-5- 2- اعتبارمعلم .65
2-5-3 – پژوهش هايي در مورد رفتار نامناسب معلمان .66
2-6 – خلاصه فصل.72
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3-1- مقدمه .74
3-2- طرح پژوهش .74
3-3- جامعه آماري 76
3-4- نمونه وروش آمار گيري .76
3-5- ابزار اندازه گيري .76
3-5-1 -پرسشنامه معيار انتظار از معلم 76
3-5-2 -پرسشنامه بازنگري سناريو77
3-5-3-پرسشنامه معياراعتبار.78
3-6- روايي واعتبار پرسشنامه ها.79
3-7-روش تجزيه وتحليل داده ها79
3-8- ملاحظات اخلاقي 79
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها
4-1- مقدمه .82
4-2- تحليل استنباطي فرضيه هاي پژوهش.82
4-2-1 -فرضيه اول 82
4-2-2-فرضيه دوم85
4-2-3-فرضيه سوم89
4-2-4-فرضيه چهارم.97
4-2-5-فرضيه پنجم102
فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
5-1- مقدمه .110
5-2- تبيين يافته ها110
5-2- 1-ادراك وانتظارات دانش آموزان115
5-2-2- رفتار معلمان .117
5-3-محدويت هاي پژوهش.120
5-4 – پيشنهادات121
5-4-1- پيشنهادات پژوهشي.121
5-4-2-پيشنهادهاي كاربردي121
منابع فارسي .122
منابع انگليسي128
پيوست ها

منابع فارسي

احمدی، سيد احمد(1374). روانـ‌شناسی نـوجوانان و جوانان، نشر نخستین.

اردبيلي، يوسف(1376).اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش ‌و پرورش تهران ، انتشارات سمت.

اسپالدينگ، چر یل ال (1373). رابطه معلم و دانش‌آموز ، ترجمه محمدرضا نائینیان، ماهنامه رشد معلم، شماره 105، صص 66-62.

انصاري، حجت(1375). بررسي تأثیر جو رواني اجتماعي كلاس در پيشرفت تحصيلي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

بازرگان، زهرا؛ صادقي، محمد (1380). بررسي رفتار ميان فردي معلمان بادانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران، مجله روان‌شناسی و علوم تربيتي، سال سي ويكم، شماره دو، صص 99-121.

بال، س.(1373). انگیزش در آموزش‌وپرورش،‌ ترجمه‌ی مـسدد، دانـشگاه شیراز.

البرزي، محبوبه (1389). رابطه سبک‌های ارتباطي معلمان با خلاقيت شناختي دانش آموزان بر اساس باورهاي شناختي و انگیزش آنان، شيراز، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسی، بخش مباني تعليم و تربیت، مجله روان‌شناسی معاصر.

بركو، ري، ام؛ ولوين، ‌دارلين آر (1382). مديريت ارتباطات ترجمه سيد محمد اعرابي؛ داود ايزدي، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگي.

بیات، فریبرز (1389). نگرش دانش آموزان به درس، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 49، صص 12-13.

پیرنیا، علی(1352). دانش آموزان از معلم چه انتظاراتی دارند مجله تعليم و تربیت،  مجله آموزش ‌و پرورش، شماره 69.

پینتریچ، پال‌آر وشانک، دیل اچ (1390). انگیزش در تعلیم تربیت (نظریه‌ها و تحقیقات و کاربردها)، ترجمه مهر ناز شهرآرای. تهران نشر علم.

تلخابي، عباسي، لشكري، (1389). بررسي مهارت‌های ارتباطي در رفتار کلاسی معلمان و رابطه آن با درصد قبولي دانش آموزان دبیرستان‌های شهر تهران، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علم تربيتي، سال پنجم، شماره سوم.

جعفري، مهناز (1389). معلم خوب نردباني براي خلاقيت مجله رشد معلم، شماره هفتم انتشارات وزارت آموزش‌وپرورش.

حجازی، ن.(1373). شاگردان ضعیف و معلمان قوی، مـجله پیـوند،‌ شماره‌ 183.

حداد نيا، نوروز؛ يوسفي، رضا؛ فلاح، وحيد؛ حداد نيا، سيروس (1392). تأثیر اعتماد يادگيرنده نسبت به اثربخشي معلم و محتوای مورد تدريس بر میزان يادگيري او. مجله پژوهش در برنامه‌ریزی، سال دهم، دوره دوم، شماره 11.

خسروی، زهره؛ ظهره وند، راضیه؛ کیامنش، علیرضا؛ اخوان تفتی، مهناز (1389). رابطه درگیری مدرسه‌ای با عملکرد تحصیلی و گرایش به ترک تحصیل در دانش آموزان دوره راهنمایی، مجله تعلیم و تربیت، شماره 102 صص 49 تا 70.

دارابي، بهزاد (1393). سكاندارمحيط يادگيري، مجله معلم، شماره هفتم وهشتم.

دستجردی، رضا (1375). بررسی رابطه بین ادراک دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر بیرجند از ویژگی‌های رفتاری معلمان و اضطراب مدرسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

Anderson, J.F. (1979). Teacher immediacy as a predictor of teaching effectiveness. In D.Nimmo (Ed.), Communication Yearbook, 3, (pp.543-559). New Brunswick, NJ: Transaction Books.

 Anderson, J.F., Norton, R.W., & Nussbaum, J.F. (1981). Three investigations exploring relationships between perceived teacher communication behaviors and student learning.Communication Education, 30, 377-392.

 Aune, R.K., Levine, R., Ching, P.U., &Yoshimoto, J.M. (1993). The influence of perceived source reward value on attributions of deception.  Comuunication Research Reports,10, 15-27.

Brekelmans mieke, wubbels  Theo, and Creton hans (1990). a study of student perceptions of physics  theacher behavior. Centre for Science and Mathematics Education, University of Utrecht, P.O. Box Utrecht, The Netherlands.  Journal of Research in scince teaching vol. 27, NO. 4, PP. 335-350

Burgoon, J.K. (1978). A communication model of personal space violations: Explication and an initial test. Human Communicaiton Research, 4, 129-142.

Burgoon, J.K., & Hale, J.L. (1988). Nonverbal expectancy violations: Model elaboration and application to immediacy behaviors. Comuunication Monographs, 55, 58-79.

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسی ادراك دانش آموزان از تخطي رفتار معلمان دررفتارهای صميمي كلامي و غیرکلامی توسط دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه شهرستان لنگرود استان گيلان بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر سال سوم دبیرستان‌هاي شهرستان لنگرود بودند كه نمونه مورد مطالعه نمونه شامل 360 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه معیار انتظار بی‌واسطه از معلم (IES) ثویت و مک کراسکی(1998) وپرسشنامه بازنگری چهار سناریو معیار تِون و مک‌کراسکی(1998) استفاده گرديد. در روش انجام پژوهش از طرح پژوهش مطالعه آزمایشی طرح دوعاملی استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای، تحليل واريانس عاملي چند متغيره تحلیل شدند. نتايج نشان داد در تمام موارد، نمرات دانش آموزان در صميميت مورد انتظار از معلم به ‌طور معناداري بالاتر از ميانگين‌ بود (05/0> p)، همچنين نمرات دانش آموزان در رفتار نامناسب مورد انتظار از معلمان به‌طور معناداري پایین‌تر از ميانگين بود.دانش‌آموزان انتظار داشتند معلمان صمیمی باشند و رفتار نامناسب نداشته باشند.از طرفي در هر دو آزمون اثرپيلايي و لامبداي ويلکز، تأثیر صميمت ادراک‌شده بر ارزيابي اعتبار معلم معنادار بود(001/0=p)؛ همچنين، تفاوت متغير ترکيبي اعتبار معلم در دو جنسيت ازنظر آماري معنادار نبود( 17/0=p)؛ همچنين غير صميمي بودن معلم موجب می‌شود که اعتبار معلم کاهش پيدا کند؛ همچنين بین انتظار دانش آموزان و رفتارهای صميمي وغيرصميمي معلمان و ادراک دانش آموزان از تخطي معلمان از رفتارهاي صميمي كلامي و غیرکلامی مورد انتظار و اعتبار معلم رابطه وجود داشت.

واژه هاي کلیدی: صمیمیت كلامي، صمیمیت غیرکلامی، ادراک دانش آموزان، انتظار، تخطی معلمان، شهرستان لنگرود

فصل اول مقدمه وکلیات

1-1 – مقدمه:

تعلیم و تربیت امری وقت‌گیر، پرثمر ودرعین حال دشوار است که در آن معلمان که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی هستند، بیشترین نقش را عهده‌دار هستند. عهده‌دار بودن این نقش توسط معلم ایجاب می‌کند که رفتار و عملکرد او در محیط آموزشی مورد قضاوت گروه‌ های مختلفی از افراد قرار گیرد ازجمله این گروه‌ها می‌توان مسئولین منطقه، مدیران، والدین و دانش آموزان را نام برد.‌ در این میان دانش آموزان به دلیل حضور مستقیم در موقعیت آموزشی ارتباط نزدیک‌تری نسبت به سایر عوامل قضاوت کننده با دبیران دارند و نوع نگرش آن ها تاثير فراواني‌ بر فرایند یادگیری دارد.‌

در سال‌های اخير شواهد تحقيقاتي نشان دادند كه دانش آموزان روي اعمال و افکار معلمان اثر می‌گذارند‌، رفتارهای معلمان تحت تأثیر نحوه واكنش‌ دانش آموزان ‌به فعالیت‌های كلاسي قرار می‌گیرد. اين مسئله تأکید بندورا روي تعاملات متقابل شناخت، رفتار و اعمال محيطي را به ياد می‌آورد (زارع،1390).

صمیمیت[1] در کلاس درس را می توان به‌عنوان یک استراتژی آموزشی مفید مورد بررسی قرارداد. صمیمیت به‌صورت کلامی و غیرکلامی روی انگیزش دانش آموزان تأثیر می‌گذارد درک این اثرات و استفاده از صمیمیت برای اُمور آموزش‌وپرورش مهم است. ساختار صمیمیت در برقراری ارتباطات آموزشی به‌طور گسترده‌ای درگذشته مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است. پژوهشگران اثرات صمیمیت معلمان در ایجاد انگیزه دردانش آموزان و اثرآن در یادگیری عاطفی و شناختی را گزارش کرده‌اند (امی دن سون[2]،2001). معلم اثربخش باید رفتارش با شاگردان همواره توأم با صمیمیت و احترام متقابل بوده و کلاس درس را به محیطی پویا، خلاق و خوشایند تبدیل نماید (محمودی، 1377).

محرابیان (1969) مفهوم صمیمیت را به‌عنوان رفتارهای ارتباطی توسعه داده است که به‌منظورافزایش نزدیکی به دیگران اثربخشی دارد. صمیمیت شامل رفتارهای‌ کلامی‌ و غیرکلامی ‌است که به ‌منظور کاهش فاصله فیزیکی ‌و روانی ‌درک شده بین معلم و دانش‌آموز عمل می‌کند (اندرسون، نورتون و نوسباوم[3]،1981؛ کریستوفل ‌و گورهام[4]،1995؛ ثویت‌ و مک‌کراسکی، وست[5]،1994). شریفی (1368) ادراک دانش آموزان از رفتار معلم را برداشت ذهنی دانش‌آموز از رفتار معلم می‌داند.

رفتار نا‌مناسب معلم  آن دسته از رفتارهایی هستند که مانع از آموزش شده و درنتیجه در یادگیری دانش‌آموزان اختلال ایجاد می‌کند (کیرینی، پلاکس، هِیز و آیوی[6]، 1991؛ ثویت و مک‌کراسکی، 1998). بورگون[7] (1978) بيان مي كند بر اساس نظریه نقض انتظار، کنش متقابل بین انسان‌ها برمبنای انتظارات شکل می‌گیرد و نحوه ارزیابی نقض یک انتظار متأثر از ارزش پاداش‌د‌هي ارتباط گر (دانش‌آموز) است. این انتظارات شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی است. مردم رفتار دیگران را به‌عنوان رفتار تصادفی نمی‌نگرند آن‌ها در مورد رفتارهای دیگران انتظاراتی دارند تخطی از انتظارات عواقبی در بر خواهد داشت و آن ارزش تحریک است منظور از این اصطلاح این است وقتی‌که انتظارات کسی مورد تخطی قرار می‌گیرد علاقه یا توجه وی برانگیخته می‌شود و از مکانیسم خاصی استفاده می‌کند تابه این تخطی پاسخ دهد تحریک علاقه و توجه شخص باعث می‌شود تا او به پیام کمتر دقت كند و بیشتر به منبع تحریک معطوف شود (بور‌گون ولاپایر[8]، 1996). كلاس به‌عنوان واحد سازماني و محوری اكثر مدارس، شامل دانش آموزان و تعاملاتی است كه بين آنان به‌عنوان فعالیت‌های آموزشي جهت يادگيري تبادل نظرصورت مي گيرد (گازلي[9]،2006).

معلم رکن اساسـی نهاد آموزش‌ و پرورش است. توفیق و شکست برنامه‌ ها و فعالیت ‌های آموزشی و پرورشی هر کشوری بـه معلمـان آن بستگی دارد به ‌عبارت ‌دیگر مهم‌ترین وسیله رسیدن جامعه به هدف‌های آموزشـی و پرورشـی، معلّم دانا و توانا است (پورظهیر، 1382).

تعلیم و تربیت واقعی در تعامل معلم و دانش‌آموز رخ می‌دهد. دانش آموزان امروز، آینده‌سازان فردای جامعه یک کشور به‌حساب می‌آیند و آنچه دانش آموزان کسب می‌کنند از خصوصیات و کیفیات و شایستگی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و هنری معلمان متأثر است و تعامل مستمر و چهره به چهره معلم در مدرسه با دانش‌آموز، مربی را در موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد قرار می‌دهد (صافی،‌1381). يكي از عناصر اساسی شکل‌گیری هر جامعه‌ای، مدرسه است. مدرسه پس از خانواده اولين محيطي است كه انسان را تحت تأثیر فضا و مناسبات خود قرار می‌دهد اگرچه تحولات اقتصادي اجتماعي و اطلاعاتی در سال‌های اخير تأثیرات مثبت و منفی بی‌شماری در عملكرد مدرسه ایجاد و مدارس مجازي را مطرح نموده است، اما اكثر صاحب ‌نظران بر ضرورت وجود مدارس به ‌عنوان نهاد اساسي زندگي اجتماعي تأکید نموده‌اند. مدرسه همراه با تمامي عناصر موجود در آن از جمله مدير، معلم و روابطش با دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش به سزايي دارد( صمدي،1392).

دانش‌آموز محور اصلی مدرسه است و اوست‌که می‌خواهد از وجود معلم استفاده کند بنابراین وضع و موقعیت دانش‌آموز‌ شرایط بهتری برای داوری در مورد معلّم را به او می‌دهد. دوران تحصیلی و دانش‌آموزی از مهم‌ترین فصول زندگی هر فرد در جامعه هست و درواقع پایه و اساس بسیاری از بنیان‌های فکری، اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می‌گیرد. یکی از دوره‌ها و آخرین دوره‌ی تحصیلی‌ که‌ دانش آموزان‌ در مدارس به آن مشغول هستند مقطع دبیرستان است. این دوره یکی از دوره‌های مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است (صافی، 1386).

1-2 – بيان مسئله:

دانش آموزان معلماني را ترجيح می‌دهند كه گرم و دوستانه باشند، مهم‌تر از آن روابط مثبت معلم و دانش‌آموز است كه در آن معلمان از مهارت‌های خاصي استفاده می‌کنند كه با واکنش‌های مثبت دانش آموزان به مدرسه و دستیابی‌های درسي بيشتر در ارتباط است (كيلن[10]،1998)

اندرسن، نورتون ونوسباوم (1981) از مطالعات خود چنین نتیجه گرفتند که رابطه معنی‌داری بین ادراک دانش آموزان از رفتارهای صمیمی و اثربخش معلم بردرس وجود دارد.مطالعه فرای مایر[11] (1993) یک رابطه بین صمیمیت بالای معلم و انگیزه بالاتر برای مطالعه بادانش آموزان (که در سه سطح با دلهره کم، متوسط، بالابودند) نشان داد.

کریستنسن و منتسل[12] (1998) نشان دادند که نتایج یادگیری به‌طور فزاینده زمانی مثبت بودند که رفتارهای صمیمی توسط معلم مورد استفاده قرار می‌گرفت. چنین پژوهشی بر روی صمیمیت چنین نتیجه می‌گیرد که معلمانی که از رفتارهای صمیمی استفاده می‌کنند نتایج آموزشی مثبت و سطوح بالاتری از اثربخشی مثبت را دارند. دانش آموزان رفتارهای غیر صمیمی معلمان را به‌عنوان رفتار نامناسب تلقی می‌کنند. معلمان صمیمی مثبت‌تر از معلمان غیر صمیمی ارزیابی شدند بدون در نظر گرفتن اینکه آن‌ها سوء رفتارهايی دارند. (ثویت و مک کراسکی،1998)

انتظارات معلم بر اساس سطح موفقیت دانش آموزان تغییر می‌کند (گود وبرافی[13] 1974). پس‌ازاینکه انتظارات در معلم شکل گرفتند، چگونه به دانش آموزان منتقل می‌شوند و در رفتارهای معلمان تجلی می‌یابند؟ انتظارات در چهار حوزه می‌تواند در رفتار معلم نمود پیدا کند: جو اجتماعی- هیجانی، درونداد کلامی، برونداد کلامی و بازخورد (روزنتال[14]،1974). بديهي است عدم پاسخگويي به انتظارات دانش آموزان می‌تواند عواقبي مانند افت تحصيلي، بيزاري و گریز از مدرسه و یا ادامه تحصيل بدون انگيزه و علاقه را در برداشته باشد (موس[15]،1974)

جو اجتماعی- هیجانی:  شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی از قبیل لبخند زدن، سر تکان دادن، تماس چشمی و اعمال حمایت‌ گرانه و دوستانه است به ‌طورکلی معلمان برای دانش‌آموزانی که از آن‌ها انتظار بیشتری دارند، نسبت به دانش‌آموزانی که از آن‌ها  انتظارات کمتری دارند جو اجتماعی هیجانی گرم‌ تری را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این اثرات مستقیمی که تفاوت در رفتارهای معلم روی انگیزش و رفتار دانش آموزان دارد، دانش آموزان نیز رفتارهای معلم را به طریق مختلفی ادراک می‌کنند (کوپر وتام[16]،1984)

معلمانی که دانش‌آموزان آن‌ها را به‌عنوان بی‌کفایت درک می‌کنند، با ‌صدای یکنواخت یا متناقض صحبت می‌کنند، بی‌علاقه هستند، بیش‌ازحد بلند یا بیش‌ازحد نرم صحبت می‌کنند، قادر به پاسخ به‌ سوا‌گويي نیستند و ‌درس را مبهم ارائه می‌کنند. نمونه‌هایی از رفتارهای توهین‌آمیز معلمان عبارت‌اند: از فریاد کشیدن، تحقیر و یا تنبیه دانش‌آموزان، برخورد به شیوه‌ای متکبرانه و یا مغرورانه و چنین رفتارهایی می‌تواند تا به آزار و اذیت و حتي تعصب پیش برود.‌کلاس معلمان تنبل را به بهترین نحو می‌توان به‌عنوان معلم بی‌فکری توصیف کرد که دیر به سر کلاس می‌آید، از کلاس جا می‌ماند و یا سر ساعت به دفتر نمی‌رسد، فراموش می‌کند تکالیف کلاس را جمع‌آوری نمي كندو به آنها امتیاز بدهد و از برنامه درسی منحرف می‌شود. (کی رینی[17] و همکاران، 1991)

.با مراجعه به مطالعه انجام‌شده توسط‌ کی رینی و همکارانش (1991) رفتارنامناسب معلم شامل استفاده از صدای یکنواخت، عدم شور و شوق، رفتار به شیوه‌ای مغرورانه و یا متکبرانه، تحقیر و یا تمسخر دانش‌آموزان است.از تحقیقات انجام‌شده در مورد رفتار‌نامناسب معلمان مشهود است که رفتارهای غیر صمیمی خاص نیز در گروه ‌رفتارهای نامناسب معلمان ‌قرار ‌می‌گیرند‌(کی رینی و همکاران، 1991؛ ثویت و مک‌کراسکی، 1998).

بر اساس نظریه نقض انتظار چنین استدلال  می‌شود که دانش‌آموزان از معلمان انتظار دارند از رفتارهای صمیمی استفاده کرده و رفتار نامناسب نداشته باشند. زمانی که معلمان‌آن ‌انتظارات را نقض می‌کنند، دانش‌آموز تحریک می‌شود و مجبور به بررسی موارد نقض به‌صورت منفی یا مثبت می‌شود (امی دن سون 2001).

کریستوفل (1990) تائید کرد دانش‌آموزانی که بسیار با انگیزه بودند دارای معلمان صمیمی بودند علاوه بر این نتایج تحقیق رابطه صمیمیت بالای معلم و سطوح بالای یادگیری در دانش آموزان را نشان داده است و ارتباط بین صمیمیت کلامی و غیرکلامی را مورد حمایت قرار داده است، همچنین نتایج تحقیقات از این که انگیزه دانش آموزان می‌تواند به ‌واسطه رفتار معلم‌در‌کلاس درس تغییر یابد، حمایت می‌کند. از نتایج مطالعه گورهام (‌1988) چنین گزارش‌شده است که هر دو رفتار صمیمی کلامی و غیرکلامی  معلمان به ‌طور قابل‌توجهی یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرارداده است.

گورهام وکریستوفل (1992) چنین گزارش کرده‌اند که دانش آموزان رفتارهای صمیمی معلم را به‌عنوان یکی از عوامل انگیزش کلی خودشان تلقی می‌کنند اما این‌که رفتارهای منفی معلمان را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی انگیزش زدایی خودشان اظهار می‌کنند، دانش آموزان رفتارهای غیر صمیمی معلمان را به‌عنوان رفتار نامناسب تلقی می‌کنند. معلمان صمیمی مثبت‌تر از معلمان غیر صمیمی ارزیابی شدند بدون در نظر گرفتن اینکه آن‌ها رفتارهای نامناسب دارند.

مطالعه ادراك از محيط كلاس بر این فرض استوار است كه ادراك دانش‌آموز از محيط با ویژگی‌های زمینه‌ای و شخصی او پيوند دارد و این امر به‌نوبه خود بر روشي كه وي درباره دنياي اجتماعي خود می‌اندیشد ونيز رويكردش نسبت به محيط اطرافش، تأثیر می‌گذارد (پاتريك[18] وهمكاران،2007).

وقتي دانش آموزان ادراك مثبتي از محيط كلاس خود به دست می‌آورند عملكرد بهتر ونگرش هاي مثبت بيشتري نسبت به آموخته‌های خود خواهند داشت (درمن[19]،2005). همچنين ادراك دانش آموزان از رفتار معلمانشان به ‌عنوان يكي از میانجی‌ های مهم، بين رفتار معلمان و عملکرد يادگيري دانش آموزان عمل می‌کند (دن بروك[20]، 2001)

اين مهم است كه دانش‌آموزان نظر مثبتي نسبت به معلمانشان داشته باشند چراكه رهبري معلمان در كلاس درس اثر زيادي در ايجاد محيط آموزشي مؤثر دارد و کیفیت رفتار ميان فردي معلم و ارتباط دانش‌آموزان نشانه‌ای از كيفيت رهبري معلم در كلاس درس است (آخين وآت پو سامي[21] ،2005)معلمان از رفتارهای صمیمانه‌ای‌که در‌ کلاس‌ درس ‌استفاده می‌کنند‌ ،خوب آگاه هستند که صمیمیت تأثیر مستقیم بر یادگیری، انگیزه وامیدواری دانش آموزان داشته است ،درک این اثرات و استفاده از صمیمیت برای امور آموزش‌ وپرورش مهم است (زاکاهی وگورهام[22]،1990).

حال این سؤال پیش می‌آید با توجه به کنش‌متقابلی که بین معلم و دانش آموزان در کلاس درس وجود دارد. آیا دانش آموزان از معلمان انتظار دارند صمیمی باشندوبدرفتاری نکنندیاخیر؟ اینکه دانش آموزان چگونه موارد نقض شدن این انتظارات را ارزیابی می‌کنند؟

در پژوهش حاضر بدين گونه است كه  آیا دانش آموزان انتظارات خاصی از معلمان خود در کلاس درس دارند یا خیر؟ اگر چنین است کدام نوع رفتارها از معلمین در کلاس درس انتظار می‌رود و یا از آن‌ها انتظار نمی‌رود؟ همچنین آیا از معلمان رفتار نامناسب انتظار می رودیاخیر؟

[1] -Sincerity

[2] -Amy Denson

[3]– -Anderson, Norton, & Nussbaum

[4]– Christophel & Gorham

[5]– Thweatt & McCroskey& West

[6]– Plax, Hayes& IVey

[7]– Brgoon

[8]– Lapayer

[9]– Gazeli

[10]– Kilen

[11]– Frymier

[12] – Christensen and Mntsl

[13]-Goad &Berafi

[14] -Rozintal

[15]-Mouse

[16]-Kovper& Toom

[17] -Kyrine

[18] -Patriek

[19] -Dearman

[20]– Dan brook

[21]– Akhin &Autpoosame

[22] -Zakahi &Goorham

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122